آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

طرح اشياء درتمدن اسلامي کد 1810321

عنــوان درس : طرح اشياء در تمدن اسلامي,طرح اشياء درتمدن اسلامي

ترم دوم سال 91-90

عنــوان درس : طرح اشياء در تمدن اسلامي,طرح اشياء درتمدن اسلامي

رشته تحصيلي/کد درس :صنايع دستي ١٢٢٦٠٣٣ – ,صنايع دستي.١٨١٠٣٢١

ـــــــــ

١در ابتداي قرن بيستم « فونکسيوناليسم » بر چه اصلي تکيه داشت ؟

١. ارزش ساختاري محصول  ۲. ارزش زيبايي شناسي محصول 

۳. ارزش کاربردي محصول   ۴. ارزش معنايي محصول

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢با ظهور کدام جريان ،طراح از سنت ها و آداب و رسوم گذشته در طراحي محصول روي برگرداند ؟

١. انقلاب صنعتي ۲. ساختار گرايي  

۳. فرم گرايي افراطي  ۴. استاندارسازي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣در کداميک از گزينه هاي ذيل « سيستم هاي زنده با مقايسه با سيستم هاي فيزيکي بررسي و شناخته مي شوند» ؟

١. مکاترونيک   ۲. بيوديزاين

۳. سيبرنتيک   ۴. بيونيک پ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤نظرات کدام فيلسوف با مباني فکري علم بيونيک هماهنگي و نزديکي دارد ؟

١. لايب نيتس   ۲. مارکس  

۳. افلاطون  ۴. دموکريتوس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥مهمترين عامل در شناسايي هر محصول کدام يک از گزينه هاي ذيل مي باشد ؟

١. کارکرد  ۲. شکل

۳. ساختار  ۴. ماده ساخت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦کداميک از موارد بيان شده ، به يکي از عوامل تعيين کننده توسط روانشناسي گشتالت براي دسته بندي اشياء اشاره مينمايد ؟

١. ذهنيت اشياء  ۲. شناسه اشياء  

۳. درک کارکرد   ۴. ميل به تکميل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧جرالد نيولي که کتابي با عنوان The Idea of Iran را پيرامون هويت ايراني نگاشته است . شکل گيري هويت ايراني به عنوان يک انگاره سياسي مذهبي را مربوط به چه دوراني مي داند؟

١. هخامنشيان  ۲. سلوکيان

۳. اشکانيان ۴. ساسانيان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨ترسيم نقش « بز » در ميان ساکنان اوليه فلات ايران بر چه اشاره داشته است ؟

١. ستارگان ۲. خورشيد

۳. کوهستان ۴. رودخانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩از فوايد استفاده از المانهاي سنتي در طراحي اشياء به کدام مورد مي توان اشاره نمود ؟

١. هويت بخشي به محصول   ۲. توليد و فروش محصول

۳. توجه به مقوله ي زيبايي   ۴. توجه به مقوله ي فرم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠کداميک از عبارات ذيل ،توضيحي صحيح درباره ي « شيشه » ارائه مي نمايد ؟

١. در حالت مذاب قابليت چسبندگي و اتصال را از دست مي دهد .

۲ جامدي حقيقي است و با فلزات ترکيب نمي گردد .

۳ پس از حرارت شديد و سرخ شدن ، قابليت چکش خواري دارد .

۴. فاقد ساختار دروني منظم و يکنواخت مي باشد .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١توليد شيشه به روش « دمي » ،در چه دوره اي ابداع گرديد ؟

١. قرن ٢ پيش از ميلاد  ۲. قرن ١ پيش از ميلاد

۳. قرن ١ بعد از ميلاد   ۴. قرن ٢ بعد از ميلاد 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢ظروف موسوم به « افراسياب » مربوط به کدام دوره ي تاريخي مي باشند ؟

١. طاهريان  ۲. آل زيار  

۳. آل بويه  ۴. سامانيان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣در فتوت نامه آهنگران ،قرائت آياتي از کلام الهي ( قرآن ) در هر عملي توصيه شده است . آياتي که در هنگام پتکه زدن قرائت مي شوند از چه حکايت دارند ؟

١. نور  ۲. قدرت  

۳. رحمت  ۴. صبر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤جشن « سده » به پاس بزرگداشت کدام عنصر از عناصر چهارگانه برگزار مي گردد ؟

١. آب  ۲. باد 

۳. خاک  ۴. آتش

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥در اسطوره هاي يوناني « هفاييستوس » را خداي چه مي نامند ؟

