آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

سوالات درس به درس ادبیات فارسی ششم ابتدایی

درس اول : معرفت آفریدگار

درس اول : معرفت آفریدگار

ــــــــــ

1- بیت « شیخ ، خندید و بگفتش ای سلیم / این درخت علم باشد ، ای علیم » دارای چند جمله می باشد؟

1. 5 ( گلستان کرمان 93 – 92 )

2. 4

3. 3

4. 2

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

2- در در جمله « مرد بی برادر باشد ، به که بی دوست » نهاد کدام است ؟ ( البرز و قزوین 93 – 92 )

1. برادر

2. مرد

3. بی دوست

4. دوست

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

3- در شعر زیر مفعول کدام است ؟ ( مازندران 93 – 92 )

گل یکی دو پیرهن / بیش تر زغنچه پاره کرده است

1. پیرهن

2. گل

3. غنچه

4. پاره

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

4- در کدام عبارت « شبه جمله » وجود ندارد ؟ ( بوشهر 93 – 92 )

1. آوخ که شدم هیزم و آتش گر گیتی

2. ای میوه فروش هنر ، این دکه و بازار

3. آفرین تو چه قدر زیبا این شعر را خواندی

4. افسوس که جوانی چه زود گذشت

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

5- در کدام جمله « منادا » وجود ندارد ؟ ( بوشهر 93 – 92 )

1. محمد علی دَرسَت را بخوان

2. خدایا چنان کن سر انجام کار

3. ای نام تو روییده به گلدان لبم

4. بار الها تنها تورا می پرستم

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

6- تعداد جمله در کدام گزینه با بقیه فرق دارد ؟ ( مرکزی 93 – 92 )

1. خدایا به فریاد دلم رس

2. به نرمی چنین گفت با سنگ سخت

3. یا رب نظر تو برنگردد

4. افسوس که او را ندیدم

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

7- در بیت مقابل نهاد کدام است ؟ « اشرف و انجب تمام ملل / یادگار قدیم دورانیم » ( مرکزی 93 – 92 )

1. اشرف

2. انجب

3. ملل

4. ما

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

8- نقش دستوری کلمات مشخص شده کدام است ؟ ( دهقان چو تنور خود از این هیمه برافروخت ) ( کرمان 93 – 92 )

1. نهاد – گذاره

2. مفعول – گذاره

3. مفعول – گذاره

4. موصوف –فعل

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

9- در بیت « ای نام تو بهترین سر آغاز / بی نام تو نامه کی کنم باز » منادا کدام است ؟ ( قم 93 – 92 )

1. نام

2. خدا

3. نام تو

4. بهترین سرآغاز

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

10- در بیت « علم چندان که بیش تر خوانی / چون عمل در تو نیست نادانی » مفعول کدام است ؟ ( قم 93 – 92 )

1. علم

2. چندان که

3. بیش تر

4. عمل

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

11- بیت « از مکافات عمل غافل مشو / گندم از گندم بروید جو ز جو » چند جمله است ؟ ( قم 93 – 92 )

1. یک

2. دو

3. سه

4. چهار

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

12-مفهوم بیت «هر کس به طریقی حمد و صفت تو گوید بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه»با کدام بیت قرابت معنایی ندارد؟ (درس1،معرفت آفریدگار، نمونه دولتی گلستان 95-94)

1)هر گل و برگی که هست یاد خدا می کند بلبل و قمری چه خواند ؟یاد خداوندگار

2)ای مرغ سحر، عشق ز پروانه بیاموز کان سوخته را جان شد و آواز نیامد

3)گفتم این شرط آدمیت نیست مرغ تسبیح گوی و من خاموش

4)سیمرغ و عقاب و باز و شاهین ذکر تو کند در آشیان ها

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

13- کدام گزینه با متن زیر ارتباط معنایی بیش تری دارد؟ (درس1،معرفت آفریدگار،تیزهوشان و نمونه گلستان 93-92)

«اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق، روشنایی افزاید در دل.»

1)باد بهاری وزید از طرف مرغزار باز به گردون رسید، ناله هر مرغ زار

2)کسی کو توانا شد و تندرست خرد را به مغزش فروزندگی است

3)برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری ست معرفت کردگار

4)خداوند بخشنده ی دست گیر کریم خطابخش پوزش پذیر

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

14- در بیت زیر کدام یک از آرایه های ادبی به کار نرفته است؟ (درس1،معرفت آفریدگار،نمونه دولتی خراسان رضوی 94-93)

«سیمرغ و عقاب و باز و شاهین ذکر تو کند در آشیان ها»

1)تشخیص 2)تشبیه 3)تناسب معنایی 4)مراعات نظیر

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

15-در کدام یک از بیت های زیر «قافیه ای » دیده میشود که «مضاف الیه» نیست ؟ (درس1 ،معرفت آفریدگار،تیزهوشان 96-95)

1)باد بهاری وزید از طرف مرغزار/باز به گردون رسید ناله هر مرغ زار

2)خیز و غنیمت شمار ،جنبش باد ربیع /ناله موزون مرغ ،بوی خوش لاله زار

3)هر گل و برگی که هست یاد خدا می کند/بلبل و قمری چه خواند؟یاد خداوندگار

4)برگ درختان سبز در نظر هوشیار /هر ورقش دفتری ست، معرفت کردگار

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

16-در کدام یک از بیت های زیر «ترکیب وصفی »به کار رفته است؟ (درس1 ،معرفت آفریدگار،تیزهوشان 95-94)

1)به دست، آهن تفته کردن خمیر به از دست بر سینه ،پیش امیر

2)درد عشقی کشیده ام که مپرس زهر هجری چشیده ام که مپرس

3)از راه اگر بمانی و روشن شود هوا تکلیف شهر خاطره های تو روشن است

4)خشنودی تو مایه ی خشنودی من است زیرا بود رضای خدا در رضای تو

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

17-در عبارت زیر کدامیک از واژه هایی که زیر آن خط کشیده شده «نهاده» است؟ (درس1 ،معرفت آفریدگار،تیزهوشان 95-94)

«این همه خلق را که شما بینید بدین چندین بسیاری ،این همه خلق را خالقی است،که آفریدگار ایشان است و نعمت بر ایشان ،از وی است. آفریدگار را بباید پرستیدن و بر نعمت او سپاس داری باید کردن.»

1)نعمت 2)وی 3)آفریدگار 4)او

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

18-در کدام گزینه همه موارد ترکیب وصفی هستند؟ (درس1 ،معرفت آفریدگار،نمونه بوشهر،خوزستان،فارس و هرمزگان95-94)

1)دست طلب،عاشق بی صبر،روز نشاط 2)غزلی نغز،خدای بی انباز،صدای زوزه

3)آسمان خاکستری،بخار لطیف،قفس چوبی 4)شعر شورانگیز ،ران ملخ،دشت موران

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

19-در کدام گزینه تعداد جملات درست نوشته شده است ؟ (درس1 ،معرفت آفریدگار،نمونه بوشهر،خوزستان،فارس و هرمزگان95-94)

1)گفت و گو با تو دارد از هرجا گفت و گو با تو دارد از هر چیز(6 جمله)

2)مور بدو گفت بدین سان جواب غافلی ای عاشق بی صبر و تاب (3 جمله)

3)تو به صورت رفته ای ای بی خبر زان ز شاخ معنی ای ،بی بار و بر(4جمله)

4)نکردی در این روز بر من جفا که تو شیرمردی و من پیر زن(2جمله)

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

20-با توجه به جابجایی اجزای جمله ،کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟ (درس 1،معرفت آفریدگار،نمونه شهر تهران 95-94)

1) باد بهاری وزید از طرف مرغزار 2) خیز و غنیمت شمار ،جنبش باد ربیع

3) هر ورقش دفتری ست، معرفت کردگار 4) باز به گردون رسید ناله هر مرغ زار

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

21-کدام گزینه درست است؟ (درس 1،معرفت آفریدگار،نمونه شهر تهران 95-94)

1)دلاور مرد(وصفی)،دریای دری(اضافی)،درد عشق(وصفی)،شام یتیمان(وصفی)

2)داستان قدیمی(وصفی)،اولاد دیو(اضافی)،خان رستم(وصفی)،سرباز دلیر(وصفی)

3)ایستگاه فکر(اضافی)،میوه هنر(اضافی)،میراث نیاکان(وصفی)،دفاع مقدس(اضافی)

4)خاک گوهرخیز(وصفی)،آوای گنجشکان(اضافی)،نمره بیست(وصفی)،برگ درختان(اضافی)

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

22-کدامیک از جمله های زیر امری است؟ ؟ (درس 1،معرفت آفریدگار،نمونه شهر زنجان 95-94)

1)شاخ که با میوه است ،سنگ به پا می خورد 2) بلبل و قمری چه خواند؟یاد خداوندگار

2) خیز و غنیمت شمار ،جنبش باد ربیع 3)چه هوای دل انگیزی

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

23-کدام گزینه دارای بیشترین صفت است؟ (درس 1،معرفت آفریدگار،نمونه شهر سمنان 95-94)

1)خداوند دانا همه ی این جهان را آفرید . 2)مردان دریا دل ،پس از پیمودن راهی دراز،به کوهی بسیار بلند رسیدند.

3)کودک شیرخواره بر روی سنگی افتاده بود. 4)آن ها علاقه زیادی به درس خواندن داشتند.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

24-در همه ابیات بجز گزینه ……. جمله خبری و امری هر دو یافت می شود؟ (درس 1،معرفت آفریدگار،نمونه شهر سمنان 95-94)

1)علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست،نادانی

2)دست در دامن مولا زد در که علی بگذر و از ما مگذر

3)تو نیز از نیاکانت بیاموز کار اگر در سرت شور سرزندگی است

4)گشته ام در جهان و آخر کار دلبری گزیده ام که مپرس

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

25-کدام یک از جملات زیر ،امری نیست؟ (درس 1،معرفت آفریدگار،تیزهوشان و نمونه دولتی هرمزگان93-92)

1)یا رب،نکن از لطف،پریشان ما را 2)سعدیا،مرد نکونام، نمیرد هرگز

3)ما را یادگاری ده از علم خویش 4)چنان که مستمع ملول نگردد.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

26-کدام جمله،با بقیه متفاوت است؟ (درس 1،معرفت آفریدگار،تیزهوشان و نمونه دولتی بوشهر 93 -92)

1)خیز و غنیمت شمار،جنبش باد ربیع 2)به دانش گرای و بدو شو بلند

3)برو شیر درنده باش ای دغل 4)باد بهاری وزید از طرف مرغزار

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

27-با توجه به ترکیب های «نیک مرد»و «باد بهاری»عبارت صحیح کدام است؟

(درس 1،معرفت آفریدگار،تیزهوشان و نمونه دولتی بوشهر 93 -92)

1)هر دو ترکیب وصفی هستند. 2)هر دو ترکیب اضافی هستند.

