آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

ماشینهای کشاورزی کد 1121056

نام درس : ماشينهاي کشاورزي

ترم اول سال 87-88

نام درس : ماشينهاي کشاورزي   

رشته تحصیلی . کد درس : مهندسي کشاورزي (اقتصاد کشاورزي )-طرح تجميع ، بخش مهندسي کشاورزي  ١١٢١٠٠٦طرح تجميع :  ١١٢١٠٥٦ 

ـــــــــــــــ

۱. ماشين را تعريف کنيد

  الف . هر وسيله اي که بتواند توان يا قدرت توليد نمايد  

  ب . هر ماشين داراي يک موتور است 

  ج . وسيله اي که سرنشين حمل مي کند 

  د. هر وسيله اي که بتواند کار انجام دهد 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲. ضمايم موتور عبارتند از

  الف . ميلنگ , سيلندر, پيستون , سوپاپ   

  ب . دسته پيستون , شمع , شارژ باتري , کارتر 

  ج . اندام خنک کن , اندام روغنکاري , اندام شارژ باتري , اندام کار اندازي 

  د. هيچکدام 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۳. زمانهاي کاري موتورهاي بنزيي ن يا گازوئيلي به ترتيب عبارتند از

  الف . احتراق , انفجار , تراکم , افشانک ب . تنفس يا مکش , تراکم , انبساط يا قدرت , تخليه 

  ج . ورود هوا , سوپاپ دود , سوخت رساني ,تنفس   د. احتراق , تخليه , سوخت رساني ,انفجار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۴. موتور بيشتر خودروهاي بنزيني …………….. 

  الف . چهار زمانه , تک سيلندر, راست گرد , گاز خنک کننده مجهز هستند 

  ب . دو زمانه , هشت سيلندر, چپ گرد , آب و هوا خنک مجهز هستند 

  ج . سه زمانه , شش سيلندر , افقي , هواخنک مجهز هستند 

  د. چهار زمانه , چهار سيلندر , عمودي , آب خنک مجهز هستند 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۵. ميل لنگ موتور چيست و چه کاري انجام مي دهد؟ 

  الف . ميله اي که سوپاپ ها را باز و بسته مي کند 

  ب . ميله کجي که پيستونها را بالا و پايين مي برد 

  ج . قطعه اي در موتور که لنگ مي زند تا بتواند روغن را پخش کند 

  د. قطعه اي لنگ دار مي باشد که حرکت رفت و برگشتي را به دوراني تبديل مي نمايد 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۶. اگر ترتيب احتراق در يک موتور چهار سيلندر , سيلندر ۱  در زمان تراکم و انفجار باشد سيلندرهاي ۲و۳و۴ به ترتيب زمانهاي ………….. . 

  الف . انبساط , تنفس , تخليه را مي گذرانند    ب . تنفس , انبساط , تلخيه را مي گذرانند 

  ج . تخليه , تنفس , انبساط را مي گذرانند د. هيچکدام 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۷. سوپاپ از دو بخش …………. و ……………. تشکيل شده است

  الف . سوپاپ عمودي – سوپاپ مخروطي    ب . هادي سوپاپ – ساق سوپاپ 

  ج . سر سوپاپ و ساق سوپاپ د. پولک سوپاپ و کپه هاي قفل 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۸. براي موتورهاي بنزيني در زمان تنفس …………….. . 

  الف . مخلوط هوا و گاز فقط به درون سيلندر مکيده مي شود 

  ب . مخلوط بنزين و هوا به درون سيلندر مکيده مي شود 

  ج . فقط هوا به درون سيلندر مکيده مي شود 

  د. فقط گاز به درون سيلندر مکيده مي شود 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۹. دستگاه سوخت رساني در موتورهاي گازوئيلي چه نام دارد؟ 

  الف . پمپ کاربراتور    ب . ونتوري    ج . پمپ افشانک  د. ژيگلور

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۰. براي بهتر روشن شدن موتور در  هواي سرد ساسات را بايد تا نيمه يا تمام بست , چرا؟ 

  الف .  مخلوط بنزين و هوا رقيق شود  ب . مخلوط گازوئيل و هوا رقيق شود 

  ج . مخلوط گاز و هوا غليظ شود    د. مخلوط بنزين و هوا غليظ شود 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۱. يک موتور چهار سيلندر که هشت سوپاپ دارد داراي ……… بادامک روي ميل بادامک مي باشد

  الف . ۴   ب . ۶   ج .۸    د.۲ 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۲. اجزاي مدار جرقه زني معمولي در يک موتور به شرح ذيل مي باشد

  الف . باتري – سوئيچ – کويل – بدنه دلکو – سردلکو – شمع ها 

  ب . ترانسفورم – آداپتر _ باتري – شمع ها – پلاتين – کويل 

  ج . پلاتين – باتري – ترانسفورم – سوئيچ – دلکو – ولتاژ قوي 

  د. ولتاژ قوي – پلاتين – ترانسفورم – آداپتر – شمع ها – کويل 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۳. تنظيم فاصله …….. را فيلر زدن شمع مي گويند.  

