آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

مبانی تاریخ اجتماعی ایران کد 1229061

عنــوان درس :مباني تاريخ اجتماعي ايران

ترم اول سال 91-92

عنــوان درس :مباني تاريخ اجتماعي ايران

رشته تحصيلي/کد درس :تاريخ ,تاريخ ايران دوره اسلامي ۱۲۲۹۰۶۱

ـــــــ

١-هنگامي که جامعه ايران به دوران کشاورزي پاي گذاشت کدام ايزد جايگزين وارونا  شد؟

۱. ايزد آناهيتا  

۲. ايزد مهر  

۳. ايزد ديو  

۴. اهورا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- به عقيده غالب محققان ، محل ايران ويج در کداميک از مناطق زير قرار داشته است ؟

۱. منطقه باختري   

۲. آسياي مرکزي   

۳. بين النهرين

۴. حوالي خوارزم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣-در عصر اقتصاد شباني ، بزرگترين واحد جمعيتي و اجتماعي مستقل جامعه کدام است ؟

۱. دهيو  

۲. زنتو  

۳. ويس  

۴. نمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- در جامعه آرياييان نخستين «رثشتاران »چه وظيفه اي را بر عهده داشتند؟

۱. درمان و مداواي اهالي جامعه  

۲. نگهباني از گله و نمان

۳. هدايت معنوي جامعه

۴. آموزگاري و تعليم افراد جامعه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥-افلاطون در قشر بندي اجتماعي خود کدام گروه را در جامعه همانند شکم در بدن انسان دانسته اند؟

۱. کارورزان  

۲. رزميان

۳. فيلسوفان  

۴. روحانيان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦-به چه دليل شاهان ماد عنواني که نشان دهنده وابستگي آنان به اصول و عقايد زرتشتي و فرهنگ مذهبي بود را براي خودبر مي گزيدند؟

۱. وفاداري به قانون و اصول الهي فرمانروايي  

۲. رقابت با فرمانروايان آريايي در پارس

۳. نشان دادن پايبندي واقعي خود به دين زرتشتي   

۴. جلب اعتماد روحانيون و نظارت بر آنان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧-با توجه به مطالعات تاريخي هردوت در زمينه اخلاق و عادات ،ساختن هيکل خدايان و بنا کردن معابد و محراب نزد کدام يک از اقوام زير ممنوع بوده است ؟

۱. هنديان

۲. يونانيان  

۳. پارسيان  

۴. مصريها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨-با توجه به پيدايش مراکز زيست شهري و تقسيم بندي آنها در طول تاريخ ،شهرهاي کرمان و يزد در کداميک از تقسيم بنديهاي شهري قرار مي گيرند؟

۱. تجاري

۲. مذهبي

۳. نظامي  

۴. طبيعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩-کداميک از موارد زير هسته اصلي نظام عشايري را تشکيل مي دهند؟

۱. ايل   

۲. طايفه

۳. خانواده

۴. دودمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠- وجه بارز حيات کوه نشينان کدام موارد زير است ؟

۱. عدم تساوي در ثروت

۲. تساوي در فقر

۳. عدم ارتباط و نياز به حيات شهري   

۴. سرمايه گذاري در خارج از نظام جاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- تمدن عظيم ايلامي در کدام نواحي ايران وجود داشته است ؟

۱. کرمان

۲. خوزستان  

۳. همدان

۴. اراک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢- منظور از اسپس ها در زمان  آريايي ها چه بود؟

۱. رعايا  

۲. جاسوس ها

۳. نگهبانان  

۴. بازرسان مالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣- داريوش به ماموري که به قرطاجنه فرستاد، دستور داد تا رعاياي را از چه اموري منع کند؟

۱. بي احترامي به اديان رسمي   

۲. قرباني کردن انسان

۳. پرورش احشام و گله داري

۴. آلوده کردن آبها و رودخانه ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤-کساني که مشاغل عمده حکمراني را در ولايات داشتند، به تعبير تذکره الملوک چه خوانده مي شدند؟

۱. امراي دولتخانه   

۲. امراي سرحدي   

۳. خاصگان  

۴. والي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥-با توجه به موقعيت جغرافيايي ايران ، چه عاملي باعث حضور دشمنان خارجي و ايجاد آشوب هاي داخلي در اين کشورگرديده است ؟

۱. ضعف حکومت مرکزي   

۲. تنوع قومي و نژادي

۳. عدم اتحاد مذهبي و ديني در کشور  

۴. بي سوادي و فقر فرهنگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦-زبان ، خط  و اخلاقيات جزء کدام يک از عوامل و عناصر دخيل در شکل يابي هويت اجتماعي به شمار مي آ يد؟

۱. عوامل ناشي از محيط زيست   

۲. عوامل ناشي از حرکت هاي اجتماعي

۳. عوامل خارجي

۴. عوامل ناشي از قراردادهاي اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧-پس از اسکندر مقدوني کدام پادشاه اشکاني اقدام به گردآوري دوباره اوستا  کرد؟

۱. خسرو پرويز

۲. بلاش اول  

۳. خسرو انوشيروان 

۴. اردوان پنجم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨-تاسيس کدام حکومت در ايران باستان را مي توان برخاسته از قهر اجتماعي طبقات شهري در برابر عناصر کاملاً عشيرتي وشبانکاره معرفي کرد؟

۱. مادها  

۲. هخامنشيان

۳. اشکانيان  

۴. ساسانيان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩-با توجه به وجود طبقات اجتماعي ايران در دوره هاي بعد از اسلام ، شيرازه بندي عمومي جامعه و حمايت از طبقات محروم به وجود کدام طبقه متکي بوده است ؟

۱. نظاميان

۲. روحانيون  

۳. ديوانيان  

۴. قشر ممتاز جامعه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠- کدام نهاد پيچيده ترين نهادي است که بر اثر رشد هماهنگ ديگر نهادها و سازمانهاي اجتماعي به وجود مي آيد؟

۱. اقتصادي  

۲. سياسي

۳. مذهبي

۴. دولت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١-حکومت هاي ايراني در طول تاريخ گذشته داراي کداميک از ويژگي هاي زير بوده اند؟

۱. پادشاهي و دموکراتيک   

۲. استبدادي و فردي

۳. سوسياليستي و مشارکتي

۴. خودمحوري و مردمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢-تفاوت روال ملکداري ايرانيان باستان و عصر اسلامي در چيست ؟

۱. تعدد سلسله ها و جابجايي حکومتها

۲. وسعت سرزميني

۳. ميزان مشروعيت   

۴. نوع حکومتها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣-کدام دوره از تاريخ ايران بعد از اسلام را مي توان به قياس با ثبات ترين دوره از تاريخ ايران محسوب کرد؟

