آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

مبانی جامعه شناسی (رشته تاریخ) کد 1227017

عنــوان درس :جامعه شناسي عمومي ,مباني جامعه شناسي ,مباني جامعه شناسي (رشته تاريخ ),مباني جامعه شناسي جهانگردي

ترم دوم سال 91-90

عنــوان درس :جامعه شناسي عمومي ,مباني جامعه شناسي ,مباني جامعه شناسي (رشته تاريخ ),مباني جامعه شناسي جهانگردي ,مباني جامعه شناسي

رشته تحصيلي/کد درس :تربيت معلم قرآن کريم ۱۲۲۰۵۴۲ – ,علوم تربيتي (آوپ پيش دبستاني ودبستاني ),علوم تربيتي (مديريت برنامه ريزي آموزشي علوم تربيتي ۱۲۲۲۰۶۷ – ,کتابداري ,کتابداري و اطلاع رساني ۱۲۲۲۰۷۳ – ,حقوق ۱۲۲۲۰۷۸ – ,مديريت جهانگردي ۱۲۲۷۰۰۱,(علوم سياسي ۱۲۲۷۰۰۲ – ,تاريخ ۱۲۲۷۰۱۷,

ــــــــــــ

١- درکدام مورد جامعه شناس بايد ديد مستقل و غير شخصي نسبت به موضوع مورد مطالعه خود داشته باشد؟

۱.  عينيت  ۲ .  طرد مطلق گرايي

۳.  بيطرفي ارزشي ۴ . قابليت بررسي و آزمون

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- کتاب قواعد روش جامعه شناسي اثر کيست ؟

۱.  اميل دورکيم   ۲ .  لستروارد

 ۳ . ماکس وبر ۴ . هربرت اسپنسر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣- مطالعاتي که به مقايسه وضعيت موجود بين چندين گروه مختلف در يک زمان مي پردازد چه نام دارد؟

۱. مقطعي   ۲ .  طولي

 ۳ . برداشتي  ۴  . مشاهده اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- کدام روش معمول ترين روش مشاهده ميداني است ؟

 ۱.  مطالعه موردي

 ۲ .  مطالعه برداشتي

۳.  بررسي هاي نمونه اي

 ۴ .  مطالعات مبتني بر مشاهده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥- ميانگين در علم آمار به چه معناست ؟

۱.  رقمي که از تقسيم جمع کل موارد بر تعداد افراد آن به دست مي آيد

۲   عددي که درست در وسط توزيع آماري قرار دارد

۳   عددي که در توزيع اعداد بيشتر تکرار مي شود

۴.  عددي که هم تکرار شده و هم در وسط توزيع آماري است

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦- فرهنگ را تعريف کنيد؟

۱.  مجموع آداب و رسوم افراد را گويند.

۲  مجموع توانايي ها و مهارت هاي فرد را گويند

۳   به مجموعه اي از جامعه و الگوهاي انساني گفته مي شود.

۴.  مجموعه رفتارهاي اکتسابي و ويژگيهاي اقتصادي را گويند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧- کدام شيوه از شيوه هاي اساسي ارتباط نمادي نيست ؟

۱. نوشتاري  ۲ .  جسماني

 ۳ . گفتاري  ۴ . ديداري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨- کوچکترين واحد فرهنگ چه نام دارد؟

۱.  نهاد فرهنگي  ۲  .  عنصر فرهنگي

  ۳ . کارکرد فرهنگي  ۴ . خرده فرهنگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩- کدام پايگاه از آغاز تولد به فرد محول شده و عمدتا" به زمينه هاي خانوادگي نوزاد استوار است ؟

۱.  اکتسابي   ۲ .  انتسابي

  ۳ . محقق  ۴ . مرجع

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠- نظريه "خود آيينه سان " از کدام جامعه شناس مي باشد؟  

۱.  جرج هربرت ميد   ۲ . چارلز هارتون کولي

  ۳ .  ماکس وبر ۴ . کارل مارکس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- شيوه ايفاي نقش طبق انتظارات جامعه را چه نقشي مي نامند؟

۱.  محقق   ۲ .  محول

 ۳ . اکتسابي ۴ . انتسابي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢- کدام نظريه پرداز "خود" را به "من فردي " و "من اجتماعي " تقسيم مي کند؟

۱.  جرج هربرت ميد   ۲ . ماکس وبر

۳ . کارل ماکس ۴ . هارتون کولي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- به شخصيت بنيادين مردم يک ملت اطلاق مي شود؟

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱. بلوغ ملي  ۲ .  منش ملي  

۳ . هويت ملي  ۴ . فرهنگ ملي

١٤- در کدام مورد اغلب ،  وسايل دستيابي به اهداف از خود اهداف اهميت بيشتري مي يابد؟

۱.  ساخت رسمي   ۲ .  ساخت غيررسمي 

  ۳ . گروههاي مرجع   ۴ . گروههاي همدرد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- در معناي عام معرف اجتماعي محلي است ؟

۱.  گمينشافت   ۲ . گزلشافت

۳ . گروه هاي نخستين ۴ . گروه هاي ثانوي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦-گروهي متشکل از افرادي  که با داشتن نيازهاي بسيار گوناگون توجه شان به تحکيم حس مودت و تفاهم متقابل عاطفي معطوف گردد چه نام دارد؟

۱.  همدرد  ۲ .  صميمي

 ۳ . مرجع ۴ . ثانوي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧- کدام مورد به عنوان يک نهاد اجتماعي الگوهاي رفتار مناسب و شايسته را به اعضايش منتقل مي کند؟

۱.  نهاد ديني ۲ . نهاد آموزشي 

   ۳ . خانواده   ۴ . حکومت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨- واحد خانوادگي بنياني که شامل شوهر، زن و فرزندان است چه نام دارد؟

۱. خانواده گسترده  ۲ . خانواده هسته اي

   ۳ . خانواده چند همسري ۴ .  خانواده همخون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩- ميزان طلاق در قرن بيستم در کشورهاي صنعتي چگونه بوده است ؟

۱.  رشد کمي داشته

۲ . کاهش داشته

۳. رشد فزاينده اي داشته

 ۴ .  بصورت معني داري افزايش داشته

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠- آموزش و پرورش با چه روشي به تداوم فرهنگ يک جامعه کمک مي کند؟

۱.  همبستگي اجتماعي   ۲ . انتقال فرهنگي

۳. جامعه پذيري ۴ . انتخاب استعدادهاي برتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١-وقتي معلمي دانش آموزان را ملزم مي کند که قسمتي از يک کتاب درسي را بخوانند و روز بعد آن را براي معلم بازگو کنند،از چه سبک آموزشي استفاده کرده است ؟

۱.  رهنمودي  ۲ . مشاوره اي

  ۳ . دستوري   ۴ . اختياري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢- فريزر، بين جادو و مذهب چه تفاوتي قائل است ؟

