آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

مبانی جامعه شناسی جهانگردی کد 1227001

عنــوان درس :جامعه شناسي عمومي ,مباني جامعه شناسي ,مباني جامعه شناسي (رشته تاريخ ),مباني جامعه شناسي جهانگردي

ترم دوم سال 91-90

عنــوان درس :جامعه شناسي عمومي ,مباني جامعه شناسي ,مباني جامعه شناسي (رشته تاريخ ),مباني جامعه شناسي جهانگردي ,مباني جامعه شناسي

رشته تحصيلي/کد درس :تربيت معلم قرآن کريم ۱۲۲۰۵۴۲ – ,علوم تربيتي (آوپ پيش دبستاني ودبستاني ),علوم تربيتي (مديريت برنامه ريزي آموزشي علوم تربيتي ۱۲۲۲۰۶۷ – ,کتابداري ,کتابداري و اطلاع رساني ۱۲۲۲۰۷۳ – ,حقوق ۱۲۲۲۰۷۸ – ,مديريت جهانگردي ۱۲۲۷۰۰۱,(علوم سياسي ۱۲۲۷۰۰۲ – ,تاريخ ۱۲۲۷۰۱۷,

ــــــــــــ

١- درکدام مورد جامعه شناس بايد ديد مستقل و غير شخصي نسبت به موضوع مورد مطالعه خود داشته باشد؟

۱.  عينيت  ۲ .  طرد مطلق گرايي

۳.  بيطرفي ارزشي ۴ . قابليت بررسي و آزمون

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- کتاب قواعد روش جامعه شناسي اثر کيست ؟

۱.  اميل دورکيم   ۲ .  لستروارد

 ۳ . ماکس وبر ۴ . هربرت اسپنسر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣- مطالعاتي که به مقايسه وضعيت موجود بين چندين گروه مختلف در يک زمان مي پردازد چه نام دارد؟

۱. مقطعي   ۲ .  طولي

 ۳ . برداشتي  ۴  . مشاهده اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- کدام روش معمول ترين روش مشاهده ميداني است ؟

 ۱.  مطالعه موردي

 ۲ .  مطالعه برداشتي

۳.  بررسي هاي نمونه اي

 ۴ .  مطالعات مبتني بر مشاهده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥- ميانگين در علم آمار به چه معناست ؟

۱.  رقمي که از تقسيم جمع کل موارد بر تعداد افراد آن به دست مي آيد

۲   عددي که درست در وسط توزيع آماري قرار دارد

۳   عددي که در توزيع اعداد بيشتر تکرار مي شود

۴.  عددي که هم تکرار شده و هم در وسط توزيع آماري است

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦- فرهنگ را تعريف کنيد؟

۱.  مجموع آداب و رسوم افراد را گويند.

۲  مجموع توانايي ها و مهارت هاي فرد را گويند

۳   به مجموعه اي از جامعه و الگوهاي انساني گفته مي شود.

۴.  مجموعه رفتارهاي اکتسابي و ويژگيهاي اقتصادي را گويند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧- کدام شيوه از شيوه هاي اساسي ارتباط نمادي نيست ؟

۱. نوشتاري  ۲ .  جسماني

 ۳ . گفتاري  ۴ . ديداري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨- کوچکترين واحد فرهنگ چه نام دارد؟

۱.  نهاد فرهنگي  ۲  .  عنصر فرهنگي

  ۳ . کارکرد فرهنگي  ۴ . خرده فرهنگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩- کدام پايگاه از آغاز تولد به فرد محول شده و عمدتا" به زمينه هاي خانوادگي نوزاد استوار است ؟

۱.  اکتسابي   ۲ .  انتسابي

  ۳ . محقق  ۴ . مرجع

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠- نظريه "خود آيينه سان " از کدام جامعه شناس مي باشد؟  

۱.  جرج هربرت ميد   ۲ . چارلز هارتون کولي

  ۳ .  ماکس وبر ۴ . کارل مارکس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- شيوه ايفاي نقش طبق انتظارات جامعه را چه نقشي مي نامند؟

۱.  محقق   ۲ .  محول

 ۳ . اکتسابي ۴ . انتسابي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢- کدام نظريه پرداز "خود" را به "من فردي " و "من اجتماعي " تقسيم مي کند؟

۱.  جرج هربرت ميد   ۲ . ماکس وبر

۳ . کارل ماکس ۴ . هارتون کولي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- به شخصيت بنيادين مردم يک ملت اطلاق مي شود؟

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱. بلوغ ملي  ۲ .  منش ملي  

۳ . هويت ملي  ۴ . فرهنگ ملي

١٤- در کدام مورد اغلب ،  وسايل دستيابي به اهداف از خود اهداف اهميت بيشتري مي يابد؟

۱.  ساخت رسمي   ۲ .  ساخت غيررسمي 

  ۳ . گروههاي مرجع   ۴ . گروههاي همدرد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- در معناي عام معرف اجتماعي محلي است ؟

۱.  گمينشافت   ۲ . گزلشافت

۳ . گروه هاي نخستين ۴ . گروه هاي ثانوي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦-گروهي متشکل از افرادي  که با داشتن نيازهاي بسيار گوناگون توجه شان به تحکيم حس مودت و تفاهم متقابل عاطفي معطوف گردد چه نام دارد؟

۱.  همدرد  ۲ .  صميمي

 ۳ . مرجع ۴ . ثانوي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧- کدام مورد به عنوان يک نهاد اجتماعي الگوهاي رفتار مناسب و شايسته را به اعضايش منتقل مي کند؟

۱.  نهاد ديني ۲ . نهاد آموزشي 

   ۳ . خانواده   ۴ . حکومت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨- واحد خانوادگي بنياني که شامل شوهر، زن و فرزندان است چه نام دارد؟

۱. خانواده گسترده  ۲ . خانواده هسته اي

   ۳ . خانواده چند همسري ۴ .  خانواده همخون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩- ميزان طلاق در قرن بيستم در کشورهاي صنعتي چگونه بوده است ؟

۱.  رشد کمي داشته

۲ . کاهش داشته

۳. رشد فزاينده اي داشته

 ۴ .  بصورت معني داري افزايش داشته

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠- آموزش و پرورش با چه روشي به تداوم فرهنگ يک جامعه کمک مي کند؟

