آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

فیزیولوژی گیاهان زراعی کد 1411499

عنــوان درس : فيزيولوژي گياهان زراعي

ترم اول سال 95-94

عنــوان درس : فيزيولوژي گياهان زراعي

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي کشاورزي -اصلاح نباتات , مهندسي کشاورزي -زراعت , مهندسي علوم کشاورزي ۱۴۱۱۰۸۳ – , مهندسي

کشاورزي -بيوتکنولوژي کشاورزي ۱۴۱۱۱۸۸ – , مهندسي کشاورزي – زراعت و اصلاح نباتاب گرايش زراعت ۱۴۱۱۴۹۹

ـــــــــــــــ

١در سلول گياهي سيتوپلاسمي که قسمت خارج و پيرامون اندامک ها را اشغال کرده است چه نام دارد؟

۱. سيتوسل  ۲ . آلبومن  ۳ . پروتوپلاسم   ۴ . آندوسپرم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢لوله هاي سيسترنا از اجزاي تشکيل دهنده کداميک از دستگاه هاي زير مي باشد؟

۱. شبکه آندوپلاسمي   ۲ . دستگاه گلژي  ۳ . هسته   ۴ . ليزوزوم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣اولين ماده حد واسط در چرخه PCR چيست ؟

۱. ريبولوز ۱ و ۵ بي فسفات  ۲ . فسفو گليسرات سه کربنه

۳. گليسر آلدئيد ۳ فسفات  ۴ . گليسر آلدئيد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤منشأ آميلو پلاست ها کداميک از موارد زير مي باشد؟

۱. کرومو پلاست  ۲ . لکو پلاست   ۳ . کلرو پلاست  ۴ .اولئو پلاست

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥غشاي تونوپلاست کداميک از  اندامک هاي  زير را احاطه مي کند؟

۱. شبکه آندوپلاسمي   ۲ . دستگاه گلژي  ۳ . هسته ۴ .واکوئل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦پوشش غشاء داخلي ميتوکندري چه نام دارد؟

۱. کريستا  ۲ . ماتريکس ۳ .گرانا ۴ . گرانوم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧کداميک از اندامک هاي زير محل ساخت پروتئين ها مي باشد؟

۱. پلاست   ۲ .ميتوکندري   ۳ . واکوئل   ۴ . ريبوزوم ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨کداميک از مونوساکاريدهاي زير ساده ترين مونوساکاريد محسوب مي شود؟

۱. مانوز ۲ . گالاکتوز ۳ . گليسر آلدئيد  ۴ . فروکتوز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩کدام منوساکاريد با فروکتوز ايزومر است ؟

۱. مالتوز   ۲ . مانوز   ۳ . رافينوز  ۴ . ساکارز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠کدام خاصيت آب باعث ايجاد پيوند هيدروژني مي شود؟

۱. خاصيت قطبي  ۲ . خاصيت فيزيکي   ۳ . خاصيت شيميايي   ۴ . خاصيت نقطه جوش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١به حرکت و عبور آب از يک غشاي نيمه نفوذپذيرکه دو محلول را جدا مي کند چه مي گويند؟

۱. آماس   ۲ . اسمز   ۳ . انتشار   ۴ . انتقال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢توانايي مخزن در جذب مواد فتوسنتزي را چه مي نامند؟

۱. قدرت مخزن   ۲ . اندازه مخزن   ۳ . فعاليت مخزن  ۴ . انرژي مخزن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣فعال ترين بافت فتوسنتزي گياهان عالي کدام قسمت گياه مي باشد؟

۱. مزوفيل ساقه  ۲ . مزوفيل برگ  ۳ . پارانشيم اسفنجي برگ   ۴ .پارانشيم اسفنجي ساقه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤در چرخه نوري در نتيجه جذب انرژي تابشي به وسيله پيگمان هاي موجود در کلروپلاست ، کدام محصول زير توليد نمي شود؟

