آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

فن راهنمايي کد 1218263-1218016

نام درس : فن راهنمايي

ترم دوم سال 88-89

نام درس : فن راهنمايي

شته تحصیلی . کد درس : مديريت جهانگردي (١٢١٨٠١٦) تجميع : (١٢١٨٢٦٣)    

ـــــــــــ

۱. ماهيت اقتصادي در صنعت گردشگري عمدتاً مبتني بر چه نوع فعاليت هايي است ؟ 

الف . تکنولوژي  ب . خدماتي ج . صنعتي د. اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲. کداميک از جملات زير صحيح نمي باشد؟ 

  الف . استفاده از خدمات راهنمايي منحصر به خريداران بسته سفر است .

  ب . شاخصه اصلي فعاليت هاي گردشگري متکي بر نيروي کار است .

  ج راهنما کسي است که وظيفه اصلي او انتقال و بيان اطلاعات است .

  د. مسئوليت مستقيم رفع مشکلات در تور به عهده راهنما است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۳. مهمترين عامل واسطه بين مقصد و گردشگري در تور کدام مورد است ؟ 

  الف . مدير مالي تور   ب . کارگزار تور 

  ج . مدير عامل دفتر خدمات مسافرتي   د. راهنماي تور

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۴. از نظر هالووي متعارف ترين واژه براي بيان نقش آنها که مسئوليت همراهي و اطلاع رساني به گروههاي گردشگران را بر عهده دارند چيست ؟ 

  الف . همراه تور  ب . سرپرست تور    ج . راهنماي گشت    د. مدير تور 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۵. تور «اسکورت » SCORT معادل کدام واژه مي باشد؟ 

  الف . سرپرست تور   ب . همراه تور 

  ج . مدير تور د. راهبر تور

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۶. سابقه تاريخي فن راهنمايي به ………………….. بر مي گردد.

  الف . يونان باستان   ب . ايتاليا  ج . انگلستان    د. فرانسه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۷. کدام مورد جزء وظايف راهنماي تور به حساب نمي آيد؟ 

  الف . طراحي بسته سفر ب . اجراي برنامه تور 

  ج . استقبال از گردشگران   د. ايجاد جو صميمانه در تور

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۸. کدام مورد از جمله سيستم هاي جايگزين راهنما به شمار نمي رود؟ 

  الف . سيستم صوتي قابل حمل از سوي گردشگر  ب . سيستم موقعيت ياب جغرافيايي

  ج . راهنماي تور الکترونيکي   د. روبات هاي راهنما 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۹. دقت در نحوه خدمات رساني از سوي واحدهاي عرضه کننده خدمات در تور به عهده کيست ؟ 

ج . راهنماي تور  د. کارگزار تور  

الف . اداره استاندارد   ب . مدير عامل آژانس مربوطه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۰. وظيفه اصلي راهنماي محلي در تور چيست ؟ 

  الف . همراهي مسافران از مبدأ تا مرز ورودي ب . نگهداري از اموال مسافران 

  ج . همراهي تور حين بازديدها در مقصد د. تنظيم برنامه مالي سفر 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۱. کدام مورد در خصوص پوشش راهنماي تور صحيح مي باشد؟ 

  الف . چون گردشگران در حال گذران اوقات فراغت هستند، راهنما در انتخاب پوشش آزاد است .

  ب . پوشش و ظاهر راهنما به نوع بسته سفري که هدايت مي کند ارتباطي ندارد.

  ج . پوشش متناسب , نظم و آراستگي بايد در هر توري حاکم باشد.

  د. پوشش راهنما تأثيري در روند کاري وي ندارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۲. رفتار عمومي راهنما در تور چگونه بايد باشد؟ 

  الف . فردي سخت يگ ر  ب . رفتار عمومي او تأثيري در تور ندارد

  ج . تند و خشن با افراد محلي  د. مبادي آداب 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۳. در يک تور طبيعت گردي در محيط بياباني و يا صعب العبور چه عاملي بيشتر از بقيه عوامل در انتخاب راهنماي تور موثر

است ؟ 

  الف . فزييک بدني    ب . چهره  ج . پوشش  د. نگرش مثبت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۴. چه دوره سني براي راهنمايي هدايت گروه هاي شهري مناسبتر است ؟ 

  الف . دهه دوم    ب . دهه ششم 

  ج . دهه چهار و پنجم   د. دهه دوم يا ششم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۵. چه دليي ل بر عدم انتخاب راهنمايان بسيار جوان وجود دارد؟ 

  الف . عدم دانش کافي  ب . نيازي به پول زياد ندارند

  ج . بي مسئوليي ت آنان  د. کم تجربگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۶. راه دستيابي به توانايي عکس العمل به موقع در راهنمايان کدام است ؟ 

  الف . پرداخت دستمزد بالاتر  ب . ايجاد انگيزه 

  ج . آموزش و تمرين   د. کنترل دائم او

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۷. کدام موارد به طور متعارف از مهم ترين عوامل نارضايي ت گردشگران از راهنما بوده است ؟ 

  الف . نگرش منفي او   ب . عدم آگاهي در قوانين و خدمات گمرکي 

  ج . سن بالا  د. عدم تسلط به زبان خارجي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۸. مهم ترين انتظار گردشگران از راهنما در مقصد چيست ؟ 

