آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

قرائت متون تاریخی به زبان فارسی ۲ کد 1229045

عنــوان درس :قرائت متون تاريخي به زبان فارسي ۲

ترم دوم سال 92-91

عنــوان درس :قرائت متون تاريخي به زبان فارسي ۲

رشته تحصيلي/کد درس :تاريخ ۱۲۲۹۰۴۵

ـــــــــ

١کدام گزينه از موضوعات فارسنامه ابن بلخي نيست ؟

۱. تاريخ وزراي آل سلجوق ۲.جغرافياي پارس

۳. تاريخ پيش از اسلام پارس ۴.گشودن پارس بدست اعراب مسلمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢کدام کتاب به مسايل زباني و زبانشناسي مي پردازد؟

۱.تاريخ الوزراء   ۲.عرايس الجواهر  ۳.دستور دبيري  ۴.تاريخ الجايتو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣– "سمط العلي " نوشته ناصرالدين منشي کرماني ذيل کدام کتاب است ؟

۱.جامع التواريخ  ۲.تاريخ شاهي   ۳.زبده التواريخ   ۴.صوان الحکمه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤تاريخ گزيده براي اولين بار توسط چه کسي و در چه سالي به فرانسوي چاپ شد؟

۱. نيکلسون ـ ۱۹۱۳م   ۲.ژول گانتن ـ ۱۹۰۳م

۳. ادوارد براون ـ ۱۹۰۱م  ۴. باربيه دومنار ـ ۱۸۷۵م

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥کدام کتاب مربوط به دوره مغول نيست ؟

۱.مجمع الانساب ۲.تاريخ وصاف   ۳.رستم التواريخ  ۴.جامع التواريخ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦کدام گزينه نادرست است ؟

۱.ظفرنامه شامي نثري ساده و روان دارد.   ۲.سرگذشت پادشاهان از نسل چنگيز را در بردارد.

۳.ظفرنامه شامي بدستور تيمور گورکاني نوشته شد.  ۴.از ظفرنامه يزدي بدون نام بردن از او بهره گرفته است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧ارزشمندي "تاريخ رويان " در چيست ؟

۱.بکاربردن واژگان کهن پارسي  ۲.پرداختن به تاريخ پادوسپانيان

۳. نگارش ساده و روان  ۴.پرداختن به تاريخ از آدم تا دوره شاهرخ تيموري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨نويسنده مجمع التواريخ سلطانيه کيست ؟

۱.اولياالله آملي   ۲.حافظ ابرو ۳.معين الدين يزدي ۴.محمد شبانکاره اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩– " مطلع السعدين " مربوط به کدام دوره است ؟

۱.صفويه  ۲.قراختاييان   ۳.مظفريان شيراز  ۴.گورکانيان و ايلخانان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠کدام اثر از خواندمير نيست ؟

۱.مواهب الهي   ۲.مآثر الملوک   ۳.همايون نامه   ۴.دستورالوزراء

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

١١کدام کتاب ذيل تاريخ حبيب السير است ؟  

۱.خلاصه التواريخ   ۲.لب التواريخ   

۳.تاريخ شاه اسماعيل و شاه طهماسب صفوي ۴.صفوه الصفا 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢کدام گزينه درباره " احياء الملوک " نادرست است ؟

۱.داشتن نثر ساده و روان

۲ناشناس بودن نويسنده کتاب

۳پرداختن به دانش و شعراي خطه سيستان

۴. از منابع مهم تاريخ سيستان در دوره باستان به شمار مي آيد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣کدام کتاب مربوط به دوره صفوي نيست ؟

۱.طبقات اکبري   ۲. خلاصه السير ۳.دستورالملوک  ۴.تاريخ عباسي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤ارزشمندي کتاب عالم آراي شاه اسماعيل در چيست ؟

۱.پايه علمي و ادبي ۲.دقت در ثبت وقايع

۳. سبک پيچيده و دشوار ۴. دسترسي به منابع معتبر و دست اول

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥تذکره الملوک به چه موضوعي مي پردازد؟

۱.سلطنت شاه تهماسب و شاه عباس بزرگ  ۲.ساختار نهاد ديوان در دوره صفوي

۳.تاريخ صفويه تا انقراض  ۴.عصر شاه صفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦کدام گزينه جزو ويژگيهاي مجمع التواريخ نيست ؟

۱.دربردارنده تاريخ ايران از پايان صفويه تا سال ۱۲۰۷هـ.ق۲.اختصار در بيان وقايع دوره افغانها، نادرشاه و کريم خان