۱.  همبستگي اجتماعي   ۲ . انتقال فرهنگي

۳. جامعه پذيري ۴ . انتخاب استعدادهاي برتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١-وقتي معلمي دانش آموزان را ملزم مي کند که قسمتي از يک کتاب درسي را بخوانند و روز بعد آن را براي معلم بازگو کنند،از چه سبک آموزشي استفاده کرده است ؟

۱.  رهنمودي  ۲ . مشاوره اي

  ۳ . دستوري   ۴ . اختياري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢- فريزر، بين جادو و مذهب چه تفاوتي قائل است ؟

۱.  جادو را انسان ها کنترل مي کنند و مذهب تحت نظارت خداوند و ارواح است

۲   جادو و مذهب  هردو تحت نظارت خداوند است

۳   مذهب  تحت کنترل انسان و جادو تحت کنترل ارواح است

۴.  جادو و مذهب  هر دو تحت کنترل انسان ها است

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣- بر اساس ديدگاه کد ام مکتب ، انسان ها تفسيرهاي ذهني که از ديگران ياد گرفته اند را عمل مي کنند؟

۱. کشمکش   ۲ .  ا نگ زني 

   ۳ . تضاد  ۴ .  کنش مقابل نمادين

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤- رفتار دزدان و تبهکاران حرفه اي جزء کدام يک از انواع انحراف به شمار مي رود؟

۱.  نخستين ۲ .  ثانوي

 ۳ .  فردي   ۴ . گروهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥- فرويد "من " را به چه بخش هايي تقسيم کرده است ؟

۱.  من اجتماعي ، من غريزي ۲ . نهاد، من ، فراخود

۳.  نهاد، خود ،فراخود ۴ . من ، در من

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦- زماني که فرد اهداف فرهنگي را مي پذيرد، اما وسايل اجتماعي مورد قبول براي دستيابي به آن اهداف را نمي پذيرد چه رخ داده است ؟

۱.  طغيان ۲ .  انزواجويي

۳ .  رسم پرستي ۴ .  نوآوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧- کدام متفکر سه عنصر قدرت ، ثروت و منزلت را براي تعيين طبقه معرفي کرده است ؟

۱.  مارکس  ۲ .  اسپنسر

  ۳ . کنت   ۴ .  وبر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨- فردي که تغيير شغل مي دهد بدون اين که پايگاه اجتماعي او تغيير کند، داراي چه نوع تحرکي است ؟

۱.  عمودي ۲ .  افقي

 ۳ .  نزولي   ۴ .  صعودي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩- حداکثر مدت حيات يک انسان چه نام دارد؟

۱.  اميد به زندگي  ۲ . نسل

 ۳ . طول عمر   ۴ .  پهنه عمر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠- کدام نظريه معتقد است که جمعيت بصورت تصاعد هندسي و موادغذايي بصورت تصاعد حسابي افزايش مي يابد؟

۱.  نظريه مرحله انتقالي ۲ . نظريه ثبات جمعيت 

۳.  نظريه جمعيتي مالتوس   ۴ . نظريه افزايش جمعيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

6- حضرت امام صادق (علیه السّلام) می فرمایند: روزه از من است و پاداش آن را می دهم.

عنــوان درس :مباني جامعه شناسي ,مباني جامعه شناسي جهانگردي

تابستان 94

عنــوان درس :مباني جامعه شناسي ,مباني جامعه شناسي جهانگردي

رشته تحصيلي/کد درس :راهنمايي و مشاوره ۱۲۱۱۳۵۹ – , حسابداري (چندبخشي ) ۱۲۱۴۱۰۵ – ,روانشناسي ۱۲۱۷۲۱۰ – , روانشناسي گرايش روانشناسي , – عمومي , روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي ۱۲۲۲۰۶۲ – , آمار ۱۲۲۲۰۷۶ – , علوم اقتصادي (اقتصادنظري ) ۱۲۲۲۱۳۹آمار و کاربردها, رياضيات و کاربردها, علوم کامپيوتر ۱۲۲۲۲۲۳ – , مديريت جهانگردي ۱۲۲۷۰۰۱

ــــــــ

١- اين امر که حقيقت بايد حالت آزمايشي خود را حفظ کند، يعني تجديدنظر را بپذيرد به کداميک از شرايطي که در بکارگيري روشهاي پژوهشي بايد احراز گردد اشاره دارد؟

۱. طرد مطلق گرايي   

۲. بي طرفي ارزشي

۳. عينيت  

۴. کنترل موقعيتها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- کداميک از انديشمندان زير معتقد بود که روشهاي علوم طبيعي را نمي توان در مسائل مستخرج از علوم اجتماعي بکار گرفت ؟

۱. لستر وارد

۲. اميل دورکيم 

۳. ماکس وبر

۴. هربرت اسپنسر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣-اين روش که آزمايش کننده گروهها را به گونه اي نظم دهد که در برابر هر شخص از گروه کنترل ، يک فرد همانند او درهر کدام از گروههاي آزمايشي قرار گيرد چه ناميده مي شود؟

۱. روش گزينش تصادفي   

۲. روش گزينش زوجهاي همانند

۳. روش گزينش نمونه در دسترس

۴. روش گزينش زوجهاي ناهمانند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤-کداميک از گزينه هاي زير، بدون توجه و نظر خاص به کاربردهاي علمي ، به جستجوي شناخت علمي مي پردازد؟

۱. جامعه شناسي محض   

۲. جامعه شناسي غير تخصصي

۳. جامعه شناسي تخصصي  

۴. جامعه شناسي کاربردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥- کداميک از روشهاي زير به شيوه هاي اساسي ارتباط نمادي اشاره دارد؟

۱. زبان گفتاري – زبان جسماني – زبان سمبليک

۲. زبان سمبليک-  زبان نوشتاري

۳. زبان نوشتاري – زبان جسماني – زبان سمبليک   

۴. زبان گفتاري – زبان نوشتاري – زبان جسماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦-کوچکترين واحد فرهنگ کدام يک از موارد زير است ؟

۱. سازمان فرهنگي

۲. عنصر فرهنگي

۳. خرده فرهنگ 

۴. نماد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧-فرآيندي که طي آن يک عنصر فرهنگي از فرهنگ ديگر گرفته مي شود چه ناميده مي شود؟

