آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

فلسفه تاریخ کد 1229050

عنــوان درس : فلسفه تاريخ

ترم اول سال 91-92

عنــوان درس : فلسفه تاريخ

رشته تحصيلي/کد درس :تاريخ ۱۲۲۹۰۵۰

ـــــــــ

١- در بين فوايد تاريخ آن چه هنوز اهميت خود را از دست نداده است ، چيست ؟

۱. آشنايي با عقايد  

۲. آشنايي با اديان

۳. جنبه عملي و اخلاقي تجارب تاريخ   

۴. ادامه سنت هاي افتخار آميز گذشته

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- کدام گزينه جزو فوايد تاريخ محسوب نمي شود؟

۱. خودشناسي انسان

۲. دريافت انگيزه ها و اسرار نهفته رفتار خويش

۳. ارزيابي بهتر رسالت خويش در جامعه

۴. دريافت انگيزه هاي رفتاري ديگران

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣- به عقيده « نيچه » افراط در تاريخ و تاريخ نگري چه نتيجه اي به دنبال خواهد داشت ؟

۱. سرخوردگي و يأس

۲. تأخير در عمل  

۳. پوچ گرايي   

۴. عقيده به قضا و قدر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤- کدام يک از متفکران زير تاريخ را عبارت از يک سلسله تصادف و اتفاق مي داند که با رمان و قصه تفاوت زيادي ندارد؟

۱. رنسي

۲. دلفيکو  

۳. ولتر 

۴. کالينگ وود

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥- اهل سياست بدون آشنايي با تاريخ درحوزه عمل ، کدام ويژگي را از دست مي دهند؟

۱. مصلحت بيني

۲. مديريت

۳. واقع بيني

۴. کاميابي هاي سياسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦- « بندتوکروچه » تاريخ را با چه عنواني تلقي کرده و نزديک به چه دانست ؟

۱. قصه   

۲. شعر   

۳. فلسفه  

۴. اخلاق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧- ملاک تفکيک تاريخ از اساطير در نزد اقوام و ملت ها به کدام امر باز مي گردد؟

۱. طرز فکر و درجه تکاملي آنها

۲. درجه اهميت آداب و مناسک ديني

۳. علاقه آنان به حفظ سنن شفاهي 

۴. تفسير نادرست پديده هاي تاريخي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨- رابطه عليت  مورخاني را که مايل به نقش ماوراء طبيعت و مشيت الهي در تاريخ نيستند، به چه نتيجه اي مي رساند ؟

۱. انديشه عليت

۲. تاريخ گرايي  

۳. تصادف و اتفاق  

۴. قاعده نظم و ضابطه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩- امام محمد غزالي در کتاب « المنقذمن الضلال » يقين به نبوت را امري مي داند که از چه طريق مي توان بدان رسيد؟

۱. ذوق 

۲. استدلال

۳. عرفان  

۴. تصديق قضايا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠- اين متفکر شعر را فلسفي تر از تاريخ مي دانست ؟

۱. افلاطون

۲. ارسطو  

۳. سقراط  

۴. هرودوت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- تاريخ در نزد مورخان رسمي که در سفرهاي جنگي پادشاهان با ايشان همراه بوده اند عبارت بوده است از؟

۱. شناخت گذشته 

۲. عبرت آموزي از گذشته

۳. آشنايي با افتخارات گذشته 

۴. وقايع نگاري همراه با ستايش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢- کدام مورخ انگليسي سعي کرد در آثار خود نشان دهد که محقرترين هنرپيشه تئاتر هم به قدر نام آوران بزرگ در پيدايش و توسعه کشور خويش تأثير داشته اند؟

۱. ريچارد گرين

۲. ولتر   

۳. کارل لامپرشت   

۴. ديويد هيوم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- در کدام گزينه قديمي ترين کوشش منظم اقوام شرقي براي تاريخ نگاري آمده است ؟

۱. الواح سومري

۲. تورات  

۳. کتيبه هاي هخامنشي   

۴. اوستا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤- اولين مورخ مسلمان که در تأليف اثرش که يک تاريخ عمومي است ؛ خود را از توجيه «خوارق » در تاريخ بي نياز يافت ؟

۱. ابن خلدون  

۲. طبري   

۳. راوندي   

۴. ابن مسکويه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥- کدام گزينه درباره خداينامه ها صادق نيست ؟

۱. روايات خداينامه ها تا حدي رنگ افسانه و حماسه دارد.

2. الگويي از يک رشته تواريخ پادشاهان و زندگي ايشان است .

3. تجسمي از آرمان هاي طبقه نجبا در عهد ساسانيان است .

