آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

مبانی جامعه شناسی کد 1222223

عنــوان درس :مباني جامعه شناسي ,مباني جامعه شناسي -مفاهيم اساسي ۱

ترم دوم سال 91-90

عنــوان درس :مباني جامعه شناسي ,مباني جامعه شناسي -مفاهيم اساسي ۱

رشته تحصيلي/کد درس :علوم تربيتي (مشاوره وراهنمايي )چندبخشي ۱۲۱۱۳۵۹ – ,حسابداري (چندبخشي ) ۱۲۱۴۱۰۵ – ,علوم اجتماعي (تعاون ورفاه اجتماعي ),علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي ),علوم اجتماعي (مددکاري اجتماعي ),علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه ) ۱۲۲۲۰۰۱ – ,روانشناسي (روانشناسي عمومي ),روانشناسي (چندبخشي ) ۱۲۲۲۰۶۲ – ,حسابداري کتابداري (کارداني ) ۱۲۲۲۰۷۱ – ,آمار ۱۲۲۲۰۷۶ – ,علوم اقتصادي (اقتصادنظري ) ۱۲۲۲۱۳۹ – ,رياضيات و, – ۱۲۲۲۰۷۰کاربردها,آمار و کاربردها,علوم کامپيوتر ۱۲۲۲۲۲۳ – ,علوم ارتباطات اجتماعي (روزنامه نگاري ),علوم ارتباطات اجتماعي (روابط عمومي )۱۲۲۲۳۰۳

ـــــــــــ

١طبقه بندي و جدول بندي داده هاي گردآوري شده مربوط به کدام مرحله از انجام يک تحقيق علمي است ؟

۱. صورت بندي فرضيه   ۲. تحليل داده ها  

۳. گرد آوري داده ها ۴. طرح پژوهش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢اين جامعه شناس اعتقاد راسخ داشت که جوامع را باورهاي مشترک و ارزشهاي مورد قبول اعضاي آن تشکيل مي دهند؟

۱. هربرت اسپنسر  ۲. لستروارد  

۳. دورکيم ۴. ماکس وبر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣اگرجامعه شناسي بخواهد در باره آييني که سي سال پبش در يک روستاي دور افتاده معمول بوده است به تحقيق بپردازد بايد از کداميک از روشهاي پژوهش جامعه شناسي استفاده کند؟

۱. مطالعه مبتني بر مشاهده ۲. روش پيمايشي

۳. مطالعه موردي ۴. آزمايش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤اين نوع فرهنگ ، الگوهاي رفتاري آشکار و رسما تأييد شده را در بر مي گيرد.

۱. فرهنگ بومي   ۲. فرهنگ ابتدايي  

۳. فرهنگ واقعي ۴. فرهنگ آرماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥ضد فرهنگ به گروههايي اطلاق مي شود که :

۱. بسياري از هنجارها و و موازين فرهنگ بزرگتر را مي پذيرند

۲هنجارها و موازين فرهنگ غالب را شديدا طرد مي کنند

۳فرهنگ خود را برتر از فرهنگهاي ديگر مي دانند

۴. گرايش به پذيرش  ارزشهاي عمده فرهنگ وسيعتر دارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦اين مطالعات مقايسه وضعيت موجود بين چندين گروه مختلف در يک زمان است ؟

۱. مقطعي ۲. طولي

۳. آينده نگر  ۴. گذشته نگر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧پزشک سياهپوستي که به دليل سياهپوست بودن داراي پايگاه اجتماعي پايين و به دليل پزشک بودن داراي مرتبه بالاي اجتماعي است  دچار کداميک از موارد زير شده است ؟

۱. ناهمساني پايگاه  ۲. ناهمساني نقش  

۳. فشار نقش ۴. دلزدگي از نقش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

٨کدام مورد، هنگامي اتفاق مي افتد که افراد در انجام نقش مورد انتظار دچار مشکل مي شوند و اين مشکل به دليل وظايف متناقض يا انتظارات متفاوت است ؟

۱. تعارض نقش   ۲. فشار نقش

۳. اختلاط نقش   ۴. دلسردي از نقش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩نقش در برابر پايگاه اجتماعي ، منعکس کننده :

۱. حيثيت اجتماعي ۲. موقعيت اجتماعي

۳. رفتار مورد انتظار ۴. مرتبه اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠فرايند اجتماعي شدن از چه زماني آغاز مي شود؟

۱. آغاز تولد  ۲. دوران کودکي  

۳. از سن پانزده سالگي  ۴. دوران جواني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١از نظر هربرت ميد کدام بخش از خود، تحت تأثير محرکهاي آني است ؟

۱. من اجتماعي  ۲. من فردي  

۳. ديگري مهم ۴. شخصيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢مردمي که با هم در يک اتوبوس سوار مي شوند  کداميک از انواع گروه را بازگو مي کند؟

۱مقوله ۲. رده

۳. صف   ۴. تجمع

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣نظامي به نسبت پايدار و سازمان يافته از الگوهاي اجتماعي است که برخي از رفتارهاي نظارت شده را با هدف برآوردن نيازهاي اساسي جامعه در بر مي گيرد:

۱. انجمن  ۲. انبوهه

۳. نهاد ۴. موسسه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤نوع ايده آل خانواده در آمريکاي شمالي کدام است ؟

۱. خانواده پدر مکان ۲. خانواده هسته اي

۳. خانواده گسترده ۴. خانواده مادر مکان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥ملاک اصلي همسر گزيني در مغرب زمين کدام است ؟

۱. تحصيلات  ۲. مشابهت سني   

۳. پايگاه  اجتماعي  ۴. عشق و علاقه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦صاحبنظري که معتقد است که معلمان غالبا استعداد دانش آموزان را بر اساس طبقه اجتماعي و ويژگيهاي قومي آنانارزيابي مي کنند؟

۱. رابرت روزنتال   ۲. جيکوبسن

۳. ري ريست ۴. مارکس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧بر اساس نظر کدام يک از مکاتب جامعه شناسي ، ما بر اساس نمادها و معنا هايي که از ديگران آموخته ايم به چيزها نگاه مي کنيم ؟

۱. کارکردگرايان  ۲. بر چسب زني

۳. کشمکش  ۴. کنش متقابل نمادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨کداميک از انديشمندان زير تکامل معرفت انسان را بر حسب جادو، مذهب و علم تبين مي کند؟

۱. ايوانز پريچارد   ۲. زيگموند فرويد  

۳. ال .ج . مور  ۴. جيمز فريزر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩فردي که بر حسب تصادف يک بار حساب مالياتي خود را دستکاري مي کند دچار کدام يک از رفتارهاي انحرافي شده است ؟

۱. انحرافات گروهي ۲. انحرافات ثانوي

۳. انحرافات نخستين ۴. انحرافات حرفه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠سزار لومبروزو رفتار انحرافي را بر اساس کدام يک از موارد زير تبيين مي کند؟

۱. وضعيت رواني   ۲. محيط  

۳. نقص شخصيت  ۴. وضعيت جسماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١نخستين جامعه شناسي که ديدگاهي جامعه شناختي از بيماري ارائه داد و بيماري را با نظريه و تحقيق جامعه شناختي مرتبط ساخت ،کداميک از جامعه شناسان زير بود؟

۱. رابرت مرتون   ۲. تالکوت پارسونز  

۳. جورج هربرت ميد ۴. ماکس وبر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢احساسات ريشه دار و جا افتاده مشترک ميان اعضاي يک جامعه به کداميک از هنجارهاي زير اشاره دارد؟

۱. ارزشها  ۲. شيوه هاي قومي

۳. رسوم اخلاقي   ۴. قوانين

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣بر اساس نظر مرتن افراد معتاد دچار کدام يک از رفتارهاي انحرافي زير مي شوند؟

۱. نوآوري  ۲. طغيان

۳. انزواجويي  ۴. رسم پرستي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤خانواده هاي کندي و راکفلر جزو کداميک از طبقات اجتماعي در آمريکا مي باشند؟