3)نیک مرد ترکیب اضافی و باد بهار، ترکیب وصفی است. 4)بادبهار ترکیب اضافی و نیک مرد ترکیب وصفی است.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

28-در بیت«صبحدم از عرش می آمد خروشی، عقل گفت / قدسیان گویی که که شعر حافظ ازبر می کنند»مضاف الیه کدام است؟ (درس 1،معرفت آفریدگار،تیزهوشان و نمونه دولتی بوشهر،فارس و کرمان 93 -92)

1)عقل 2)صبحدم 3)خروشی 4)حافظ

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

29-تعداد جمله در کدام بیت صحیح ذکر شده است؟ (درس 1،معرفت آفریدگار، نمونه دولتی یزد 93 -92)

1)نابرده رنج گنج میسر نمی شود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد(4)

2)ندیدم خوش تر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری (4)

3)مگوی انده خویش با دشمنان که لا حول گویند شادی کنان(4)

4)به دانشگرای و بدو شو بلند چو خواهی که از بد نیابی گزند(4)

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

30-در ترکیب های زیر کدام گزینه درست است ؟ (درس 1،معرفت آفریدگار، نمونه دولتی گلستان 94-93)

1)شام یتیمان(وصفی)،آداب زندگی(اضافی) 2)فکر خلاق(اضافی)،فکر بوعلی(اضافی)

3)سربازان غیور(وصفی)،میوه انسان(اضافی) 4)آفتاب خاور(وصفی)،میراث نیاکان(وصفی)

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

31-تعداد جمله های کدام بیت با بقیه فرق دارد؟ (درس 1،معرفت آفریدگار، نمونه دولتی قم 94-93)

1)گر از عهد خردیت یاد آمدی که بیچاره بودی در آغوش من

2)به دست آهن تفته کردن خمیر به از دست بر سینه پیش امیر

3)جز دانش و حکمت نبود میوه ی انسان ای میوه فروش هنر،این دکه و بازار

4)ای نام تو روئیده به گلدان لبم در مرحمت تو غوطه ور روز و شبم

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

32-در کدام بیت،ترکیب«وصفی و اضافی»هر دو به کار رفته است؟ (درس 1،معرفت آفریدگار، نمونه دولتی البرز،ایلام،چهارمحال،قزوین،کرمانشاه،لرستان،مرکزی همدان 94-93)

1) جز دانش و حکمت نبود میوه ی انسان ای میوه فروش هنر،این دکه و بازار

2)اگر آن سبز قامت رو نماید در باغ خدا را می گشاید

3)عمر گران مایه در این صرف شد تا چه خورم صیف و چه پوشم شتا

4)نکردی در این روز بر من جفا که تو شیر مردی و من پیرزن

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

33-تعداد ترکیب های اضافی و وصفی در کدام گزینه صحیح است؟ (درس 1،معرفت آفریدگار، نمونه دولتی شهر تهران 94-93)

1)باران اجابت-گران سنگ-بهشت جاودان-تیره دل(2 ترکیب وصفی-2 ترکیب اضافی)

2)شام یتیمان-فریاد دل-درخت علم-عمر گران مایه(2ترکیب اضافی-2 ترکیب وصفی)

3)سپید موی-سبز قامت-باغ خدا –شاه عرب(2ترکیب اضافی -2 ترکیب وصفی)

4)اشعار موزون-سنگ خارا-شکم خیره-بلند اندیشه(2 ترکیب وصفی -2 ترکیب اضافی)

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

34-کدام بیت از جمله های بیش تری تشکیل شده است؟ (درس 1،معرفت آفریدگار، نمونه دولتی خراسان رضوی 94-93)

1)با این که سخن به لطف آب است کم گفتن هر سخن صواب است

2)خدایا جهان پادشاهی تو راست زما خدمت آید ،خدایی تو راست

3)کم گوی و گزیده گوی چون در تا ز اندک تو جهان شود پر

4)آوخ که شدم هیزم و آتشگر گیتی اندام مرا سوخت چنین ز آتش ادبار

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

35-بیت «از مکافات عمل غافل مشو/گندم از گندم بجوید جو ز جو»چند جمله است؟ (درس 1،معرفت آفریدگار،تیزهوشان و نمونه دولتی قم 93-92)

1)یک 2)دو 3)سه 4)چهار

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

36-در عبارت زیر کلماتی که مشخص شده اند چه نوع ترکیبی هستند؟ (درس 1،معرفت آفریدگار،تیزهوشان و نمونه دولتی هرمزگان 93-92)

«مرا هیچ چیز از نام و نان به تحمل این رنج سنگین جز مظلومیت مشرق در مقابل ظالمین ستمکار مغربی وا نداشت.»

1)وصفی،اضافی 2)اضافی ،وصفی 3)وصفی ،وصفی 4)اضافی ،اضافی

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

37-تعداد جمله در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟ (درس 1،معرفت آفریدگار،تیزهوشان و نمونه دولتی مرکزی 93-92)

1)خداوندا به فریاد دلم رس 2)به نرمی چنین گفت با سنگ سخت

3)یا رب نظر تو برنگردد 4)افسوس که او را ندیدم

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________
امام علی (ع) : هنگامی که دنيا به کسی رو کند نيکيهای غير او را به او عاريت مي دهد و هنگامی که دنيا به کسی پشت کند نيکيها و افتخاراتش را از او سلب مي نمايد .

درس دوم : پنجره های شناخت

درس دوم : پنجره های شناخت

ـــــــــ

1- مترادف هر یک از کلمه های « مذّلت – صلاح – شتا » به ترتیب کدامند ؟ ( گلستان 93 – 92 )

1. خواری ، اسلحه ، زمستان

2. پستی و بلندی ،نیک شدن ، زمستان

3. خواری ، درستی ، زمستان

4. ذلیل ، آشتی کردن ، با عجله

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

2- در کدام گزینه رابطه کلمه ها مانند بقیه نیست ؟ ( گلستان 93 – 92 )

1. فراز – فرود

2. عظمت – شکوه

3. شکست – پیروزی

4. پویا – ایستا

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

3- مصراع دوم بیت « بی تو در کلبه گدایی خویش » در کدام گزینه آمده است ؟ ( گلستان 93 – 92 )

1. زهجری کشیده ام که مپرس

2. دلبری برگزیده ام که مپرس

3. رنج هایی کشیدهام که مپرس

4. به مقامی رسیده ام که مپرس

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

4- در کدام گروه ، همه کلمه های داده شده ، با یکدیگر هم خانواده نیست ؟ ( مازندران 93 – 92 )

1. مدرسه درس تدریس

2. علم عامل معلم

3. عدل عادل عدالت

4. کشف کاشف کتشکف

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

5- کدام دسته از کلمات هم خانواده نیستند ؟ ( بوشهر 93 – 92 )

1. جهل ، جاهلان ، مجهول

2. تجمع ، جامعه ، مجموعه

3. علوم ، تعالیم ، علما

4. عامل ، اعمال ، متعادل

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

6- کدام مورد از گزینه های زیر ، پنجره های شناخت و تماشای آفرینش الهی را شامل میشود ؟ ( کرمان 93 – 92 )

1. خود خلق خلقت مخلوق خالق

2. تفکر اخلاق خالق مخلوق خلق

3. تفکر ایمان علم عمل اخلاق

4. علم تعلیم خالق تفکر مخلوق

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

7- در کدام گزینه کلمات هم خانواده هستند ؟ ( کرمان 93 – 92 )

1. عجول – معالجه – تعجیل

2. معلومات – علوم – اعمال

3. رابطه – مربوط – مرتبط

4. شکاف – کاشف – متشکف

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

8- کدام گزینه با دیگر گزینه ها متفاوت است ؟ ( فارس 93 – 92 )

1. اصل – اصالت

2. لون – الوان

3. حس – حواس

4. عضو – اعضا

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

9- کدام کلمه درست معنا نشده است ؟ ( قم 93 – 92 )

1. اغما : بیهوش شدن

2. ثنا : مثال

3. حشر : گروه

4. ملمع : درخشان

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

10- کدام واژه با واژه دیگر متفاوت است ؟ ( قم 93 – 92 )

1. نمکدان

2. سنگدان

3. تیردان

4. سخن دان

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

11- مفرد واژه « فضلا » کدام است ؟ ( قم 93 – 92 )

1. فاضل

2. افضل

3. فضل

4. تفاضل

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

12- کدام گزینه با کلمه مشخص شده هم معنی است؟«بپرسیم و از پرسیدن نهراسیم.» (درس2،پنجره های شناخت،تیزهوشان و نمونه البرز 93-92)

1)نترسیم 2)نگریزیم 3)نپرسیم 4)نگرویم

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

13- کدام مورد از گزینه های زیر، پنجره های شناخت و تماشای آفرینش الهی را شامل می شود؟ (درس2،پنجره های شناخت،ت و ن کرمان 93-92)

1)خود،خلق،خلقت،مخلوق،خالق 2)تفکر،اخلاق،خالق،مخلوق،خلق

3)تفکر،ایمان،علم،عمل،اخلاق 4)علم،عمل،خود،تفکر،ایمان

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

14-در هر یک از گزینه های زیر ،مصراع اول بیتی از اشعار حفظی کتاب درسی آمده است،بیت کامل را به خاطر آورید و مشخص کنید مصراع دوم بیت در کدام گزینه مفعول ندارد؟ (درس 2،پنجره های شناخت،تیزهوشان96-95)

1)هر آن کو که گردد به گرد دروغ 2)شکر داریم کز طفولیت 3)آب ار چه همه زلال خیزد 4)در خاک طلب ،بذر دعا کاشته ایم

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

15-در کدام گزینه «مفعول»وجود ندارد؟ (درس 2،پنجره های شناخت،نمونه آذربایجان شرقی95-94)

1)ادب از که آموختی؟ 2)بازرگانی هزار دینار خسارت دید. 3)ما هنر آموخته ایم. 4)کزان سنگ خارا رهی برگشود.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

16-کدام دسته از کلمه های زیر ،باهم هم خانواده نیستند؟ (درس 2،پنجره های شناخت،نمونه آذربایجان شرقی95-94)

1)معروف ،معرف،عارف 2)شهادت ،شهرت،شهدا 3)مقدس ،قداست،قدس 4)علوم ،معلم،علم

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

17-در کدام گزینه تمام کلمات هم خانواده هستند؟ (درس 2،پنجره های شناخت،نمونه آذربایجان غربی و اردبیل95-94)

1)معلومات ،علوم،عمل 2)شکاف،کاشف،مکتشف 3)عظیم،عزت،اعظم 4)رابط ،مربوط ،مرتبط

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

18-در بیت«سالیان دراز رهگذران/آن دو را چون دو دوست می دیدند»نهاد کدام است؟

(درس 2،پنجره های شناخت،نمونه آذربایجان غربی و اردبیل95-94)

1)آن دو 2)دو دوست 3)سالیان دراز 4)رهگذران

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

19-در کدام عبارت ،گزاره از یک کلمه تشکیل شده است؟ (درس 2،پنجره های شناخت،نمونه اصغهان و چهارمحال و بختیاری95-94)

1)لغت نامه ها اطلاعات زیادی به ما می دهند. 2)خلیفه بغداد،غلامی نجیب داشت.