۴. واقعه نگاري صادقانه و صميمانه اي از زندگي پادشاهان و احوال زمانه ايشان است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦- در تاريخ نويسي مسيحي مورخان سرياني و ارمني روايات را منحصرًا به چه زمينه اي محدود ساختند؟

۱. بيان کرامات قديسان و شهدا

۲. تعصب هاي کهنه مذهبي

۳. اعمال رسولان و رسالات آنها   

۴. انتظار درباره يک نجات دهنده موعود

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧- در تاريخ نويسي مسلمين دو شرط عمده مورخ کدام است ؟

۱. صداقت – عدالت

۲. عدالت – ضبط

۳. پارسايي – استنباط عقلاني

۴. تقوا – پرهيز از اغراض

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨- کتاب اين فيلسوف مسلمان در حقيقت يک« دائره المعارف » تحليلي است از تمام اطلاعات مربوط به روش تاريخ نگاري که مورخ با احاطه بر آنها اثر علمي خود را پديد مي آورد؟

۱. ابن خلدون  

۲. ابوريحان بيروني  

۳. ابوعلي مسکويه   

۴. محي الدين کافيجي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩- در حوزه نقد تاريخي از نظر يک فيلسوف مسلمان « قانون المطابقه » چه تعريفي دارد؟

۱. شناخت احوال گذشتگان براي کسي که زمان آنها را درک نکرده است .

2. انطباق احوال اجتماعي و سياسي و فرهنگي هر دوره با شرايط زندگي مورد قبول عامه

3.انطباق حوادث منقول با آنچه اقتضاي طبيعت و احوال جاري عمران بشري است .

۴. انطباق جريانات تاريخي و سياسي با مدارک و اسناد موجود در زمان واقعه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠- جسورانه ترين و در عين حال عظيم ترين طرح در تاريخ نويسي مسلمين به زبان فارسي در عهد کدام سلسله به رشته تحرير در آمد و نامش چه بود؟

۱. سامانيان – تاريخ الکامل  

۲. ايلخانان – جامع التواريخ

۳. صفويه – تاريخ يميني 

۴. غزنويان – تاريخ بيهقي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١- اين نکته که سر و کار تاريخ غالباً با امور جزئي و فردي است مانع عمده اي است در رسيدن به چه چيزي است ؟

۱. قطعيت و قاعده   

۲. حقيقت و قانون

۳. عينيت و قانون  

۴. تجربه و قانون

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢- تاريخ از نظر « هاينريش ريکرت » علاوه بر توصيف واقعيت ها مشتمل بر چه چيزي است ؟

۱. قضاوت ارزش ها   

۲. قضاوت مردم

۳. نيات مردم  

۴. عرف و سنت رايج

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣- کدام گزينه درباره « جنبه عيني » در تاريخ صحيح نمي باشد؟

۱. جنبه عيني در تاريخ مطلق نبوده و نسبي است .

2. جنبه عيني در تاريخ با آنچه در علم آن را عيني مي خوانند متفاوت است .

3. گرايش ذهني مورخ وي را در شناخت ياري رسانده و وي را به عينيت رهنمون مي سازد.

۴. تاريخ همين اندازه که خود آگاهانه از تبعيض ، تعصب و از کتمان حقيقت دور باشد جنبه عيني دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤- از نظر کدام فيلسوف تاريخ « تمام تاريخ » عبارت است از تاريخ معاصر؟

۱. ويلهلم ديلتاي   

۲. بندتوکروچه  

۳. کالينگ وود  

۴. کارل پوپر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥- از نظر «فرانسيس بيکن » تبعيت کورکورانه اقوال کساني که مردم عادت کرده اند سخنان آنان را به منزله حجت بشمارند ودر واقع پرستش کنند چه نام دارد؟

۱. بت هاي بازاري  

۲. بت هاي نمايشي

۳. بت هاي شخصي

۴. بت هاي طايفه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦- امري که مورخ و فيلسوف با آن سر و کار دارد و با استفاده از قانون عليت مي توان بر وجود و وقوع آن آگاهي يافت وتوجيه اش کرد چه نام دارد؟

۱. حقيقت تاريخي

۲. واقعيت تاريخي

۳. عليت تاريخي   

۴. حقيقت عقلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧- « توماس هابز» در علت منشاء جنگ ها غير از علاقه به جلب نفع و ترس از ضرر ،چه عامل ديگري را دخيل مي دانست ؟

۱. جاذبه انتقام  

۲. شوق به افتخار  

۳. رسيدن به قدرت  

۴. ارضاء ميل تهاجم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨- آن چه را که تاريخ همواره از آن به عنوان بيماري روحاني يک جامعه نام برده کدام است ؟

۱. قضاوت هاي بي رحمانه 

۲. تفتيش عقايد و افکار

۳. تعصب و بي تسامحي   

۴. عدم همزيستي مسالمت آميز انسان ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩- اين سخن از کدام فيلسوف اخلاق درباره آزادي است ؟ « آزادي بي حکومت هرج و مرج است و حکومت بي آزادي تجاوز»

۱. مهاتماگاندي

۲. ديدور  

۳. بالينگبروک  

۴. کانت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠- اين مسأله در تمام تاريخ مشکل عمده انسانيت بوده است ؟

۱. طبقات  

۲. مالکيت

۳. جنگ ها

۴. عصبيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام باقر (ع) : در هر قضاي الهي ، براي مؤمن خيري نهفته است .