۱. طبقه بالاي بالا ۲. طبقه بالاي رو به پايين

۳. طبقه متوسط بالا   ۴. طبقه متوسط پايين

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥بر اساس نظر مارکس موقعيت طبقه اجتماعي فرد به چه چيزي بستگي دارد؟

۱. روابط او با منزلت ۲. روابط او با حيثيت

۳. روابط او با قدرت  ۴. روابط او با ابزار توليد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦فردي که شغلش را تغيير مي دهد، در صورتي که اين شغل تاثيري بر پايگاه اجتماعي او نگذارد، داراي کداميک از انواع تحرک اجتماعي مي باشد؟

۱. تحرک عمودي  ۲. تحرک افقي   

۳. تحرک ميان نسلي ۴. تحرک درون نسلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧در جامعه طبقاتي باز پايگاه اجتماعي فرد مبتني است بر:

۱. حمايت ۲. وراثت

۳. لياقت و پشتکار  ۴. ثروت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨نظام آپارتايد در آفريقاي جنوبي جزء کدام يک از نظامهاي طبقاتي محسوب مي شود؟

۱. نظام طبقاتي باز  ۲. نظام طبقاتي بسته

۳. نظام طبقاتي  نيمه باز ۴. نظام طبقاتي نيمه بسته

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩بر اساس نظر مالتوس جمعيت به صورت ——–  و  وسايل معيشت بر اساس ——- افزايش مي يابد.

۱. تصاعد هندسي – تصاعد حسابي

۲. تصاعد حسابي – تصاعد هندسي

۳. تصاعد حسابي – تصاعد حسابي  

۴. تصاعد هندسي – تصاعد هندسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠در جوامع صنعتي شهري ، وجود تعداد زياد فرزندان در خانواده :

۱. يک سرمايه اقتصادي است  

۲. موجب ضعف اقتصادي خانواده مي گردد

۳. عامل رفاه خانوده است  

۴. به خانواده هويت اجتماعي مي دهد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣١کدام يک از موارد زير از مشخصه هاي جامعه شهري مي باشد؟

۱. روابط گماينشافتي ۲. همگني

۳. کنترل غير رسمي ۴. گمنامي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٢کدام يک از انديشمندان زير نظريه مناطق هم مرکز را مطرح کرد؟

۱. بورگس ۲. ردفيلد

۳. ورث  ۴. تونيس

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٣شرکت کنندگان در يک گردهمايي سياسي را جزء کدام يک از انواع جماعت مي دانيد؟

۱. جماعت نمايشي  ۲. جماعت فعال   

۳. جماعت شنونده  ۴. جماعت آشوبگر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٤کدام يک از انديشمندان زير «قانون آهنين الگارشي » را ابداع کرد؟

۱. ماکس وبر  ۲. رابرت ازرا پارک

۳. نيل اسملسر   ۴. رابرت ميشلز

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٥نهادهاي اجتماعي از اين جهت با سازمانهاي رسمي متفاوتند که :

۱. تجمعاتي از مردم اند

۲. نظامهايي از هنجارها و ارزشهاست

۳. هميشه با ديوانسالاري همراه است  

۴. در تعداد معدودي از جوامع يافت مي شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٦اين نوع اقتدار بر کيفيتهاي شخصي از قبيل ويژگيها و خصلتهاي شخصيتي افراد مبتني است ؟

۱. اقتدار قانوني و عقلاني ۲. اقتدار سني

۳. اقتدار فرهمندانه   ۴. اقتدار ديوانسالارانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٧کشورهاي آرژانتين و مراکش به ترتيب از چه نوع حکومتي برخوردارند؟

۱. سلطنتي – دموکراسي  ۲. سلطنتي – اليگارشي

۳. اليگارشي – سلطنتي  ۴. سلطنتي – سلطنتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٨بهترين توصيف براي قدرت شهردار کدام يک از موارد زير است ؟

۱. قدرت بالقوه   ۲. قدرت اشتهاري  

۳. قدرت بالفعل   ۴. قدرت غير مشروع

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٩به جنبش گروهي از مردم که از وضع جامعه شان ناراضي اند و آن را ترک مي کنند چه مي گويند؟

۱. کوچنده ۲. اصلاح طلب

۳. انقلابي ۴. آرمانگرا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤٠کداميک از نظريه هاي مربوط به دگرگوني زير جامعه را متشکل از شماري از بخشهاي به هم پيوسته اي مي داند که هر يکاز اين بخشها به کارايي جامعه کمک مي کند؟

۱. نظريه هاي تکاملي   ۲. نظريه هاي دوراني   

۳. نظريه هاي کشمکش  ۴. نظريه هاي تعادل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام حسین (ع) : اي فرزند آدم ، دمي بينديش و با خويشتن بگو كه پادشاهان جهان و جهانمداران كجايند؟ آنان كه خرابيهاي جهان را آباد مي كردند و جويهاي آب حفر مي نمودند و درختان آن را مي كاشتند و شهرهاي آن را آباد مي ساختند، به كجا رفتند؟ صاحبان ثروت از ثروت و همه چيز خود با بي ميلي جدا گشتند و ديگران وارث آن گرديدند، ما نيز به زودي به آنان خواهيم پيوست .

عنــوان درس :مباني جامعه شناسي ,مباني جامعه شناسي -مفاهيم اساسي ۱

ترم دوم سال 92-91

عنــوان درس :مباني جامعه شناسي ,مباني جامعه شناسي -مفاهيم اساسي ۱

رشته تحصيلي/کد درس :راهنمايي و مشاوره ۱۲۱۱۳۵۹ – ,حسابداري (چندبخشي ) ۱۲۱۴۱۰۵ – ,علوم اجتماعي (تعاون ورفاه اجتماعي ),علوم اجتماعي پژوهشگري علوم اجتماعي ),علوم اجتماعي (مددکاري اجتماعي ),علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه ) ۱۲۲۲۰۰۱)روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي ,روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي ۱۲۲۲۰۶۲ – ,حسابداري ۱۲۲۲۰۷۰ – ,آمار, –علوم اقتصادي (اقتصادنظري ) ۱۲۲۲۱۳۹ – ,رياضيات و کاربردها,آمار و کاربردها,علوم کامپيوتر ۱۲۲۲۲۲۳ – ,علوم , – ۱۲۲۲۰۷۶ارتباطات اجتماعي (روزنامه نگاري ),علوم ارتباطات اجتماعي (روابط عمومي )۱۲۲۲۳۰۳

ــــــــــــ

١اينکه واقعيت علمي بايستي تجديد نظر را پذيرا باشد نشاندهنده کداميک از ويژگي هاي علم است ؟

۱. طرد مطلق گرائي ۲.  عينيت

۳. بي طرفي ارزشي  ۴.  قابليت بررسي و آزمون

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢ثبت و ضبط کامل و جامع جزئيات و ابعاد مختلف موضوع مورد مطالعه ويژگي کداميک از روش هاي تحقيق زير است

۱آزمايش  ۲. مطالعه مبتني بر مشاهده

۳. بررسي نمونه اي   ۴. مطالعه موردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣ميزاني است که نشان مي دهد داده هاي بدست آمده تا چه حد واقعيت را در خود منعکس مي کند؟

۱اعتبار  ۲.  پايايي   ۳.  ميانگين ۴.  ضريب همبستگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤توجه به زمان و مکان در پژوهش هاي جامعه شناختي به کداميک از ويژگي هاي اوضاع اجتماعي مربوط مي شود؟

۱تغييرات مداوم اوضاع اجتماعي   ۲.  دقت در مطالعه اوضاع اجتماعي

۳پايايي مطالعه   ۴.  محدوديت آزمايش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥مفهومي  که ويژگي هاي معنا داري از رفتارهاي درست و نادرست را در بر مي گيردچه نام دارد؟

۱رسوم اخلاقي ۲.  ارزشها ۳.  آداب و رسوم ۴. باورها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦عبور از چراغ قرمز با وجود تاکيد قوانين رانندگي مبني بر توقف در مقابل آن به کداميک از مفاهيم زير دلالت دارد؟

