آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

طراحی و پیاده سازی زبانها برنامه سازی کد 1115084

نام درس:طراحي و پيادهسازي زبانهاي برنامه سازي – زبانهاي برنامه سازي

ترم 1سال 89.90

 

 نام درس:طراحي و پيادهسازي زبانهاي برنامه سازي – زبانهاي برنامه سازي  

 رشته وکددرس:نرم افزار – نرم افزار(تجميع ) – سخت افزار – ١١١٥٠٨٤-   علوم کامپيوتر – علوم کامپيوتر (تجميع ) ١١١٥١٦٨

 

امام خميني (ره ): اين محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است .  

 ـــــــــ

١. ترکيب ويژگي هاي مختلف از يک زبان و دستيابي به يک ويژگي جديد با معنا، چه نام دارد؟

الف . نقطه کنترل breakpoint   ب.  تعامد orthogonality  

ج. ترکيب combine   د. انتزاع abstraction 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢. از ديدگاه پروژههاي نرمافزاري  کاهش کداميک از هزينه هاي زير بر روي پروژه اثر مطلوبتري دارد؟

 الف . هزينه نگهداري پروژه   ب. هزينه اجراي پروژه  

ج. هزينه ترجمه پروژه   د. هزينه طراحي پروژه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣. مدل محاسباتي تکه کد برنامه زير چيست ؟

 int  x,y,z;

 x=sizeof  (int);

 y=sizeof  (doube);

 z=x<y? x:y;

 الف . مدل دستوري   ب. مدل تابعي  

  ج. مدل قانونمند   د. مدل شي گرا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤. در زباني که از هم ارزي نام استفاده مي کند، تعريف زير وجود دارد. کدام گزينه درست است ؟

 type

   x=array[1..10] of  char;

   y=array[1..10] of  char;

   var

   a,b:x;

   z:y;

 

 الف . b=a: و z=b: مجاز است .   ب. b=a: و z=b: غيرمجاز است .  

 ج. a=b: و z=b: غيرمجاز است .   د. b=a: مجاز و z=b: غيرمجاز است

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥. تکه کد برنامه زير به کدام مورد اشاره دارد؟

 int  funct( int &a,int &b)  

   {

   int m;

   m=a;

   b=a+b;  

   return  m;} 

 الف . آرگومانهاي ضمني   ب. حساسيت به سابقه قبلي  (گذشته  

 ج.   آرگومانهاي خاص   د. اثرات جانبي  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

٦. در صورتيکه داشته باشيم نوع int در زبان c در سيستم ١٦بيتي محدوده  ٣٢٧٦٨-تا٣٢٧٦٧ خواهد بود، به انقياد در چه زماني برمي گردد؟

الف . تعريف زبان   ب. پياده سازي  

   ج. اجرا   د. ترجمه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧. درکداميک از زبانهاي زير عمليات روي رشته ها با قابليت انعطاف بالا طراحي شده است ؟

الف . فرترن   ب. کوبول  

ج. ام ال   د.   ادا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨. تعريف زير را در زبان c براي پشته (stack) در نظر بگيريد. اگر انواع x,y از نظر ساختاري هم ارز باشند, کدام گزينه صحيح است ؟

 struct   stack

 {  int  top;

   int data[100];}x,y;

 الف . x.top=y.top  و [y.data]i=x.data]i[ براي تمامي i ها بين ٠  و ١– Topstack

  ب. x.top=y.top  و [y.data]i=!x.data]i[ براي تمامي i ها بين ٠  و ١– Topstack 

 ج. y.top=x.top!  و [y.data]i=x.data]i[ براي تمامي i ها بين ٠  و ١– Topstack 

 د. y.top=x.top!  و [y.data]i=!x.data]i[ براي تمامي i ها بين ٠  و ١– Topstack

 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩. در تعريف ساختار زير اشاره به کدام ويژگي در نرمافزار دارد؟

 type   s(max:integer)   is

   record

   r:integer;

   c:integer  rane   0.. max;

   end record

 x:s(200);

الف . هم ارزي ساختاري   ب. انواع پارامتري  

 ج. هم ارزي نوع   د. هم ارزي نام 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠.با توجه به مجموعه کد زير کداميک از مسائل ترتيب ارزيابي در هنگام توليد کد قابل اعمال است ؟

 int  x,y,z;

 z=(y=0?x:x/y);

 y=z+x;

 الف . عجول   ب. تنبل  

  ج. هم عجول و هم تنبل   د. عجول- تنبل – اثرات جانبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١.در کداميک از موارد زير قاعده کپي صدق مي کند ؟

