آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی) کد 1221034

نام درس :ماليه عمومي و تعيين خط مشي مالي دولتها- اقتصاد بخش عمومي

ترم 1 سال 89.90

نام درس :ماليه عمومي و تعيين خط مشي مالي دولتها- اقتصاد بخش عمومي     

رشته تحصیلی کد درس: سنتي : حسابداري (١٢١٨٠٩٠) – مديريت دولتي (١٢٢١٠٠٨)           

تجميع : (اقتصاد – حسابداري – مديريتها ) : ١٢٢١٠٣٤

1کدام گزينه از اصول نظريه اقتصادي کلاسيکها مي باشد؟

 الف . فعاليت آزاد بنگاه هاي اقتصادي و بازارها  ب. تخصيص منابع در برخورد آزاد متقاضي و توليد کننده 

ج. عدم دخالت دولت در اقتصاد  د. همه موارد فوق

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢. کلاسيکها معتقد هستند وظيفه دولت عبارتست از:

 الف . ايجاد نظم و اعمال قانون براي توزيع عادلانه درآمد  ب. تأسيس نيروهاي نظامي در شهرها 

ج. توليد کالاهاي عمومي و خصوصي  د. توليد کالاهايي که بخش خصوصي توان توليد آنها را ندارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣. هزينه هاي که باعث جابه جايي منابع جامعه به بخش عمومي مي شود چه نام دارد؟

 الف . هزينه هاي انتقالي                  ب. هزينه هاي تمام شدني

 ج. سوبسيدها (يارانه ها)                  د. هزينه هاي مصرفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤. کداميک از گزينه هاي زير از اهداف دخالت دولت در اقتصاد نمي باشد؟

 الف . توزيع مناسب درآمد                ب. تخصيص موثر منابع

 ج. حفظ اشتغال کامل                      د. حفظ ثبات اقتصادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥. افزايش اختلاف طبقاتي در درآمد، ناشي از کداميک از مراحل زير است ؟

 الف . مرحله مصرف و توليد انبوه      ب. مرحله بلوغ اقتصادي

 ج. مرحله سرمايه گذاري زيربنايي      د. مرحله اوليه رشد  وتوسعه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦. بر اساس قانون واگنر با افزايش درآمد سرانه ، اندازه بخش عمومي :

 الف . افزايش مي يابد.                    ب. کاهش مي يابد.

 ج. ثابت باقي مي ماند.                    د. مشخص نمي باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧. کداميک از موارد زير از شرايط بازار رقابت کامل نمي باشد؟

 الف . وجود اطلاعات کامل از شرايط بازار        ب. يکسان نبودن کالاها و خدمات

 ج. وجود تعداد زياد خريدار و فروشنده    د. آزادي ورود و خروج

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨. در شرايط نبود پيامدهاي خارجي ، قيمت گذاري بر اساس هزينه نهايي توليد باعث کداميک از موارد زير مي شود؟

 الف . تعادل در بازار                      ب. حداکثر رفاه

 ج. حداقل رفاه                              د. عدم رقابت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩. کداميک از گزينه هاي زير از مشخصه هاي کالاي عمومي محسوب مي شود؟

 الف .  عدم رقابت پذيري                 ب. قابليت تخصيص منابع

 ج.رقابت پذيري                            د. عدم رقابت پذيري به همراه کاهش قيمت ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠. کداميک از کالاهاي زير در استفاده، رقابت نداشته و تخصيص منافع آنها با هزينه کم عملي نمي باشد؟ 

الف . پارک محصور نشده در شرايط ازدحام   ب. پارک محصور شده در شرايط ازدحام

 ج. بزرگراه محصور                      د. دفاع ملي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١. خريد يک کالا در قيمت اعلان شده به وسيله عرضه کننده، نشان مي دهد که مصرف کننده:

 الف . مجبور به خريد آن است .         ب. حداقل فايده اي برابر آن قيمت خواهد برد.

 ج. حداکثر فايده اي برابر آن قيمت خواهد برد.  د. در قيمت هاي بالاتر هم حاضر به خريد آن کالا هست .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢. هزينه فرصت منابعي که از بخش هاي ديگر به توليد کالاي عمومي منتقل مي شوند برابر است با:

 الف . قيمت کالا                            ب. فايده کالاي عمومي

 ج. فايده کالاي خصوصي                 د. درآمد مصرف کننده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣. سياست هاي حمايتي از صنايع داخلي که از طريق محدوديت واردات کالاهاي مشابه صورت مي گيرد بر کداميک از موارد زير تأثير مي گذارد؟

 الف . درآمدها را به طور برابر تغيير مي دهد.   ب. درآمدها را به طور نابرابر تغيير مي دهد.

 ج. باعث کاهش عرضه پول مي شود.     د. باعث افزايش عرضه پول مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤. هدف عمده دولت از پرداخت هاي انتقالي دولت چيست ؟

 الف . کمک به افراد بي بضاعت        ب. کمک به تأمين اجتماعي

 ج. برابر نمودن توزيع درآمد             د. هر سه مورد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥. هر چقدر ضريب جيني کوچکتر باشد:

 الف . توزيع درآمد برابرتر است .      ب. توزيع درآمد مناسب تر است .

 ج. توزيع درآمد نابرابر است .          د. الف و ب

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦. سالم ترين و مناسب ترين نوع درآمد براي دولت چيست ؟

 الف . ماليات         ب. نفت           

 ج. صادرات          د. سرمايه گذاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧. کداميک از موارد زير از وظايف اساسي سازمان بازنشستگي نمي باشد؟

 الف . اداره امور بازنشستگي            ب. اجراي قوانين و مقررات

 ج. عدم بهرهبرداري از وجوه صندوق    د. کوشش در ايجاد صندوق خودکفايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨. معيار يا ارزشي که ماليات بر آن برقرار مي شود چيست ؟

 الف . پايه مالياتي                          ب. نرخ ماليات

 ج. دستمزد و حقوق                        د. ثروت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩. از نقطه نظر تجزيه و تحليل رفتاري ماليات دهندگان کداميک از موارد زير مهم محسوب مي شود؟

 الف . ماليات تنازلي ب. ماليات نسبي   

ج.ماليات تصاعدي  د. نرخ نهايي ماليات

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠. در صورتي که منحني عرضه کننده به صورت خط عمودي باشد در صورت وضع ماليات بر واحد،

 الف . پرداخت تمامي بار ماليات بر عهده عرضه کننده خواهد بود.

 ب. پرداخت تمامي بار ماليات بر عهده تقاضا کننده خواهد بود.

 ج. بار مالياتي به طور مساوي بين عرضه کننده و تقاضا کننده تقسيم خواهد شد.

 د. انتقال بار مالياتي بستگي به نوع کالا دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١. منظور از وقوع مالياتي چيست ؟

 الف . نحوه توزيع ماليات در بين مصرف کنندگان   ب. نحوه توزيع ماليات در بين توليد کنندگان

 ج. نحوه توزيع ماليات در بين گروههاي مختلف د. نحوه دريافت ماليات از  پرداخت کنندگان ماليات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢. با توجه به نمودار زير، سهم توليد کننده از ماليات چيست ؟

 الف . PPAC٢١

 ب. PPAB٠١

 ج. PPBC٢٠

 د. OPCq٢١

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣. هر چقدر کشش منحني عرضه کمتر باشد سهم ماليات عرضه کنندگان …………………….. و سهم ماليات مصرف کنندگان

…………………. است .