۱فرهنگ آرماني  ۲.  خرده فرهنگ   ۳.  تاخر فرهنگي   ۴.  فرهنگ موجود

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧حقوق ومزاياي يک فرد در جامعه با توجه به کداميک از موارد زير تعيين مي شود؟

۱پايگاه  ۲.  فرهنگ ۳.  قانون  ۴.  جامعه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨قبل از مواجهه کودکان با يک سازمان رسمي اجتماعي شدن ، نظير ورود به دبستان ، فرايند اجتماعي شدن چگونه انجام مي گرفته است ؟

۱فرايند اجتماعي شدن هنوز آغاز نشده است  ۲.  وجود الزامات اجتماعي

۳. کنترل هاي اجتماعي   ۴. مناسبات متقابل با هم بازي ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

٩کداميک از انديشمندان زير «من فردي » را از «من اجتماعي » متمايز کرده است ؟

۱. چارلز هارتون کولي   ۲.  جرج هربرت ميد   ۳.  اميل دورکيم   ۴. آگوست کنت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠در دوران بلوغ پذيرش ارزشهاي گروه همسالان ، نقش موثري در پذيرش فرد در آن گروه ايفا مي کند، اين فرايند دلالت برکداميک از موارد زير داد؟

۱اجتماعي شدن  ۲.  مطيع گروه شدن   ۳.  پويايي خود ۴.  افول استقلال فردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١تخصص گرايي در روابط ويژگي کداميک از موارد زير است ؟

۱اجتماع محلي (گمين شافت )   ۲.  گروههاي مرجع

۳گروههاي رسمي  ۴. جامعه ( گزلشافت )

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢گروه کوچکي از کارگراني که در يک کارخانه با يکديگر کار مي کنند درکداميک از دسته بندي هاي گروههاي اجتماعي قرارمي گيرند؟

۱گروه نخستين   ۲. گروه ثانويه  ۳. گروه تخصصي  ۴. گروه مرجع

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣فرايند توسعه نظامي از هنجارها، پايگاهها و نقش هاي مشخص و به هم پيوسته که جامعه آنرا پذيرا شده باشد؟

۱. نهادي شدن  ۲.  اجتماعي شدن   ۳. فرهنگ پذيري   ۴.  قانون مند شدن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤تغيير در نقش فرزندان چه تاثيري بر دگرگوني ساخت خانواده گذاشته است ؟

۱کاهش حجم خانواده  ۲. تغيير کارکردهاي خانواده

۳وابستگي خانواده به آموزش و پرورش   ۴.  تغييرات اقتصادي خانواده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥اينکه دانش آموزان در مدرسه بانظم و مقررات آشنا مي شوند به کداميک از ويژگي هاي نهاد آموزش و پروش مربوط مي شود؟

۱اهداف آموزش وپرورش  ۲.  برنامه هاي آموزشي پنهان

۳اجراي فوق برنامه باري دانش آموزان  ۴.  تعهدات معلمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

 

١٦پيش گويي تحقق يابنده با کداميک از موارد زير متناظر است ؟

۱گوش دادن به سخنان معلم   ۲.  تغيير کارکرد خانواده در جامعه صنعتي

۳برچسب زني  ۴.  زمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧کداميک از موارد زير در رابطه بين موفقيت تحصيلي دانش آموزان با محيط خانواده نقش موثري دارد؟

۱سرمايه اجتماعي  ۲.  ميزان نزديکي خانه به مدرسه

۳ميزان آشنايي والدين از محيط مدرسه   ۴. نابرابري آموزشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨نخستين جامعه شناسي که ديدگاهي جامعه شناختي از بيماري ارائه داد چه کسي بود؟

۱. آگوست کنت ۲.  اميل دورکيم   ۳. تالکوت پارسونز ۴.  جيمز فريزر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩بالا رفتن منزلت حرفه پزشکي به اعتقاد نظريه پردازان نظريه کشمکش  به کداميک از موارد زير بر مي گردد؟

۱وابسته بودن طبقه پزشکي به طبقه متوسط  ۲.  سفيد پوست بودن پزشکان

۳مرد بودن پزشکان ۴.  ترکيبي از هر سه مورد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠وضعيتي که در آن يک کاسب معمولي بايستي هم زرنگ باشد و هم درستکار، چه ناميده مي شود؟

۱تعارض هنجارها   ۲.  رياکاري  ۳.  آشفتگي نقش   ۴.  تضاد نقش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١کداميک از گزينه هاي زير را مي توان براي دزد ماهري که به تنهايي دزدي مي کند به کار برد؟

۱انحراف ثانويه – فردي ۲.  انحراف ثانويه – حرفه اي

۳انحراف نخستين – فردي ۴.  انحراف نخستين – حرفه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢شخصيت مزومرف ، ويليام شلدون با کداميک از الگوهاي کروموزومي زير متناسب است ؟

xxy .۴  xy .۳ xx  .۲   xyy  .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣تغيير در ارزشهاي اجتماعي چه تغييري در مطالعه قشربندي گذاشته است ؟

۱افول اعتبار و اهميت نمادهاي منزلتي  ۲.  افزايش اختيار پژوهشگران

۳. افول اعتبار شيوه هاي اشتهاري ۴.  افول اعتبار شيوه ذهني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

٢٤از بين انواع طبقات اجتماعي کدام طبقه مهم وموثر است ؟

۱طقه بالا  ۲.  طبقه بالاي بالا ۳.  طبقه متوسط  ۴.  طبقه کارگر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥به باور کارل مارکس موقعيت طبقه اجتماعي افراد بر چه اساسي تعيين مي شود؟

۱بر اساس رابطه افراد با ابزار توليد   ۲. بر اساس ميزان فرصت طلبي افراد

۳. بر اساس تحصيلات افراد ۴. بر اساس ميزان باز بودن نظام طبقاتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦در جامعه ماقبل صنعتي کدام عامل در تعيين جايگاه اجتماعي موثر بوده است ؟

۱پيشينه خانوادگي ۲.  شغل افراد

۳. توانمندي هاي فردي افراد   ۴.  تحرک اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧بر اساس نظريه انتقالي جمعيت ، روند انتقالي جمعيت در چند مرحله انجام مي گيرد و نتيجه نهايي انتقال چه خواهد بود؟

۱سه مرحله – ثبات جمعيت   ۲.  دو مرحله – انفجار جمعيت

۳سه مرحله -کاهش جمعيت  ۴.  دو مرحله – ثبات جمعيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨کداميک از گزينه هاي زير از ويژگي هاي جمعيت قومي يا روستايي محسوب مي شود؟

۱اقتصاد کشاورزي ، همگن بودن ، تحرک طبقاتي بالا

۲  محوريت خانواده ، تحرک مکاني اندک، شيوه زندگي رسمي

۳   همگن بودن ، تحرک شغلي بالا، تقدس زمين

۴همگن بودن ، جمعيت اندک، يگانگي بالا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩کداميک از موارد زير موجب ضرورت تقسيم کار در جامعه شهري شده است ؟

۱نياز به مسکن  ۲.  کاهش جمعيت  ۳.  حضوردولت ۴.  نياز به تخصص

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠الگوي استفاده از زمين در کداميک از نظريه هاي شهري تشريح شده است ؟

۱. نظريه شهر قطاعي و چندهسته اي ۲. نظريه مناطق هم مرکز

۳. نظريه مناطق هم مرکز و قطاعي ۴. نظريه مناطق هم مرکز و هسته اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

٣١گرد آوردن افرادي که کارکردهاي اقتصادي و خدماتي لازم را بر عهده دارند، در يک منطقه ، بر کداميک از فرايند هاي بوم شناختي دلالت دارد؟

۱تمرکز ۲.  تراکم  ۳.  همگرايي  ۴.  هجوم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٢در کداميک از رشته هاي زير رابطه بين سبک زندگي گروهي و نحوه استفاده از زمين شهري مورد مطالعه قرار مي گيرد؟

۱جامعه شناسي شهري   ۲.  جغرافياي شهري

۳بوم شناسي شهري   ۴.  جامعه شناسي صنعتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٣کداميک از موارد زير نمونه اي براي رفتار جمعي محسوب مي شود؟

