آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

فرآوری تولیدات دام و طیور کد 1411076

عنــوان درس :تکنولوژي مواد خوراکي ,فرآوري توليدات دام وطيور

ترم دوم سال 95-94

عنــوان درس :تکنولوژي مواد خوراکي ,فرآوري توليدات دام وطيور

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي کشاورزي (علوم دامي ) ۱۴۱۱۰۷۶ – , مهندسي توليدات دامي (ناپيوسته )۱۴۱۱۲۱۸

_________

١- شير فله را چند دقيقه بجوشانيم تا همه ميکروارگانيسم هاي بيماري زا از بين برود.

۱. ۵ دقيقه   ۲. ۱۰ دقيقه

۳. ۱۵ دقيقه  ۴. ۲۰ دقيقه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢-شير خشک آني يا فو ري چه شير خشکي است ؟

۱. شير خشک معمولي 

۲. شيرخشک با حلاليت کم در آب

۳. شير خشک با حلاليت زياد در آب  

۴. شير خشک بدون چربي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣- توليد کدام پنير نياز به کارگر زياد دارد و امروزه تنها توسط توليدکنندگان کوچک انجام مي شود؟

۱. پنير فتا ۲. پنير دهقاني

۳. پنير آبي ۴. پنير پروسس

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤-کدام يک از باکتريهاي موجود در شير را به کمک روش گريز از مرکز (باکتوفيوگ ) از شير جدا نمود؟

۱. باکتريهاي کليفرم

۲. باکتريهاي  مولد اسيد بوتيريک

۳. باکتريهاي  مولد اسيد لاکتيک

۴. باکتريهاي  مولد اسيد پروپيونيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥- روش هموژنيزاسيون شير به چه منظور انجام مي شود؟

۱. کاهش باکتريهاي شير

۲. يکنواخت کردن چربي شير

۳. افزايش رسوب پروتئين هاي شير  

۴. کاهش لاکتوز شير

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦-شير سالم و جوشانده را تا چند روز مي توان در يخچال نگهداري نمود؟

۷.۱ روز ۱۰.۲ روز 

۵.۳ روز  ۲.۴ تا ۳ روز

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧-کدام فرآورده زير از شير حرارت نديده شتر توليد مي شودو غني از موليبدن است ؟

۱. چال  ۲. کفير   

۳. پنير ليقوان   ۴. پنير آبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨-مايعي که از سانتريفيوژ کردن شير به دست مي آيد ، چه ناميده مي شود؟

۱. کره   ۲. خامه   

۳. پنير  ۴. کفير

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩- ترميزاسيون در چه شرايطي استفاده مي شود؟

۱. در پاستوريزاسيون سريع  

۲. در استريليزاسيون UHT

۳. در شرايطي که فسفاتاز شير منفي است  

۴. در شرايطي که امکان پاستوريزاسيون سريع شير وجود ندارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠- بيشترين اختلاف بين  شير معمولي و آغوز در چيست ؟

۱. درصد بالاي پروتئين آغوز  

۲. درصد بالاي لاکتوز آغوز

۳. درصد بالاي کل مواد جامد شير

۴. درصد بالاي مواد معدني شير

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١-کداميک از ترکيبات زير در پلاسماي خون نسبت به شير خيلي بيشتر است ؟

۱. فسفر   ۲. پتاسيم   

۳. سديم  ۴. کلسيم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢- تقريبا تمام چربي شير از …………………تشکيل شده است .

۱. تري گليسريد  ۲. دي گليسريد   

۳. منوگليسريد  ۴. اسيد چرب آزاد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- آب موجود در شير به کدام ترکيب شير وابسته است ؟

۱. پروتئين شير ۲. لاکتوز شير

۳. مواد معدني موجود در شير   ۴. چربي شير

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤- بيشترين ترکيب پوسته تخم مرغ کدام است ؟

۱. کربنات کلسيم ۲. کربنات منيزيوم   

۳. فسفات کلسيم ۴. فسفات منيزيوم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- بيشترين کربوهيدرات موجود در تخم مرغ کدام است ؟

