آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

قرائت متون تاریخی به زبان فارسی ۱ کد 1229017

عنــوان درس :قرائت متون تاريخي به زبان فارسي ۱,متون تاريخي وجغرافيايي به زبان فارسي

تابستان 94

عنــوان درس :قرائت متون تاريخي به زبان فارسي ۱,متون تاريخي وجغرافيايي به زبان فارسي

رشته تحصيلي/کد درس :الهيات ومعارف اسلامي گرايش تاريخ فرهنگ وتمدن اسلامي ۱۲۲۰۲۴۴ – , تاريخ -تاريخ ايران اسلامي , تاريخ ۱۲۲۹۰۱۷

ــــــــــ

١-تاريخ سيستان به اهتمام کداميک از اشخاص زير تصحيح و منتشر شده است ؟

۱. نولدکه  ۲. ملک الشعراي بهار   ۳. داود منشي زاده ۴. ابوالقاسم پاينده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢-سلجوقنامه اثر کيست ؟

۱. محمود گرديزي  ۲. ظهيري نيشابوري

۳. شمس الدين محمد موالي ۴. افضل کرماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣-از جمله عوامل گسترش تاريخ نويسي در دوره مغول ،کدام است ؟

۱. توجه مورخان به ساده نويسي و تبعيت از نثر روان در اين دوره

۲علاقه ايلخانان به زنده نگاه داشتن اخبار و يادگارهاي اجدادي خود

۳گسترش نثر مرسل پيشرفته و نثر مصنوع در دوره ايلخانان

۴. کاهش کاربرد زبان عربي در نثر فارسي نويسي دوره ايلخانان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤-کتاب طبقات ناصري از کيست ؟

۱. جويني  ۲. نسوي  ۳. جوزجاني ۴. عتبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥-موضوع کتاب راحه الصدور و آيه السرور،کدام دوره تاريخي است ؟

۱. سامانيان ۲. ايلخانان ۳. سلجوقيان ۴. تيموريان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦-در کداميک از منابع زير کاربرد کلمات مغولي بيشتري را خواهيد ديد؟

۱. جامع التواريخ   ۲. نفثه المصدور

۳. تاريخ يميني ۴. عقدالعلي للموقف الا علي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧-موضوع کتاب ظفرنامه شامي کدام دوره تاريخي است ؟

۱. صفويه  ۲. ايلخانان ۳. تيموريان ۴. افشاريه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨-کتاب عالم آراي اميني از کيست ؟

۱. ابوبکر طهراني  ۲. خنجي  ۳. ميرخواند ۴. خوافي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩-موضوع کتاب خلاصه التواريخ ،کدام دوره تاريخي است ؟

۱. تيموريان ۲. صفويه  ۳. افشاريه  ۴. زنديه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠-موضوع کتاب تذکره الملوک چيست ؟

۱. اندرز نامه  ۲. زندگينامه پادشاهان

۳. شرح احوال شعرا  ۴. شناخت سازمان  اداري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١-«مهرجان » در قديم نام کداميک از شهرهاي زير بوده است ؟

۱. ابيورد   ۲. نسا   ۳. سرخس  ۴. اسفراين

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢-کلمه «ياسا» به چه معني است ؟

۱. حاکم شدن   ۲. حکومت کردن ۳. فرو ريختن   ۴. سياست کردن

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣-کلمه «توفير» به چه معني است ؟

۱. حمله کردن   ۲. زياد کردن   ۳. رها کردن ۴. اميد داشتن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤-در کتاب منتخب التواريخ معيني ،شرح رويداد ها از چه زماني آغاز مي شود؟

۱. از حمله مغول  ۲. از سقوط ساسانيان  ۳. از سقوط ايلخانان   ۴. از هبوط آدم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥-«زمين داور» در کداميک از مناطق جغرافيايي کنوني  واقع شده بود؟