۱. سلجوقيان  

۲. سامانيان  

۳. غزنويان

۴. صفويان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤-در زمان مظفرالدين شاه کدام يک از املاک زير در تصرف دولت نبوده ، ولي در دفاتر ديواني منظور شده بودند؟

۱. املاک ديواني

۲. املاک ضبطي   

۳. املاک ثبتي

۴. املاک بذري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥-از ويژگي هاي زمامدار ايران «عالم و بصير بودن » کنايه از چيست ؟

۱. کنايه از تهذيب نفس و تربيت سزاوار

۲. کسب مشروعيت از طريق جلب بخشايش و رحمت الهي

۳. قبول مقام از طريق وراثت

۴. برخوردار از فرٌه ايزدي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦-کدام يک از نويسندگان عهد مغول با نوشتن کتاب «اخلاق الاشراف » به صورت طنز به انتقاد از ظلم و ستم حکومتگران دوره خود پرداخته است ؟

۱. خواجه نصيرالدين طوسي

۲. عبيد زاکاني

۳. خواجه رشيدالدين فضل الله   

۴. ابوريحان بيروني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧- چه عاملي در ظهور قيام سلسله ساساني و تغيير حکومت اشکاني نقش داشته است ؟

۱. تاثير و فشارهاي حکومت روم شرقي  

۲. مذهب و تبليغات مذهبي

۳. افزايش ظلم در دولت اشکاني  

۴. ناتواني  و ضعف شديد ارکان اداري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨- اساس کار و تلاش و واسطه  قيام و مقاومت عياران برچه چيزي متکي بود؟

۱. پيوند آنها با عناصر ديوانسالار

2.فرهنگ شهري و نظامات صنفي

3.متاثر شدن از نيروهاي خارجي و بيگانه

۴. وجود سلسله مراتب پيچيده و نابرابري هاي اجتماعي در ميان آنها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩-عنوان «پيغمبر نقابدار» خراسان لقب رهبر کدام يک از نهضت هاي ايراني محسوب مي شود؟

۱. هشام بن حکيم 

۲. بابک خرمدين   

۳. فضل بن ربيع   

۴. ابومسلم خراساني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠-کوچکترين واحد جمعيتي جامعه چه نام دارد؟

۱. ويس  

۲. زنتو  

۳. نمان  

۴. طايفه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام سجاد (ع) : و آنچه ( بزرگي و نيكبختي ) كه درباره دوستانت ( مؤمنين به تو ) مي انديشيد انجام يافت

عنــوان درس :مباني تاريخ اجتماعي ايران

ترم دوم سال 92-91

عنــوان درس :مباني تاريخ اجتماعي ايران

رشته تحصيلي/کد درس :علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه ) ۱۲۲۲۲۰۵ – ,تاريخ ,تاريخ -تاريخ ايران اسلامي ۱۲۲۹۰۶۱

ـــــــ

١فلات ايران از جانب شمال غربي به کدام رشته کوه ها مي پيوندد؟

۱. ارمنستان ۲. البروز ۳. زاگرس  ۴. هندوکش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢کدام اصطلاح در ميان آريايي هاي اوليه به معناي رهبر سياسي – ديني بوده است ؟

۱. کوي   ۲. پرذات  ۳. شيد   ۴. کويان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣زندگي حقيقي سلسله هاي پيشدادي و کياني متعلق به کدام بخش از ايران بوده است ؟

۱. شمال ۲. شرق  ۳. غرب  ۴. شمال غرب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤تقسيم کار در درون « نمان » بر چه اساس بوده است ؟

۱. مالکيت  ۲. پيوند خوني   ۳. کارکردي  ۴. زمين کشاورزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥کدام يک از تيره هاي آريايي در هزاره دوم پيش از ميلاد به ترتيب بر بين النهرين و آسياي صغير فرمان مي راندند؟

۱. ميتاني – هيتي ۲. کاسي – هيتي   ۳. خوري – آشوري   ۴. گوتي – ميتاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦کدام گزينه در زمره وظايف « دهيوک» به شمار نمي آيد؟

۱. پاسدار اصول اتحاد   ۲. پايه ريزي خزانه داري عمومي

۳. کوشش درراه گسترش امور   ۴. نگه داشتن سامان درست اتحاديه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧به نظر اين مورخ يوناني پارسي ها خدايان را برخلاف يوناني ها به صورت انسان تصور نمي کرده اند؟

۱. ژوستن   ۲. گزنفون  ۳. استرابون ۴. هرودوت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨کدام عامل زمينه اساسي عدم پيدايش شهرهاي طبيعي و واحدهاي جمعيتي بزرگ شهري را در فلات ايران بيش از سايرين سبب شده است ؟

۱. همسايگان متعدد و متجاوز ۲. رودخانه هاي بزرگ

۳. راه هاي ارتباطي   ۴. نظام سياسي متمرکز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩به کدام دليل برده داري در ايران قبل از اسلام در فضاي زيستي ايرانيان جايگاهي پيدا نکرد؟

۱. نفي برده داري در دين زرتشتي   ۲. عدم توقف اسراي جنگي در ايران

۳. عدم وجود ثبات مدني در جامعه ايراني ۴. سطح متغير کشت محصولات کشاورزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

١٠ساختار ارزشي جامعه عشايري محدود به چه مسائلي مي شود؟

۱. خاطره هاي کهن  ۲. نصايح پيران فعال و خوشنام قوم

۳. ارتباطات خوني و قبيله اي ۴. تعدادي امر و نهي معين و سامان يافته تاريخي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١در حيات عشايري کدام عامل شرط اساسي بقا محسوب مي شود؟

۱. مذهب ۲. انضباط

۳. وحدت خوني   ۴. حفظ وحدت و يکپارچگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢کدام عامل سبب گرديد که عنصر يا فرهنگ ايراني در قرون ششم و هفتم ميلادي جايگاه تثبيت شده اي در عرصه هاي مختلف سياسي و مدني در بين النهرين و آسياي صغير بيايد؟

۱. شرايط آب و هوايي و اقليمي  ۲. فرهنگ عميق و دامنه دار

۳. برآمدن پادشاهي هاي ماد و پارس ۴. خلاء قدرت موجود در بين النهرين

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣کدام عامل زمينه ساز تمدن هاي تلفيقي در ايران بوده است ؟

۱. مجاورت با تمدن هاي بزرگ ۲. هجوم هاي مکرر تاريخي

۳. شرايط جغرافيايي   ۴. فرهنگ پذيري ايرانيان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤در ميان عناصر فرهنگي دخيل در شکل يابي هويت اجتماعي ايرانيان مهم ترين و فعال ترين آن کدام است ؟