الف . داشتن اطلاعات کامل نسبت به محل بازديد    

ب . آگاهي از مقررات تبديل ارز 

ج . انتخاب پوشش مناسب 

د. اطلاع از مقدمات کمک هاي اوليه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۹. ارتقاي شغلي راهنمايان تور چگونه قابل ملاحظه است ؟ 

  الف . با درجه بندي آن  ب . بر حسب سن 

  ج . در سطح تورهايي که به راهنما داده مي شود.   د. سابقه بيمه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۰. کدام مورد در ميزان درآمد راهنمايان تور نقشي ندارد؟ 

  الف . فصلي بودن ب . سطح تحصيلات 

  ج . جواني   د. نوع پوشش 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۱کدام مورد از مواد آزمون جامع شش درس اصلي دوره هاي راهنمايي تور سازمان ميراث فرهنگي نيست ؟ 

  الف . جغرافياي جهانگردي   ب . اقتصاد جهانگردي 

  ج . فرهنگ و اقوام ايراني    د. زبان تخصصي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۲. اولين آيين نامه فعاليت راهنمايان در چه سالي تصويب شده است ؟ 

  الف . ۱۳۵۰ ب . ۱۳۵۲  ج . ۱۳۵۴   د. ۱۳۵۷ 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۳. کدام مورد از شرايط راهنمايان جهانگردي طبق ماده ۲ آيين نامه راهنمايان جهانگردي نمي باشد؟ 

  الف . اهليت قانوني ب . داشتن سيکل 

  ج . صحت مزاج و عدم اعتياد  د. تسلط به يکي از زبانهاي خارجي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۴. طبق آيين نامه مصوب راهنمايان جهانگردي ، اعتبار کارت راهنما چه مدتي است ؟ 

  الف . دو سال   ب . سه سال    ج . چهار سال   د. يک سال

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۵. طبق آيين مصوب راهنمايي جهانگردي چنانچه راهنماي جهانگردي بر خلاف مقررات آيين نامه رفتار نمايد چه رفتاري با وي انجام مي پذيرد؟ 

  الف . براي مرتبه اول تا سه ماه و در صورت تکرار پروانه او لغو مي شود.

  ب . پروانه او لغو مي شود.

  ج . سه ماه تا شش ماه پروانه او لغو مي شود.

  د. مرتبه اول با تذکر و در صورت تکرار تا سه ماه پروانه وي لغو مي گردد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۶. درباره ارتباطات غيرکلامي گزينه نادرست است ؟ 

  الف . ارتباط غيرکلامي بيش از ارتباط کلامي مورد پذيرش قرار مي گيرد.

  ب . ارتباط غيرکلامي هميشه و در هر فضايي شکل مي گيرد.

  ج . رفتار غيرکلامي پاسخگوي بيشتر ارتباطات در تعامل هاي انساني است .

  د. اين عبارت که وقتي کسي به چشمان شما نگاه نمي کند، دروغ مي گويد نادرست است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۷. کداميک از موارد از جمله مشخصه هاي شغلي راهنمايان تور است ؟ 

  الف . درآمد نسبتاً بالا  ب . شغل بدون استرس 

  ج . ماهيت پر جنب وجوش   د. امنيت شغلي پايدار 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۸. کداميک از موارد زير جزء آفات راهنماي تور به حساب نمي آيد؟ 

  الف . فخرفروشي ب . کارکردن چون يک روبات 

  ج . پيروي از دستور العمل هاي اداري آژانس مربوطه   د. بي اعتنايي نسبت به گردشگران 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۹. اطلاعات در مورد مسيرها و زمان بندي حرکت در کدام قالب در اختيار راهنمايان قرار مي گيرد؟ 

  الف . فرم خلاصه بسته سفر  ب . برنامه عملياتي

  ج . راهنماي عمليات    د. نقشه مسير

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۳۰. کدام مورد از رفتار راهنما در تور ايرادي ندارد؟ 

  الف . سر دوانيدن گردشگران ب . بي اعتنايي نسبت به گردشگران 

  ج . دريافت انعام  د. فخرفروشي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۳۱. بکار بردن عبارت «در حوزه کاري من جاي ندارد» در کدام مورد از طرف راهنماي ايرادي ندارد؟ 

الف . در مورد مسافرين گستاخ    ب . در مورد تقاضاي نابجاي مسافرين 

ج . مسافرين مرد  د. به هيچ عنوان بکار بردن چنين عباراتي پذيرفتني نيست

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۳۲. «زبان بدن » تعبير کدام اصطلاح زير مي باشد؟ 

  الف . ارتباطات غير کلامي   ب . ارتباطات کلامي 

  ج . ارتباطات تيمي د. ارتباطات عمودي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۳۳. کدام مورد از ويژگي هاي ارتباطات غير کلامي نمي باشد؟ 

  الف . ارتباطات غير کلامي جايگزين ارتباطات کلامي اشخاص است .

  ب . ارتباطات غير کلامي مکمل ارتباطات کلامي اشخاص نيست .

  ج . ارتباطات غير کلامي موکد ارتباطات کلامي اشخاص است .