١. باران و حاصلخيزي  ۲. دانش و فرزانگي

۳. هنر و آهنگري  ۴. عشق و شيدايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦علت استفاده از ظروفي که به شکل جانوران ساخته شده است ، چه مي باشد ؟

١. توجه بر جنبه ي زيبايي   ۲. انتقال نيروي جانور به انسان

۳. تطهير محتويات ظروف ۴. جايگاه مقدس جانوران

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧کدام گل نمادي از ايزد بانوي آبهاي روان ( آناهيتا ) است ؟

١. نيلوفر  ۲. مريم

۳. زنبق ۴. رز

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨پرنده ي آبي ، نماد و سمبلي از چه مي باشد ؟

١. پرنده ي مرگ ۲. پرنده ي خوشبختي  

۳. پرنده ي بخشش ۴. پرنده ي عدالت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩– « گل زنبق » در فرهنگ ايران باستان نمادي از کدام جشن مي باشد ؟

١. چله  ۲. بهمنگان

۳. مهرگان  ۴. امردادگان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠کداميک از موارد ذيل نمادي از « گاو نر » محسوب مي گردد ؟

١. زمين ۲. آسمان  

۳. خشکسالي   ۴. باران

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١کيمياگران کدام فلز را نور متجسم يا نور جامد مي ناميدند ؟

١. مس  ۲. جيوه

۳. طلا   ۴. نقره

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢کدام حيوان ، نشان ونماد خداي مردوک سومري است ؟

١. عقاب ۲. گاو نر  

۳. شير ۴. گرگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣يونانيان ،کدام پرنده را « پرنده ي ايران » مي ناميدند ؟

١. شاهين  ۲. سميرغ  

۳. عقاب ۴. خروس

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤نماد « امپراطوري بيزانس » کداميک از موارد ذيل مي باشد ؟

١. عقاب دو سر  ۲. شير

۳. خروس  ۴. اسب بالدار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥– « مار بر روي عصاي هرمسي » ، نماد و سمبلي از چه مي باشد ؟

١. سحر و جادو   ۲. نيروي محدودشده   

۳. نيروهاي درماني ۴. زمان و سرنوشت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦نقش « درخت » در ميان سومريان سمبل و نمادي از چه بوده است ؟

١. نوسازي جهان ۲. پايداري و مقاومت  

۳. آب هاي زيرزميني   ۴. بخشش و سخاوت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧در فرهنگ ايران باستان کدام درخت نماد و سمبل اهورامزدا محسوب مي گردد ؟

١. افرا  ۲. بيد  

۳. سرو ۴. چنار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨کدام کارکرد به وسيله ي کارکردهاي « نشانه شناختي » و « فرمي ـ زيبايي شناختي » قابل تشخيص است؟

١. کارکرد ارتباطي  ۲. کارکرد عملي

۳. کارکرد انتزاعي  ۴. کارکرد واقع بينانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩در تاج هاي ساساني علاوه بر نقش هلال ماه و گوي خورشيد ، کدام نقش ديده مي شود ؟

١. مار دو سر ۲. شاخ گاو  

۳. عقاب دو سر   ۴. خروس سفيد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠کداميک از گزينه هاي ذيل پيرامون هنر سنتي ،صحيح مي باشد ؟

١. در هنر سنتي ،کاربرد نقش محوري ايفا مي نمايد .

۲ در هنر سنتي ،تزيين نقش محوري ايفا مي نمايد .

۳ در هنر سنتي ،تزيين و کاربرد در طول يکديگر مي باشند .

۴. در هنر سنتي،فرم بدون توجه به معنا اهميت محوري دارد .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام حسین (ع) : تلخ و شيرين دنيا همه اش خواب و خيالي بيش نيست ، و جاي بيداري و هوشياري ، جهان ديگر است و كسي رستگار خواهد بود كه در آن جهان رستگاري يابد و بيچاره آن كس كه در آن سرا شقاوت يابد.