3)شیشه ی پنجره اتاق مریم شکست. 4)امیرحسین از کودکی باهوش بود.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

20-نقش کلمات مشخص شده در جمله زیر ،به ترتیب کدام است؟ (درس 2،پنجره های شناخت،نمونه ایلام،لرستان،مرکزی،همدان95-94)

«دوستم دیروز کتابی از کتابفروش گرفت.»

1)مفعول،متمم،گزاره،نهاد 2)نهاد،قید،متمم،مفعول 3)نهاد،قید،مفعول،گزلره 4)نهاد،قید،مفعول،متمم

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

21-در کدام گزینه ،همه ی واژه های آمده ،هم خانواده هستند ؟ (درس 2،پنجره های شناخت،نمونه بوشهر،خوزستان،فارس و هرمزگان95-94)

1)افتخار،مفتخر،فراخ 2)علامت ،عمل،علوم 3)تحسین ،احسان،احسنت 4)اجاره،جرات،مستاجر

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

22-شخص و شمار در فعل «می خندید»کدام است؟ (درس 2،پنجره های شناخت،نمونه شهر تهران95-94)

1)اول شخص جمع 2)دوم شخص جمع 3)دوم شخص مفرد 4)سوم شخص مفرد

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

23-نهاد کدام گزینه با توجه به کلمه داخل کمانک ،صحیح است؟ (درس 2،پنجره های شناخت،نمونه شهر تهران95-94)

1)شغال نگون بخت را شیر خورد(شیر) 2)سیمرغ و عقاب و باز و شاهین/ذکر تو کند در آشیان ها(آشیان ها)

3)شیخ خندیدو بگفتش ای سلیم (سلیم) 4)برق چو شمشیر بران /پاره می کرد ابرها را (ابرها)

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

24-در کدام جمله ،معنی «را»با بقیه متفاوت می کند؟ (درس 2،پنجره های شناخت،نمونه خراسان شمالی و جنوبی،سیستان وبلوچستان95-94)

1)مرد خسیس را هزار دینار خسارت افتاد.

2)چنان خواندم که بزرگمهر حکیم،برادران را وصیت کرد.

3)نیاکانت را ورزش آن مایه داد که شهنامه ز ایشان به تابندگی است

4)شب و روز و کوه و دریا همه را تو آفریدی

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

25-در عبارت زیر به ترتیب چند فعل مضارع،ماضی و مستقبل به کار رفته است؟ (درس 2،پنجره های شناخت،نمونه خراسان رضوی95-94)

«چون زوال ملک و مال سلاطین گذشته شنود،دل از مال دنیا بردارد و داند که با کس وفا نکرد و نخواهد کرد.»

1)یک مضارع،سه ماضی،یک مستقبل 2)دو ماضی،دو مضارع،یک مستقبل

3)دو ماضی،یک مضارع،دو مستقبل 4)سه مضارع،یک ماضی،یک مستقبل

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

26-در مصراع «نگویید از سر بازیچه حرفی»فعل از چه شخصی سر زده است؟ (درس 2،پنجره های شناخت،نمونه قم95-94)

1)دوم شخص مفرد 2)سوم شخص مفرد 3)دوم شخص جمع 4)سوم شخص جمع

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

27-در بیت مقابل «نهاد»کدام است؟«یک دسته گل دماغ پرور از خرمن صد گیاه،بهتر»

(درس 2،پنجره های شناخت،نمونه کرمان،کهکلیه و بویر احمد،یزد95-94)

1)یک دسته گل 2)خرمن صد گیاه 3)گل دماغ پرور 4) یک دسته گل دماغ پرور

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

28-کدام گروه از کلمات زیر ،هم خانواده نیستند؟ (درس 2،پنجره های شناخت،نمونه گلستان95-94)

1)عزت،معز،عزیز 2)تحمل،حامل،تحمیل 3)محاسبه،محسوب،حساب 4)عناصر،منصور،عنصر

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

29-در کدام یک از گزینه ها ،نهاد و گزاره درست مشخص شده است؟ (درس 2،پنجره های شناخت،نمونه مازندران95-94)

1)عمر گران مایه در این صرف شد 2)ما یقینا ز اهل ایمانیم

نهاد گزاره نهاد گزاره

3)خشنودی تو مایه خشنودی من است 4)به سختی دهد مرد آزاده تن

گزاره نهاد گزاره نهاد گزاره

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

30-در بیت زیر کدام واژه «نهاد» است؟ (درس2،پنجره های شناخت،نمونه دولتی یزد 94-93)

«علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی»

1)علم 2)عمل 3)چندان 4)نادان

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

31-نهاد در کدام گزینه به صورت «ضمیر»آمده است؟ (درس2،پنجره های شناخت،نمونه دولتی خراسان رضوی 94-93)

1)هر ایرانی با آواهای دلنشین من پرورش می یابد. 2)بهمنیار این حرف ها را بارها به او گفته است.

3)حاکمی یکی از نزدیکان خود را بسوی هندوستان روانه کرد. 4)عامل پیوستگی و اتحاد همه ی اعضای این خانه من هستم.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

32-در متن زیر، نهاد و مفعول به ترتیب کدام گزینه است؟ (درس2،پنجره های شناخت،نمونه دولتی خوزستان 94-93)

«این همه خلق را که شما ببینید بدین چندین بسیاری،این همه را خالقی است»

1)شما، خلق 2)شما، خالقی 3)خلق، شما 4)خالقی، شما

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

33-در کدام بیت کلمه ی قافیه ی مصراع دوم نقش نهاد دارد؟ (درس2،پنجره های شناخت،تیزهوشان و نمونه دولتی یزد 93-92)

1)همه نیک نامی،به و راستی که کرد ای پسر،سود در کاستی؟

2)گشاده است برما،در راستی چه کوبیم خیره، در کاستی

3)هر آن کس که با تو نگوید درست چنان دان که او دشمن جان توست

4)همه راستی کن که از راستی نیاید به کار اندرون، کاستی

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

34-در جمله«گدای نیک انجام به از پادشاه بد فرجام»گزاره کدام است؟ (درس2،پنجره های شناخت،تیزهوشان و نمونه دولتی چهارمحال 93-92)

1)گدای نیک فرجام 2)پادشاه بد فرجام 3)به از پادشاه بد فرجام 4)گدای نیک انجام به

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

35-در کدام یک از جمله های زیر،نهاد درست تشخیص داده نشده است؟ (درس2،پنجره های شناخت،تیزهوشان و نمونه دولتی سیستان 93-92)

1)باد بهاری وزید از طرف مرغزار(نهاد باد بهاری) 2)خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع(نهاد غنیمت)

3)رشته ای در گردنم افکنده دوست(نهاد دوست) 4)هرگز نرسد به منزل عشق/بی بدرقه تو کاروان ها(نهاد کاروان ها)

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

36-زمان در بیت « هرگز نرسد به منزل عشق/بی بدرقه تو کاروان ها»در کدام گزینه به درستی مشخص شده است؟

(درس2،پنجره های شناخت،تیزهوشان و نمونه دولتی گیلان 93-92)

1)مضارع 2)مستقبل 3)ماضی 4)مشخص نیست

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

37-در همه گزینه ها به جز گزینه ی …………. کلمات هم خانواده هستند. (درس2،پنجره های شناخت،نمونه دولتی سمنان 94-93)

1)ورزش،ورزندگی،فروزندگی،ورزشکار 2)معلم، تعلیم، علوم، تعالیم

3)مجهول، جهل، جاهل، جهالت 4)ربط، ارتباط، مربوط، رابطه

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

38-کدام یک هم خانواده واژه ی «مجلل»نیست؟ (درس2،پنجره های شناخت،تیزهوشان و نمونه دولتی قم 93-92)

1)جلال 2)مجال 3)جلیل 4)تجلیل

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

39-نقش دستوری کلمه ی هیمه در جمله«دهقان چو تنور خود از این هیمه برافروخت.»در کدام گزینه است؟

(درس2،پنجره های شناخت،نمونه دولتی کردستان 94-93)

1)نهاد 2)مفعول 3)متمم 4)فعل

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

40-کلمه های مشخص شده در مصراع روبرو به ترتیب چه نقشی دارند؟«تو نیز از نیاکان بیاموز کار»

(درس2،پنجره های شناخت،نمونه دولتی گلستان 94-93)

1)نهاد،مفعول،متمم 2)مفعول،نهاد،مفعول 3)مفعول،متمم،نهاد 4)نهاد،متمم،مفعول

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

41-در کدام گزینه جای اجزای جمله تغییر نکرده است؟ (درس2،پنجره های شناخت،نمونه دولتی سمنان 94-93)

1)باد بهاری وزید از طرف مرغزار 2)عمر گران مایه در این صرف شد.

3)خندید برو شعله که از دست که نالی 4)آسان گذرد گر شب و روز و مه و سالت

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

42-«آریوبرزن از سرداران بزرگ ایرانی بود که در مقابل دشمن جانانه ایستادگی کرد.»کلمه مشخص شده از نظر دستوری چه نقشی دارد؟ (درس2،پنجره های شناخت،نمونه دولتی البرز،ایلام،چهارمحال،قزوین،کرمانشاه،لرستان ،مرکزی و همدان 94-93)

1)صفت 2) مضاف الیه 3)مفعول 4)قید

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

با توجه به متن زیر به سوال43پاسخ دهید.