۱. اکسيژن  ۲ . ATP   ۳ . NADPH ۴ . آب

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥منشا اکسيژن درفرايند فتوسنتز کداميک از موارد زير مي باشد؟

۱. دي اکسيد کربن   ۲ . آب ۳ . قند   ۴ .ساکارز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦مطالعات انجام شده توسط آر. امرسون درباره طيف عمل نور، نشان داد که انرژي هاي تابشي با طول موج بيشتر از چندنانومتر به طور غير موثر در فتوسنتز بکار مي رود؟

۱. بيشتر از ۶۸۵ نانومتر ۲ .بيشتر از ۵۸۵ نانومتر ۳ . بيشتر از ۴۸۵ نانومتر ۴ . بيشتر از ۳۵۰ نانومتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧کدام اسيد نامبرده باعث اسيدي شدن برگ گياهان CAM در شب مي شود؟

۱. ايندول اسيد  ۲ . پالمتيک اسيد ۳ . لينولنيک اسيد ۴ . ماليک اسيد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨گياهان CAM  در شب روزنه ها را …………… و در روزهاي گرم و خشک …………… نگه مي دارند.

۱. بسته -باز  ۲ . باز- بسته   ۳ . باز –باز  ۴ . بسته – بسته

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩سنتز قند در کدام اندامک زير صورت مي گيرد؟

۱. کلروپلاست   ۲ . سيتويول ۳ . واکوئل   ۴ . ليزوزوم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠کدام گزينه بيان کننده ميزان ماده افزايش يافته در گياه در طي مدت زمان مشخصي مي باشد؟

LWR . ۴ LAI . ۳   CGR . ۲   RGR .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١کدام شاخص نامبرده زير ميزان وزن برگ به وزن گياه خشک را نشان مي دهد؟

LAI . ۴  LWR . ۳   SLA . ۲   SLW .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢کدام فرم جاذب نور باعث رويش بذر مي شود؟

۱. نور قرمز روشن ۲ . نور قرمز دور  ۳ . بنفش ۴ .ماوراء بنفش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣تغييرات نموي در رابطه با طول روز و شب را چه مي نامند؟

۱. فتوپريوديسم  ۲ . فتوتروپيسم  ۳ . ترموپريوديسم ۴ . ايموتروپيسم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤استروما مايع زمينه اي کداميک از پلاست هاي زير مي باشد؟

۱. کلروپلاست   ۲ . آميلوپلاست   ۳ . اولئوپلاست   ۴ . کروموپلاست

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥پيش ماده توليد اکسين کداميک از موارد زير مي باشد؟

۱. تريپتوفان ۲ . متيونين  ۳ . گزنين   ۴ . ساکارز

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦جنبش هايي هستند که در موجودات تک سلولي و اندامک هاي سلول ها مشاهده مي شود؟

۱. ناستي ها ۲ . تيگموناستي  ۳ . ناستي هاي لرزشي  ۴ . تاکتيسم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧کدام عامل نامبرده زير محرک حرکات سيسموناستي در گياهان مي باشد؟

۱. آسيب مکانيکي ۲ . دما  ۳ .نور  ۴ . آب

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨بافت آندوسپرم داراي چند دسته کروموزوم (۳n) مي باشد؟

۱. يک دسته ۲ . دو دسته ۳ . سه دسته ۴ . چهار دسته

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩تسريع تقسيم سلولي از خصوصيات کدام هورمون است ؟

۱. اکسين   ۲ . جيبرلين ۳ . سايتوکنين   ۴ . اتيلن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠کدام هورمون عامل اپي ناستي است ؟

۱. اکسين ۲ . جيبرلين ۳ .سايتوکنين   ۴ . اتيلن

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

امام باقرعلیه السلام می فرمایند: «تذکر العلم ساعة خیر من قیام لیلة»؛ یک ساعت گفت و گوی علمی بهتر از یک شب زنده داری است.