  د. ارتباطات غير کلامي در يک زمينه خاص شکل مي گيرد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۳۴. «برخي از پيام هاي غير کلامي همراه و هماهنگ با پيام هاي کلامي هستند» کدام کارکرد رفتار غيرکلامي را بيان مي کند؟ 

  الف . تکرار کردن    ب . تکذيب کردن ج . جانشيني    د. کامل کردن 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۳۵. تنفر اغلب در کدام ناحيه از چهره خود را نشان مي دهد؟ 

  الف . چشم ها    ب . پلک ها  ج . ناحيه پائيي ن چهره د. ناحيه بالايي چهره

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۳۶.قطع تماس چشمي در گفتگو بيانگر چه چيزي است ؟ 

  الف . نمايش قدرت ب . عدم تمايل به ادامه گفتگو 

  ج . کاستن از فاصله فيزيکي   د. تحريک مخاطب 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۳۷. کدام بخش از بدن در ارتباطات غير کلامي نافذتر از بقيه مي باشد؟

الف . پلک ها ب . گونه ها ج . پيشاني  د. چشم ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۳۸. کدام موضوع زير ممکن است به طور مستقيم به راهنمايان تور مربوط نگردد؟ 

  الف . کمبود اتاق در هتل    ب . ارائه اطلاعات در مقصد   

  ج . آگاهي از مقررات تبديل ارز    د. آگاهي از مسيرهاي تردد تور 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۳۹. روز جهاني راهنمايان تور چه روزي است ؟ 

  الف . ۲۲ نوامبر  ب . ۲۱ فوريه   ج . ۱۱ سپتامبر  د دوم ژانويه 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۴۰.«اشاره ها و حرکات بدني هستند که همراه با نشانه هاي چشمي و آوايي ,  تعامل بين گوينده ها و شنونده ها را حين گفتگوي کلامي حفظ مي کنند» تعريف کداميک از پيام هاي غير کلامي اشاره و حرکت مي باشد؟

الف . علامت ها   ب . کنترل کننده ها    ج . نمايشگرها   د. حالتهاي نمايشي تأثيرگذار 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام حسین (ع) : به درستي كه من مرگ را جز سعادت نمي بينم و زندگي با ستمكاران را جز محنت نمي دانم .

عنــوان درس : فن راهنمايي

ترم اول سال 95-94

عنــوان درس : فن راهنمايي

رشته تحصيلي/کد درس :مديريت جهانگردي ۱۲۱۸۰۱۶ – , مديريت جهانگردي (چندبخشي )۱۲۱۸۲۶۳

ـــــــــــــــ

١براساس تعاريف سازمان جهانگردي ، حداقل و حداکثر اقامت گردشگر در مقصد چقدر است ؟

۱. يک شب ، يک سال  ۲ . يک شب ، يک ماه

۳. يک شبانه روز، يک سال  ۴ . يک شبانه روز، يک ماه

پاسخ صحیح گزینه ب

٢گردشگراني را که از کشورهاي ديگر وارد کشور ميزبان ميشود چه مي نامند؟

۱. تور خروجي  ۲ . تور خارجي

۳ . تور ورودي  ۴ . تور داخلي

پاسخ صحیح گزینه ج

٣کداميک از کشورهاي زير در صدر کشورهاي اروپايي در زمينه گردشگري مايس مي باشد؟

۱. آلمان  ۲ . هلند

۳ . ايتاليا  ۴ . فرانسه

پاسخ صحیح گزینه الف

٤به اتاقي که در بدو ورود به شکل پذيرايي ديده مي شود ولي در صورتي که مبل ها و کاناپه ها را به صورت تخت خواب درآوررند حکم اتاق خواب را دارد چه مي گويند؟

۱. سوييت ۲ . استوديو

۳ . کانکتدروم  ۴ . کابانا

پاسخ صحیح گزینه ب

٥در عصر حاضر مهمترين وسيله براي مسافرت کدام است ؟

۱. هواپيما ۲ . قطار

۳ . خودرو شخصي   ۴ . خودرو جمعي

پاسخ صحیح گزینه ج

٦يکي از مهمترين و کهن ترين عوامل و انگيزه هاي مسافرت انسان چه چيز است ؟   

۱. درماني ۲ . مذهبي

۳ . همايش ها   ۴ . تفريح و استراحت

پاسخ صحیح گزینه ب

٧علمي بودن ، جامعيت و دقت از ويژگي هاي کداميک از منابع کسب اطلاعات راهنما مي باشد؟

۱. تجربه قبلي راهنمايان ديگر ۲ . کتاب و مجله

۳. بروشور و کاتالوگ  ۴ . افراد محلي و بومي منطقه

پاسخ صحیح گزینه ب

٨کداميک از گزينه هاي زير جز جذابيت هاي شغل راهنماي تور مي باشد؟

۱. درآمد  ۲ . بدون ماليات بودن شغل

۳. رقابت  ۴ . امنيت و جايگاه شغلي

پاسخ صحیح گزینه ب

٩تمرکز مربيان به چه نوع گردشگري مي باشد؟

۱. گرشگري پست مدرن ۲ . گردشگري انفرادي

۳. گردشگري طبيعت  ۴ . گردشگري سازمان يافته

پاسخ صحیح گزینه د

١٠يکي از اصلي ترين وظايف راهنماي تور چيست ؟

۱. احترام به مسافران

۲ شناخت مقصد گردشگري

۳ اجراي برنامه تور طبق برنامه اعلام شده از طرف بنگاه خدمات رسان

۴. ارايه گزارش به دفتر مرکزي اعزام کننده

پاسخ صحیح گزینه ج

١١توري که جز برنامه اصلي تور نبوده و هزينه آن موقع ثبت نام اوليه از مسافر دريافت نمي شود چه نام دارد؟