  الف . چکش برق  ب . شمع ها ج . کويل ها د. الکترودها 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۴. سه مشخصه باتري هاي آب اسيدي را نام ببريد

  الف . آب – اسيد – برق ب . ولتاژ – ظرفيت – تعداد صفحات 

  ج . قطبها – ولتاژ – شدت جريان    د. محلول – صفحه عايق – قطب ها 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۵. ظرفيت باتري بستگي به ……………………. دارد

  الف . آمپر و شدت جريان    ب . مخزن و ولتاژ 

  ج . صفحه و ذخيره برق    د. تعداد صفحات هر خانه و سطح آنها 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۶. پلاتين ها معمولاً بعد از هر …………… کيلومتر کار موتور بايد تعويض شوند چون خورده مي شوند به اصطلاح خال مي زند

  الف . ۵۰۰۰    ب . ۱۰/۰۰۰    ج . ۱۵۰۰۰ د. ۲۰/۰۰۰ 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۷. روغن …………………. را روغن چهار فصل يا اتوماتيک مي گويند

  الف . ۴۰-۲۰ SAE ب . ۵۰-۲۰ SAE ج . ۹۰ SAE    د. ۳۰- ۵w  SAE 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۸. دنباله بندها به چند نقطه تراکتور اتصال دارند؟ 

  الف . يک نقطه   ب . دو نقطه    ج . سه نقطه    د. چهار نقطه 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۹. گاو آهنها از کدام توان کششي تراکتورها بهره مي گيرند؟ 

  الف . کششي و هيدروليکي    ب . کششي و دوراني 

  ج . کششي و دوراني و هيدروليکي   د. کششي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۰. مخزن يا باک گازوئيلي تراکتور در سطحي …………… . 

  الف . پايين تر از موتور مستقر است   ب . بالاتر از موتور مستقر است

  ج . حد واسط موتور مستقر است    د. هيچکدام 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۱. گاوآهنهاي بشقابي به چند دسته تقسيم مي شوند؟ 

  الف . چند طرفه – سه طرفه – دو طرفه – برگرداندار  ب . کنگره دار , دوار, يک خيش , يک طرفه 

  ج . دوار , يک طرفه , سه طرفه , چند نبش    د. يک طرفه , دو طرفه , يک نبش يا چند خيش 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۲. وظيفه گاو آهن قلمي يا چيزل چيست ؟ 

  الف . خاک را برگردان مي کند  ب . خاک را برگردان و پودر مي کند 

  ج . خاک را پس از نفوذ در آن فقط خرد مي کند د. خاک را زيرورو مي کند 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۳. گاوآهن که بيشتر در باغات و براي خرد کردن خاک و از بين بردن علف هاي هرز بين رديفهاي درختان استفاده مي شود چه نام دارد؟ 

  الف . گاوآهن بشقابي    ب . گاوآهن قلمي  ج .گاوآهن زير شکن    د. تيلر ( خاک شکن )

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۴. کداميک از ماشينهاي زير جزو ماشينهاي خاک ورزي ثانويه مي باشد؟ 

  الف . ديسک بشقابي – هرس ها – ماله ب . تيلر – چاپر – رديف کار – ماله  

  ج . گاوآهن قلمي – تيلر – گاوآهن بشقابي   د. گاوآهن زير شکن – تيلر – گاوآهن قلمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۵. براي شکستن سله و از بين بردن علف هاي هرز زمين زراعي از کدام دستگاه استفاده مي کنند؟ 

  الف . ماله ب . هرس بشقابي ج . غلتک  د. کولتيوا تر مزرعه اي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۶. در بعضي از کشت و کارها مانند چمن و يونجه که بذرها بسيار ريز هستند از کدام دستگاه جهت تماس بيشتر بذر با خاک استفاده مي کنند؟ 

  الف . هرس ها   ب . ماله  ج . غلتک  د. دندانه فنري 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۷. از دستگاه تنک کن معمولاً براي تنک کردن کدام يک از محصولات زراعي استفاده مي شود؟ 

  الف . نيشکر    ب . گندم و جو   ج . ذرت کاري   د. چغندر قند

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۸. معمول ترين ماشينهاي کاشت بذر براي کشت ديم کدام يک مي باشد؟ 

  الف . بذر افشان  ب . بذرکاري    ج . رديف کار   د. خطي کارها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۹. از دستگاه قيمه کن (چاپر) براي برداشت چه محصول زراعي استفاده مي شود؟ 

  الف . گندم و جو  ب . ذرت علوفه اي ج . يونجه د. چغندر قند 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۳۰. پيشرفته ترين ماشينهاي برداشت کدامند؟ 

  الف . کمباين هاي خودگردان    ب . دروگرها  ج . چاپرها د. تيلرها 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱. ۴ تفاوت موتور بنزيني و ديزلي را به طور خلاصه بنوي ديس

۲. چرا توصيه مي شود که مخزن سوخت هميشه پر باشد؟ 

۳. قطعات اصلي مدار جرقه زني را فقط نام ببريد

۴. اگر قرار باشد که سم خالص به مقدار ۱ ليتر در هکتار پاشيده شده ولي محلول به صورت ۲ در ۱۰۰۰ تهيه شده باشد يعني ۲

ليتر سم در ۱۰۰۰ ليتر آب حل کرده باشيم . چند ليتر از اين محلول بايد در هکتار پاشيده شود؟ 

۵. هر کمباين خودگردان از ۵ واحد يا اندام تشکيل شده است اين ۵ واحد را فقط نام ببريد

امام باقر (ع) : چه بسا شخص حريص بر امري از امور دنيا ، كه بدان دست يافته و باعث نافرجامي و بدبختي او گرديده است ، و چه بسا كسي كه براي امري از امور آخرت كراهت داشته و بدان رسيده ، ولي به وسيله آن سعادتمند گرديده است .

