آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

شیوه ارائه مطالب علمی و فنی کد 1115249

عنــوان درس : ارائه مطالب علمي و فني ,روش تحقيق وگزارش نويسي ,شيوه ارائه مطالب علمي و فني ,شيوه ارائه مطالب علمي وفني

تابستان 94

عنــوان درس   : ارائه مطالب علمي و فني ,روش تحقيق وگزارش نويسي ,شيوه ارائه مطالب علمي و فني ,شيوه ارائه مطالب علمي وفني

رشته تحصيلي /کد درس  : مهندسي فناوري اطلاعات (چندبخشي ), مهندسي کامپيوتر(سخت افزار), مهندسي کامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ) ۱۱۱۵۱۳۳ مهندسي فناوري اطلاعات ۱۱۱۵۲۴۸ – , مهندسي کامپيوتر(نرم افزار) ۱۱۱۵۲۴۹ – , علوم کامپيوتر, علوم , -کامپيوتر(چندبخشي )۱۱۱۹۰۱۷

ـــــــــــ

١- کداميک از موارد زير عناصر سيستم انتقال اط لاعات ماشيني را بهتر نمايش ميدهد؟ 

۱.  مخاط ب ، پيام ، پارازيت ، رسانه انتقال و محيط انتقال

۲  مبدأ، مقصد، پيام ، پارازيت ، رسانه انتقال و محيط انتقال

۳   ارائه کننده ، مقصد، پيام ، پارازيت ، رسانه انتقال و محيط انتقال

۴.  مبدأ، مقصد، موضوع کد شده ، رسانه انتقال و محيط انتقال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢-نوع رسانه "شي " مربوط  به کدام نوع ارائه ميباشد؟ 

۱. نمايشي   ۲ . شفاهي ۳ . کتبي  ۴ . صوتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣-کداميک از موارد زير ويژگيهاي ارائه کتبي را بهتر نشان ميدهد؟

۱.  غيابي است ، قابل استناد است ، با فرصت است ، مشروح است و تأثير گذاري اش سريع است

۲  غيابي است ، قابل استناد است ، با فرصت است ، مشروح است , معمولاً تعداد مخاط بين در آن معدودند و احتمال بروز اشتباه در

آن نسبت به ارائه شفاهي بيشتر است

۳  حضوري است ، قابل استناد است ، با فرصت است ، مشروح است و احتمال بروز اشتباه در آن نسبت به ارائه شفاهي کمتر

است

۴.  غيابي است ، قابل استناد است ، مشروح است و احتمال بروز اشتباه در آن نسبت به ارائه شفاهي کمتر است

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۴-کداميک از موارد زير از ويژگيهاي عنوان موضوع محسوب ميشود؟

۱.  گويا و صريح بودن ،کوتاه بودن ، واقعي بودن ، حتي الامکان دارايکوته نوشت ، داراي حداکثر ١٥ واژه

۲  گويا و صريح بودن ،کوتاه بودن ، واقعي بودن ، حتي الامکان دارايکوته نوشت ، داراي حداکثر ٢٠ واژه

۳  گويا و صريح بودن ،کوتاه بودن ، واقعي بودن ، حتي الامکان بدون کوته نوشت ، داراي حداکثر داراي ١٥ واژه

۴.  گويا و صريح بودن ،کوتاه بودن ، واقعي بودن ، حتي الامکان بدون کوته نوشت ، داراي حداکثر ١٠ واژه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۵-کداميک از موارد زير دو پايه اساسي پژوهش در کسب اط لاع محسوب ميشوند؟

۱.  ژورنال و کتابخانه  ۲ .  استاد وکنفرانس  ۳ . کتابخانه و اينترنت  ۴ .  ژورنال وکنفرانس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۶-کداميک از موارد زير از روشهاي ارزيابي اوليه منبع محسوب ميشود؟  

۱.  مط لاعه چکيده ، مط لاعه مقدمه مولف و نتيجه گيري نهايي ، دقت در عنوان منبع ، بررسي فهرست مط لاب