۱. گلوکز  ۲. لاکتوز   

۳. فروکتوز ۴. مالتوز

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- بيشترين درصد ترکيبات تخم مرغ کدام ترکيب است ؟

۱. کربوهيدرات  ۲. چربي

۳. پروتئين ۴. خاکستر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧-خارجي ترين لايه تخم مرغ از خارج به داخل چه ناميده مي شود؟

۱. کال کاروس  ۲. ماميلاري

۳. کوتيکول ۴. لايه اسفنجي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨-پايين آمدن pHعضله پس از مرگ به کداميک از عوامل زير بستگي دارد؟

۱. ميزان خون باقي مانده ۲. نوع حيوان 

۳. سن حيوان   ۴. تراکم اسيدلاکتيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩-در حيوان زنده ، اگر عضله اکسيژن کافي داشته  باشد رنگ عضله ……………………است .

۱. صورتي ۲. قرمز تيره 

۳. بي رنگ ۴. قرمز روشن

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠-وجود استرس در طيور قبل از کشتار باعث کداميک مي شود؟

۱. تجمع سالمونلا   

۲. سختي بافت سينه

۳. افزايش تيرگي رنگ  

۴. افزايش تيرگي و سختي بافت سينه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١-چرا در فصول سرد توصيه به مصرف گوشت بوقلمون مي شود؟

۱. کاهش نياسين در بدن  

۲. افزايش نياسين در بدن

۳. کاهش سروتونين در بدن

۴. افزايش سروتونين در بدن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢-کدام ترکيب موجود در تخم مرغ ، علاوه بر خاصيت توليد رنگ ، داراي خواص آنتي اکسيداني نيز مي باشد؟

۱. بتاکاروتن ها  ۲. لوتئين 

۳. زي زانتين   ۴. همه موارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣-ايجاد رنگ پريده در سفيده تخم مرغ ، مربوط به تغذيه کدام ماده خوراکي در جيره مرغان تخمگذار است ؟

۱. کنجاله تخم پنبه   ۲. کنجاله کنجد   

۳. پودر ماهي ۴. کنجاله سويا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤-اساس اصلي فرآوري گوشت بر چه مبنايي است ؟

۱. طعم گوشت

۲. ميزان آب موجود در گوشت

۳. روش عمل آوري 

۴. جلوگيري از اثر تجزيه کنندگي ميکروب ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥-نقش فسفات ها در فرآوري گوشت کدام است ؟

۱. افزايش ظرفيت اتصال دهندگي آب به گوشت

۲. طعم دهندگي گوشت

۳. تثبيت رنگ گوشت 

۴. جلوگيري از رشد باکتريها در گوشت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦- در ايران کدام نوع کرک توليد مي شود؟

۱. کشمير ۲. موهر

۳. کاشکورا ۴. هر سه مورد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧- پشمي که از روي پوست دام زنده چيده مي شود چه ناميده مي شود؟

۱. پشم مقراضي  ۲. پشم دباغي   

۳. پشم مردار   ۴. پشم ژار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨- مهمترين صفت کيفي تار پشم کدام مورد است ؟

۱. ظرافت تار پشم ۲. طول تار پشم

۳. جعد تار پشم  ۴. رنگ تار پشم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩- پشم مصرفي براي تهيه جاجيم دستباف بايد از چه نوعي باشد؟

۱. پشم ترکيبي ۲. پشم صد در صد شسته شده

۳. پشم خالص نو  ۴. پشم ناشور

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠-پوستي که عمليات خيساندن ، آهک زدن ، مو زدايي ، آنزيم دادن و اسيدي کردن روي آن انجام شده چه ناميده مي شود؟

۱. سالامبور ۲. چرم   

۳. کراست ۴. مازو

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
حضرت فاطمه (س) : پيامبر (ص ) و علي (ع ) دو پدر امت اسلام مي باشند ، كه اگر مردم از آنان پيروي كنند ، كجي ها و انحرافاتشان را اصلاح نموده و آنها را از عذاب جاويدان نجات مي دهند ، و اگر همراه و ياورشان باشند نعمتهاي هميشگي خداوندي را ارزانيشان مي دارند .