۱. هنر و معماري ۲. زبان فارسي ۳. فرهنگ عامه ۴. مذهب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥کدام يک از اقشار اجتماعي ايرانيان آريايي ديرتر از سايرين پا به عرصه اجتماعي گذاردند؟

۱. صنعتگران   ۲. گله داران  ۳. کشاورزان   ۴. جنگاوران

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦در کدام يک از سلسله هاي ايران باستان دو  رکن مهم  روحانيت و حکومت با يکديگر تلفيق يافت ؟

۱. اشکاني  ۲. ساساني   ۳. همخانشي ۴. ماد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧کدام عامل تأمين کننده حيثيت خانوادگي و اعتبارات قومي و منطقه اي در ايران باستان بوده است ؟

۱. تعلق به طبقات ممتاز   ۲. وجود آتشکده

۳. حفظ ارتباط با هسته مرکزي قدرت ۴. تعلق به طبقه نظاميان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨کدام يک از عناصر زير در شمار نيروهاي عمل کننده اصلي در پهنه هاي حيات اجتماعي ايرانيان به شمار نمي آيد؟

۱. سنن و مواريث اجتماعي  ۲. علوم و اطلاعات تجربي

۳. اشرافيت ناشي از زمين داري   ۴. آگاهي طبقاتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩بالاترين مقام سياسي – اداري – اجرايي داخلي جامعه ايراني بعد از شخص حاکم متعلق به چه طبقه اي بوده است ؟

۱. روحانيون  ۲. نظاميان   ۳. ديوانيان ۴. اشراف زمين دار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠مطابق تقسيم بندي املاک در عصر مظفرالدين شاه قاجار، کدام نوع از املاک زير توسط مباشرين دولتي اداره مي شده است ؟

۱. ضبطي   ۲. ديواني  ۳. بذري  ۴. ثبتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١کدام شخصيت را در فرهنگ کهن ايرانيان « گجستک اباليش » مي خوانند؟

۱. اسکندر مقدوني ۲. اردشير ساساني   ۳. کرتير ۴. عرب باديه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢صاحب کتاب « قابوسنامه » پنجاه باب از کتاب خود را به وصف کدام يک از خصوصياتي که يک پادشاه بايستي دارا باشداختصاص داده است ؟

۱. مدارا با رعيت ۲. تأمين امنيت اجتماعي

۳. برخورداري از فرَّه ايزدي  ۴. قبول مقام از طريق وراثت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣در منابع ادبي و تاريخي ايران اين حکايت کنايه از کدام خصوصيت سلاطين دارد؟ « نديم حضرت سلطان را زر بيايد و باشدکه سر برود و حکما گفته اند از تلوَّن طبع پادشاهان برحذر بايد بودن که وقتي به سلامي برنجند و ديگر وقت به دشنامي خلعت دهند»

۱. نامحدود بودن دستورهاي سلاطين  ۲. تابعيت صرف و بي تکلف

۳. عقوبت هاي سخت و شديد  ۴. مصادره اموال بزرگان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤ميرزا سميعا در کتاب تذکره الملوک کدام يک از کارگزاران حکومتي را « دولتخانه » مي نامد؟

۱. فرمانروايان ولايات ۲. رجال و درباريان   ۳. مقامات مهم درباري  ۴. ديوانسالاران

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥سومين قشر از مردم ايران که همواره مورد توجه حکومت ها بوده اند، کدام اند؟

۱. بازاريان   ۲. اهل قلم   ۳. اهل شمشير  ۴. اهل علم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦مشخصه عمومي قيام هاي محلي در دوره هاي بعد از اسلام در ايران شامل کدام مورد نمي شود؟

۱. عدم سازماندهي ۲. جمعيت اندک ۳. محلي بودن ۴. فوران احساسات عامه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧از اين نوع مبارزات به عنوان بارزترين خصايص عمومي ايرانيان براي دوام و بقاي وحدت ملي ياد مي شود؟

۱. نظامي   ۲. اجتماعي ۳. فرهنگي  ۴. ملي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨رساله طنز گونه « اخلاق الاشراف » در ستيزه با احکام جور و ستم توسط کدام سخن سراي قرن هشتم هجري به رشته تحريردر آمده است ؟

۱. نسيم شمال  ۲. عارف قزويني ۳. عبيد زاکاني ۴. حافظ شيرازي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩کدام گزينه را در شمار نهضت هاي عياري در طول تاريخ ايران نمي توان به حساب آورد؟

۱. سربداران ۲. ابومسلم خراساني  ۳. يعقوب ليث صفاري  ۴. نادرقلي بيگ افشار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠کدام يک از مراکز مذهبي را مي توان به کانون هاي حزبي دوران معاصر تشبيه کرد؟

۱. مساجد   ۲. بقاع متبرکه   ۳. حسينيه ها ۴. خانقاه ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام حسین (ع) : همنشيني با فاسقان انسان را در معرض اتهام قرار مي دهد.

عنــوان درس :مباني تاريخ اجتماعي ايران

تابستان 94

عنــوان درس :مباني تاريخ اجتماعي ايران

رشته تحصيلي/کد درس :علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي ), علوم اجتماعي (تعاون ورفاه اجتماعي ) ۱۲۲۲۰۲۴ – , علم اطلاعات ودانش ,شناسي ۱۲۲۲۰۷۲ – , علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه ) ۱۲۲۲۲۰۵ – , تاريخ -تاريخ ايران اسلامي تاريخ ۱۲۲۹۰۶۱

ـــــــــ

١- قديمي ترين نشانه باقي مانده از نام سرزمين آريايي ها را در کدام منبع مي توان يافت ؟

۱. تورات   ۲. اوستا   ۳. عهدجديد   ۴. عهد عتيق

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- بزرگترين واحد جمعيتي و اجتماعي مستقل جامعه بر مبناي اقتصاد شباني کدام است ؟

۱. دهيو ۲. زنتو   ۳. ويس   ۴. نمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣- به کساني که دوره شبانکارگي ، کار نگهباني از گله و نمان را برعهده داشتند، چه مي گفتند؟

۱. واستريه ها   ۲. نمان ها ۳. کدخدايان   ۴. رتشتاران

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤-غالب سرزمين هاي آريايي که در اوستا از آنها نام برده شده است ، به …… تعلق دارد.