۱دانش آموزاني که سر کلاس به حرف معلم گوش مي دهند

۲  آشوب تماشاگران فوتبال

۳  نمايندگان مجلس در حال قانونگذاري

۴رژه سربازان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٤به کاربردن برخي از واژه هاي ابداعي يک شخصيت هنري نظير بازيگر يک سريال ، اصطلاحا چه ناميده مي شود؟

۱هوس اجتماعي  ۲.  مد گرائي  ۳.  سرايت اجتماعي   ۴.  سرايت هيجاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٥کداميک از گزينه هاي زير در تمايز بين نهادهاي اجتماعي از سازمان ها تعيين کننده است ؟

۱قوانين مصوب  ۲.  هدف

۳. نظام هاي هنجاري و ارزشي   ۴.  ساختار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٦اين باور که بيشتر افراد جامعه بيش ازحد سهل انگارند و کار رهبري از آنها بر نمي آيد و بايد مسووليت ها را به گروه اندگي سپرد، بر کداميک از موارد زير دلالت دارد؟

۱. گروه گرايي   ۲.  اليگارشي   ۳. بروکراسي ۴. ديکتاتوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٧مشروعيت اعمال قدرت رسمي ، در گرو کداميک از موارد زيراست ؟

۱اقتدار  ۲.  نفوذ ۳. اليگارشي  ۴.  فشار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

٣٨به باور سي رايت ميلز، کداميک از گروههاي زير جزء نخبگان آمريکا محسوب مي شود؟

۱ستارگان سينما   ۲. اساتيد دانشگاه

۳. روساي شرکت هاي بزرگ ۴.  روزنامه نگاران

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٩جنبش ضد مهاجرت در آمريکا و اروپا در کداميک از انواع جنبش هاي اجتماعي طبقه بندي مي شود؟

۱جنبش واپس گرا ۲.  جنبش عدالت خواهانه

۳جنبش ترقي خواهانه  ۴.  جنبش اصلاح گرايانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤٠اينکه تغيير در يک بخش از جامعه مي تواند موجب تغيير در ديگر بخش هاي جامعه شود،به کداميک از نظريه هاي دگرگوني اجتماعي مربوط مي شود؟

۱نظريه تعادل   ۲.  نطريه دوراني   ۳.  نظريه تکاملي ۴.  نظريه کشمکش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام صادق (ع) : مفضل گويد : به امام صادق (ع ) عرض كردم : اهل نجات به چه علامت شناخته شود ؟ فرمود : آن كه كردارش موافق گفتارش باشد .

عنــوان درس :مباني جامعه شناسي

ترم دوم سال 93-92

عنــوان درس :مباني جامعه شناسي

رشته تحصيلي/کد درس :راهنمايي و مشاوره ۱۲۱۱۳۵۹ – , حسابداري (چندبخشي ) ۱۲۱۴۱۰۵ – , روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي , روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي ۱۲۲۲۰۶۲ – , حسابداري ۱۲۲۲۰۷۰ – , آمار ۱۲۲۲۰۷۶ – , آمار و کاربردها, رياضيات و کاربردها, علوم کامپيوتر۱۲۲۲۲۲۳

حضرت علي (ع ): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است

ـــــ

١-کدام يک از گزينه هاي زير، شامل  اهميت  مطالعه  علم  جامعه شناسي نمي باشد ؟

۱. شناخت جايگاه خود در جامعه  ۲. آشنايي با تمام  فرهنگهاي جامعه

۳. پيش بيني  و کنترل رفتارها   ۴. عدم شناسايي گروههاي ديگر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢-کدام يک از جامعه شناسان زير، از پيشگامان  واقعي توسعه و رشد جامعه شناسي به شمار مي رود؟

۱. دورکيم ۲. ارسطو  ۳. اسپنسر  ۴. فرويد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣-فن گزينش زوجهاي همانند، براي کدام يک از روش هاي تحقيق به کار برده مي شود ؟

۱. بررسي موردي   ۲. آزمايش ۳. مشاهده مشارکتي ۴. نمونه گيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤-به پژوهشي  که درباره يک فرد يا گروه ، در سير زماني به نسبت طولاني انجام مي گيرد، چه مي گويند؟

۱. مطالعه طولي ۲. مطالعات مقطعي ۳. مطالعات گذشته نگر  ۴. مطالعات سياسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥-به ارتباط نمادي که از ادب عاميانه گرفته شده است ، چه مي گويند؟

۱. زبان نوشتاري ۲. زبان گفتاري ۳. زبان جسماني   ۴. زبان علمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦-کدام يک از گزينه هاي زير ، به عنوان مجموعه فرهنگي به حساب مي آيد؟

۱. بازي پينگ پنگ   ۲. توپ ۳. تور   ۴. قواعد بازي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧-فردي که تحت تاثير فرهنگ بيگانه است و  بين مردمي  زندگي مي کند که در باورهاي اساسي خود با او وجه مشترکي

ندارند، دچار چه حالتي مي شود؟

۱. فشار نقش ۲. تاخر فرهنگي   ۳. ضربه فرهنگي   ۴. فرهنگ پذيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨-مهمترين عامل موثر بر دگرگوني هاي اجتماعي  و فرهنگي چيست ؟

۱. تکنولوژي يا فناوري  ۲. دگرگوني آموزشي   ۳. محيط طبيعي   ۴. دگرگوني جمعيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩-به ويژگي فردي که  نقش خاصي را علي رغم ميل و احساسات شخصي ايفا مي کند، چه مي گويند؟

۱. دلسردي از نقش ۲. فشار نقش  ۳. تعارض نقش ۴. نمايش نقش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠- مفهوم " دگري عام " توسط کدام يک از جامعه شناسان زير ابداع شده است ؟

۱. جرج هربرت ميد   ۲. هورتن کولي   ۳. بلومر   ۴. مارکس

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١-بعد از خانواده ، مهمترين و موثرترين  عامل اجتماعي شدن کودک، چيست ؟

۱. مدرسه  ۲. رسانه ها ۳. گروه همسالان   ۴. تلويزيون

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢-کدام يک از گزينه هاي زير، ميزان نزديکي  يا پذيرشي را که اعضاي يک گروه در قبال اعضاي گروه ديگر دارند، را مورد

سنجش قرار مي دهد؟

۱. فاصله اجتماعي  ۲. فاصله شغلي ۳. فاصله جغرافيايي ۴. فاصله  زيست محيطي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣-فرايند توسعه نظام منظمي از هنجارها، پايگاهها و نقشهاي مشخص و به هم پيوسته که جامعه آن را پذيرا شده است ، چه

نام دارد؟

۱. نهادي شدن  ۲. بنياد   ۳. ارزش   ۴. هنجار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- تشريفات مذهبي ، جزء کدام يک از خصوصيات مشترک نهادها است ؟

۱. نمادهاي فرهنگي   ۲. قواعد رفتار  ۳. اصول اعتقادي   ۴. سنن غير رسمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥-در کشورهاي آمريکاي شمالي ، خانواده هسته اي را چه نوع خانواده اي مي دانند؟

۱. ايده آل  ۲. گسترده  ۳. مادر تبار   ۴. پدر تبار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦-خانوار" همخون "  چه نوع خانوادة  است ؟

۱. چند شوهري ۲. هسته اي   ۳. گسترده  ۴. چند زني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧-کدام يک از گزينه هاي زير، به عنوان کوچکترين واحد فرهنگ ، اطلاق مي شود؟

۱. عنصر فرهنگي   ۲. مجموعه فرهنگي ۳. نهاد ۴. آداب و رسوم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨-قاعده اي که بر طبق آن ، فرد مجبور است در داخل  يک گروه معين ازدواج کند، چه نام دارد ؟

۱. ازدواج گروهي   ۲. برون همسر گزيني  ۳. درون همسر گزيني  ۴. ازدواج اجباري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩-کدام يک از گروه هاي زير، الگوهايي را براي داوري و ارزيابي فرد  از خود تشکيل مي دهد؟

۱. دستوري ۲. مرجع   ۳. همدرد  ۴. صميمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠-به موقعيتي اطلاق مي شود که براساس تلاش و کاري که فرد از خود بروز داده يا استعدادها و مهارت هايي که از خود نشان