۱. نسبيت فرهنگي

۲. تاخر فرهنگي 

۳. ضربه فرهنگي 

۴. فرهنگ پذيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨- موقعيت اجتماعي و جايگاهي که فرد در گروه يا در مرتبه اجتماعي يک گروه ، در مقايسه با گروههاي ديگر احراز مي کند چه ناميده مي شود؟

۱. نقش  

۲. پايگاه  

۳. پايگاه اکتسابي

۴. نقش محقق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩-زماني که شخص پايگاهي را اشغال مي کند که مستلزم يک سلسله الگوهاي رفتاري متفاوتي است که در آن لحظه ممکن است با يکديگر در تعارض باشند فرد با کدام يک از موارد زير مواجه است ؟

۱. دلسردي از نقش

۲. فشار نقش   

۳. تعارض نقش 

۴. شبکه نقش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠-فرآيندي که به انسان ، راههاي زندگي کردن در جامعه را مي آموزد، شخصيت مي دهد و ظرفيت هايي را در جهت انجام وظايف فردي و به عنوان عضو جامعه توسعه مي بخشد چه مي نامند؟

۱. فرهنگ پذيري

۲. اجتماعي شدن

۳. نقش پذيري   

۴. هنجارپذيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١-کداميک از انديشمندان زير خود را به « من فردي » و « من اجتماعي » تقسيم مي کند؟

۱. جرج هربرت ميد   

۲. چارلز هورتون کولي  

۳. فردينان تونيس

۴. ايروينگ زولا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- همه خصلتها و ويژگي هايي که معرف رفتار يک شخص است چه ناميده مي شود؟

۱. ويژگي شخصيتي   

۲. شخصيت

۳. رشد شخصيت 

۴. منش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣-کداميک از موراد زير از نظر فردينان تونيس معرف جامعه است ؟

۱. گمينشافت   

۲. توسعه  

۳. روابط اوليه   

۴. گزلشافت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤- کدام يک از افراد زير گرايشهاي خوب و هماهنگي را در ميان گروه ايجاد مي کند؟

۱. گروههاي مرجع

۲. رهبر تخصصي

۳. رهبر ابزاري   

۴. رهبر ارشادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥-کدام يک از موارد زير عبارتست از فرآيند توسعه نظامي از هنجارها، پايگاهها و نقشهاي مشخص و به هم پيوسته که جامعه آن را پذيرا شده است ؟

۱. نهادي شدن   

۲. نهاديابي

۳. سازمان  

۴. ساخت يابي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- زماني که نهاد در برآوردن يک نياز معين دچار ناتواني بشود و يا دو يا چند نهاد قادر به برآوردن يک نياز باشند، اما يکي از آن نهادها نشان دهد که آن نقش را به شکل بهتري ايفا مي کند کدام يک از موارد زير اتفاق مي افتد؟

۱. رقابت بين نهادها 

۲. همکاري بين نهادها

۳. جابجايي کارکرد نهادها  

۴. رقابت و همکاري بين نهادها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧- ازدواج همزمان چند مرد با چند زن چه ناميده مي شود؟

۱. چند همسري 

۲. چند شوهري 

۳. چند زني

۴. ازدواج گروهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨-کدام يک از موارد زير به شبکه نسبتا وسيعي از روابط بين افراد گفته مي شود که از طريق نسبي يا سببي و از طريق

فرزندپذيري به يکديگر مرتبط اند؟

۱. خانواده  

۲. گروه  

۳. نهاد  

۴. خويشاوندي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩- آموزش و پرورش از چه طريقي به تداوم فرهنگ جامعه کمک مي کند؟

۱. انتقال دانايي 

۲. انتقال فرهنگي

۳. همبستگي اجتماعي  

۴. رشد و ارتقا فردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- بر اساس کدام يک از مکاتب زير معلمان نقشي يگانه و مهم در اجتماعي کردن کودکان ايفا مي کنند؟

۱. ديدگاه کشمکش 

۲. ديدگاه برچسب زني

۳. ديدگاه ساختارگرا

۴. ديدگاه کنش متقابل نمادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١- کدام يک از والدين مي توانند سرمايه اجتماعي بيشتر براي دانش آموز فراهم کنند؟

۱. والدين متعلق به طبقات پايين و متوسط  

۲. والدين متعلق به طبقه پايين

۳. والدين متعلق به طبقه بالا

۴. والدين متعلق به طبقه متوسط و بالا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢-بر مبناي کدام يک از ديدگاههاي زير مشاغلي که به دختران مي دادند هم از لحاظ پايگاه و هم از لحاظ دستمزد پايين تر از پسران بود؟

۱. ديدگاه تضاد   

۲. ديدگاه ساخت گرايانه

۳. ديدگاه کارکردگرايانه  

۴. ديدگاه فمينيستي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣-نظام آموزش عالي انگلستان به طور قابل ملاحظه اي متمرکز تر از نظام آموزش عالي کدام کشور است ؟

۱. فرانسه  

۲. آمريکا  

۳. آلمان  

۴. روسيه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤-در کدام يک از تعاريف زير تندرستي علاوه بر رهايي از بيماري به حالتي از سلامت کامل جسمي ، ذهني و اجتماعي اطلاق شده است ؟

۱. لغت نامه وبستر   

۲. لغت نامه آکسفورد

۳. اساسنامه سازمان ملل   

۴. اساسنامه سازمان بهداشت جهاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥-کدام يک از انديشمندان زير ديدگاهي جامعه شناختي از بيماري ارائه داد؟

۱. تالکوت پارسونز

۲. وينسنته ناوارو

۳. آنسلم اشتراوس

۴. ايروينگ زولا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦-کدام گروه وقوع بيماري را به افراد، محيط اجتماعي و محيط طبيعي آنان ربط مي دهند؟

۱. کارکردگرايان   

۲. طرفداران ديدگاه انگ زني

۳. طرفداران ديدگاه کنش متقابل نمادي

۴. اپيدميولژيستهاي اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧-کدام يک از گروههاي زير بيشتر در معرض ابتلا به اسکيزوفرني هستند؟

۱. طبقه پايين   

۲. طبقه متوسط 

۳. طبقه متوسط و پايين

۴. طبقه بالا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨-ابزارها و روشهايي که براي وارد کردن فرد و انطباق او با انتظارات گروههاي معين يا کل جامعه بکار مي رود چه مي نامند؟

۱. انطباق اجتماعي

۲. هنجارمندي 

۳. نظارت اجتماعي

۴. انطباق هنجاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩-به کدام يک از بخشهاي من در تقسيم بندي فرويد دروازه بان شخصيت نيز اطلاق مي شود؟

۱. نهاد  

۲. خود  

۳. فراخود  

۴. وجدان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠-کدام يک از انديشمندان زير طبقه را بر سه عنصر قدرت ، ثروت و منزلت مبتني مي داند؟

۱. مارکس  

۲. وبر

۳. دورکيم  

۴. اسپنسر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣١-کدام يک از موارد زير در مورد جامعه صنعتي شهري صحيح است ؟

۱. در جامعه صنعتي شهري پايگاه محقق براي بخش اعظم جمعيت بسيار مهم تر از پايگاه محول است .