۱. ايران باختري ۲. ايران خاوري ۳. هند شرقي   ۴. هندغربي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥- انجمني که روحانيان و برخي از متفکران در آنجا درباره پرسش هاي فکري کاملا مختلفي به گفت و گو مي پرداختند، چه نام

داشت ؟

۱. مکه  ۲. خشئره  ۳. ارته   ۴. دمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦- چه کسي تقسيم بندي اجتماعي ايرانيان را الگوي آرماني خويش براي معرفي اتوپيا قرار داد؟

۱. ارسطو  ۲. سيسرون ۳. افلاطون ۴. سقراط

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧-در حدود هزاره اول ، ونديداد در بخش جغرافيايي خود، مرز نهايي سرزمين هاي آريايي را کدام منطقه مي داند؟

۱. تپورستان ۲. هرکانه   ۳. پارس   ۴. ري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨- پس از تشکيل دولت ماد، بسياري از شاهان ماد، چه عناويني  براي خود بر مي گزيدند؟

۱. عناويني که نشان دهنده وابستگي قومي باشد

۲ عناويني که نشان دهنده وابستگي به اصول عقايد زرتشتي و فرهنگ مذهبي باشد

۳ عناويني که نشان دهنده قدرت نظامي باشد

۴. عناويني که نشان دهنده اتحاد ايرانيان باشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩- کدام مورخ يوناني در کتاب خود (تربيت کوروش ) عاداتي را به ايرانيان نسبت مي دهد که سراسر حاکي از اعتلاي اخلاقي

جامعه است ؟

۱. هرودوت ۲. توسيديد ۳. گزنفون  ۴. ژوستن

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠- تکامل وضع اقتصادي و رسيدن به مرحله کالا – پولي از خصوصيات …… است .

۱. حيات روستايي  ۲. حيات شهري ۳. حيات قبيله اي   ۴. حيات عشايري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١-آرياهاي نخستين که به ايران روي آوردند، بطور عمده در مراکزاوليه زيست خود، به چه کارهايي اشتغال داشتند؟

۱. دامداري و کشاورزي   ۲. دامداري و صنعت  ۳. دامداري و شکار   ۴. کشاورزي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢- آنچه بيش از همه بر يگانگي ايل و عناصر مرکبه آن تأثير مي گذاشت ، چه بود؟

۱. وحدت خوني ۲. وحدت سياسي   ۳. توان نظامي  ۴. منافع عمومي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- در مجموع ، ايل انضباط اقتصادي خود را بر چه مبنايي حفظ مي کرد؟

۱. توزيع ثروت  ۲. تساوي در فقر   ۳. مبادله اقتصادي   ۴. ملاحظات سياسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- باتوجه به موقع جغرافيايي ايران ، چه عاملي دشمنان خارجي و آشوب هاي داخلي را تحريک مي کرد؟

۱. توسعه قلمرو جغرافيايي ۲. توسعه طلبي سياسي

۳. اوضاع مساعد اقتصادي  ۴. ضعف حکومت مرکزي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- مجموعه عادات و آداب و آرمانها و خواستها و سنتها و باورهاي مشترک ، …… يک جامعه را تشکيل مي دهد.

۱. فرهنگ بومي ۲. فرهنگ ملي  ۳. قوانين مدني ۴. هويت بومي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦-کداميک از موارد زير در تعريف نهاد صحيح است ؟

۱. مجموعه اي از تکاليف و اختيارات اجتماعي است که در عرصه مشترک زيست و در زمان معين ، شکل مي گيرد و قواعد و کارايي خاص

خود را براي تنظيم امور جامعه به دست مي دهد.

۲ مجموعه قوانين فرهنگي و اقتصادي يک جامعه است که مناسبات خارجي را شکل مي دهد.

۳ مجموعه عادات و آداب و رسوم و باورهاي مشترک يک جامعه است .

۴. مجموعه اي از قوانين است که زندگي سياسي جامعه را تبيين مي کند. 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧- چرا در دوره پارتيان ، نظاميان مورد حمايت بودند؟

۱. تسلط مغ ها بر امور سياسي کشور ۲. اغتشاشات داخلي

۳. به دليل حملات دشمنان شرقي و غربي ۴. افزايش اختلافات طبقاتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨- در دوره ساسانيان ، رئيس کشاورزان وگله داران را چه مي ناميدند؟

۱. هتخشان بد   ۲. واستريوشان سالار ۳. دبيربد ۴. ويسپوهر 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩- تعريف زير، مشخصات کداميک از گروه هاي جامعه ايراني بود؟

" از عناصر برجسته و ثابت جوامع ايراني هستند و به عبارت ديگر خاستگاه و پايگاه اجتماعي ثابت و معيني داشتند."

۱. نظاميان  ۲. قشر ممتاز جامعه  ۳. شاهزادگان   ۴. ديوانيان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- به املاکي که در تصرف دولت نبودند ولي در دفاتر و رقبات ديواني منظور شده بودند، چه مي گفتند؟

۱. املاک انتقالي ۲. املاک ثبتي  ۳. املاک خالصجات  ۴. املاک ضبطي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١- براي تقرب سازمان مرکزي حکومت با اجزاي اداري ديواني ، حتي المقدور، سران حکومت را در ولايات و ايالات ، از ميان چه

کساني انتخاب مي کردند؟

۱. صاحبان نفوذ محلي ۲. شاهزادگان  ۳. دبيران   ۴. نظاميان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢- "سياست نامه " اثر کيست ؟

۱. ميرزا رفيعا  ۲. امام محمد غزالي

۳. خواجه نصيرالدين طوسي   ۴. خواجه نظام الملک

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣-چه کسي نخستين "دولت ملي " ايران بعد از اسلام را در ابعاد متکثر ملکي ، فرهنگي ، اقتصادي و غيره تأسيس کرد؟

۱. شاه عباس ۲. آغامحمدخان ۳. شاه اسماعيل ۴. چنگيزخان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤- در تذکره الملوک ، آنها که مشاغل عمده حکمراني در ولايت داشتند، چه ناميده شده اند؟

۱. امراي دولتخانه   ۲. امراي سرحدي   ۳. امراي دربار  ۴. اقطاع داران

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥- نقش عظيم ادبيات ملي ايران در چيست ؟

۱. توسعه اراضي ۲. ايجاد نغمه هاي جاودانه

۳. تفاهم همه جانبه  در ميان قشرهاي گوناگون   ۴. اتحاد سياسي و ادبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦-کدام اديب در رساله "اخلاق الاشراف " با طنزي ظريف ، ستمگري شمشير به دستان را برملا نموده است ؟

۱. ميرزاده عشقي ۲. عبيد زاکاني  ۳. ايرج ميرزا   ۴. ميررضي آرتيماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧- خصوصيت زير، شامل کداميک از گروه هاي جامعه مي شد؟

" اعتقاد به مروت و جوانمردي به عنوان يک اصل اساسي زندگي "

۱. عياران  ۲. تاجران  ۳. کشاورزان ۴. قضات 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨- راز جاودانگي سخنان حافظ در چيست ؟

۱. تمثيل ها و کنايه ها   ۲. واژه گزيني

۳. پايبندي به اصول اساسي فرهنگ ايراني ۴. مدح بزرگان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩- از اهمٌ خصوصيات روح ايراني و به تبع اجتماعات فرهنگ و تمدن ايراني در گذار از مراحل تاريخي متعدد کدام است ؟

۱. نگرش منفي به وقايع ۲. ترقي خواهي و نوگرايي

۳. مال اندوزي  ۴. توسعه سياسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠- فرهنگ جزو اصيل ….. است که بر مبناي عملکرد ساز و کارهاي موجود در درون و بيرون جامعه شکل مي گيرد.