 الف . زير برنامه هاي بازگشتي مستقيم  

 ب. زيربرنامه هاي بازگشتي غيرمستقيم 

 ج. همروالها  

د. زيربرنامه هاي فراخواني برگشت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢.در زباني مثل ليسپ حافظه هرم شامل چه نوع اطلاعاتي مي باشد؟

 الف . عناصر ليست پيوندي   ب. پشته براي ارزيابي توابع جزيي  

ج.  روالهاي سيستم   د. روالهاي I/O

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣.در دستور z/3 + y*2 =x اشياو دادهاي موجود از چه روش عملوندي در عمليات استفاده مي کنند ؟

الف . شي داده بانام   ب. انتقال مستقيم  

ج. انتقال غير مستقيم   د. شي داده اشارهگر 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤.در تکه کد برنامه زير چه محيطهاي ارجاعي وجود دارد ؟

 

 int  r;

 int   f(int   a)

 {

   int   b;

 b=sqrt(a+r);

 return  b;

 }

 int   main()

 {

   F();

 Return  0;}

   الف . ارجاع محلي و ارجاع غيرمحلي  

   ب. ارجاع محلي و ارجاع عمومي 

   ج. ارجاع محلي و ارجاع غيرمحلي و ارجاع از پيش تعريف شده 

   د. ارجاع محلي و ارجاع عمومي و ارجاع از پيش تعريف شده 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥.کدام گزينه صحيح است ؟

   الف . براي محيطهاي ارجاع غيرمحلي قواعد حوزه ايستا و پويا سازگارند

   ب. براي محيطهاي ارجاع محلي قواعد حوزه ايستا و پويا سازگارند

   ج. براي محيطهاي ارجاع عمومي قواعد حوزه ايستا و پويا سازگارند

   د. براي محيطهاي ارجاع از پيش تعريف شده قواعد حوزه ايستا و پويا سازگارند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦.کداميک از زبانهاي زير از روش نگهداري براي محيط هاي محلي استفاده مي کنند ؟

 الف . ادا   ب.  اسنوبال ٤  

  ج.  کوبول   د. ليسپ 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧.در کداميک از ساختارهاي زير روشهاي نگهداري و حذف پيادهسازي يکساني دارند؟

 الف . همراولها   ب. فراخواني – برگشت بدون بازگشتي  

 ج. بازگشتي   د. زمانبندي شده  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨.کدام مورد زير فعاليت هاي مربوط به انتقال پارامترها را کامل مي کند و محتويات پارامترهاي واقعي را در پارامترهاي مجازي کپي مي کند ؟

 الف . prologue   ب. epiloge 

 ج. زنجيره اشارهگر ايستا   د. زنجيره اشارهگر پويا  

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩.با توجه به تکه کد زير چه نوع خطايي و در چه زماني رخ داده و يا ممکن است رخ دهد؟

 const  int k=0;

 For  i:=1  to  20 do

   k:=k+2;

الف . کنترل نوع زمان کامپايل و اجرا   ب. کنترل نوع زمان  اجرا  

ج. کنترل نوع زمان کامپايل   د. کنترل نوع زمان تعريف زبان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠.کداميک از فراخواني هاي زيردر زبان ++C درست است ؟

   الف . (B&,A+B(&)Q)  ب. (B&,A+B()Q)  

   ج. (B&,B(&A+&)Q)  د. (B&,A+B()&Q) 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١.محيط ارجاع مربوط به نام يک پروسيجر در ساختار بلاکي ايستا در کدام بلاک قرار دارد؟

 الف . بلوکي که آن بلاک را در بر مي گيرد   ب.  محيط محلي همان بلاک 

 ج. بلاک برنامه اصلي   د. بلاک هم سطح آن بلاک  

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢.اين نوع دستورات زير به موجب چه عملي مورد استفاده قرار مي گيرند ؟

 Assert (y>0 and x=1) or (x=0  and a>b/5)

الف . نقاط کنترلي   ب. کامپايل مجزا  

   ج. ادعا   د. رديابي اجرا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣.کداميک از موارد زير مي تواند يک نوع پارامتر ضمني تلقي شود؟

   الف . مقدار برگشتي توابع   ب. مقدار برگشتي روال 

   ج. مقدار برگشتي ارجاع   د. هر نوع مقدار برگشتي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤.کداميک از اشياء اشارهگر زير در رکورد فعاليت يک زيربرنامه ، آدرس نقطه بازگشت دستور بعد از فراخواني آن زير برنامه  را نگهداري مي کند ؟

 لف . CEP   ب. CIP  

ج.   ip   د. ep

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥.پيادهسازي اعلانها در بلاکهاي محلي در زباني مانند c شبيه به کدام ساختار زير است ؟