۱. تور ويژه ۲ . تور اختياري

۳ . تور برنامه اي ۴ . تور خارجي

پاسخ صحیح گزینه ب

١٢کداميک از موارد زير جز معايب پذيرش گروهي مسافران در فرودگاه است ؟

۱. ايستادن در صف طولاني  ۲ . نشستن کنار هم در هواپيما

۳. پذيرش اثاثيه و بار همه مسافران يک جا ۴ . هماهنگي در گروه

پاسخ صحیح گزینه  ج  

١٣اولين و اساسي ترين فن و هنر يک راهنما چيست ؟

۱. کارداني ۲ . برقراري ارتباط

۳. پذيرايي ۴ . حل مشکلات مسافران

پاسخ صحیح گزینه ب

١٤کداميک از موارد زير هيچگاه از خاطر گردشگران محو  نمي شود؟

۱. توضيحات راهنما  ۲ . اولين برخورد

۳ . مديريت گروه ۴ . زبان محلي

پاسخ صحیح گزینه ب

١٥سازش ناپذيري و کوتاه نيامدن راهنما و پافشاري بر روي حقوق مسافران ، بيانگر کداميک از ويژگي هاي رفتاري و شخصيتي راهنماست ؟

۱. داشتن انرژي ، خود انضباطي و خودانگيزشي  ۲ . انعطاف پذيري

۳. دور انديشي  ۴ . اعتماد به نفس و قاطعيت

پاسخ صحیح گزینه د

١٦تسلط بر زمين شناسي و جغرافيا در کداميک از تورهاي زير از اهميت بيشتري برخوردار است ؟

۱. تور درون شهري   ۲ . تور طبيعت گردي

۳ . تور بيرون شهري  ۴ . تور مذهبي

پاسخ صحیح گزینه ب

١٧اعتباري که فرد پس از يک رابطه کنش با ديگران احساس مي کند چه نوع اعتباري است ؟

۱. اعتبار نهايي  ۲ . اعتبار عرضي

۳ . اعتبار ثانويه  ۴ . اعنبار مشتق شده

پاسخ صحیح گزینه  الف

١٨خطا در رمزگذاري و کشف رمز و پيام هاي مخلوط مربوط به کداميک از موانع ارتباطات بين اشخاص است ؟

۱. مسايل مربوط به معناشناسي   ۲ . تفاوت هاي فرهنگي

۳. فقدان بازخورد ۴ . تاثير مقام

پاسخ صحیح گزینه الف

١٩در خصوص الگوي ارتباطي زنان و مردان کدام گزينه صحيح است ؟

۱. زن ها: استفاده بيشتر از من ، مردها: بيشتر از ما استفاده مي کنند.

۲ زن ها: موقعيت شناس ، مردها: قاطع و رک هستند.

۳ زن ها: کمتر سوال مي کنند،  مردها: بلعکس

۴. زن ها: کمتر مي گويند از يک موضوع ناآگاه هستند،  مردها: بلعکس

پاسخ صحیح گزینه

٢٠مشت گره کرده ،  اشاره غير کلامي و بيانگر کداميک از حالات زير است ؟

۱. پذيرش و قبول ۲ . عصبي و نگران

۳. خشم آلود و پرخاشگر   ۴ . تهديد آميز

پاسخ صحیح گزینه د

٢١در ميان رسانه هاي غير کلامي کداميک قابل اعتماد تر است ( مي تواند کمترين دروغ را بگويد)؟

۱. نمود چهره  ۲ . شنوايي صوت

۳ . نمود چشم  ۴ . نمود بدن

پاسخ صحیح گزینه ج

٢٢–  نحوه ي برخورد با انسان وسواسي و کمالگرا بايد به چه صورت باشد؟

۱. به اين افراد نشان دهيد که مسايل ان ها را مي بينيد و مي شنويد.

۲ در مقابل آن ها بايستيد، اما سعي نکنيد با آن ها بجنگيد.

۳ صبور باشيد زيرا ممکن است در مسير انجام تغييرات مانع تراشي کنند.

۴. واقعيت ها و منطق را ارايه دهيد.

