آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

ماشینهای کشاورزی کد 1411496

عنــوان درس :ماشين هاي کشاورزي ,ماشين هاي کشاورزي عمومي ,ماشينهاي کشاورزي ,ماشينهاي کشاورزي عمومي

ترم اول سال 95-94

کارشناسي و کارشناسي ارشد

عنــوان درس :ماشين هاي کشاورزي ,ماشين هاي کشاورزي عمومي ,ماشينهاي کشاورزي ,ماشينهاي کشاورزي عمومي

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي کشاورزي – ترويج و آموزش کشاورزي , مهندسي کشاورزي (اقتصادکشاورزي ),کارشناسي -دسي کشاورزي – ترويج و آموزش کشاورزي  ۱۱۲۱۰۰۶ – , مهندسي آب وخاک, مهندسي علوم کشاورزي , مهندسي کشاورزي – اقتصادکشاورزي چندبخشي ), مهندسي کشاورزي (علوم دامي ), مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون , مهندسي مديريت وآباداني )روستاها, مهندسي منابع طبيعي -محيط زيست ۱۱۲۱۰۵۶ – ,مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي -انرژي ۱۴۱۱۴۹۴ – , مهندسي کشاورزي – زراعت و اصلاح نباتاب گرايش زراعت ۱۴۱۱۴۹۶ – ,مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي خوشه انرژي ۱۴۱۵۰۴۲

ــــــــــــ

١نسبت تراکم را در حالي که حجم جابجايي پيستون در سيلندر ۴۱۰ سانتيمتر مکعب و حجم فضاي مرده ۵۰ سانتيمتر مکعب است محاسبه نماييد؟

8.2.1                                              9.2.2

7.1.3                                              4. اطلاعات کافی نمیباشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢کدام گزينه درباره موتور هاي دو زمانه صحيح است ؟

۱. معمولا کوچک و دو سيلندر هستند

۲ معمولا در ماشين هاي چمن زن ، سم پاش هاي پشتي ، تيلرها بکار مي روند

۳ چهار زمان کاري را در ۲ دور چرخش ميل لنگ انجام مي دهند

۴. در هر زمان کاري ، ميل لنگ ۲ دور مي چرخد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣هادي سوپاپ کجا قرار مي گيرد؟

۱. بر روي فنر سوپاپ قرار ميگيرد.

۲ بالاي ساق سوپاپ قرار ميگيرد و هدايت کننده ان است .

۳ قطعه لوله اي فولادي در سرسيلندر که ساق سوپاپ از ان عبور ميکند.

۴. قطعه لوله اي فولادي در بدنه موتور که ساق سوپاپ را هدايت ميکند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤پمپ بنزين معمولا ازچه نوعي است ؟

۱. ديافراگمي   ۲ . پيستوني (رفت و برگشتي )

۳. سانتريفوژ ۴ . چرخ دنده اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥در موتورهاي بنزيني ، خاموش کردن موتور چگونه است ؟

۱. توسط خفه کن صورت ميگيرد.

۲ توسط گاز دستي صورت ميگيرد.

۳ با چرخاندن کليد به عقب (چپ ) در يک مرحله صورت ميگيرد.

۴. با چرخاندن کليدبه عقب (چپ ) در دو مرحله صورت ميگيرد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦وظيفه دستگاه روغنکاري به ترتيب اولويت کدام است ؟

۱. کاهش اصطکاک، دفع گرما   

۲ . خنک کاري ، کاهش اصطکاک

۳. خنک کاري ، روانکاري

  ۴ . فقط روانکاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧علت استفاده از آفتومات در مدار شارژ باتري چيست ؟

۱. يکطرفه کردن برق توليدي توسط آلترناتور  

۲ . افزايش شدت جريان مدار شارژ

۳. کنترل ولتاژ توليدي مولد

۴ . کنترل ولتاژ توليدي مولد و شدت جريان مدار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨در اتصال ماشين به تراکتور به صورت دنباله بند، به چند چرخ حامل نياز است ؟

۱.۱ چرخ   ۲ . ۲ چرخ

۳.۳ چرخ ۴ . احتياج به چرخ حامل ندارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩در  تراکتور ها از چه نوع صافي هايي استفاده مي شود؟

۱. احتياج به صافي ندارد  ۲ .فقط صافي خشک

۳. پيش صافي  و صافي روغني  ۴ . فقط صافي تر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠از محور تواندهي تراکتور، کدام توان دريافت مي گردد؟

۱. توان دوراني  ۲ . توان کششي 

۳ . توان هيدروليکي ۴ . توان مالبندي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١براي رهايي تراکتوري که چرخ آن درحال بکسوات است چه کاري بايد انجام داد؟

۱. تراکتور را هل مي دهيم  

۲ . فاصله بين چرخ ها را تغيير مي دهيم

۳. قفل ديفرانسيل را درگير مي کنيم 

۴ . وزن روي چرخ ها را کاهش مي دهيم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢گزينه صحيح را انتخاب کنيد؟  

۱. زنجيرها وسيله اي براي اتصال ماشين وادوات به تراکتور هستند

۲ اهرم ها وسيله اي براي اتصال ماشين به تراکتور هستنئد

۳ جک هيدروليک وسيله اي براي اتصال ماشين به تراکتور  است

۴. مالبندها وسيله اي براي اتصال ماشين به تراکتور هستند

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣محور تواندهي ۵۴۰ دور و ۱۰۰۰ دور به ترتيب داراي چند خار شيار مي باشد؟