۳.تکلّف در انشاء و انسجام و پيوستگي متن  ۴.بيان وقايعي که در ساير منابع موجود نيست .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧کدام گزينه درباره احسن التواريخ درست است ؟

۱.پايان کار زنديه تا پايان دوره قاجار ۲.نگارش ساده و روان

۳. ذيل گلشن مراد ۴.نوشته ميرزا مهدي خان استرابادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨موضوع کتاب فوايد الصفويه چيست ؟

۱.تيموريان هند   ۲.آخرين پادشاهان صفوي  

۳.پايان زنديه و آغاز قاجاريه  ۴.پادشاهان پس از سقوط صفويه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

١٩کدام کتاب آگاهي درباره کشف قاره آمريکا و شيوه زندگي بوميان آن بدست مي دهد؟

۱.تاريخ محمدي  ۲.خلد برين   ۳.تحرير اقليدس  ۴.تحفه العالم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠نويسنده کتاب " تجربه الاحرا ر" کيست ؟

۱.عبدالرزاق دنبلي ۲.ابوالحسن قزويني ۳.محمد يزدي مروي ۴.عبداللطيف قزويني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١موضوع کتاب " گلستان ارم " چيست ؟

۱. تاريخ شيروان از باستان تا پيمان گلستان  

۲فساد اخلاقي و سياسي رجال دولت

۳حکومت سلجوقيان در شيروان  

۴.اشعار فارسي و آذري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢ارزشمندي کتاب جامع جعفري در چيست ؟

۱. پرداختن به زمينه هاي انعقاد دو معاهده ارزنه الروم و گلستان

۲بکارگيري اصطلاحات ديواني و ارباب حرف و اصناف

۳پرداختن به تاريخ يزد در دوره قاجار

۴.پرداختن به تاريخ دوره مشروطه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣نويسنده نزهت الاخبار کيست ؟

۱.بهاء الملک   ۲.محمدتقي ساروي

۳.محمد جعفر ناييني   ۴.ميرزا جعفر حقايق نگار خورموجي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤نکته چشمگير در خاطرات احتشام السلطنه چيست ؟

۱.انديشه ترقي خواهي و تعصب به فرهنگ ايراني  

۲عدم جانبداري از فرهنگ ايراني

۳پرداختن به کيفيت راهها در ايران   

۴.دوري از چاپلوسي و بزرگنمايي حوادث

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥نخستين کتاب در تاريخ پادشاهان مسلمان هند کدام است ؟

۱.تاريخ فيروز شاهي   ۲.تاج المآثر

۳.تاريخ فرشته   ۴.آيين اکبري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦تاريخ فيروز شاهي دنباله کدام کتاب است ؟

۱.طبقات ناصري  ۲.تاريخ الفي  ۳.فوايد الصفويه  ۴.احسن التواريخ

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧نويسنده کتاب تاريخ فرشته کيست ؟

۱. يحيي سرهندي ۲. سراج عفيف   

۳. محمد قاسم استرآبادي  ۴.نظام الدين احمد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨کداميک از نظر رواني و استواري از شاهکارهاي مهم تاريخي و ادبي دوره تيموريان هند است ؟

۱.تاج المآثر   ۲. تاريخ سند   

۳.تاريخ مبارک شاهي   ۴.طبقات اکبري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩برجسته ترين ويژگي منتخب التواريخ کدام است ؟

۱. هوش و معلومات نويسنده آن ۲.نگاه انتقادي و شيوه علمي

۳. سبک دشوار و پيچيده  ۴. پرداختن به شعراي معروف در هر دوره

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠ارزشمندي " بيان وقايع " در چيست ؟

۱. ذکر حوادث عصر پادشاهان افغاني هندوستان   

۲شرح مفصل شجره نامه پادشاهان مغول  

۳پرداختن به جغرافياي تاريخي و اوضاع سياسي افشاريه  

۴.پرداختن به سلسله هاي مستقل محلي هندوستان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام جواد (ع) : كسي كه محل ورود را نشناسد ، از يافتن محل خروج درمانده گردد .