۲در جامعه صنعتي شهري پايگاه محول براي بخش اعظم جمعيت بسيار مهم تر از پايگاه محقق است .

۳حجم خانواده در جوامع شهري بزرگتر است .

۴. فرزندان خانواده هاي پرجمعيت شهري بيش از فرزندان خانواده هاي روستايي امکان تحرک افقي دارند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٢-يکي از عمده ترين عوامل افزايش جمعيت در جهان کدام يک از موارد زير است ؟

۱. پيشرفت فناوري

۲. فقر  

۳. تحصيلات کم 

۴. رشد اقتصادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٣-کدام يک از اصطلاحات زير را جامعه شناسان از زيست شناسان به عاريت گرفته اند؟

۱. طبقه بندي   

۲. محيط  

۳. کيفيت  

۴. بوم شناسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٤-الگوي نامتعارف رفتاري که شمار کوچکي از مردم ، در يک دوره زماني کوتاه از خود بروز مي دهند چه ناميده مي شود؟

۱. هوس و مد   

۲. جنون جمعي 

۳. هيستري جمعي

۴. شورش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٥-در کدام يک از موارد زير اختيار و قدرت در انحصار گروه نخبگان سازمان – کساني که در بالاترين سطح سلسله مراتب قرار دارند – است ؟

۱. رهبري دموکراتيک  

۲. رهبري آمرانه 

۳. ديوانسالاري   

۴. بوروکراسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٦-کدام يک از انواع اقتدار بر کيفيتهاي شخصي از قبيل ويژگيها و خصلتهاي شخصيتي افراد مبتني است ؟

۱. اقتدار قانوني 

۲. اقتدار عقلايي 

۳. اقتدار سنتي   

۴. اقتدار فرهمندانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٧-چه کسي صاحبان وسايل توليد را دارندگان قدرت مسلط در جامعه به شمار مي آورد؟

۱. ماکس وبر

۲. اميل دورکيم 

۳. هربرت اسپنسر  

۴. کارل مارکس

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٨- هنگامي که افراد خود را در وضعيت مايوس کننده اي مي بينند کدام جنبش پديد مي آيد؟

۱. جنبش نمايشي

۲. جنبش اصلاح طلب  

۳. جنبش انقلابي

۴. جنبش واپس گرا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٩- در کدام مرحله از جنبش يک ساختار سازمان يافته رسمي با سلسله مراتبي از مسئولان ظهور مي کند؟

۱. مرحله ناآرامي 

۲. برانگيختگي   

۳. نهادي شدن   

۴. قالب ريزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤٠-بر مبناي کدام يک از ديدگاههاي زير جامعه متشکل از شماري از بخشهاي به هم پيوسته است که هر يک از اين بخشها به کارآيي جامعه کمک مي کند؟

۱. نظريه دوراني 

۲. نظريه کشمکش

۳. نظريه تعادل 

۴. نظريه تکاملي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام سجاد (ع) : اي پروردگار بر او و آل او درود فرست درودي كه هر درود گذشته و تازه اي را در بر داشته باشد ، و بر او و بر آل او درود فرست درودي كه نزد تو و نزد غير تو پسنديده باشد ، درودي كه با آنچه گفته شد درودهايي بيافريني كه هنگام آفريدنشان با آنها درودها ( ي پيش از آن ) را چندين برابر سازي ، و بر گردش روزگار آنها را بيافزايي افزودن با چندين برابري كه جز تو نتواند آنها را بشمارد

عنــوان درس :مباني جامعه شناسي ,مباني جامعه شناسي جهانگردي ,مباني جامعه شناسي -مفاهيم اساسي ۱

ترم اول سال 95-94

عنــوان درس :مباني جامعه شناسي ,مباني جامعه شناسي جهانگردي ,مباني جامعه شناسي -مفاهيم اساسي ۱

رشته تحصيلي/کد درس :حسابداري (چندبخشي ) ۱۲۱۴۱۰۵ – ,کارشناسي ارشد-مديريت امور شهري  ۱۲۱۸۵۱۹ – , علوم اجتماعي (برنامه ريزي

اجتماعي تعاون و رفاه ), علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي ), علوم اجتماعي (تعاون ورفاه اجتماعي ), علوم اجتماعي

مددکاري اجتماعي ) ۱۲۲۲۰۰۱ – , حسابداري ۱۲۲۲۰۷۰ – , علوم اقتصادي (اقتصادنظري ) ۱۲۲۲۱۳۹ – , علوم ارتباطات اجتماعي )

روابط عمومي ), علوم ارتباطات اجتماعي (روزنامه نگاري ) ۱۲۲۲۳۰۳ – , مديريت جهانگردي ۱۲۲۷۰۰۱)

ــــــــــــــ

١کدام يک از شرايط روش هاي علمي ايجاب مي کند که "حقيقت علمي حالت آزمايشي خود را حفظ کند"؟

۱عينيت   ۲ . بي طرفي ارزشي

۳. طرد مطلق گرايي  ۴ . قابليت بررسي و آزمون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢در کدام يک از فنون پژوهش ،پژوهشگر به گردآوري داده ها از بخشي از جمعيت مي پردازد و نتايج را به کل جامعه آماري

تعميم مي دهد؟

۱آزمايش ۲ . مشاهده  ۳ .  نمونه گيري  ۴ .  مطالعه موردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣مطالعاتي که درباره يک فرد يا گروه ، در مسير زماني به نسبت طولاني انجام گيرد، چه نوع مطالعه اي است ؟