عنــوان درس :فلسفه تاريخ

تابستان 94

عنــوان درس :فلسفه تاريخ

رشته تحصيلي/کد درس :تاريخ ۱۲۲۹۰۵۰

ــــــــــ

١-کدام متفکر و انديشمند مسلمان ، فايدة عمدة تاريخ را بهره بردن از تأمل در آثار قرون گذشته و نظر در احوال گذشتگان

مي دانست ؟

۱. ابوالحسن مسعودي   ۲. ابن واضح يعقوبي ۳. ابوريحان بيروني  ۴. اخوان الصفا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢- کدام انديشمند معتقد بود که افراط در تاريخ و تاريخ نگري ، پر و بال عمل را فرو مي بندد؟

۱. گوته  ۲. نيچه ۳. هرودوت   ۴. کاليس تنس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣-کدام مورٌخ قرن نوزدهم ميلادي دعوتگر جنگ بود و تحقق يک صلح پايدار را خلاف اخلاق مي پنداشت ؟

۱. فن ترايچکه ۲. اشتفن تسوايگ  ۳. پَل والـري  ۴. ماکياول

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤-از نظر مرحوم زرين کوب ، کدام يک مي تواند خالصترين فلسفه هاي تاريخ را به انسان ظلوم و جهول تلقين کند؟

۱. تجربة شکست   ۲. تجربة پـيروزي  ۳. تجربة قبرستان  ۴. تجربة انقلاب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥-مجردترين و خالصترين لذتي که از تاريخ حاصل مي شود کدام است ؟

۱. نوعي تجربه عرفاني است که وحدت وجود و تداوم بشريت را بيان مي کند.

۲ذوق هنري که در گزارش هاي تاريخي وجود دارد.

۳شناخت احوال واقعي اشخاص و قهرمانان

۴. آشنايي با اديان و تاريخ مذاهب

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦-کدام مورخ ايراني بر اين باور بود «تواريخ در حقيقت اسمارند و اسمار مرد را سرگرم مي گرداند تا ساعتي از نامراديها

برآسايد»؟

۱. بيــهقي   ۲. نخجواني  ۳. گرديزي   ۴. بلعمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧-چه کسي اساطير را بر مبناي اطلاعات حوزة مطالعاتي مردم شناسي تفسير کرده است ؟

۱. زيگموند فرويد   ۲. ماکس مولر ۳. مانهارت   ۴. سيسرو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨-در اساطير بابل قديم ، داستان آفرينش تصوير شاعرانه اي از چه مسأله اي بود؟

۱. کشمکش ميان خدايان و انسان ها  ۲. جنگ ميان پادشان و فرمانروايان

۳. نبرد ميان عناصر خير و شرٌ  ۴. جدال بين نظم و بي نظمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩- کتاب «تاريخ همچون سرگذشت آزادي » اثر کيست ؟

۱. ويکو  ۲. رنسي ۳. کروچه ۴. ارسطو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠-کدام شخصيت معتزلي معتقد بود که پيامبر(ص ) حاجت به معجزه ندارد؟

۱. ثمامة بن الاشرس ۲. قاضي عبد الجبار ۳. أبوالـهذيل علاف  ۴. واصل بن عطاء

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١-ديويد هيوم در بحث نفي مَعجزه ، با کدام جريان کلامي اسلام همداستان است ؟

۱. خوارج ۲. مرجئه   ۳. اماميه ۴. اشاعره

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢-تولستوي شکست فرانسه از روسيه در نبرد بارادينو را با کدام رويکرد تاريخنگري تفسير مي کرد؟

۱. نگرش قهرماني  ۲. نگرش رباني ۳. نگرش انساني   ۴. نگرش فلسفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣- نخستين تحول و طغيان جدي در برابر شيوة تاريخنگاري سنّتي در اروپا توسط چه کسي انجام گرفت ؟

۱. ريچارد گرين   ۲. ديويد هيوم ۳. اسپي نوزا  ۴. ولتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤-کدام گزينه پيرامون تاريخ کهن مردمان شرق ، نادرست است ؟

۱. در اسفار عهد عتيق ، مورخ در واقع همان کاهن عــبري است .