عنــوان درس :قرائت متون تاريخي به زبان فارسي ٢

تابستان 94

عنــوان درس   :قرائت متون تاريخي به زبان فارسي ٢

رشته تحصيلي /کد درس  :تاريخ ۱۲۲۹۰۴۵

ـــــــــــــ

١- کتاب تاريخ شاهي که نوشته مؤلفي ناشناخته است ، به چه موضوعي مربوط مي شود؟

۱. قراختاييان در کرمان   ۲. آل مظفر در يزد   ۳. آل کرت در هرات   ۴. اتابکان در فارس

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢-کدام گزينه در خصوص تاريخ گزيده صحيح است ؟

۱. اين اثر تاريخ و تذکره رجال ديني و شعراي ايراني تا عهد مغول است

۲اين اثر تاريخ سلسله اي مغول ها در ايران است

۳اين اثر تاريخ محلي فارس در عهد مغول است

۴. اين اثر تاريخ عمومي عالم تا سال ٧٣٠ قمري است

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣-کدام کتاب که از قديمي ترين و مهم ترين منابع عصر تيموري محسوب مي شود، بنا به درخواست تيمور نوشته شده است ؟

۱. ظفرنامه يزدي ۲. ظفرنامه شامي ۳. جامع التواريخ ۴. مجمع الانساب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۴-کدام يک از آثار زير تاريخ ايران در فاصله ي زندگاني ابوسعيد ايلخاني تا ابوسعيد گورکاني را در بر مي گيرد؟

 

۱. مجمل فصيحي   ۲. مجمع التواريخ سلطانيه  

۳. مطلع السعدين و مجمع البحرين ۴. سمط العلي للحضره العليا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۵- موضوع کتاب مواهب الهيه چيست ؟

۱. تاريخ ايلخانان بعد از فتح بغداد   ۲. تاريخ گورکانيان در هند

۳. ملوک شبانکاره در غرب ايران ۴. تاريخ آل مظفر و جنوب ايران  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۶- کدام گزينه در خصوص مجمع الانساب صحيح است ؟

۱. تأليف حافظ ابرو و از تواريخ مهم عصر سلجوقي است   ۲. تأليف حافظ ابرو و از تواريخ مهم عصر مغول است

۳. تأليف شبانکاره اي و از تواريخ مهم عصر سلجوقي است  ۴. تأليف شبانکاره اي و از تواريخ مهم عصر مغول است

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧-کتاب لب التواريخ اثر کيست ؟

۱. معين الدين يزدي  ۲. يحيي بن عبداللطيف قزويني

۳. ملا جلال الدين يزدي ۴. عبدالکريم شيرازي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨-نام ديگر کتاب تاريخ عباسي از منابع مهم عصر شاه عباس اول صفوي چيست ؟

۱. احسن التواريخ ۲.  عباس نامه  ۳. روزنامه ملاجلال   ۴. تحفه العالم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩-کتاب احياء الملوک تاريخ کدام ناحيه از ايران را توضيح مي دهد؟

۱. سيستان   ۲. آذربايجان  ۳. فارس ۴. خوزستان 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠- کتاب خلاصه السير مربوط به دوران کدام پادشاه صفوي است ؟

۱. شاه عباس دوم ۲. شاه طهماسب سوم  ۳. شاه صفي   ۴. شاه سليمان 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١- ارزش کتاب دستورالملوک در چيست ؟

۱. بررسي عوامل موثر در انحطاط و سقوط صفويان  ۲. شرح روابط صفويان با گورکانيان هند 

۳. بررسي جنگ هاي ايران و ازبکان در زمان شاه طهماسب ۴. بررسي سازمان اداري و ديواني عصر صفوي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢- کتاب تاريخ نادرشاهي به چه جهتي حائز اهميت فراواني است ؟

۱. توضيح روابط ايران و هند در عهد افشاريه  ۲. بررسي نقش نادر در ماجراي شکست افغان ها

۳. بررسي اقدامات نادر در عراق و عتبات عاليات   ۴. توضيح برخوردهاي نظامي نادر با عثماني ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣-کدام گزينه در مورد محتواي کتاب عالم آراي شاه اسماعيل صحيح است ؟

۱. در مورد نام و احوال مولف اطلاعي در دست نيست

۲اين اثر نوشته محمد شفيع تهراني است

۳اين اثر منحصرا به شرح احوال و اقدامات شاه اسماعيل اول پرداخته است

۴. با اينکه مولف پايه علمي و ادبي بالايي داشته اما به منابع دست اول دسترسي نداشته است

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١۴-کدام گزينه در خصوص سبک نگارش کتاب تاريخ محمدي يا احسن التواريخ صحيح است ؟

۱. ساده و روان است   ۲. متأثر از سبک هندي است

۳. عاري از فنون ادبي است   ۴. غامض و پيچيده است

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١۵-تاريخ محمدي يا احسن التواريخ را مي توان ذيلي بر کدام يک از منابع زير دانست ؟