۱.  جادو را انسان ها کنترل مي کنند و مذهب تحت نظارت خداوند و ارواح است

۲   جادو و مذهب  هردو تحت نظارت خداوند است

۳   مذهب  تحت کنترل انسان و جادو تحت کنترل ارواح است

۴.  جادو و مذهب  هر دو تحت کنترل انسان ها است

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣- بر اساس ديدگاه کد ام مکتب ، انسان ها تفسيرهاي ذهني که از ديگران ياد گرفته اند را عمل مي کنند؟

۱. کشمکش   ۲ .  ا نگ زني 

   ۳ . تضاد  ۴ .  کنش مقابل نمادين

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤- رفتار دزدان و تبهکاران حرفه اي جزء کدام يک از انواع انحراف به شمار مي رود؟

۱.  نخستين ۲ .  ثانوي

 ۳ .  فردي   ۴ . گروهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥- فرويد "من " را به چه بخش هايي تقسيم کرده است ؟

۱.  من اجتماعي ، من غريزي ۲ . نهاد، من ، فراخود

۳.  نهاد، خود ،فراخود ۴ . من ، در من

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦- زماني که فرد اهداف فرهنگي را مي پذيرد، اما وسايل اجتماعي مورد قبول براي دستيابي به آن اهداف را نمي پذيرد چه رخ داده است ؟

۱.  طغيان ۲ .  انزواجويي

۳ .  رسم پرستي ۴ .  نوآوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧- کدام متفکر سه عنصر قدرت ، ثروت و منزلت را براي تعيين طبقه معرفي کرده است ؟

۱.  مارکس  ۲ .  اسپنسر

  ۳ . کنت   ۴ .  وبر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨- فردي که تغيير شغل مي دهد بدون اين که پايگاه اجتماعي او تغيير کند، داراي چه نوع تحرکي است ؟

۱.  عمودي ۲ .  افقي

 ۳ .  نزولي   ۴ .  صعودي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩- حداکثر مدت حيات يک انسان چه نام دارد؟

۱.  اميد به زندگي  ۲ . نسل

 ۳ . طول عمر   ۴ .  پهنه عمر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠- کدام نظريه معتقد است که جمعيت بصورت تصاعد هندسي و موادغذايي بصورت تصاعد حسابي افزايش مي يابد؟

۱.  نظريه مرحله انتقالي ۲ . نظريه ثبات جمعيت 

۳.  نظريه جمعيتي مالتوس   ۴ . نظريه افزايش جمعيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

6- حضرت امام صادق (علیه السّلام) می فرمایند: روزه از من است و پاداش آن را می دهم.

عنــوان درس :جامعه شناسي عمومي ,مباني جامعه شناسي ,مباني جامعه شناسي (رشته تاريخ ),مباني جامعه شناسي عمومي

تابستان 94

عنــوان درس :جامعه شناسي عمومي ,مباني جامعه شناسي ,مباني جامعه شناسي (رشته تاريخ ),مباني جامعه شناسي عمومي

رشته تحصيلي/کد درس :تربيت معلم قرآن کريم ۱۲۲۰۵۴۲ – , علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني , علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي ۱۲۲۲۰۶۷ – , علم اطلاعات و دانش شناسي , علم اطلاعات ودانش شناسي ۱۲۲۲۰۷۳ – , حقوق علوم سياسي ۱۲۲۷۰۰۲ – , تاريخ ۱۲۲۷۰۱۷ , – ۱۲۲۲۰۷۸

ـــــــــــ

١-کدام يک از جامعه شناسان زير معتقد است که دانش جامعه شناسي را مي توان بر بنيان مشاهده و طبقه بندي منظم علمي استوار کرد؟

۱. ارسطو   ۲. کنت   ۳. فوکو ۴. روسو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢-کدام يک از نظريه هاي زير توسط هربرت اسپنسر مطرح گرديد؟

۱. فلسفه اثباتي   ۲. قواعد روش شناختي  ۳. تطور اجتماعي  ۴. برداشت هاي ذهني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣-معمولي ترين روش مشاهده ميداني ، چيست ؟

۱. مصاحبه  ۲. مشاهده مشارکتي   ۳. آزمايش  ۴. مطالعه موردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤-يک جامعه شناس به چه شيوه اي مي تواند گروه کنترل و آزمايش را انتخاب کند؟

۱. روش گزينش زوجهاي همانند   ۲. روش بررسي هاي نمونه اي

۳. روش مبتني بر مصاحبه   ۴. روش ضريب همبستگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥-احساسات ريشه دار و عميقي است که اعضاي جامعه در آن شريکند؟

۱. ارزشها   ۲. عرف   ۳. نمادها   ۴. آداب و رسوم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦-به فرهنگي که الگوهاي رفتاري آشکار و رسماً تاييد شده را در بر مي گيرد، چه مي گويند؟

۱. فرهنگ موجود  ۲. فرهنگ آرماني  ۳. فرهنگ واقعي  ۴. فرهنگ حاکم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧-به گروه هايي اطلاق مي شود که با هنجارها و موازين فرهنگ غالب در جدال است و آن را شديدًا طرد مي کند؟

۱. پاره فرهنگ   ۲. خرده فرهنگ  ۳. قوم مداري ۴. ضد فرهنگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨-هنگامي که عناصر غير مادي فرهنگ سعي دارند وضعيت خود را در ميان دگرگوني هاي عناصر مادي فرهنگ حفظ کنند،چه اتفاقي رخ مي دهد؟

۱. فرهنگ پذيري ۲. ضربه فرهنگي

۳. واپسماندگي يا تأخر فرهنگي   ۴. نسبيت فرهنگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩-کدام يک از پايگاه هاي زير عمدتاً بر زمينه هاي خانوادگي نوزاد استوار است ؟

۱. پايگاه اکتسابي  ۲. پايگاه انتسابي  ۳. پايگاه نمونه اي  ۴. پايگاه محقق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠-شيوة ايفاي نقش طبق انتظارات جامعه را چه مي گويند؟

۱. نقش محقق   ۲. نقش مرجع   ۳. نقش محول   ۴. نقش فردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١-فردي که با يک يا چند نقش که مستلزم انجام رفتارهاي متناقض يا متعارض است ، سروکار دارد، دچار چه حالتي شده است ؟

۱. تعارض نقش   ۲. فشار نقش ۳. شکست نقش   ۴. ايفاي نقش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢-فرايندي که به انسان ، راههاي زندگي کردن در جامعه را مي آموزد، شخصيت مي دهد و ظرفيت هاي او را در جهت انجام

وظايف فردي و به عنوان عضو جامعه ،توسعه   مي بخشد، چه نام دارد؟

۱. الگوي نقش   ۲. اجتماعي شدن  ۳. آنومي   ۴. بي هنجاري اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣-نظرية ""خودِ آيينه سان "" از کيست ؟