۲محيط تاريخي حاکم بر روايات تورات ، يک محيط مصري ـ بابلي است .

۳امرافل پادشاه بابل که در کتاب پيدايش با يوسف (ع ) معاصر بوده ، يادآور نام حــمورابي است .

۴. سومريها نخستين مردماني بودند که بيرون از قلمرو افسانه و اسطوره ، لزوم ضبط و ثبت حوادث واقعي را درک کردند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥- ابن الراوندي در کدام اثر خويش منکر معجزه شده است ؟

۱. الحاوي ۲. الزمـرده   ۳. المجالس   ۴. مخاريق الأنبياء

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦- در کدام يک از نمونه هاي وقايع نگاري کهن ايران ، نفوذ وقايع نگاري بابلي بيشتر محسوس است ؟

۱. بيانية کوروش کبير در بابل   ۲. کتيبة داريوش بزرگ در بيستون

۳. کتيبه هاي خشايار شاه در تخت جمشيد ۴. لوح طلايي «آريارمن » هخامنشي در همدان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧- منصور عباسي بر اساس داستان و سرگذشت کدام يک از شاهان ساساني ، اقدام به قتل ابومسلم نمود؟

۱. خسرو پرويز ۲. اردشـير بابکان  ۳. شاپور ذوالاکتاف  ۴. خسرو انوشـيروان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨-اين سخن که «مورٌخان بسبب تعصّب يا جهالت ، کساني را بيهوده فرو مي نهند يا بيجهت بر مي کشند»، از کيست ؟

۱. شمس الدين سخاوي  ۲. تاج الدين سَــبکي   ۳. ابوريحان بيروني  ۴. کافيجي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩- موضوع کتاب تاريخي «مواهب الهي » چيست ؟

۱. تاريخ آل مظفر  ۲. فتوحات تيمور  ۳. تاريخ آل کرت   ۴. تاريخ سربداران

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠-کدام مورخ اسلامي را مي توان نمونه مکتب تاريخنگري توسيديد يا پولي بيوس در شرق قلمداد کرد؟

۱. طاهر بن مطهر مقدسي  ۲. محمدبن جرير طبري

۳. أبو الفرج ابن الجوزي   ۴. ابو علي مسکويه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١- بنابر باور هاينريش ريکرت ، تاريخ عبارت از چيست ؟

۱. قضاوت ارشها و ارزيابي  ۲. جستجوي علت و معلول

۳. بررسي توالي رخـدادها  ۴. توصيف واقعيتها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢- مسألة عمده و مهمي که در مطالعات تاريخي براي گئورگ زيمل مطرح بود، کدام است ؟

۱. اهتمام به تاريخ معاصر  ۲. نفس پديده هاي تاريخي

۳. توالي و ارتباط احوال نفساني  ۴. انطباق تصور مورخ با واقعيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣- کتاب «اصول فلسفه » که به اسباب و موجبات خطا در حوزة تاريخنگري و تاريخنگاري پرداخته ، اثر کيست ؟

۱. بوسوئه ۲. مالبرانش  ۳. رنه دکارت  ۴. کالينگ وود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤-کدام دسته از انديشمندان و دانشمندان ، بين «حقيقت عقلي » و «حقيقت واقع » تفاوت قائل شده اند؟

۱. مورخان   ۲. فيلسوفان  ۳. روانشناسان ۴. جامعه شناسان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥- کورنو با چه استدلالي تاريخ را در رديف دانشهايي مانند اخترشناسي و جانورشناسي قرار داده است ؟

۱. هم در تاريخ ، و هم در اين دانشها تکوين و تطور حيات جامعه بررسي مي شود.

۲در همة اين دانشها، شناخت «موضوع » بر شناخت دگرگونيهاي آن مبتني است .

۳در همة اين دانشها، موضوع علم به عنوان يک کل مورد بررسي قرار مي گيرد.

۴. هم در تاريخ ، و هم در اين دانشها عينيت و عليت نسبي هستند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦-کدام گروه از اقوام گذشته ، براي تحــمل تاريخ از انديشة تکرار و تناسخ بهره مي جسته اند؟

۱. يونانيان   ۲. ايرانيان   ۳. روميان ۴. هندوان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧-کدام حوزه را مي توان گهوارة قديمي ترين تمدن امروز انساني قلمداد نمود؟

۱. نيل و فرات ۲. هند و چين ۳. يونان و روم ۴. آسياي ميانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨- طراح مشهور صـلح پايدار که بود؟

۱. ماکس وبر  ۲. کارل مارکس   ۳. امانوئل کانت ۴. چارلز داروين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩- تضمين کنندة دو اصل عمدة حيات انساني ـ صلح و آزادي ـ کدام است ؟

