آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

شناخت محیط زیست كد 1121050

نام درس : شناخت محيط زيست

ترم دوم سال 88-89

نام درس : شناخت محيط زيست 

رشته تحصیلی . کد درس : مهندسي: اقتصاد کشاورزي-آب و خاک- ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون – منابع طبيعي و محيط زيست ت مديريت و آباداني روستاها ت علوم دامي ت علوم کشاورزي  ت آموزش محيط زيست  ارشد (١١٢١٠٥٠)

ــــــــــــــــــ

١.آسپرين از مشتقات پوست کدام درخت است ؟   

   الف . اقاقيا    ب . صنوبر  ج . توت   د. بيد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢. بزرگترين منبع درآمد خارجي کشور کنيا بر پايه کدام مورد استوار است ؟ 

   الف . کشاورزي ب . اکوتوريسم    ج . دامداري د. صنعت خودرو سازي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣. سهم جهاني غذاهاي دريايي در تامين انرژي مورد نياز انسان حدوداً چند درصد سهم غلات مي باشد؟ 

    الف . ٢٢ ب . ٢٠  ج . ٢   د. ١٢ 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤. منظور از واژه «هومو استاتيک» کدام است ؟

الف . مقاومت در برابر تغيير   

ب . حداکثر جمعيت قابل تحمل محيط    

ج . اکوسيستم پايدار

د. پس خور مثبت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥. اين عبارت که «بررسي دقيق اکوسيستم ها درک تغييرات گذشته را امکان پذير مي نمايد.» به کدام اصطلاح اشاره دارد؟  

الف . همسان گرايي    

ب . وحدت زيست محيطي 

ج . پس خور  

د. ظرفيت برد  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦. مالکيت خصوصي احشام و بردگان در کدام عصر از تاريخ نوع بشر شکل گرفت ؟ 

الف . عصر آهن

ب . عصر مفرغ  

ج . نوسنگي عليا  

د. پارينه سنگي عليا 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧. کدام دانشمند مکتب تغيير و تحول تدريجي گونه ها را پايه گذاري کرد؟ 

 الف . ژرژکوويه ب . داروين    ج . ارنست ماير   د. لامارک 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨. ساختن زهر و سم در عقرب مربوط به کدام نوع سازش مي باشد؟ 

الف . سازش مورفولوژيک  

ب . سازش فيزيولوژيک  

ج . سازش بيوشيميايي    

د. سازش رفتاري 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩. رشد خزه بر روي درختان چه نوع هم کنشي مي باشد؟ 

الف . بازدارندگي   ب . همسفرگي   ج . انگلي  د. همزيستي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠. بيشترين تنوع زيستي گونه ها مربوط به کدام نوع از جنگلها مي باشد؟ 

الف . جنگلهاي شمالي   

ب . جنگلهاي گرمسيري  

ج . جنگلهاي معتدل    

د. تايگا 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١ IUCN.چيست ؟ 

   الف . انجمن بين المللي حفاظت از منابع طبيعي    ب . انجمن ملي حفاظت از منابع طبيعي 

   ج . انجمن بين المللي حفاظت از محيط زيست  د. انجمن ملي حفاظت از محيط زيست 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢. کدام گروه از موجودات زنده اولين حلقه زنجيره غذايي را در منطقه اعماق اقيانوسي شروع مي کنند؟ 

الف . باکتريهاي شيميوسنتز کننده   

ب . ستاره هاي دريايي  

ج . ماهيهاي کوچک  

د. وال ها 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣. در ارتباط با فرآيند توالي کدام مورد نادرست است ؟ 

   الف . در مراحل اوليه توالي جامعه زيستي عمدتاً ساده و بي ثبات است .

   ب . منحني رشد جمعيت در مراحل اوليه توالي J شکل است .

   ج . در مراحل نهايي توالي موجودات با استراتژي توليد مثلي k افزايش مي يابند.

   د. در اغلب اکوسيستم ها مراحل حد واسط توالي ، داراي تنوع کمتري است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤. در طي مراحل توالي پايداري جوامع زيستي در مقابل تخريب و ميزان تنفس به ترتيب چه تغييري را نشان مي دهند؟ 

الف . کم – کم ب . کم – زياد ج . زياد – کم د. زياد – زياد 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥. تالاب هاي کنار درياچه چه مرحله اي از توالي را نشان مي دهند؟ 

   الف . کليماکس  

ب . ديس کليماکس

ج . پيش کليماکس   

د. کليماکس آشفته

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦. عبارت «تغيير و اصلاح محيط توسط گونه هاي اوليه و مساعدتر کردن آن براي پذيرش گونه هاي مهاجم » به کدام مدل توالي اشاره دارد؟ 

   الف . تحمل  

ب . تسهيل   

ج . جلوگيري

د. لکگي مزمن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧. کدام مورد ذيل از عوامل افزايش دهنده تنوع به حساب مي آيد؟ 

الف . ورود گونه هاي غير بومي

ب . همزيستي   

ج . گرم شدن زمين    

د. کثرت جمعيت  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨. اگر هدف يک اکولوژيست ، اندازه گيري تعداد گونه ها يا کل تنوع زيستي در چندين اکوسيستم مختلف ، در يک محدوده بزرگ باشد، بايد از کدام شاخص تنوع زيستي استفاده نمايد؟ 

 الف . شاخص گاما   

ب .  شاخص آلفا   

ج . شاخص بتا  

د. شاخص شانون 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩. طبق مدل لوتکا – ولترا کداميک جزء مفروضات رابطه شکار و شکارچي مي باشد؟  

   الف . جمعيت شکار در غياب شکارچي به طور نمايي کاهش مي يابد.

   ب . جمعيت شکارچي در غياب شکار به طور نمايي افزايش مي يابد.

   ج . شکار کردن با توجه به تراکم جمعيت شکار محدود خواهد شد.

   د. هيچ مرحله تأخيري براي شکار، مصرف و هضم شکار وجود ندارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠. پس خور (Feed back) مثبت چيست ؟ 

   الف . اگر تأثير خروجي بر روي سيستم سبب واکنش سيستم در جهت روند ورودي باشد.

   ب . اگر تأثير خروجي بر روي سيستم سبب واکنش سيستم در جهت روند خروجي باشد.

   ج . اگر تأثير ورودي بر روي سيستم سبب واکنش سيستم در جهت روند خروجي باشد.

   د. اگر تأثير ورودي بر روي سيستم سبب واکنش سيستم در جهت روند ورودي باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١. مهمترين و مؤثرترين گاز گلخانه اي کدام است ؟ 

   الف . دي اکسيد کربن    ب . بخار آب    ج . اکسيد نيتروژن    د. متان 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢. در کدام اصل از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به موضوع حفاظت از محيط زيست پرداخته شده است ؟ 

   الف . اصل ٤٤   ب . اصل ٤٥ ج . اصل ٥٠ د. اصل ٥٥ 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣. کدام ماده مخرب لايه ازون در کشاورزي به عنوان ماده آفت کش و ضد عفوني کننده استفاده مي شود؟   

الف . CFCها  

ب . حلال ها  

ج . متيل برومايد  

د. هالون ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤. کدام مورد از اهداف ارزيابي دفتر ارزيابي زيست محيطي ايران نمي باشد؟ 

الف . افزايش سطح آگاهي جامعه

ب . پيش بيني اثرات زيست محيطي مهم و پايدار   

ج . شناساندن روشهاي صحيح استفاده از محيط زيست  

د. تهيه طرحهاي جنگلداري براي بهره برداري از جنگلها 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥. نخستين و ساده ترين مرحله ارزيابي يک طرح از نظر اثرات زيست محيطي کدام است ؟ 

الف . سازماندهي و مديريت

ب . غربالگري   

ج . برد سنجي  

د. تشريح وضع موجود محيط زيست 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

سؤالات تشريحي 

*هر سؤال ۱/۳ نمره دارد

١. منظور از برداشت پايدار چيست ؟ 

٢. تفاوت سازش و انطباق با شرايط آب و هوايي در چيست ؟

٣. اصل حداقل جمعيت ( اصل آله ) چيست ؟

٤. منظور از توالي اتوژنيک و توالي آلوژنيک چيست ؟

٥. منظور از تنوع زيستي چيست و مشتمل بر چند بخش است ؟ نام ببريد.