نام درس : ماشينهاي کشاورزي

ترم دوم سال 88-89

نام درس : ماشينهاي کشاورزي

رشته تحصیلی . کد درس : مهندسي کشاورزي (اقتصاد کشاورزي) –  ( تجميع ) مهندسي: اقتصاد کشاورزي – آب و خاک -ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون – منابع طبيعي و محيط زيست ت مديريت و آباداني روستاها – علوم دامي – علوم کشاورزي (١١٢١٠٠٦- ١١٢١٠٥٦)

ـــــــــــــــــــــ

۱. کداميک از قطعات زير مختص موتورهاي بنزيي ن است ؟ 

  الف . شاتون    ب . چندشاخه دود ج . کاربوراتور   د. اسبک 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲. تعداد مجموع ياتاقان هاي ثابت و متحرک در يک موتور شش سيلندر چند تا است ؟ 

  الف . ۶ عدد    ب . ۷ عدد ج . ۱۲ عدد    د. ۱۳ عدد 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۳. اگر در يک موتور بنزيي ن پس از روشن شدن ساسات بسته بماند موتور دود مي کند، علت اين پديده چيست ؟ 

  الف . گرم شدن بيش از حد موتور   ب . برهم خوردن ترتيب احتراق 

  ج . برهم خوردن تناسب هوا و سوخت د. کاهش سرعت دوراني موتور 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۴. وظيفه اصلي پلاتين در دلکو يک موتور بنزيي ن چيست ؟ 

  الف . توزيع جريان برق   ب . قطع و وصل کردن جريان برق باطري و ايجاد جريان متناوب 

  ج . افزايش ولتاژ و توليد جرقه د. ايجاد قطب منفي براي توليد جرقه با اتصال به بدنه ماشين 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۵. سرعت ميل دلکو چقدر است ؟ 

  الف . نصف ميل بادامک 

ب . برابر – ميل لنگ   

ج . برابر – ميل بادامک  

د. دو برابر – ميل لنگ 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۶. چه عاملي تعيين کننده شدت جرياني است که از يک باطري کشيده مي شود؟ 

  الف . تعداد خانه هاي باطري  ب . اندازه صفحات آن 

  ج . ولتاژ باطري    د. مصرف کننده 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۷. اگر تعداد دور سيم پيچ اوليه ۱۰ ، باطري ۱۲ ولتي و ولتاژ لازم براي جرقه زني ۲۱۰۰۰ ولت باشد، سيم پيچ ثانويه بايد چند دور باشد؟

  الف . ۱۵۰۰۰    ب . ۱۷۵۰۰    ج . ۲۰۰۰۰ د. ۲۲۰۰۰ 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۸. کداميک از موارد زير از وظايف جعبه دنده يک تراکتور نيست ؟ 

  الف . افزايش گشتاور    ب . کاهش دور   ج . افزايش توان  د. تأمين دنده معکوس 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۹. کداميک از موارد زير از وظايف ديفرانسيل يک تراکتور نيست ؟ 

  الف . تغيير جهت چرخش   ب . افزايش گشتاور 

  ج . کاهش سرعت چرخش   د. افزايش سرعت پيشروي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۰. در شرايط سست بودن وگل بودن زمين کدام گزينه به افزايش نيروي کششي تراکتور کمک مؤثرتري مي کند؟ 

  الف . افزودن وزنه هاي سنگين کننده به قسمت جلوي تراکتور 

  ب . پر کردن ۷۵% حجم لاستيک از آب و تنظيم باد آن طبق کتابچه راهنما 

  ج . استفاده از چرخ هاي زنجيري 

  د. استفاده از دنده هاي سبک براي پيشروي سريع تر 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۱. در تراکتور مسي فرگوسن که کلاچ دو مرحله اي دارد، با فشردن پدال کلاچ تا نيمه

   الف. جريان توان از موتور به جعبه دنده قطع ولي هنوز توان به محور تواندهي مي رسد 

  ب . تراکتور مي ايستد و هيچ تواني نمي توان از آن گرفت 

  ج . توام با چرخش محور تواندهي سرعت پيشروي بسيار کند مي شود 

  د. هيچ تغييري در کار تراکتور و ماشين متصل به آن ايجاد نمي شود 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۲. کار اصلي سيستم کنترل با کشش چيست ؟ 

  الف . ثابت نگه داشتن عمق کار ماشينهاي درگير با خاک 

  ب . ثابت نگه داشتن ارتفاع وسايل سوار شده و کاهش نيروي کششي 

  ج . ثابت نگه داشتن نيروي کششي وارد بر تراکتور با تغيير عمق کار 

  د. ثابت نگه داشتن ارتفاع وسايل سوار شده و تغيير سرعت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۳. سوپاپ هاي ايمني در سيستم هاي هيدروليکي از کدام نوع مي باشند؟ 

  الف . سوپاپ کنترل فشار   ب . سوپاپ کنترل دبي 

  ج . سوپاپ کنترل جهت جريان د. سوپاپ کنترل دماي سيال 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۴. کداميک از گزينه هاي زير از اهداف خاک ورزي در آماده سازي بستر بذر نمي باشند؟ 

  الف . از بين بردن بقاياي گياهي محصول قبلي و علف هاي هرز 

  ب . تأمين شرايط مناسب براي سبز شدن بذر و استقرار گياهچه 

  ج . حفاظت از خاک در مقابل فرسايش 

  د. افزايش ذخيره رطوبتي و کاهش تلفات آب 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۵. کداميک از معاني زير با رويکرد کشاورزي حفاظتي مغايرت دارد؟ 