پاسخ صحیح گزینه د

٢٣–  بدترين و کم اثرترين شيوه انقال پيام يا اطلاعات کدام است ؟

۱. وسيله ارتباطي   ۲ . کلام

۳ . زيان بدن   ۴ . ارتباط غير کلامي

پاسخ صحیح گزینه ب

٢٤فاصله ۴۵ تا ۱۲۰ سانتي متر چه نوع فاصله اي است ؟

۱. فاصله اجتماعي   ۲ . فاصله شخصي

۳. فاصله صميمانه و دوستانه  ۴ . فاصله عمومي

پاسخ صحیح گزینه ب

٢٥در فرهنگ هاي گوناگون حوزه دريافت کدام پيام از چهره يکسان است ؟

۱. ترس  ۲ . شادي

۳ . خشم  ۴ . تعجب

پاسخ صحیح گزینه ج

٢٦درکدام نوع آموزش تمام حواس درگير مي شوند؟

۱. آموزش در محل کار يا ضمن خدمت   ۲ . آموزش خارج از محل کار

۳. شاگردي ۴ . شبيه سازي

پاسخ صحیح گزینه د

٢٧فدراسيون جهاني راهنمايان جهانگردي در چه سالي شروع به فعاليت کرد؟

۱۹۷۹ . ۴  ۱۹۹۷ . ۳

۱۹۷۸ . ۲  ۱۹۸۷.۱

پاسخ صحیح گزینه الف

٢٨زبان رسمي فدراسيون جهاني راهنمايان گردشگري چيست ؟

۱. ايتاليايي   ۲ . فرانسوي

۳ . انگليسي   ۴ . آلماني

پاسخ صحیح گزینه ج

٢٩جامعه راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي ايران چه نوع تشکيلاتي است ؟

۱. دولتي  ۲ . تعاوني

۳ . خصوصي   ۴ . صنفي و علمي

پاسخ صحیح گزینه  د  

٣٠اصلي ترين خطري که بوسيله غذا گردشگران را تهديد مي کند کدام مورد است ؟

۱. سبزيجات   ۲ . غذاهاي آماده

۳ . شيريني ۴ . گوشت و شير

پاسخ صحیح گزینه د

امام مهدی (عج) : ملعون است ، ملعون است ، كسي كه نماز صبحش را به تأخير بيندارد ، تا زماني كه ستارگان آسمان محو شوند .

عنــوان درس : فن راهنمايي

ترم دوم سال 95-94

عنــوان درس : فن راهنمايي

رشته تحصيلي/کد درس :مديريت جهانگردي ۱۲۱۸۰۱۶ – , مديريت جهانگردي (چندبخشي )۱۲۱۸۲۶۳

ـــــــــــــــ

١- کدام گزينه از  رسانه هاي ثابت (ايستا) در قبل و حين سفر مي باشد که گردشگر به وسيله آن به رفع نيازمندي هاي

اطلاعاتي خود مي پردازد؟

۱. تلفن  ۲. اينترنت   ۳. کتاب راهنما ۴. راهنماي تور

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- کداميک از کشورهاي زير در صدر کشورهاي اروپايي در زمينه گردشگري گردهمايي ها و رويدادها مي باشد؟

۱. نروژ  ۲. آلمان ۳. فرانسه ۴. ايتاليا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣- کداميک از انواع گردشگري ، امروزه از روبه رشدترين بخش هاي صنعت گردشگري جهان بوده وتوجه سازمانهاي دست

اندرکار و کشورهاي علاقه مند به گردشگري را به خود معطوف نموده است ؟

۱. گردشگري غذا و نوشيدني ها   

۲. گردشگري مذهبي

۳. گردشگري تاريخي 

۴. گردشگري بهداشتي و درماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤- در کداميک از انواع گردشگري بهترين و توانمندترين راهنمايان تور ، بوميان ساکن منطقه گردشگري مي باشند؟

۱. گردشگري مذهبي ۲. گردشگري طبيعت

۳. گردشگري تجاري  ۴. گردشگري ورزشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥- در عصرحاضر کدام مورد زير مهمترين وسيله براي مسافرت ، بويژه براي مسافرتهاي داخلي و کوتاه مي باشد؟

۱. قطار  ۲. اتوبوس بين شهري ۳. هواپيما   ۴. خودروي شخصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦- اتاقي که قسمت جلوي آن مختص پذيرايي و پشت آن اتاق استراحت قرار گرفته است ، چه ناميده مي شود؟

۱. کاباتا  ۲. استوديو   ۳. سوئيت   ۴. کانکتدروم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧- مهمترين مزيت سفرهاي گروهي و دسته جمعي و استفاده از تور، کداميک از موارد زير مي باشد؟

۱. استفاده مناسب تر از زمان و پول ۲. آسايش بيشتر

۳. آشنايي با همسفران ۴. استفاده مناسب تر از امکانات

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨- کدام يک از موارد زير را مي توان جز جذابيت  چالش ها و محدوديت هاي شغل راهنمايي تور به حساب آورد؟

۱. رقابت 

۲. فصلي بودن

۳. اماده باش کامل در طول ماموريت

۴. ريسک وخطرات احتمالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

 

٩- کداميک از شيوه هاي کسب اطلاعات توسط راهنما ، نکات ارزشمندي را در اختيار او گذاشته و معمولا بدون جايگزين

مي باشند؟

۱. کتاب ومجله  ۲. بروشور،کاتالوگ و نقشه

۳. رايانه واينترنت   ۴. تجربه قبلي راهنمايان ديگر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠- از منظر کارفرماي برگزار کننده تور کدام گزينه  از مهمترين وظايف يک راهنماي تور مي باشد؟

۱. حل مشکلات مسافران   

۲. اجراي برنامه هاي تور

۳. انجام امور اداري لازم   

۴. کنترل منظم تعداد افرادتور درهربرنامه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- توري که جز برنامه اصلي تور نبوده و هزينه آن در موقع ثبت نام اوليه از مسافر دريافت نشده باشد چه ناميده مي شود؟