۱. افغانستان ۲. ماورالنهر ۳. سيستان ۴. خوارزم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦-کتاب فتوحات شاهي ،جزو کدام دسته تاريخ ها محسوب ميشود؟

۱. خانداني  ۲. محلي  ۳. سلسله اي ۴. عمومي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧-«ايشک آقاسي باشي » عنوان کداميک از صاحب منصبان بود؟

۱. پيشقراول سپاه ۲. جلودار سپاه  ۳. رئيس تشريفات ۴. رئيس بزرگان طوايف

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨-تخلص «مفتون » متعلق به کداميک از اشخاص زير است ؟

۱. محمد امين گلستانه مولف مجمل التواريخ  ۲. ميرزا صادق موسوي مولف تاريخ گيتي گشا

۳. عبدالرزاق بيگ دنبلي مولف ماثرالسلطانيه   ۴. محمد کاظم مروي مولف عالم آراي نادري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩-نثرکتاب عالم آراي عباسي چگونه است ؟

۱. متکلف  ۲. مصنوع و متکلف   ۳. ساده وروان   ۴. روان و متکلف

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠-در نثر دوره ساماني کلمه «ايدون » به جاي کدام کلمه آورده مي شد؟

۱. براي   ۲. به سوي ۳. چنين  ۴. وي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١-از شاهنامه منثور ابومنصوري در کدام يک از مآخذ زير ياد شده است ؟

۱. آثار الباقيه ابوريحان بيروني   ۲. ديباچه شاهنامه منثور ابومنصوري

۳. تاريخ الامم و الملوک اثر جرير طبري  ۴. ديباچه تاريخ بلعمي اثر ابوعلي محمد بلعمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢-«مسامير» به چه معني است ؟

۱. افراد ناشايسته  ۲. قطار قطار   ۳. سراپرده ها   ۴. ميخهاي آهنين

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣-معني کلمه «منطوي » کدام است ؟

۱. حاوي و مشتمل  ۲. داراي منطق و استدلال

۳. محل تکيه دادن  ۴. تختگاه و نشيمن گاه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤- جاسوسي کردن ، معني کداميک از کلمات زير است ؟

۱. تفرس  ۲. تمسک  ۳. تحدس  ۴. تباشير

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥-شهر «ارگنج » در کدام منطقه واقع بود؟

۱. خوارزم  ۲. خراسان ۳. افغانستان ۴. هندوستان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦-کتاب سنگلاخ از کيست ؟

۱. ميرزا مهدي خان استرآبادي   ۲. غفاري کاشاني

۳. حزين لاهيجي   ۴. ميرزا سميعا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧-کلمه «بسالت » به چه معني است ؟

۱. گستراندن ۲. دليري  ۳. فرش کردن   ۴. راهزني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨-کتاب آيينه مظفري از کيست ؟

۱. لسان الملک سپهر   ۲. جهانگير ميرزا  ۳. اعتمادالسلطنه  ۴. خورموجي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩-مصحح کتاب مجمل التواريخ و القصص کيست ؟

۱. بهار   ۲. جرفاذقاني   ۳. جعفر شعار   ۴. پاينده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠-کلمه «مضجع »به چه معني است ؟

۱. يورش  ۲. محاصره ۳. زجر کشيده   ۴. آرامگاه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام سجاد (ع) : بار خدا بر محمد و آل او درود فرست ، و شناسايي برتري آن را ( بر ماههاي ديگر ) و بزرگ داشتن حرمت و حقش را ( كه قيام و ايستادگي بر آن واجب است ) و دوري گزيدن از آنچه را كه منع و حرام كرده اي به ما الهام نما ، و ما را بر روزه داشتن آن به وسيله بازداشتن اندام از گناهان و به كار بردن آن اندام در آن ماه به آنچه تو را خشنود مي گرداند ( خواسته تو در آن است ) ياري فرما ، تا با گوشهامان سخن بيهوده گوش ندهيم ، و با چشمهامان به سوي بازي ( كارهايي كه انسان را از مقصود بازدارد ) نشتابيم