۱. تمدن  ۲. طبيعت ۳. صنعت  ۴. علوم انساني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام سجاد (ع) : از تو درخواست مي كنم كه به من ببخشي – اي خداي من – نفس من را كه آن را نيافريدي تا از بدي و زياني به وسيله آن خود را بازداري ، يا به سبب آن به سودي راه جويي ، ولي آن را آفريدي براي ثابت كردن ( بندگان ) قدرت و تواناييت ( را ) بر آفريدن مانند آن ، و براي حجت و دليل آوردن بر آفريدن شبيه آن ( غرض از آفرينش آن است كه بندگان به قدرت و عظمت او پي برده او را بپرستند تا رضا و خشنودي و رحمت و مهربانيش را به دست آورده رستگار شوند ، نه آن كه آفريننده خواسته سودي برد كه آن نقص است و او از نقايص منزه و پاك مي باشد )

عنــوان درس :مباني تاريخ اجتماعي ايران

ترم اول سال 95-94

عنــوان درس :مباني تاريخ اجتماعي ايران

رشته تحصيلي/کد درس :علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي ), علوم اجتماعي (تعاون ورفاه اجتماعي ) ۱۲۲۲۰۲۴ – , علم اطلاعات ودانش شناسي ۱۲۲۲۰۷۲ – , علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه ) ۱۲۲۲۲۰۵ – , تاريخ -تاريخ ايران اسلامي تاريخ ۱۲۲۹۰۶۱

ـــــــــــ

١در باور ايرانيان باستان ، ايزد موکّل بر پيمان که پيمان شکنان و نابکاران را مجازات مي نمود، چه نام داشت ؟

۱. وارونا ۲ . آناهيتا  ۳ . مهر   ۴ . وايو

٢ايران شناسان براي واژة «کوي » (کي ) کدام معني را در نظر گرفته اند؟

۱. نخستين قانون گذار ۲ . پادشاه سرزمين ها 

۳دلير و نجيب ۴ . رهبر سياسي – ديني  

٣محوطه باستاني «تپه سيلک » در نزديکي کدام يک از شهرهاي ايران قرار دارد؟   

۱. کاشان   ۲ . دامغان ۳ . قزوين   ۴ . نهاوند

٤– «ارته »(اشا) در نزد ايرانيان چه مفهومي داشت ؟

 

۱. اعتقاد به نظم طبيعي در کار جهان ۲ . تأکيد بر کوشش و کار در زندگي

۳. رعايت سلسله مراتب اجتماعي ۴ . احترام به فضيلت راستي و پاکي

٥بزرگترين واحد جمعيتي و اجتماعي جامعه آريايي چه نام داشت ؟  

۱. ويس  ۲ . دهيو   ۳ .  زنتو  ۴ .   نمان

٦شيوة تقسيم کار در درون «نمان » بر کدام اساس استوار بود؟

۱مالکيت  ۲ . کارکردي ۳ . پيوند خوني  ۴ . جنسيتي

٧با ظهور «اشو زرتشت »، سخت ترين نفرين ها و حمله هاي ديني ، فکري و اجتماعي به کدام يک از گروه هاي زير صورت

گرفت ؟   

۱. رزميان و جنگاوران  ۲ .  اسپس ها و جاسوسان  

۳آتوربانان و موبدان  ۴ . اوسيج ها و کرپن ها 

٨در جامعة آريايي ، کدام ايزد پديدآورندة خشکسالي به شمار مي رفت ؟  

۱وارونا   ۲ .   تير ۳ . اپئوش  ۴ . خشثره

٩کتاب «تربيت کورش » اثر کيست ؟   

۱. هرودوت   ۲ .  ژوستن  ۳ . گزنفون ۴ . ديودور

١٠شهرهاي «ماکو»، «دربند» و «کرمانشاه » با کدام دسته بندي از ويژگي شهرها مطابقت دارد؟

۱. سياسي ۲ . نظامي  ۳ . مذهبي ۴ . تجاري

١١در فرهنگ ايران باستان ، کدبانوي خانواده با چه عنواني خوانده مي شد؟

۱. چاکر زن  ۲ . پادشاه زن  ۳ .  ملکه   ۴ . نديمه

١٢چه عاملي بيش از همه بر يگانگي ايل و عناصر تشکيل دهندة آن تأثير مي گذارد؟  

۱. وحدت خوني   ۲ . هبستگي فکري   ۳ . اشتراک سرزميني ۴ . يگانگي زباني

١٣کدام  ايران شناس معتقد است : «فرهنگ ايراني هدية دائمي ملت ايران به بشريت است »؟  

۱رومن گيرشمن ۲ . مادام ديولافوي ۳ . ريچارد فراي ۴ . آرتور آپهام پوپ

١٤کدام گزينه را مي توان مهمترين و فعٌالترين واسطة حفظ وحدت و يکپارچگي ساکنان ايران زمين برشمرد؟

۱. همبستگي قومي  ۲ . تأثير زبان فارسي 

۳. وابستگي سرزميني ۴ . همبستگي فکري

١٥دين زرتشتي از زمان کدام پادشاه ساساني ، بار سياسي به خود گرفت ؟   

۱. خسرو انوشيروان   ۲ .  يزدگرد اول   ۳ . شاپور دوم   ۴ . خسرو پرويز

١٦کدام گزينه بيانگرموقعيت زنان ايراني بر اساس اوستا محسوب مي شود؟

۱برتري مردان بر زنان  ۲ . برتري زنان بر مردان

۳. برابري مردان و زنان ۴ . زنان در خدمت مردان  

١٧کدام قوم موفق به تأسيس نخستين امپراتوري ايراني شدند؟   

۱. ماد ۲ . پارس ۳ . پارت ۴ . گيل

١٨در کدام دوره تاريخي ايران براي نخستين بار دو رکن روحانيت و حکومت با يکديگر تلفيق شدند؟