 الف . بيشتر – بيشتر                      ب. بيشتر – کمتر

 ج. کمتر – بيشتر                          د. کمتر – کمتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤. اگر کشش عرضه کمتر از تقاضا باشد، سوبسيد در بازار محصولات کشاورزي:

 الف . بيشتر نصيب کشاورزان مي شود.            ب. کمتر نصيب کشاورزان مي شود.

 ج. تأثيري بر رفاه کشاورزان ندارد.    د. هيچکدام

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥. ماليات در بازار رقابت کامل همراه با کاهش :

 الف . رفاه مصرف کننده است .         ب. رفاه توليد کننده است .

 ج. خالص رفاه است .                     د. همه موارد فوق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦. سوبسيد بر قيمت فروش:

 الف . درآمد خالص عرضه کننده را تغيير مي دهد.   ب. درآمد مصرف کننده را تغيير مي دهد.

 ج. همانند تأثير سوبسيد بر واحد فروش مي باشد.  د. تأثير آن همانند ماليات مي باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧. يک انحصارگر براي حداکثر نمودن سود در جايي توليد خواهد کرد که :

 الف . هزينه نهايي = توليد نهايي        ب. هزينه نهايي = قيمت

 ج. هزينه نهايي = هزينه متوسط        د. قيمت = هزينه متوسط

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨. ماليات در بازار انحصار کامل :

 الف . تأثيري بر کارايي ندارد.           ب. کارايي را افزايش مي دهد.

 ج. توليد را کاهش مي دهد.               د. توليد را افزايش مي دهد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩. ماليات بر درآمد مستمر اشخاص از کداميک از گزينه ها دريافت مي شود؟

 الف . دستمزد و حقوق و سود            ب. ثروت و حقوق و دستمزد

 ج. درآمد و سود                            د. ثروت و سود

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠. اثر قطعي ماليات بر دستمزد و حقوق روي عرضه کار چيست ؟

 الف . کاهش عرضه کار                  ب. افزايش عرضه کار

ج. اثر قطعي آن مشخص نمي باشد.     د. تأثير آن بر کاهش عرضه ناچيز است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣١. کداميک از روابط زير صحيح است ؟( π سود مي باشد)

 الف . π=R+WL+rK                 ب. π=R−WL−rK

 ج. π=R+WL−rK                    د. π=R−WL+rK

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٢. کداميک از روشهاي استهلاک زير بر اساس يک سري نرخهاي متفاوت براي سالهاي مختلف صورت مي گيرد؟

 الف . خط مستقيم                           ب. صد و پنجاه درصد

 ج.دويست درصد                           د. کسر جمع سالهاي عمر سرمايه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٣. برنامه مالي براي عمليات آتي چيست ؟

 الف . بودجه          ب. طرح            

ج. پيش بيني          د. لايحه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٤. کداميک از گزينه هاي زير از مراحل تشکيل بودجه دولت نمي باشد؟

 الف . تهيه و تنظيم  ب. تصويب        

ج. اعلام  د. نظارت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٥. کداميک از موارد زير از اقدام نظارتي بر بودجه نمي باشد؟

 الف . نظارت اداري                       ب. نظارت قضايي

 ج. نظارت پارلماني                       د. نظارت اجرايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٦. بودجه سالانه کشور از طرف چه مقامي تهيه  و تنظيم مي شود؟

 الف . شوراي اقتصاد                      ب. دولت

 ج. قوه قضائيه                              د. قوه مقننه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٧. کداميک از متغيرهاي زير در کنترل مستقيم دولت نيست ؟

 الف . نرخ مالياتها                         ب. استخدام عامل کار

 ج. پرداختهاي انتقالي                      د. فروش کالاها و خدمات

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٨. اگر b ميل نهايي به مصرف باشد، ضريب فزاينده ماليات عبارتست از:

−b                       −b                 b                 1−b

 الف .                  ب.      +          ج.                    د.

1−b                   1+b               1−b                +b

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٩.  اگر مخارج دولت و مالياتها به طور همزمان به ميزان ٥٠٠ واحد افزايش يابد در اين صورت درآمد تعادلي به ميزان …………….. واحدافزايش خواهد يافت .

 الف . ٥٠٠           ب. ٤٠٠            

ج. ١٠٠٠             د. بستگي به ميل نهايي به مصرف دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤٠. c=a+by تابع مصرف است کدام گزينه ميل نهايي به پس انداز مي باشد؟

 الف . b               ب. a              

 ج. b−١              د. by

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

امام جعفر صادق (ع) : شخصي از امام صادق – عليه السلام – پرسيد عقل چيست ؟ فرمود : چيزي است كه به وسيله آن خدا پرستش شود و بهشت بدست آيد . آن شخص گويد : گفتم پس آنچه معاويه داشت چه بود ؟ فرمود : آن نيرنگ است ، آن شيطنت است ، آن نمايش عقل را دارد ، ولي عقل نيست .

نام درس: ماليه عمومي (اقتصادبخش عمومي ) – ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت - ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولتها

ترم اول سال90-91

نام درس: ماليه عمومي (اقتصادبخش عمومي ) – ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت – ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولتها

رشته تحصیلی-کد درس: علوم اقتصادي – مديريت دولتي – مديريت جهانگردي– مديريت بازرگاني -مديريت صنعتي – حسابداري (چندبخشي )  ١٢٢١٠٣٤

حسابداري(سنتي ) ١٢١٨٠٩٠- مديريت دولتي (سنتي ) ١٢٢١٠٠٨

ـــــــ

١ . در دوره کلاسيکهاي اوليه :

 الف – بازارهايي وجود داشته است که به شرايط رقابتي نزديک بوده است .

 ب- بخش کشاورزي دور از شرايط رقابتي بوده است .

 ج- فقط بخش صنعت به شرايط رقابتي نزديک بوده است .

 د- پيچيدگي بالايي در تحولات تکنولوژي و تکنيک توليد وجود داشته است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢ . وجه تمايز عمده ماليه جديد و ماليه قديم در چيست ؟

 الف – گسترش بنگاههاي اقتصادي بزرگ و رشد سهم آنها از بازار

 ب- نظريه هاي جديد در بخش هزينه هاي دولت و بررسي فعاليت هاي اقتصادي توليدي دولت است .

 ج- گسترش نظريه کلاسيکها و طرح دولت هاي بزرگ

 د- مخرب بودن مالياتها در کارايي بازارها با حضور دولت هاي بزرگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣ . سهم هزينه دولت در يک کشور فرضي برابر ٠/١١ است . چنانچه درآمد ملي ١١٠٠٠ واحد باشد هزينه دولت کدام گزينه است .

 الف – ١١٢٠                                          ب- ١١١٠

 ج- ١٢١٠                                             د- ١٠١١

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤ . بيشترشدن هزينه هاي تمام شدني بدين معني است که :

 الف – دولت حمايت بيشتري از اقشار ضعيف مي کند.

 ب- دولت کالا و خدمات بيشتري را دريافت مي کند.