عنــوان درس : طرح اشياء در تمدن اسلامي ,طرح اشياء درتمدن اسلامي

تابستان 94

عنــوان درس   : طرح اشياء در تمدن اسلامي ,طرح اشياء درتمدن اسلامي

رشته تحصيلي /کد درس  : صنايع دستي ۱۲۲۶۰۳۳ – , صنايع دستي .۱۸۱۰۳۲۱

ــــــــــ

١- از تلفيـق کـدام واژه ها، واژه بيـونيک به دسـت آمـده اسـت ؟

۱. تکنولوژي و مکانيک ۲. بيولوژي و اکو لوژي ۳.بيولوژي و تکنولوژي ۴. مکانيک و بيولوژي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢- مي تـوان از کدام رنگ بـه عنـوان « غيـر مـادي تـرين رنـگ هـا» نـام بـرد؟

۱. آبي ۲. نارنجي   ۳. سبز ۴. قرمز

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣- قـراردادهاي اجتمـاعي باعث چه چيز در ارتباط ميان فرم و عملکرد محصولات مي شـود؟

۱. تکامل طرح هاي پيشين   ۲. اهميت طراح در مقابل استفاده گر

۳. تکرار سبک هاي محصولات پيشين  ۴. طرح هاي جديد و نو آورانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۴-  مـانـدگـارتـريـن  وجهـه ي زنـدگي بشـر کدام موضوع تـوصيـف شـده اسـت ؟

۱. فرهنگ  ۲.کشاورزي  ۳. تجارت   ۴. آهنگري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۵- در کداميک از گزينه هاي ذيل « سيستم هاي زنده با مقايسه با سيستم هاي فيزيکي بررسي و شناخته مي شوند » ؟

۱.مکاترونيک ۲. بيوديزاين  ۳. سيبرنتيک ۴. بيونيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۶-  در آيين و فرهنگ آرياييان ، «ميترا ، آناهيتا و زروان »  به ترتيب مظهـر و سمبلي از چـه مي باشنـد؟

۱. آب ، خورشيد و آتش  ۲. آب ، آتش و خورشيد

۳. خورشيد ، آتش و آب ۴. خورشيد ، آب و آتش

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧- « نيلـوفـر» در فـرهنگ ايـران بـاستان  نماد و سمبلي از چه مي باشـد؟

۱. ارديبهشت ۲. آناهيتا   ۳. سپندارمزد ۴. اهورامزدا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨- حضور مجسمه کدام حيوان نمادي از «مرگ »، در مراسم تدفين ايرانيان و يونانيان بـوده اسـت ؟

۱. شاهين   ۲. گرگ   ۳. اسب ۴. عقاب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩- در اسطوره سومري ، گيلگمش به ياري انکيدو کدام حيوان را که باعث ويراني فراوان شده است ، مي کشد؟

۱. مار ۲. گاو ۳. اسب ۴. فيل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠-  در زبـان سـانسکـريـت نـام گـل نيلـوفـرچيسـت ؟

۱. رنگه ۲. لوتوس   ۳. لي ين هوا  ۴. پادما

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١- در کـدام دوره ايام عاشوراي حسيني کـه «تعزيه داري و شبيه خواني » بـرگزار مي گردد ، رواج يافته است ؟

۱. آل بويه   ۲. آل زيار  ۳. قاجار   ۴. صفويه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- " هـر صورت بايد شيه به چيزي بـاشد و هـرگـز پيش از آن ديده نمي شود" ايـن گفتـه از کيسـت ؟

۱. هابرماس  ۲. بارت   ۳. فوکو   ۴.گرين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣- کيميـاگـران کدام فلـز را نور متجسـم يا نـور جـامـد مي ناميدنـد ؟

۱. جيوه ۲. نقره ۳. مس ۴. طلا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١۴- حضـور « خـروس » در هنـر عيسـوي  نمـادي از چـه مي باشـد؟

۱. توبه ۲. نيرو ۳. شادي   ۴. صلح

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١۵- نقش شيري که يک گراز را مي کشد ، معرف و نمادي از چه مي باشد؟

۱. نيروي عصر طلاي و رهايي از تعارض است .   ۲. نيروي خورشيد که زمستان را از پا در مي آورد.

۳. نيروي رحماني که نفس بدکردار را از پا در مي آورد.  ۴. نيروي وحدت آغاز هستي و بهشت بازيافته است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١۶- نيايشگاه «خداي خورشيد»  واقع در محوطه ي خارجي معبد چغازنبيل را چه مي نامند؟

۱. توکولتي  ۲. آنو ۳. نينورتا  ۴.نوسکو

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧-  گلـي که در دستـان پـادشاهان ديده مي شود در حجاري هاي تخت جمشيد، سمبـل و نمـادي از چه مي باشد؟

۱. قدرت و توانايي   ۲. شوکت و بزرگي  ۳. صلح و شادي   ۴. رأفت و مهرباني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨-  « هفاييستوس » در اسطوره هاي يوناني را، خـداي چـه مي نـامنـد؟