۱. تور اجباري  ۲. تور اختياري

۳. تور برنامه ريزي نشده   ۴. تور مستقل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢- به طور ميانگين گردشگران کدام کشور ، بيشترين مبالغ خريد سوغات و يادگاري را انجام مي دهند؟

۱. برزيل ۲. فرانسه   ۳. آمريکا ۴. ژاپن

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣- در کدام يک از شرايط زير  راهنمايان ترجيح مي دهند  از پذيرش گروهي  مسافران امتناع کنند؟

۱. مسيرهاي طولاني  ۲. مسيرهاي داراي خريد زياد

۳. مسيرهاي کوتاه   ۴. مسيرهاي داراي خريدکم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤- کدام نوع تورها ، نياز بيشتري به توضيحات در خصوص مقصد و جاذبه هاي آن از سوي راهنماي تور به گردشگران را دارد؟

۱. تفريحي   ۲. ورزشي   ۳. غذا و نوشيدني   ۴. فرهنگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥- اولين و اساسي ترين فن و هنريک راهنماي تور چيست ؟

۱. برقراري ارتباط   ۲. مراقبت از سلامتي خود وهمراهان

۳. ارائه گزارش کار   ۴. حل مشکلات مسافران

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- اگر در يک تور هوايي ، بار يکي از اعضا تور تاخير داشته و يا گم شود ، جبران خسارت وارده بر عهده کيست ؟

۱. راهنماي تور ۲. مدير تور 

۳. خط هوايي مربوطه ۴. آژانس مسافرتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧- سازش ناپذيري و کوتاه نيامدن راهنما و پافشاري برروي حقوق مسافرانش ، هنگامي که کارمند هتل تاکيد مي کند که اتاق يک تخته نداريم ، بيانگر کدام ويژگي رفتاري و شخصيتي راهنماست ؟

۱. داشتن انرژي ،خودانضباطي وخودانگيزشي  ۲. انعطاف پذيري

۳. دورانديشي  ۴. اعتماد به نفس و قاطعيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨- کدام يک از ويژگي هاي راهنما  نقشي کليدي در ميزان موفقيت تور و نيز رضايت مسافرين ، مي تواند داشته باشد؟

۱. جذابيت   ۲. شيوه سخن گفتن  ۳. سن وتجربه  ۴. تحصيلات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩- اعتباري ، که عامل اعتباري قبل از ورود به فرايند ارتباطي مورد نظر آن را داراست ، چه ناميده مي شود؟

۱. اعتبار عرضي ۲. اعتبار بدست امده

۳. اعتبار نهايي ۴. اعتبار مشتق شده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- اشنايي با نقشه هاي جغرافيايي و جهت يابي از روي نقشه ، در کداميک از انواع تورها از اهميت بيشتري برخوردار مي باشد؟

۱. تورهاي درون شهري   

۲. تورهاي طبيعت گردي

۳. تورهاي ورزشي   

۴. تورهاي مذهبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١- ويژگي هايي که يک راهنماي تور در شرايط مختلف از خود نشان مي دهد چه ناميده مي شود؟

۱. ويژگي هاي شخصيتي   

۲. ويژگي هاي موقعيتي

۳. ويژگي هاي  رفتاري   

۴. ويژگي هاي تخصصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢- کداميک از ويژگي هاي امکانات ارتباطي نوين ،  بيش از بقيه مورد اشاره قرار مي گيرد؟

۱. تعاملي بودن ۲. تبديل پذيري  

۳. جهان شمولي ۴. تمرکززدايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣- خطا در رمزگذاري و کشف رمز وپيام هاي مخلوط ، مربوط به کداميک از موانع ارتباطات بين اشخاص مي باشد؟

۱. تفاوت هاي فرهنگي ۲. فضاي بازخورد

۳. مسائل مربوط به معني شناسي  ۴. تاثيرمقام

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤- کداميک از موارد زير در ارتباط با پيام هاي غيرکلامي غلط مي باشد؟

۱. جايگزين پيام هاي کلامي مي شوند.

۲. پيام هاي کلامي را تقويت مي کنند.

۳. درجهت خلاف و رد پيام هاي کلامي عمل مي کنند.  

۴. در ارتباط ما با ديگران تاثيري ندارند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥- دست هاي بهم گره خورده و يا فشردن صندلي ، بيانگر کداميک از حالات زير مي باشد؟

۱. حالت عصبي و نگران ۲. حالت خشم الود و پرخاشگر

۳. حالت تهديد آميز  ۴. حالت پذيرش و قبول

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦- کداميک از پيام هاي زير را نمي توان به درستي از طريق يک قسمت از چهره حدس زد؟

۱. ترس  ۲. غم   ۳. خشم  ۴. شادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧- کدام نوع از افراد مساله ساز براي تغيير آمادگي ندارند و هر تغييري هرچند کوچک مي تواند آنهارا نگران و آشفته سازد و

آغازي براي رفتار منفي در آنهاباشد؟

۱. افراد منفي گرا ۲. افراد يخي

۳. افراد بسته  ۴. افراد پوست تخم مرغي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨- درتقسيم بندي ادوارد هال از روابط انسانها بر اساس فاصله ، کدام فاصله را به عنوان فاصله روانشناختي مطرح کرده اند؟