۱. گلشن مراد   ۲. فوايد الصفويه ۳. نزهت الاخبار ۴. جامع جعفري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١۶-کدام کتاب به لحاظ درج اصطلاحات ديواني و لشکري دوره ي افشاريه و زنديه در ايران و هند حايز اهميت است ؟

۱. دستور الکاتب ۲. تاج المأثر ۳. تحفه العالم ۴. خلد برين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧-کدام گزينه مهم ترين منبع در خصوص تاريخ شيروان و داغستان به شمار مي رود؟

۱. گلستان ارم   ۲. تاريخ فيروزشاهي  ۳. لب التواريخ ۴. مواهب الهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨-اين اثر به شرح مسافرت هيأت اعزامي ايران به پطرزبورغ جهت عذرخواهي از قتل گريبايدوف مي پردازد؟

۱. سفرنامه ميرزا مسعود ۲. سفرنامه سديد السلطنه

۳. سفرنامه خسرو ميرزا   ۴. سفر نامه نايب السلطنه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩-درکتاب نزهت الاخبار حقايق نگار خورموجي از اوضاع و احوال تاريخي و جغرافيايي کدام ايالت ايران به دست مي دهد؟

۱. کرمان   ۲. فارس ۳.  مازندران ۴.  خراسان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- کدام گزينه از علايق احتشام السلطنه در کتاب خاطراتش مي باشد؟

۱. تعصب به فرهنگ ايراني ، ترقي خواهي ، استقلال طلبي  ۲. حمايت از نفوذ مظاهر تمدني غرب در ايران

۳. غرب گرايي ، ايران ستيزي ، تجدد خواهي  ۴. طرفداري از حاکميت استبدادي پادشاهان قاجار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١-تجربه الاحرار و تسليه الابرار تاليف عبدالرزاق دنبلي در زمان کدام پادشاه قاجاري نوشته شده است ؟

۱. ناصرالدين شاه  ۲.  محمد شاه   ۳. فتحعلي شاه   ۴. مظفرالدين شاه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢-کدام گزينه در رابطه با تاريخ مبارک شاهي صحيح است ؟

۱. بهترين منبع درباره رابطه ايران و عثماني است  ۲. مهم ترين منبع در خصوص تاريخ عتبات است

۳. از تواريخ مهم شاهان هند و سلاطين دهلي است  ۴. اطلاعات مفيدي راجع به سلاطين غور دارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣-اليوت کدام ويژگي را براي کتاب طبقات اکبري بر مي شمرد؟

۱. نخستين تاريخ به زبان فارسي در هند که در نوشتن آن از سبک اروپاييان تقليد کرده است

۲نخستين تاريخ به زبان فارسي در هند که در نوشتن آن روش علمي مراعات شده است

۳نخستين تاريخ به زبان فارسي در هند که مولف آن به زندگي طبقه اشراف کمتر توجه کرده است

۴. نخستين تاريخ به زبان فارسي در هند که مولف آن وابسته به دستگاه حکومتي نبوده است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢۴- موضوع کتاب طبقات اکبري چيست ؟

۱. تاريخ تهاجم امير تيمور به هند   ۲. تاريخ پادشاهان مسلمان هندوستان

۳. تاريخ حضور اروپاييان در هند ۴. تاريخ پادشاهي اکبرشاه در هند 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢۵-کدام اثر از شاهکارهاي ادبي عصر تيموري در هند داراي نگاهي انتقادي به حکومت اکبر بوده و موجب شده تا در زمان

حکومت وي انتشار نيابد؟

۱. منتخب التواريخ  ۲. روضه الصفا  ۳. دستور دبيري  ۴. خلاصه السير

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢۶- عبدالکريم کشميري در کتاب بيان وقايع سرگذشت کدام يک از پادشاهان را شرح مي دهد؟

۱. بابر تيموري ۲.  شاه جهان 

۳. نادرشاه افشار ۴. جلال الدين خوارزمشاه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧-تاريخ فيروزشاهي برني دنباله کدام کتاب تاريخ است ؟

۱. تاريخ محمدي ۲. تاريخ عضدي  ۳. نزهت الاخبار  ۴. طبقات ناصري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨-اين کتاب نخستين اثر در تاريخ پادشاهان هند به شمار مي رود؟