الف . رکورد متغير   ب. رکورد تودرتو  

 ج. آرايه اي از رکورد   د. زيربرنامه 

 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

سوالات تشريحي 

 

١. زمان انقياد موارد زير را مشخص نماييد؟(٢ نمره )

   الف . مجموعه اي از انواع قابل قبول براي متغيرها مانند real ,integer  و غيره 

   ب. نوع متغيرها 

   ج. مقدار متغيرها( مقيد کردن مقدار خاصي به متغير) 

   د. مجموعه اي از مقادير ممکن براي يک نوع متغير 

 

٢. نمايش حافظه رکوردي با طول متغيري بصورت زير چگونه است . نمايش حافظه آن را ترسيم نماييد.(١/٥ نمره )

 Type  emp=(r,p,g);

 Var

   Employee :record

   Id:integer;

   Year:integer;

 Age:integer;

 Case   payclass :emp  of

   R:  (m:real;

   S:integr;

   O:real);

   P: (m:real;

   O:real);

   G:(h:real;

   Reg:integer);

 End;

٣. برنامه غيرساخت يافته در شبه زبان ++c را به کمک قضيه ساخت يافته اصلاح کنيد؟(١ نمره )

 cin>>x;

 if(x==10) x=x+1;

 label: if(x==100) x=x-1;

 if(x==50) goto label;

 

٤. مهمترين هدف اعلان چيست ؟ آن را بطور کامل توضيح دهيد؟(٠/٥ نمره )

٥. اشتراک داده از طريق حوزه ايستا را بطور کامل و با مثال تشريح کنيد.(١ نمره) 

امام على عليه السلام :بهترين گفتار آن است كه ترتيب نيك ، بدان آراستگى ببخشد و خاص و عام آن را بفهمند .

عنــوان درس :زبانهاي برنامه سازي ,طراحي زبان هاي برنامه سازي

ترم اول سال 95-96

عنــوان درس :زبانهاي برنامه سازي ,طراحي زبان هاي برنامه سازي ,طراحي وپياده سازي زبانهاي برنامه سازي

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي کامپيوتر- نرم افزار,مهندسي کامپيوتر(سخت افزار),مهندسي کامپيوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۰۸۴ – ,رياضيات وکاربردها,علوم کامپيوتر,علوم کامپيوتر ۱۱۱۵۱۶۸ – ,مهندسي کامپيوتر گرايش نرم افزار۱۳۲۲۰۳۲

ـــــــ

١- کدام گزينه درمورد زبان ليسپ صحيح است ؟

۱. زبان ليسپ براي کارهاي جستجو مناسب نيست .

۲ ليسپ به عنوان يک زبان تابعي پردازش کننده ليست طراحي شد.

۳ ليسپ زبان تجاري است .

۴. زبان ليسپ براي پردازش متن و بازي هاي کامپيوتري مناسب نيست .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢- بزرگترين هزينه از هزينه هاي مربوط به ارزيابي زبان هاي برنامه سازي مربوط به کدام مرحله است ؟

۱. هزينه اجراي برنامه

۲. هزينه ترجمه برنامه

۳. هزينه چرخه زندگي يا نگهداري برنامه

۴. هزينه طراحي اوليه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣- کدام مدل ازچهار مدل توصيف زبان هاي برنامه نويسي از سخت افزار کامپيوتر پيروي مي کند؟

۱. زبان هاي دستوري  

۲. زبان هاي تابعي  

۳. زبان هاي قانونمند

۴. برنامه نويسي شي ء گرا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- توصيف زير کدام صفت از صفات يک زبان خوب را نشان مي دهد؟

" هرگاه بتوان ويژگي هاي مختلفي از يک زبان را با هم ترکيب کرد و ترکيب حاصل نيز با معنا باشد"

۱. سادگي  

۲. طبيعي  بودن براي کاربردها

۳. پشتيباني از انتزاع  

۴. قابليت تعامد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥-"مفسري است که زبان منبع آن يک زبان سطح بالا و زبان مقصد آن نزديک به زبان ماشين کامپيوترواقعي است "؟

۱. اسمبلر   

۲. بار کننده يا ويراستارپيوند

۳. کامپايلر  

۴.  ماکرو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦- کدام زبان زير مفسري است ؟

۱. ام ال   

۲. پاسکال  

۳. ادا 

۴. فرترن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧- انقياد" شکل هاي مختلف دستورات ،انواع ساختمان داده و ساختارهاي زبان برنامه سازي " در چه زماني انجام مي شود؟

۱. زمان پياده سازي زبان  

۲. زمان تعريف زبان

۳. زمان ترجمه

۴. زمان اجرا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨- کدام گزينه در مورد انقياد "ديررس " صحيح است ؟

۱. انقياد ديررس در زمان ترجمه انجام مي شود.