۱. ساسانيان ۲ . هخامنشيان   ۳ . اشکانيان  ۴ . سلوکيان

١٩کدام قشر معمولاً در حکم رابط طبقات محروم و گروه هاي قدرت به شمار مي روند؟

۱. روحانيون ۲ .  نظاميان ۳ . شهرداران ۴ . ديوانيان 

٢٠کدام سلسله را نخستين دولت ملي ايران بعد از اسلام به حساب مي آورند؟  

۱. آل بويه ۲ . سامانيان ۳ . صفويان ۴ . سلجوقيان

٢١در فرهنگ سياسي ايرانيان ، مهمترين وظايف فرمانروايان کدام مورد بوده است ؟  

۱. رعيت پروري  ۲ . عدالت گستري  ۳ . حفظ حدود طبقات   ۴ . تأمين امنيت عمومي

٢٢کدام گزينه در ساختار سياسي ايران و تحوٌلات آن اثرگذار بوده اند؟   

۱.  بازرگانان ۲ . نظاميان  ۳ . دهقانان   ۴ . پيشه وران

٢٣ظهور ترکان در صحنه سياسي – نظامي آسياي غربي به زمان کدام يک از خلفاي عباسي برمي گردد؟

۱. معتصم  ۲ . مأمون  ۳ .  واثق ۴ . منصور

٢٤کدام گروه در دوره هايي که مشکلات اجتماعي تود ه ها افزايش مي يافته است ، مظهر مقاومت ملي و ايستادگي فرهنگي

ايرانيان بوده اند؟

۱. دبيران  ۲ . ديوانيان  ۳ . شاعران ۴ . عياران

٢٥کدام شخصيت ادبي ايران پس از استيلاي مغولان با زبان طنز به ستيزه با حکام جور پرداخته است ؟

۱. خواجوي کرماني   ۲ . عبدالرحمن جامي   ۳ . شرف الدين يزدي  ۴ . عبيد زاکاني

٢٦قيام کدام يک از افراد زير را مي توان در شمار جنبش هاي عياري در ايران به حساب آورد؟ 

۱افشين   ۲ .  اسحاق ترک ۳ .  مازيار   ۴ . يعقوب ليث

٢٧کدام يک از انواع نهضتها ماندگارترين و پرمايه ترين ايستادگي ها را در برابر حکام بروز مي دادند؟

۱. متکي بر انديشه هاي مذهبي ۲ . متکي بر خواست توده ها

۳برآمده از نارضايتي قومي ۴ .  مبتني بر نارضايتي اقتصادي

٢٨محققّان مکان «ايران ويج » را در حوالي کدام شهر دانسته اند؟   

۱ري   ۲ .  سمرقند ۳ . خوارزم ۴ . دامغان

٢٩در نظام اجتماعي آرياها، «واستريه »ها به چه کاري اشتغال داشتند؟

۱پيشه وري  ۲ . دامداري  ۳ . صنعتگري   ۴ . رزمياري

٣٠انجمن خاصي که روحانيان و متفکران جامعه قديم آريايي در آن به مسايل فکري مي پرداختند چه نام داشت ؟

۱. خشَثره ۲ . مَّکَه  ۳ . اسپس  ۴ . واته  

امام جعفر صادق (ع) : سدير گويد : به امام صادق عليه السلام عرض كردم : آيا فرزند مي تواند پدرش را پاداش دهد ؟ فرمود : پاداشي براي پدر نيست جز در دو صورت : پدر برده باشد و پسر او را بخرد و آزاد كند،پدر بدهي داشته باشد و پسر آن را بپردازد .

عنــوان درس :مباني تاريخ اجتماعي ايران

ترم دوم سال 95-94

عنــوان درس :مباني تاريخ اجتماعي ايران

رشته تحصيلي/کد درس :علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي ), علوم اجتماعي (تعاون ورفاه اجتماعي ) ۱۲۲۲۰۲۴ – , علم اطلاعات ودانش

شناسي ۱۲۲۲۰۷۲ – , علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه ) ۱۲۲۲۲۰۵ – , تاريخ , تاريخ -تاريخ ايران

اسلامي ۱۲۲۹۰۶۱

___________

١- کدام ايزد به معناي ستارگان بامدادي است ؟

۱. ديئوس   ۲. وارونا   ۳. اشوين   ۴. ميترا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- غالب محققان محل ايران ويج را کجا دانسته اند؟

۱. ترکستان شرقي  ۲. شمال قفقاز  

۳. اروپاي شمالي   ۴. خوارزم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣-کدام مفهوم به معناي «اعتقاد به وجود نظم طبيعي و قاعده کلي در کار جهان و جهانيان » است ؟

۱. اري ۲. ارته ۳. کوي ۴. يزشن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤- در اسطوره ايراني کدام گزينه پديد آورنده خشکسالي بود؟

۱. اپئوس   ۲. اژي ۳. تير ۴. واته

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥- ونديداد در هزاره اول  مرز نهائي سرزمينهاي آريايي را کجا مي داند؟

۱. دماوند   ۲. ري   

۳. وهرکانه  ۴. تپورستان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦-کدام اسم به معناي کسي است که شهادت زرتشتي بودن را  ادا کرده است ؟

۱. دهيوک   ۲. هوخشتر  

۳. فرورتيش  ۴. اژي دهاگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧- داريوش مأمور خود به قرطاجنه را از کدام گزينه منع نکرده است ؟

۱. خوردن گوشت سگ 

۲. سوزانيدن اموات

۳. قرباني کردن انسان  

۴. بنا کردن معابد و  محراب

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨- شهر ماکو جزو کدام نوع شهر محسوب مي شود؟

۱. سياسي   ۲. صنعتي  ۳. نظامي ۴. علمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩- عشاير ايران تا آغاز قرن بيستم (چهاردهم شمسي )چه مقدار از جمعيت ايران را شامل مي شده اند؟

۱. يک سوم   ۲. يک چهارم 

۳. يک دوم   ۴. دو سوم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠-کدام گزينه درباره ترتيب نظام سلسله مراتبي ايلي صحيح است ؟

۱. کلانتر- کدخدا- ايلخان –خان

۲. کدخدا- کلانتر- خان – ايلخان 

۳. کدخدا- خان –  کلانتر-ايلخان

۴. کدخدا- ايلخان – کلانتر- خان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- چند درصد از حکومت ايران در ادوار تاريخ در اختيار ايلات بوده است ؟

۳۰.۱ درصد ۵۰.۲ درصد ۸۰.۳ درصد  ۹۰.۴ درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢- سهم پايه اي توليدات عشايري بر چه منبع غذايي قرار دارد؟

۱. گوشت   ۲. ميوه ۳. گندم ۴. شير

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣-بعد از تشکيل کدام سلسله نقش منطقه اي و جهاني ايران محدود شد؟