۱. فاصله صميمانه يا دوستانه ۲. فاصله عمومي

۳. فاصله اجتماعي   ۴. فاصله شخصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩- کم اثرترين شيوه انتقال اطلاعات کدام است ؟

۱. استفاده از ابزارهاي مدرن ارتباطي   ۲. زبان بدن

۳. ارتباطات غيرکلامي ۴. تکيه انحصاري بر کلام

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠- به عقيده کارشناسان ، کداميک از موارد زير در اينده اي نزديک به پررونق ترين بخش صنعت گردشگري تبديل خواهد شد؟

۱. تورهاي طبيعت گردي   ۲. تورهاي مجازي

۳. تورهاي مذهبي   ۴. تورهاي تاريخي و فرهنگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام هادی (ع) : حسد نيكوييها را نابود سازد .

عنــوان درس :فن راهنمايي

ترم اول سال 95-96

عنــوان درس :فن راهنمايي

رشته تحصيلي/کد درس :مديريت جهانگردي ۱۲۱۸۰۱۶ – ,مديريت جهانگردي ۱۲۱۸۲۶۳

ـــــــ

١- کدام کشور اروپايي در صدر جدول گردشگري مايس قرار دارد؟

۱. انگلستان   

۲. آلمان  

۳. هلند  

۴. اسپانيا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢- رويايي بودن , تفريح متنوع , سکوت و آرامش , بهداشت مناسب و راحتي از ويژگيهاي  سفر با کدام وسيله نقليه مي باشد؟

۱. کشتي

۲. قطار  

۳. اتوبوس

۴. هواپيما

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣- در چه صورت اجراي برنامه از پيش طراحي شده بايد الويت اصلي راهنماي تور باشد ؟

۱. گروه از يک همگوني برخوردار باشد

۲. گروه فقط از جوانان تشکيل شده باشد

۳. گروه از يک نا همگوني برخوردار باشد  

۴. گروه فقط از متاهلين تشکيل شده باشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤- در صورت غايب بودن مسافر وظيفه راهنماي تور چيست ؟

۱. مسئوليتي ندارد.

۲ تا امدن مسافر صبر مي کند.

۳بلافاصله غيبت و تعداد نفرات غايب را به دفتر مرکزي کزارش نمايد.

۴. بعداز انجام سفر تعداد غايبين را در گزارش اعلام مي نمايد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥- کدام مورد در ارتباط با چالش ها و جذابيت هاي شغل راهنماي تور صحيح نيست ؟

۱. فصلي بودن موجب مي شود بنگاه هاي تورگردان راهنمايان را به صورت دايم به خدمت نگيرند.

۲ راهنمايان در طي سفر هيچ گاه بدون وظيفه نيستند.

۳داشتن گوش شنوا براي يک راهنما تحت هر شرايطي لازم است .

۴. راهنمايان تور جزء ناراضي ترين افراد از شغل شان به حساب مي آيند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦- بهترين راه کسب اطلاعاتي که به صورت عملياتي براي راهنماي تورقابل استفاده باشد کدام است ؟

۱. کتاب 

۲. عکس ها وبروشور

۳. تلفن 

۴. تجربه قبلي راهنمايان ديگر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧- کدام مورد در ارتباط با کاربرد احساسات و هيجانات توسط راهنماي تور صحيح است ؟

۱. ابراز احساسات نکند   

۲. احساسات از منفي به مثبت تنظيم شود.

۳. احساسات از مثبت به منفي تنظيم شود.  

۴. فقط از احساسات منفي استفاده شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- کدام مورد در ارتباط با اجراي  برنامه تورتوسط راهنماي تور صحيح است ؟

۱. ملاک عمل توافقي است که بين راهنما و کردشگران صورت مي گيرد.

۲ ملاک عمل راهنما برنامه اي است که از سوي دفتر اعزام کننده در اختيار وي قرار مي گيرد.

۳ ملاک عمل برنامه اي است که خود راهنما تهيه مي کند.

۴. ملاک عمل برنامه اي است که از سوي گردشگران ارايه مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩- اولين و اساسي ترين فن و هنر  يک راهنماي تور چيست ؟

۱. بر قراري ارتباط

۲. حل مشکلات مسافرين

۳. داشتن اطلاعات زياد  

۴. پذيرايي از مسافران

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠- اولين مرحله از فرايند اجراي تور کدام است ؟

۱. دريافت مدارک مسافر

۲. معرفي جاذبه ها

۳. کنترل مسير 

۴. معارفه و آشنايي با مسافرين

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١- خصوصيات يک راهنما به چند دسته تقسيم مي شود؟

۱. ويژگي هاي شخصيتي -ويژگي هاي تخصصي   

۲. ويژگي هاي شخصيتي -ويژگي هاي رفتاري

۳. ويژگي هاي تخصصي -ويژگي هاي حرفه اي

۴. ويژگي هاي فيزيکي -ويژگي هاي فطري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- کدام مورد  زيبا ترين و دلپسند ترين راه  نفوذ در شنونده ها و تغيير و تصحيح رفتار آنها است ؟

۱. قاطعيت کلام 

۲. ادب کلام  

۳. دور انديشي 

۴. هدفمندي کلام

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣- ازعوامل ارتقاء دهنده اعتبار و احترام راهنما تور نمي باشد؟

۱. وضعيت ظاهري   

۲. تخصص

۳. درون گرايي 

۴. برون گرايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤- کدام مورد در ارتباط با جذابيت صحيح است ؟

۱. جذابيت اکتسابي است .   