۱. اقتصاد ۲. اخلاق ۳. جامعه ۴. فرهنگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠-جَرج سانتايانا تمدن و فرهنگ انساني را دستآورد و محصول تأثير عادات و آداب کدام طبقه مي داند؟

۱. کارگران و پيشه وران  ۲. شاهزاده و حاکمان   ۳. طبقة حَــکما   ۴. طبقة ممتاز

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام سجاد (ع) : پس تو را است سپاس بر آن كه ما را از بلا و آسيب نگاه داشتي ، و تو را است سپاس بر نعمتهايي كه به ما بخشيده اي ، سپاسي كه سپاس سپاسگزاران را پشت سر گزارد ( بر ساير سپاسها برتري داشته و از روي اخلاص باشد ) سپاسي كه زمين و آسمان خدا را پر سازد ( بسيار و بي اندازه باشد )

عنــوان درس : فلسفه تاريخ

ترم دوم سال 95-94

عنــوان درس : فلسفه تاريخ

رشته تحصيلي/کد درس :تاريخ ,تاريخ انقلاب اسلامي ۱۲۲۹۰۵۰

__________

١- متفکر ايتاليايي که تاريخ را عبارت از يک سلسله تصادف و اتفاق مي دانست که با رمان و قصه تفاوت زيادي ندارد؟

۱. ويکو  ۲. ماکياولي 

۳. رنسي ۴. تسوايگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- پل والري شاعر و متفکر فرانسوي چه برداشتي از تاريخ داشت ؟

۱. تاريخ را مخالف اخلاق مي دانست

۲. تاريخ را بخشي از اساطير مي دانست

۳. تاريخ را بسيار سودمند مي دانست

۴. تاريخ را بستر تعليم اخلاق مي دانست

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣- از ديدگاه پاسکال اقوام وحشي چه کساني هستند؟

۱. اقوام غير متمدن ۲. اقوام بيابانگرد

۳. اقوام بي تاريخ  ۴. اقوام جنگجو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤- وقتي ولتر مي گويد:«مطالعه ي تاريخ را از بين ببريد تا در فرانسه با سن بارتلمي ها مواجه شويد و در انگلستان با کرامول ها»، به کدام جنبه از فوايد تاريخ نظر دارد؟

۱. لذت بردن از حوادث تاريخ  

۲. تجربه و عبرت آموزي از تاريخ

۳. ارضاي حس کنجکاوي مورخ  

۴. کسب آرامش و انصراف خاطر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥- اين سخن :«در زير هر سنگ قبر يک تاريخ کامل هست » از کدام نويسنده ي مشهور است ؟

۱. وينستون چرچيل   ۲. آناتول فرانس  

۳. هربرت اسپنسر ۴. ماکسيم گورکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦- فيلسوف يوناني که تاريخ را فروتر از شعر مي دانست و شعر را فيلسوفانه تر مي خواند؟

۱. ارسطو ۲. افلاطون 

۳. فلوطين ۴. سقراط

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧- کدام فيلسوف معاصر تاريخ را به عنوان فلسفه ي متحرک تلقي کرده و آن را عين فلسفه دانست ؟

۱. فون رانکه  ۲. لرد آکتن  

۳. بندتو کروچه  ۴. تيبورمند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- يوهمروس در کتاب تاريخ مقدس منشأ پيدايي خدايان يونان باستان را کدام گروه مي دانست ؟

۱. ساحران و جادوگران  ۲. کاهنان معابد

۳. فرمانروايان و پهلوانان ۴. روساي قبايل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩- اساطير قديم سامي اصل انسان را از کدام عنصر مي داند؟

۱. آب   ۲. خاک  ۳. آتش  ۴. باد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠- موضوع واحدي را که فلسفه و تاريخ مورد مطالعه قرار مي دهند ولي از دو زاويه مختلف بدان مي نگرند چيست ؟

۱. انسان ۲. زمان  

۳. حکومت ۴. الهيات

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١- وقتي شاتوبريان نويسنده ي فرانسوي تاريخ را فريبکاري محض مي داند، در واقع کدام قاعده در تاريخ را ناديده مي گيرد؟

۱. جبر  ۲. خرق   

۳. اتفاق  ۴. عليت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

١٢- از ديدگاه ديويد هيوم ، نقض قوانين طبيعت که تجربه ما را از وجود آن قوانين مطمئن کرده است ، چه ناميده مي شود؟

۱. انقلاب   ۲. صدفه   

۳. معجزه ۴. مشيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣- محققي که نخستين طغيان جدي را عليه شيوه تاريخ نگاري کهن انجام داد و براي اولين بار به جاي فرمانروايان به عامه مردم و نهضت ها توجه کرد؟