۱طولي  ۲ . مقطعي ۳ . موردي  ۴ . نمونه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤کدام يک از مشکلات پژوهش هاي جامعه شناختي ايجاب مي کند که در بررسي رفتار گروهي که فرد عضو آن است ، از اصول حساب احتمالات استفاده شود؟

۱تغيير اوضاع اجتماعي  ۲ . مشکلات پژوهش

۳پيش بين ناپذيري رفتار انسان ۴ . محدوديت هاي اخلاقي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥وفتي آدميان در ارتباطات  خود از الگوهاي صوتي و معاني پيوسته به آن استفاده مي کنند، چه نوع ارتباط نمادي را به کارمي برند؟

۱زبان نوشتاري ۲ . زبان جسماني   ۳ . زبان حرکتي   ۴ .  زبان گفتاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦کدام گزينه ، معرف کوچکترين واحد فرهنگي است که ممکن است يک عبارت ، شي ء يا نماد باشد؟

۱عنصر فرهنگي ۲ . خرده فرهنگ  ۳ . مجموعه فرهنگي  ۴ .  ضد فرهنگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧پايگاه اجتماعي چيست ؟

۱. موقعيتي که از طريق کار و کوشش به دست مي آيد.

۲  رفتاري که ديگران از فردي که پايگاه معيني را احراز کرده است ، انتظار دارند.

۳  موقعيت و جايگاهي که فرد در گروه يا در مرتبه اجتماعي يک گروه در مقايسه با گروه هاي ديگر احراز مي کند.

۴. پايگاهي که به  فرد از بدو تولد محول شده و عمدتا بر زمينه هاي خانوادگي استوار است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨چه حالتي  را تعارض نقش گويند؟

۱.   حالتي که فرد در شبکه پيچيده اي از نقشها درگير مي شود و به آن پايگاه پيوند مي خورد.

۲  حالتي که فرد با يک يا چند نقش که مستلزم رفتارهاي متناقض و متعارض است ، سرو کار دارد.

۳  حالتي که فرد در ايفاي نقش خود دچار شکست مي شود.

۴حالتي که طرفِ مقابل نقش ، انتطارات متفاوتي از دارنده نقش دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩اينکه « اعتماد به نفس فرد در انجام دادن هر کار، اثر فراواني بر انجام موفقيت آميز آن عمل مي کند وعدم اعتماد غالبا به شکست يا ناکامي مي انجامد»، به کدام گزينه اشاره دارد؟

۱پويايي خود   ۲ . خود   ۳ .  من فردي   ۴ .  من اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠کدام عامل مهم ترين و موثرترين عامل در اجتماعي شدن کودک است ؟

۱خانواده  ۲ . مدرسه ۳ . گروه هاي همسالان   ۴ . رسانه هاي جمعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١وقتي گفته مي شود، همه افراد بشر  از لحاظ زيستي ،  به آب ، غذا، استراحت و خواب ودفع ، نياز اساسي دارند، به کدام عامل موثر بر رشد شخصيت اشاره مي کند؟

۱محيط طبيعي   ۲ . وراثت ۳ . آموزش ۴ . فرهنگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢سربازاني که به ارتش اعزام مي شوند، جزء کدام يک  از گروه هاي اجتماعي محسوب مي شوند؟

۱اختياري ۲ .  غير اختياري   ۳ . درون گروه ۴ . برون گروه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣رهبري که همه تصميمات را شخصاً مي گيرد و به ديگران دستور مي دهد، چه نوع رهبري است ؟

۱مقتدر  ۲ . دموکراتيک ۳ .  بي قيد   ۴ .  ارشادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤اينکه «در بيشتر جوامع ازدواج به صورت يک سنت نيرومند درآمده است و خانواده رکن اساسي فرهنگ جامعه است »،

حاکي از کدام ويژگي نهادهاست ؟

۱پايداري نسبي نهادها  ۲ . وابستگي نهادها به هم

۳. ارضاء نيازهاي اجتماعي  ۴ . مشارکت اعضا در ارزش هاي نهايي نهادها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥از چه طريقي  رفتارهاي خودانگيخته و پيش بيني ناپذير، جاي خود را به رفتار نظام يافته و پيش بيني پذير مي دهد؟

۱اجتماعي شدن  ۲ . نهادي شدن   ۳ . انجمن ها   ۴ . مشارکت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦کدام نوع ازدواج شايع ترين صورت زناشويي است ؟

۱تک همسري  ۲ . چند زني ۳ .  چند شوهري ۴ .  چند همسري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧-"قواعد تبار"، با کدام کارکرد خانواده ارتباط دارد؟

۱اجتماعي کردن کودکان ۲ .  مراقبت و نگهداري از کودکان

۳تثبيت جايگاه و پايگاه اجتماعي کودک   ۴ .  فراهم کردن امنيت اقتصادي براي اعضا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨کدام نهاد اجتماعي ، دانش و مهارت ، شايستگي و کيفيت هاي مطلوب رفتار يا منش را به فرد مي آموزد؟

۱خانواده  ۲ .  آموزش و پرورش  ۳ .  دين ۴ . رسانه هاي جمعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩آموزش کدام گزينه ، از کارکردهاي آشکار آموزش و پرورش است ؟

۱نظم   ۲ . مقررات ۳ . جمله سازي  ۴ . تعاون و سازگاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠کدام ديدگاه به فرايند اجتماعي شدن بسيار علاقه است ؟

۱. کارکردگرايي   ۲ .  برچسبي زني  ۳ . کنش متقابل نمادي ۴ . کشمکش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١کدام دانشمند اجتماعي ،  تکامل معرفت انسان را بر حسب الگوهاي تبييني جادو، مذهب و علم عرضه کرده است ؟

۱دورکيم ۲ .  فريزر   ۳ . مرتن  ۴ .  وبر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢به نظر پارسونز، کدام يک از اجزاء نظام مراقبت سلامتي ، به رفتار انحرافي مبادرت مي ورزند و از آنان انتظار مي رود وضعيت خود را نامطلوب تعريف کنند؟

۱پزشکان ۲ .  پرستاران   ۳ .  بيماران  ۴ . مديران بيمارستان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣کدام ديدگاه ، بيماري را نيازمند درمان عفونت به منظور حفظ تندرستي مي داند؟

۱پزشکي ميکربي   ۲ .  پزشکي بازدارنده ۳ . مذهبي ۴ .  جادويي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤کدام گزينه به ابزارها و روش هايي اطلاق مي شود که براي وادار کردن فرد به انطباق با انتظارات گروه معين يا کل جامعه به کار مي رود؟