۱. صفويه   ۲. زنديه   ۳. قاجاريه   ۴. پهلوي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤-کدام گزينه به عنوان يکي از مهمترين و فعال ترين واسطه هاي حفظ وحدت و موجوديت يکپارچه ساکنان ايران شناخته شده است ؟

۱. مذهب  ۲. زبان فارسي  

۳. دشمن مشترک  ۴. موقعيت جغرافيايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥- در نخستين قشربندي اجتماعي که در اوستا آورده شده کدام گروه ذکر نشده است ؟

۱. جنگاوران  ۲. روحانيان

۳. پيشه وران ۴. گله داران و کشاورزان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦- در دوره کدام پادشاه ، مجددا اوستا گردآوري شد؟

۱. اردشير بابکان   ۲. شاپور اول   

۳. بهرام چهارم ۴. بلاش اول

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- بر کدام  گروه حاکم نمي توان عنوان طبقه  اطلاق کرد بلکه بيشتر به عنوان « قشر اجتماعي » مي توان نام برد؟

۱. خاندان حاکم ۲. ديوانيان  

۳. نظاميان  ۴. روحانيون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨-کدام نوع ملک ، در دوره مظفرالدين شاه در تصرف دولت نبود ولي در دفاتر و رقبات ديواني منظور شده بود؟

۱. املاک ثبتي ۲. املاک ديواني

۳. املاک ضبطي   ۴. املاک انتقالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩- کدام شخص در فرهنگ کهن ، «گجستک اباليش » خوانده مي شد و بعدها نسب به داراي اکبر مي رساند؟

۱. کيخسرو  ۲. منوچهر

۳. کوروش کوچک  ۴. اسکندر مقدوني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠- بر اساس باورهاي عمومي ايرانيان کهن ، پادشاه  کدام گزينه را نبايد مي داشت ؟

۱. برخورداري از سلامت جسمي و روحي  

۲. برخورداري از فره ايزدي

۳. نداشتن تهذيب نفس و تربيت   

۴. نژاده بودن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١- کدام گزينه جزو اولويتهاي عملي حکومتهاي ايران نبود؟

۱. گسترش حريم قدرت ۲. رفاه و آسايش مردم  

۳. نابودي مخالفان ۴. دائمي کردن سلسله حکومت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢- کدام گزينه شامل مواردي نمي شود که ابوسعيد ابوالخير گفته است که آدمي گريزي از آنها ندارد؟

۱. ناني  ۲. ويراني  

۳. خلقاني   ۴. حريصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣- پيغمبر نقابدار خراسان به چه کسي گفته مي شد؟

۱. بابک خرمدين   ۲. سنباد  

۳. المقنع ۴. به آفريد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤- راز  جاودانگي اشعار کدام شاعر ، در پايبندي به اصول اساسي فرهنگ ايراني است ؟

۱. حافظ   ۲. سعدي

۳. مولوي   ۴. عبيد زاکاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥- رساله «اخلاق الاشراف » از چه کسي است ؟

۱. عطار ۲. عبيد زاکاني   ۳. مولوي   ۴. سنايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦- عياران نماينده کدام گروه اجتماعي ايران بودند؟

۱. کارگران  ۲. کشاورزان ۳. نظاميان  ۴. اصناف شهري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧- کدام گزينه جزو خصوصيات روح ايراني نيست ؟

۱. پيوستگي

۲. توان جاذبه و دافعه

۳. ترقي خواهي و نوگرايي

۴. اطاعت نکردن از رؤسا و بزرگان قوم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨- کدام گزينه توان و جاذبه روح ايراني را دربر نمي گيرد؟

۱. حسن نيت و صافي طويت   

۲. احترام به آراء و عقايد ديگران

۳. حفظ اصالت شي ء و يا امر معين   

۴. وجود مايه سرشار از استعداد و قابليت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩- قوم ايراني با کدام قوم مشابهت بسياري دارد؟

۱. ترک ۲. عرب ۳. آلماني   ۴. روسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠- محور اساسي و عمده حيات ايرانيان کدام گزينه است ؟

۱. عشق ۲. عقل ۳. ظلم پذيري ۴. جبر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام حسین (ع) : اگر دنيا باارزش شمرده شود، منزل آخرت و دار ثواب الهي باارزشتر و والاتر است . و اگر بدن و جسم انسانها براي مرگ آفريده شده ، به خدا سوگند كشته شدن انسان با شمشير (شهادت ) بهتر است . و اگر رزق و روزي موجودات تقسيم شده و مقدر گرديده ، زيباتر و نيكوتر آن است كه انسان در طلب رزق و روزي كمتر حرص داشته باشد. اگر جمع كردن اموال براي ترك كردن آن است ، چرا انسان آزاده نسبت به اين چيزي كه ترك كردني است بخل بورزد.

عنــوان درس : مباني تاريخ اجتماعي ايران نیمسال 2 95-96

ترم دوم سال 95 - 96

عنــوان درس : مباني تاريخ اجتماعي ايران

رشته تحصيلي/کد درس :پژوهشگري اجتماعي ,تعاون و رفاه اجتماعي ,علوم اجتماعي (تعاون ورفاه اجتماعي ),علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم (اجتماعي ) ۱۲۲۲۰۲۴ – ,علم اطلاعات ودانش شناسي ۱۲۲۲۰۷۲ – ,علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه روابط عمومي ,روزنامه نگاري ,علوم ارتباطات اجتماعي (روزنامه نگاري ),علوم ارتباطات اجتماعي (روابط عمومي ), – ۱۲۲۲۲۰۵تاريخ -تاريخ ايران اسلامي ,تاريخ ۱۲۲۹۰۶۱, – ۱۲۲۲۳۱۷

ــــــ

١- وجود وکارايي عناصر مثبت به کدام الهه ، براي جامعه مبتني بر شکار و شباني لازم بود؟

۱. مهر  ۲. آناهيتا  

۳. تير  ۴. اهورامزدا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- کدام يک به ترتيب در خصوص ساختار جامعه شبانکارگي درست است ؟

۱. زنتو، دهيو، نمان ، ويس   

۲. نمان ، زنتو، ويس ، دهيو

۳. نمان ، ويس ، زنتو، دهيو 

۴. ويس ، نمان ، دهيو، زنتو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣-  از دو يا سه زنتو بر روي هم يک …………. پديد ميآيد؟

۱. ويس    ۲. دهيو   

۳. نمان    ۴. هتخشه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤-  کدام نهاد مجموعه اي ازسازمانهاي نهادي شده و پايدار است و وجود آن وابسته به وجود شخص حاکم نيست ؟