عنــوان درس : تکنولوژي مواد خوراکي ,فرآوري توليدات دام وطيور

ترم اول سال 96-95

عنــوان درس : تکنولوژي مواد خوراکي ,فرآوري توليدات دام وطيور

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي کشاورزي (علوم دامي ) ۱۴۱۱۰۷۶ – ,مهندسي توليدات دامي ۱۴۱۱۲۱۸

ــــــــ

١- از نظر مقدار، پروتئين غالب شير کدام است ؟

۱. کازئين

۲. آلبومين 

۳. گلوبولين 

۴. لاکتوگلوبولين

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- قند شير و اصلي ترين ماده کنترل کننده فشار اسمزي شير به ترتيب کدام اند؟

۱. لاکتوز-کازئين   

۲. لاکتوز-لاکتوز   

۳. کازئين -لاکتوز   

۴. فروکتوز-لاکتوز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣- بيشترين مواد معدني موجود در شير کدام اند؟

۱. کلسيم -فسفر

۲. فسفر-پتاسيم   

۳. کلسيم -پتاسيم  

۴. يد-آهن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤- طعم شوري و بي مزگي شير به ترتيب به کدام دليل است ؟

۱. ورم پستان -بالا بودن چربي  

۲. ورم پستان -کمبود لاکتوز

۳. ورم پستان -بالا بودن چربي و مواد جامد   

۴. ورم پستان -پايين بودن چربي و مواد جامد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥- مسئول اصلي ايجاد بوهاي نامطبوع شير، کدام دسته از باکتريها هستند؟

۱. باکتري هاي مولد اسيد پروپيونيک  

۲. باکتريهاي مولد اسيدلاکتيک

۳. باکتريهاي کلي فرم  

۴. باکتريهاي مولد اسيد بوتيريک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦- کفير چيست ؟

۱. نوعي فرآورده تخميري شير است که داراي مزه تازه و اسيدي است  

۲. نوعي روش توليد ماست از شير خام است

۳. نوعي خامه پرورده است که در صنايع شيريني پزي کاربرد دارد  

۴. يک فرآورده فرعي ماست است که به شکل خشک توليد مي گردد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧- در صنايع پنير سازي کدام بخش پروتئين شير رسوب داده مي شود؟

۱. آلبومين   

۲. گلوبولين 

۳. لاکتوآلبومين

۴. کازئين

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨- مناسب ترين و بهترين شير براي توليد پنير سفيد، کدام است ؟

۱. شير گوسفند

۲. شير بز   

۳. شير گاو   

۴. شير گاوميش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩- منظور از پنير فتا چيست ؟

۱. پنير سفيد نرم نگهداري شده در آب نمک

۲. پنير فاقد نمک نگهداري شده در آب فاقد نمک

۳. پنير توليد شده به کمک تخمير ميکروبي 

۴. پنير تهيه شده از شير گاوميش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠- ماده خشک اصلي آب پنير کدام است ؟

۱. لاکتوز

۲. پروتئين 

۳. چربي 

۴. کلسيم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١- در شير بريده يا لخته شده ، کدام بخش از ترکيب شير به اسيد لاکتيک تبديل شده و سبب ايجاد دلمه در شير مي شود؟

۱. پروتئين   

۲. لاکتوز

۳. کلسيم

۴. همه موارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢- بيشترين ترکيب زرده تخم مرغ بعد از آب کدام است ؟

۱. مواد معدني   

۲. پروتئين 

۳. چربي 

۴. کربوهيدرات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣- اويدين موجود در سفيده تخم مرغ سبب از دست رفتن کدام ويتامين موجود در تخم مرغ مي شود؟

۱. تيامين

۲. ريبوفلاوين   

۳. سيانوکوبالامين  

۴. بيوتين

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤- بيشترين بخش چربي موجود در تخم مرغ از کدام ترکيب است ؟

۱. تري گليسيريد

۲. فسفوليپيد

۳. اسيدهاي چرب اشباع

۴. اسيدهاي چرب غيراشباع

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- بيشترين ويتامين موجود در تخم مرغ کدام است ؟

۱. ويتامين E

۲. ويتامين D  

۳. ويتامين A   

۴. ويتامين C

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦- وزن استاندارد تخم مرغ کدام است ؟