امام سجاد (ع) : سپاسي كه به آن از آتش دردناك خدا رسته به جوار رحمتش رهسپار شويم ( و اين كه آتش را به خدا نسبت داده و فرموده : من اليم نار الله چنان كه در قرآن كريم " سوره 104 ، آيه 6 " است : نار الله الموقده " آتش برافروخته شده خدا " براي شدت و سختي آن است كه كسي نتواند آن را خاموش كرده يا از آن رهايي يابد )

نام درس: شناخت محيط زيست

ترم 1سال 89.90

نام درس: شناخت محيط زيست                                                                 

رشته وکددرس: (تجميع ): مهندسي : اقتصاد کشاورزي- آب و خاک –ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون –                                      

منابع طبيعي و محيط زيست –  مديريت و آباداني روستاها – علوم دامي – علوم کشاورزي  ( ١١٢١٠٥٠ ) – (جبراني ارشد) : آموزش محيط زيست ( ١١٢١٠٥٠ )

ــــــــــــــ

١.بيوسفر چيست ؟

 الف . ليتوسفر ، پدو سفر ، اتمسفر                 ب . ليتوسفر ، هيدروسفر ، اتمسفر

 ج . هيدروسفر ، پدوسفر ، اتمسفر                  د . هيدرو سفر ، تکنوسفر ، اتمسفر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢.کدام اصل از قانون اساسي ايران به حفاظت از محيط زيست پرداخته است ؟

 الف .اصل ٥٠             ب .اصل ٦٠            ج .اصل ٧٠              د .اصل ٨٠

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣. در ترکيب شوراي عالي حفاظت محيط زيست ، رئيس شورا کيست ؟

 الف .رئيس جمهور                                   ب .معاون اول رئيس جمهور

 ج .وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي                د .رئيس سازمان حفاظت محيط زيست

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤.ظرفيت قابل تحمل محيط چيست ؟

 الف .حداقل تعداد افراد يک گونه که محيط قادر به تامين آن باشد .

 ب .حداقل تعداد افراد از چند گونه که محيط قادر به تامين آن باشد .

 ج .حداکثر تعداد افراد يک گونه که محيط قادر به تامين آن باشد .

 د .حداکثر تعداد افراد از چند گونه که محيط قادر به تامين آن باشد .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥.منظور از برداشت پايدار چيست ؟

 الف .حد معيني برداشت از يک منبع در زمان محدود      

   ب .حد معيني برداشت از يک منبع در زمان نامحدود

 ج .حد معيني برداشت از چند منبع در زمان محدود       

 د. حد معيني برداشت از چند منبع در زمان محدود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦.بر اساس نظريه " کلارک " ، با افزايش جمعيت :

 الف . مخارج سرانه زندگي ابتدا افزايش و سپس کاهش مي يابد .

 ب .مخارج سرانه زندگي در يک سطح باقي مي ماند .

 ج .مخارج سرانه زندگي افزايش مي يابد .

 د .مخارج سرانه زندگي کاهش مي يابد .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧.هر ساله ٢/٥ – ١/٥ ميليون هکتار از اراضي زراعي بدليل :

 الف . فرسايش بادي از بين مي روند .             ب .شور شدن از بين مي روند .

 ج .فرسايش آبي از بين مي روند .                  د .لغزش از بين مي روند .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨.قابليت زمين هاي کشاورزي در تامين غذا به چه مواردي بستگي دارد ؟

 الف .انرژي دريافتي ، منابع آب ، کودهاي شيميايي    ب .تکنولوژي ، منابع آب ، کودهاي شيميايي

  ج .تکنولوژي ، کودهاي شيميايي ، نيروي انساني     د .انرژي دريافتي ، تکنولوژي ، کودهاي شيميايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩.پس خور چيست ؟

 الف .تاثير ورودي بر روي سيستم را مي گويند .     ب . تاثير خروجي بر روي سيستم را مي گويند .

 ج . تاثير ورودي بر روي خروجي را مي گويند .      د . تاثير خروجي بر روي ورودي را مي گويند .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠. ثبات سيستم ، نتيجه :

 الف . پس خور منفي است .                         ب . پس خور مثبت است .

 ج . ورودي به سيستم است .                        د . خروجي سيستم است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١. عمر تقريبي کره زمين چقدر تخمين زده مي شود ؟

 الف . ٣/٦ ميليارد سال     ب . ٤/٦ ميليارد سال    

 ج . ٥/٦ ميليارد سال      د . ٦/٦ ميليارد سال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢. نخستين سلول هايي که بر روي زمين به وجود آمدند:

 الف  اتوتروف بودند .     ب . شيميواتوتروف بودند .      

 ج . فتواتوتروف بودند .       د . هتروتروف بودند .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣. اواخر دوره پارينه سنگي ، همزمان با کدام عصر يخبندان بوده است ؟

 الف .  اولين                          ب . دومين             

 ج . سومين                            د . چهارمين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤. نظريه : انواع گوناگون حيات از طريق نسل هاي تغيير يافته گونه هاي اجدادشان ايجاد شده اند و مکانيسم تغيير، انتخاب طبيعي بوده است ، از کيست ؟

 الف . چارلز لاين                    ب . داروين              

ج . لامارک                            د . گزنوفون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥. زيستگاه چيست ؟

 الف . جايي است که يک جمعيت در آن زندگي مي کنند .              

 ب . جايي است که چند جمعيت در آن زندگي مي کنند .

 ج . جايي است که گياهان در آن زندگي مي کنند .                 

       د . جايي است که جانوران در آن زندگي مي کنند .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦.واکنش هوموتيپک چيست ؟

 الف . ارتباط بين موجودات زنده از يک گونه            ب . ارتباط بين موجودات زنده از گونه هاي مختلف

 ج . ارتباط بين موجودات زنده و پديده هاي غير زنده                 د . ارتباط بين پديده هاي غير زنده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧.بيوم چيست ؟

 الف . يک منطقه کوچک با گونه هاي گياهي ، جانوري و ميکروارگانيسم هاي متفاوت

 ب . يک منطقه بزرگ با گونه هاي گياهي ، جانوري و ميکروارگانيسم هاي متفاوت 

ج . يک منطقه کوچک با گونه هاي گياهي ، جانوري و ميکروارگانيسم هاي مشابه

 د . يک منطقه بزرگ با گونه هاي گياهي ، جانوري و ميکروارگانيسم هاي مشابه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨.توالي چيست ؟

 الف . تغييرات غير طبيعي و نامنظم در ساختار زيستگاه در يک مدت زمان نسبتا کوتاه 

ب . تغييرات غير طبيعي و نامنظم در ساختار زيستگاه در يک مدت زمان نسبتا طولاني

 ج . تغييرات طبيعي و جهت دار در ساختار اکوسيستم طي يک مدت زمان نسبتا کوتاه

  د . تغييرات طبيعي و جهت دار در ساختار اکوسيستم طي يک مدت زمان نسبتا طولاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩. تنوع زيستي از خط استوا به سمت قطب :

 الف . افزايش مي يابد .    ب . کاهش مي يابد .    

ج . گاهي افزايش و گاهي کاهش مي يابد .    د . يکسان باقي مي ماند .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠.انقلاب سبز باعث تغيير در چه عواملي شده است ؟

 الف . کود شيميايي ، وسعت مزارع ، جمعيت آفات و امراض

 ب .کود شيميايي ، بذر اصلاح شده ، روش هاي آبياري 

ج. کود شيميايي ، بذر اصلاح شده ، وسعت مزارع

 د .وسعت مزارع ، روش هاي آبياري ، جمعيت آفات و امراض

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١. دليل گرم شدن کره زمين چيست ؟

 الف . کاهش غلظت لايه ازن                        ب.افزايش غلظت لايه ازن

 ج .کاهش اثر گلخانه اي                             د . افزايش اثر گلخانه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢ .عامل تخريب لايه ازن چيست ؟

 الف . CFC                ب . CH٤               

ج . CO٢                   د . CO

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣. منظور از " ارزيابي زيست محيطي " چيست ؟

 الف . بررسي بخشي از اثرات محيطي ، اقتصادي و اجتماعي است .

 ب . بررسي کليه اثرات محيطي ، اقتصادي و اجتماعي است .

 ج . بررسي بخشي از اثرات محيطي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي است .

 د . بررسي کليه اثرات محيطي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤.در کنفرانس " محيط زيست و توسعه " که در سال ١٩٩٢ از طرف سازمان ملل متحد در برزيل برگزار گرديد، بر حفظ محيط زيست و همکاري مردم و مسئولين در چه سطحي تاکيد شده است ؟

 الف .سطح ملي                                        ب . سطح بين المللي

 ج . سطح ملي و بين المللي                         د . سطح محلي ، ملي و بين المللي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥. دفتر بررسي اثرات توسعه در سازمان حفاظت محيط زيست بر اساس کدام قانون تشکيل شد ؟

 الف . قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست                ب . قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع

ج . قانون تشکيل سازمان حفاظت محيط زيست       د . قانون تشکيل سازمان برنامه و بودجه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

سؤالات تشريحي

هر سؤال ١/٣ نمره دارد .

١.توجيه زيبايي شناختي و فرهنگي حفاظت از محيط زيست چيست ؟

٢.دغدغه هاي انسان امروز در ارتباط با محيط زيست چيست ؟

٣.قلمروگرايي چيست ؟

٤.نقطه اوج يا کليماکس چيست ؟

٥.لايه ازن چيست ؟ چگونه تخريب مي شود ؟

رسول خدا (ص) : بدترین مردم کسی است که آخرت خود را به دنیای خویش بفروشد و بدتر از او کسی است که آخرت خود را به خاطر دنیای دیگران از دست بدهد و تباه کند.  