 ج- دولت تمايل به کوچک شدن دارد.

 د- دولت وظايف خود را تغيير داده است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥ . در مرحله اول رشد وتوسعه اقتصادي

 الف – نسبت مخارج سرمايه گذاري دولت به کل مخارج سرمايه گذاري افزايش مي يابد.

 ب- نسبت مخارج سرمايه گذاري دولت به کل مخارج سرمايه گذاري کاهش مي يابد.

 ج- نسبت مخارج سرمايه گذاري دولت به کل مخارج سرمايه گذاري ابتدا کاهش و سپس افزايش مي يابد.

 د- نسبت مخارج سرمايه گذاري دولت به کل مخارج سرمايه گذاري  ابتدا افزايش و سپس کاهش مي يابد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦ . از نظر واگنر آموزش، فرهنگ و خدمات رفاهي ، کالاهايي هستند که :

 الف – کشش درآمدي آنها کم است .

 ب- کشش درآمدي آنها زياد است .

 ج- با افزايش درآمد خانوارها، عرضه اين کالاها از سوي دولت کاهش مي يابد.

 د- با افزايش درآمد خانوارها، تقاضاي اين کالاها کاهش مي يابد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧ . توليدات بنگاه هاي A و  B به ترتيب با پي آمد خارجي غيراقتصادي (منفي ) و اقتصادي (مثبت ) همراه است . با دخالت دولت :  الف – توليدات بنگاه A  افزايش و بنگاه B کاهش مي يابد.

 ب- هزينه هاي توليد هر دو بنگاه کاهش مي يابد.

 ج- توليدات بنگاه  Aکاهش و بنگاه  B افزايش مي يابد.

 د- هزينه هاي توليد بنگاه Aکاهش و بنگاه  B افزايش مي يابد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨ . با فرض توليد گل توسط بنگاه C و وجود پي آمد خارجي مثبت ، کدام گزينه درست است .

 الف – مجموع هزينه نهايي و فايده داخلي  فايده خارجي

 ب- مجموع فوايد نهايي داخلي و خارجي  هزينه نهايي

 ج- مجموع هزينه نهايي و فايده خارجي  فايده نهايي داخلي

 د- مجموع فوايد نهايي داخلي و خارجي  هزينه نهايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 ٩ . کالايي که رقابت پذير و منافع آن قابل تخصيص باشد، کالايي است :

 الف – عمومي خالص                                 ب- مي تواند عمومي باشد.

 ج- عمومي                                            د- خصوصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠ . اضافه شدن يک استفاده کننده ديگر به کالاهاي عمومي خالص ، هزينه جديدي ايجاد نخواهد کرد. يعني هزينه نهايي استفاده

از کالاي عمومي خالص :

 الف – منفي است                                     ب- صفر است

 ج- صفر نيست بلکه مقدار معين و ثابتي است . د- نزولي و در حال کاهش است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١ . سطح توليد کارآمد کالاي عمومي

 الف – از جمع افقي منحني هاي تقاضاي تک تک اشخاص به دست مي آيد.

 ب- بر مبناي توافق عمومي و با رأيگيري بدست مي آيد.

 ج- از رابطه "مجموع فوايد داخلي و خارجي = هزينه نهايي توليد" به دست مي آيد.

 د- از رابطه "مجموع فوايد نهايي = هزينه نهايي توليد" به دست مي آيد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢ . وضع ماليات بر انحصارگر به چه نتيجه اي مي انجامد؟

 الف – دورتر شدن از وضعيت کارآمد.                         ب- حرکت به سمت کارايي در تخصيص منابع

 ج- افزايش رفاه اجتماعي از طريق توليد بيشتر   د- نزديک شدن وضعيت بنگاه انحصاري به وضعيت رقابتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣ . کدام متفکر زير از طرفداران دخالت دولت در نحوه توزيع درآمدها است ؟

 الف – استوارت ميل                                  ب- هابز

 ج- لاک                                                د- اسميت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤ . اگر منحني لورنز منطبق بر خط توزيع برابر درآمد شود آنگاه:

 الف – توزيع درآمد کاملا برابر و ضريب جيني يک است .

 ب- توزيع درآمد کاملا نابرابر و ضريب جيني صفر است .

 ج- توزيع درآمد کاملا برابر و ضريب جيني صفر است .

 د- توزيع درآمد کاملا نابرابر و ضريب جيني يک است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥ . بر اساس نظر مطلوبيون انتقال درآمد از ثروتمندان به فقرا:

  الف – مطلوبيت نهايي پول را براي فقرا افزايش مي هد.

 ب- مطلوبيت کل جامعه را افزايش مي دهد.

 ج- مطلوبيت نهايي پول را براي ثروتمندان کاهش مي دهد.

 د- مطلوبيت کل جامعه را افزايش نمي دهد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦ . اجراي طرح شهيد رجايي از فعاليت هاي کدام گزينه محسوب مي شود؟

 الف – سازمان بهزيستي                              ب- سازمان تامين اجتماعي

 ج- کميته امدادامام                                  د- صندوق بازنشستگي کشور

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧ . کدام گزينه درست است ؟

 الف – ماليات بر ذخيره ثروت و جريان درآمد يکسان است .

 ب- تمام مالياتها شامل دو جزء پايه و نرخ ماليات هستند.

 ج- در ايران، ماليات بر حقوق و ارث پايه مالياتي است .

 د- نرخ ماليات تعيين کننده پايه مالياتي است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨ . در مالياتهاي تنازلي

 الف – نرخ نهايي ماليات از نرخ متوسط ماليات بيشتر است .

 ب- نرخ نهايي ماليات معادل نرخ متوسط ماليات است .

 ج- خانوارهاي پردرآمد در مجموع ماليات کمتري مي پردازند.

 د- نرخ نهايي ماليات از نرخ متوسط ماليات کمتر است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 ١٩ . ماليات مبتني بر اصل فايده :

 الف – بر توزيع مجدد درآمد نقش موثري دارد.

 ب- کارکردي همانند اصل توانايي پرداخت دارد.

 ج- مالياتي است که از تمام افراد جامعه اخذ مي شود.

 د- نمي تواند در توزيع مجدد درآمد نقش داشته باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠ . اگر قيمت نهادههاي کار يا سرمايه پس از ماليات کاهش يابد:

 الف – درآمد صاحبان اين دو نهاده افزايش مي يابد.

 ب- درآمد صاحبان اين دو نهاده کاهش مي يابد.

 ج- درآمد کارگران(نهاده کار) افزايش و درآمد صاحبان سرمايه کاهش مي يابد.

 د- درآمد صاحبان سرمايه افزايش و درآمد کارگران کاهش مي يابد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١ . ماليات بر واحد برقرار شده است . سهم ماليات بنگاه و سهم ماليات خانوار(بار مالياتي ) به کدام گزينه بستگي دارد؟

 الف – قيمت هاي بازار                               ب- کشش منحني هاي عرضه و تقاضا

 ج- درآمد و سود بنگاه                               د- درآمد خانوارها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢ . چنانچه منحني عرضه براي کالايي کاملا کشش پذير باشد، با برقراري ماليات بر واحد فروش

 الف – تمام ماليات را عرضه کننده مي پردازد.

 ب- تمام ماليات را متقاضي مي پردازد.