۱. ٧٠ تا ١٠٠ گرم

۲. ٥٥ تا ٦٥ گرم  

۳. ٤٠ تا ٥٠ گرم  

۴. ٩٠ تا ١٢٠ گرم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧- بهترين دما و رطوبت انبار براي نگهداري  تخم مرغ کدام است ؟

۱.  دماي ١٠ درجه سانتي گراد و رطوبت ٧٠ درصد 

۲.  دماي ٤٠ درجه سانتي گراد و رطوبت ٧٠ درصد

۳.  دماي ٧٠ درجه سانتي گراد و رطوبت ١٠ درصد 

۴.  دماي ٤ درجه سانتي گراد و رطوبت ٧٠ درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨- ببشترين ميوگلوبين در کدام نوع گوشت وجود دارد؟

۱. گوشت سفيد جوجه

۲. گوشت گوساله  

۳. گوشت قلب گاو  

۴. گوشت گاو بالغ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩- فراوان ترين پروتئين موجود در بدن دام کدام است ؟

۱. کراتين

۲. الاستين 

۳. ميوگلوبين

۴. کلاژن

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠- در طي جمود نعشي لاشه دام بعد از کشتار، کدام منبع ذخيره اي بدن دام به عنوان منبع تامين کننده اسيدلاکتيک موردنياز عمل مي کند؟

۱. گليکوژن 

۲. پروتئين هاي اکتين

۳. پروتئين هاي ميوزين  

۴. چربي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١- کمترين فاز تاخير جمود نعشي در کدام دام کمترين است ؟

۱. گاو

۲. ماهي 

۳. بره

۴. بوقلمون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢- ترد شدن گوشت بعد از کشتار، مربوط به فعاليت کدام يک از آنزيمهاي سلولي است ؟

۱. ليپازها

۲. آميلازها 

۳. گلوکوزيدازها

۴. کاتپسين ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣- استرس دام قبل از کشتار سبب افزايش احتمال آلودگي لاشه به کدام ميکروب ها مي شود؟

۱. ميکروب اشيرشياکلي  

۲. ميکروب اشيرشياکلي و سالمونلا

۳. ميکروب پسودوموناس

۴. ميکروب سالمونلا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤- منظور از ماربلينگ چيست ؟

۱. چربي داخل عضلاني  

۲. چربي زير پوستي

۳. چربي محوطه شکمي  

۴. چربي موجود در دنبه گوسفند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥- بيشترين پروتئين مربوط به گوشت کدام دام است ؟

۱. مرغ   

۲. گاو   

۳. گوسفند   

۴. بلدرچين

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦- کدام يک از موارد زير از اثرات نيتريت بر گوشت است ؟

۱. تثبيت رنگ گوشت

۲  طعم دادن به گوشت

۳  جلوگيري از رشد ميکروارگانيزم هاي گوشت

۴.  تثبيت رنگ گوشت ، طعم دادن به گوشت و جلوگيري از رشد ميکروارگانيزم هاي گوشت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧- بز نژاد کرکي مرخز، بومي کدام استان کشور مي باشد؟

۱. آذربايجان شرقي

۲. ايلام 

۳. کردستان 

۴. همدان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨- در ايران  کدام نوع کرک توليد مي گردد؟

۱. موهر   

۲. کشمير

۳. کاشکورا   

۴. موهر، کشمير و کاشکورا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩- پشم بيشتر گوسفندان ايران مربوط به کدام نوع تار پشم است ؟

۱. کمپ 

۲. تار پشم مطلق   

۳. هتروتيپ 

۴. ژار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠- مهمترين صفت کيفي تار پشم کدام است ؟

۱. طول تار پشم

۲. رنگ پشم

۳. جعد پشم

۴. ظرافت پشم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام سجاد (ع) : تويي كه هنگام بيچارگي دعا و درخواستم را پذيرفتي ، و هنگام افتادن ( در گناه ) از لغزشم ( گناهي كه مرتكب شدم ) درگذشتي ، و از دشمنان آنچه كه از راه ظلم و ستم از من گرفتند بازستاندي