۱. اکبرنامه ۲. تاج المآثر ۳. اويماق مغول  ۴.  تاريخ شاهي  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩-ابوالرجاء قمي نويسنده تاريخ الوزراء در کدام دوره تاريخي به کار ديواني مي پرداخت ؟

۱. سلجوقيان   ۲. غزنويان ۳. غوريان ۴. خوارزمشاهيان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠-مجمع التواريخ سلطانيه اثر کيست ؟

۱. فصيح خوافي  ۲. سراج عفيف  ۳. حافظ ابرو  ۴. احمد يادگار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام سجاد (ع) : بار خدايا خشكي ( زمينهاي ) شهرهاي ما را به آب دادن ( باران فرستادن ) خود زايل گردان ، و وسوسه و انديشه بد ( يا كينه يا دشمني يا خشم ) دلهامان را با روزي دادن خويش بيرون نما ، و ما را از خود به ديگري مشغول و سرگرم مكن ، و فزوني پيوسته احسانت را از همه ما ( خداپرستان ) جدا مساز ، زيرا غني و بي نياز كسي است كه تو او را بي نياز كرده اي ، و سالم و بي گزند كسي است كه تو او را ( از آسيبها ) نگاه داشته اي

عنــوان درس :قرائت متون تاريخي به زبان فارسي ۲,نقدوبررسي متون تاريخي

ترم اول سال 96-95

عنــوان درس :قرائت متون تاريخي به زبان فارسي ۲,نقدوبررسي متون تاريخي

رشته تحصيلي/کد درس :تاريخ ۱۲۲۹۰۴۵ – ,تاريخ گرايش مطالعات آسياي مرکزي و قفقاز۱۲۲۹۱۸۹

ـــــــــــ

١- معني کلمه "خايب " کدام است ؟

۱. گريزان   

۲. ترسان   

۳. زيانکار

۴. نااميد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢- کدام گزينه از موضوعات فارسنامه ابن بلخي است ؟

۱. تاريخ وزراي آل سلجوق  

۲. جغرافياي پارسي

۳. تاريخ پيش از اسلام پارس  

۴. گشودن پارس به دست اعراب مسلمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣-کدام کتاب به مسايل زباني و زبانشناسي مي پردازد؟

۱. تاريخ الوزراء  

۲. عرايس الجواهر  

۳. دستور دبيري

۴. تاريخ الجايتو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤- کدام گزينه درباره ظفرنامه شامي نادرست است ؟

۱.  نثري ساده و روان دارد  

۲. سرگذشت پادشاهان از نسل چنگيز را در بردارد

۳.  به دستور تيمور گورگاني نوشته شد. 

۴. از ظفرنامه يزدي بدون نام بردن از او بهره گرفته است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥- مطلع السعدين مربوط به کدام دوره است ؟

۱. صفويه

۲. قراختاييان   

۳. مظفريان شيراز  

۴. گورکانيان و ايلخانان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦- کدام گزينه درباره "احياء الملوک" نادرست است ؟

۱. داشتن نثر ساده و روان

۲  ناشناس بودن نويسنده کتاب

۳  پرداختن به دانش و شعراي خطه ي سيستان

۴.  از منابع مهم تاريخ سيستان در دوره باستان به شمار مي آيد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧- ارزشمندي کتاب عالم آراي شاه اسماعيل در چيست ؟

۱. پايه علمي و ادبي  

۲. دقت در ثبت وقايع

۳. سبک پيچيده و دشوار  

۴. دسترسي به منابع معتبر و دست اول

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨-کدام توصيف درباره احسن التواريخ درست است ؟

۱.  پايان کار زنديه تا پايان دوره قاجار را توضيح مي دهد   

۲. نگارش ساده ورواني دارد

۳. ذيل گلشن مراد است

۴. نوشته ميرزا مهدي خان استرآبادي است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩-کدام کتاب آگاهي درباره کشف قاره آمريکا و شيوه زندگي بوميان آن به دست مي دهد.