۱انگ زني ۲ .  نهاد اجتماعي   ۳ .  نظارت اجتماعي ۴ .  پايگاه اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥کدام گزينه ، يک مکانيسم رسمي نظارت اجتماعي محسوب مي شود؟

۱شايعه پراکني ۲ .  طرد کردن  ۳ .  جريمه کردن ۴ .  زخم زبان زدن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦رفتار انحرافي و عمل منحرف باتوجه به کدام گزينه تعريف مي شوند؟

۱. دفعات وقوع  ۲ .  نظارت اجتماعي

۳ضمانت اجرايي ۴ . هنجارهاي موجود در فرهنگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧–  از ديدگاه زيگموند فرويد ، به کدام بخش از  "من " ،دروازه بان شخصيت اطلاق مي شود و چه وظيفه اي دارد؟

۱نهاد، که بخش  ناخودآگاه و غريزي  و غير اجتماعي خود است .

۲  خود، که بخش آگاه ومعقول من است .

۳  فراخود، که ارزش هاي فرهنگي را جذب مي کند.

۴. نهادِ فعال و غير قابل کنترل که با فراخود ترکيب مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨شاخص هاي  شغل ، درآمد، ميزان تحصيلات معرف کدام مفهوم اجتماعي است ؟

۱پايگاه اجتماعي  ۲ .  نظارت اجتماعي ۳ . نهاد اجتماعي ۴ .  طبقه اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩کدام  گزينه  معرف ارتباط  اميد به زندگي  با طبقه اجتماعي  است ؟

۱ميزان مرگ و مير اطفال در طبقات پايين بيش از آن در طبقات متوسط و بالاست .

۲ بيماران روانيِ طبقه پايين اغلب به بيمارستانهاي دولتي مراجعه مي کنند.  

۳   هرقدر طبقه اجتماعي پايين تر باشد، احتمال گسيختن پيوند زناشويي بيشتر خواهد بود.

۴هر اندازه فرد متعلق به طبقه اجتماعي بالاتري  باشد، احتمال اينکه در فعاليتهاي اجتماعي شرکت جويد، بيشتر است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠شخصي که  به هنگام ازدواج جوان تر است و شخصي که هر لحظه را غنيمت مي شمرد، مجال آنها براي تحرک صعودي چه حالتي دارد؟

۱هر دو مجال بيشتري دارند.  ۲ .  هر دو مجال يکسان دارند.

۳هر دو مجال کمتري دارند .   ۴ .  اولي  مجال بيشتر و دومي  مجال کمتري دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣١کدام گزينه به ميزان زاد و ولدِ جامعه اطلاق مي شود و حاکي از تعداد فرزنداني است که هر زني به طور متوسط به دنيا مي آورد؟

۱پهنه عمر   ۲ . باروري طبيعي  ۳ . باروري   ۴ .  اميد زندگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٢در کدام مرحله انتقالي جمعيت ، به علت پيشرفت نوآوريهاي فناورانه ، ميزان زاد و ولد بالا و مرگ و مير پايين است ؟

۱. مرحله نخست   ۲ .  مرحله دوم  ۳ . مرحله سوم ۴ . مرحله چهارم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٣گروهي از مردم که در يک منطقه جغرافيايي اسکان دارند و داراي فرهنگ و شيوه زندگي مشترکي اند، به وحدت خاص ميان خود آگاه اند و به طور جمعي يک هدف را دنبال مي کنند، چه ناميده مي شوند؟

۱اجتماع   ۲ . جامعه ۳ . جمعيت  ۴ . جمع

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٤در نظريه مناطق هم مرکز بورگس ، در کدام منطقه ساختمانهاي فرسوده وجود دارد و آشفتگي اجتماعي بسياري در آن به چشم مي خورد؟

۱. منطقه ۱   ۲ . مطقه ۳   ۳ . منطقه ۲   ۴ . منطقه ۴

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٥در کدام يک از ويژگي هاي رفتار جمعي  اعضاي جماعت با شدتي فزاينده رفتار يکديگر را فرامي گيرند، و در نتيجه ، نوعي تجانس به خود مي گيرند؟

۱. درهم شکستن فرديت  ۲ . تلقين پذيري   ۳ . گمنامي  ۴ .  سرايت اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٦مطابق کدام يک از ويژگي هاي ديوان سالاري ، هيچ متقاضي استخدام ، بدون داشتن حداقل شرايط لازم براي سمتي که درخواست آن را پر کرده است ، استخدام نمي شود؟

۱تخصصي شدن کارها   ۲ . سلسله مراتب

۳صلاحيتهاي فني و شايستگي  ۴ . آيين نامه ها و مقررات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٧کدام شکل  اقتدار ممکن است هم به سمت و هم به شخصي که آن سمت را اشغال کرده است ، واکذارشود؟

۱قانوني   ۲ .  عقلاني   ۳ .  سنتي   ۴ .  فرهمندانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٨کدام گزينه ، از ويژگي هاي جنبش هاي اجتماعي  نيست ؟

۱اهداف مشخص دارند. ۲ .  بادوام هستند.   ۳ .  برنامه دارند.   ۴ .  ايدئولوژي دارند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٩در جنبش هاي اجتماعي ، کارکرد عمده کدام رهبري ، ايجاد شورو اشتياق و برانگيختن هيجان پيروان و ترغيب آنان به وحدت است ؟

۱اجرايي   ۲ .  لايق  ۳ .  بي قيد 4. فرهمند  ٤٠برطبق کدام نظريه دگرگوني اجتماعي ، جامعه مراحل گوناگوني را پشت سر مي گذارد اما اين مراحل همواره تکرار مي شوند؟

۱تعادل   ۲ .  کشمکش   ۳ .  دوراني   ۴ .  تکاملي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام هادی (ع) : براي خداوند بقعه هايي است كه دوست دارد در آنها به درگاه او دعا شود و دعاي دعاكننده را به اجابت رساند ، و حائر حسين (ع ) يكي از آنهاست .