 ج- سهم ماليات عرضه کننده بستگي به کشش منحني تقاضا دارد.

 د- سهم ماليات متقاضي بستگي به کشش منحني تقاضا دارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣. با برقراري سوبسيد بر واحد در بازار رقابتي و با فرض اينکه هيچکدام از منحني هاي عرضه و تقاضا افقي و عمودي

نمي باشد:

 الف – قيمت براي مصرف کننده کاهش و براي عرضه کننده افزايش مي يابد.

 ب- قيمت براي مصرف کننده و براي عرضه کننده به يک ميزان کاهش مي يابد.

 ج- قيمت براي مصرف کننده و براي عرضه کننده به يک ميزان تغيير مي کند.

 د- قيمت براي مصرف کننده افزايش و براي عرضه کننده کاهش مي يابد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤ . به طور معمول برقراري ماليات و سوبسيد در بازار رقابتي چه پي آمدي را به دنبال دارد؟

 الف – کاهش قيمت ها در بازار نهادهها           ب- تخصيص کارآمدتر منابع

 ج- تخصيص غيرموثر منابع                         د- کاهش قيمت ها در بازار ستادهها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥ . در شرايطي که منحني عرضه نيروي کار کاملا کشش پذير باشد (منحني عرضه کار عمودي است ) و ماليات بر بازار نهاده به صورت کسورات بازنشستگي برقرار شود کدام گزينه درست است ؟

 الف – کل ماليات به بنگاه متقاضي کار منتقل مي شود.

 ب- کل ماليات به نيروي کار منتقل مي شود.

 ج- سهم ماليات بنگاه متقاضي نيروي کار با نرخ ثابتي افزايش مي يابد.

 د- سهم ماليات نيروي کار با نرخ ثابتي افزايش مي يابد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦ . کدام گزينه زير در کنترل مستقيم دولت قرار دارد؟

 الف – پرداخت هاي انتقالي                         ب- ميزان کسري بودجه

 ج- ميزان درآمد مالياتي                             د- سود و بهره پرداختني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧ . اگر دولت يکصد واحد بر مخارج خود بيافزايد و اين افزايش هزينه را از طريق ١٠٠ واحد افزايش ماليات تأمين کند کدام گزينه صحيح است ؟

 الف – توليد ملي ١٠٠ واحد افزايش مي يابد.   ب- توليد ملي ١٠٠ واحد کاهش مي يابد.

 ج- توليد ملي تغيير نمي کند.                                 د- انجام اين امر براي دولت ميسر نيست .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨ . با افزايش کسورات و کاهش دستمزد و حقوق، کدام گزينه درست است ؟  الف – عرضه نيروي کار مي تواند هم کاهش و هم افزايش يابد.

 ب- عرضه نيروي کار قطعا کاهش مي يابد.

 ج- عرضه نيروي کار افزايش مي يابد چون تقاضاي نيروي کار افزايش مي يابد.

 د- عرضه نيروي کار قطعا افزايش مي يابد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩ . اگر رابطه سود به صورت                 درنظر گرفته شود نرخ واقعي استهلاک  کدام گزينه است ؟

 الف –                                                   ب-

 ج-                                                      د-

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠ . اگر عمر مفيد يک دارايي سرمايه ي ٤ سال باشد و ارزش آن ١٠٠٠٠ واحد باشد به روش کسر جمع سالهاي عمر سرمايه ، ذخيره استهلاک براي سالهاي اول و دوم کدام گزينه است ؟

 الف – سال اول ١٠٠٠ واحد، سال دوم ٢٠٠٠ واحد  ب- سال اول ٢٥٠٠ واحد، سال دوم ٢٥٠٠ واحد  ج- سال اول ٢٥٠٠ واحد، سال دوم ٣٥٠٠ واحد  د- سال اول ٤٠٠٠ واحد، سال دوم ٣٠٠٠ واحد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣١ . مراحل تفصيلي اجراي بودجه (از مرحله دريافت وجه تا پرداخت آن به ذينفع )، ٥ مرحله است . سه مرحله اوليه آن کدام است ؟

 الف – تشخيص ، تامين اعتبار، تعهد.              ب- تشخيص ، تسجيل ، حواله

 ج- تامين اعتبار، تشخيص ، تعهد.                 د- تامين اعتبار، تسجيل ، حواله

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٢ . نظارت پارلماني در پايان سال مالي از چه طريقي اعمال مي گردد؟

 الف – ديوان محاسبات کشور به نظارت حين خرج  ب- تخصيص اعتبار

 ج- لايجه تفريغ بودجه  د- سازمان بازرسي کشور

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٣ . بر اساس کداميک از اصول بودجه ، نبايد درآمدها از هزينه ها تهاتر گردند و بودجه بايد به صورت ناخالص در سند بودجه درج گردد؟

 الف – اصل انعطافپذيري                             ب- اصل تخصيص

 ج- اصل شامليت                                     د- اصل کامليت يا جامعيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

*  درآمد تا ١٠٠٠٠٠ ريال معاف از ماليات است . درآمد مازاد بر ١٠٠٠٠٠ ريال تا ٤٠٠٠٠٠ ريال با نرخ ماليات ١٠ درصد و از ٤٠٠٠٠٠ ريال تا ٨٠٠٠٠٠ ريال با نرخ ماليات ٢٠ درصد و از ٨٠٠٠٠٠ ريال به بالا با نرخ ماليات ٤٠ درصد محاسبه مي شود. براي کسيکه درآمدي معادل ١٥٠٠٠٠٠ ريال در ماه دارد .

با توجه به متن بالا به سوالات ٣٤,٣٥ پاسخ دهيد:

٣٤ . مجموع مالياتي را که فرد مي پردازد کدام گزينه است ؟

 الف – ٤٠٠٠٠٠ ريال                                ب- ٣٩٠٠٠٠ ريال

 ج- ٣٨٥٠٠٠ ريال                                   د- ٣٧٥٠٠٠ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٥ . نرخ متوسط و نرخ نهايي ماليات کدام گزينه است ؟

 الف – نرخ متوسط ٢٥/٩ درصد ، نرخ نهايي ٣٥ درصد  ب- نرخ متوسط ٢٦/٩ درصد ، نرخ نهايي ٤٠ درصد  ج- نرخ متوسط ٢٦ درصد ، نرخ نهايي ٤٠ درصد  د- نرخ متوسط ٢٦ درصد ، نرخ نهايي ٣٠ درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 

امام علی (ع) : زبان عاقل در پشت قلب او قرار دارد و قلب احمق پشت زبان اواست . شريف رضی مي گويد : اين از مطالب شگفت انگيز و پر ارزش است و منظور اين است که عاقل زبانش را رها نمي سازد در سخن گفتن مگر بعد از مشورت و فکر و سنجش . ولی احمق حرفها و سخنانی که از زبانش مي پرد قبل از مراجعه بفکر و دقت و انديشه است . بنابراين گويا زبان عاقل تابع و پشت قلب او است و قلب احمق تابع زبانش مي باشد .

