آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

فناوری اطلاعات (برای مدیران) کد 1511012

نام درس : فناوري اطلاعات براي مديران

ترم دوم سال 88-89

نام درس : فناوري اطلاعات براي مديران

رشته تحصیلی . کد درس : مهندسي فناوري اطلاعات ١٥١١٠١٢

ــــــــ

١. زير ساخت تجارت الکترونيکي کدام است ؟

  الف . پردازش خطي    ب . پردازش شبکه اي   ج . پردازش عمودي    د. پردازش الکترونيکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢. يک محيط تجاري رقابتي از کدام يک پديد نمي آيند؟

  الف . مشتري   ب . عوامل محيطي ج . عوامل سازماني د. عوامل تکنولوژي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣. فعاليت هاي جديدي همچون تغيير در ساختار يا روند يا استراتژي رقابتي چه نام دارد؟

  الف . فعاليتهاي اوليه  ب . فعاليت هاي واکنش حياتي 

  ج . فعاليت هاي کاري  د. فعاليت هاي تحت فشار 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤. برنامه هايي همچون "شش سيگما" يا "پردازش بهنگام " مربوط به کدام فعاليتها يا واکنشهاي سازماني است ؟

  الف . تمرکز بر مشتري   ب . بهبود مستمر  ج . ساختاردهي مجدد   د. توليد سفارشي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥. در ساختاردهي مجدد فرآيندهاي سازماني (BPR) کدام مورد زير دچار تغيير و تحول نمي شود؟

  الف . تکنولوژي  ب . انساني ج . سازماني    د. مباحث اخلاقي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦. تعريف "جمع آوري ، پردازش ، ذخيره ، تحليل و انتشار اطلاعات براي يک هدف خاص " مربوط به  

  الف . کسب و کار الکترونيکي   ب . سيستم اطلاعات 

  ج . سيستم رسمي   د. تجارت الکترونيکي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧. فناوري و محيط شي ء محور در بر گيرنده کدام نيست ؟

  الف . برنامه نويسي شي گرا    ب . پايگاه داده 

  ج . سيستم عامل    د. مشتري 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨. مت کاف رشد ارزش يک شبکه را تقريبا برابر کدام مورد مي داند؟

  الف . مجذور تعداد کاربران    ب . برابر تعداد کاربران 

  ج . جذر تعداد کاربران د. دو برابر کاربران 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩. منظور از فناوري RFID چيست ؟

  الف . پردازش فراگير  ب . شناسايي فرکانس راديويي 

  ج . پردازش سيار   د. اينترنت و وب 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠. هدف اساسي سيستم اطلاعات چيست ؟ 

  الف . پردازش علمي داده    ب . پردازش اقتصادي داده و تبديل آن به دانش 

  ج . پردازش اطلاعات  د. پردازش اطلاعات براي توليد علم 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١. کدام يک جزء ساختار سازماني سيستم اطلاعات نيست ؟ 

  الف . کارکردي ب . سازماني 

  ج . درون سازماني   د. بين سازماني 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢. اولين نمونه از سيستم هاي فناوري اطلاعات برون سازماني کدام است ؟ 

الف . تبادل الکترونيکي داده    

ب  PDA.

ج . تلفن همراه

د. پردازش سيار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣. سيستم پردازش تراکنش (TPS) به کدام مورد نمي پردازد؟ 

  الف . کنترل    ب . پشتيباني    ج . پردازش    د. گردآوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤. کدام مورد جزء بخشهاي اصلي زنجيره تامين نيست ؟ 

  الف . بالايي    ب . پاييني ج . داخلي د. خارجي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥. هدف معماري سرويس گيرنده /سرويس دهنده چيست ؟ 

  الف . حداکثر نمودن سرعت    ب . حداکثر نمودن دقت 

  ج . حداکثر استفاده از منابع کامپيوتري د. حداکثر نمودن استفاده از حافظه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦. پروژه "جستجوي هوش فرازميني " يک نمونه از پروژه هاي   

  الف . پردازش خطي    ب . پردازش گره اي    ج . پردازش عمودي    د. پردازش افقي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧. پشتيباني از پردازش کاربران نهايي مربوط به کدام يک از وظايف متغير بخش سيستمهاي اطلاعات مي شود؟ 

  الف . کارکردهاي سنتي سيستم اطلاعات    ب . کارکردهاي نوين سيستم اطلاعات 

  ج . کارکردهاي مديريت امنيت د. کارکردهاي اضافي مديريت کاربران 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨. به تکنيک هاي پچييده تجزيه و تحليل براي غربال حجم زيادي از اطلاعات چه گفته مي شود؟ 