عنــوان درس :مباني جامعه شناسي ,مباني جامعه شناسي جهانگردي ,مباني جامعه شناسي -مفاهيم اساسي ١

ترم دوم سال 95 - 96

عنــوان درس :مباني جامعه شناسي ,مباني جامعه شناسي جهانگردي ,مباني جامعه شناسي -مفاهيم اساسي ١

رشته تحصيلي/کد درس :حسابدار ي ۱۲۱۴۱۰۵ – ,مديريت امور شهري ۱۲۱۸۵۱۹ – ,پژوهشگري اجتماعي ,تعاون و رفاه اجتماعي ,مددکاري اجتماعي ,علوم اجتماعي (تعاون ورفاه اجتماعي ),علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي ),علوم اجتماعي (مددکاري اجتماعي ),علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه ) ۱۲۲۲۰۰۱ – ,حسابداري ۱۲۲۲۰۷۰ – ,آمار ۱۲۲۲۰۷۶ – ,علوم اقتصادي (اقتصادنظري ),علوم ا قتصادي ۱۲۲۲۱۳۹ – ,رياضيات و کاربردها,آمار و کاربردها,علوم کامپيوتر ۱۲۲۲۲۲۳ – ,روابط عمومي ,روزنامه نگاري ,علوم ارتباطات اجتماعي (روزنامه نگاري ),علوم ارتباطات اجتماعي (روابط عمومي ),مديريت امور شهري مديريت جهانگردي ۱۲۲۷۰۰۱, – ۱۲۲۲۳۰۳

ــــــ

١- کدام گزينه درباره مفهوم " عقل سليم " نادرست است ؟

۱. عقل سليم مشتمل بر عقايد روزمره است .

۲ آنچه براي يک شخص عقل سليم محسوب مي شود، براي ديگري بي معناست .

۳ همه باورهاي مبتني بر عقل سليم غير حقيقي و گمراه کننده است . 

۴. عقل سليم يکي از منابع جامعه شناسي محسوب مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- کدام يک از جامعه شناسان معتقد بود که روشهاي علوم طبيعي را نمي توان در مسائل مستخرج از علوم اجتماعي به کار گرفت ؟

۱. ماکس وبر ۲. اميل دورکيم

۳. هربرت اسپنسر   ۴. اگوست کنت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣- کدام فن پژوهش هنگامي به کار مي رود که پژوهشگر بخواهد برداشت کامل و تفصيلي از پديده مورد مطالعه داشته باشد؟

۱. آزمايش  ۲. مشاهده 

۳. نمونه گيري ۴. مطالعه موردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤-کدام گزينه نشان دهنده ميزان توافقي است که پژوهشگران مختلف ، برسرِ نتايجِ بدست آمده از پژوهش در مورد يک

موضوع خاص دارند؟

۱. اعتبار   ۲. پايايي  

۳. ميانگين    ۴. مد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥- کداميک از انواع ارتباط نمادين ، حفظ ميراث فرهنگي را تسهيل مي کند؟

۱. زبان گفتاري  ۲. زبان نوشتاري    

۳. زبان جسماني  ۴. الگوهاي صوتي و معاني پيوسته به آن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦- احساسات ريشه دار و عميقي که اعضاي جامعه در آن شريک اند، چه نام دارد؟

۱. ارزشها  ۲. آداب و رسوم

۳. رسوم اخلاقي  ۴. قوانين

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧- کدام گزينه درباره سازمان فرهنگ درست است ؟

۱. خرده فرهنگ به کوچکترين واحد فرهنگ اطلاق مي شود.    

۲ عنصر فرهنگي حتما يک شي ء يا نماد است .

۳ مجموعه فرهنگي ، مجموعه پيچيده اي از عناصر منسوب به آن فرهنگ است .  

۴. خرده فرهنگ با هنجارها و موازين فرهنگ غالب در جدال است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨-کدام گزينه ، گرايشي است که بر حسب آن ، افراد جامعه فرهنگ خود را برتر از فرهنگ ديگران مي پندارند؟

۱. خرده فرهنگ  ۲. قوم مداري

۳. ضد فرهنگ    ۴. نسبيت فرهنگي  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩- معيارها و الگوهايي که هر کس نقش خود را در يک موقعيت معين ، بر اساس آن ارزيابي مي کند، چه ناميده مي شود؟

۱. گروه مرجع    ۲. پايگاه اکتسابي   

۳. نقش محول   ۴. پايگاه انتسابي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠- منظور چارلز هارتون کولي  از مفهوم آيينه در نظريه " خود آيينه سان "  چيست ؟

۱. خود  ۲. گروه همسالان   

۳. جامعه    ۴. خانواده 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١- مهمترين و موثرترين عامل اجتماعي شدن  کودک کدام است ؟

۱. خانواده ۲. مدرسه   

۳. گروههاي همسال ۴. رسانه هاي جمعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- "افرادي که يک گروه هم سن و سال را تشکيل مي دهند"،  اعضاي کدام گزينه به شمار مي آيند؟

۱. مقوله    ۲. جماعت  

۳. تجمع   ۴. جمع

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- کداميک از گزينه هاي زير از ويژگي هاي گمينشافت نيست ؟

۱. پيوند هاي نزديک ۲. توجه خاص به رفاه يکديگر

۳. رقابت    ۴. اعتماد و همکاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤- اولين هدف هر نهاد اجتماعي چيست ؟

۱. ارضاي نيازهاي اجتماعي    ۲. اجتماعي کردن

۳. حفظ نظم ۴. تضمين ارزشها و هنجارها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- در ايران ، کداميک از نهادهاي اجتماعي تاثير مهمي بر ساير نهادهاي اجتماعي دارد؟

۱. خانواده ۲. آموزش و پرورش  

۳. مذهب ۴. اقتصاد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦- عمده ترين شکل خانواده در اجتماعات روستايي و عشايري چيست ؟

۱. چندهمسري ۲. هسته اي   

۳. گسترده  ۴. مادرمکان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧- در دهه هاي اخير، کدام عامل ، ميزان طلاق را در کشورهاي جهان سوم ، از جمله ايران ، افزايش داده است ؟

۱. تغيير و تحولات ناشي از توسعه صنعت و شهرنشيني   

۲. از بين رفتن قبح طلاق

۳. اختلافات خانواده ها    

۴. عدم امنيت شغلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨- کداميک از گزينه هاي زير کارکرد پنهان نهاد آموزش و پرورش محسوب مي شود؟