۱. ولتر  ۲. روسو

۳. وينکلر ۴. اسپي نوزا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- اولين قومي که بيرون از قلمرو افسانه و اساطير لزوم ثبت و ضبط حوادث واقعي را احساس کرد؟

۱. عيلاميان   ۲. سومريان

۳. هيتي ها ۴. آشوريان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥- کدام يک از موارد زير را مي توان قديمترين کوشش منظم اقوام شرقي براي تاريخ نگاري شمرد؟

۱. الواح بابلي ۲. کتيبه هاي مصري  

۳. عهد عتيق  ۴. عهد جديد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦- کدام يک از گزينه هاي زير محيط تاريخي رويدادهاي تورات را نشان مي دهد؟

۱. محيط رومي – شامي  ۲. محيط سامي – آشوري  

۳. محيط ايراني – سامي  ۴. محيط مصري – بابلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- آراي کدام يک از دانشمندان زير نظريه توراتي مربوط به اصل انسان را متزلزل ساخت ؟

۱. داروين  ۲. اسپينوزا   

۳. شلاير ماخر  ۴. ديويد هيوم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨- کدام يک از فرق اسلامي اصولا معجزه را امري محال مي دانست ؟

۱. خوارج ۲. زيديه

۳. معتزله ۴. مالکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩- کدام يک از گزينه هاي زير را مي توان ويژگي تاريخ نگري ايرانيان از عهد هخامنشي دانست ؟

۱. واقع گرايي ۲. مبالغه گويي   

۳. حقيقت پوشي  ۴. زود باوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- کارل لامپرشت مورخ آلماني کدام بخش را در تارخ نگاري خويش بيشتر مورد توجه قرار داد؟

۱. رجال و افراد ۲. فرهنگ و جامعه  

۳. جنگ ها و منازعات  ۴. اقتصاد و سياست

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١- دو شرط عمده مورخ در تاريخ نويسي مسلمين کدام است ؟

۱. دقت و احتياط ۲. استنباط و تفسير

۳. نقد و تحليل  ۴. عدالت و ضبط

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢- به اعتقاد هاينريش ريکرت تاريخ در چه صورتي مي تواند عنوان علم داشته باشد؟

۱. وقتي به ارضاي خواسته هاي مردم بپردازد

۲. وقتي بر جزئيات رويدادها تأکيد داشته باشد

۳. وقتي براي عالميان ارزش واحد داشته باشد

۴. وقتي به منبع اصلي روايات تکيه کند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 

٢٣- فرانسيس بيکن خطاي تبعيت کورکورانه از سخنان کساني که مردم آن را حجت مي شمارند را با چه تعبيري ياد مي کند؟

۱. بت هاي شخصي   ۲. بت هاي بازاري

۳. بت هاي طايفه اي   ۴. بت هاي نمايشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤- دکارت علت عمده ي خطا در تاريخ را ناشي از چه مي داند؟

۱. خواست و اراده ي انسان 

۲. غلبه ي جهل و تعصب در افراد

۳. احتمال تغلب در اسناد و مدارک  

۴. بي دقتي و سهل انگاري مورخ

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥- وقتي يک مورخ يا فيلسوف بتواند با قانون عليت وجود و وقوع امري را در تاريخ توجيه کند، به کدام وجه تاريخي مي رسد؟

۱. واقعيت تاريخي ۲. امکان تاريخي

۳. حقيقت تاريخي ۴. ماده تاريخي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦- کدام يک از گزينه هاي زير بيان گر اعتقاد به اصالت تاريخ است ؟

۱. تاريخ نگري  ۲. تاريخ گرايي

۳. تاريخ نگاري   ۴.  تاريخ نويسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧- هنديان براي تحمل تاريخ و آن چه رنج هستي مي خواندند به چه چيزي پناه مي برده اند؟

۱. به فکر تکرار و تناسخ

۲. به جبر و تقدير الهي

۳. به رياضت و دنياگريزي  

۴. به فکر گناه نخستين و کفاره ابدي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨- اين سخن مشهور:«تمام آن چه از تاريخ مي توان آموخت اين است که از تاريخ هيچ نمي توان آموخت » از کيست ؟

۱. هگل  ۲. فيليپ حتي

۳. رنه گروسه   ۴. کارل مارکس

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩- از قول کارل ياسپرس منبعي که انسان نه تنها از آن معرفت و شناخت حاصل مي کند بلکه حيات خود را نيز از آن به دست مي آورد

کدام است ؟

۱. فلسفه  ۲. ادبيات   

۳. تاريخ  ۴. هنر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠- محققان گهواره ي قديم ترين تمدن امروز انساني را در کدام منطقه ي جهان جستجو  مي کنند؟

۱. ايران و حوزه ي خليج فارس  

۲. بين النهرين و حوزه ي نيل

۳. آسياي صغير و يونان  

۴. آسياي ميانه و شرق دور

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام عسکری (ع) : نسبت بسم الله الرحمن الرحيم به اسم اعظم خدا ، از سياهي چشم به سفيديش نزديكتر است .