۱. گافمن   ۲. بلومر   ۳. موريس  ۴. کولي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤-جورج هربرت ميد کدام يک از مفاهيم زير را به ""من فردي "" و ""من اجتماعي "" تقسيم مي کند؟

۱. خود ۲. ذهنيت  ۳. بازي ۴. تعميم يافتگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥-کدام يک از مفاهيم زير را براي سنجش درجة صميميت ممکن در روابط اجتماعي گروههاي مختلف نژادي و قومي و رابطه

بين اعضاي آنها به کار مي رود؟

۱. گروه اجتماعي ۲. فاصله اجتماعي

۳. ساخت اجتماعي   ۴. سبک زندگي اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦-از ديدگاه فردينان تونيس ،مفهوم ""گزلشافت ""معرف چيست ؟

۱. جامعه   ۲. اجتماع  ۳. اجتماع محلي  ۴. انجمن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧-کدام يک از گروه هاي زير الگوهايي را براي داوري و ارزيابي فرد از خود تشکيل مي دهند؟

۱. همدرد   ۲. تسلي بخش   ۳. احساسي  ۴. مرجع

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨-از چه طريقي رفتارهاي خودانگيخته و پيش بيني ناپذير، جاي خود را به رفتار نظام يافته و پيش بيني پذير مي دهند؟

۱. آموزش  ۲. نهادي شدن   ۳. آرمان ها  ۴. وزارت خانه ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩-تقويت روحيه اجتماعي ، انسجام اجتماعي و همبستگي گروهي از کارکردهاي کدام يک از نهادهاي زير مي باشد؟

۱. نهاد ديني ۲. نهاد اقتصادي  ۳. نهاد سياسي   ۴. نهاد حکومتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠-چه زماني در جامعه "" انحراف "" رخ مي دهد؟

۱. هنگامي که فرد يا گروهي معيارهاي جامعه را رعايت کند.

۲هنگامي که فرد يا گروهي معيارهاي جامعه را رعايت نکند.

۳عدم دوري از هنجارهاي جامعه توسط فرد يا گروهي

۴. عدم دوري از ارزشهاي جامعه فرد يا گروهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١-کدام  انديشمندان  ، "" من "" را به سه بخش نهاد، خود و فراخود تقسيم کرده است ؟

۱. لومبرزو  ۲. شلدون  ۳. فرويد   ۴. سوارز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢-کدام يک از مفاهيم زير توسط ""  اميل دورکيم "" وارد جامعه شناسي شد؟

۱. ناخودآگاه ۲. معاشرت  ۳. بي هنجاري   ۴. رسم پرستي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣-کدام يک از مکاتب زير معتقد است "" علت وجودي قشربندي اجتماعي اين است که نيازهاي جامعه به نحو بهتري برآورده

شود""؟

۱. تضادگرايان ۲. پسا ساختارگرايان   ۳. کشمکش گراها  ۴. کارکردگرايان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤-از ديدگاه ماکس وبر، طبقه بر کدام يک از عناصر زير مبتني است ؟

۱. منزلت ، تحصيلات و وابستگي مذهبي  ۲. تحصيلات ، ثروت و منزلت

۳. قدرت ، منزلت و وابستگي مذهبي ۴. قدرت ، ثروت و منزلت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥-نوعي تحرک اجتماعي است که از نسلي به نسل ديگر رخ مي دهد؟

۱. درون نسلي   ۲. ميان نسلي   ۳. افقي ۴. عمودي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦-پيشينة خانوادگي فرد، مهمترين عامل در تعيين پايگاه اجتماعي فرد در کدام جوامع بشمار مي رود؟

۱. فرا صنعتي ۲. صنعتي  ۳. روستايي  ۴. شهري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧-کدام يک از عوامل زير موجب تحرک نزولي مي شود؟

۱. متولد شدن در يک خانوادة پر فرزند   ۲. متولد شدن در يک خانوادة کم فرزند

۳. تحصيلات عاليه ۴. ازدواج در سن بالا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨-"" به مدت عمر مورد انتظار يک نوزاد در جامعه ""چه مي گويند؟

۱. پهنه عمر ۲. باروري  ۳. باروري طبيعي  ۴. اميد زندگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩-به تحرک جمعيت از يک محل جغرافيايي به محل ديگر چه مي گويند؟

۱. برون کوچ ۲. حجم جمعيت  ۳. مهاجرت  ۴. درون کوچ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠-چه عاملي همه شکل هاي حيات در محيط طبيعي را شکل مي دهد؟

۱. اکوسيستم ۲. انتقال جمعيت  ۳. توسعه پايدار   ۴. رشد جمعيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام سجاد (ع) : و آن را نور روشنايي گردانيدي كه ما به پيروي از آن از تاريكيهاي گمراهي ( شرك ، كفر ، شك و نفاق ) و ناداني ( معاصي و شبهات ) راه مي يابيم ، و شفا و بهبودي ( بيماريها مانند ناداني به حق و نگرويدن به خدا و رسول و دو رويي ) براي كسي كه فهميدن آن را از روي تصديق و باور نمودن ( نه از روي تكذيب و انكار ) خواسته ، و براي شنيدنش خاموش گشته ، و ترازوي عدل كه زبانه اش ( آنچه ميان شاهين ترازوست ) از حق و درستي برنمي گردد ، و نور هدايت و راهنمايي كه حجت و دليل آن از گواهان ( براي خدا به توحيد و يگانگي او و براي انبياء به تصديق آنها ) خاموش نمي شود ( زيرا قرآن بزرگترين برهان و دليل ايشان است بر آن ) و نشانه نجات و رهايي ( از بدبختيها ) كه هر كس قصد طريقه و روش آن كند گمراه نمي گردد ، و به هر كه خود را به دستاويز عصمت و نگهداري آن بياويزد مهالك و تباهيها ( بدبختيها و گرفتاريهاي دنيا و آخرت ) دست نيابد

عنــوان درس :جامعه شناسي عمومي ,مباني جامعه شناسي ,مباني جامعه شناسي (رشته تاريخ ),مباني جامعه شناسي عمومي

ترم دوم سال 95-94

عنــوان درس :جامعه شناسي عمومي ,مباني جامعه شناسي ,مباني جامعه شناسي (رشته تاريخ ),مباني جامعه شناسي عمومي

رشته تحصيلي/کد درس :راهنمايي و مشاوره ۱۲۱۱۳۵۹ – ,روانشناسي ۱۲۱۷۲۱۰ – , تربيت معلم قرآن کريم ۱۲۲۰۵۴۲ – , روانشناسي گرايش روانشناسي ,عمومي , روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي ۱۲۲۲۰۶۲ – , علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي ۱۲۲۲۰۶۷ – , علم اطلاعات و دانش شناسي , علم اطلاعات ودانش شناسي حقوق ۱۲۲۲۰۷۸ – , علوم سياسي ۱۲۲۷۰۰۲ – , تاريخ ۱۲۲۷۰۱۷ , – ۱۲۲۲۰۷۳