۲. جذابيت با زيبايي يکي است .

۳. جذابيت انتسابي است .

۴. جذابيت فطري است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- نحوه برخورد با افراد خودخواه بايد چگونه باشد؟

۱. در برابرآنها تسليم شويم .  

۲. با آنها برخورد تهاجم اميز داشته باشيم .

۳. در مقابل آنها صبور باشيم .  

۴. تنها بر اساس حقايق و واقعيت ها رفتار کنبم .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦- کدام مورد از ويژگي هاي افراد برون گرا نمي باشد؟

۱. تنوع طلب   

۲. بي خيال   

۳. خوش بين   

۴. محافظه کار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- اين اعتبار از عنوان ,لقب و هر آنچه که براي فرد تشخصي به همراه دارد سرچشمه مي گيرد.

۱. اعتبار نهايي 

۲. اعتبار ثانويه 

۳. اعتبار مشتق شده  

۴. اعتبار اوليه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨- کدام مورد از  ويژگي هاي تخصصي و حرفه اي راهنما تور نمي باشد؟

۱. صبر و از خود گذشتگي   

۲. دانستن زبان

۳. اشنايي با قوانين و مقررات گردشگري  

۴. تبحر در مديريت اجرايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩- اصلي ترين خطري که گردشکران را در ارتباط با غذا تهديد مي کند کدام است ؟

۱. غذاهاي دريايي

۲. غذاهاي آماده و کنسرو

۳. گوشت وشير 

۴. سبزيجات و غذاهاي محلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠- کدام مورد از ويژگي  و خصوصيات فناوري هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي در عصر حاضر نمي باشد؟

۱. تمرکز زدايي 

۲. محدوديت زماني

۳. تعاملي بودن 

۴. طرفيت بالاي اطلاع رساني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١- در ارتباط ميان افراد چند در صد برداشت هاي گيرنده از روي محرک هاي غير کلامي فرستنده صورت مي پذيرد؟

٩٠.۱درصد   ١٠.۲درصد   ٢٠.۳درصد   ٣٠.۴درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢- چه زماني در ارتباط , معاني به آساني و با سرعت منتقل و بر جامعيت آن افزوده مي شود؟

۱. پيام غير کلامي جايگزين پيام کلامي شود.

۲ پيام کلامي جايگزين پيام غير کلامي شود.

۳پيام غير کلامي در جهت خلاف پيام کلامي عمل کند.

۴. پيام غير کلامي به تقويت و پشتيباني پيام کلامي بپردازد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣- ارتباطات غير کلامي به چند دسته تقسيم مي شوند؟

۱. مستقيم -غير مستقيم

۲. ثابت -متحرک

۳. ارادي -غير ارادي   

۴. کارامد-ناکارامد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤- اين افراد براي تغيير آمادگي ندارند و هر تغييري هر چند کوچک مي تواندآنها را نگران و آشفته سازد؟

۱. هميشه شاکي

۲. افراد يخي   

۳. افراد بسته   

۴. افراد خيلي خوب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥- فاصله اي که هر انسان يا موجود زنده براي خود قلمرويي در آن قائل است و به سختي اجازه عبور ديگران از اين فاصله را مي دهد؟

۱. فاصله عمومي

۲. فاصله صميمانه   

۳. فاصله اجتماعي   

۴. فاصله شخصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦- اين روش به تنهايي بدترين و کم اثر ترين شيوه انتقال پيام است .

۱. زبان بدن

۲. ارتباط غير کلامي  

۳. کلام  

۴. حرکات بدن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧- نظارت و ارزيابي بر کار  راهنمايان تور از چه راهي صورت مي پذيرد؟

۱. مشاهده مستقيم   

۲. تکميل فرم نظر خواهي توسط مسافران

۳. خود اظهاري 

۴. بازديد سر زده از تور

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨- ملاک اوليه در بکار گيري راهنمايان در دفاتر خدمات مسافرتي کدام است ؟

۱. داشتن ليسانس جهانگردي

۲. تسلط به زبان انگليسي

۳. داشتن ظاهر مناسب

۴. داشتن کارت راهنمايان تور

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩- برگزاري دوره هاي آموزشي براي تربيت راهنمايان تور در کشور ما در چه رشته هايي صورت مي گيرد؟

۱. تورهاي داخلي -تورهاي خارجي

۲. تورهاي گروهي -تورهاي اموزشي

۳. تورهاي فرهنگي -طبيعت گردي

۴. تورهاي تخصصي -عمومي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠- زبان رسمي در فدراسيون جهاني راهنمايان گردشگري کدام است ؟

۱. انگليسي   

۲. فرانسوي   

۳. اسپانيايي   

۴. الماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام صادق (ع) : چيزي كه مايه تقرب به خداي متعال است كوچك مشمار ، اگر چه پاره خرمايي باشد .