۲  در زبان هايي که کارايي اجرا مهم باشد انقياد ديررس انجام مي شود.

۳ فرترن زباني است که در آن انقياد ديررس انجام مي شود.

۴. هنگامي که قابليت انعطاف موضوع مهمي باشد انقياد ديررس انجام مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩- قابليت " روشن بودن ساختار الگوريتم و داده هاي برنامه به صورتيکه بدون مستندات جداگانه به خوبي روشن باشد" را چه مي نامند؟

۱. قابليت

۲.  خودراني 

۳. خود استنادي 

۴. پردازش دسته اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠- کدام گزينه درباره " تحليل معنايي " صحيح است ؟

۱. تحليل معنايي مهمترين مرحله اجرا است .

۲ تحليل معنايي پلي بين بخش هاي تحليل و ترکيب ترجمه است .

۳ در تحليل معنايي ساختارهاي بزرگ برنامه ، دستورات  اعلان ها توليد مي شوند.

۴. مدل اصلي که براي تحليلگر معنايي استفاده مي شود ماشين خودکار متناهي است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١-"قطعه برنامه اي است که به طور مجزا تعريف مي شود و هنگام ترجمه برنامه ، با فراخواني آن در برنامه درج مي شود" چه نام دارد؟

۱. جدول نماد  

۲. شبه کد  

۳. کد مياني  

۴. ماکرو

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢- کدام گزينه در مورد ابهام صحيح است ؟

۱. ابهام مسئله اي جدا از نحو است .

۲ همواره ابهام صفت يک گرامر است .

۳ اگر هر گرامر مربوط به يک زبان  مبهم باشد مي گوييم زبان ماهيتا مبهم است .

۴. هر سه گزينه درست است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣- کداميک از موارد زير به ترتيب خروجي تحليلگر نحوي و تحليلگر لغوي مي باشد؟

۱. درخت تجزيه ،  نشانه هاي لغوي 

۲. نشانه هاي لغوي ، درخت تجزيه

۳. کد مياني ، درخت تجزيه

۴. جدول نمادها، کد مياني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- کدام گزينه در مورد ماشين تورينگ صحيح است ؟

۱. ماشين تورينگ معادل گرامرهاي نوع صفراست .

۲ ماشين تورينگ يک ماشين ساده انتزاعي نيست .

۳ ماشين تورينگ معادل گرامرهاي نوع يک هستند.

۴. هر تابع قابل محاسبه را نمي توان با ماشين تورينگ محاسبه کرد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- کدام گزينه در مورد روش استاندارد"کاهش " در عبارت لاندا صحيح است ؟

۱. عبارت لاندا بيش از يک عمليات کاهش دارد.

۲ کاهش خارجي ترين جمله و داخلي ترين جمله معادل فراخواني با نام است .

۳ کاهش خارجي ترين جمله و داخلي ترين جمله معادل فراخواني با مقدار است .

۴. کاهش خارجي ترين جمله معادل فراخواني با نام و کاهش داخلي ترين جمله معادل فراخواني با مقداراست .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦- کدام گزينه تابعي است که غير پايانه هاي سمت چپ را به مقادير غير پايانه هاي سمت راست بسط مي دهد؟

۱. صفت ترکيبي 

۲. گرامر صفت   

۳. صفت موروثي

۴. حساب لاندا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧- کدام گزينه "ثابتي است که نامش همان نمايش مقدارش مي باشد"؟

۱. ثابت تعريف شده توسط برنامه نويس  

۲. ثابت ليترال   

۳. متغير ساده  

۴. ثابت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨-" مجموعه اي از اعداد که درعمليات محاسباتي منجر به سرريز يا پاريز مي شوند"  داراي کدام عامل دشوار در تعريف عمليات زبان هاي برنامه سازي مي باشد؟

۱. آرگومان هاي ضمني

۲. اثرات جانبي 

۳. خود اصلاحي   

۴. عملياتي که براي ورودي هاي خاصي  تعريف نشده اند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩- کدام گزينه در مورد کنترل نوع پويا صحيح است ؟

۱. کنترل نوع پويا در زمان ترجمه انجام مي شود.

۲ کنترل نوع پويا به صورت سخت افزاري پياده سازي مي شود.

۳ در زبان هاي ليسپ و پرولوگ کنترل نوع پويا انجام مي شود.