«جوان شیرازی اکنون دیگر غریب نیس.زیرا هم ملا شده است،هم سرشناس.او هم علم دارد،هم ذوق.لطیفه گو و تر زبان است واز طبایع عوام و خاص خبر دارد. بدین سان، همه هنرهای یک واعظ و منبری در او فراهم آمده است. گاه مستغنی است و گاه به کفشی محتاج و در همه حال شکر گذار.»

43-نقش دستوری کدام کلمه مانند بقیه نیست؟ (درس2،پنجره های شناخت،نمونه دولتی خراسان جنوبی،شمالی،سیستان 94-93)

1)لطیفه گو 2)مستغنی 3)علم 4)شکرگذار

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

44-نقش دستوری کلمه های مشخص شده به ترتیب در کدام گزینه بطور صحیح نوشته شده است؟ (درس2،پنجره های شناخت،نمونه دولتی آذربایجان شرقی 94-93)

«آن قصه شنیدید که در باغ ،یکی روز از جور تبر زار بنالید سپیدار»

1)نهاد،مفعول،نهاد 2)مفعول،قید،متمم 3)نهاد ،قید، متمم 4)مفعول،متمم،نهاد

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

45-در کدام جمله ضمیر نقش مفعول دارد؟ (درس2،پنجره های شناخت،تیزهوشان و نمونه دولتی خراسان جنوبی و شمالی 93-92)

1)من با او رفتم 2)ما درس خواندیم 3)ندا او را صدا کرد 4)تو لیوان را شکستی

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

46-نقش دستوری کلمات مشخص شده ی زیر به ترتیب در کدام گرینه بصورت صحیح آمده است؟

(درس2،پنجره های شناخت،تیزهوشان و نمونه دولتی گلستان 93-92)

«ای مادر عزیز که جان داده ای مرا سهل است اگر که جان دهم اکنون برای تو»

1)منادا،صفت،قید 2)منادا ،صفت،متمم 3)نهاد ،صفت،قید 4)نهاد ،صفت،متمم

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

47-در عبارت «دوستان و دشمنان را می شناسم من،زندگی را دوست دارم،مرگ را دشمن»زمان فعل ها به ترتیب کدام است؟

(درس2،پنجره های شناخت،تیزهوشان و نمونه دولتی هرمزگان 93-92)

1)حال،گذشته 2)آینده ،حال 3)گذشته، آینده 4)حال،حال

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

48-نقش دستوری کلمات مشخص شده کدام است؟«دهقان چو تنور خود از این هیمه برافروخت.»

(درس2،پنجره های شناخت،تیزهوشان و نمونه دولتی کرمان 93-92)

1)نهاد،گزاره 2)مفعول، گزاره 3)مفعول،فعل 4)موصوف، فعل

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________
امام حسین (ع) : آيا نمي بينيد كه به حق رفتار نمي شود و كسي از باطل نهي نمي كند، پس بخواهد مؤمن ديدار خدا را ، در حالي كه بر حق باشد.

درس سوم : هوشیاری

درس سوم : هوشیاری

ــــــــ

1- واژه « آذر گُشَسب » کنایه از چه می باشد ؟ ( گلستان 93 – 92 )

1. آتش تند و تیز

2. هر چیز مورد نیایش و ستایش

3. آتش مقدس

4. پهلوان

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

2- در کدام گزینه مناظر دیده می شود ؟ ( مازندران 93 – 92 )

1. گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید

2. شب ز اسرار علی آگاه است

3. تب داشتم دیروز و دیشب

4. بهار آمد به خاک مرده جان داد

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

3- کدام گزینه کنایه نیست ؟ ( مازندران 93 – 92 )

1. آب در هاون کوبیدن

2. به تنگ آمدن

3. دست را با آب شستن

4. دست روی دست گذاشتن

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

4- کدام عبارت کنایه نیست ؟ ( بوشهر 93 – 92 )

1. کفگیر به ته دیگ خوردن

2. چشم بر چیزی داشتن

3. با بزرگ دیوان جنگیدن

4. سر بر خاک نهادن

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

5- « رخ تابدن » کنایه از چیست ؟ ( مرکزی 93 – 92 )

1. روشن شدن

2. دیدن

3. چهره بر گرداندن

4. سرخ شدن

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

6- اگر یک شعر یا نوشته ، شخصیت های انسانی یا غیر انسانی بحث و مجادله کنند ، از کدام آرایه ادبی استفاده شده است ؟

1. منظره ( مرکزی 93 – 92 )

2. شخصیت بخشی

3. مبالغه

4. تشبیه

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

7- در کدام گزینه عنصر ادبی به کار نرفته است ؟ ( تهران 93 – 92 )

1. برگ درختان در نظر هوشیار

2. شب ز اسرار علی آگاهاست

3. دست در دامن مولا زد ، در

4. از جور تبر ، زار بنالید سپیدار

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

8- در بیت « مهر او آب و کین او آتش / خشم او درد و عفو او درمان » کدام ارایه ادبی وجود دارد ؟ ( قم 93 – 92 )

1. تشبیه

2. مبالغه

3. شخصیت بندی

4. مناظره

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

9- به سخن کوتاه و پر معنا که به سادگی فهمیده می شود و معمولا آمیخته به طنز و حکمت و اندرزاست ، …………. می گویند .

1. ضرب المثل ( کرمان ، البرز و قزوین 93 – 92 )

2. توصیف

3. لطیفه

4. نظم

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

10- مفهموم بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟ (درس3،هوشیاری،نمونه شهرستان های تهران 94-93)

«آب ار چه همه زلال خیزد از خوردن پر ملال خیزد»

1)پرخوری 2)پرحرفی 3)اسراف 4)صرفه جویی

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________
امام باقر (ع) : هيچ بنده اي عالم نيست ، مگر اينكه نسبت به بالا دست خود ، حسادت نورزد ، و زيردست خود را خوار نشمارد .

درس چهارم : داستان من و شما

درس چهارم : داستان من و شما

ــــــ

1- کدام گزینه با ضرب المثل «زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد»ارتباط معنایی بیشتری دارد؟ (نمونه دولتی گلستان 94-93)

1)باد آورده را باد می برد. 2)زبان در دهان پاسبان سر است.

3)کار نیکو کردن از پر کردن است. 4)مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

2-در کدام گزینه نوع رابطه جفت واژه ها مثل هم نیست؟ (تیزهوشان95-94)

1)«اعتدال»و«میانه روی»،«رایت»و«علم»،«عقاب»و«مجازات»

2)«فراخ»و«باریک»،«غریب»و«آشنا»،«فارغ»و«مبتلا»

3)«لاف»و«گزاف»،«حرص»و«ولع»،«مات»و«مبهوت»

4)«قوا»و«قوه»،«حواس»و«حس»،«وقع»و«واقع»

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

3-جمع مکسر کدام گزینه،صحیح نمی باشد؟ (نمونه ایلام،لرستان ،مرکزی و همدان95-94)

1)دعا:ادعیه 2)حاکم:حکما 3)حاضر:حضار 4)فاضل:فضلا

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

4-در عبارت زیر،چند جمله وجود دارد؟ (نمونه خراسان جنوبی،شمالی و سیتان و بلوچستان 95-94)

«دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند:یکی آنکه اندوخت و نخورد و دیگر آنکه آموخت و نکرد.»

1)چهار جمله 2)پنج جمله 3)شش جمله 4)هفت جمله

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

5-یادگیری خط نسبت به بقیه ی اشکال زبان،دشواری بیشتری دارد،زیرا …….. (نمونه زنجان95-94)

1)نوشتن در اصل،به کارگیری قواعد و قراردادهای تعیین شده در هر جامعه است.

2)ما ابتدا حرف زدن را می آموزیم و سپس نوشتن خط را.

3)یادگرفتن خط بسیار سخت و دارای پیچیدگی خاص است.

4)در طول تاریخ،گرفتار سلیقه ها شده و تغییرات و چندگانگی را پدید آورده است.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

6-در بیت«از گفته ناکرده و بیهوده چه حاصل؟ کردار نکو کن که نه سودی است ز گفتار»کدام نوع جمله نیامده است؟

(نمونه قم95-94)

1)امری 2)پرسشی 3)خبری 4)عاطفی

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

7-کدام دسته از کلمات زیر ،همگی جمع می باشند؟ (نمونه گلستان95-94)

1)مصائب،ریاضیات،همیاران 2)دوستان،بوستان،ایام 3)ایام،معانی،طفولیت 4)کشتزار،سواران،میزان

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

8-هر زبانی ممکن است چند چهره داشته باشد؟ (نمونه دولتی گیلان 94-93)

1)آوا و صدا،خط، اشاره 2)آوا، صدا، خط 3)صدا ،اشاره، آوا 4)آوا، خط، نوشتار

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

9-در متن زیر چند موصوف و صفت وجود دارد؟ (تیزهوشان و نمونه دولتی مازندران ،سمنان و شهرستان های تهران 93-92)

«من هم مانند شما موجودی زنده هستم و زندگی من، داستان طولانی دارد،درست مثل زندگی خود شما. البته این را هم بگویم که عمری طولانی تر از شما دارم و داستان زندگی من از همان آغاز تاریخ میهن عزیزمان،ایران،شروع شده و همچنان با شور و شادابی ادامه دارد.من زبان فارسی هستم.»

1)پنج 2)چهار 3)سه 4)دو

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

10-مفرد کلمه های زیر در کدام گزینه آمده است؟«ملائک،ورثه،عجایب،قوا» (نمونه دولتی هرمزگان 94-93)

1)ملک،وارث،عجب،قوی 2)ملک،ارث،عجیب،قوه 3)مالک،ارث،عجیب،قوت 4)ملک،وارث،عجیب،قوه

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

11-جمع و مفرد در کدام گزینه صحیح آمده است؟ (نمونه دولتی یزد 94-93)

1)اسرا جمع اسارت 2)اعماق جمع عمیق 3)قطور جمع قطر 4)سلاطین جمع سلطان

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

12-مفرد کدام واژه درست نوشته نشده است؟ (نمونه دولتی قم 94-93)

1)اغنیا:غنی 2)افلاک:فلک 3)لطایف:لطف 4)اولیا:ولی

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

13-زمان حال سوم شخص جمع واژه ی «گفتن»کدام مورد است؟ (نمونه دولتی بوشهر،فارس و کرمان 94-93)

1)خواهیم گفت 2)گفتند 3)می گویند 4)گفته بودند

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

14-زمان فعل در کدام گزینه ماضی(گذشته) است؟ (نمونه دولتی زنجان 94-93)

1)ما راه بزرگان را خواهیم پیمود. 2)شعر مرا فرشتگان در آسمان ها ازبر می کنند.