  الف . پخش کود در تمام سطح مزرعه 

  ب . انجام شخم به شکل نواري 

  ج . باقي گذاشتن مقداري پوشش گياهي بر سطح خاک 

  د. بر هم نزدن  خاک زراعي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۶. در عمليات خاک ورزي با گاو آهن برگرداندار جهت تعيين اندازه مناسب ادوات مورد استفاده مي بايست به کدام پارامتر توجه شود؟

   الف . عمق شخم  ب . عرض شخم  ج . تعداد خيش   د. قدرت تراکتور 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۷. کداميک از موارد زير مي تواند به نفوذ گاو آهن برگرداندار در خاک و افزايش عمق شخم کمک کند؟ 

الف . افزايش فشار سيستم هيدروليک در هنگام استفاده از گاو آهن هاي برگرداندار نيمه سوار و دنباله بند 

ب . افزايش تعداد خيش ها در هنگام استفاده از انواع گاوآهن هاي برگرداندار 

ج . افزايش ارتفاع مالبند در هنگام استفاده از انواع گاو آهن هاي برگرداندار 

د. کوتاه کردن بازوي وسط در هنگام استفاده از گاو آهن هاي برگرداندار سوار 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

۱۸.چنانچه هدف کاشتن بذور با فاصله ۱۵ سانتي متر در روي رديف باشد و قطر مؤثر چرخ حماله بذرکار ۱۲۰ سانتي متر باشد و تعداد حفره هاي موزع ۱۰ عدد باشد مي بايست به ازاء هر دور چرخش چرخ حماله موزع …………… دور بچرخد تا تراکم و فواصل مطلوب حاصل شوند. در محاسبات اعداد را گرد کنيد

  الف . دو  ب . سه  ج . دو و نيم    د. يک و نيم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۹. از کدام روش مي توان جهت افزايش مقدار بذر کاشته شده در واحد سطح استفاده کرد؟ 

  الف . افزايش سرعت پيشروي تراکتور در حين بذرکاري    

ب . کاهش سرعت پيشروي تراکتور در حين بذرکاري 

  ج . افزايش قطر چرخ دنده متصل به محور موزع 

 د. کاهش قطر چرخ دنده متصل به محور موزع

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۰. هدف استفاده از ماشين ساقه ساز در برداشت يونجه چيست ؟ 

  الف . برداشت سريعتر محصول    ب . کاهش زمان خشک شدن برگ ها در آفتاب 

  ج . کاهش زمان خشک شدن ساقه ها در آفتاب د. همزمان خشک شدن برگ ها و ساقه ها 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۱. در يک دستگاه بسته بند (بيلر) اندازه طولي هر بسته را با چه ابزاري مي توان کنترل کرد؟ 

  الف . تنظيم فشار فنر محفظه بسته بندي    ب . افزايش و کاهش سرعت پيشروي تراکتور 

  ج . تنظيم قطاع چرخ ستاره اي د. افزايش و کاهش نرخ تغذيه علوفه 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۲. اگر هدف برداشت يونجه به شکل قطعات کوچک باشد استفاده از کدام دروگر ارجحيت دارد؟ 

  الف . دروگر شانه اي    ب . دروگر بشقابي ج . دروگر عمودي د. دروگر ساقه ساز 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۳. قسمت اعظم جدا شدن دانه ها از خوشه در کدام قسمت کمباين اتفاق مي افتد؟ 

  الف . روي ضد کوبنده   ب . در غربال کاه ج . در دماغه    د. در کلش کش 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۴. فاصله کوبنده و ضد کوبنده 

  الف . در جلو بيشتر و در عقب کمتر است    

ب . در جلو کمتر و در عقب بيشتر است 

  ج . در تمام نقاط ثابت است  

د. به نوع کوبنده بستگي دارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۵. برداشت يکباره کداميک از محصولات زير از مزرعه نامناسب است ؟ 

  الف . پنبه  ب . کلزا  ج . چغندرقند    د. برنج 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

    ســؤالات تشـريحــي 

* بارم هر سؤال ۱/۳ مي باشد

۱. درجه اکتان بنزين چيست ؟ توضيح دهيد

۲. اگر يک باطري ۱۲ ولتي پيکان با ظرفيت ۶۰ آمپر ساعت را جايگزين يک باطري ۶ ولتي و ۳۰۰ آمپر ساعتي يک بولدوزر کرده و

پس از روشن شدن اجازه دهيم موتور کار کند چه اتفاقي خواهد افتاد؟ علت چيست ؟ 

۳. تفاوت اصلي ميان خطي کار و رديف کار چيست ؟ و مهمترين قسمت يک بذرکار کدام است ؟ 

۴. پنج کار اصلي انجام شده توسط کمباين را نام ببريد

۵. در برداشت يونجه چه زماني بايد يک رديف چند رديف يا برعکس عمل نمود؟ 

امام کاظم (ع) : بپرهيز از معاشرت با مردم و انس با آنان ، مگر اين كه خردمند و امانت داري در ميان آنها بيايي كه ( در اين صورت ) با او انس گير و از ديگران بگريز ، به مانند گريز تو از درنده هاي شكاري .