۱. خواندن و نوشتن  

۲. درک خواندن در کلاس

۳. يادگيري دستور زبان   

۴. يادگيري نظم و مقررات

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩- مهمترين علت کاهش علاقه پسران براي ادامه تحصيل در مقايسه با دختران کدام است ؟

۱. تغييرات در نوع و ميزان اشتغال  

۲. عدم احساس نياز

۳. تمايل کمتر به پيشرفت اجتماعي

۴. کاهش حمايت خانواده ها از پسران

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- کدام  ديدگاه استدلال مي کند که  افراد طبقه پايين جامعه  نسبت به افراد طبقه بالا،  اميد به زندگي کمتري دارند و بيشتر

در معرض بيماري قرار مي گيرند؟

۱. کنش متقابل نمادين   ۲. کشمکش

۳. کارکردگرايي   ۴. برچسب زني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١- در مبحث تندرستي و مراقبت پزشکي زنان و مردان کدام گزينه صحيح است ؟

۱. اميد به زندگي مردان در سراسر جهان بيش از اميد به زندگي زنان است .

۲ مردان نسبت به زنان برحسب بيماري جسمي در وضعيت نامساعدتري به سر مي برند.

۳ زنان در مقايسه با مردان به ميزان بيشتري از بيماريهاي حاد رنج مي برند.

۴. مردان و زنان به لحاظ ميزان تندرستي و مراقبت پزشکي تفاوتي با همديگر ندارند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢- پديده نظارت اجتماعي ادامه کداميک از پديده هاي زير است ؟

۱. نهادهاي اجتماعي ۲. دگرگوني اجتماعي    

۳. اجتماعي شدن    ۴. صنعتي شدن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣- کداميک از موارد زير از نظارت اجتماعي رسمي استفاده نمي کند؟

۱. گروههاي همکار  ۲. دادگاهها

۳. موسسات مددکاري اجتماعي   ۴. پليس

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤- کدام گزينه از مصاديق انحراف ثانوي محسوب مي شود؟

۱. کسي که يکبار اقدام به دزدي مي کند.  

۲. کسي که يکبار حساب مالياتي خود را دستکاري مي کند.

۳. کسي که ساليان سال دست به قاچاق مواد مخدر مي زند.    

۴. کسي که گاهي از مواد مخدر استفاده مي کند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥- ديدگاه تاثير معاشرت بر انحراف ، که براساس آن ، جنايت از ديگران آموخته مي شود، توسط چه کسي مطرح شد؟

۱. ويليام شلدون   ۲. اميل دورکيم   

۳. ادوين ساترلند  ۴. سزار لومبروزو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦- اگر جامعه شناسي از افراد بپرسد که افراد ديگر را در کدام طبقه اجتماعي مي توان قرار داد، از کدام روش مطالعه ساختار

طبقاتي استفاده کرده است ؟

۱. ذهني   ۲. عيني  

۳. اشتهاري ۴. تلفيقي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧-" تلاش دايم براي زندگي "، "کم کاري " و " زندگي در محلات پرتراکم "، از ويژگيهاي کدام طبقه اجتماعي است ؟

۱. طبقه بالا ۲. طبقه متوسط   

۳. طبقه پايين    ۴. طبقه کارگر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨- اگر فرزند يک پزشک ، راننده تاکسي شود، چه نوع تحرک اجتماعي روي داده است ؟

۱. عمودي  ۲. افقي  

۳. ميان نسلي    ۴. درون نسلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩- در جوامع کشاورزي ما قبل صنعتي مهمترين عامل موثر در تعيين پايگاه اجتماعي افراد کدام است ؟

۱. پيشينه خانوادگي ۲. فرصتهاي اجتماعي    

۳. پشتکار ۴. استعداد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠- کدام گزينه به معناي “حداکثر مدت حيات يک انسان ” است ؟

۱. اميد زندگي    ۲. نسبت جنسي 

۳. پهنه عمر  ۴. ترکيب سني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣١- کداميک از صفات زير از ويژگيهاي مناطق شهري نيست ؟

۱. پايداري روابط   ۲. گسستگي جمعيت    

۳. ناهمگني جمعيت ۴. گمنامي نسبي افراد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٢- نظريه مناطق هم مرکز را چه کسي مطرح کرد؟

۱. هومرهويت    ۲. چانسي هاريس 

۳. ادوارد اولمن   ۴. ارنست بورگس

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٣- کدام گرينه از ويژگيهاي رفتار جمعي محسوب نمي شود؟

۱. خودانگيختگي  ۲. هيجاني بودن   

۳. پيش بيني ناپذيري    ۴. ساختارمندي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٤- الگوي رفتاري آشکاري که عليه يک گروه اقليت صورت مي گيرد، چه نام دارد؟

۱. تبعيض  ۲. پيش داوري   

۳. تصورات قالبي   ۴. وجهه نظر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٥- ازدواج ميان گروههاي نژادي مختلف چه نوع ادغامي محسوب مي شود؟

۱. همانندسازي   ۲. اختلاط  

۳. چندگرايي فرهنگي    ۴. هم گونگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٦- کدام گزينه از ويژگيهاي ديوانسالاري نيست ؟

۱. تخصصي شدن کارها   ۲. سلسله مراتب   

۳. رفتار شخصي   ۴. شايستگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٧- افرادي مانند گاندي ، رهبر استقلال هند، که بوسيله ويژگي ها و خصلت هاي شخصي پيروان زيادي را به خود جلب مي

کنند، داراي چه نوع اقتداري هستند؟

۱. قانوني  ۲. عقلايي  

۳. سنتي   ۴. فرهمندانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٨- کدام نوع جنبش تلاش مي کند که برخي از شئون جامعه را تغيير دهد بدون آنکه قصد دگرگون کردن کامل جامعه را داشته

باشد؟

۱. انقلابي  ۲. ترقي خواهانه   

۳. اصلاح طلب    ۴. آرمانگرا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٩- کدام دسته از نظريات دگرگوني اجتماعي مبنايي قوم مدارانه دارند؟

۱. تکاملي  ۲. دوراني  

۳. تعادل   ۴. کشمکش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤٠- رواج يافتن سبک زندگي جديد که از يک فرهنگ ديگر گرفته شده باشد، چه نام دارد؟

۱. ابداع   ۲. اشاعه  

۳. جذب   ۴. بسط فرهنگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام سجاد (ع) : و با دعوت به دين تو خود را به رنج افكند