۱. عشق و شيدايي  ۲.  هنر و آهنگري  ۳. دانش و فرزانگي  ۴. باران و حاصلخيزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩-  « سرو » و « نيلوفر » در فـرهنـگ ايـران بـاستان بـه تـرتيب نمـاد و سمبلـي از چـه مي باشنـد؟

۱. امرتات ـ وهومن   ۲. ناگهيس ـ زريز

۳. سپندارمزد ـ ارديبهشت ۴. اهورامزدا ـ آناهيتا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠- در چـه دوره اي تـوليـد شيشـه به روش « دمـي »  ابـداع گـرديـد ؟

۱. قرن ٢ پيش از ميلاد  ۲. قرن ١ پيش از ميلاد

۳. قرن ١ بعد از ميلاد  ۴. قرن ٢ بعد از ميلاد 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١- بـه نقل از کتاب آييـن جوانمـردي شـرط اوليه آهنگـري  چيسـت ؟

۱.  پهلواني  ۲. با وضو بودن ۳. خواندن آياتي از قرآن   ۴. حفظ سوره نور

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢- پنـج کـارکرد آثار هنري ذيـل توسط کـدام شخـص بيـان گـرديـده اسـت ؟

   " ثبت واقعيت – تصـويرگري – تبليغـات – زيبـاسـازي – تعـريفي نـو از واقعيـت "

۱. هيوم چندلر ۲. فيليپ برگسون   ۳. آسا برگر  ۴. آلن گونر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣- قديمي ترين پيکره هاي گلين به دست آمده در ايران در کدام دهکده دوران نوسنگي پيدا شده اند؟

۱. انشان   ۲. حمات   ۳.کويمات  ۴. خويات

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢۴- در شـاهنـامه فـردوسي کشف آتش منسـوب بـه کيسـت ؟

۱. فريدون   ۲. رامتين   ۳. هوشنگ  ۴. ارچنگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢۵- اولين سردار ايراني که لقب «شاهنشاه » را بهمراه «تاج المله » را از خليفه دريافت نموده است ،کيسـت ؟

۱. احمد بن نوح ساماني ۲. عضدالدوله ۳.يعقوب ليث صفاري ۴. طاهر بن ذواليمين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢۶- در کدام مکتب ، توجه بر شرايط محيط ، بيشتر از ساير مکاتب مشاهده مي گردد؟

۱. آرت دکو  ۲. استريم لاينينگ  ۳.گشتالت  ۴. آرت نووو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧- پيروان کدام يک از مکتب هاي فلسفي زير، زيبايي را « نوعي از نظم الهي که دمساز با قوانين رياضي است » مي دانستند؟

۱. اپيکوريان   ۲. نو افلاطونيان ۳.کلبيان   ۴. رواقيان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨-  شمـايل هايي مانند آناهيتا و ماه ، به کدام يک از عناصر طبيعي مربوط هستنـد؟

۱.آتش ۲. زمين   ۳. آب ۴. آسمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩-  در هنـر و ادبيـات ايـران درخت سـرو چند گـونـه اسـت ؟

٢.۱ گـونـه  ١.۲ گـونـه  ٥.۳ گـونـه  ٣.۴ گـونـه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠- پـرنده ي آبـي ، نمـاد و سمبلـي ازچيـست ؟

۱. پرنده ي عدالت   ۲. پرنده ي مرگ   ۳. پرنده ي بخشش  ۴. پرنده ي خوشبختي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام سجاد (ع) : بار خدايا كسي به پايان شكر و سپاس تو نمي رسد مگر اين كه از احسان و نيكي تو چيزي ( نعمتي كه آن توانايي بر شگرگزاري است ) بر او فراهم مي آيد كه او را به شكري ديگر وادار مي گرداند ( گفته اند : شكر هر نعمتي ممكن است جز نعمت خداي تعالي ، زيرا شكر نعمت او نعمت ديگري است از او كه شكر آن بر بنده واجب است ، پس منتهي شكر نعمت خدا اقرار به عجز و ناتواني از اداي شكر اوست ، حضرت صادق – عليه السلام – فرموده : خداي عز وجل به موسي – عليه السلام – وحي نمود : اي موسي شكر من را چنان كه شايسته است بجا آور ، موسي گفت : پروردگارا چگونه شكر تو را چنان كه شايسته است بجا آورم در حالي كه شكر گزاردن من تو را نعمتي است كه به من بخشيده اي ؟ خداي تعالي فرمود : اكنون شكر من را بجا آوردي كه دانستي آن نعمت از جانب من است )