عنــوان درس :ماشين هاي کشاورزي ,ماشينهاي کشاورزي

ترم دوم سال 93-92

عنــوان درس :ماشين هاي کشاورزي ,ماشينهاي کشاورزي

رشته تحصيلي/کد درس :,مهندسي کشاورزي – ترويج و آموزش کشاورزي , مهندسي کشاورزي (اقتصادکشاورزي ) ۱۱۲۱۰۰۶ – , مهندسي آب وخاک مهندسي علوم کشاورزي , مهندسي کشاورزي – اقتصادکشاورزي (چندبخشي ), مهندسي کشاورزي (علوم دامي ), مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون , مهندسي مديريت وآباداني روستاها, مهندسي منابع طبيعي -محيط زيست ۱۱۲۱۰۵۶

حضرت علي (ع ): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است

ــــــ

١- فرمول   مربوط به کداميک از موارد زير است ؟

۱.فشار   ۲. انرژي   ۳. نيرو  ۴.گشتاور

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

٢- چهار زمان کاري موتور (بنزيني و گازوئيلي ) بترتيب کدامند؟

۱. تنفس ، انبساط ، تراکم ، تخليه ۲. مکش ، تراکم ، انبساط ، تخليه 

۳.تنفس ، قدرت ، تخليه ، تراکم   ۴.تنفس ، تخليه ، تراکم ، قدرت

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

٣- کداميک گزينه  وظايف چرخ لنگر را کاملتر بيان مي نمايد؟

۱.يکنواخت کردن سرعت متغير ميل لنگ ، راه اندازي موتور، ثابت نگه داشتن دور موتور   

۲راه اندازي موتور، باز و بسته کردن سوپاپ ها، گرداندن ميل دلکو

۳ يکنواخت کردن سرعت متغير ميل لنگ ، راه اندازي موتور، سوار کردن اجزاء کلاچ روي آن

۴.راه اندازي موتور، ثابت نگه داشتن دور موتور، سوار کردن اجزاء کلاچ روي آن

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

٤- معمولا تعداد رينگ هاي فشاري در موتورهاي بنزيني و گازوئيلي بترتيب کدام مورد است ؟

۳.۱ حلقه – ۲ حلقه   ۲. ۱ حلقه – ۲ حلقه   ۳. ۲ حلقه – ۱ حلقه   ۲.۴ حلقه – ۳ حلقه

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

٥- کدام مورد عمل قطع و وصل و توزيع برق را انجام مي دهد؟

۱.شمع ۲.دلکو  ۳.سوئيچ ۴. کويل

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

٦- وظيفه ترموستات کدام است ؟

۱.ثابت نگه داشتن درجه حرارت روغن موتور   ۲.ثابت نگه داشتن درجه حرارت آب موتور

۳.ثابت نگه داشتن درجه حرارت سوخت موتور  ۴.تنظيم فشار داخل رادياتور

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

٧- مولد برقي که از روتور، استاتور و ۶ ديود تشکيل گرديده و توانايي توليد برق متناوب سه فاز را دارد کدام مورد است ؟

۱.آلترناتور   ۲.دينام   ۳.آفتومات ۴.باطري

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

٨- اندامهاي کاهنده پاياني و مقسم بترتيب مربوط به کداميک از دستگاههاي انتقال توان مي باشند؟

۱. دستگاه انتقال توان کششي –  دستگاه انتقال توان هيدروليکي

۲دستگاه انتقال توان هيدروليکي –  دستگاه انتقال توان کششي  

۳ دستگاه انتقال توان دوراني –  دستگاه انتقال توان هيدروليکي  

۴.دستگاه انتقال توان کششي –  دستگاه انتقال توان دوراني

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

٩- کدام گزينه وظابف جعبه دنده را بيان مي کند؟

۱.کاهش دور موتور، کاهش گشتاور، دنده معکوس ۲.کاهش دور موتور، دنده معکوس ، خلاصي موتور

۳.افزايش دور موتور، افزايش گشتاور، افزايش توان   ۴.دنده معکوس ، خلاصي موتور،  افزايش توان

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

١٠- جهت بيرون آوردن تراکتور از بوکسوات زماني که يک چرخ آن در گل گير کرده باشد از کدام دستگاه استفاده مي گردد؟

۱.ديفرانسيل   ۲.جعبه دنده ۳.قفل ديفرانسيل ۴.کاهنده نهايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

١١- کداميک از موارد زير در مورد جک يکطرفه درست است ؟

۱.قطر دسته پيستون مساوي قطر پيستون است ۲.داراي دو مجراي ورود و خروج روغن مي باشد  

۳.قطر دسته پيستون کمتر از قطر پيستون است  ۴.به عنوان جک فرمان هاي هيدروليکي استفاده مي گردد

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

١٢- کداميک از موارد زير بايد جهت چگونگي کار و تنظيمات گاو آهن انجام گردد؟

۱.تراز بودن ، عمق کار، وزن گاوآهن  ۲. فقط تراز طولي ، وزن گاوآهن ، سرعت حرکت

۳.فقط تراز عرضي ، سرعت حرکت ، عمق کار   ۴.تراز بودن ، سرعت حرکت ، عمق کار

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

١٣- جهت افزايش عمق شخم هنگام استفاده از گاو آهن برگردان دار کدام مورد بايد اعمال گردد؟

۱.تنظيم تراز عرضي   ۲. تنظيم تراز طولي

۳. فشار سيستم هيدروليک تراکتور  ۴.کم کردن طول ساق وسط

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

١٤- در مورد تنظيمات گاو آهن بشقابي کدام مورد صحيح مي باشد؟

۱.تنظيم زاويه تمايل عمودي جهت تعيين عرض کار خيش ها 

۲تنظيم زاويه تمايل جانبي جهت تعيين عمق شخم 

۳ تنظيم زاويه تمايل عمودي جهت تعيين عمق شخم 

۴. وزن روي بشقاب ها جهت تعيين عرض کار خيش ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