عنــوان درس :ماليه عمومي (اقتصادبخش عمومي ),ماليه عمومي وتنظيم خطمشي مالي دولت ,ماليه عمومي وخطمشي مالي دولتها

ترم اول سال 91-92

عنــوان درس :ماليه عمومي (اقتصادبخش عمومي ),ماليه عمومي وتنظيم خطمشي مالي دولت ,ماليه عمومي وخطمشي مالي دولتها

رشته تحصيلي/کد درس :حسابداري ۱۲۱۸۰۹۰ – ,مديريت دولتي ۱۲۲۱۰۰۸ – ,حسابداري (چندبخشي ),علوم اقتصادي (نظري )چندبخشي ,مديريت دولتي چندبخشي ),مديريت بازرگاني (چندبخشي ),مديريت صنعتي (چندبخشي ),مديريت جهانگردي (چندبخشي )۱۲۲۱۰۳۴)

استفاده از ماشين حساب ساده مجاز است

ــــــــ

١-بر اساس نظر کلاسيک ها دخالت دولت در اقتصاد باعث …………..رفاه و …………….کارايي در تخصيص منابع مي

۱. کاهش – کاهش 

۲. افزايش – کاهش 

۳. کاهش – افزايش 

۴. افزايش – افزايش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢-براساس نظر آدام اسميت کدام يک از موارد زير جزو وظايف دولت مي باشد.

۱. اعمال سياست پولي 

۲. اعمال سياست مالي

۳. توليد کالاهاي عمومي

۴. ثابت نگه داشتن نرخ بهره

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣-شاخص اندازه گيري نقش دولت در اقتصاد، کدام يک از موارد زير مي باشد؟

۱. ميزان ماليات   

۲. سهم دولت از درآمد ملي

۳. ميزان هزينه هاي دولت   

۴. ميزان توليدات دولت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤-……………. جزو هزينه هاي انتقالي و …………….. جزو هزينه هاي تمام شدني دولت مي باشد.

۱. هزينه جاري – سوبسيدها 

۲. حقوق بيکاري – سوبسيد

۳. سوبسيد – کالاهاي سرمايه اي  

۴. خدمات سرمايه اي – بيمه بازنشستگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥-هدف دولت از دخالت در اقتصاد کدام يک از گزينه هاي زير مي باشد؟

۱. افزايش درآمد دولت 

۲. افزايش قدرت نظامي کشور

۳. افزايش اشتغال 

۴. حفظ ثبات اقتصادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦-کداميک از موارد زير جزو دلايل رشد هزينه هاي دولت معرفي شده است ؟

۱. کم بودن کشش درآمدي هزينه هاي عمومي و خدمات

2. تمايل مردم به پرداخت ماليات بيشتر و افزايش هزينه هاي رفاهي دولت

3.بستر سازي به منظور ايجاد رشد و توسعه اقتصادي

۴. افزايش سرمايه گذاري اجتماعي و خدمات رفاهي در مراحل اوليه رشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧-در کدام يک از مراحل رشد و توسعه اقتصادي ، هزينه هاي سرمايه گذاري دولت نسبت به سرمايه گذاري کل دولت رشد بيشتري دارد؟

۱. مرحله اول

۲. مرحله بلوغ اقتصادي

۳. مرحله دوم

۴. مرحله مصرف و توليد انبوه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨-براساس نظر……………. با افزايش ……………. اندازه نسبي بخش عمومي افزايش خواهد يافت .

۱. واگنر- درآمد سرانه 

۲. روستو- ماليات

۳. ماسگريو- درآمد سرانه

۴. پيکاک- ماليات

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩-بر اساس تحليل سياسي پيکاک و وايزمن دولت تا چه حد بايد هزينه هاي رفاهي و در نتيجه ماليات ها را افزايش

دهد؟

۱. تا جايي که مطلوبيت جامعه حداکثر شود.  

۲. به ميزان برطرف کردن نيازهاي ضروري جامعه

۳. تا جايي که پس انداز مردم صفر شود.

۴. به اندازه حد پذيرش مردم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠-در صورتي که پي آمدهاي خارجي مثبت در نظر گرفته نشود، توليد……………و در صورتي که پي آمدهاي خارجي

منفي در نظر گرفته نشود توليد …………… از حد مطلوب شکل خواهد گرفت .

۱. کمتر- بيشتر

۲. بيشتر- بيشتر   

۳. کمتر- کمتر

۴. بيشتر- کمتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١-در صورت بروز اثرات خارجي منفي ، مي بايست منحني ……………. به سمت …………. جابجا شده و در نهايت

توليد ………… يابد.

۱. عرضه – پايين – کاهش

۲. تقاضا – بالا- افزايش

۳. تقاضا – پايين – کاهش

۴. عرضه – بالا- کاهش

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢-در صورت بروز اثرات خارجي مثبت دولت بايد اعمال ………….. و در صورت بروز اثرات خارجي منفي اعمال …………..نمايد.

۱. سوبسيد – ماليات   

۲. سوبسيد – کاهش هزينه

۳. درآمد – ماليات 

۴. درآمد – کاهش هزينه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣-کدام يک از کالاهاي غير قابل تخصيص و قابل رقابت مي باشد؟

۱. پيراهن   

۲. برنامه تلويزيون

۳. پل رودخانه

۴. پارک محصور نشده و شلوغ

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤-هزينه نهايي استفاده از کالاي عمومي …………. است .

۱. برابر با يک  

۲. صفر   

۳. منفي  

۴. بزرگتر از يک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥-براي بدست آوردن منحني تقاضاي جامعه ، در مود کالاهاي خصوصي از جمع ……….. منحني تقاضاي افراد و براي کالاي عمومي از جمع ………… منحني تقاضاي افراد استفاده مي شود.

۱. افقي – افقي  

۲. عمودي – افقي   

۳. افقي – عمودي   

۴. عمودي – عمودي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦-کدام يک از موارد زير جزو منابع درآمد خانوار محسوب نمي شوند؟

۱. دستمزد و حقوق

۲. پرداخت هاي دولت

۳. ماليات

۴. عايدي هاي دارايي و اموال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧-عامل تفاوت در دستمزدها و حقوق کدام يک از گزينه هاي زير است ؟

۱. داشتن پس انداز بيشتر   

۲. داشتن ارثيه

۳. داشتن املاک و مستغلات 

۴. مطلوبيت و عدم مطلوبيت مشاغل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨-هر چقدر منحني لورنز بيشتر نسبت به محور افقي …………….. باشد، توزيع درآمد……………. است .

۱. محدب – نابرابرتر 

۲. مقعر- نابرابر تر   

۳. محدب – برابر تر 

۴. مقعر يا محدب – برابر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩-در صورت برابري کامل ضريب جيني برابر با چند خواهد بود؟

۱. يک   

۲. صفر   

۳. بي نهايت  

۴. منفي يک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠-بر اساس ديدگاه مطلوبيون در صورت انتقال درآمد از ثروتمندان به فقرا مطلوبيت کل جامعه افزايش مي يابد. چرا؟

۱. چونکه منحني تقاضاي جامعه رو به جلو حرکت مي کند.