عنــوان درس :شناخت محيطزيست ,شناخت و حمايت محيط زيست

ترم اول سال 91-92

عنــوان درس :شناخت محيطزيست ,شناخت و حمايت محيط زيست

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي کشاورزي چندبخشي ,مهندسي علوم کشاورزي (چندبخشي ),مهندسي مديريت وآباداني روستاها(چندبخشي ),مهندسي آب وخاک (چندبخشي ),مهندسي کشاورزي (علوم دامي )چندبخشي ,مهندسي اقتصادکشاورزي چندبخشي ),مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست (چندبخشي ),مهندسي کشاورزي -محيط زيست (ارزيابي وآمايش ) سرزمين ),آموزش محيطزيست  ۱۱۲۱۰۵۰ – ,مهندسي منابع طبيعي شيلات (تکثير و پرورش آبزيان )۱۴۱۱۲۶۹

ــــــــــ

١-کدام اصطلاح معادل کره خاکي (سنگ کره )مي باشد؟

۱. بيوسفر

۲. هيدروسفر   

۳. اتمسفر

۴. ليتوسفر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢- واژه اختصاري UNEP  به کدام گزينه اشاره دارد؟

۱. اتحاديه بين المللي حفاظت از منابع طبيعي

۲. برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد

۳. سازمان خواربار وکشاورزي ملل متحد

۴. سازمان بهداشت جهاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣- مقر سازمان بين المللي حفاظت محيط زيست در کدام شهرجهان قرار دارد؟

۱. نايروبي

۲. پاريس

۳. لندن  

۴. نيويورک

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- بر اساس کدام ماده قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، فعاليتهايي که با آلودگي محيط زيست و تخريب غيرقابل جبران آن ملازمت پيدا کند، ممنوع است ؟

1. 15

2. 45

3. 50

4. 107

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥- ايرانيان باستان کدام درخت را درخت مينو مي دانستند؟

۱. سرو  

۲. صنوبر  

۳. کاج  

۴. چنار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦- رئيس شورايعالي حفاظت محيط زيست کشور،کدام مقام مي باشد؟

۱. رئيس سازمان حفاظت محيط زيست

۲. وزير کشور

۳. معاون اول رئيس جمهور   

۴. رئيس جمهور

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧- در حال حاضر سازمان جنگلها و مراتع کشور زير مجموعه کدام دستگاه مي باشد؟

۱. سازمان حفاظت محيط زيست

۲. وزارت کشور

۳. وزارت جهاد کشاورزي  

۴. وزارت منابع طبيعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- آتش سوزي جنگل ، نمونه اي از کدام پس خور است ؟

۱. پس خور منفي 

۲. پس خورمثبت

۳. بستگي به گونه درختان موجود در جنگل دارد.   

۴. اصلاً پس خور محسوب نمي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

 

٩- انسان کنوني در کدام دوره از تاريخ بشر به ظهور رسيده است ؟

۱. پارينه سنگي عليا   

۲. نوسنگي عليا 

۳. نوسنگي سفلي

۴. پارينه سنگي سفلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠- کدام دانشمند مکتب تغيير و تحول تدريجي گونه ها را پايه گذاري کرد؟

۱. داروين  

۲. آناگزيماندر 

۳. لامارک

۴. کوويه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١- هوموکرومي جزو کدام يک از انواع سازش مي باشد؟

۱. فيزيولوژيکي 

۲. بيوشيميايي 

۳. رفتاري

۴. ريخت شناسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢- بر اساس کدام نظريه ، حيات برمحيط غيرزنده اثر گذاشته ، به طوري که آن را براي پذيرش و ادامه حيات مطلوب تر مي نمايد؟

۱. وحدت زيست محيطي

۲. همسان گرايي

۳. گايا  

۴. کاتاستروفيسم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣- کدام يک جزو واکنش هاي هوموتيپيک نمي باشد؟

۱. رقابت درون گونه اي

۲. تاثير گروه   

۳. تاثير توده   

۴. همسفرگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤- در رقابت بين گونه اي تاثير دو گونه بر يکديگر چگونه است ؟

۱. يکي تاثير مثبت و ديگري تاثير منفي مي پذيرد. 

۲. هر دو تاثير منفي مي پذيرند.

۳. يکي تاثير مثبت و ديگري تاثير نمي پذيرد.

۴. يکي تاثير منفي و ديگري تاثير نمي پذيرد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥- کدام گزينه نماينده بزرگترين بيوم خاکي دنيا است ؟

۱. توندرا  

۲. تايگا  

۳. بيابان  

۴. جنگلهاي گرمسيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦- علفزارهاي معتدل با علف هاي بلند چه نام دارند؟

۱. استپ  

۲. ساوان  

۳. مرغزار  

۴. توندرا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧- سردترين بيوم خشکي چه نام دارد؟

۱. تايگا  

۲. توندرا  

۳. بيابان  

۴. علفزار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨- مناطق دريايي چه نسبتي از سطح زمين را دربرمي گيرند؟

2 .۴  3/5  .۳   3  .۲   1  .۱

4 4 4   4

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩- مناطقي که  آب شيرين رودخانه با آب شور اقيانوس يا دريا ترکيب مي شود،چه نام دارند؟

۱. جزاير مرجاني 

۲. منطقه جذر و مدي  

۳. مصب  

۴. منطقه آبهاي آزاد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠- غلظت نمک آب شيرين کمتر از چند درصد است ؟

۳.۱ درصد

۲.۲ درصد

۱.۳ درصد

۵.۴ درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١- لايه ترموکلاين thermocline دردرياچه ها بين کدام مناطق قرار دارد؟

۱.limneticو litoral

2. .litoral وprofundal

۳.limnetic وprofundal

4. .litoral وintertidal

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢- توالي ناشي از تاثير عوامل زيستي چه نام دارد؟

۱. اتوژنيک

۲. هتروژنيک   

۳. آلوژنيک

۴. اليگوژنيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣- در جامعه جنگل هاي باراني گرمسيري همزمان با توالي ،تنوع گونه اي چگونه تغيير مي کند؟

۱. کاهش مي يابد.

۲. افزايش مي يابد.

۳. ابتدا کاهش و سپس افزايش مي يابد.

۴. ثابت مي ماند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤- تالاب هاي کنار درياچه چه مرحله اي از توالي را نشان مي دهند؟

۱. کليماکس   

۲. پيش کليماکس   

۳. ديس کليماکس

۴. پس کليماکس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥- در کدام مدل توالي امکان دارد اولين گونه هاي وارد شده تا آشفتگي بعدي دوام بياورند؟

۱. تسهيل

۲. لکگي مزمن 

۳. جلوگيري   

۴. تحمل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦- کدام گزينه جزو عوامل افزايش دهنده تنوع زيستي نمي باشد؟

۱. صيادي 

۲. تنوع غذايي

۳. ورود گونه هاي غير بومي   

۴. تکامل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧- کدام شاخص براي اندازه گيري تعداد گونه ها يا کل تنوع زيستي درچندين اکوسيستم مختلف در يک محدوده بزرگ به کارمي رود؟

۱. آلفا  

۲. بتا  

۳. ايکس  

۴. گاما

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨- عمده کربن موجود در اقيانوسها به کدام صورت مي باشد؟

۱. يون کربنات 

۲. يون بي کربنات

۳. گاز دي اکسيد کربن  

۴. کربنات کلسيم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩- کنوانسيون وين در کدام زمينه تدوين شده است ؟

۱. تغييرات آب و هوايي  

۲. حفاظت از لايه ازن

۳. حفاظت از تنوع زيستي

۴. رفاه اجتماعي و عدالت اقتصادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠-کدام فرآيند نياز يا عدم نياز به اجراي ارزيابي اثرات زيست محيطي و سطح آن را مشخص مي نمايد؟

۱. بردسنجي   

۲. غربالگري   

۳. سازماندهي و مديريت

۴. پايش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام رضا (ع) : عبادت پر روزه داشتن و نماز خواندن نيست ، و همانا عبادت پر انديشه كردن در امر خداست

نام درس : شناخت محيط زيست

ترم دوم سال 92-91

 

 

 

 

نام درس : شناخت محيط زيست   

رشته تحصیلی . کد درس : (تجميع ): مهندسي: اقتصاد کشاورزي- آب و خاک گ ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون منابع طبيعي و محيط زيست گ مديريت و آباداني روستاها گ علوم دامي گ علوم کشاورزي ١١٢١٠٥٠ گ (جبراني): آموزش محيط زيست ١١٢١٠٥٠

ـــــــــــــــــــــــ

١.انجمن بين المللي حفاظت از منابع طبيعي در چه سالي تأسيس شد؟ 

الف .  ١٩٤١  ب .  ١٩٤٨   ج .  ١٩١٣   د.  ١٩٨٤ 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢. طبق تعريف کداميک از گزينه هاي زير، محيط زيست را شامل آب ، خاک، هوا، عوامل دروني و بيروني مربوط به حيات هر موجود زنده ميداند؟ 

الف .  شوراي جامعه اقتصادي اروپا 

ب .  قانون حفاظت محيطزيست انگلستان 

ج .  بيانيه کنفرانس سازمان ملل متحد-استکهلم   

د.  انجمن بين المللي حفاظت ازمنابع طبيعي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣. در کدام کنفرانس و در چه سالي اهميت تنوع زيستي براي تکامل و حفاظت از حيات وحش مورد تاکيد قرار گرفت ؟ 