١٥- در کدام گزينه فقط ماشين هاي خاکورزي ثانويه وجود دارد؟

۱.سمپاش ، حشره کش ، شعله افکن ، نازلها، جوي کن ، نهر کن  

۲هرس ها، ماله ، کولتيواتور مزرعه اي ، غلتک ، جوي کن ، نهر کن

۳برگردان دار، بشقابي ، قلمي ، زير شکن ، تيلر ، چاله کن

۴.ماله ، دندانه ميخي ، قلمي ، زير شکن ، جوي کن ، تيلر، چاله کن

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

١٦- اهداف استفاده از هرس دندانه ميخي کدام است ؟

۱.برگرداندن خاک، خرد کردن کلوخه ها ۲. دفع علف هرز جوان ، مخلوط کردن خاک 

۳.تماس بيشتر بذر و خاک، دفع علف هرز  ۴.دفع علف هرز جوان ، خرد کردن کلوخه ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

١٧- خاکورزي معمولا در پائيز انجام مي شود از اينرو آخرين مرحله خاک ورزي ثانويه کدام مورد است ؟

۱.غلتک زدن ۲.ماله زدن ۳.ديسک زدن ۴.شخم زدن

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

١٨- وظيفه خط کش در بذرکارها چيست ؟

۱.انتقال بذر از مخزن به موزع  ۲.هدايت بذر از موزع ها تا سطح زمين

۳.تنظيم ريزش بذر از موزع ها   ۴.هدايت بذرکار در سفرهاي رفت و برگشت

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

١٩- عملي که طي آن کشت بذر در شرايط کنترل شده گلخانه انجام گيرد چه نام دارد؟

۱.غده کاري   ۲.نشا کاري   ۳. قلمه کاري  ۴.کپه کاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

٢٠- دو تفاوت اصلي رديف کار در مقايسه با خطي کار کدام است ؟

۱.فاصله بيشتر بين رديف ها ،  فاصله معين بذر ها روي رديف ها

۲ فاصله کمتر بين رديف ها ،  فاصله معين بذر ها روي رديف ها

۳فاصله بيشتر بين رديف ها ،  فاصله تصادفي بذر ها روي رديف ها

۴.فاصله کمتر بين رديف ها، فاصله بين بذر ها مساوي فاصله بين رديف ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

٢١- از بين بردن علفهاي هرز بين خطوط کشت با کدام وسيله انجام مي گيرد؟

۱.سله شکن  ۲.وجين کن ۳.تنک کن  ۴.هرس دندانه ميخي

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

٢٢- پره هاي مارپيچي انتهاي اطاق پخش کن کود دامي جامد چه وظايفي دارند؟

۱.فقط پخش کود   ۲.فقط خرد کردن کود 

۳.خرد کردن و پخش کود   ۴.انتقال و پخش کود

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

٢٣- کدام گروه جزء ماشين هاي داشت مي باشند؟

۱.تأسيسات آبياري باراني ، سمپاش ها، تنک کن ۲.کولتيواتور مزرعه اي ، غلتک ، ديسک  

۳. ماله ، پخش کن کود دامي ، گاو آهن ۴.کودپاش ها، سمپاش ها، تيلر

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

٢٤- سمپاش زنبه اي جزء کدام نوع سمپاش ها مي باشد؟

۱.سمپاش موتوري پشتي ۲.سمپاش موتوري دستي  

۳.سمپاش مزرعه اي   ۴.سمپاش باغي

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

٢٥- کدام نوع دروگر از روش برش استفاده مي نمايد؟

۱.دروگر عمودي ۲.دروگر شلاقي   ۳.دروگر بشقابي ۴.دروگر شانه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

٢٦- تنظيم تطابق در دروگر شانه اي چه چيزي را تنظيم مي نمايد؟

۱.مقدار جلو قرار گرفتن کفش خارجي نسبت به کفش داخلي

۲فاصله انتهاي تخته رديف از سطح زمين  

۳مقدار جلو قرار گرفتن کفش داخلي نسبت به کفش خارجي   

۴.تمايل نوک انگشتي به طرف زمين يا بالا

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

٢٧- جارويي که حرکت انگشتي هايش از محور تواندهي يا از چرخ زمين گرد تأمين مي گردد، کدام مورد مي باشد؟

۱.جاروي خورشيدي   ۲.جاروي نيرويي 

۳.جاروي کپه کن   ۴.جاروي خورشيدي و نيرويي

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

٢٨- اندامهاي عمده واحد برش (دماغه ) در کمباين خود گردان کدامند؟

۱. شانه برش ، جدا کننده ها، ضد کوبنده ، هليس  ۲.چرخ فلک ، شانه برش ، غربال ها، مارپيچ

۳.شانه برش ، جدا کننده ها، چرخ فلک ، هليس   ۴.چرخ فلک ، کزل برگردان ، ضد کوبنده ، شانه برش

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

٢٩- وظيفه چرخ ستاره اي روي  بسته بند مکعبي چيست ؟

۱.گره زدن نخ ۲.نگه دارنده سر نخ ها  ۳. تنظيم تراکم بسته ها  ۴.تنظيم طول بسته ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

٣٠- کزل گير جزء کداميک از واحدهاي کمباين خود گردان است ؟

۱.واحد برش   ۲.واحد جدا کننده   ۳. واحد تميز کننده   ۴.واحد ذخيره و تخليه

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________
امام مهدی (عج) : ملعون است ، ملعون است كسي كه نماز مغربش را به تأخير بيندازد ، تا زماني كه ستارگان آسمان پديدار شوند .