داده است ، استوار است ؟

۱. پايگاه اکتسابي   ۲. پايگاه انتسابي   ۳. نقش هاي نمونه  ۴. ايفاي نقش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١-از طريق چه عاملي ، رفتار فرد با رفتار مورد انتظار در جامعه هماهنگ مي شود؟

۱. آموزش  ۲. نظارت اجتماعي ۳. انسجام اجتماعي   ۴. وجدان جمعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢-نظارت اجتماعي غير رسمي ، غالباً در چه  نوع  گروه هايي آشکار مي شود؟

۱. گروههاي نخستين   ۲. گروه فشار  ۳. گروه دومين  ۴. گروه همسالان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣-کدام انديشمند، مفهوم "  بي هنجاري "  را وارد جامعه شناسي کرد؟

۱. دورکيم  ۲. رابرت مرتن  ۳. شلدون  ۴. لومبروز

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤-از نظر مرتن ، اين رفتار انحرافي موقعي رخ مي دهد که فرد اهداف فرهنگي را مي پذيرد، اما وسايل اجتماعي مورد قبول را

براي دستيابي به آن نمي پذيرد؟

۱. نو آوري  ۲. مناسک پرستي  ۳. شورش  ۴. انزوا طلبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥-در کدام روش مطالعه قشربندي اجتماعي ، فرد طبقه اجتماعي خود را مشخص مي کند؟

۱. ذهني   ۲. عيني   ۳. اشتهاري ۴. مردم نگاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦-کدام يک از گزينه هاي زير، جز طبقه متوسط بالا نيست ؟

۱. کارکنان اداري   ۲. مديران  ۳. متخصصان   ۴. نمايندگيهاي فروش

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧-کدام يک از گزينه هاي زير ،از نظر ماکس وبر جزء ملاک هاي طبقه بندي اجتماعي نمي باشد؟

۱. قدرت   ۲. ثروت   ۳. منزلت   ۴. قوميت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨-اگر فرزند يک پزشک راننده تاکسي بشود ، چه نوع تحرکي اتفاق افتاده است ؟

۱. تحرک ميان نسلي نزولي  ۲. تحرک عمودي صعودي

۳. تحرک افقي   ۴. تحرک درون نسلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩-کدام يک از گزينه هاي زير، جز عوامل موثر در " تحرک نزولي "  نمي باشد؟

۱. تحصيلات ناقص   ۲. تولد در خانواده پرجمعيت

۳. ازدواج در سن پايين   ۴. فشار روحي و رواني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠-اگر در يک منطقه ، تا زمان سرشماري ، ميزان درونکوچي بيش از ميزان برونکوچي باشد، تراز نامه اين منطقه از لحاظ

مهاجرت چطور مي باشد؟

۱. بدون تغيير  ۲. نزولي   ۳. مثبت   ۴. منفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣١-کدام يک از گزينه هاي زير، نشانگر " مرحله دوم نظريه انتقالي جمعيت " مي باشد؟

۱. ميزان زاد و ولد و مرگ و مير بالا   ۲. ميزان زاد و ولد و مرگ و مير پايين

۳. ميزان زاد و ولد بالا و مرگ و مير پايين  ۴. ميزان زاد و ولد پايين و مرگ و ميربالا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٢-نظريه " مناطق هم مرکز " توسط چه کسي و در چه سالي مطرح گرديد؟

۱. ارنست بورگس -۱۹۲۵ ۲. ردفيلد-۱۹۲۵

۳. تونيس -۱۹۳۰ ۴. هومر هويت -۱۹۳۰

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٣-به گروهي که در رفتار جمعي شرکت مي جويد، چه اطلاق مي شود؟

۱. شورشي  ۲. انحرافي ۳. جمع ۴. اجتماع

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٤-کدام يک از پديده هاي زير، به سرعت پا مي گيرد ، به اوج مي رسد و بسرعت  افول مي کند؟

۱. هوس   ۲. مد  ۳. جنون جمعي ۴. هيستري اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٥-کدام يک از گزينه هاي  زير، جزء  ويژگيهاي "  ديوانسالاري "  نمي باشد؟

۱. سلسله مراتب  ۲. تخصصي شدن کارها 

۳. آيين نامه ها و مقرارات ۴. رفتار شخصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٦-در کدام نوع رهبري ،تصميم گيري سريع  و کارآمد در آن ، غالباً دشوار است ؟

۱. اقتدار گرايانه ۲. آمرانه   ۳. بوروکراتيک  ۴. دموکراتيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٧-کدام يک از جامعه شناسان زير ،براي اليگارشي (حکومت منتفذان ) اهميت و اعتبار قائل شده است ؟

۱. زيمل   ۲. ميلز ۳. رابرت ميشلز ۴. ماکس وبر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٨-فردي که بدون داشتن سِمت رسمي مي تواند بر رفتار ديگران تاثير بگذارد و آنها را تغيير دهد، داراي چه  نوع قدرت غير

رسمي مي باشد؟

۱. اقتدار   ۲. زور ۳. نفوذ ۴. حکومت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٩-جنبشي که تلاش مي کند، با ايجاد تغييرات مثبت در نهادها و سازمانها وضع جامعه را بهبود بخشد، چه نوع جنبشي است ؟

۱. انقلابي  ۲. محافظه کار ۳. واپس گرا   ۴. ترقي خواهانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤٠-کدام يک از نظريه هاي زير، حرکت جامعه را حرکت صعودي و به سوي پيشرفت مي داند؟

۱. دوراني  ۲. کشمکش   ۳. تعادل   ۴. تکاملي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام علی (ع) : تعجب کنيد از اين انسان که با يک قطعه پی مي بيند با قطعه گوشتی سخن مي گويد . و با استخوانی مي شنود و از شکافی نفس مي کشد [و اين کارهای بزرگ و حياتیرا با اين وسائل کوچک انجام مي دهد] .

عنــوان درس :مباني جامعه شناسي ,مباني جامعه شناسي جهانگردي

تابستان 94

عنــوان درس :مباني جامعه شناسي ,مباني جامعه شناسي جهانگردي

رشته تحصيلي/کد درس :راهنمايي و مشاوره ۱۲۱۱۳۵۹ – , حسابداري (چندبخشي ) ۱۲۱۴۱۰۵ – ,روانشناسي ۱۲۱۷۲۱۰ – , روانشناسي گرايش روانشناسي , – عمومي , روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي ۱۲۲۲۰۶۲ – , آمار ۱۲۲۲۰۷۶ – , علوم اقتصادي (اقتصادنظري ) ۱۲۲۲۱۳۹آمار و کاربردها, رياضيات و کاربردها, علوم کامپيوتر ۱۲۲۲۲۲۳ – , مديريت جهانگردي ۱۲۲۷۰۰۱

ــــــــ

١- اين امر که حقيقت بايد حالت آزمايشي خود را حفظ کند، يعني تجديدنظر را بپذيرد به کداميک از شرايطي که در بکارگيري روشهاي پژوهشي بايد احراز گردد اشاره دارد؟

۱. طرد مطلق گرايي   

۲. بي طرفي ارزشي

۳. عينيت  

۴. کنترل موقعيتها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- کداميک از انديشمندان زير معتقد بود که روشهاي علوم طبيعي را نمي توان در مسائل مستخرج از علوم اجتماعي بکار گرفت ؟

۱. لستر وارد

۲. اميل دورکيم 

۳. ماکس وبر

۴. هربرت اسپنسر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣-اين روش که آزمايش کننده گروهها را به گونه اي نظم دهد که در برابر هر شخص از گروه کنترل ، يک فرد همانند او درهر کدام از گروههاي آزمايشي قرار گيرد چه ناميده مي شود؟

۱. روش گزينش تصادفي   

۲. روش گزينش زوجهاي همانند

۳. روش گزينش نمونه در دسترس

۴. روش گزينش زوجهاي ناهمانند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤-کداميک از گزينه هاي زير، بدون توجه و نظر خاص به کاربردهاي علمي ، به جستجوي شناخت علمي مي پردازد؟