3)ما زیاران چشم یاری داشتیم . 4)نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

15-جمع و مفرد کلمه ها در کدام گزینه درست است؟ (تیزهوشان و نمونه دولتی شهر تهران 93-92)

1)جلد(اجلاد)-حفظ(حافظ)-آفت(آفات)-قوه(قوا)

2)وارث(ورثه)-سند(مستندات)-شرط(مشروط)-حکیم(حکما)

3)لون(الوان)-عجیب(عجایب)-مجلد(مجلدات)-وارث(وراث)

4)وحش(وحوش)-خروش(خروشان)-ملک(املاک)-سند(اسناد)

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

16-در کدام گروه از کلمات زیر علامت جمع به کار رفته است؟ (تیزهوشان و نمونه دولتی کرمان 93-92)

1)کتب،عجایب 2)میزان،میقات 3)روحانیون،اطلاعات 4)باران،رسولان

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

17- در درس «داستان من و شما»منظور از «موجود زنده»کدام یک از گزینه های زیر است؟ (نمونه مازندران 94-93)

1)زبان فارسی 2)ایرانی 3)بزرگان علم و ادب 4)شهدا

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

18- با توجه به نوشته ی زیر کدام گزینه صحیح است؟ (تیزهوشان و نمونه مازندران 93-92)

«هر کلمه یا واژه پاره ای از پیکر زبان است و شامل………می شود»

1)تلفظ- معنی-اشاره 2)تلفظ- معنی- شکل نوشتن

3)اشاره- تلفظ- آوا و صدا 4)تلفظ- اشاره- شکل نوشتن

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

19- مفهوم بیت«علم چندان که بیشتر خوانی / چون عمل در تو نیست نادانی»در کدام بیت تکرار شده است؟ (تیزهوشان 96-95)

1)بیت 1 2)بیت 2 3)بیت 3 4)بیت 4

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

20-مفهوم عبارت:«زبان فارسی گستره فراخ و جغرافیایی پهناور را با خود همراه دارد.»با کدام یک از ابیات زیر ارتباط معنایی دارد؟ (درس4،داستان من و شما،نمونه دولتی خراسان جنوبی ،شمالی و سیستان 94-93)

1)فارسی را پاس می داریم، زیرا گفته اند قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری

2)زبهر نیایش سر و تن بشست یکی پاک جای پرستش بجست

3)کابل و تهران و تبریز و بخارا و خجند جمله ملک توست تا بلخ و نشابور و هرات

4)گر رسد دشمن برای وطن جان و دل، رایگان بیفشانم

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

21- کدام ترکیب مضاف و مضاف الیه است؟ ( گلستان 93 – 92 )

1. دیو سپید

2. سپاه بزرگ

3. جست و جوی فراوان

4. رخش رستم

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

22- در کدام یک از ترکیب های زیر مضاف و مضاف الیه است ؟ ( مرکزی 93 – 92 )

1. فردوسی پاکزاد

2. مرد عاقل

3. خداوند عَزووَّجَل

4. ثروت دنیا

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

23- کدام یکاز عبارت های زیر ترکیب وصفی است ؟ ( قم 93- 92)

1. هنگام سحر

2. خالق زیبایی

3. جزعیات مطالب

4. گفته ناکرده

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

24- کدام گزینه ترکیب وصفی است ؟ ( البرز و قزوین 93 – 92 )

1. باد ربیع

2. معرفت آفریدگار

3. ناله موزون

4. یاد خدا

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________
امام صادق (ع) : كسب دانش واجب است .

درس پنجم : هفت خان رستم

درس پنجم : هفت خان رستم

ــــــــ

1- کدام گزینه کنایه نیست؟ (نمونه اصفهان و چهارمهال و بختیاری 95-94)

1)از تو حرکت، از خدا برکت

2)دهانش بوی شیر می دهد

3)فلانی ریش سفید محله است

4)جای سوزن انداختن نبود

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

2- برای اینکه نویسنده خوبی باشیم لازم است: ( تیزهوشان و نمونه آذربایجان غربی،شرقی، اردبیل، زنجان 93-92)

1)خوب ببینیم، خوب گوش دهیم

2)حس چشایی و بویایی را تقویت کنیم.

3)حس لامسه را تقویت کنیم

4)همه موارد صحیح است.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

3- با توجه به جمله های (بینداخت چون باد،خم کمند)،(زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد)،(در خانه ی او همیشه باز است)ترکیب عناصر ادبی در کدام گزینه درست است؟ (نمونه دولتی ایلام،لرستان،همدان و مرکزی 95-94)

1)مبالغه،کنایه،ضرب المثل

2)مبالغه، ضرب المثل، کنایه

3)کنایه، مبالغه، ضرب المثل

4)ضرب المثل،مبالغه،کنایه

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

بیت های زیر را که از قصیده ای از سعدی برگزیده شده است ،بدقت بخوانید و به سوال های زیر پاسخ دهید.

ای پادشاه وقت !چو وقتت فرا رسد نوبت به دیگری بگذاری و بگذری

مردان به سعی و رنج به جایی رسیده اند تو بی هنر به کجا رسی از نفس پروری

هر علم را که کار نبندی چه فایده چشم از برای آن بود آخر که بنگری

آن راه دوزخ است که ابلیس می رود بیدار باش تا پی او راه نسیری

5-در این چهار بیت، کدام یک از موارد زیر دیده نمی شود؟ (تیزهوشان 96-95)

1)شبه جمله 2)مبالغه

3)هم خانواده «مفید» 4)جمله امری

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

34-در بیت «از آن پس نهاد از بر خاک،سر چنین گفت: کای داور دادگر!» کدام نقش دستوری نیامده است؟

(نمونه بوشهر،خوزستان،فارس و هرمزگان 95-94)

1)مفعول 2)نهاد

3)مضاف الیه 4)منادا

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

6-در کدام گزینه«در»حرف است؟ (نمونه دولتی هرمزگان 94-93)

1)زیرا بود رضای خدا،در رضای تو

2)گشاده است بر ما در راستی

3)چه کوبیم خیره، در کاستی

4)حلقه در شد از او دامن گیر

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

7-در کدام گزینه «قید زمان»وجود ندارد؟ (تیزهوشان و نمونه گیلان 93-92)

1)لقمان را گفتند ادب از که آموختی؟

2)سحر بلبل حکایت با صبا کرد که عشق روی گل با ما چه ها کرد

3)عمر گران مایه در این صرف شد تا چه خورم صیف و چه پوشم شتا

4)گر از عهد خردیت یاد آمدی که بیچاره بودی در آغوش من

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

8-در بیت زیر مفعول،کدام کلمات است؟ (تیزهوشان و گیلان 93-92)

«بینداخت چون باد، خم کمند سر جادو آورد ناگه به بند»

1)خم،سر جادو

2)خم کمند، بند

3)خم، کمند

4)کمند، سر جادو

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

9-در کدام گزینه آرایه های ادبی«تشبیه و مبالغه»وجود دارد؟ (نمونه دولتی ایلام،لرستان،همدان و مرکزی 95-94)

1)ز سم ستوران در آن پهن دشت زمین شش شد و آسمان گشت هشت

2)شود کوه آهن چو دریای آب اگر بشنود نام افراسیاب

3)بینداخت چون باد،خم کمند سر جادو آورد ناگه به بند

4)ز بهر نیایش سر و تن بشست یکی پاک جای پرستش بجست

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

10-در کدام مصرع صنعت «کنایه»به کار نرفته است؟ (نمونه دولتی زنجان 95-94)

1)گشاده است بر ما در راستی

2)در خاک طلب بذر دعا کاشتم

3)ای نام تو روئیده به گلدان لبم

4)مکن دوستی با دروغ آزمای

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

11- کدام گزینه «مبالغه»دارد؟ (نمونه دولتی زنجان 94-93)

1)ز بهر نیایش سر ئ تن بشست

2)ز سمش زمین شد همه چاک چاک

3)سر جادو آورد ناگه به باد

4)تو دادی مرا گردی و دستگاه

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

12- مفهوم کنایه ی «از هفت خان گذشتن»در کدام گزینه دقیق تر آمده است؟ (نمونه دولتی سمنان 94-93)

1)از هفت مرحله عبور کردن

2)مراحل دشوار و آسان راه را پشت سر گذاشتن

3)کاری بزرگ را به آسانی انجام دادن

4)مراحل دشوار را با موفقیت پشت سر گذاشتن

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

13- مفهوم کنایی «رخش به تنگ آمد»چیست؟ (نمونه دولتی مازندران 94-93)

1)رخش عصبانی شد

2)رخش جایش تنگ شد

3)رخش خسته شد

4)رخش ناراحت شد.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

14- در بیت زیر چه آرایه ادبی به کار رفته است؟ (نمونه دولتی مازندران 94-93)

«گر بود اختیار جهانی به دست من می ریختم تمام جهان را به پای تو»

1)تشبیه 2)کنایه

3)مبالغه 4)شخصیت بخشی

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

15- عبارت «از بند محنت آزاد نبوده است»کنایه از کدام گزینه ی زیر می باشد؟ (نمونه دولتی آذربایجان شرقی 94-93)

1)گرفتار بودن به سختی و رنج

2)رهایی از مشکلات خویش

3)گرفتار بودن به طناب اسارت

4)مشغول بودن به کارهای روزانه

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

16- مفهوم کنایی کدام گزینه نادرست است؟ (نمونه دولتی اردبیل 94-93)

1)در خانه او همیشه باز است:او ثروتمند است.

2)یکی دو پیرهن بیشتر پاره کرده است:او صاحب تجربه است.

3)به تنگ آمده است:خسته شده است.

4)از هفت خان رستم گذشته است:فرد مراحل دشواری را پشت سر گذاشته و به موفیت رسیده است.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

17- در کدام گزینه «مبالغه»به کار رفته است؟ (نمونه دولتی شهرستان های تهران 94-93)

1)فرو ریخت چون رود،خون از برش

2)بدو تاخت مانند آذر گشسب

3)سر جادو آورد ناگه به بند

4)خروشید و جوشید و بر کند خاک

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

18- در متن زیر کدام یک از آرایه های ادبی به کار رفته است؟ (نمونه دولتی خوزستان 94-93)

«استاد مراقب بود که غرور به جان شاگردش نیفتد.»