الف .  ريو- ١٩٩٢  ب .  سران زمين – ١٩٩٤   ج .  تنوع زيستي- ١٩٩٢   د.  ريو- ١٩٩٤

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤. کدام کنفرانس مهم در سال ١٩٩٢ برگزار و درباره محيط زيست و توسعه تاکيد بيشتري به وضع مقررات محيط زيست بين المللي داشت ؟ 

الف .  سرانزمين – ١٩٩٤  ب .  تنوع زيستي- ١٩٩٢  ج .  ريو- ١٩٩٤  د.  ريو- ١٩٩٢

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥. توجيه يونسکو درباره محيط زيست در کدام ماده از قانون اساسي ايران به ثبت رسيده است ؟ 

الف .  ماده ٥٠  ب .  ماده ٤٠  ج .  ماده ٢٥   د.  ماده ٥٥ 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦. اولين اداره جنگلباني ايران در چه سالي تشکيل شد؟ 

الف .  ١٢٨٩   ب .  ١٣٠٩   ج .  ١٢٩٩   د.  ١٢٩٠ 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧. حداکثر تعداد افراد يک گونه که محيط قادر به تامين آن باشد بدون آنکه ظرفيت آن محيط براي تامين آينده همان جمعيت کاهش يابد معادل کداميک از اصطلاحات زير است ؟ 

الف .  دوام اکولوژيکي   ب .  ظرفيت قابل تحمل محيط   ج .  پايداري   د.  توسعه پايدار 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨. نشانه هاي حيات در کره زمين به چند سال پيش برميگردد؟ 

الف .  ٣٨ بيليون سال پيش   ب .  ٣٨ ميليون سال پيش   ج .  ٣/٨ ميليون سال پيش   د.  ٣/٨ ميليارد سال پيش 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩. بطور کلي اجزاي ساختاري موجودات زنده کداميک از موارد زير است ؟ 

الف .  مولکول هاي آلي   ب .  مولکول هاي معدني  ج .  مولکول هاي کربن  د.  مولکولهاي هيدروژن 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠. کداميک از موارد زير انرژي بيشتري از مولکول هاي گلوکز بدست ميآورند؟ 

الف .  ارگانيسم هاي بيهوازي   ب .  ارگانيسم هاي هوازي   ج .  اتوتروف ها  د.  هتروتروف ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١. طبق نظر کدام دانشمند مکانيسم تغيير، انتخاب طبيعي ميباشد؟ 

الف .  داروين  ب .  لامارک   ج .  ماير  د.  کوويه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢. انواع محيط زيست هايي که ارگانيسم ها در آن زندگي ميکنند و با آن سازش يافته اند، معادل کداميک از موارد زير است ؟ 

الف .  جمعيت  ب .  جامعه  ج .  زيستگاه   د.  اکوسيستم 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣. علت اصلي اينکه اکثر زيستگاهها در اثر رقابت از بين نميروند چيست ؟ 

الف .  هر کدام آشيان اکولوژيک خاص خودرا دارند  ب .  باهم سازگار ميشوند   ج .  تنوع حياتي   د.  هم زيستي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤. بزرگترين بيوم خاکي دنيا کدام است ؟ 

الف .  جنگلهاي شمالي (تايگا)   ب .  جنگلهاي گرمسيري  ج .  جنگلهاي معتدل   د.  علفزارهاي گرمسيري 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥. در کداميک از بيوم هاي زير فلور بسيار متنوع است ؟ 

الف .  جنگلهاي شمالي (تايگا) ب .  جنگلهاي گرمسيري   ج .  جنگلهاي معتدل  د.  علفزارهاي گرمسيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦. فصول معين با زمستانهاي مشخص از خصوصيات مهم کدام بيوم است ؟ 

الف .  جنگلهاي شمالي (تايگا)  ب .  جنگلهاي گرمسيري  ج .  جنگلهاي معتدل  د.  علفزارهاي گرمسيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧. در نقطه اوج توالي کداميک از موارد زير در اکوسيستم پديدار ميشود؟ 

الف .  تنوع گونه اي کمتر   ب .  اکوسيستم پايدارتر  ج .  آشيان اکولوژيک عموميتر   د.  بازده انرژي کمتر 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨ . تواليهايي که نجر به تشکيل کليماکس نهايي نميگردند چه نام دارند؟ 

الف .  توالي چند اوجي   ب .  توالي مخرب   ج .  ديس کليماکس   د. پيش کليماکس 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩. فراواني نسبي گونه معادل کداميک از موارد زير است ؟ 

الف .  چيرگي   ب .  يکنواختي   ج .  غنا   د.  تنوع گونه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠. ساده ترين روش اندازه گيري تنوع زيستي يک منطقه کدام است ؟ 

الف .  شمارش غناي گونه اي  ب .  چيرگي  ج .  يکنواختي  د.  بررسي آميختگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١. کداميک از موارد زير جزء حفاظت در محل محسوب ميشود؟ 

الف .  پرورش درگلخانه  ب .  باغ گياه شناسي  ج .  ايجاد مناطق حفاظت شده   د.  پرورش در باغ وحش 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢. کدام نوع کربن در کنترل PH اقيانوسها نقش اساسي دارد؟ 

الف .  کربن غير آلي   ب .  کربن آلي  ج .  يون بيکربنات  د.  دي اکسيد کربن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣. مهمترين گازگلخانه اي کدام است ؟ 

الف .  دي اکسيدکربن   ب .  متان   ج .  اکسيد نيتروژن  د.  بخار آب 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤. کنفرانس محيط زيست و توسعه در چه سالي و در کدام کشور برگزار شد؟ 

الف .  ١٩٩٤- برزيل   ب .  ١٩٩٢- آمريکا  ج .  ١٩٩٢- برزيل   د.  ١٩٩٤- آمريکا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥. سادترين مرحله ارزيابي محيط زيست کدام است ؟ 

الف .  پيش بيني اثرات   ب .  بردسنجي  ج .  سازماندهي و مديريت   د.  غربالگري 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

امام حسين عليه السلام :من كشته اشكم ؛ هر مؤمنى مرا ياد كند ، اشكش روان شود .

نام درس : شناخت محيط زيست

ترم دوم سال 92-91

نام درس : شناخت محيط زيست  

رشته تحصیلی . کد درس :تجميع : مهندسي اقتصاد کشاورزي   مهندسي آب و خاک ت مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون-

مهندسي منابع طبيعي و محيط زيست ت مهندسي مديريت و آباداني روستاها –  مهندسي علوم دامي –  مهندسي علوم کشاورزي (١١٢١٠٥٠)

ـــــــــــــــــ  

۱. در آلودگي آبهاي زيرزميي ن کداميک از مواردزير رخ مي دهد؟ 

   الف . ورودي سيستم بيش از خروجي آن است . 

   ب . ورودي سيستم وخروجي سيستم برابر هستند. 

   ج . خروجي سيستم بيش از ورودي آن است . 

   د. در آلودگي آبهاي زير زميي ن تغيير خاصي در مخزن سيستم مشاهده نمي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲. کدام دانشمند مکتب تغيير و تحول تدريجي گونه ها را پايه گذاري کرد؟ 

   الف . آناگزيماندر   ب . لامارک   ج . امپروکل   د. داروين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۳. تغييرميزان ملانين پوست درانسان چه نوع سازشي محسوب مي شود؟ 

الف . سازش ريخت شناسي   ب . سازش فيزيولوژيک   ج . سازش بيوشي يمايي   د. سازه رفتاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۴. « جمعيت » عبارتست از : 

   الف . مجموعه افراد يک گونه   ب . مجموعه افراد يک گونه درمکان وزمان معين 

   ج . مجموعه افراد يک جنس   د. مجموعه افراديک جنس در مکان و زمان معين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۵. حرکت خطي پليکان ها به هنگام شکار ماهي ها کدام نوع ازواکنش هاي زير مي باشد؟ 

   الف . تأثير توده   ب . تأثير گروه   ج . همزيستي   د. همسفرگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۶. در کداميک از واکنش هاي زير تأثير بر يک گونه ، مثلاً A مثبت (+) و بر گونة B خنثي (٠) است ؟ 

   الف . بازدارندگي   ب . همسفرگي   ج . همزيستي اختياري   د. بازدارندگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۷. اين نکته که مي گويد: « رقباي کامل امکان همبودي ندارند » بيان کنندة کدام اصل است ؟ 

الف . اصل برگمن   ب . اصل طرد رقابتي   ج . اصل حداقل جمعيت   د. اصل آله

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۸. نداشتن فصول متمايز و بدون زمستان از مشخصات بارز کدام بيوم است ؟ 

الف . جنگل هاي گرمسيري   ب . ساوان ها 

ج . جنگل هاي مديترانه اي   د. بيابان هاي کرانه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۹. وال ها و دلفين ها، فون تشکيل دهندة کداميک از بيومهاي زير مي باشند؟ 

   الف . منطقه جزر و مدي   ب . منطقه ته دريايي   ج . منطقه آب هاي آزاد   د. منطقه اعماق اقيانوسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۰. ميزان اکسيژن محلول ، مواد مغذي و فشار در منطقه اعماق اقيانوسي چگونه است ؟ 

   الف . ميزان اکسيژن محلول کم ، مواد مغذي کم و فشار پائين است . 

   ب . ميزان اکسيژن محلول بالا، مواد مغذي زياد و فشار بالا است . 