۱. تاريخ محمدي   

۲. خلدبرين

۳. تحرير اقليدس   

۴. تحفه العالم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠- نويسنده  کتاب "تجربه الاحرار"کيست ؟

۱. عبدالرزاق دنبلي

۲. ابوالحسن قزويني   

۳. محمد يزدي مروي  

۴. عبداللطيف قزويني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١- ارزشمندي کتاب جامع جعفري در چيست ؟

۱. پرداختن به زمينه هاي انعقاد  دو معاهده ارزنه الروم و گلستان

۲  به کارگيري اصطلاحات ديواني و ارباب حروف و اصناف

۳  پرداختن به تاريخ يزد در دوره قاجار

۴. پرداختن به تاريخ دوره مشروطه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢- نخستين کتاب در تاريخ پادشاهان مسلمان هند کدام است ؟

۱. تاريخ فيروز شاهي   

۲. تاج الماثر

۳. تاريخ فرشته  

۴. آيين اکبري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣- ظفرنامه شامي از منابع کدام دوره تاريخي است ؟

۱. افشاريه   

۲. ساماني   

۳. غزنوي

۴. تيموري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤- معمي کلمه "انذار" کدام است ؟

۱. نذر کردن

۲. آگاه کردن   

۳. نگاه کردن   

۴. فرياد کردن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥- مولف کتاب حديث نادرشاهي کيست ؟

۱. ميرزا رفيعا   

۲. ناشناخته

۳. محمد معصوم   

۴. ملاجلال يزدي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦-کدام يک از گزينه هاي زير جزو مواردي است که در فارسنامه ابن بلخي ارائه شده است ؟

۱. تاريخ قبل از اسلام  

۲. تاريخ فارس دوره ايلخانان

۳. تاريخ آل کرت

۴. تاريخ آل مظفر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧- کتاب لب التواريخ تاليف چه کسي است ؟

۱. عبدالرزاق سمرقندي  

۲. معلم يزدي  

۳. خواندمير

۴. يحيي قزويني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨- کدام يک از منابع زير مربوط به تاريخ شيروان و داغستان است ؟

۱. تاريخ عليزاده

۲. شيروان نامه

۳. گلستان ارم  

۴. جامع شيروان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩- موضوع کتاب تاريخ فيروزشاهي اثر برني کدام است ؟

۱. تاريخ سلسه غوريان  

۲. رويدادهاي پادشاهان دهلي

۳. تاريخ اواخر دوره صفوي  

۴. شرح رويدادهاي پس از سقوط صفويه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- در عبارت زير معني کلمه "يرليغ " چيست ؟

"حکم يرليغ در اطراف و اکناف ممالک روان گردانيد"

۱. فرمان

۲. قتل عام 

۳. ماليات گيري

۴. غارت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١- منظور از درياي اتک کدام است ؟

۱. رود اترک

۲. رود سند

۳. درياچه آرال  

۴. درياي عمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢-کدام يک از کتابهاي ذيل در خصوص فراماسونري گزارش مي دهد؟

۱. تحفه العالم   

۲. تجربه الاحرار   

۳. رستم التواريخ   

۴. گلستان ارم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣-"به توران روان شدند" به چه معني است ؟

۱. به سوي توران حرکت کردند

۲. به سرعت حرکت کردند

۳. به صورت منظم حرکت کردند  

۴. به صورت پنهاني حرکت کردند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤- تاريخ عضدي تصحيح چه کسي است ؟

۱. محمدرضا نصيري   

۲. عبدالحسين نوايي  

۳. سيدعلي آل داوود   

۴. سلطان القرايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥- دستور دبيري ميهني در ايران توسط چه کسي تصحيح شد؟

۱. عدنان ارزي

۲. مالک الشعراي بهار

۳. سيد علي رضوي بهابادي

۴. عباس اقبال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦- مجمع الانساب از تواريخ مهم کدام دوره مي باشد؟

۱. سلجوقيان

۲. آل مظفر

۳. تيموريان 

۴. مغولان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧- اصل کتاب تاريخ قم در چند باب تاليف شده بود؟

۱. پنج باب 

۲. هشت باب   

3. بيست باب   

۴. بيست وچهار باب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨- مواهب الهيه در تاريخ کدام حکومت مي باشد؟

۱. تيموريان 

۲. اتابکان فارس   

۳. زنگيان

۴. آل مظفر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩- مطالب کتاب خلاصه السير درباره حوادث دوران کدام پادشاه صفوي مي باشد؟

۱. شاه صفي

۲. شاه عباس   

۳. سليمان   

۴. شاه طهماسب

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠-واقعه خروج غريب شاه از کدام کتاب نقل شده است ؟

۱. خلاصه السير

۲. لب التواريخ  

۳. دستور الوزرا  

۴. تاريخ عباسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام سجاد (ع) : اي بردارنده غم و دور كننده اندوه ، اي بي اندازه بخشاينده در دنيا و آخرت و بسيار مهربان در آن دو سرا ، بر محمد و آل محمد درود فرست ، و غم من را بردار ، و اندوهم را دور ساز