2. بدليل نزولي بودن مطلوبيت نهايي افراد

3. بدليل کم شدن ماليات در اثر اصلاح توزيع درآمد

۴. چونکه فقرا براي کار و توليد انگيزه بيشتري بدست خواهند آورد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١-تکدي زدايي و حمايت از خانوار بي سرپرست جزو وظايف کدام يک از سازمانهاي کشور است ؟

۱. کميته امداد  

۲. تامين اجتماعي   

۳. صندوق بازنشستگي   

۴. بهزيستي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢-هر مالياتي شامل دو جزء مي باشد. اين اجزاء کدامند؟

۱. نرخ و مقدار ماليات

۲. نرخ و افزايش يا کاهشي بودن ماليات

۳. پايه و نرخ ماليات

۴. نرخ ماليات و متوسط ماليات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣-ماليات بر درآمد با نرخ ثابت از نوع ماليات ……………..و ماليات بر مصرف از نوع ماليات …………….است .

۱. تنازلي – تنازلي   

۲. تصاعدي – تنازلي

۳. تصاعدي – تصاعدي   

۴. تنازلي – تصاعدي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤-در صورتي که درآمد زير ۱۲۰ هزار ريال معاف از ماليات ، بين ۱۲۰ تا ۲۰۰ هزار ريال مشمول ۱۰ درصد ماليات و بالاي 200 هزار ريال مشمول ۲۰ درصد ماليات باشد. نرخ نهايي و متوسط ماليات بر درآمد ۲۹۲ هزار ريال به ترتيب برابراست با:

۲۰.۱ درصد و ۹ درصد

۱۵.۲ درصد و ۱۰ درصد

۱۰.۳ درصد و ۸ درصد

۱۲.۴ درصد و ۱۱ درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥-در شرايطي که پس انداز جامعه در سطح پاييني باشد و مصرف کنندگان سهم کمتري از درآمد را پس انداز مي

کنند، کدام پايه مالياتي مناسب تر است ؟

۱. مصرف  

۲. ثروت  

۳. درآمد  

۴. درآمد يا مصرف

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦-ماليات بر واحد فروش باعث انتقال منحني ………… به سمت ………… شده و نهايتا توليد را ……………..مي دهد.

۱. عرضه – بالا – افزايش

۲. تقاضا – پايين – کاهش

۳. عرضه – پايين – افزايش   

۴. تقاضا – بالا – کاهش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧-در چه شرايط سهم ماليات مصرف کنندکان بيشتر و سهم ماليات عرضه کنندگان کمتر است ؟

۱. منحني عرضه کشش بيشتري داشته باشد.  

۲. منحني تقاضا کشش بيشتري داشته باشد.

۳. منحني عرضه کشش کمتري داشته باشد.  

۴. کشش دو منحني با هم برابر باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨-هر چه کشش منحني تقاضا ……………سهم سوبسيد متقاضي ………….و هرچه کشش منحني عرضه …………… سهم

سوبسيد عرضه کننده ………….خواهد بود.

۱. کمتر- کمتر- کمتر- بيشتر

۲. بيشتر- کمتر- کمتر- کمتر

۳. بيشتر- بيشتر- کمتر- کمتر   

۴. کمتر- بيشتر – بيشتر – کمتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩-وضع ماليات توليد را …………..  در نتيجه رفاه جامعه …………… و اعمال سوبسيد توليد را …………..  در نتيجه رفاه

جامعه …………..مي دهد.

۱. کاهش – کاهش – افزايش – افزايش

۲. افزايش – کاهش – کاهش – افزايش

۳. کاهش – کاهش – افزايش – کاهش   

۴. کاهش -کاهش – کاهش – افزايش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠-در ماليات بر قيمت فروش منحني عرضه به سمت …………… و در سوبسيد برقيمت فروش منحني تقاضا به

سمت …………….

۱. پايين جابجا – بالا جابجا   

۲. پايين دوران – پايين دوران

۳. بالا جابجا – پايين جابجا   

۴. پايين دوران – بالا دوران

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣١-در چه شرايطي تمام مايات بوسيله مصرف کننده پرداخت مي شود؟

۱. منحني تقاضا افقي باشد. 

۲. منحني عرضه افقي باشد.

۳. منحني عرضه عمودي باشد.

۴. منحني تقاضا داراي کشش کمتر نسبت به عرضه باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٢-سوبسيد بر واحد و قيمت در بازار رقابتي باعث ………….رفاه و در بازار انحصار کامل باعث …………..رفاه مي گردد.

۱. کاهش – کاهش   

۲. افزايش – کاهش 

۳. کاهش – افزايش 

۴. افزايش – افزايش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٣-ماليات بر دستمزد و حقوق چه تاثيري بر عرضه کار دارد؟

۱. عرضه کار را کاهش مي دهد.   

۲. عرضه کار را افزايش مي دهد.

۳. باعث کاهش يا افزايش عرضه کار مي شود.

۴. بستگي به کشش عرضه و تقاضاي نيروي کار دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٤-در صورتي که ارزش يک دارايي پنج ميليون ريال باشد و عمر آن ده سال باشد، براساس روش استهلاک دويست

درصد استهلاک سال دوم برابر است با:

۱. يک ميليون ريال

۵۰۰.۲ هزار ريال

۸۰۰.۳ هزار ريال

۴۰۰.۴ هزار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٥-تصويب بودجه از وظايف …………….و اجراي آن به عهده …………….مي باشد.

۱. مجلس – قوه مجريه 

۲. قوه قضاييه – قوه مجريه

۳. قوه قضاييه – مجلس 

۴. مجلس – قوه قضاييه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٦- تسجيل عبارتست از:

۱. تعيين ميزان طلب دولت از اشخاص حقوقي

۲. تعيين ميزان بدهي دولت به تنها اشخاص حقوقي

۳. يک نظر يا قضاوت شخصي است .

۴. تعيين ميزان بدهي دولت به اشخاص حقوقي يا حقيقي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٧-کدام يک از متغيرهاي زير مستقيما در کنترل دولت نيست ؟

۱. خريد کالاها و خدمات

۲. تعيين قيمت کالاها و خدمات

۳. استخدام عامل کار   

۴. پرداختهاي انتقالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٨-اگر تابع مصرف برابر (ث ج)٠/٨ گ ٥٠ گ خ باشد، ضريب ماليات برابر با چه عددي مي باشد؟

1. 4

2. 5

3. 4

4. 5

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٩-اگر تابع مصرف برابر (ث ج)٠/٥ گ ٥٠ گ خ و ١٠٠ گ بو ٢٠٠ گ ب باشد، ضريب بودجه متعادل برابر با چه

عددي مي باشد؟

1. 2

2. 2

3. 1

4. 3

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤٠-دخالت دولت در مورد اثرات خارجي ، در راستاي کدام يک از اهداف دخالت دولت در اقتصاد مي باشد؟

۱. تخصيص بهينه   

۲. کسب درآمد

۳. توزيع عادلانه

۴. ثبات اقتصادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

12- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: غلبه و فرمانروایی شهوت، مصونیت اخلاقی را از میان می برد و آدمی را به وادی هلاکت و تباهی می کشاند.