عنــوان درس :ماشين هاي کشاورزي ,ماشين هاي کشاورزي عمومي ,ماشينهاي کشاورزي ,ماشينهاي کشاورزي عمومي

ترم اول سال 95-94

کارشناسي و کارشناسي ارشد

عنــوان درس :ماشين هاي کشاورزي ,ماشين هاي کشاورزي عمومي ,ماشينهاي کشاورزي ,ماشينهاي کشاورزي عمومي

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي کشاورزي – ترويج و آموزش کشاورزي , مهندسي کشاورزي (اقتصادکشاورزي ),کارشناسي -دسي کشاورزي – ترويج و آموزش کشاورزي  ۱۱۲۱۰۰۶ – , مهندسي آب وخاک, مهندسي علوم کشاورزي , مهندسي کشاورزي – اقتصادکشاورزي چندبخشي ), مهندسي کشاورزي (علوم دامي ), مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون , مهندسي مديريت وآباداني )روستاها, مهندسي منابع طبيعي -محيط زيست ۱۱۲۱۰۵۶ – ,مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي -انرژي ۱۴۱۱۴۹۴ – , مهندسي کشاورزي – زراعت و اصلاح نباتاب گرايش زراعت ۱۴۱۱۴۹۶ – ,مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي خوشه انرژي ۱۴۱۵۰۴۲

ــــــــــــ

١نسبت تراکم را در حالي که حجم جابجايي پيستون در سيلندر ۴۱۰ سانتيمتر مکعب و حجم فضاي مرده ۵۰ سانتيمتر مکعب است محاسبه نماييد؟

8.2.1                                              9.2.2

7.1.3                                              4. اطلاعات کافی نمیباشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢کدام گزينه درباره موتور هاي دو زمانه صحيح است ؟

۱. معمولا کوچک و دو سيلندر هستند

۲ معمولا در ماشين هاي چمن زن ، سم پاش هاي پشتي ، تيلرها بکار مي روند

۳ چهار زمان کاري را در ۲ دور چرخش ميل لنگ انجام مي دهند

۴. در هر زمان کاري ، ميل لنگ ۲ دور مي چرخد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣هادي سوپاپ کجا قرار مي گيرد؟

۱. بر روي فنر سوپاپ قرار ميگيرد.

۲ بالاي ساق سوپاپ قرار ميگيرد و هدايت کننده ان است .

۳ قطعه لوله اي فولادي در سرسيلندر که ساق سوپاپ از ان عبور ميکند.

۴. قطعه لوله اي فولادي در بدنه موتور که ساق سوپاپ را هدايت ميکند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤پمپ بنزين معمولا ازچه نوعي است ؟

۱. ديافراگمي   ۲ . پيستوني (رفت و برگشتي )

۳. سانتريفوژ ۴ . چرخ دنده اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥در موتورهاي بنزيني ، خاموش کردن موتور چگونه است ؟

۱. توسط خفه کن صورت ميگيرد.

۲ توسط گاز دستي صورت ميگيرد.

۳ با چرخاندن کليد به عقب (چپ ) در يک مرحله صورت ميگيرد.

۴. با چرخاندن کليدبه عقب (چپ ) در دو مرحله صورت ميگيرد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦وظيفه دستگاه روغنکاري به ترتيب اولويت کدام است ؟

۱. کاهش اصطکاک، دفع گرما   

۲ . خنک کاري ، کاهش اصطکاک

۳. خنک کاري ، روانکاري

  ۴ . فقط روانکاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧علت استفاده از آفتومات در مدار شارژ باتري چيست ؟

۱. يکطرفه کردن برق توليدي توسط آلترناتور  

۲ . افزايش شدت جريان مدار شارژ

۳. کنترل ولتاژ توليدي مولد

۴ . کنترل ولتاژ توليدي مولد و شدت جريان مدار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨در اتصال ماشين به تراکتور به صورت دنباله بند، به چند چرخ حامل نياز است ؟

۱.۱ چرخ   ۲ . ۲ چرخ

۳.۳ چرخ ۴ . احتياج به چرخ حامل ندارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩در  تراکتور ها از چه نوع صافي هايي استفاده مي شود؟

۱. احتياج به صافي ندارد  ۲ .فقط صافي خشک

۳. پيش صافي  و صافي روغني  ۴ . فقط صافي تر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠از محور تواندهي تراکتور، کدام توان دريافت مي گردد؟

۱. توان دوراني  ۲ . توان کششي 

۳ . توان هيدروليکي ۴ . توان مالبندي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١براي رهايي تراکتوري که چرخ آن درحال بکسوات است چه کاري بايد انجام داد؟

۱. تراکتور را هل مي دهيم  

۲ . فاصله بين چرخ ها را تغيير مي دهيم

۳. قفل ديفرانسيل را درگير مي کنيم 

۴ . وزن روي چرخ ها را کاهش مي دهيم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢گزينه صحيح را انتخاب کنيد؟  