   ج . ميزان اکسيژن محلول کم ، مواد مغذي زياد و فشار پائين است . 

   د. ميزان اکسيژن محلول بالا، مواد مغذي کم و فشار بالا است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۱. صخره هاي مرجاني به طور گسترده در کدام مناطق مشاهده مي شوند؟ 

   الف . آبهاي گرم کم عمق   ب . آبهاي گرم عميق   ج . آبهاي سرد کم عمق   د. آبهاي سرد عميق

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۲. لاية ترموکلاين در کدام منطقه درياچه قرار دارد؟ 

   الف . بين دو منطقه درياچه اي و Profundal  قراردارد. 

   ب . بين دو منطقه ساحلي ومنطقه درياچه اي قرار دارد. 

   ج . درمنطقه مياني نزديک سطح آب قرار دارد. 

   د. زيرمنطقه Profundal  قراردارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۳. گونه هاي گايهي سازگار با شرايط مرطوب را اصطلاحاً چه مي نامند؟ 

   الف . هالوفيت   ب . زروفيت   ج . مزوفيت   د. هيدروفيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۱۴. کدام بيوم از تنوع زيستي بسيار بالايي برخوردار است ؟ 

   الف . توندرا   ب . تايگا   ج . تالاب ها   د. صخره هاي مرجاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۵. به چه نوع توالي ، توالي آلوژنيک گفته مي شود؟ 

الف . توالي ناشي از تأثير عوامل زيستي   ب . توالي ناشي از تأثير عوامل غير زيستي 

ج . توالي اوليه   د. توالي ثانويه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۶. جهت تعيين مراحل توالي اکوسيستم ، کداميک از نسبت هاي زير را بررسي مي کنند؟ 

   الف . به دست آوردن نسبت توليد خالص بر تنفس 

   ب . به دست آوردن نسبت توليد ناخالص بر تنفس 

   ج . به دست آوردن نسبت توليد خالص بر توليد ناخالص  

   د. به دست آوردن نسبت توليد ناخالص بر توليد خالص

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۷. نحوة تغييرات ميزان تنفس از مراحل اوليه توالي تا مراحل پاياني توالي و کليماکس به ترتيب چگونه است ؟ 

   الف . کم ، کم   ب . کم ، زياد   ج . زياد، کم   د. ثابت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۸. کدام گزينه درمورد تالاب هاي کنار دريا صحيح تراست ؟ 

   الف . تالاب هاي کنار دريا، کليماکس آشفته هستند.   ب . تالاب هاي کنار دريا، پيش کليماکس هستند. 

   ج . تالاب هاي کنار دريا، به مرحلة کليماکس رسيده اند.   د. تالاب هاي کنار دريا، ديس کليماکس هستند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۹. روند تغييرات غناي گونه اي از استوا به قطب چگونه است ؟ 

   الف . از استوا به قطب غناي گونه اي افزايش مي يابد. 

   ب . از استوا به قطب تغييرات چشمگيري در غناي گونه اي مشاهده نمي شود. 

   ج . از استوا به قطب غناي گونه اي کاهش مي يابد. 

   د. روند تغييرات غناي گونه اي هيچ گونه همبستگي با مدارهاي جغرافيايي ندارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۰. در شاخص سيمپسون ، D بالا، بيان کننده کدام خصوصيت اکوسيستم است ؟ 

   الف . محيط آلوده   ب . کلني تازه تشکيل شده  ج . زمين زراعي   د. اکوسيستم پايدار و قديمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۱. درکنترل زيستي ( بيولوژيکي ) آفات ، کداميک از حشرات زير مؤثر نمي باشد؟ 

   الف . زنبورهاي برانکونيد   ب . کفشدوزک ها  

   ج . شپشک ها   د. بال توري هاي سبز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۲. در کنترل pH اقيانوس ها کداميک از عناصر زير نقش اساسي دارد؟ 

   الف . کربن آلي   ب . ترکيبات کربني که شامل پيوند C­C باشند. 

   ج . کربن غيرآلي   د. ترکيبات کربني که شامل پيوندH­C باشند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۳. دراثر فرآيند گرم شدن زمين ، سطح آب درياهاي آزاد و سطح آب درياچه ها به ترتيب دستخوش چه تغييراتي مي شود؟ 

   الف . افزايش ، افزايش   ب . افزايش ، کاهش   ج . کاهش ، کاهش   د. کاهش ، افزايش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۴. کدام گاز گلخانه اي ، فقط در صنعت توليد مي شود؟ 

   الف . متان   ب . CO2   ج . CFC   د. بخار آب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۵. مرکز مطالعات زيست محيطي وابسته به کدام سازمان مي باشد؟ 

   الف . سازمان بهداشت جهاني   ب . سازمان حفاظت محيط زيست 

   ج . شوراي عالي حفاظت محيط زيست   د. سازمان جنگل ها ومراتع

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

سؤالات تشريحي 

۱. سازش را تعريف کنيد و ذکر نمائيد موجوداتي که با محيط سازش يافته اند چه خصوصياتي دارند؟ ( ذکر ۲ مورد کافي است ) 

۲. چرا آتش سوزي در ساوان سبب افزايش تنوع زيستي مي شود؟ 

۳. ارگانيسم ها دراکوسيستم به چند گروه تقسيم مي شوند؟ به طور کامل نام ببريد. 

۴. نحوة تغييرات منحني رشد جمعيت و استراتژي توليد مثلي از مراحل اوليه توالي تا مراحل پاياني توالي را شرح دهيد. 

۵. چرخة تکتونيک را تعريف کنيد. 

 

امام حسين عليه السلام :اى خواهرم ! مرا در نماز شب فراموش نكن .

عنــوان درس :شناخت محيطزيست ,شناخت و حمايت محيط زيست

تابستان91

عنــوان درس :شناخت محيطزيست ,شناخت و حمايت محيط زيست

رشته تحصيلي /کد درس :آموزش محيطزيست ,مهندسي کشاورزي -محيط زيست (ارزيابي وآمايش سرزمين ),مهندسي کشاورزي (ماشينهاي کومکانيزا)چندبخشي ,مهندسي علوم کشاورزي (چندبخشي ),مهندسي مديريت وآباداني روستاها(چندبخشي ),مهندسي آب *وخاک (چندبخشي ),مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست (چندبخشي ),مهندسي کشاورزي (علوم دامي )چندبخشي ,مهندسي اقتصادکشاورزي (چندبخشي ) ۱۱۲۱۰۵۰ – ,مهندسي منابع طبيعي شيلات (تکثير و پرورش آبزيان )۱۴۱۱۲۶۹

ـــــــــ

١- کدام يک از تعاريف زير در مورد بيوسفر صحيح مي باشد؟

۱.بيوسفر همان محيط زيست مي باشد.

2.بيوسفر تمامي آب هاي اقيانوس ها و درياها و درياچه ها مي باشد.

۳.بيوسفر تنها بخشي از زمين مي باشد که حيات در آن استمرار دارد.

۴.بيوسفر قسمت هاي پايين اتمسفر را شامل مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- پيمان بين المللي بهره برداري از درياها و اقيانوس ها و حفاظت از آبزيان بين کشورهاي صنعتي در چه قرني منعقد گرديد؟

۱.قرن ۱۶ 

۲. قرن ۱۹

۳.قرن ۱۴

۴.قرن ۲۰

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣- سازمان شکارباني و نظارت بر صيد در ايران در چه سالي تشکيل شد؟

1. 1346

2. 1364

3. 1345

4. 1354

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- اعتقاد به اينکه محيط زيست و کليه موجودات زنده حق حيات دارند، به کدام يک از توجيه هاي حفاظت از محيط زيست اشاره دارد؟

۱.توجيه منفعت طلبانه  

۲.توجيه اکولوژيکي

۳.توجيه زيبا شناختي  

۴.توجيه اخلاقي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥- ————عبارت است از حد معيني برداشت از يک منبع در زمان نامحدود به طوري که ظرفيت منبع براي توليدهمان سطح از برداشت در آينده کاهش نيابد.

۱.برداشت پايدار  

۲.توليد پايدار

۳.ظرفيت قابل تحمل محيط

۴.توسعه پايدار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦- آتش سوزي در جنگل و ايجاد فرسايش خاک در اثر رانندگي خارج از مسير جاده به ترتيب بيانگر چه نوع پس خوري هستند؟

۱.منفي – منفي   

۲. مثبت – مثبت  

۳.منفي – مثبت  

۴. مثبت – منفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧- حرکت خطي پليکان ها به هنگام شکار ماهي ها کدام نوع از واکنش هاي زير مي باشد؟

۱.تأثير توده

۲.تأثير گروه  

۳.رقابت درون گونه اي  

۴.همزيستي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨-اين عبارت که " بررسي دقيق اکوسيستم ها درک تغييرات گذشته را امکان پذير مي نمايد." به کدام اصطلاح اشاره دارد؟

۱.مطالعات زيست محيطي  

۲.همسان گرايي

۳.تفرق گرايي   

۴.همزمان گرايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩- تجمع و افزايش غلظت فلزات سنگين در درياچه ها چه زماني اتفاق مي افتد؟

۱.خروجي سيستم بيش از ورودي آن باشد. 