ــــــــــــــ

١-کدام يک از انديشمندان زير را پدر جامعه شناسي لقب داده اند؟

۱. هربرت اسپنسر   

۲. اگوست کنت

۳. لستر وارد   

۴. اميل دورکيم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢- معمول ترين روش مشاهده ميداني کدام است ؟

۱. مطالعه موردي   

۲. بررسي هاي نمونه اي

۳. روش آزمايشي   

۴. مطالعات مبتني بر مشاهده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣- به مجموعه رفتارهاي اکتسابي و ويژگي اعتقادي اعضاي يک جامعه معين چه گفته مي شود؟

۱. فرهنگ

۲. جامعه

۳. هنجارها   

۴. ارزش ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- به گرايشي که بر حسب آن ، افراد جامعه فرهنگ خود را برتر از فرهنگ ديگران مي پندارند، چه مي گويند؟

۱. تأخر فرهنگي

۲. شخصيت نمادين  

۳. ضربه فرهنگي

۴. قوم مداري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥- فردي که تحت تأثير محيط فرهنگي بيگانه است و بين مردمي زندگي مي کند که در باورهاي اساسي خود با او وجه مشترکي ندارد، با چه مسئله اي روبرو مي شود؟

۱. قبيله مداري

۲. تأخر فرهنگي

۳. نسبيت فرهنگي   

۴. ضربه فرهنگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦- مهمترين عامل مؤثر بر دگرگوني هاي اجتماعي و فرهنگي چيست ؟

۱. دگرگوني در جمعيت

۲. فناوري   

۳. نيازهاي شناخته شده

۴. محيط طبيعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧-به رفتاري اطلاق مي شود که ديگران از فردي که پايگاه معيني را احراز کرده است ، انتظار دارند؟

۱. پايگاه اجتماعي   

۲. نقش اجتماعي   

۳. قشربندي اجتماعي  

۴. الگوي اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨- اين پايگاه از آغاز به فرد محول شده ، و عمدتاً بر زمينه هاي خانوادگي نوزاد استوار است ؟

۱. پايگاه محقق

۲. پايگاه اکتسابي   

۳. پايگاه انتسابي

۴. پايگاه اشتهادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩- به مجموعه روابط و مناسباتي اطلاق مي شود که شخص با افرادي که با آنان در تماس است ، برقرار مي کند؟

۱. نمايش نقش ها   

۲. شبکه نقش ها   

۳. بازي نقش ها

۴. تعارض نقش ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠- منظور کولي از "" آيينه "" که فرد خود را در آن مي بيند، چيست ؟

۱. کنش

۲. رشد فرد   

۳. جامعه

۴. همبازي ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١- با فهم درست کدام يک از مفاهيم زير مي توان پيش بيني کرد اعضاي جامعه معين ، چگونه به موقعيت ها و اوضاعي که با آن مواجه مي شوند پاسخ خواهند گفت ؟

۱. منش ملي 

۲. تجربه گروهي

۳. رشد شخصيت

۴. پويايي خود

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- مفهوم "ديگري تعميم يافته " توسط کدام يک از جامعه شناسان ابداع گرديده است ؟

۱. چارلز کولي 

۲. هربرت ميد 

۳. اگوست کنت

۴. اميل دورکيم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣- بعد از خانواده ، مهم ترين و مؤثرترين عامل اجتماعي شدن کودک چيست ؟

۱. گروه هاي همسالان  

۲. آموزش و پرورش  

۳. رسانه هاي جمعي  

۴. محيط طبيعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- سربازاني که به ارتش اعزام مي شوند، بيماران يک بيمارستان رواني و زندانيان ، همگي جزء کدام يک از گروه هاي زير هستند؟

۱. گروه غير ارادي

۲. گروه اختياري

۳. گروه ارادي 

۴. گروه اختياري و غير اختياري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥-کدام يک از گزينه هاي زير از ويژگي هاي گروه نخستين محسوب مي گردد؟

۱. تماس مستقيم و صميمانه و چهره به چهره افراد

۲. تماس غير مستقيم و پيوند عاطفي ضعيف

۳. پيوندهاي عاطفي موقتي و روابط چهره به چهره  

۴. تماس مستقيم و غير مستقيم افراد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- کدام يک از گزينه هاي زير، جزء پنج نهاد بنيادي محسوب نمي گردد؟

۱. اقتصاد

۲. دين  

۳. حکومت   

۴. مؤسسات

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- کدام يک از موارد زير از کارکردهاي آموزش و پرورش  محسوب نمي گردد؟

۱. آماده سازي افراد براي ايفاي نقش شغلي

۲. ايجاد دگرگوني در جامعه از طريق توسعه پژوهش هاي علمي

۳. حل مناقشات موجود ميان اعضاي جامعه

۴. فراهم کردن بناي ارزشيابي و فهم پايگاه هاي اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨- به واحد خانوادگي بنياني که شامل شوهر، زن و فرزندان است ، چه گفته مي شود؟

۱. خانواده گسترده   

۲. خانواده هسته اي  

۳. خانواده چند همسري

۴. خانواده چند شوهري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩- عمده ترين شکل خانواده در اجتماعات روستايي و عشايري کدام است ؟

۱. هسته اي   

۲. گسترده   

۳. تک همسري

۴. زن و شوهري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠-کدام يک از عوامل زير ميزان طلاق را در کشورهاي جهان سوم -از جمله ايران – در دهه هاي اخير، به صورت معني داري افزايش داده است ؟

۱. تغيير و تحولات ناشي از توسعة صنعت و شهرنشيني   

۲. ثبات ارزش ها

۳. کاهش تحرک اجتماعي  

۴. زندگي روستانشيني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١- پيش از صنعتي شدن ، عوامل عمدة اجتماعي کننده در زندگي کودک کدام اند؟

۱. خانواده ، اجتماع روستايي ، مسجد و آموزش و پرورش   

۲. خانواده ، اجتماع محلي ، مسجد و کليسا

۳. حکومت ، اجتماع روستايي ، مسجد و آموزش و پرورش  

۴. آموزش و پرورش ، اجتماع قبيله اي ، مسجد و کليسا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢- بر اساس کدام يک از ديدگاه هاي جامعه شناسي ،  نهادهاي اجتماعي به اين علت توسعه مي يابند که يک يا چند نياز اساسي جامعه را برآورده مي سازند؟

۱. کارکردگرايي

۲. کشمکش 

۳. برچسب زني

۴. کنش متقابل نمادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣- آموزش نظم ، مقررات ، تعاون و سازگاري ، جزء کدام يک از کارکردهاي آموزش و پرورش محسوب مي گردد؟

۱. آشکار

۲. پنهان

۳. منفي

۴. کژکارکرد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤- بر اساس کدام ديدگاه ، دانش آموزان متعلق به پايگاه اجتماعي – اقتصادي بالا بيشتر مورد توجه اولياء مدارس قرار مي گيرند؟