عنــوان درس :فلسفه تاريخ

ترم اول سال 96-95

عنــوان درس :فلسفه تاريخ

رشته تحصيلي/کد درس :تاريخ انقلاب اسلامي ,تاريخ ۱۲۲۹۰۵۰

ــــــــ

١- از نظرگاه نيچه عمل مبتني بر چيست ؟

۱. شور و هيجان

۲. عقل و احتياط   

۳. تجربه  

۴. عدم مصلحت انديشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢-کدام مورد ديدگاه رنسي درباره تاريخ را بيان مي کند؟

۱. تاريخ تکرار وقايع است .

۲ تاريخ رشته اتفاقاتي است که بين آنها پيوند علت و معلولي وجود ندارد

۳ تاريخ خطرناک ترين فرآورده عقل انسان است .

۴. فايده تاريخ در عبرت انگيزي آن است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣-اشتفن تسوايگ علل اصلي جنگ جهاني اول را چه مي دانست ؟

۱. توسعه طلبي آلمان   

۲. نوشتن تاريخ هاي ملي

۳. حرص و طمع دولتها 

۴. کشته شدن وليعهد اتريش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤-از نظر پاسکال نسلهاي متوالي از چه طريق مي توانند به قوم واحدي تبديل شوند؟

۱. مطالعه اسطوره هاي ملل مختلف  

۲. تکرار تاريخ

۳. مبارزه با فراموشي   

۴. باور به قطعيت تاريخ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥-چه چيزي روح انسان امروز را به سوي تاريخ مي کشاند؟

۱. رستاخيز گذشته ها 

۲. باز آفريني تاريخ

۳. دغدغه در باب سرنوشت انساني   

۴. هويت ملي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦-مجردترين و خالصترين لذتي که از تاريخ حاصل مي شود کدام است ؟

۱. عبرت انگيزي 

۲. تفريح و سرگرمي

۳. پالايش روح   

۴. وجدان وحدت و استمرار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧-کدام گزينه نظر ارسطو را درباره تاريخ بيان مي کند؟

۱. تاريخ با امور محتمل سروکار دارد.

۲. تاريخ کارش با واقعيات کلي است .

۳. تاريخ با امور جزئي و امور نامحتمل سروکار دارد.  

۴. تاريخ فلسفه متحرک است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨-اين گفته " ژان پل سارتر" که ؛ «  انسان هميشه ناقل قصه است و در ميان قصه خود و ديگران زندگي مي کند» چه مفهومي را بيان مي کند؟

۱. مفهوم واحد قصه و داستان 

۲. مفهوم واحد تاريخ و قصه

۳. مفهوم قصه و اسطوره

۴. مفهوم واحد شعر و قصه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩- مانهارت و تيلور کوشيدند تا اساطير را بر چه مبنايي توجيه و تفسير کنند؟

۱. زبانشناسي  

۲. پديده هاي طبيعت

۳. روانشناسي  

۴. مردم شناسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠-مقدس ترين عرصه روابط انساني کدام است ؟

۱. دين   

۲. اخلاق

۳. فرهنگ  

۴. تمدن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١-کدام تاريخ از لحاظ فلسفي از شعر فروتر است ؟

۱. تاريخي که به توجيه و تفسير توجه کند.

۲. در چهارچوب ذکر وقايع محدود بماند.

۳. داده هاي تاريخي را پايه تحليل خود قرار دهد.

۴. به امور جزئي و کلي توجه کند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢-چه عاملي به خصوص موجب گرديد که معجزه به صورت يک نظام مقبول درآيد؟

۱. دانش اندک  

۲. بي توجهي به رسولان  

۳. اديان الهي  

۴. سياست حاکمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣-دلايل "ديويدهيوم " درباره اصل عليت ياد آور کدام گروه در اسلام است ؟

۱. معتزله

۲. اشاعره

۳. متکلمين  

۴. اهل منطق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤-کدام گزينه درباره ضرورت در تاريخ صحيح مي باشد؟

۱. قطعي است .  

۲. اجتناب ناپذير نيست .   

۳. نسبي نيست .