1)تشبیه 2)کنایه

3)مبالغه 4)مثل

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

19- در عبارت«سرد و گرم چشیده و در میان کارها بوده»از کدام آرایه ادبی استفاده شده است؟ (نمونه دولتی اصفهان 93-92)

1)کنایه 2)توصیف

3)مبالغه 4)تشبیه

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

20- با توجه به جمله های «فتاد از پای ،کرد از عجز فریاد»(بینداخت چون باد ،خم کمند)«زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد »ترتیب عناصر ادبی در کدام گزینه درست است؟ (تیزهوشان ونمونه دولتی شهر تهران 93-92)

1)مبالغه-کنایه-ضرب المثل

2)کنایه –ضرب المثل- مبالغه

3)کنایه- مبالغه- ضرب المثل

4)ضرب المثل- مبالغه- کنایه

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

21- آذر گشسب در شاهنامه، کنایه از چیست؟ (تیزهوشان و نمونه دولتی سیستان و بلوچستان 93-92)

1)به معنی آتش تند

2)یکی از سه آتش مقدس

3)کنایه از هر چیز مورد نیایش و ستایش

4)کنایه از هر پهلوان زورمند

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

22- در کدام گزینه آرایه کنایه وجود ندارد؟ (نمونه دولتی خراسان رضوی،خوزستان 93-92)

1)از راه گر بمانی و روشن شود هوا تکلیف شهر خاطره های تو، روشن است!

2)شاخ که با میوه هاست سنگ به پا میخورد بید مگر فارغ است از ستم نابکار

3)کلماتی چو در آویزه ی گوش مسجد کوفه هنوزش مدهوش

4)برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری ست، معرفت کردگار

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

23- «رخ تابیدن»کنایه از چیست؟ (تیزهوشان و نمونه دولتی مرکزی 93-92)

1)روشن شدن 2)دیدن

3)چهره برگرداندن 4)سرخ شدن

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

24- در بیت «ای شکم خیره به نانی بساز / تا نکنی پشت به خدمت دوتا»شکم خیره کنایه از چیست؟ (نمونه دولتی هرمزگان 93-92)

1)انسان فقیر

2)انسان گرسنه

3)انسان حریص

4)انسان جاهل

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

25- در کدام گزینه آرایه های ادبی مشخص شده، صحیح است؟ (تیزهوشان و نمونه دولتی همدان و لرستان 93-92)

1)دل شیر نر دارد و زور پیل: تضاد

2)جز دانش و حکمت نبود میوه ی انسان : تشخیص

3)فتاد از پای ،کرد از عجز فریاد : کنایه

4)بزد تیغ و بنداخت از بر، سرش: مبالغه

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

26- در اشعار کدام شاعر ،مبالغه بیشتر دیده می شود؟ (تیزهوشان و نمونه دولتی کرمان 93-92)

1)حافظ 2)سلمان هراتی

3)فردوسی 4)شهریار

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

27- این بیت مربوط به کدام یک از خان های «هفت خان رستم»می باشد؟ (نمونه البرز،کرمانشاه،قزوین 95-94)

«خروشید و جوشید و بر کند خاک ز سمش زمین شد همه چاک چاک»

1- خان دوم 2)خان سوم

3)خان چهارم 4)خان پنجم

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

28- درس «هفت خان رستم»به لحاظ محتوایی در گروه ………. قرار می گیرد. (نمونه خراسان رضوی 94-93)

1)حماسه اساطیری

2)حماسه دینی

3)حماسه پهلوانی

4)حماسه عرفانی

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

29- در کدام خان، رستم با جادوگری روبرو شد و با یاری خدا بر حیله گری های او چیره گردید؟ (نمونه خوزستان 94-93)

1)خان سوم 2)خان هفتم

3)خان پنجم 4)خان چهارم

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

30- ابیات زیر، مربوط به کدام خان از هفت خان رستم است؟ (تیزهوشان و نمونه سمنان 93-92)

«چو رستم بدیدش برانگیخت اسب بدو تاخت مانند آذرگشسب

سرو گوش بگرفت و یالش دلیر سر از تن بکندش به کردار شیر»

1)کشتن دیو سپید

2)کشتن ارژنگ دیو

3)کشتن اژدها

4)کشتن شیر

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

31- کدام گزینه می تواند نثر ساده مصراع زیر باشد؟ (نمونه دولتی خوزستان 94-93)

«خروشید و جوشید و برکند خاک»

1)بالا و پایین پرید و خاک را به هم ریخت

2)شیهه کشید و خشمگین شد و پایش را محکم به زمین زد.

3)شیهه کشید و خشمگین شد و حمله کرد

4)بالا و پایین پرید و حمله کرد.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

32- کدام بیت را می توان ، هم مفهوم ضرب المثل «نوشدارو بعد از مرگ سهراب»دانست؟ (نمونه دولتی خراسان جنوبی ،شمالی و سیستان 94-93)

1)تا تو نگاه می کنی کار من آه کردن است ای به فدای چشم تو ، این چه نگاه کردن است؟

2)آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا؟

3)از کوری چشم فلک،امشب قمر اینجاست آری قمر امشب به خدا تا سحر اینجاست

4)نه وصلت دیده بودم کاشکی ای گل، نه هجرانت که جانم در جوانی سوخت ای جانم به قربانت

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

33- کدام کلمه زیر با « گذار » ترکیب معناداری می سازد ؟ ( گلستان 93 – 92 )

1. بنیان

2. خدمت

3. نماز

4. سپاس

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

34- کدام کلمه جمع است ؟ ( مازندران 93 – 92 )

1. دبستان

2. دستان

3. داستان

4. دادستان

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

35- کدام ترکیب با بقیه ترکیب ها متفاوت است ؟ ( بوشهر 93 – 92 )

1. شور و هیجان

2. ظاهر و آشکار

3. فراز و فرود

4. آخر و عاقبت

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

36- کدام دسته از کلمات زیر همگی مخفف هستند ؟ ( مرکزی 93 – 92 )

1. کشتگه – دگر – دراستاد

2. آبگینه – گهر – رفتمی

3. سپه – دیگر – کزان

4. جایگه – بسزا – بارگه

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

37- کدام گزینه متفاوت است ؟ ( مرکزی 93 – 92 )

1. هول و هوس

2. نیک و بد

3. مات و مبهوت

4. آخر وعاقبت

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

38- کدام گزینه بر زمان دلالت ندارد ؟ ( کرمان 93 – 92 )

1. روزانه – شبانه

2. زمستانه – بهارانه

3. سالانه – ماهانه

4. زیرکانه – ابلهانه

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

39- در کدام گروه از کلمات زیر علامت جمع به کار رفته است ؟ ( کرمان 93 – 92 )

1. کتب – عجایب

2. میزان – میقات

3. روحانیون – اطلاعات

4. باران – رسولان

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________
امام کاظم (ع) : به راستي كه با ارزش ترين مردم كسي است كه دنيا را براي خود مقامي نداند ، بدانيد بهاي تن شما مردم ، جز بهشت نيست ، آن را جز بدان مفروشيد .

درس ششم : ای وطن

درس ششم : ای وطن

ــــــ

1-در کدام گزینه «منادا» وجود دارد؟ (نمونه گلستان 95-94)

1)سحر ،بلبل حکایت با صبا کرد

2)زنادان بنالد دل سنگ و کوه

3)شبروان مست ولای تو علی

4)چو ایران نباشد، تن من مباد

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

2- کدام شخصیت و در کدام کتاب خود مردم را از سه جنس خوانده است؟ (نمونه خوزستان 94-93)

1)امام محمد غزالی در لطایف المواقف

2)ملا ادهم عزلتی در لطایف المواقع

3)خواجه نظام الملک در سیاست نامه

4)امام محمد غزالی در کیمیای سعادت

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

3-کدام گزینه با دیگر گزینه ها متفاوت است؟ (تیزهوشان و نمونه دولتی فارس و کهکیلویه 93-92)

1)اصل، اصالت 2)لون،الوان

3)حس،حواس 4)عضو، اعضا

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

4-کدام بیت منادا دارد؟ ( نمونه دولتی اردبیل 94-93)

1)علی آن شیر خدا، شاه عرب الفتی داشته با این دل شب

2)همه گویند که طاهر کس نداره خدا یار منه، چه حاجت کس

3)اگر آن سبز قامت رو نماید در باغ خدا را می گشاید

4)تو بصورت رفته ای، ای بی خبر زان زشاخ معنی ای بی بار و بر

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

5-در کدام گزینه نشانه ندا به کار نرفته است؟ (نمونه دولتی سمنان 94-93)

1)آوخ که شدم هیزم و آتشگر گیتی اندام مرا سوخت چنین زآتش ادبار

2)از آن پس نهاد از بر خاک سر چنین گفت کای داور دادگر

3)دریاقلی!به وسعت دریاست نام تو تاریخ در تلفظ نام تو الکن است

4)سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی عشق محمد بس است و آل محمد

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

6-در بیت«ای نام تو بهترین سرآغاز بی نام تو، نامه کی کنم باز»منادا کدام است؟ (ای وطن،تیزهوشان و نمونه دولتی قم 93-92)

1)نامه 2)خدا

3)نام تو 4)بهترین سرآغاز

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

7-کدام گزینه منادا ندارد؟ (تیزهوشان و نمونه دولتی کردستان 93-92)

1)ای خدا این وصل را هجران مکن سرخوشان عشق را نالان مکم

2)تا تو،ای بهار تازه آمدی سروهای سرافراز آمدند

3)خدایی که از بوی گل بهتر است صمیمی تر از خنده ی مادر است

4)سعدیا، مرد نکونام نمیرد هرگز مرده آن است که نامش به نکویی نبرند

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

8- با توجه به معنی ، کدام واژه از نظر املایی صحیح می باشد ( کرمان 93 – 92 )

1. مرحم ( دارو درمان )

2. صواب ( کار خوب و پسندیده

3. ربیه ( بهار )

4. شروط ( پیمان ها )

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

9- در کدام گزینه « را » به معنی « به » به کار رفته است ؟ ( فارس 93 – 92 )