۱. کارکردگرايي

۲. کشمکش 

۳. کنش متقابل نمادي

۴. همبستگي اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥- دانشگاه هاي ""آکسفورد و کمبريج "" به ترتيب در کدام يک از کشورهاي زير قرار دارند؟

۱. انگلستان – امريکا  

۲. فرانسه – انگلستان  

۳. انگلستان – انگلستان

۴. امريکا – فرانسه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦- طبق تحقيق رابرت روزنتال و لنور جيکوبسن ، شيوة رفتار چه کسي تأثير عميقي بر رفتار دانش آموز دارد؟

۱. دوستان   

۲. معلم

۳. والدين

۴. همکلاسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧-جيمز فريزر، تکامل معرفتي انسان را بر حسب کدام يک از الگوهاي تبييني زير عرضه کرده است ؟

۱. شغل ، علم و خانواده

۲. جادو، مذهب و علم

۳. مذهب ، ذهن و روح  

۴. علم ، دين و اقتصاد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨- کدام يک از جامعه شناسان زير نخستين بار ديدگاهي جامعه شناختي از بيماري ارائه کرد؟

۱. پارسونز   

۲. نايتينگل   

۳. مور  

۴. وبستر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩- اپيدميولژيست هاي اجتماعي ، وقوع بيماري را به کدام يک از عوامل زير ربط مي دهند؟

۱. افراد، محيط اجتماعي و محيط طبيعي  

۲. جمعيت ، محيط اجتماعي ، دولت

۳. افراد، عدم امکانات و محيط طبيعي

۴. محيط اجتماعي ، خدمات بيمارستان و آموزش و پرورش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠- طبق پيش بيني جمعيت شناسان ، اميد به زندگي در کشورهاي صنعتي در آينده به چند سال افزايش مي يابد؟

۸۰.۱ سال

۷۵.۲ سال  

۸۵.۳ سال  

۷۸.۴ سال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣١- کدام يک از موارد زير در مورد  ""جنسيت و تندرستي "" صحيح نمي باشد؟

۱. اميد زندگي زنان در سراسر جهان پايين تر از مردان است .

۲.مرگ و مير مردان از بدو تولد تا سراسر زندگي آنان بيش از ميزان مرگ زنان است .

۳.زنان به ميزان بيشتري از بيماري هاي حاد مانند بيماري هاي عفوني و امراض تنفسي رنج مي برند.

۴. زنان بيش از مردان درگير مراقبت هاي تندرستي هستند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٢-به ابزارها و روشهاي اطلاق مي شود که براي وارد کردن فرد به انطباق او با انتظارات گروه معين يا کل جامعه ، به کار مي رود؟

۱. شفاي معنوي

۲. ساخت هنجارمند  

۳. نظارت اجتماعي   

۴. شيوه هاي قومي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٣- کدام يک از گزينه هاي زير جزء هنجارهاي تجويز شده محسوب مي شود؟

۱. پوشيدن لباس مناسب   

۲. عبور از چراغ قرمز

۳. به خطر انداختن زندگي ديگران  

۴. عدم حمايت از زن و فرزند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٤- بسياري از جامعه شناسان بر اين باورند که …

۱. پاداش و مجازات هاي رسمي ، غالباً از تضمين هاي غير رسمي مؤثرتر هستند.

۲. پاداش و مجازات هاي غير رسمي ، غالباً از تضمين هاي رسمي مؤثرتر هستند.

۳. پاداش و مجازات هاي رسمي و غير رسمي به يک اندازه مؤثر هستند.

۴. هيچ تفاوتي بين پاداش ها و مجازات هاي رسمي و غير رسمي وجود ندارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٥- طبق نظر ويليام شلدون کدام نوع از شخصت ها، بيشتر به شخصيت جاني شبيه است ؟

۱. اندومرف  

۲. مزومرف   

۳. اکتومرف

۴. هومومرف

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٦-کدام يک از انديشمندان زير، ""من "" را به سه بخش نهاد، خود و فراخود تقسيم کرده است ؟

۱. يونگ

۲. اسپک

۳. مرتون

۴. فرويد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٧- سه شاخص اصلي براي تعيين طبقه اجتماعي در جوامع صنعتي پيشرفته کدام اند؟

۱. مذهب ، شغل و درآمد   

۲. درآمد، شغل و ميزان تحصيلات

۳. محل سکونت ، درآمد و قوميت   

۴. نژاد، شغل و ميزان تحصيلات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٨-در کدام يک از روش هاي مطالعة قشربندي ، جامعه شناس از افراد مي پرسد که افراد ديگر را در کدام طبقه اجتماعي مي توان قرار داد؟

۱. روش عيني 

۲. روش اشتهاري   

۳. روش ذهني 

۴. روش وارنر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٩- شخصي که با حقوق روزانه ۲۵۰۰ ريال در يک پمپ بنزين کار مي کند و بعد با همان ميزان حقوق کارگر ساختماني مي شود،داراي چه نوع تحرکي بوده است ؟

۱. افقي

۲. عمودي   

۳. بين نسلي 

۴. اجباري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤٠- ""به طول عمر مورد انتظار يک نوزاد در جامعه ""، در اصطلاح چه مي گويند؟

۱. نسبت جنسي

۲. ميزان خالص مواليد

۳. اميد زندگي 

۴. پهنه عمر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام رضا (ع) : از امام رضا ( ع ) سؤال شد : سفله كيست ؟ فرمود : آن كه چيزي دارد كه از ( ياد ) خدا بازش دارد

عنــوان درس :جامعه شناسي عمومي ,مباني جامعه شناسي ,مباني جامعه شناسي (رشته تاريخ ),مباني جامعه شناسي عمومي

ترم اول سال 95-96

عنــوان درس :جامعه شناسي عمومي ,مباني جامعه شناسي ,مباني جامعه شناسي (رشته تاريخ ),مباني جامعه شناسي عمومي

رشته تحصيلي/کد درس :راهنمايي و مشاوره ۱۲۱۱۳۵۹ – ,روانشناسي ۱۲۱۷۲۱۰ – ,تربيت معلم قرآن کريم ۱۲۲۰۵۴۲ – ,روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي ,روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي ۱۲۲۲۰۶۲ – ,علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني ودبستاني ,علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي ۱۲۲۲۰۶۷ – ,علم اطلاعات و دانش شناسي ,علم اطلاعات ودانش شناسي ۱۲۲۲۰۷۳ – ,حقوق ۱۲۲۲۰۷۸ – ,علوم سياسي ۱۲۲۷۰۰۲ – ,تاريخ ۱۲۲۷۰۱۷

ـــــــــ

١- کدام يک از گزينه هاي زير به ترتيب مراحل يک پژوهش علمي در جامعه شناسي را نشان مي دهد؟