  الف . وب کاوي  ب . داده کاوي   ج . دانش کاوي   د. کشف الگو 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩. اين تعريف مربوط به کدام نوع درگاه مي شود: "براي گروه هايي با علايق ويژه طراحي شده اند  

  الف . درگاه هاي تجاري ب . درگاه هاي انتشاراتي   

  ج . درگاه هاي شخصي  د. درگاه هاي پيوسته 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠. بزرگترين تفاوت بين نرم افزارهاي IRC و پيام رساني فوري (مثل ICQ و MSN Messenger اين است که 

الف . سيستم IRC به صورت مکالمه بلادرنگ نيست   

ب . معمولا همه کاربران کانال هاي ICQ هر چه ساير کاربران مي گويند را مي بينند 

ج . معمولا همه کاربران کانال هاي IRC هر چه ساير کاربران مي گويند را مي بينند 

د. سيستم ICQ امنيت کمتري دارد 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١. با "استفاده از فناوريهاي ديجيتال که به سازمان ها يا افراد قابليت همکاري در برنامه ريزي، طراحي، توسعه ، مديريت ، جستجوي محصولات ، خدمات و برنامه هاي ابتکاري تجارت الکترونيکي و فن آوري

اطلاعات را ميدهد" چه گفته ميشود؟ 

الف .همکاري تجاري    ب . همکاري مجازي    ج .همکاري الکترونيکي   د.مورد ب وج 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢. فناوري وب و فناوري اطلاعات کدام ويژگيهاي زنجيره تامين را نميتوانند تغيير دهند؟ 

  الف . تعداد بازيگران  ب . نقش شخصي افراد

  ج . مدل همکاري در زنجيره    د. ميزان عرضه و تقاضا 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣. حرکت اطلاعات در طول زنجيره اي از مراحل که روال هاي کاري سازمان را مي سازد ، چه ناميده مي شود؟ 

  الف . مديريت جريان کار    ب . جريان کار 

  ج . سيستم جريان کار د. خودکارسازي جريان کار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤. کدام يک جزء مزاياي کنفرانس ويدئويي از راه دور نيست ؟  

  الف . هزينه پايين تر نسبت به کنفرانس اينترنتي 

  ب . امکان ارتباط رو در رو براي افراد در مکان هاي گوناگون 

  ج . زمان کمتر 

  د. پشتيباني از انواع مختلف رسانه ها 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥. کداميک از گزينه هاي زير از ويژگيهاي هرزنامه نيست  

  الف . از مشکلات اصلي دنياي برخط محسوب نمي شوند 

  ب . پيام ها بدون توجه به تناسبشان و بي هدف پخش مي شوند 

  ج . به طور وسيع براي تبليغات از آن ها استفاده مي شود  

  د. اغلب با پيام هاي آتشين پاسخ داده مي شوند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦. درجه ديجيتالي شدن در تجارت الکترونيکي به کدام عامل بستگي ندارد؟  

  الف . محصول (خدمت )   ب . فرآيند ج . عامل (واسطه )  د. مشتري 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧. "نوعي تراکنش در تجارت الکترونيکي که در آن شرکاي تجاري بـه صـورت الکترونيکـي بـا يکـديگر (بـه جـاي خريـد وفـروش ) همکاري ميکنند و اين همکاري اغلب بين دو يا چند شريک تجاري در زنجيره تامين اتفاق مي افتد"، مربوط به کدام گزينه زير است ؟ 

  الف . سازمان با سازمان با فرد    ب . سازمان با سازمان  

  ج . تجارت مشترک   د. سازمان با فرد 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨. کدام گزينه زير از ويژگي هاي تقسيم بندي کاتالوگ هاي الکترونيکي نيست ؟ 

  الف . محتويات يکسان براي همه مشتريان 

  ب . درجه سفارشي سازي 

  ج . ميزان يکپارچگي با ساير فرايندها يا خصوصيات کسب وکار 

  د. پويايي در ارائه اطلاعات 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩. نرم افزار مخربي که (تجسس افزار) به يک برنامه پيوست شده و فعاليت هاي نامطلوبي را بر روي کامپيوتر شما انجام ميدهد چه نام دارد؟ 

  الف . نرم افزار جمع آوري    ب . اسب تروا 

  ج . شماره گير د. رباينده 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠. کدام يک جزء تبادلات عمومي در بازارهاي الکترونيکي نيست ؟ 

  الف . تبادلات عمودي براي مواد غيرمستقيم   ب . توزيع کنندگان عمودي براي مواد مستقيم 