۲  مط لاعه چکيده ، مط لاعه بحث و نتيجه گيري نهايي ، دقت در عنوان منبع ، بررسي فهرست اشکال

۳  مط لاعه چکيده ، مط لاعه بحث و نتيجه گيري نهايي ، دقت در عنوان منبع ، بررسي فهرست جداول

۴.  مط لاعه مقدمه مؤلف ، مط لاعه بحث و نتيجه گيري نهايي ، دقت در عنوان منبع ، بررسي فهرست اشکال

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧-از عوامل دخيل در تعيين حد تلخيص محسوب ميشود؟

۱.  هدف تلخيص ،کميت مط لب در مرجع ، مخاط ب ، دقت مورد انتظ ار وکيفيت متن در دست توليد

۲  ملاحظ ات فني ، هدف تلخيص ،کميت مط لب در مرجع ، مخاط ب ، دقت مورد انتظ ار وکيفيت متن در دست توليد

۳ کميت مط لب در مرجع ، مخاط ب ، دقت مورد انتظ ار وکيفيت متن در دست توليد

۴. ملاحظ ات مديريتي ،کميت مط لب در مرجع ، مخاط ب ، دقت مورد انتظ ار وکميت متن در دست توليد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨-کداميک از موارد زير از ويژگيهاي خلاصه يک مط لب علمي محسوب ميشود؟ 

۱.  ايجاز در حد ممکن ، دقت و اعتبار مط لب ، داوري در مورد درستي يا نادرستي مط لاب متن اصلي و سادگي و رواني

۲   امين به معناي اصلي مط لب ، دقت و اعتبار مط لب ، داوري در مورد درستي يا نادرستي مط لاب متن اصلي و سادگي و رواني

۳  امين به معناي اصلي مط لب ، ايجاز در حد ممکن ، دقت و اعتبار مط لب و سادگي و رواني

۴.  ايجاز در حد ممکن ، دقت و اعتبار مط لب ، انسجام زباني ، داوري در مورد درستي يا نادرستي مط لاب متن اصلي و سادگي و

رواني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩-در نقل قول مستقيم اگر اندازه مط لب بيش از چند سط ر باشد آن را به صورت يک نوشتار مينويسيم .

۱. سه خط   ۲ .  چهار خط ۳ . پنج خط   ۴ . هشت خط

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠-توضيح زير مربوط به کداميک از روشهاي بسط مط لب ميباشد؟

"در اين روش ، ابتدا نتايج بيان ميشوند و سپس با تجزيه آنها، علت يا علل پديده معرفي ميشوند. "  

۱.  بسط از ط ريق تشابه ۲ .  بسط از ط ريق تضاد

۳. بسط از معلول به علت   ۴ .  بسط از آشنا به نا آشنا 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١-اندازه پاراگراف بهتر است چند  کلمه باشد.

۱.  ٢٠ تا ٥٠  ۲ .  ١٠٠ تا ١٥٠   ۳ .   ٢٠٠ تا ٣٠٠   ۴ .  ٥٠ تا ١٠٠

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢-  پيشگفتار از اجزاي کدام بخش يک ارائه کتبي محسوب مي شود.

۱.  آغازي ۲ .  اصلي  ۳ .  پاياني ۴ .  پيوست

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- از اجزاء بخش اصلي محسوب ميشود.

۱. نتيجه گيري و پيشنهادات  ۲ .  چکيده به زبان انگليسي

۳. نتيجه گيري و خلاصه   ۴ .سرنگاشت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١۴- از انواع پانوشت محسوب ميشود.