۱. گردآوري داده ها، تحليل داده ها، طرح يک فرضيه ، طرح پژوهش ، نتيجه گيري

۲ طرح يک پژوهش ، گردآوري داده ها، طرح يک فرضيه ، تحليل داده ها، نتيجه گيري

۳طرح يک فرضيه ، طرح پژوهش ، گردآوري داده ها، تحليل داده ها، نتيجه گيري

۴. تحليل داده ها، طرح پژوهش ، طرح يک فرضيه ، گردآوري داده ها، نتيجه گيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- در روش آزمايش ، چه در آزمايشگاه و چه در ميدان پژوهش ، تنها متغيري که ثابت نگه داشته مي شود يا تحت نظارت قرار مي گيرد، کدام است ؟

۱. متغير مستقل   

۲. متغير وابسته 

۳. متغير کنترل   

۴. متغير تعديل گر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣- مسائلي از قبيل تغيير اوضاع اجتماعي ، پيش بيني ناپذيري رفتار انسان ، و محدوديت هاي اخلاقي ، اشاره به چه چيزي در جامعه شناسي دارد؟

۱. علمي نبودن جامعه شناسي  

۲. مشکل عينيت در جامعه شناسي

۳. مشکلات پژوهش هاي جامعه شناختي   

۴. کم اهميت بودن پژوهش هاي جامعه شناختي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤-احساسات ريشه دار و عميقي که اعضاي جامعه در آن شريک اند و راجع به آن توافق دارند چه نام دارند؟

۱. آداب و رسوم

۲. هنجارها

۳. رسوم اخلاقي   

۴. ارزش ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥- پايگاهي که در آغاز تولد به فرد اختصاص مي يابد، چه پايگاهي است ؟

۱. محقق  

۲. انتسابي  

۳. اکتسابي  

۴. اشتهاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦- در نظريه "خودآيينه سان "، منظور از آيينه چيست ؟

۱. جامعه  

۲. من فردي

۳. دگري تعميم يافته

۴. دگري مؤثر و بانفوذ

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧- بر اساس کدام مفهوم  مي توان پيش بيني کرد اعضاي يک جامعه معين ، چگونه به موقعيتها و اوضاعي که با آن مواجه مي شوند پاسخ خواهند گفت ؟

۱. نسبيت فرهنگي

۲. قوم مداري

۳. منش ملي 

۴. ضربه فرهنگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨-کدام گروه ها براي فرد از اين لحاظ اهميت دارند که الگوهايي را براي داوري و ارزيابي او از خود به دست مي دهند؟

۱. گروه همدرد

۲. گروه مرجع  

۳. گروه صميمي 

۴. گروه رسمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩- فرايند توسعه نظامي از هنجارها ، پايگاه ها و نقش هاي مشخص و به هم پيوسته که جامعه آن را پذيرا شده است و از اين طريق رفتارهاي خود انگيخته و پيش بيني ناپذير جاي خود را به رفتار نظام يافته و پيش بيني پذير مي دهد، چه نام دارد؟

۱. اجتماعي شدن   

۲. تحول فرهنگي 

۳. نهادي شدن   

۴. کارکرد فرهنگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠- کدام گزينه "نظامي از افکار مرتبط به هم است که اعضاي يک گروه ، به طور جمعي ، در آن مشارکت دارند"؟

۱. اپيدميولوژي   

۲. ايدئولوژي

۳. هومئوپاتي

۴. استئوپاتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- کدام عبارت راجع به نظام خانواده در جامعه صنعتي درست نيست ؟

۱. ازدواج مبتني بر عشق و علاقه خاص دنياي صنعتي جديد است

۲ شکل غالب خانواده در جامعه صنعتي جديد خانواده ي هسته اي است

۳ در جوامع صنعتي خانواده بسياري از کاکردهاي خود را از دست مي دهد

۴. ميزان طلاق در قرن بيستم در کشورهاي صنعتي روند کاهشي داشته است

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢- اقتدار زنان در خانواده متناسب با کدام گزينه افزايش يافته است ؟

۱. تغيير در نقش فرزندان

۲کاهش حجم خانواده

۳اشتغال زنان و کمک آنان به درآمد خانواده

۴. پذيرش طلاق به عنوان يک راه حل اجتماعي براي ازدواج ناموفق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣- کدام گزينه جزو کارکردهاي آشکار آموزش و پرورش محسوب مي شود؟

۱. نظم و مقررات  

۲. سازگاري و هماهنگي 

۳. يادگيري دستور زبان   

۴. يادگيري ارزشها و هنجارها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤- کدام ديدگاه اعتقاد دارد که معلمان غالباً استعداد دانش آموزان را بر اساس طبقه اجتماعي و ويژگيهاي قومي آنان ارزيابي مي کنند و به دانش آموزان به اصطلاح زرنگ بيش از دانش آموزان ضعيف وقت مي دهند و توجه بيشتري به آنها دارند؟

۱. کنش متقابل نمادين

۲. کارکرد گرايي

۳. ساختار گرايي

۴. تضاد و کشمکش

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥-مطابق تحقيقات ، ميزان موفقيت تحصيلي دانش آموزان قشرهاي محروم نسبت به دانش آموزان قشرهاي متوسط و بالاي جامعه چگونه است ؟

۱. کمتر  

۲. اندکي بيشتر   

۳. مشابه  

۴. خيلي بيشتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- بنابر کدام ديدگاه ، دانشکده پزشکي دانشجويان را براي پذيرش باورها، هنجارها، ارزشها و نگرشهاي مرتبط با حرفه پزشکي جامعه پذير مي سازد و به آنان ياد مي دهد که نسبت به بيماري ، رنج و مرگ بي طرف و بي احساس باشند؟

۱. کشمکش و تضاد   

۲. کارکردگرايي

۳. کنش متقابل نمادين   

۴. ساختارگرايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧- کدام ديدگاه راجع به بالا رفتن منزلت حرفه پزشکي ، توجيه درآمد و موقعيت پزشکان ، مشکلات حرفه اي پرستاران و نابرابري مراقبت بهداشتي دست به تبيين مي زند؟

۱. کنش متقابل نمادين  

۲. کشمکش

۳. کارکردگرايي

۴. انگ زني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨-کدام گزينه به ابزارها و روش هايي اطلاق مي شود که براي وادار کردن فرد به انطباق او با انتظارات گروه معين يا کل جامعه ، به کار مي رود ؟

۱. هنجارمندي   

۲. ارزش گذاري 

۳. نظارت اجتماعي

۴. اصلاح  اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩- شيوه هاي قومي ، رسوم اخلاقي و قوانين ، گونه هاي کدام يک از مفاهيم زير هستند؟

۱. هنجار

۲. نقش

۳. پايگاه

۴. نهاد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- کدام جامعه شناس انحراف و کجروي را از طريق ارتباط بين اهداف فرهنگي و وسايل رسيدن به آنها در جامعه تبيين مي کند؟

۱. ادوين لمرت   

۲. اميل دورکيم 

۳. رابرت مرتن   

۴. ادوين ساترلند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١- اعتياد جزو کدام يک از انواع انحرافِ موردِ نظر رابرت مرتن است ؟