۲.ورودي سيستم بيش از خروجي سيستم باشد.

۳. سيستم ورودي و خروجي نداشته باشد.   

۴. ورودي و خروجي سيستم باهم برابر باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠- دانشمندان عمر تقريبي زمين را چند سال تخمين زده اند؟

۱. /*١ ميليارد سال

١.۲*/ ميليارد سال  

۳. /*١ ميليون سال

١.۴*/ ميليون سال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- تقسيم بندي تاريخ بشر به ترتيب عبارت است از:

۱.عصر سنگي – عصر مفرغ – عصر آهن

۲.عصر سنگي – عصر آهن – عصر مفرغ

۳.عصر آهن – عصر سنگي – عصر مفرغ

۴.عصر مفرغ – عصر سنگي – عصر آهن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- شکل ابتدايي کشاورزي و دامپروري چه زماني به ظهور رسيد؟

۱.عصر نوسنگي   

۲.عصر نوسنگي عليا

۳.عصر مفرغ

۴.عصر پارينه سنگي سفلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣- مصرف زياد سوخت هاي فسيلي منجر به چه چيزي مي شود؟

۱.کاهش گاز دي اکسيد کربن ، پيدايش اثر گلخانه اي و گرم شدن زمين

۲.افزايش گاز دي اکسيد کربن ، پيدايش اثر گلخانه اي و گرم شدن زمين

۳.افزايش گاز دي اکسيد کربن ، پيدايش اثر گلخانه اي و سرد شدن زمين

۴.کاهش گاز دي اکسيد کربن ، پيدايش اثر گلخانه اي و سرد شدن زمين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤- چه کسي بنيانگذار نظريه حيات خود به خودي جانداران ، از عوامل و عناصر غير زنده مي باشد؟

۱.ارسطو 

۲.گزنوفون

۳.لامارک 

۴.سقراط

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- کدام يک از موارد زير جزو نظريه لامارک مي باشد؟

۱.ثبات شرايط محيطي   

۲.ايجاد نيازهاي دروني جديد در موجودات زنده

۳.تکامل آني موجودات زنده

۴تثبيت صفات اکتسابي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦- سازش گياهان خاک هاي شور با خشکي و توانايي آن ها در جذب آب و عناصر غذايي مورد نياز گياه ،  به کدام يک از انواع سازش اشاره دارد؟

۱.سازش فيزيولوژيک

۲. سازش بيوشيميايي

۳.سازش رفتاري  

۴.سازش بيولوژيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧- کدام يک از موارد زير از جمله عوامل افزايش دهنده تنوع محسوب مي شود؟

۱.فرسايش

۲.گرم شدن زمين  

۳.تکامل 

۴.رقابت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨- اين عبارت که " حيات بر محيط غير زنده اثر گذاشته ، به طوري که آن را براي پذيرش و ادامه حيات مطلوب تر نمايد" به کدام نظريه اشاره دارد؟ 

۱.آله   

۲.گايا   

۳.تکامل همگرا   

۴.تکامل واگرا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩- کدام يک از موارد زير جزو واکنش هاي هموتيپيک مي باشد؟

۱.بي تاثيري

۲.همسفرگي   

۳.بازدارندگي   

۴.تاثير گروه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠- در کدام هم کنشي گونه اي از فعاليت باز مي ماند و ديگري تاثير نمي پذيرد؟

۱. انگلي 

۲. رقابت 

۳. بازدارندگي   

۴. اجباري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١- تغذيه پرندگان  از حشرات روي بدن علفخواران ، به کدام هم کنشي مربوط مي شود؟

۱.همسفرگي

۲. همزيستي اختياري

۳.همزيستي اجباري

۴.رقابت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢- کدام يک از موارد زير به تفاوت بيوم و اکوسيستم اشاره دارد؟

۱. بيوم کوچکتر از اکوسيستم است .  

۲. بيوم زير مجموعه اکوسيستم است .

۳. اکوسيستم کوچکتر از بيوم است .  

۴. هر اکوسيستم شامل چندين بيوم است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣- به توالي ناشي از تأثير عوامل زيستي چه مي گويند؟

۱.اتوژنيک

۲.آلوژنيک

۳.هموتيپيک   

۴.هتروتيپيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤-در اغلب اکوسيستم مراحل حدواسط توالي ، داراي —-است و در مراحل بعدي تعداي از موجودات در اثررقابت ، —-مي شوند.

۱.تنوع کمتر – زياد

۲. تنوع کمتر – کم

۳. تنوع بيشتر – حذف  

۴. تنوع بيشتر – زياد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥-عبارت " در تپه هاي شني ، جنگل رشد کرده و ايجاد فرش شناوري مي نمايند، که بذر ساير گياهان در آن قرار گرفته وامکان جوانه زني و رشد مي يابند" به کدام مدل توالي اشاره دارد؟

۱.تحمل 

۲.تسهيل 

۳.جلوگيري

۴.لگکي مزمن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦- آشفتگي يا تغيير بخشي از سيستم که اغلب موجب تأثير با درجات مختلف بر همان سيستم يا سيستم هاي ديگر مي شود،بيانگر کدام مفهوم است ؟

۱.ظرفيت قابل تحمل محيط

۲.وحدت زيست محيطي

۳.افزايش آنتروپي سيستم  

۴.تخريب محيط زيست

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧-نخستين و ساده ترين مرحله ارزيابي اثراث يک پروژه کدام يک از موارد زير است ؟

۱.بردسنجي

۲.سازماندهي و مديريت  

۳.انتخاب گزينه   

۴.غربالگري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨- در اندازه گيري تنوع زيستي کدام شاخص ، تعداد گونه ها و يکنواختي گونه ها را اندازه گيري مي کند؟

۱.شاخص سيمپسون

۲.شاخص شانون  

۳.شاخص آلفا   

۴.شاخص بتا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩- کدام مورد از جمله مزاياي انقلاب سبز محسوب مي شود؟

۱.افزايش مواد غذايي

۲.کاهش تنوع زيستي

۳. شور شدن خاک ناشي از آبياري  

۴.تجمع آفت کش ها در اکوسيستم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠- چرخه کربن يک چرخه ———-مي باشد که در آن کربن بين بيوسفر، ژنوسفر، هيدروسفر و اتمسفر زمين تبادل مي شود.

۱.زيست شيميايي  

۲.زيستي ، فيزيکي

۳.زيستي زمين شيميايي  

۴.زيستي زمين فيزيکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام مهدی (عج) : همانا خداوند متعال ، كسي است كه اجسام را آفريده و ارزاق را تقسيم فرموده ، او جسم نيست و در جسمي هم حلول نكرده ، " چيزي مثل او نيست و شنوا و داناست ."

عنــوان درس :شناخت محيطزيست ,شناخت و حمايت محيط زيست

ترم دوم سال 93-92

عنــوان درس :شناخت محيطزيست ,شناخت و حمايت محيط زيست

رشته تحصيلي/کد درس :آموزش محيطزيست , مهندسي منابع طبيعي -محيط زيست (ارزيابي وآمايش سرزمين ), مهندسي آب وخاک, مهندسي علوم کشاورزي , مهندسي کشاورزي – اقتصادکشاورزي (چندبخشي ), مهندسي کشاورزي (علوم دامي ), مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون , مهندسي مديريت وآباداني روستاها, مهندسي منابع طبيعي -محيط زيست ۱۱۲۱۰۵۰ – , مهندسي منابع طبيعي شيلات (تکثير و پرورش آبزيان )۱۴۱۱۲۶۹

حضرت علي (ع ): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است

ــــــ

١- بر اساس تعريف کدام نهاد، محيط زيست شامل آب ، هوا، خاک ، عوامل دروني و بيروني مربوط به حيات هر موجود زنده

است ؟

۱. اتحاديه اروپا ( ۲۷ ژوئن ۱۹۶۷) ۲. اتحاديه اروپا ( ۲۷ ژوئن ۱۹۸۷)

۳. شوراي جامعه اقتصادي اروپا ( ۲۷ ژوئن ۱۹۶۷)   ۴. شوراي جامعه اقتصادي اروپا ( ۲۷ ژوئن ۱۹۸۷)

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- از ديدگاه قانون حفاظت محيط زيست کدام کشور، محيط زيست شامل همه يا بخشي از عناصر تشکيل دهنده محيط

طبيعي اعم از آب ، هوا، خاک چه در سطح و چه در عمق در حالت طبيعي يا انسان ساخته مي باشد؟

۱. هندوستان (۱۹۳۰)  ۲. هندوستان (۱۹۹۰)  ۳. انگلستان (۱۹۳۰)   ۴. انگلستان (۱۹۹۰)

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣-کدام دانشمند در سال ۲۳ تا ۷۹ ميلادي از آلودگي آب به وسيله کارگاه هاي دباغي ، لباسشويي و آلودگي هوا به وسيله

کوره هاي ذوب فلزات صحبت کرده است ؟

۱. سنکا   ۲. وپلينوس ۳. اديپ   ۴. ارسطو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤- اولين کنفرانس بين المللي حفاظت از منابع طبيعي در چه سالي تشکيل شد؟