۱.  استنادي، ارجاعي ، توضيحي و توصيفي ۲ .  استنادي، ارجاعي ، توضيحي و آگاهي دهنده 

۳.  توصيفي ، ارجاعي ، توضيحي و آگاهي دهنده  ۴ .  استنادي، ارجاعي ، توصيفي و آگاهي دهنده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١۵- براي رسم جدول استفاده از چند خط افقي کافي است ؟

۱. سه خط   ۲ .  چهار خط  ۳ .  پنج خط   ۴ . هشت خط

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١۶- کداميک از عبارات زير در مورد خلاصه درست است ؟

I.   خلاصه نوع ويژه اي از چکيده به معناي عام است .

II.  اندازه خلاصه بستگي به اندازه متن اصلي ندارد.

III. در مورد مقاله کوتاه اندازه خلاصه يک يا دو نوشتار است .

IV. خلاصه در پايان متن اصلي بعد از نتيجه درج ميشود.

 (II, III, IV) . ۴   (I, III, IV) . ۳  (I, II, IV)  . ۲  (I, II, III)  .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧-سرنگاشت معمولاً درکجاي فصل آورده ميشود؟

۱.  ابتدا  ۲ .  انتها  ۳ . در ميان متن ۴ . محل آن مهم نيست

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨- از اهداف چکيده محسوب ميشود؟

۱.  صرفه جويي در زمان مط لاعه کننده ، تسهيل در مشخص کردن مقالات محوري مورد استفاده ، رفع مشکل زبان ، تسهيل در

تصميم گيري در انتخاب منبع

۲  تسهيل در جستجوي مط لب ، تسهيل در مشخص کردن مقالات محوري مورد استفاده ، رفع مشکل زبان ، تسهيل در تصميم

گيري در انتخاب منبع

۳  کمک به نشر دانش و فن ، صرفه جويي در زمان مط لاعه کننده ، رفع مشکل زبان ، تسهيل در تصميم گيري در انتخاب منبع

۴. کمک به نشر دانش و فن ، صرفه جويي در زمان مط لاعه کننده ، تسهيل در مشخص کردن مقالات محوري مورد استفاده ، رفع

مشکل زبان ، تسهيل در تصميم گيري در انتخاب منبع

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩- اگر منبع در اينترنت باشد کداميک از نحوه هاي نوشتن مشخصات منبع زير درست تر است ؟

۱.  [بيرشک ، ٧، ص ٢٠]  ۲ .  [اديب ٧٤]

۳.  [اديب سلطاني ١٣٧٤] ۴ .  [١٤]

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠-کدام  نوشتار علمي فني برون دانشگاهي زير در حوزه مديريتي قرار دارد؟

۱. مکاتبات فني تجاري  ۲ . کاتلاوگ

۳. بولتن  ۴ . راهنماي تعويض و تعمير

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١- کداميک از موارد زير در رابطه با گزارش درس سمينار درست ميباشد؟

I.   گزارش درس سمينار تقريباً همانند گزارش مطالعه بيشتر است .

II.  درس سمينار معمولاً از دروس دوره کارشناسي ارشد و دکترا است .

III. بعضي مواقع به گزارش درس سمينار "نظر داوران " نيز افزوده ميشود.

IV. درس سمينار معمولاً گزارش خاصي ندارد.

 (II, III, IV) . ۴ (I, III, IV) . ۳  (I, II, IV) . ۲  (I, II, III) .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢-توصيف زير کدام گزينه را بهتر توصيف ميکند؟

"پروژه اي است که در متن آن کارآموزي انجام ميشود. "  

۱.  بستره کارآموزي  ۲ .  محيط کارآموزي  ۳ . پروژه کارآموزي  ۴ . درس کارآموزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣- کداميک از موارد زير معمولاً در اجزاء گزارش پروژه پايان دوره کارشناسي  لازم نيست ؟

I.   صفحه عنوان

II.  برگ تاييد داوران

III.  صفحه اعلان اصالت محتوا

IV. چکيده به انگليسي

 (II, III, IV) . ۴ (I, III, IV) . ۳  (I, II, IV)  . ۲  (I, II, III)  .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢۴- توضيح زير مربوط به کدام نوع از دسته بندي مقالات محسوب ميشود؟

" در اين نوع مقاله ، نويسنده با مط العه منابع در يک موضوع ، معمولاً وضع جاري دانش بشري در آن موضوع را بيان ميکند

و لزوماً به نتايج جديدي نميرسد."