۴. اکثري نيست .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥-چه کسي معتقد بود که با درون بيني و اشراق مورخانه مي توان آينده را باز شناخت ؟

۱. اسپي نوزا  

۲. پل والري  

۳. اشپنگلر

۴. ولتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦-از نظر اين شخص ، تاريخ وقتي مي تواند عنوان علم داشته باشد که براي عالميان ارزش واحد داشته باشد؟

۱. هاينريش ريکرت 

۲. بندتوکروچه  

۳. اشپنگلر

۴. توين بي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧-مسأله عليت در تاريخ مورخ را  به کدام قلمرو وارد مي کند؟

۱. فلسفه تاريخ  

۲. علم شناخت

۳. جامعه شناسي تاريخي   

۴. فلسفه علم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨-اين تعبير که ؛ « تمام تاريخ عبارتست از تاريخ معاصر» از کيست ؟

۱. ديلتاي

۲. زيمل  

۳. بندتوکروچه  

۴. کانت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩-از نظر " بيکن "؛ تبعيت کورکورانه از اقوال کساني که مردم عادت کرده اند سخنان آنان را به منزله حجت بشمرند، در واقع پرستش کدام بتها است ؟

۱. بتهاي طايفه اي   

۲. بتهاي شخصي   

۳. بتهاي بازاري

4. بتهاي نمايشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠-دکارت علت عمده خطا را چه مي دانست ؟

۱. تعصب   

۲. خواست و اراده انسان

۳. سابقه ذهني   

۴. بي دقتي در بيان مقصود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١-اولين گام در راه هر گونه حقيقت جويي کدام است ؟

۱. عقل انسان

۲. تميز بين حقيقت و خطا

۳. اراده انسان

۴. عجله نکردن در قضاوت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢- به کارگيري کدام مورد باعث تميز حقيقت تاريخي از واقعيت تاريخي است ؟

۱. قانون عليت  

۲. امور نامحتمل

3. امر جزئي  

۴. عينيت قطعي در تاريخ

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣- چه کساني بين « حقيقت عقلي » و «حقيقت واقع » تفاوت گذاشته اند؟

۱. تجربه گرايان

۲. فلاسفه

۳. متکلمين   

۴. معتزله

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤-تصوري که از سير تاريخ بدست مي آيد چگونه تصوري است ؟

۱. تصور اينکه افراد و جوامع چگونه مرده اند.   

۲. تصور استمرار و تداوم

۳. تصور توقف و انقطاع 

۴. اين تصور که حرکت تاريخ دوراني است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥-کدام مورد در تمام اعصار گذشته تحمل تاريخ را براي انسان ممکن ساخته است ؟

۱. طرز معيشت  

۲. طرز فکر  

۳. توجه به آينده

۴. بقاي اصلح

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦-چه کساني فکر گناه نخستين و کفاره ابدي را وسيله اي براي تحمل تاريخ يافتند؟

۱. هندوان

۲. يونانيان

۳. مسيحيت   

۴. زردتشتيان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧-جمله رو به رو از کيست ؟ « کافي است سطح انسان متمدن را بخراشيد تا انسان حجر قديم از آن بيرون بيايد.»

۱. اشپولر  

۲. رنه گروسه  

۳. نولدکه

۴. مينورسکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨-کدام گزينه زير صحيح است ؟

۱. حالت صلح بين انسانها حالت طبيعي نيست و حالت طبيعي آنها بيشتر حالت جنگ است .

۲ در طول تاريخ جنگ به حل و فصل نهايي و قطعي دشواري ها انجاميده است .

۳تمدن و انسانيت راه خود را در صلح پيموده است و جنگ را فقط قدرتها خواسته اند.

۴. اخلاق هر چند نسبي بعنوان تکيه گاه نهايي آزادي فردي و جمعي تمايلات تجاوز جويانه را بمنزله يک بيماري مزمن اجتماعي تاييد مي کند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩-سخن معروف رو به رو از کيست ؟ « آزادي بي حکومت هرج و مرج است و حکومت بي آزادي تجاوز»

۱. ماکياول

۲. مهاتما گاندي

۳. ولتر   

۴. بالينگبروک

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠-از نظر " کارل ياسپرس "  منبعي که انسان نه تنها از آن معرفت و شناخت حاصل مي کند بلکه حيات خود را از آن بدست مي آورد، کدام است ؟

۱. تاريخ  

۲. فلسفه

۳. جامعه شناسي

۴. حکمت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام سجاد (ع) : بار خدايا بر محمد و آل محمد درود فرست ، و من را بر راستي ( در قصد و گفتار و كردار ) بميران ، و حاجت و نيازمنديم را از دنيا جدا ساز ، و رغبت و خواسته ام را در آنچه ( پاداش اخروي كه ) نزد توست شوق و دوستي ديدار ( رحمت ) خويش قرار ده ، و راستي توكل و اعتماد بر خود را به من عطا فرما ( من را چنان كن كه در حوايج و خواسته ها به غير تو رونياورم )