  ج . توزيع کنندگان افقي د. تبادلات افقي براي مواد مستقيم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣١. از چکهاي الکترونيکي غالباً در کدام تراکنشهاي زير استفاده مي شود؟ 

الف .تراکنشهاي سازمان با سازمان (B2B

ب . تراکنشهاي سازمان با فرد (B2C)

ج . تراکنشهاي فرد با فرد (C2C)

د. تراکنشهاي فرد با سازمان (C2B)

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٢. در کدام يک از الزامات امنيتي براي انجام تجارت الکترونيکي، "خريدار، فروشنده و موسسات واسط بايد از هويت کساني که با آن داد و ستد مي کنند"، مطمئن باشند؟ 

  الف . مقابله با انکار ب . يکپارچگي   ج . تاييد  د. ايمني 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٣. استاندارد بي سيم فناوري تراشه است که براي برقراري ارتباط موقت با دامنه محدود (داده و صوت ) بين تجهيزات سيار، طراحـي شده است ، چه نام دارد؟ 

الف . پروتکل کاربرد بي سيم  

ب . بلوتوث 

ج  Wi-Fi.

د. شبکه بي سيم محلي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٤. کدام يک از عوامل اصلي توسعه تجارت سيار نمي باشد؟ 

  الف . سهولت  ب . محلي کردن محصولات و خدمات 

  ج . عمومي سازي   د. حضور فرامکاني 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٥. کدام يک از پروتکل هاي عمده فناوري سيار نمي باشد؟ 

  الف . دسترسي چندگانه با توزيع ماهواره  

  ب .دسترسي چندگانه با توزيع زمان 

  ج . دسترسي چندگانه با توزيع فرکانس 

  د. دسترسي چندگانه با توزيع کد 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٦. کدام مورد يا موارد مانع رشد بازار Wi-Fi هستند؟ 

  الف . هزينه    ب . پهنا  ج . امنيت  د. الف و ج 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٧. برنامه هاي سازمان با فرد در تجارت سيار در کدام حوزه ها متمرکز است ؟ 

١.خريد(محصولات وخدمات )

 ٢.تبليغات  

 ٣.تامين محتوا در ازاي دستمزد 

  الف .١و٢ ب .٢و٣  ج .١و٢و٣ د.١و٣ 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٨. کدام يک جزء خدمات اساسي تجارت مکان محور نيست ؟ 

  الف .رهيابي    ب .دورسنجي   ج .رديابي د.تهيه نقشه 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٩. کدام فناوري زير داده هاي GPS (سيستم موقعيت ياب جهاني) را با تصاوير ديجيتالي نقشه يکپارچه ميکند؟

الف .تجسم داده هاي GIS ب .دورسنجي 

ج .يکپارچه سازي بي سيم ٠    د.پردازش سيار 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤٠. يک بارکد معمولي از ١٢ رقم تشکيل شده است که   

  الف .٤ رقم اول کد محصول ، ٦ رقم دوم بيانگر سازنده و ٢ رقم آخر کشور را نشان مي دهد 

  ب . ٢ رقم اول کد محصول ، ٤ رقم دوم بيانگر سازنده و ٦ رقم آخر کشور را نشان مي دهد 

  ج . ٤ رقم اول کشور، ٦ رقم دوم بيانگر سازنده و ٢ رقم آخر کد محصول را نشان مي دهد 

  د. ٢ رقم اول کشور، ٤ رقم دوم بيانگر سازنده و ٦ رقم آخر کد محصول را نشان مي دهد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

سوالات تشريحي

١. هر کدام از مفاهيم زير را در يک جمله تعريف نماييد. (٢ نمره )

  الف . اقتصاد ديجيتالي  

  ب . پردازش ياري رسان  

  ج . همکاري مجازي  

  د. بازار يابي ويروسي 

٢. مراحل چرخه حيات ارائه خدمات به مشتري را نام برده و توضيح دهيد. (١ نمره ) 

٣. چهار مورد از تجهيزات مورد استفاده در پردازش سيار را نام برده و در حد يک جمله توضيح دهيد. (١ نمره ) 

٤. کاتالوگ الکترونيکي را تعريف نموده و ويژگيهاي آن را فقط نام ببريد. (١ نمره ) 

٥. مدل پنجگانه نيروي پورتر (که شامل عوامل اصلي هر نيرو است ) را ترسيم نموده و توضيح دهيد. (١ نمره )

پیامبر اکرم (ص) : مردم را از معاشرانشان بشناسيد ، زيرا كند هم جنس با هم جنس پرواز .