۱. جامعه شناسي محض   

۲. جامعه شناسي غير تخصصي

۳. جامعه شناسي تخصصي  

۴. جامعه شناسي کاربردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥- کداميک از روشهاي زير به شيوه هاي اساسي ارتباط نمادي اشاره دارد؟

۱. زبان گفتاري – زبان جسماني – زبان سمبليک

۲. زبان سمبليک-  زبان نوشتاري

۳. زبان نوشتاري – زبان جسماني – زبان سمبليک   

۴. زبان گفتاري – زبان نوشتاري – زبان جسماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦-کوچکترين واحد فرهنگ کدام يک از موارد زير است ؟

۱. سازمان فرهنگي

۲. عنصر فرهنگي

۳. خرده فرهنگ 

۴. نماد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧-فرآيندي که طي آن يک عنصر فرهنگي از فرهنگ ديگر گرفته مي شود چه ناميده مي شود؟

۱. نسبيت فرهنگي

۲. تاخر فرهنگي 

۳. ضربه فرهنگي 

۴. فرهنگ پذيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨- موقعيت اجتماعي و جايگاهي که فرد در گروه يا در مرتبه اجتماعي يک گروه ، در مقايسه با گروههاي ديگر احراز مي کند چه ناميده مي شود؟

۱. نقش  

۲. پايگاه  

۳. پايگاه اکتسابي

۴. نقش محقق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩-زماني که شخص پايگاهي را اشغال مي کند که مستلزم يک سلسله الگوهاي رفتاري متفاوتي است که در آن لحظه ممکن است با يکديگر در تعارض باشند فرد با کدام يک از موارد زير مواجه است ؟

۱. دلسردي از نقش

۲. فشار نقش   

۳. تعارض نقش 

۴. شبکه نقش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠-فرآيندي که به انسان ، راههاي زندگي کردن در جامعه را مي آموزد، شخصيت مي دهد و ظرفيت هايي را در جهت انجام وظايف فردي و به عنوان عضو جامعه توسعه مي بخشد چه مي نامند؟

۱. فرهنگ پذيري

۲. اجتماعي شدن

۳. نقش پذيري   

۴. هنجارپذيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١-کداميک از انديشمندان زير خود را به « من فردي » و « من اجتماعي » تقسيم مي کند؟

۱. جرج هربرت ميد   

۲. چارلز هورتون کولي  

۳. فردينان تونيس

۴. ايروينگ زولا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- همه خصلتها و ويژگي هايي که معرف رفتار يک شخص است چه ناميده مي شود؟

۱. ويژگي شخصيتي   

۲. شخصيت

۳. رشد شخصيت 

۴. منش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣-کداميک از موراد زير از نظر فردينان تونيس معرف جامعه است ؟

۱. گمينشافت   

۲. توسعه  

۳. روابط اوليه   

۴. گزلشافت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤- کدام يک از افراد زير گرايشهاي خوب و هماهنگي را در ميان گروه ايجاد مي کند؟

۱. گروههاي مرجع

۲. رهبر تخصصي

۳. رهبر ابزاري   

۴. رهبر ارشادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥-کدام يک از موارد زير عبارتست از فرآيند توسعه نظامي از هنجارها، پايگاهها و نقشهاي مشخص و به هم پيوسته که جامعه آن را پذيرا شده است ؟

۱. نهادي شدن   

۲. نهاديابي

۳. سازمان  

۴. ساخت يابي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- زماني که نهاد در برآوردن يک نياز معين دچار ناتواني بشود و يا دو يا چند نهاد قادر به برآوردن يک نياز باشند، اما يکي از آن نهادها نشان دهد که آن نقش را به شکل بهتري ايفا مي کند کدام يک از موارد زير اتفاق مي افتد؟

۱. رقابت بين نهادها 

۲. همکاري بين نهادها

۳. جابجايي کارکرد نهادها  

۴. رقابت و همکاري بين نهادها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧- ازدواج همزمان چند مرد با چند زن چه ناميده مي شود؟

۱. چند همسري 

۲. چند شوهري 

۳. چند زني

۴. ازدواج گروهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨-کدام يک از موارد زير به شبکه نسبتا وسيعي از روابط بين افراد گفته مي شود که از طريق نسبي يا سببي و از طريق

فرزندپذيري به يکديگر مرتبط اند؟

۱. خانواده  

۲. گروه  

۳. نهاد  

۴. خويشاوندي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩- آموزش و پرورش از چه طريقي به تداوم فرهنگ جامعه کمک مي کند؟

۱. انتقال دانايي 

۲. انتقال فرهنگي

۳. همبستگي اجتماعي  

۴. رشد و ارتقا فردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- بر اساس کدام يک از مکاتب زير معلمان نقشي يگانه و مهم در اجتماعي کردن کودکان ايفا مي کنند؟

۱. ديدگاه کشمکش 

۲. ديدگاه برچسب زني

۳. ديدگاه ساختارگرا

۴. ديدگاه کنش متقابل نمادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١- کدام يک از والدين مي توانند سرمايه اجتماعي بيشتر براي دانش آموز فراهم کنند؟

۱. والدين متعلق به طبقات پايين و متوسط  

۲. والدين متعلق به طبقه پايين

۳. والدين متعلق به طبقه بالا

۴. والدين متعلق به طبقه متوسط و بالا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢-بر مبناي کدام يک از ديدگاههاي زير مشاغلي که به دختران مي دادند هم از لحاظ پايگاه و هم از لحاظ دستمزد پايين تر از پسران بود؟

۱. ديدگاه تضاد   

۲. ديدگاه ساخت گرايانه

۳. ديدگاه کارکردگرايانه  

۴. ديدگاه فمينيستي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣-نظام آموزش عالي انگلستان به طور قابل ملاحظه اي متمرکز تر از نظام آموزش عالي کدام کشور است ؟

۱. فرانسه  

۲. آمريکا  

۳. آلمان  

۴. روسيه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤-در کدام يک از تعاريف زير تندرستي علاوه بر رهايي از بيماري به حالتي از سلامت کامل جسمي ، ذهني و اجتماعي اطلاق شده است ؟

۱. لغت نامه وبستر   

۲. لغت نامه آکسفورد

۳. اساسنامه سازمان ملل   

۴. اساسنامه سازمان بهداشت جهاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥-کدام يک از انديشمندان زير ديدگاهي جامعه شناختي از بيماري ارائه داد؟

۱. تالکوت پارسونز

۲. وينسنته ناوارو

۳. آنسلم اشتراوس

۴. ايروينگ زولا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦-کدام گروه وقوع بيماري را به افراد، محيط اجتماعي و محيط طبيعي آنان ربط مي دهند؟

۱. کارکردگرايان   

۲. طرفداران ديدگاه انگ زني

۳. طرفداران ديدگاه کنش متقابل نمادي

۴. اپيدميولژيستهاي اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧-کدام يک از گروههاي زير بيشتر در معرض ابتلا به اسکيزوفرني هستند؟

۱. طبقه پايين   

۲. طبقه متوسط 

۳. طبقه متوسط و پايين

۴. طبقه بالا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨-ابزارها و روشهايي که براي وارد کردن فرد و انطباق او با انتظارات گروههاي معين يا کل جامعه بکار مي رود چه مي نامند؟

۱. انطباق اجتماعي

۲. هنجارمندي 

۳. نظارت اجتماعي

۴. انطباق هنجاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩-به کدام يک از بخشهاي من در تقسيم بندي فرويد دروازه بان شخصيت نيز اطلاق مي شود؟

۱. نهاد  

۲. خود  

۳. فراخود  

۴. وجدان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠-کدام يک از انديشمندان زير طبقه را بر سه عنصر قدرت ، ثروت و منزلت مبتني مي داند؟

۱. مارکس  

۲. وبر

۳. دورکيم  

۴. اسپنسر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣١-کدام يک از موارد زير در مورد جامعه صنعتي شهري صحيح است ؟

۱. در جامعه صنعتي شهري پايگاه محقق براي بخش اعظم جمعيت بسيار مهم تر از پايگاه محول است .