۱.  مقلاه تحليلي  ۲ .  مقلاه تلأيفي  ۳ . مقلاه مروري ۴ .  مقلاه گزارش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢۵- از اجزاء اختياري متن اصلي مقاله محسوب ميشود؟

۱. مقدمه ۲ . خلاصه  ۳ . روش پژوهش ۴ . مفاهيم اوليه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢۶- کدام يک از موارد زير از خصوصيات يک پيشنهاد خوب محسوب ميشود؟

I.   کامل باشد 

II.  ساختمند باشد

III.  اطمينانبخش باشد

IV. متن آن بلند باشد

 (II, III, IV) . ۴ (I, III, IV) . ۳  (I, II, IV)  . ۲  (I, II, III)  .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧- توضيح زير مربوط به چه نوع گزارشي ميباشد؟ 

"متني است تا حدودي فني و گاه تجاري که در نهايت سادگي و اختصار به منظ ور معرفي يک توليد تهيه ميشود "

۱. کاتلاوگ ۲ .  گزارش امکان سنجي

۳.  گزارش بررسي مشکل فني ۴ .  گزارش بررسي خرابي تجهيزات  

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨- "استفاده از نمودار بجاي معادلات رياضي " از قواعد توليد متون فني کداميک از سط وح مخاط بين ميباشد؟

۱. سط ح اول   ۲ . سط ح دوم   ۳ . سط ح سوم   ۴ . سط ح چهارم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩- در سخنراني عمومي مدت سخنراني چقدر است ؟

۱. معمولاً حدود نيم ساعت و گاه بيشتر   ۲ . معمولاً حدود يک ساعت  و گاه بيشتر

۳. معمولاً حدود ٢٠ دقيقه   ۴ . معمولاً حدود دو ساعت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠- کداميک از موارد زير از بخش بحث يک سخنراني ساختمند محسوب مي شود؟

۱. بيان حيط ه و حدود موضوع ۲ .  سپاسگزاري از مخاط بين

۳. اشاره کردن به منابع مط لاعه   ۴ .  رعايت شئون فرهنگي و عرف محيط

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام سجاد (ع) : اي پروردگار درود فرست بر پاكيزه تران خويشان آن بزرگوار ( حضرت فاطمه و ائمه اثني عشر – عليهم السلام – ) كه آنان را براي امر و فرمان خود ( راهنمايي مردم به راه نيكبختي ) برگزيدي ، و خزانه داران علمت ، نگهداران دينت ، و جانشينان خود در زمينت ، و حجتهاي خويش بر بندگانت قرار دادي ( تا علمت را از نااهل حفظ نموده ، و دينت را از تحريف و تغيير نگهداشته ، و اوامر و نواهيت را بيان كرده ، و حق و باطل را به مردم نشان دهند ) و آنها را به خواست خود از پليدي و ناپاكي ( معاصي و گناهان ) پاك ساختي ( اشاره به قول خداي تعالي " سوره 33 ، آيه 33 " : انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا يعني جز اين نيست كه خدا مي خواهد رجس و پليدي را از شما خانواده نبوت ببرد و شما را " از هر عيب و نقصي " پاك و پاكيزه گرداند . اين آيه طبق اخباري كه از شيعه و اهل سنت در دست است درباره پيغمبر اكرم و علي و فاطمه و حسن و حسين – صلوات الله عليهم – است ، و اگر درباره زنان پيغمبر – صلي الله عليه و آله – بود " چنان كه اهل سنت گفته اند به دليل اين كه صدر و ذيل مطلب راجع به آنهاست " بايستي ليذهب عنكن و يطهركن بيان شود ) و ايشان را دست آويز به سوي خود و راه به بهشت خويش گردانيدي