1. ما رایادگاری ده از علم خویش

2. دوستان کهن را بر جای همی دار

3. بزرگی ، فرزند را پرسید

4. بد کننده را زندگانی ، کوتاه باشد

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

10- اولین ودشوار ترین سطح زبان به ترتیب کدام است ؟ ( مرکزی 93 – 92 )

1. آوا – خط

2. خط – آوا

3. اشاره – خط

4. خط – اشاره

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

11- با توجه به معنای کلمه ، املای کدام گزینه صحیح است ؟ ( مرکزی 93 – 92 )

1. راقب : مایل

2. غالب : چیره

3. سپاس گذار : قدردان

4. قریب : نا آشنا

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

12- شیوه ای که نویسنده برای داستان انتخاب می کند و از زبان او سخن می گوید ، چه نام دارد ؟ ( قم 93 – 92 )

1. موضوع داستان

2. شخصیت داستان

3. زاویه دید

4. محتوای داستان

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

13- کدام گزینه غلط املایی دارد ؟ ( البرز و قزوین و 93 – 92 )

1. دانش آموزان انشای خود را در کلاس خواندند

2. یقین دارم که ثواب خاموشی بی نهایت است

3. در هر نیک و بد به دوستان خود مشفق باش

4. دوستی ایشان به مردمی و احصان تازه دار

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

14- نشانه ای است که میان عبارت ها یا جمله ها و برای جدا کردن کلمه یا عبارت توضیحی به کار می رود

1. ویرگول ( البرز و قزوین 93 – 92 )

2. دو نقطه

3. علامت سوال

4. علامت تعجب

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________
امام مهدی (عج) : هر كس در اجراي اوامر خداوند كوشا باشد ، خدا نيز وي را در دستيابي به حاجتش ياري مي كند .

درس هفتم : درس آزاد - فرهنگِ بومي 1

درس هفتم : درس آزاد – فرهنگِ بومي 1

ـــــ

1- کدام گزینه صحیح می باشد ؟ ( گلستان 93 – 92 )

1. لطاعف المواقف اثر خواجه نظام الملک

2. سمد باد نامه اثر محمد بن علی ظهیری سمر قندی

3. لطایف الطوایف اثر امام محمد بن محمد غزالی

4. مخزن الاسرار اثر سعد الدین وراوینی

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

2- از هفت خوان رستم خان سوم ، پنجم و هفتم در کدام گزینه به ترتیب آمده است ؟ ( مرکزی 93 – 92 )

1. نبرد با اژدها – ارژنگ دیو – دیو سپید

2. نبرد با اژدها – جادوگر – دیو سپید

3. ارژنگ دیو – نبرد با اژدها – دیو سپید

4. نبرد با اژدها – دیو اولاد – دیو سپید

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

3- درس هد هد بر گرفته از کدام کتاب و اثر کدام نویسنده می باشد ؟ ( کرمان 93 – 92 )

1. قصه های مجید – هوشنگ مرادی کرمانی

2. سند باد نامه – محمد بن علی ظهیری سمرقندی

3. کیمیای سعادت – ابو حامد محمد غزالی

4. اخلاق ناصری – خواجه نصیر توسی

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

4- رستم در خان ……………. با …………… به جنگ می پردازد و او را از پای در می آورد . ( فارسی 93 – 92 )

1. پنجم – ارژنگ دیو

2. هفتم – دیو سپید

3. ششم – اژدها

4. سوم – جادوگر

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

5- نام نویسنده کدام کتاب درست ذکر شده است ؟ ( فارسی 93 – 92 )

1. اخلاق ناصری : خواجه نظام الملک توسی

2. اسرار نامه : عطار نیشابوری

3. خانه ای برای شب : قیصر امین پور

4. تنفس صبح : نادر ابراهیمی

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

6- در کدام گزینه اثر و نویسنده آن به درستی بیان نشده است ؟ ( قم 93 – 92 )

1. سند باد نامه ، ظهیری سمرقندی

2. کیمیای سعادت ، امام محمد غزالی

3. قابوس نامه ، عنصر المعالی کیکاووس

4. سیاست نامه ، ملاادهم عزلتی

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

7- عطار نسخه ای از کتاب ……………… خود را به مولانا جلال الدین محمد هدیه داد . ( قم 93 – 92 )

1. مختارنامه

2. اسرار نامه

3. الهی نامه

4. مصیبت نامه

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________
حضرت فاطمه (س) : همانا خوشبخت حقيقي كسي است كه علي ( عليه السلام ) را دوست بدارد .

درس هشتم : دریاقلی

درس هشتم : دریاقلی

ــــــ

1- در کدام یک از عبارت های زیر علائم نگارشی صحیح می باشد؟ (نمونه آذربایجان غربی و اردبیل 95-94)

1)قاجان گفت: آتش ؟بله فکر خوبی است؛مشعل ها را روشن کنید.

2)مرد گفت:«ای حکیم!از من چه رنج آمد تو را که چنین تنگدل گشتی»

3)مشورت ناکردن در کارها ضعیف رایی باشد و هیچ شغلی بی مشورت نیکو نیاید.

4)رستم بیدار می شود و اژدها را می بیند؛به کمک رخش با اژدها نبرد می کند و او را می کشد.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

2-در جاهای خالی به ترتیب کدام نشانه های نگارشی قرار می گیرند؟ (نمونه البرز و کرمانشاه و قزوین 95-94)

«بیش از این چیزی نمی گویم چون نگرانم که خسته شوید فقط می خواهم بگویم که من احساس دارم بله احساس»

1)؛- .-؛-؛ 2)؛- .- ؛-!

3).- !-؛-؟ 4).-.- ؛-!

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

3- با توجه به جمله «اگر پرسند که قصه خوانی …..چند نوع است …..بگوی دو نوع….. اول حکایت گویی و دویم نظم خوانی …..»در جاهای خالی چه نشانه های نگارشی قرار می گیرد؟ ( نمونه البرز،ایلام…هشت استان 94-93)

1)، ؛ ؟ . 2)؟ ؟ : .

3). ؟ : . 4)، ؟ : .

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

4- در جاهای خالی به ترتیب علائم نگارشی مناسب کدام است؟ ( نمونه خوزستان 94-93)

«امیدها به یکباره به نومیدی گرایید….آیا باید به همین سادگی اجازه داد تا بیگانگان سرزمین ما را لگد کوب سم اسبان خود سازند …..هرگز!هرگز…..»

1): ؟ . 2)؛ ؟ .

3)؛ ؟ ! 4)، ! ؟

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

5- کدام گزینه از موارد کاربرد دو نقطه(:) نیست؟ ( نمونه یزد 94-93)

1)نشان دادن شک و تردید

2)هنگام توضیح دادن

3)پیش از نقل قول

4)شمردن اجزای یک چیز

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

6- در جاهای خالی استفاده از کدام علامت های نگارشی به ترتیب مناسب است؟ ( نمونه گلستان 94-93)

«ممنون گفت……ای حکیم….از من چه رنج آمد تو را که چنین تنگ دل گشتی…..»

1) : ؟ . 2)؛ ؟ !

3): ! ؟ 4) ؟ ! ؛

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

7- کدام یک از جمله های زیر از نظر کاربرد نشانه های نگارشی صحیح است؟ ( نمونه مازندران 94-93)

1)ابوعلی سینا یکی از دانشمندان بنام قرن چهارم(؟) است

2)بوعلی گفت: بهمنیار، هوای بیرون خیلی سرد است.

3)پروردگارا ،ما را لحظه ای از یاد خودت غافل مگردان

4)پیامبر(ص) با تعجب گفت تو پیامبر خدا را نمی شناسی؟

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

8- در کدام گزینه علائم نگارشی به درستی رعایت شده است؟ (تیزهوشان و نمونه چهارمحال 93-92)

1)بار سوم رخش به تنگ می آید

2)افلاطون چون این سخن بشنید ، سر فرو برد و بگریست و دل تنگ شد.

3)مهمان محمد را نزد خود صدا زد و گفت: جوان برخیز و نزدیک تر بیا

4)شیخ لبخندی زد و گفت:(همه ما! جز اندکی نمی دانیم)

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

9- کدام گزینه صحیح است؟ (تیزهوشان و نمونه زنجان 93-92)

1)بازسازی کردن شی، در ذهن، توصیف نام دارد.

2)خلاصه نویسی، فقط به ویژگی ها و جزئیات می پردازد.

3)افزایش مهارت نویسندگی ، فقط رونویسی و شرح حال نویسی است.

4)مقایسه، یکی از عناصری است که در زیبایی و اثر گذاربودن نوشته به کار می رود.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

10- با توجه به مفهوم کدام گزینه صحیح نیست؟ ( تیزهوشان و نمونه شهر تهران 93-92)

1) (:) هنگام توضیح دادن کلمه به کار می رود

2) (،) برای جدا کردن نام اشخاص و ….به کار می رود.

3) (.) برای مکث و درنگ در خواندن به کار می رود

4) (؟) در پایان بعضی جمله ها برای نشان دادن تردید به کار می رود.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

11- نشانه ای است که میان عبارت ها یا جمله ها و برای جدا کردن کلمه یا عبارت توضیحی به کار می رود. ( تیزهوشان و نمونه البرز 93-92)

1)ویرگول(،) 2)دو نقطه(:)

3)علامت سوال(؟) 4)علامت تعجب(!)

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

12- با توجه به اهمیت نشانه های نگارشی در زبان فارسی در متن زیر از کدام دسته نشانه ها به ترتیب باید استفاده کنیم؟

«دریاقلی در آن شب پاییزی نهم آبان ماه 1359 فرزند خردسال خود را در نزدیکی سایه هایی که در سیاهی شب داشتند خود را برای حمله ای وحشیانه به آبادان می کردند تنها گذاشت» ( تیزهوشان و نمونه یزد 93-92)

1) . ، . 2) ، . .

3) . . ، 4) ، ، .

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

13- در جاهای خالی استفاده از کدام علامت های نگارشی به ترتیب مناسب است؟ ( تیزهوشان و نمونه مرکزی 93-92)

«همه نیک نامی……. به و راستی که کرد ای پسر…..سود در کاستی……»

1) ( ، ! .) 2) (: ، ؟)

3) (، ، !) 4) (، ، ؟)

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

14- کدام گزینه غلط است؟ ( تیزهوشان و نمونه خراسان جنوبی و شمالی 93-92)

1)برای جدا کردن اسم اشخاص از نشانه (،) استفاده می کنیم

2)برای نشان دادن شک و تردید از نشانه (!) استفاده می کنیم.