۲در جامعه صنعتي شهري پايگاه محول براي بخش اعظم جمعيت بسيار مهم تر از پايگاه محقق است .

۳حجم خانواده در جوامع شهري بزرگتر است .

۴. فرزندان خانواده هاي پرجمعيت شهري بيش از فرزندان خانواده هاي روستايي امکان تحرک افقي دارند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٢-يکي از عمده ترين عوامل افزايش جمعيت در جهان کدام يک از موارد زير است ؟

۱. پيشرفت فناوري

۲. فقر  

۳. تحصيلات کم 

۴. رشد اقتصادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٣-کدام يک از اصطلاحات زير را جامعه شناسان از زيست شناسان به عاريت گرفته اند؟

۱. طبقه بندي   

۲. محيط  

۳. کيفيت  

۴. بوم شناسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٤-الگوي نامتعارف رفتاري که شمار کوچکي از مردم ، در يک دوره زماني کوتاه از خود بروز مي دهند چه ناميده مي شود؟

۱. هوس و مد   

۲. جنون جمعي 

۳. هيستري جمعي

۴. شورش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٥-در کدام يک از موارد زير اختيار و قدرت در انحصار گروه نخبگان سازمان – کساني که در بالاترين سطح سلسله مراتب قرار دارند – است ؟

۱. رهبري دموکراتيک  

۲. رهبري آمرانه 

۳. ديوانسالاري   

۴. بوروکراسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٦-کدام يک از انواع اقتدار بر کيفيتهاي شخصي از قبيل ويژگيها و خصلتهاي شخصيتي افراد مبتني است ؟

۱. اقتدار قانوني 

۲. اقتدار عقلايي 

۳. اقتدار سنتي   

۴. اقتدار فرهمندانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٧-چه کسي صاحبان وسايل توليد را دارندگان قدرت مسلط در جامعه به شمار مي آورد؟

۱. ماکس وبر

۲. اميل دورکيم 

۳. هربرت اسپنسر  

۴. کارل مارکس

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٨- هنگامي که افراد خود را در وضعيت مايوس کننده اي مي بينند کدام جنبش پديد مي آيد؟

۱. جنبش نمايشي

۲. جنبش اصلاح طلب  

۳. جنبش انقلابي

۴. جنبش واپس گرا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٩- در کدام مرحله از جنبش يک ساختار سازمان يافته رسمي با سلسله مراتبي از مسئولان ظهور مي کند؟

۱. مرحله ناآرامي 

۲. برانگيختگي   

۳. نهادي شدن   

۴. قالب ريزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤٠-بر مبناي کدام يک از ديدگاههاي زير جامعه متشکل از شماري از بخشهاي به هم پيوسته است که هر يک از اين بخشها به کارآيي جامعه کمک مي کند؟

۱. نظريه دوراني 

۲. نظريه کشمکش

۳. نظريه تعادل 

۴. نظريه تکاملي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام سجاد (ع) : اي پروردگار بر او و آل او درود فرست درودي كه هر درود گذشته و تازه اي را در بر داشته باشد ، و بر او و بر آل او درود فرست درودي كه نزد تو و نزد غير تو پسنديده باشد ، درودي كه با آنچه گفته شد درودهايي بيافريني كه هنگام آفريدنشان با آنها درودها ( ي پيش از آن ) را چندين برابر سازي ، و بر گردش روزگار آنها را بيافزايي افزودن با چندين برابري كه جز تو نتواند آنها را بشمارد

عنــوان درس :مباني جامعه شناسي ,مباني جامعه شناسي جهانگردي ,مباني جامعه شناسي -مفاهيم اساسي ١

ترم دوم سال 95 - 96

عنــوان درس :مباني جامعه شناسي ,مباني جامعه شناسي جهانگردي ,مباني جامعه شناسي -مفاهيم اساسي ١

رشته تحصيلي/کد درس :حسابدار ي ۱۲۱۴۱۰۵ – ,مديريت امور شهري ۱۲۱۸۵۱۹ – ,پژوهشگري اجتماعي ,تعاون و رفاه اجتماعي ,مددکاري اجتماعي ,علوم اجتماعي (تعاون ورفاه اجتماعي ),علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي ),علوم اجتماعي (مددکاري اجتماعي ),علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه ) ۱۲۲۲۰۰۱ – ,حسابداري ۱۲۲۲۰۷۰ – ,آمار ۱۲۲۲۰۷۶ – ,علوم اقتصادي (اقتصادنظري ),علوم ا قتصادي ۱۲۲۲۱۳۹ – ,رياضيات و کاربردها,آمار و کاربردها,علوم کامپيوتر ۱۲۲۲۲۲۳ – ,روابط عمومي ,روزنامه نگاري ,علوم ارتباطات اجتماعي (روزنامه نگاري ),علوم ارتباطات اجتماعي (روابط عمومي ),مديريت امور شهري مديريت جهانگردي ۱۲۲۷۰۰۱, – ۱۲۲۲۳۰۳

ــــــ

١- کدام گزينه درباره مفهوم " عقل سليم " نادرست است ؟

۱. عقل سليم مشتمل بر عقايد روزمره است .

۲ آنچه براي يک شخص عقل سليم محسوب مي شود، براي ديگري بي معناست .

۳ همه باورهاي مبتني بر عقل سليم غير حقيقي و گمراه کننده است . 

۴. عقل سليم يکي از منابع جامعه شناسي محسوب مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- کدام يک از جامعه شناسان معتقد بود که روشهاي علوم طبيعي را نمي توان در مسائل مستخرج از علوم اجتماعي به کار گرفت ؟

۱. ماکس وبر ۲. اميل دورکيم

۳. هربرت اسپنسر   ۴. اگوست کنت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣- کدام فن پژوهش هنگامي به کار مي رود که پژوهشگر بخواهد برداشت کامل و تفصيلي از پديده مورد مطالعه داشته باشد؟

۱. آزمايش  ۲. مشاهده 

۳. نمونه گيري ۴. مطالعه موردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤-کدام گزينه نشان دهنده ميزان توافقي است که پژوهشگران مختلف ، برسرِ نتايجِ بدست آمده از پژوهش در مورد يک

موضوع خاص دارند؟

۱. اعتبار   ۲. پايايي  

۳. ميانگين    ۴. مد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥- کداميک از انواع ارتباط نمادين ، حفظ ميراث فرهنگي را تسهيل مي کند؟

۱. زبان گفتاري  ۲. زبان نوشتاري    

۳. زبان جسماني  ۴. الگوهاي صوتي و معاني پيوسته به آن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦- احساسات ريشه دار و عميقي که اعضاي جامعه در آن شريک اند، چه نام دارد؟

۱. ارزشها  ۲. آداب و رسوم

۳. رسوم اخلاقي  ۴. قوانين

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧- کدام گزينه درباره سازمان فرهنگ درست است ؟

۱. خرده فرهنگ به کوچکترين واحد فرهنگ اطلاق مي شود.    

۲ عنصر فرهنگي حتما يک شي ء يا نماد است .

۳ مجموعه فرهنگي ، مجموعه پيچيده اي از عناصر منسوب به آن فرهنگ است .  