عنــوان درس :ماليه عمومي (اقتصادبخش عمومي ),ماليه عمومي وتنظيم خطمشي مالي دولت ,ماليه عمومي وخطمشي مالي دولتها

ترم اول سال 95-96

عنــوان درس :ماليه عمومي (اقتصادبخش عمومي ),ماليه عمومي وتنظيم خطمشي مالي دولت ,ماليه عمومي وخطمشي مالي دولتها

رشته تحصيلي/کد درس :حسابداري ۱۲۱۸۰۹۰ – ,مديريت دولتي ۱۲۲۱۰۰۸ – ,حسابدار ي ,علوم اقتصادي (نظري ),مديريت بازر گاني ,مديريت جهانگردي ,مديريت دولتي ,مديريت صنعتي ۱۲۲۱۰۳۴

ــــــــــ

١- کدام يک از گزينه هاي زير معيار مناسبي براي اندازه گيري نقش دولت نمي تواند باشد؟

۱. نسبت هزينه هاي دولت به جمعيت

۲. مقدار و ترکيب هزينه هاي دولت

۳. نسبت هزينه هاي دولت به درآمد ملي

۴. هزينه هاي مطلق دولت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢- کدام يک از هزينه هاي دولت باعث جابجايي منابع جامعه به بخش عمومي نمي شود؟

۱. هزينه هاي جاري  

۲. هزينه هاي سرمايه اي

۳. هزينه هاي تمام شدني

۴. هزينه هاي انتقالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣- دخالت دولت در اقتصاد بر اساس کدام يک از اهداف ذيل صورت نمي گيرد؟

۱. کسب درآمد  

۲. حفظ ثبات اقتصادي

۳. تخصيص موثر منابع

۴. توزيع مناسب درآمد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- بر اساس مدل رشد هزينه هاي دولت از ديدگاه رشد و توسعه اقتصادي ، هزينه هاي انتقالي دولت در کدام مرحله توسعه افزايش مي يابد؟

۱. مرحله سرمايه گذاري زيربنايي 

۲. مرحله ابتدايي

۳. مرحله مصرف و توليد انبوه

۴. در همه مراحل توليد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥- در چه صورت بازارها قادر به تخصيص موثر منابع نمي شوند؟

۱. آزادي ورود و خروج  

۲. وجود پي آمدهاي خارجي

۳. يکسان بودن کالا  

۴. وجود تعداد زياد عرضه کننده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦- بر اساس نظريه واگنر کدام گزينه صحيح است ؟

۱. با افزايش هزينه هاي دولت ، اندازه نسبي بخش عمومي افزايش مي يابد.

۲  با افزايش درآمد ملي ، اندازه نسبي بخش عمومي افزايش مي يابد.

۳ با افزايش درآمد سرانه ، اندازه نسبي بخش عمومي افزايش مي يابد.

۴. با افزايش جمعيت ، اندازه نسبي بخش عمومي افزايش مي يابد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧- با وجود پي آمد خارجي منفي ميزان ……. محصول ……. اندازه مطلوب خواهد بود.

۱. عرضه ، بيشتر

۲. تقاضاي ، بيشتر  

۳. عرضه ، کمتر  

۴. تقاضاي ، کمتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨- با منظور نمودن فايده خارجي مثبت در تعيين سطح توليد …….

۱. ميزان توليد کمتر مي شود.  

۲. ميزان توليد بيشتر مي شود.

۳. ميزان تقاضا کمتر مي شود.  

۴. تمايل به مصرف محصول کمتر مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩- کالاي خصوصي و عمومي خالص به ترتيب ……. و ……….. است .

۱. رقابت پذير، غير قابل رقابت  

۲. غير قابل رقابت ،رقابت پذير

۳. غير قابل تخصيص منافع ،قابل تخصيص منافع

۴. قابل تخصيص منافع ،قابل تخصيص منافع

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠- مفهوم غير قابل رقابت پذير بودن کالاي عمومي کدام يک از گزينه هاي ذيل است ؟

۱. امکان مصرف همزمان وجود دارد.

۲ توليد کنندگان کالاي عمومي  در فروش کالا نمي توانند به رقابت بپردازند.

۳ منافع حاصل از مصرف کالا ، بوسيله توليد کننده قابل دريافت نيست .

۴. منافع حاصل از مصرف کالا ، بوسيله توليد کننده قابل دريافت است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١- منحني تقاضاي جامعه براي کالاي خصوصي و عمومي به ترتيب از جمع ………و………… منحني تقاضاي افراد بدست مي آيد.

۱. افقي ، افقي   

۲. افقي ، عمودي   

۳. عمودي ، افقي   

۴. عمودي ، عمودي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢- اگر ضريب جيني از ۰/۳۵ به ۰/۴۱ افزايش يابد ، نشان مي دهد که …………

۱. توزيع درآمد برابرتر شده است . 

۲. توزيع درآمد نابرابرتر شده است .

۳. توزيع درآمد عادلانه تر شده است . 

۴. توزيع درآمد ناعادلانه تر شده است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣- عمده طرفداران عدم دخالت دولت در توزيع درآمد معتقدند:

۱. مکانيسم بازار فاقد کارايي است .

۲ برقراري ماليات و انتقال درآمد حاصل از آن به فقرا، موجب رشد اقتصادي است .

۳ برقراري ماليات و انتقال درآمد حاصل از آن به فقرا موجب توزيع بهتر درآمد نمي شود.

۴. مکانيسم بازار از کارايي بالايي برخوردار است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤- زير بناي فکري مطلوبيون در توزيع مجدد درآمد کدام است ؟

۱. ارزش يک واحد پولي براي ثروتمند بيشتر از فقير است .

۲ ارزش يک واحد پولي براي ثروتمند کمتر از فقير است .

۳ ارزش يک واحد پولي براي ثروتمند و فقير برابر است .

۴. ارزش نسبي يک واحد پولي براي ثروتمند و فقير به تعداد فقرا بستگي دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥- طرفداران توزيع مجدد درآمد معتقدند:

۱. انتقال سوبسيد به فقرا نمي تواند الزاما عامل کاهش کار آنها باشد.

۲ ساعت کار پس از برقراري ماليات کاهش مي يابد.

۳ نظام بازار از کارايي کافي برخوردار است .

۴. انتقال سوبسيد به فقرا ، موجب کاهش بهره وري نيروي کار فقرا مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- نقش ماليات به عنوان ابزار سياستگذاري ، توسط کدام يک از اقتصاددانان زير مطرح شده است ؟

۱. ريکاردو   

۲. کلاسيک ها  

۳. کينز 

۴. نئوکلاسيک ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧- اينکه افراد با توانايي پرداخت بيشتر بايد ماليات بيشتري بپردازند، بيانگر چيست ؟

۱. برابري افقي   

۲. اصل برابري  

۳. برابري عمودي   

۴. اصل فايده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨- کدام يک از ماليات هاي ذيل اصولا جزء ماليات تنازلي محسوب مي شود؟

۱. ماليات بر درآمد  

۲. ماليات بر حقوق و دستمزد

۳. ماليات بر سود شرکت ها

۴. ماليات بر مصرف

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩- تاثير اخذ ماليات بر مبناي اصل فايده بر توزيع درآمد چيست ؟

۱. توزيع درآمد را بهبود مي بخشد.

۲. بر توزيع  درآمد تاثير ندارد.

۳. توزيع درآمد را بدتر مي نمايد.   

۴. توزيع درآمد را به نفع فقرا بهبود مي بخشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- در ماليات تصاعدي …..

۱. نرخ نهايي ماليات کمتر از نرخ متوسط ماليات است .