۱۹۳۳.۴  ۱۹۲۳.۳  ۱۹۱۳.۲  ۱۹۰۳.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥-"بزرگترين منبع درآمد خارجي کنيا بر پايه صنعت اکوتوريسم بوده و توجه به اين صنعت رو به افزايش است " اين ديدگاه

بيانگر کداميک از توجيه هاي زيست محيطي مي باشد؟

۱. منفعت طلبانه  ۲. اکولوژيکي   ۳. زيباشناختي   ۴. اخلاقي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦- عمر تقريبي زمين چند ميليارد سال است ؟

۶/۶.۴   ۵/۶.۳   ۴/۶.۲   ۳/۶.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧- انسان هوشمند و عهد بي مهرگان دريايي به ترتيب مربوط به کدام دوران مي باشند؟

۱. سنوزوئيک – مزوزوئيک  ۲. سنوزوئيک – پالئوزوئيک

۳. مزوزوئيک – پالئوزوئيک  ۴. مزوزوئيک – مزوزوئيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨- در عصر مفرغ ابتدا انسان ذوب کدام فلز را آموخت ؟

۱. آهن   ۲. سرب  ۳. قلع ۴. مس

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩- در چه زماني انقلاب صنعتي در کشورهاي اروپايي سبب تغييرات سريع در زمينه هاي صنعتي ، اقتصادي و اجتماعي شده و

تغييرات بسياري در زمينه هاي کشاورزي ، تجارت ، رشد جمعيت و نظام روابط انساني ايجاد نمود؟

۱. قرن هاي ۱۶ و ۱۷   ۲. قرن هاي ۱۷ و ۱۸  ۳. قرن هاي ۱۸ و ۱۹   ۴. قرن هاي ۱۹ و ۲۰

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠- از ديدگاه کدام دانشمند تاريخ حيات همانند درختي با شاخه بندي هاي اصلي و فرعي فراوان است که از تنه مشترکي

سرچشمه مي گيرند و همگي به طرف نوک شاخه هاي کوچک زنده امتداد مي يابند؟

۱. داروين  ۲. ارنست ماير   ۳. لامارک  ۴. گزنوفون

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١- سازش هايي که در نحوه کار و عمل اندام ها با شرايط محيط و نيازهاي گونه ايجاد مي شوند، جزء کدام گروه از سازش ها مي

باشد؟

۱. سازش فيزيولوژيک   ۲. سازش بيوشيميايي  ۳. سازش رفتاري  ۴. پيش سازش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- رابطه اي که در آن هر دو موجود زنده سود مي برند ولي ارتباط بين آنها اجباري نيست و در صورت زندگي مجزا زيان نمي

بينند را چه مي گويند؟

۱. هموتيپيک ـ همزيستي  ۲. هموتيپيک ـ همسفرگي

۳. هتروتيپيک ـ همزيستي  ۴. هتروتيپيک ـ همسفرگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣- امروزه چه ميزان از سطح خشکي هاي زمين را جنگلها پوشانده اند؟

۱. يک چهارم   ۲. يک سوم ۳. سه چهارم ۴. دو سوم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤- مهمترين عامل تشکيل ساوان چيست ؟

۱. آب و هوا ۲. خاک   ۳. موجودات زنده ۴. انسان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- ميزان بارندگي ساليانه در نواحي بياباني چقدر است ؟

۱. کمتر از ۲۰۰ ميليمتر ۲. کمتر از ۳۰۰ ميليمتر ۳. کمتر از ۴۰۰ ميليمتر ۴. کمتر از ۵۰۰ ميليمتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦- صخره هاي مرجاني در چه مناطقي به طور گسترده وجود دارند؟

۱. آب هاي گرم کم عمق  ۲. آب هاي گرم عميق

۳. آب هاي سرد کم عمق  ۴. آب هاي سرد عميق

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧- منظور از توالي چيست ؟

۱. تغييرات طبيعي و جهت دار در ساختار جامعه و اکوسيستم طي دوره هاي نسبتاً طولاني

۲ تغييرات انسان ساخت و جهت دار در ساختار جامعه و اکوسيستم طي دوره هاي نسبتاً طولاني

۳تغييرات طبيعي و جهت دار در ساختار جامعه و اکوسيستم طي دوره هاي نسبتاً کوتاه

۴. تغييرات انسان ساخت و جهت دار در ساختار جامعه و اکوسيستم طي دوره هاي نسبتاً کوتاه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨- کداميک از گزينه هاي ذيل در مراحل اوليه توالي صحيح مي باشد؟

۱. ميزان تنفس کم ـ ميزان توليد خالص زياد ـ ميزان بردباري موجودات زنده وسيع

۲ميزان تنفس کم ـ ميزان توليد خالص کم ـ ميزان بردباري موجودات زنده وسيع

۳ميزان تنفس کم ـ ميزان توليد خالص زياد ـ ميزان بردباري موجودات زنده باريک

۴. ميزان تنفس کم ـ ميزان توليد خالص کم ـ ميزان بردباري موجودات زنده باريک

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩- در نظريه تک اوجي ، کليماکس تحت تاثير چه عاملي قرار دارد؟

۱. اقليم   ۲. خاک   ۳. بارندگي  ۴. ميزان چرا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- در يک جنگل در چه حالتي هيچ افزايشي در ميزان ماده آلي صورت نمي گيرد و مواد غذايي آن شروع به از دست رفتن

کرده و امکان تجمع مجدد آن وجود ندارد؟

۱. توالي اوليه   ۲. توالي ثانويه ۳. کليماکس ۴. پيش کليماکس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١- منظور از تنوع ژنتيکي چيست ؟

۱. برخي خصوصيات ژنتيکي يا تنوع ژنتيکي افراد موجود در يک گونه

۲برخي خصوصيات ژنتيکي يا تنوع ژنتيکي افراد موجود در چند گونه

۳شمار کل خصوصيات ژنتيکي يا تنوع ژنتيکي افراد موجود در يک گونه

۴. شمار کل خصوصيات ژنتيکي يا تنوع ژنتيکي افراد موجود در چند گونه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢-کداميک از گزينه هاي ذيل در رابطه با انقلاب سبز صحيح مي باشد؟

۱. انقلاب سبز باعث افزايش مواد غذايي ، افزايش توليد مازاد بر مصرف و کاهش تنوع ژنتيکي شده است .

۲انقلاب سبز باعث افزايش مواد غذايي ، کاهش توليد مازاد بر مصرف و افزايش تنوع ژنتيکي شده است .

۳انقلاب سبز باعث کاهش مواد غذايي ، افزايش توليد مازاد بر مصرف و کاهش تنوع ژنتيکي شده است .

۴. انقلاب سبز باعث کاهش مواد غذايي ، کاهش توليد مازاد بر مصرف و افزايش تنوع ژنتيکي شده است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣- کفشدوزک ها در استراليا باعث کنترل جمعيت چه گونه اي شدند؟

۱. نماتدها  ۲. مگس هاي سفيد   ۳. شته ها  ۴. شپشک ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤- در کنترل زيستي ، نماتدها در بدن ميزبانشان چه نوع بيماري ايجاد مي کنند؟

۱. تب خوني ۲. تب برفکي   ۳. فلج عضلاني   ۴. انسداد مجاري تنفسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥- اگر اقيانوس ها به واسطه تبخير، بخشي از انرژي گرمايي خورشيد را نمي گرفتند، اثر گلخانه اي گرماي سطح زمين را به چه

ميزان بالا مي برد؟

۱. بيشتر از ۶۷ درجه سانتيگراد  ۲. بيشتر از ۷۷ درجه سانتيگراد

۳. بيشتر از ۸۷ درجه سانتيگراد  ۴. بيشتر از ۹۷ درجه سانتيگراد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦- طول موج امواج مادون قرمز که از خورشيد به سمت زمين گسيل مي شوند چقدر است ؟

۱. کمتر از ۲۹۰ نانومتر  ۲۹۰.۲ تا ۴۰۰ نانومتر  ۴۰۰.۳ تا ۷۰۰ نانومتر  ۴. بيشتر از ۷۰۰ نانومتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧- کداميک از گازهاي ذيل جزء گازهاي گلخانه اي هستند؟

۱. دي اکسيد کربن ، متان ، اکسيد نيتروژن ۲. دي اکسيد کربن ، متان ، اکسيد گوگرد

۳. بخار آب ، هليوم ، اکسيد نيتروژن ۴. بخار آب ، هليوم ، اکسيد گوگرد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨- بزرگترين منبع اکسيژن در روي زمين چيست ؟

۱. گياهان   ۲. اقيانوس ها

۳. سيليکات ها و اکسيدهاي معدني ۴. آتشفشانها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩- انجام مطالعات تحقيقاتي در کدام کشور و در چه سالي منجر به ارائه طرح هاي پيشنهادي جهت معرفي يک سيستم ارزيابي

شد؟

۱. هلند ـ ۱۹۶۰  ۲. هلند ـ ۱۹۷۰  ۳. آلمان ـ ۱۹۶۰  ۴. آلمان ـ ۱۹۷۰

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠- کدام اصل از قانون اساسي جمهوري اسلامي صراحتاً اعلام نموده که حفظ محيط زيست يک وظيفه عمومي است ؟

۱. اصل پنجاهم  ۲. اصل پنجاه و يکم   ۳. اصل يکصدم  ۴. اصل يکصد و يکم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام علی (ع) : علم ميراث گرانبهائی است و آداب لباس فاخر و زينتي است و فکر آئينه ای است صاف .