۱. ۶و۲۱  ۲ .۲۱و۶   

۳ .۶و۲۲ ۴ .۲۲و۶

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤کنترل با کشش در سيستم هيدروليک تراکتور چه وظيفه اي را به عهده دارد ؟

۱. بالا و پائين بردن ادوات  

۲ . ثابت نگه داشتن نيروي کششي وسيله

۳. کنترل سرعت فرود وسيله   

۴ . افزايش در نيروي کششي تراکتور

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥عمق کار گاوآهن زير شکن حدود چقدر است ؟

۱.3 /1 طول دسته خيش است

۲ .بستگي به تيغه ها دارد.

۳. حدود۹۰cm است .

۴ . حدود۵۵cm است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦خاک ورزي اوليه و خاکورزي ثاونيه معمولا تا چه عمقي صورت مي گيرد؟

1. 15-10 سانتی متر، 40 سانتی متر

2. 40 سانتی متر، 15-10 سانتی متر

3. 50 سانتی متر، 5 سانتی متر

4. 5  سانتی متر،50 سانتی متر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧متداول ترين ماشين خاک ورزي ثانويه در ايران کدام است ؟

۱. هرس بشقابي  ۲ . هرس دندانه فنري

۳ . کولتيواتور مزرعه اي ۴ . گاوآهن بشقابي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨عوامل خاک ورز کولتيواتورها کدامند؟

۱. بازو و ساق   ۲ . تيغه و کفش

۳ . بازو و تيغه   ۴ . کفش و پاشنه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩فاصله بين رديفها در خطي کاري و در رديف کاري چقدر است ؟

۱. بيشتر از ۱۵cm ، کمتر از ۶۰cm

۲ .دقيقا ۱۵cm، دقيقا ۶۰cm

۳. 75cm ،۱۰cm

۴ . کمتر از ۱۵ cm، بيش از  ۴۰cm

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠کدام قطعه وظيفه خارج کردن نشا از نشا گير و قرار دادن آن در شيار را به عهده دارد؟

۱. کارنده   ۲ . نشابند 

۳ . چرخ ها  ۴ . پر کننده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١کداميک از اجزا وجين کن پنجه غازي نيست ؟

۱. نيم تيغه هاي پنجه غازي  

۲ . صفحه يا سپر محافظ

۳. چرخدندانه 

۴ . شاسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢کدام مورد در سمپاشي ، بسياراهميت دارد ؟

۱. نوع آفت ، نوع سمپاش  

۲ . اندازه قطرات ، يکنواختي پاشش

۳. نوع سم پاش ، آب و هوا

۴ . ميزان پاشش ، نوع سم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣تفاوت سمپاش هاي باغي و مزرعه کدام است ؟

۱. قطر ذارت سم در سمپاش هاي باغي بسيار بيشتر است

۲ سمپاشي مزرعه اي را مه پاش نيز مي گويند

۳ تير افشانک سمپاش باغي بصورت دايره يا نيم دايره و تير افشانک سمپاش مزرعه اي افقي است

۴. سمپاش باغي داراي تفنگي و سمپاش مزرعه اي داراي تير افشانک دايره اي است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤کدام گزينه صحيح نمي باشد ؟

۱. سمپاش ها مي توانند با تراکتورهاي کوچک و سبک هم کار کنند

۲ براي عمليات داشت بهتر است از لاستيک هاي بزرگ (پهن ) استفاده شود

۳ سم خروجي از افشانک ، بسته به شکل و اندازه سوراخ ، الگوي ( زاويه پخش ) خاصي دارد

۴. براي خروج ذرات ريز سم ، از پمپهاي هيدروليکي قوي با فشارهاي بالاي ۱۰۰ بار استفاده مي شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥کدام مورد از مشکلات آبياري شياري نمي باشد ؟

۱. بازده پايين   

۲ . تبخير زياد

۳. نياز به شيب ملايم و تسطيح خاک  

۴ . توليد اشکال در کار ساير ماشين ها در مراحل بعد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦درآبياري باراني افقي متحرک ، حرکت افقي چرخ هاي ماشين از چه طريقي تامين ميشود .

۱. موتور هيدروليکي   ۲ . موتور برقي   

  ۳ . پمپ   ۴ . چرخ هاي حامل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧چرا يونجه را به صورت بسته بندي فشرده مي نمايند ؟

۱. کاهش هزينه هاي نگهداري

۲ . افزايش قيمت محصول

۳. حمل به نقاط دور دست

۴ . کاهش رطوبت محصول

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨سرعت دوراني تيغه هاي دروگر بشقابي چند دور بر دقيقه است ؟

1500.1                                      500.2

750.3                                        700.4

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩دماغه ذرت داراي کدام قطعه نمي باشد ؟

۱. غلتک ها   ۲ . مارپيچ   

۳ . چرخ فلک   ۴ . نقاله تغذيه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠کدام از مراحل برداشت چغندرقند نمي باشد؟

۱. سرزدن

۲ . درآوردن چغندرقند و رديف کردن

۳. حمل به انبار   

۴ . تميز کردن

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

امام علی : به احترام پدر و معلمت از جای برخیز هرچند فرمان روا باشی.