۲ نرخ نهايي ماليات بيشتر از نرخ متوسط ماليات است .

۳ نرخ نهايي ماليات برابر با نرخ متوسط ماليات است .

۴. اندازه نرخ نهايي و متوسط ماليات به ميزان درآمد بستگي ندارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١- برابري افقي ، به پرداخت ماليات يکسان  براي …………. اشاره دارد.

۱. افراد با توانايي پرداخت مشابه   

۲. افراد با هزينه مشابه

۳. همه افراد   

۴. افراد با مصرف يکسان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢- جدال طرفداران دو نظريه ماليات بر درآمد و ماليات بر مصرف  در خصوص …………. است .

۱. نرخ نهايي ماليات  

۲. نرخ متوسط ماليات

۳. پايه مناسب ماليات  

۴. نرخ هاي تصاعدي و تنازلي ماليات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣- پس از برقراري ماليات ، قيمت عرضه کننده و تقاضا کننده به ترتيب …………..و…………….. مي يابد.

۱. کاهش – افزايش

۲. افزايش -کاهش  

۳. کاهش -کاهش   

۴. افزايش – افزايش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤- اگر منحني تقاضا بي کشش باشد، بار مالياتي مصرف کننده ……………

۱. حداکثر خواهد بود.  

۲. حداقل خواهد بود.

۳. صفر است .  

۴. برابر با بار مالياتي عرضه کننده خواهد بود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥- اگر منحني عرضه داراي شيب صفر باشد………..

۱. بار مالياتي مصرف کننده حداکثر خواهد بود.  

۲. بار مالياتي عرضه کننده حداکثر خواهد بود.

۳. بار مالياتي مصرف کننده به حداقل خود مي رسد.   

۴. بار مالياتي به کشش منحني تقاضا بستگي دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦- درآمد مالياتي دولت برابر است با:

۱. مجموع بار مالياتي توليد کننده و مصرف کننده   

۲. حاصلضرب قيمت در نرخ ماليات

۳. تفاوت بار مالياتي توليد کننده و مصرف کننده

۴. حاصلضرب نرخ ماليات در ميزان بار مالياتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧- در حالتي که منحني تقاضا داراي شيب بي نهايت باشد……………

۱. سهم مصرف کننده از سوبسيد حداقل خواهد بود.

۲ سهم مصرف کننده از سوبسيد حداکثر خواهد بود.

۳ سهم توليد کننده از سوبسيد حداکثر خواهد بود.

۴. سهم مصرف کننده از سوبسيد برابر با سهم توليد کننده خواهد بود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨- کدام نوع ماليات در بازار انحصاري از عدم کارايي بيشتر برخوردار است ؟

۱. ماليات بر قيمت  

۲. ماليات بر واحد

۳. فرقي ندارد.

۴. ماليات بر ارزش فروش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩- اثر ماليات بر دستمزد و حقوق روي عرضه کار کدام است ؟

۱. باعث کاهش عرضه کار شود.

۲ باعث افزايش عرضه کار شود.

۳ اثر قطعي آن مشخص نيست .

۴. در شرايط رونق اقتصادي منجر به افزايش عرضه کار مي گردد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠- کدام يک از روش هاي مربوط به محاسبه استهلاک موجب صرفه جويي بيشتر در پرداخت ماليات است ؟

۱. روش استهلاک خط مستقيم

۲  روش استهلاک صد و پنجاه درصد

۳ روش استهلاک دويست درصد

۴. روش محاسبه استهلاک به صرفه جويي مالياتي ارتباطي ندارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣١- مراحل تفصيلي اجراي بودجه به ترتيب عبارتست از:

۱. تشخيص ، تسجيل ،تعهد، تامين اعتبار ، حواله

۲. تشخيص ،  تعهد ،تامين اعتبار ، ، تسجيل ، حواله

۳.  تسجيل ،تشخيص ، تعهد ، تامين اعتبار، حواله   

۴. تشخيص ، تامين اعتبار ، تعهد ، تسجيل ، حواله

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٢- نظارت قضايي بر بودجه توسط کدام نهاد صورت مي گيرد؟

۱. قوه قضائيه   

۲. ديوان محاسبات

۳. قوه مجريه

۴. سازمان حسابرسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٣- ناخالص بودن بودجه در کدام يک از اصول بودجه مورد تاکيد قرار گرفته است ؟

۱. اصل وحدت بودجه  

۲. اصل کامليت بودجه

۳. اصل تعادل بودجه  

۴. اصل تخصيص بودجه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٤- تهيه و تنظيم بودجه با جزئيات و به صورت مشروح بر اساس کدام اصل بودجه است ؟(عدم رعايت اين اصل امکان تجزيه و تحليل پارمان را منتفي مي نمايد.)

۱. اصل شامليت

۲. اصل کامليت

۳. اصل جامعيت

۴. اصل تعادل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٥- از مراحل چهارگانه بودجه ، کدام يک توسط قوه مجريه صورت مي گيرد؟

۱. تصويب و اجرا  

۲. اجرا و نظارت

۳. تهيه و تنظيم و تصويب  

۴. تهيه و تنظيم و اجرا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٦- کدام يک از متغيرهاي زير در اختيار و کنترل دولت نيست ؟

۱. استخدام عامل کار در بخش دولتي  

۲. نرخ مالياتها

۳. پرداختهاي انتقالي

۴. درآمد مالياتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٧- اگر هزينه دولت به اندازه ۱۰۰ واحد افزايش يابد با فرض اينکه ميل نهايي به مصرف برابر ۰/۵ باشد تغييرات درآمد ملي چقدر خواهد بود؟

۲۵۰ .۴  ۲۰۰ .۳  ۱۵۰ .۲   ۱۰۰ .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٨- با فرض ميل نهايي به مصرف ۰/۵ افزايش در مالياتها به اندازه ۱۰۰ واحد ، درآمد ملي را چقدر کاهش مي دهد؟

۲۵۰ .۴  ۲۰۰ .۳  ۱۵۰ .۲   ۱۰۰ .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٩- اعمال سياست کسري بودجه دولت ، کدام اصل بودجه را نقض مي کند ؟

۱. اصل تعادل   

۲. اصل تخصيص   

۳. اصل وحدت  

۴. اصل جامعيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤٠- با فرض ميل نهايي به مصرف ۰/۵ و افزايش ماليات و هزينه هاي دولت به ميزان ۱۰۰ واحد پولي ، درآمد ملي چه ميزان تغييرمي يابد.

۲۵۰ .۴  ۲۰۰ .۳  ۱۵۰ .۲   ۱۰۰ .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام سجاد (ع) : بار خدايا بر محمد و آل او درود فرست ، و ما را از ( خشم ) خود نگهدار ، و به ( لطف ) خود حفظ فرما ، و ( به راه راست ) به سوي خود راهنمايي كن ، و از ( رحمت ) خود دور مگردان ، زيرا هر كه را تو ( از خشم خود ) نگهداري ( از هر پيشامدي ) سالم و بي گزند مي ماند ، و هر كه را ( به صراط مستقيم ) راهنمايي فرمايي ( به حقايق پي برده و ) دانا مي شود ، و هر كه را به سوي ( رحمت ) خود نزديك گرداني غنيمت و سود ( نيكبختي هميشگي ) مي برد