۱. انزواجويي  

۲. طغيان  

۳. رسم پرستي  

۴. نوآوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢- سه شاخص اصلي براي تعيين طبقه اجتماعي در جوامع صنعتي کدامند؟

۱. مليت ، درآمد، تحصيلات  

۲. نژاد، مليت ، تحصيلات

۳. درآمد، جنس ، شغل   

۴. شغل ، تحصيلات ، درآمد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣- بنابر کدام نظريه ، پاداش هايي از قبيل درآمد، قدرت و پايگاه اجتماعي ، بايد به طور نامساوي در ميان اعضاي جامعه توزيع شود تا مهم ترين موقعيت ها نصيب شايسته ترين افراد در جامعه شود؟

۱. مارکسيسم  

۲. کارکرد گرايي

۳. کشمکش

۴. کنش متقابل نمادين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤-کدام نظريه پرداز اعتقاد دارد که طبقه بر سه عنصر قدرت ، ثروت و منزلت  مبتني است ؟

۱. کارل مارکس  

۲. اميل دورکيم

۳. ماکس وبر 

۴. اگوست کنت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥- هنگامي که فرزند يک خياط طي مدارج تحصيلي پزشک مي شود، چه نوع تحرک اجتماعي اتفاق افتاده است ؟

۱. تحرک افقي  

۲. تحرک عمودي 

۳. تحرک درون نسلي

۴. تحرک ميان نسلي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب د

________________

٢٦- کدام عبارت راجع به تحرک اجتماعي صحيح نيست ؟

۱. هر قدر شخص به هنگام ازدواج جوان تر باشد ، مجال او براي تحرک صعودي کمتر است .

۲هر  چه قدر تحصيلات پايين تر باشد ، امکان تحرک عمودي کمتر است .

۳فرزندان خانواده هاي کم جمعيت بيش از فرزندان خانواده هاي پر جمعيت امکان تحرک عمودي دارند.

۴. فرزنداني که بين تولد اولين و آخرين فرزند به دنيا مي آيند ، معمولاً فرصت بيشتري براي تحرک عمودي دارند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧- منظور از ميزان ناخالص مرگ و مير در مطالعات جمعيتي چيست ؟

۱. شمار مرگ و مير بر مبناي هر ١٠٠ نفر در ماه

۲. شمار مرگ و مير بر مبناي هر ١٠٠٠ نفر در سال

۳. شمار مرگ و مير بر مبناي هر ١٠٠٠٠ هزار نفر در سال

۴. شمار مرگ و مير بر مبناي هر ١٠٠٠٠٠هزار نفر در سال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨- برطبق نظريه انتقالي جمعيت ، وقتي جمعيتي صنعتي و شهري مي شود، ميزان رشد آن چگونه مي شود؟

۱. افزايش مي يابد. 

۲. کاهش مي يابد.

۳. ثابت مي ماند.   

۴. گاهي افزايش و گاهي کاهش مي يابد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩- کدام گزينه در مورد مرحله اول دوره انتقال جمعيت صحيح است ؟

۱. ميزان زاد و ولد بالا و ميزان مرگ و مير پايين است .   

۲. ميزان زاد و ولد و ميزان مرگ و مير پايين است .

۳. ميزان زاد و ولد پايين و ميزان مرگ و مير بالاست .   

۴. ميزان زاد و ولد و ميزان مرگ و مير بالاست .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠- "تنظيم رفتارهاي جنسي " کارکرد کدام نهاد است ؟

۱. دين  

۲. دولت  

۳. خانواده  

۴. آموزش و پرورش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام صادق (ع) : سه چيز است كه هركس يكي از آنها را نزد خدا برد ، خدا بهشت را براي او واجب كند : انفاق در حال تنگدستي ، و خوشروئي براي همه مردم و انصاف دادن از خود .

عنــوان درس :جامعه شناسي عمومي ,مباني جامعه شناسي ,مباني جامعه شناسي (رشته تاريخ ),مباني جامعه شناسي عمومي

ترم دوم سال 95 - 96

عنــوان درس :جامعه شناسي عمومي ,مباني جامعه شناسي ,مباني جامعه شناسي (رشته تاريخ ),مباني جامعه شناسي عمومي

رشته تحصيلي/کد درس :راهنمايي و مشاوره ۱۲۱۱۳۵۹ – ,روانشناسي ۱۲۱۷۲۱۰ – ,تربيت معلم قرآن کريم ۱۲۲۰۵۴۲ – ,روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي ,روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي ۱۲۲۲۰۶۲ – ,علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني ,علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي ۱۲۲۲۰۶۷ – ,علم اطلاعات و دانش شناسي ,علم اطلاعات ودانش شناسي ۱۲۲۲۰۷۳ – ,حقوق ۱۲۲۲۰۷۸ – ,علوم سياسي ۱۲۲۷۰۰۲ – ,تاريخ ۱۲۲۷۰۱۷

ـــــ

١-پدر علم جامعه شناسي چه کسي است ؟

۱. اسپنسر    ۲. دورکيم

۳. کنت   ۴. وبر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢-کدام يک از منابع جامعه شناسي مشتمل بر عقايد روزمره است ؟

۱. عقل سليم   ۲. شهود  

۳. فطرت  ۴. رفتار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣-حل مناقشات موجود ميان اعضاي جامعه ،کارکرد کدام نهاد است ؟

۱. خانواده ۲. مذهب

۳. آموزش و پرورش   ۴. حکومت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤-زماني که جامعه شناس بخواهد در مورد آئيني که بيست سال قبل در يک روستاي دور افتاده معمول بوده ، تحقيق کند بايد

از کدام روش استفاده کند؟

۱. مطالعه موردي   ۲. مطالعه مشاهده اي

۳. بررسي هاي نمونه اي    ۴. مطالعه برداشتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥-به کدام گروه ضد فرهنگ اطلاق مي شود؟

۱. فرهنگ خود را برتر از فرهنگ هاي ديگر مي دانند.  

۲. هنجارها و موازين فرهنگ غالب را شديداً طرد مي کنند.

۳. گرايش به پذيرش ارزشهاي عمده فرهنگ وسيعتر دارد.   