۴. نتيجه استفاده از کنترل نوع پويا استفاده بهينه از حافظه و افزايش سرعت اجرا است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠- در کدام زبان زير تبديل نوع ضمني انجام مي شود؟

۱. C

۲. پاسکال

۳.   ادا

۴. فرترن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١- کدام گزينه توصيف مناسبي براي " ساختمان داده اي مرکب از دنباله خطي از عناصر همنوع است که طول آن متغير است وحد بالايي ندارد" است ؟

۱. فايل هاي متني

۲. فايل هاي ترتيبي   

۳. فايل هاي ترتيبي شاخص دار  

۴. فايل هاي دستيابي مستقيم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢- قطعه کد مقابل نشان دهنده کدام مسئله مديريت حافظه مي باشد؟

؛ز*،ز* س را

؛(١٠)ح رذذچذ=پ

؛(١٠)ح رذذچذ=ز

؛ز=ز

(ز)ححژئ

۱. آرگومان هاي ضمني

۲. زباله واثرجانبي

۳. اثرجانبي و زباله 

۴.  زباله و ارجاع معلق

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣- کدام گزينه در مورد ساختمان داده ليست صحيح است ؟

۱. طول ليست ها همواره ثابت است .   

۲. ليست ساختمان داده اي است که حاوي دنباله اي از اشيا است .

۳. ليست ها همگن هستند 

۴. ساختمان داده لسيت با ساختمان داده بردار هيچ تفاوتي ندارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤- کدام بخش از زير برنامه شامل "پارامترها، نتايج تابع ، داده هاي محلي و ناحيه حافظه موقت ، نقاط برگشت و پيوندهايي براي مراجعه به متغيرهاي غير محلي است "؟

۱. سگمنت کد

۲.  محيط ارجاع محلي

۳. محيط ارجاع غير محلي 

۴.  رکورد فعاليت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥- کدام گزينه درتعريف قطعه کد زير صحيح است ؟

؛ذچحژ خ ر ج١٠..١ج ش چژژچ: ١س ح حث حزش ت

؛ذچحژ خ ر ج١٠..١ج ش چژژچ:٢س ح حث

؛٢س ح حث :ث  ؛ ١س ح حث :ج ،ث ژچث 

۱. X,Y,Z هم ارزي نام دارند.

۲. X,Y هم ارزي نام دارند.

۳. X,Y,Z هم ارزي ساختاري دارند.  

۴. X,Z هم ارزي ساختاري وXبا Y هم ارزي نام دارند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦- کدام گزينه در مورد قانون هاي ارزيابي يکنواخت "عجول و تنبل " صحيح است ؟

۱. در پياده سازي زبان ، معمولا فقط از يکي از اين تکنيک ها استفاده مي شود.

۲  تکنيک عجول معادل تکنيک ارسال پارامتر با مقدار و تکنيک تنبل معادل تکنيک انتقال پارامتر با نام است .

۳ تکنيک عجول معادل تکنيک ارسال پارامتر با نام و تکنيک تنبل معادل تکنيک انتقال پارامتر با مقدار است .

۴. زبان هاي ليسپ وپرولوگ از روش عجول براي ارزيابي عبارات استفاده مي کند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧- کدام گزينه توصيف عبارت زير است ؟

"برنامه اي که به صورت فلوچارت است و مدل رسمي يک ساختار کنترلي است ."

۱. برنامه هاي بنيادي

۲.  برنامه ساده

۳. برنامه ساخت يافته  

۴. برنامه محض

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨- تعريف زير مربوط به کدام يک از محيط هاي ارجاع است ؟

" وابستگي هايي که در شروع اجراي برنامه به وجود آمدند ، در زير برنامه قابل استفاده باشند."

۱. محيط ارجاع عمومي

۲. محيط ارجاع غير محلي

۳. محيط ارجاع محلي  

۴. محيط ارجاع از پيش تعريف شده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩- توصيف زيرمربوط به کدام يک از روش هاي انتقال پارامترها است ؟

"اين روش متداولترين روش انتقال پارامترها است . براي انتقال يک شي ء داده از اين طريق بايد آدرس محل آن شي ء داده را به زيربرنامه ارسال کرد."

۱. فراخواني با نام   

۲. فراخواني با ارجاع   

۳. فراخواني با مقدار

۴. فراخواني با مقدار و نتيجه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠- کدام يک از زبان هاي برنامه سازي زيردر پياده سازي قاعده حوزه پويا از هر دو روش حذف و نگهداري استفاده مي کند؟

۱.

۲. کوبول   

۳. پاسکال 

۴. الگول و 1/PL

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام علی (ع) : خويشتن داری زينت فقر است و شکرگزاری زينت بي نيازی است .