۱. زنجيرها وسيله اي براي اتصال ماشين وادوات به تراکتور هستند

۲ اهرم ها وسيله اي براي اتصال ماشين به تراکتور هستنئد

۳ جک هيدروليک وسيله اي براي اتصال ماشين به تراکتور  است

۴. مالبندها وسيله اي براي اتصال ماشين به تراکتور هستند

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣محور تواندهي ۵۴۰ دور و ۱۰۰۰ دور به ترتيب داراي چند خار شيار مي باشد؟

۱. ۶و۲۱  ۲ .۲۱و۶   

۳ .۶و۲۲ ۴ .۲۲و۶

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤کنترل با کشش در سيستم هيدروليک تراکتور چه وظيفه اي را به عهده دارد ؟

۱. بالا و پائين بردن ادوات  

۲ . ثابت نگه داشتن نيروي کششي وسيله

۳. کنترل سرعت فرود وسيله   

۴ . افزايش در نيروي کششي تراکتور

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥عمق کار گاوآهن زير شکن حدود چقدر است ؟

۱.3 /1 طول دسته خيش است

۲ .بستگي به تيغه ها دارد.

۳. حدود۹۰cm است .

۴ . حدود۵۵cm است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦خاک ورزي اوليه و خاکورزي ثاونيه معمولا تا چه عمقي صورت مي گيرد؟

1. 15-10 سانتی متر، 40 سانتی متر

2. 40 سانتی متر، 15-10 سانتی متر

3. 50 سانتی متر، 5 سانتی متر

4. 5  سانتی متر،50 سانتی متر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧متداول ترين ماشين خاک ورزي ثانويه در ايران کدام است ؟

۱. هرس بشقابي  ۲ . هرس دندانه فنري

۳ . کولتيواتور مزرعه اي ۴ . گاوآهن بشقابي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨عوامل خاک ورز کولتيواتورها کدامند؟

۱. بازو و ساق   ۲ . تيغه و کفش

۳ . بازو و تيغه   ۴ . کفش و پاشنه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩فاصله بين رديفها در خطي کاري و در رديف کاري چقدر است ؟

۱. بيشتر از ۱۵cm ، کمتر از ۶۰cm

۲ .دقيقا ۱۵cm، دقيقا ۶۰cm

۳. 75cm ،۱۰cm

۴ . کمتر از ۱۵ cm، بيش از  ۴۰cm

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠کدام قطعه وظيفه خارج کردن نشا از نشا گير و قرار دادن آن در شيار را به عهده دارد؟

۱. کارنده   ۲ . نشابند 

۳ . چرخ ها  ۴ . پر کننده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١کداميک از اجزا وجين کن پنجه غازي نيست ؟

۱. نيم تيغه هاي پنجه غازي  

۲ . صفحه يا سپر محافظ

۳. چرخدندانه 

۴ . شاسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢کدام مورد در سمپاشي ، بسياراهميت دارد ؟

۱. نوع آفت ، نوع سمپاش  

۲ . اندازه قطرات ، يکنواختي پاشش

۳. نوع سم پاش ، آب و هوا

۴ . ميزان پاشش ، نوع سم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣تفاوت سمپاش هاي باغي و مزرعه کدام است ؟

۱. قطر ذارت سم در سمپاش هاي باغي بسيار بيشتر است

۲ سمپاشي مزرعه اي را مه پاش نيز مي گويند

۳ تير افشانک سمپاش باغي بصورت دايره يا نيم دايره و تير افشانک سمپاش مزرعه اي افقي است

۴. سمپاش باغي داراي تفنگي و سمپاش مزرعه اي داراي تير افشانک دايره اي است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤کدام گزينه صحيح نمي باشد ؟

۱. سمپاش ها مي توانند با تراکتورهاي کوچک و سبک هم کار کنند

۲ براي عمليات داشت بهتر است از لاستيک هاي بزرگ (پهن ) استفاده شود

۳ سم خروجي از افشانک ، بسته به شکل و اندازه سوراخ ، الگوي ( زاويه پخش ) خاصي دارد

۴. براي خروج ذرات ريز سم ، از پمپهاي هيدروليکي قوي با فشارهاي بالاي ۱۰۰ بار استفاده مي شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥کدام مورد از مشکلات آبياري شياري نمي باشد ؟

۱. بازده پايين   

۲ . تبخير زياد

۳. نياز به شيب ملايم و تسطيح خاک  

۴ . توليد اشکال در کار ساير ماشين ها در مراحل بعد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦درآبياري باراني افقي متحرک ، حرکت افقي چرخ هاي ماشين از چه طريقي تامين ميشود .

۱. موتور هيدروليکي   ۲ . موتور برقي   

  ۳ . پمپ   ۴ . چرخ هاي حامل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧چرا يونجه را به صورت بسته بندي فشرده مي نمايند ؟

۱. کاهش هزينه هاي نگهداري

۲ . افزايش قيمت محصول

۳. حمل به نقاط دور دست

۴ . کاهش رطوبت محصول

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨سرعت دوراني تيغه هاي دروگر بشقابي چند دور بر دقيقه است ؟

1500.1                                      500.2

750.3                                        700.4

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩دماغه ذرت داراي کدام قطعه نمي باشد ؟

۱. غلتک ها   ۲ . مارپيچ   

۳ . چرخ فلک   ۴ . نقاله تغذيه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠کدام از مراحل برداشت چغندرقند نمي باشد؟

۱. سرزدن

۲ . درآوردن چغندرقند و رديف کردن

۳. حمل به انبار   

۴ . تميز کردن

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

امام علی : به احترام پدر و معلمت از جای برخیز هرچند فرمان روا باشی.