۴. بسياري از هنجارها و موازين فرهنگ بزرگتر را مي پذيرند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦-کدام يک از موارد زير اکتساب فرهنگ را آسان و انتقال آن را از نسلي به نسل ديگر ممکن مي سازد؟

۱. ارزشها و هنجارها   ۲. فنون و صنعت    

۳. اداب و رسوم    ۴. ارتباطات نمادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧-حقوق و مزاياي يک فرد در جامعه با توجه به کدام يک از موارد زير تعيين مي شود؟

۱. پايگاه اجتماعي    ۲. قانون  

۳. جامعه  ۴. فرهنگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨-نحوه ايفاي نقش بر اساس انتظارات جامعه را چه مي نامند؟

۱. محقق  ۲. محول

۳. اکتسابي    ۴. انتسابي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩-بر اساس نظريه خود آيينه سان چارلز هارتون کولي کدام عامل در تعيين رفتار فرد موثر است ؟

۱. هويت فردي  ۲. خود فردي  

۳. واکنش هاي ديگران ۴. نيازهاي بدني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠-کداميک از انديشمندان زير "خود"را به دوبخش "من فردي " و " من اجتماعي "  تقسيم کرده است ؟

۱.چارلز هاتون کولي  ۲. جرج هربرت ميد   

۳. زيگموند فرويد    ۴. اميل دورکيم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١-نمونه مطلوب گمينشافت را در روابط کدام يک از اعضاي موجود در جامعه مي توان مشاهده کرد؟

۱. مؤسسات ديني    ۲. ارتش ملي  

۳. ديوان سالاري اداري ۴. خانواده

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢-کداميک از عبارات زير در مورد گروه دومين (ثانوي ) درست است ؟

۱. گروه دومين مبتني بر احساس است   

۲. گروه دومين را مي توان همانند گزلشافت در نظر گرفت

۳. گروه دومين يک گروه شخصي است   

۴. گروه دومين روابط نزديکي با هم دارند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣-نظامي نسبتا سازمان يافته و پايدار از الگوهاي اجتماعي که بعضي از رفتارهاي نظارت شده را با هدف برآوردن نيازهاي

اساسي جامعه در بر مي گيرد اصطلاحا چه ناميده مي شود؟

۱. انجمن  ۲. انبوهه

۳. نهاد   ۴. مؤسسه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤-پرچم  و صليب ، جزء کدام دسته از خصوصيات مشترک نهادها قرار مي گيرد؟

۱. نماد فرهنگي ۲. قواعد رفتار  

۳. اصول اعتقادي ۴. مقررات رسمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥-در کدام سبک آموزش ، معلم دانش آموزان را ملزم مي کند که قسمتي از يک کتاب درسي را بخوانند و روز بعد آن را براي

معلم بازگو کنند؟

۱. دستوري    ۲. رهنمودي  

۳. خلاقانه ۴. مبدعانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦-خانواده هسته اي ، متشکل از چه کساني است ؟

۱. شوهر و چند زن   ۲. زن و شوهر ووالدينشان   

۳. مادر و فرزندان    ۴. زن و شوهر و فرزندان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧-بر اساس کدام يک از مکاتب زير نهاد ها ي اجتماعي به اين علت توسعه مي يابند که يک يا چند نياز اساسي جامعه را

برآورده مي سازند؟

۱. کارکردگرايي   ۲. کشمکش   

۳. مبادله  ۴. کنش متقابل نمادين

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨-مهمترين علت کاهش نسبت پسران براي ادامه تحصيل و موفقيت درسي در مقايسه با دختران در سالهاي اخير چه بوده

است ؟

۱. توجه بيشتر نظام آموزشي به دختران   

۲. کاهش نابرابري هاي جنسيتي

۳. تغييرات در نوع و ميزان اشتغال  

۴. بالا بودن ضريب هوشي دختران

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩-کدام جامعه شناس اولين کسي که ديدگاهي جامعه شناسانه از بيماري ارائه داد؟

۱. جيمز فريزر ۲. وينسنته ناوارو    

۳. تالکوت پارسونز    ۴. ال جي مور

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠-تفاوت بين مذهب و جادو در مورد تندرستي از نظر جيمز فريزر چيست ؟

۱. هردو توسط خداوند کنترل مي شوند   

۲. هردو را انسان ها کنترل مي کنند

۳. جادو را خدا کنترل مي کند و مذهب را انسان ها   

۴. جادو را انسان ها کنترل مي کند مذهب را خدا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١-کدام گزينه زير عبارت است از ابزار ها و روشهايي که براي وادار نمودن افراد به انطباق با انتظارات جامعه يا گروه خاصي به

کار برده مي شود ؟

۱. هنجار اجتماعي    ۲. نظارت اجتماعي   

۳. ارزش اجتماعي  ۴. قوانين اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢-کدام گزينه جزء نظارتهاي رسمي است ؟

۱. طرد کردن   ۲. تمسخر کردن

۳. جريمه و زندان  ۴. قهر کردن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣-کدام يک از موارد زير مربوط به انحرافات اوليه است ؟

۱. دزد کوچک  ۲. دزد حرفه اي

۳. قاچاقچي    ۴. دايم الخمر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤-دانشمندي که سعي داشت رفتار انحرافي را بر اساس وضعيت جسماني تبيين کند ،چه نام داشت ؟

۱. زيگموند فرويد ۲. سزار لومبرزو

۳. اميل دورکيم ۴. فرانک ويليامز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥-مطابق نظر مرتن ، وقتي فرد هم اهداف فرهنگي و هم وسايل رسيدن به آن را طرد مي کند، دچار چه نوع رفتار انحرافي شده

است ؟

۱. انزواجويي    ۲. طغيان

۳. رسم پرستي  ۴. نوآوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦-در کدام روش مطالعه قشربندي اجتماعي ، جامعه شناس از افراد مي پرسد که افراد ديگر را در کدام طبقه اجتماعي مي توان

قرار داد؟

۱. عيني  ۲. اشتهاري    

۳. ذهني  ۴. توصيفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧-تغيير پايگاه فرد، هنگامي که از يک طبقه اجتماعي به طبقه اجتماعي ديگر انتقال مي يابد را چه مي نامند؟

۱. تحرک افقي  ۲. تحرک عمودي    

۳. تحرک ميان نسلي  ۴. تحرک درون نسلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨-در نظام اجتماعي جوامع طبقاتي باز، افراد چگونه به پايگاه هاي اجتماعي بالا دست مي يابند؟

۱. حمايت دولت ۲. قدرت فرد  

۳. پايگاه انتسابي ۴. لياقت و پشتکار فرد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩-کدام گزينه بيانگر تعريف  "پهنه عمر"  است ؟

۱. شمار مرگ و مير بر مبناي هر ١٠٠٠ نفر در سال  

۲. شمار متولدين بر مبناي هر ١٠٠٠ نفر در سال

۳. حداکثر مدت حيات يک انسان   

۴. طول عمر مورد انتظار يک نوزاد در جامعه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠-کدام انديشمند معتقد است مواد غذايي با تصاعد حسابي و جمعيت با تصاعد هندسي افزايش مي يابد؟

۱. هومر هويت  ۲. ارنست بورگس    

۳. پيتريم سوروکين   ۴. توماس مالتوس

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام صادق (ع) : لقمان به پسرش گفت : از خداي عز و جل چنان بترس كه اگر نيكي جن و انس را بياوري تو را عذاب كند ، و به خدا چنان اميدوار باش كه اگر گناه جن و انس را بياوري به تو رحم كند .