عنــوان درس :شناخت محيطزيست ,شناخت و حمايت محيط زيست ,مباني محيط زيست

تابستان 94

عنــوان درس :شناخت محيطزيست ,شناخت و حمايت محيط زيست ,مباني محيط زيست

رشته تحصيلي/کد درس :آموزش محيطزيست , مهندسي منابع طبيعي -محيط زيست (ارزيابي وآمايش سرزمين ), مهندسي آب وخاک, مهندسي علوم کشاورزي , مهندسي کشاورزي – اقتصادکشاورزي (چندبخشي ), مهندسي کشاورزي (علوم دامي ), مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون , مهندسي مديريت وآباداني روستاها, مهندسي منابع طبيعي -محيط زيست ۱۱۲۱۰۵۰ – , مهندسي منابع طبيعي شيلات (تکثير و پرورش آبزيان ) ۱۴۱۱۲۶۹ – ,علوم و مهندسي آب خوشه آبياري و زهکشي ۱۴۱۴۰۵۸

ـــــــــ

١-کنفرانس سران زمين در سال ۱۹۹۲ در کدام شهر برگزار گرديد؟

۱. ريو  

۲. استکهلم

۳. لندن   

۴. پاريس

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- ايرانيان باستان کدام درخت را درخت بهشتي مي دانستند؟

۱. چنار

۲. کنار

۳. سرو

۴. نارون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣-کداميک از افراد زير از اعضاي شوراي عالي حفاظت محيط زيست هستند؟

۱. معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست

۲ رئيس سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري کشور

۳ معاون حقوقي سازمان حفاظت محيط زيست

۴. رئيس سازمان برنامه و بودجه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤- آسپرين از کدام گياه بدست مي آيد؟

۱. گل پريوش صورتي   

۲. گل انگشتانه ارغواني

۳. درخت صنوبر

۴. پوست درخت بيد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥-کدام مورد از استدلال هاي اقتصادي کلارک است ؟

۱. با افزايش تراکم جمعيت ، مخارج سرانه افزايش مي يابد.

۲ ميزان رشد کمتر، سودهاي بادآورده ايجاد مي کند.

۳ هرجا تراکم جمعيت بيشتر باشد، از نظر اقتصادي خودکفاتر است .

۴. ميزان رشد جمعيت بر آزادي فردي تأثير منفي دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦- بخش عمده زنجيره غذايي انسان را چه موادي تشکيل مي دهد؟

۱. غذاي دريايي

۲. غلات و حبوبات  

۳. ذرت و برنج  

۴. سبزيجات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧- کداميک از موارد زير، از خصوصيات پس خور مثبت است ؟

۱. واکنش سيستم خلاف جهت روند خروجي باشد.

۲. حالت رشد خطي دارد.

۳. عموماً مطلوبست .  

۴. چرخه معيوب است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨- زمان ايست متوسط در سيستم چگونه محاسبه مي شود؟

۱. تقسيم گردش ذخيره ثابت بر کل ميزان ورودي  

۲. تقسيم کل ذخيره بر ميزان متوسط انتقال

۳. ضرب ذخيره کل بر ميزان متوسط انتقال   

۴. ضرب گردش ذخيره ثابت بر کل ورودي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩- دانشمندان عمر تقريبي زمين و اولين نشانه هاي حيات را به ترتيب چند ميليارد سال تخمين زده اند؟

۴/۸.۱ و ۳/۶   

۴/۶.۲ و ۳/۸  

۴/۲.۳ و ۳/۶   

۴/۶.۴ و ۳/۲

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠-در کدام عصر، مهمترين مراحل تکامل بشر رخ داده است ؟

۱. ميانه سنگي و نوسنگي

۲. مفرغ

۳. نوسنگي عليا  

۴. پارينه سنگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١- کدام دانشمند، پديدآورنده نظريه ثبوت گونه هاست ؟

۱. لامارک  

۲. ارسطو  

۳. آناگزيماندر  

۴. لايل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢- ظهور همزمان چندين گونه از يک گونه نادر را چه گويند؟

۱. تکامل خرد  

۲. سازش فيزيولوژيکي 

۳. تکامل جمعي

۴. سازش تشعشعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣- توانايي زبان براي چرخش در بعضي جانوران چه نوع سازشي است ؟

۱. فيزيولوژيکي

۲. بيوشيميايي

۳. رفتاري  

۴. انطباقي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- کدام مورد زير، يک واکنش هوموتيپيک مثبت است ؟

۱. تأثير گروه   

۲. تأثير توده   

۳. رقابت درون گونه اي 

۴. رقابت برون گونه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥-طبق اصل حداقل جمعيت آله ، فيل ها براي ادامه توليدمثل بايستي حداقل چند رأس باشند؟

۲۵.۱ رأس

۳۵.۲ رأس

۳. ۴۰ رأس

۴. ۵۰ رأس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦-گياهاني که به طور پراکنده بوده و تنها از طريق حشرات خاص گرده افشاني مي کنند و حشره نيز از شهد گل استفاده مي کند، کدام هم کنشي را نمايش مي دهد؟

۱. رقابت بين گونه   

۲. همکاري اوليه اختياري

۳. همسفرگي

۴. همزيستي متقابل اجباري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- ماهي بادکنکي چه واکنشي براي دفاع انجام مي دهد؟

۱. فرار

۲. افزايش اندازه بدن   

۳. تغيير رنگ   

۴. تقليد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨- در کدام دوره زمين شناسي ، اولين گياهان گلدار پديد آمدند؟

۱. سيلورين

۲. پالئوزوئيک  

۳. کرتاسه  

۴. پليوستوسن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩-آتش سوزي هاي فصلي ساوان معمولاً در کدام ماه ميلادي اتفاق مي افتد؟

۱. جولاي  

۲. مارس   

۳. سپتامبر

۴. ژانويه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠- کدام مورد زير از مشخصه هاي بيوم توندرا مي باشد؟

۱. فصل رشد و تکثير طولاني 

۲. نوسانات کم جمعيتي

۳. گياهان با برگ خار مانند   

۴. محدوديت زهکشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١-در کدام منطقه از بيوم دريايي ، آب بسيار سرد، فشار بالا و باکتري شيميوسنتز کننده اولين حلقه زنجيره غذايي را شروع مي نمايد؟

۱. منطقه ته دريايي  

۲. منطقه آبهاي آزاد

۳. منطقه اعماق اقيانوسي

۴. منطقه جذر و مدي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢-کداميک از گزينه هاي زير از خصوصيات درياچه بوجود آمده از گسلها و چين خوردگيهاي پوسته زمين مي باشد؟

۱. کمبود اکسيژن  

۲. آب گرم

۳. ماده آلي فراوان  

۴. شفافيت زياد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣-کداميک از موارد زير درباره تفاوت تغييرات در مراحل اوليه توالي با کليماکس صحيح است ؟

۱. در توالي اوليه تنفس زياد و در کليماکس کم است .

۲ در توالي اوليه چرخه عناصر باز و در کليماکس بسته است .

۳ در توالي اوليه بازده انرژي خوب و در کليماکس ضعيف است .

۴. در توالي اوليه نقش تجزيه کنندگان در بازچرخش مواد مهم ولي در کليماکس بي اهميت است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤- نظريه تک اوجي ، کليماکس را تحت تآثير چه عاملي مي داند؟

۱. اقليم

۲. خاک   

۳. بارش   

۴. دخالت انسان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥-حالت رشد جنگل ها و ايجاد فرش شناور در تپه هاي شني جزء کداميک از مدل هاي عمده توالي است ؟

۱. تسهيل  

۲. تحمل  

۳. جلوگيري   

۴. لکگي مزمن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦- در شاخص سيمپسون ، D بالا نشانه چيست ؟

۱. محيط آلوده  

۲. کمبود شديد منابع

۳. اکوسيستم پايدار و قديمي 

۴. همزيستي بالا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧- زنبور براکوئيد چگونه کنترل زيستي انجام مي دهد؟

۱. تخم گذاري روي بدن آفت و تغذيه از آن   

۲. شکار آفت

۳. انگل آفت از طريق ورود به بدن ميزبان  

۴. عقيم نمودن آفت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨- بزرگترين منبع اکسيژن در روي زمين چيست ؟

۱. پوسته کربنات کلسيم

۲. سيليکات ها

۳. نيتريت ها   

۴. فتوليز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩- مهمترين مواد مخرب لايه ازن ، کداميک از موارد زير مي باشد؟

۱. متيل برومايد

۲. دي بنزوتيوفن  

۳. بي کربنات   

۴. نيتريت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠-درفرآيند پيش بيني و ارزيابي اثرات ، پس از مرحله سازماندهي و مديريت ، کدام گزينه زير قرار دارد؟

۱. غربالگري  

۲. پيش بيني اثرات

۳. بردسنجي

۴. تشريح وضعيت موجود محيط زيست

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام سجاد (ع) : و با كساني كه تباه مي سازي و ايشان دشمني تو را مي طلبند ( خلاف او و نهيت رفتار مي كنند ) تباه مگردان