۱. حکومت    ۲. سلطنت    

۳. دولت ۴. نظام

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥- شهرهايي مانند کاشان ونايين جزو کدام دسته از شهرها هستند؟

۱. شهرهاي داراي منابع غني کاني   ۲. شهرهاي تجاري

۳. شهرهاي مذهبي  ۴. شهرهاي طبيعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦- چه چيزاساس توانمنديهاي اجتماعي وبن مايه هاي مدني زندگي ملت ايران راتشکيل داده است ؟

۱. کثرت خانواده ها  ۲. نوع آب وهوا

۳. آداب ورسوم مناطق مختلف ۴. روستا ومميزه هاي فرهنگي مادي ومعنوي آن

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧- تعداد حکومت هاي عشايري در ايران از ابتدا تا کنون چند تا بوده است ؟

۲۱.۴   ۱۷.۳    ۱۳.۲   ۹.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨- کدام جوامع بر اثر شرايط ناشي از ادغام پذيري اجتماعي زودتر به تثبيت وضع موجود موفق مي شوند؟

۱. جوامع مخالف  ۲. جوامع سنتي

۳. جوامع همجوار ۴. جوامع هم ريشه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩- کدام مورد منشأ قوانين در ايران نبوده است ؟

۱. مذهبي    ۲. حکومتي   

۳. طبيعي    ۴. اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠- استحکام خانواده را در ايران به کدام تشبيه کرده اند؟

۱. سد  ۲. زنجير

۳. کهندژ ۴. کوه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١- کدام مورد جزو عناصر اساسي طبقات دوره ساساني نيست ؟

۱. مالکيت    ۲. علم و فضيلت

۳. تقدس و تدين ۴. تخصص و تجربه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢- کدام يک جزو گروه هاي غير حاکم دوره ساساني نيست ؟

۱. ديوانيان    ۲. کشاورزان   

۳. صنعتگران    ۴. کارگران شهري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- کدام نوع املاک به وسيله مباشرين اداره مي شد؟

۱. ثبتي ۲. ديواني    

۳. ضبطي    ۴. انتقالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤- کدام مورد جزو مهمترين وظايف حکومت هاي مستقر در ايران بوده است ؟

۱. جلوگيري از نفوذ بيگانگان

۲. ايجاد تعادل در نظام هاي مسلط جهاني

۳. ايجاد امنيت در منطقه   

۴. ايجاد حس همبستگي بين اقوام و مذاهب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥- کدام شخص نمونه اعلاي حکمراني را در قالب تمثيلي زندگي کورش ارائه داده است ؟

۱. افلاطون  ۲. ارسطو   

۳. گزنفون    ۴. کتز ياس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦- اين نصيحت از کيست : (( ديگر سپاهي را بر رعيت مسلط مکن که مملکت آبادان نگردد، همچنان که مصلحت لشکر نگاه

داراي ، مصلحت رعيت نيز نگاه دار از آن که پادشاه چون آفتاب است نشايد که آفتاب برکسي بتابد بر ديگري نتابد)).   

۱. اردشير بابکان ۲. غزالي    

۳. خواجه نظام الملک  ۴. صاحب قابوس نامه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- تفاوت فاحش در روال ملکداري ايران باستان و عصر اسلامي کدام است ؟

۱. ارثي بودن حکومتهاي باستاني   

۲. رابطه حکومت و مردم

۳. ديني بودن حکومتهاي بعداز اسلام

۴. سرعت جابه جايي حکومتها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨- کامياب ترين سلاطين کدام ها بوده اند؟

۱. رابطه محکمي با روحانيان داشته اند

۲. آناني که توان آدم کشي بيشتري داشتند

۳. قدرت کشور گشايي زيادي داشتند

۴. رعيت از آنان راضي بود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩- (( يکي از عمال نزديک او هرگاه از پيش وي برمي گشت دست برسر خود مينهاد تا ببيند به جاي خود مانده است يا نه ))

اين لطيفه درباره کدام شخص بود؟

۱. تيمور کورگاني    ۲. نادرشاه افشار

۳. آقا محمدخان قاجار  ۴. شاه عباس صفوي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠- به تعبير تذکره الملوک امراي سرحدي آنهايي بودند که ………

۱. در سرحدات ساکن بودند  

۲. مقامات مهم درباري داشتند

۳. به جنگ هاي خارجي اعزام مي شدند    

۴. مشاغل عمده حکمراني در ولايت داشتند

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١- کدام مورد جزو مشخصه هاي قيام هاي ايراني نيست ؟

۱. محلي بودن  ۲. ديني بودن 

۳. وجود رهبري  ۴. شعارهاي ضد بيگانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢- چه کسي جهت سازگاري با فرهنگ ايراني نسب خودرابه داراي اکبرمي رساند؟

۱. اسکندر    ۲. اردشير    

۳. کوروش    ۴. داريوش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣- در زمان روي کار آمدن شاه اسماعيل چند حکومت بر کشور فرمان مي راندند؟

۱. هشت ۲. سيزده    

۳. شانزده    ۴. بيست و يک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤- کدام دسته را بايد مظهر مقاومت ملي و ايستادگي فرهنگي ايرانيان شمرد؟

۱. مورخان ۲. روحانيان   

۳. شاعران    ۴. عياران

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥- راز جاودانگي حافظ کدام است ؟

۱. پايبندي به اصول اساسي فرهنگ ايراني  

۲. عدم انطباق با زمان و مکان خاصي

۳. کاميابي همه نسل ها با اشعار او   

۴. حلاوت و شيريني بيان حافظ

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦- سرحلقه اصلي نظام حکومت درايران چه کسي بود؟

۱. شاه  ۲. وزير

۳. فرماندار    ۴. سرداران

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧- کدام يک نمونه روشني از به پا خيزي صنف هاي شهري براي مبارزه با ستم حکومتي جائر است ؟

۱. قيام سربداران ۲. قيام يعقوب ليث    

۳. داستان سمک عيار  ۴. قيام صفويان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨- کدام يک به کانون هاي حزبي دوران معاصر شبيه اند؟

۱. مساجد    ۲. خانقاه ها   

۳. مدارس    ۴. گروه هاي عياري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩- چه عاملي به فرهنگ شکل مي بخشد؟

۱. دين  ۲. عرف

۳. وجدان جامعه ۴. تغييرات اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠- ايران در شيوه حکومت و اطاعت مردم از روساي خود به چه کشوري شباهت دارد؟

۱. ژاپن ۲. انگلستان

۳. مصر ۴. آلمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام صادق (ع) : مؤمن ، مؤمن نباشد تا آن كه ترسان و اميدوار باشد و ترسان و اميدوار نباشد تا براي آنچه از آن مي ترسد و به آن اميدوار است عمل كند .