۴. خرده فرهنگ با هنجارها و موازين فرهنگ غالب در جدال است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨-کدام گزينه ، گرايشي است که بر حسب آن ، افراد جامعه فرهنگ خود را برتر از فرهنگ ديگران مي پندارند؟

۱. خرده فرهنگ  ۲. قوم مداري

۳. ضد فرهنگ    ۴. نسبيت فرهنگي  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩- معيارها و الگوهايي که هر کس نقش خود را در يک موقعيت معين ، بر اساس آن ارزيابي مي کند، چه ناميده مي شود؟

۱. گروه مرجع    ۲. پايگاه اکتسابي   

۳. نقش محول   ۴. پايگاه انتسابي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠- منظور چارلز هارتون کولي  از مفهوم آيينه در نظريه " خود آيينه سان "  چيست ؟

۱. خود  ۲. گروه همسالان   

۳. جامعه    ۴. خانواده 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١- مهمترين و موثرترين عامل اجتماعي شدن  کودک کدام است ؟

۱. خانواده ۲. مدرسه   

۳. گروههاي همسال ۴. رسانه هاي جمعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- "افرادي که يک گروه هم سن و سال را تشکيل مي دهند"،  اعضاي کدام گزينه به شمار مي آيند؟

۱. مقوله    ۲. جماعت  

۳. تجمع   ۴. جمع

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- کداميک از گزينه هاي زير از ويژگي هاي گمينشافت نيست ؟

۱. پيوند هاي نزديک ۲. توجه خاص به رفاه يکديگر

۳. رقابت    ۴. اعتماد و همکاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤- اولين هدف هر نهاد اجتماعي چيست ؟

۱. ارضاي نيازهاي اجتماعي    ۲. اجتماعي کردن

۳. حفظ نظم ۴. تضمين ارزشها و هنجارها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- در ايران ، کداميک از نهادهاي اجتماعي تاثير مهمي بر ساير نهادهاي اجتماعي دارد؟

۱. خانواده ۲. آموزش و پرورش  

۳. مذهب ۴. اقتصاد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦- عمده ترين شکل خانواده در اجتماعات روستايي و عشايري چيست ؟

۱. چندهمسري ۲. هسته اي   

۳. گسترده  ۴. مادرمکان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧- در دهه هاي اخير، کدام عامل ، ميزان طلاق را در کشورهاي جهان سوم ، از جمله ايران ، افزايش داده است ؟

۱. تغيير و تحولات ناشي از توسعه صنعت و شهرنشيني   

۲. از بين رفتن قبح طلاق

۳. اختلافات خانواده ها    

۴. عدم امنيت شغلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨- کداميک از گزينه هاي زير کارکرد پنهان نهاد آموزش و پرورش محسوب مي شود؟

۱. خواندن و نوشتن  

۲. درک خواندن در کلاس

۳. يادگيري دستور زبان   

۴. يادگيري نظم و مقررات

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩- مهمترين علت کاهش علاقه پسران براي ادامه تحصيل در مقايسه با دختران کدام است ؟

۱. تغييرات در نوع و ميزان اشتغال  

۲. عدم احساس نياز

۳. تمايل کمتر به پيشرفت اجتماعي

۴. کاهش حمايت خانواده ها از پسران

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- کدام  ديدگاه استدلال مي کند که  افراد طبقه پايين جامعه  نسبت به افراد طبقه بالا،  اميد به زندگي کمتري دارند و بيشتر

در معرض بيماري قرار مي گيرند؟

۱. کنش متقابل نمادين   ۲. کشمکش

۳. کارکردگرايي   ۴. برچسب زني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١- در مبحث تندرستي و مراقبت پزشکي زنان و مردان کدام گزينه صحيح است ؟

۱. اميد به زندگي مردان در سراسر جهان بيش از اميد به زندگي زنان است .

۲ مردان نسبت به زنان برحسب بيماري جسمي در وضعيت نامساعدتري به سر مي برند.

۳ زنان در مقايسه با مردان به ميزان بيشتري از بيماريهاي حاد رنج مي برند.

۴. مردان و زنان به لحاظ ميزان تندرستي و مراقبت پزشکي تفاوتي با همديگر ندارند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢- پديده نظارت اجتماعي ادامه کداميک از پديده هاي زير است ؟

۱. نهادهاي اجتماعي ۲. دگرگوني اجتماعي    

۳. اجتماعي شدن    ۴. صنعتي شدن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣- کداميک از موارد زير از نظارت اجتماعي رسمي استفاده نمي کند؟

۱. گروههاي همکار  ۲. دادگاهها

۳. موسسات مددکاري اجتماعي   ۴. پليس

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤- کدام گزينه از مصاديق انحراف ثانوي محسوب مي شود؟

۱. کسي که يکبار اقدام به دزدي مي کند.  

۲. کسي که يکبار حساب مالياتي خود را دستکاري مي کند.

۳. کسي که ساليان سال دست به قاچاق مواد مخدر مي زند.    

۴. کسي که گاهي از مواد مخدر استفاده مي کند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥- ديدگاه تاثير معاشرت بر انحراف ، که براساس آن ، جنايت از ديگران آموخته مي شود، توسط چه کسي مطرح شد؟

۱. ويليام شلدون   ۲. اميل دورکيم   

۳. ادوين ساترلند  ۴. سزار لومبروزو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦- اگر جامعه شناسي از افراد بپرسد که افراد ديگر را در کدام طبقه اجتماعي مي توان قرار داد، از کدام روش مطالعه ساختار

طبقاتي استفاده کرده است ؟

۱. ذهني   ۲. عيني  

۳. اشتهاري ۴. تلفيقي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧-" تلاش دايم براي زندگي "، "کم کاري " و " زندگي در محلات پرتراکم "، از ويژگيهاي کدام طبقه اجتماعي است ؟

۱. طبقه بالا ۲. طبقه متوسط   

۳. طبقه پايين    ۴. طبقه کارگر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨- اگر فرزند يک پزشک ، راننده تاکسي شود، چه نوع تحرک اجتماعي روي داده است ؟

۱. عمودي  ۲. افقي  

۳. ميان نسلي    ۴. درون نسلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩- در جوامع کشاورزي ما قبل صنعتي مهمترين عامل موثر در تعيين پايگاه اجتماعي افراد کدام است ؟

۱. پيشينه خانوادگي ۲. فرصتهاي اجتماعي    

۳. پشتکار ۴. استعداد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠- کدام گزينه به معناي “حداکثر مدت حيات يک انسان ” است ؟

۱. اميد زندگي    ۲. نسبت جنسي 

۳. پهنه عمر  ۴. ترکيب سني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣١- کداميک از صفات زير از ويژگيهاي مناطق شهري نيست ؟

۱. پايداري روابط   ۲. گسستگي جمعيت    

۳. ناهمگني جمعيت ۴. گمنامي نسبي افراد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٢- نظريه مناطق هم مرکز را چه کسي مطرح کرد؟

۱. هومرهويت    ۲. چانسي هاريس 

۳. ادوارد اولمن   ۴. ارنست بورگس

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٣- کدام گرينه از ويژگيهاي رفتار جمعي محسوب نمي شود؟

۱. خودانگيختگي  ۲. هيجاني بودن   

۳. پيش بيني ناپذيري    ۴. ساختارمندي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٤- الگوي رفتاري آشکاري که عليه يک گروه اقليت صورت مي گيرد، چه نام دارد؟

۱. تبعيض  ۲. پيش داوري   

۳. تصورات قالبي   ۴. وجهه نظر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٥- ازدواج ميان گروههاي نژادي مختلف چه نوع ادغامي محسوب مي شود؟

۱. همانندسازي   ۲. اختلاط  

۳. چندگرايي فرهنگي    ۴. هم گونگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٦- کدام گزينه از ويژگيهاي ديوانسالاري نيست ؟

۱. تخصصي شدن کارها   ۲. سلسله مراتب   

۳. رفتار شخصي   ۴. شايستگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٧- افرادي مانند گاندي ، رهبر استقلال هند، که بوسيله ويژگي ها و خصلت هاي شخصي پيروان زيادي را به خود جلب مي

کنند، داراي چه نوع اقتداري هستند؟

۱. قانوني  ۲. عقلايي  

۳. سنتي   ۴. فرهمندانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٨- کدام نوع جنبش تلاش مي کند که برخي از شئون جامعه را تغيير دهد بدون آنکه قصد دگرگون کردن کامل جامعه را داشته

باشد؟

۱. انقلابي  ۲. ترقي خواهانه   

۳. اصلاح طلب    ۴. آرمانگرا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٩- کدام دسته از نظريات دگرگوني اجتماعي مبنايي قوم مدارانه دارند؟

۱. تکاملي  ۲. دوراني  

۳. تعادل   ۴. کشمکش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤٠- رواج يافتن سبک زندگي جديد که از يک فرهنگ ديگر گرفته شده باشد، چه نام دارد؟

۱. ابداع   ۲. اشاعه  

۳. جذب   ۴. بسط فرهنگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام سجاد (ع) : و با دعوت به دين تو خود را به رنج افكند