3)برای نشان دادن اجزای یک چیز از نشانه (:) استفاده می کنیم

4)برای نشان دادن حالات عاطفی از نشانه (!) استفاده می کنیم.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

15- کدام گزینه با توجه به متن زیر درست نیست؟ (تیزهوشان و نمونه غارس و کهکیلویه 93-92)

«شهید: دریاقلی سورانی در آن شب پاییزی ، فرزند خردسال خود را در نزدیکی سایه هایی که در سیاهی شب داشتند خود را برای حمله ای وحشیانه به آبادان آماده می کردند، تنها گذاشت. او با همه توان و قدرت، رکاب می زد. انگار کسی در گوشش می گفت دریاقلی رکاب بزن ، همه چیز به جوانمردی تو وابسته است. اگر کوتاهی کنی، همه شهر نابود خواهد شد.»

1)نشانه های نگارشی متن، درست به کار رفته است

2)در نگارش متن از «توصیف»استفاده شده است.

3)زاویه دید متن ، سوم شخص است

4)موضوع متن ، فداکاری و ایثار است.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

16- کدام یک از عبارات زیر از نظر علائم نگارشی صحیح می باشد؟ (تیزهوشان و نمونه کرمان 93-92)

1)پروردگارا! آن ها را به پاس آنکه مرا در کودکی پروردند. ببخشای.

2)محمد گفت: جز اندکی نمی دانم و حرفی ندارم که بگویم.

3)شیخ لبخندی زد و گفت، «همه ما جز اندکی نمی دانیم.»

4)این مرد گفت:«ای حکیم! از من چه رنج آمد تو را که چنین تنگ دل گشته ای؟»

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

17- کدام یک از گزینه های زیر، از موارد استفاده از علامت سوال(؟) می باشد؟ ( تیزهوشان و نمونه کرمانشاه 93-92)

1)نشان دادن شک و ریشخند

2)هنگام توضیح دادن

3)هنگام معنی کردن واژه ها

4)جدا کردن اسم های اشخاص

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

18- در نگارش متون ادبیات فارسی، هنگام معنی کلمه و نشان دادن شک و تردید از کدام نشانه های نگارشی استفاده می شود؟

(نمونه بوشهر،خوزستان،فارس،هرمزگان 95-94)

1).- ! 2)؛- ؟

3):- ! 4).- ؟

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

19- نشانه ی درنگ که میان عبارت ها یا جمله ها و برای جدا کردن کلمه یا عبارت توضیحی یا برای جدا کردن اسم اشخاص و ……. به کار می رود چه نام دارد؟ (نمونه زنجان 95-94)

1)نقطه 2)ویرگول

3)دونقطه 4)علامت تعجب

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

20- در کدام بیت نشانه های نگارشی درست به کار نرفته است؟ (نمونه سمنان 95-94)

1)دریاقلی!به وسعت دریاست نام تو تاریخ در تلفظ نام تو الکن است

2)تا، شام نیفتاد صدای تبر از گوش شد توده در آن باغ سحر، هیمه بسیار

3)گشاده است برما ، در راستی چه کوبیم خیره ، در راستی؟

4)خندید برو شعله که از دست که نالی ناچیزی تو ، کرد بدین گونه تو را خار

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

21- متن زیر با کدام نشانه های نگارشی کامل می شود؟ (نمونه قم 95-94)

«پیامبر فرمود آرام باش از چه میترسی من مثل تو هستم »

1):.؟. 2):؟؟.

3)”،؟: 4)!:،.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________
امام سجاد (ع) : سپاس خداي را كه اول است و پيش از او اولي نبوده ( مبدا هر موجودي است ) و آخر است و پس از او آخري نباشد ( مرجع همه اشياء است )

درس نهم: رنج هایی کشیده ام که مپرس

درس نهم: رنج هایی کشیده ام که مپرس

ــــــ

1-مفرد واژه ی «فضلا»کدام است؟ (تیزهوشان و نمونه دولتی قم 93-92)

1)فاضل 2)افضل

3)فضل 4)تفاضل

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

2- در کدام گزینه غلط املایی بیش تری وجود دارد؟ (نمونه بوشهر،خوزستان، فارس، و هرمزگان 95-94)

1)در لحظه احتزاز پرچم کشورمان دعا برای جاودانگی ملت را فراموش نمنیم.

2)سنگ ها از نواهی مختلف به پایین می غلطیدندو سپاهیان را احاطه می کردند.

3)فاطمه از گروه خود برخواست و گفت: «ارزش هر چیزبه اندازه نقش و عملکرد او مفید است.

4)مشرق باید به هر نهو شده است برای رهایی از مضلومیت با اسلحه ی تمدن مصلح گردد.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

3- در متن زیر از کدام مهارت نویسندگی استفاده شده است؟ (تیزهوشان و نمونه اصفهان 93-92)

«دو برادر یکی خدمت سلطان کردی و دیگری به زور بازو نان خوردی.»

1)توصیف 2)مقایسه

3)گزارش 4)شرح حال

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

4- کدام نادرست است؟ (تیزهوشان و نمونه چهارمحال 93-92)

1)خلاصه نویسی: بیان مطالب مهم و اصلی متن

2)خاطره نویسی: یادداشت رویدادهای روزانه و نوشتن خاطره

3)مقایسه: فقط بیان تفاوت های میان دو چیز

4)گزارش نویسی: توضیح و بیان جزئیات شنیده ها و دیده ها

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

5- کدام کتاب و آثار از علی اکبر دهخدا نیست؟ (نمونه آذربایجان شرقی 95-94)

1)امثال حکم

2)لطایف الطوایف

3)لغت نامه

4)تصحیح دیوان حافظ

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

6- خدمت دهخدا به زبان فارسی را با خدمت کدام شاعر کهن ایران برابر می دانند؟ (تیزهوشان و نمونه سیستان 93-92)

1)فردوسی

2)سعدی

3)حافظ

4)عطار

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

7- مصرع دوم بیت «بی تو در کلبه گدایی خویش »در کدام گزینه آمده است؟ (تیزهوشان و نمونه دولتی گلستان 93-92)

1)زهر هجری چشیده ام که مپرس

2)دلبری گزیده ام که مپرس

3)رنج هایی کشیده ام که مپرس

4)به مقامی رسیده ام که مپرس

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

8- در میان دانشمندان معاصر ایران باید ……….را بزرگ مرد فرهنگ ایران دانست. (نمونه زنجان 95-94)

1)استاد معین

2)سیدجعفر شهیدی

3)علامه دهخدا

4)ملک الشعرای بهار

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

9- کدام گزینه درباره «علامه دهخدا»صحیح نمی باشد؟ (نمونه سمنان 94-93)

1)دهخدا برای تالیف کتاب لغت نامه بیش از چهل سال کوشش کرد

2)بیش ترین شهرت دهخدا بخاطر لغت نامه اوست.

3)لغت نامه دهخدا در حقیقت دایره المعارفی در 18 جلد می باشد

4)بسیاری ارزش کار دهخدا را برابر با کار فردوسی می دانند.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________
امام هادی (ع) : خداوند دنيا را سراي امتحان و آزمايش ساخته و آخرت را سراي رسيدگي قرار داده است ، و بلاي دنيا را وسيله ثواب آخرت ، و ثواب آخرت را عوض بلاي دنيا قرار داده است .

درس دهم: عطّار و جلال الدّین محمّد

درس دهم: عطّار و جلال الدّین محمّد

ــــــــ

1- در کدام گزینه آرایه ی ذکر شده برای بیت زیر نادرست است؟ (تیزهوشان 95-94)

1)خرد را تو روشن بصر کرده ای / چراغ هدایت تو بر کرده ای (تشبیه، شخصیت بخشی)

2)نان خود خوردن و نشستن ،به که کمر زرین بستن و به خدمت ایستادن(کنایه، تضاد)

3)تو به صورت رفته ای ، ای بی خبر/ زان ز شاخ معنی ای،بی بار و بر(شخصیت بخشی،تضاد)

4) ای نام تو روئیده به گلدان لبم / در مرحمت تو، غوطه ور روز و شبم

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

2- کدام بیت از یک مثنوی انتخاب شده است؟ (نمونه دولتی هرمزگان 94-93)

1)سخن گفتن کژز بیچارگی است به بیچاره بر،بباید گریست

2)آسان گذرد گر شب و روز و مه و سالت روز عمل و مزد بود کار تو دشوار

3)اشرف و انجب تمام ملل یادگار قدیم دورانیم

4)بی تو در کلبه گدایی خویش رنج هایی کشیده ام که مپرس

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

3- شعر زیر در چه قالبی سروده شده است؟ (نمونه دولتی زنجان 94-93)

«شیخ خندید و بگفتش ای سلیم این درخت علم باشد ای علیم

تو به صورت رفته ای ای بی خبر زان ز شاخ معنی ای بی بار و بر»

1)مثنوی 2)غزل

3)قصیده 4)قطعه

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

4- قالب شعر زیر کدام گزینه است؟ (نمونه دولتی گلستان 94-93)

«گه درختش نام شد، گاه آفتاب گاه بحرش نام شد، گاهی سحاب

آن یکی کش صد هزار آثار خاست کم ترین آثار او، عمر بقاست»

1)قطعه 2)دو بیتی

3)مثنوی 4)غزل

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

5- حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه را در چه قالب شعری سروده است؟ (نمونه دولتی شهرستان های تهران 94-93)

1)قطعه 2)قصیده

3)غزل 4)مثنوی

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

6- کدام یک از شاعران زیر از مثنوی سرایان عصر معاصر نمی باشد؟ (نمونه دولتی خراسان جنوبی،شمالی و سیستان 94-93)

1)شهریار 2)سهراب سپهری

3)حمیدی شیرازی 4)پروین اعتصامی

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

7- در شکل زیر نمودار یکی از قالب های شعری را مشاهده می کنید.قالب و محتوای شعر در کدام گزینه آمده است؟

(نمونه دولتی خراسان رضوی 94-93)

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1)قصیده،داستان ها مطالب طولانی

2)مثنوی،بیان احساسات و ذکر معشوق و شکایت از بخت روزگار

3)غزل ،بیان مسائل عاشقانه و عرفانی

4)قطعه ، پند و اندرز و مسائل اخلاقی و اجتماعی

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

8- متن زیر با کدام گزینه کامل می شود؟ (تیزهوشان و نمونه دولتی کرمان 93-92)

«یکیک از قدیمی ترین قالب های شعر فارسی …………است که در آن هر بیت قافیه ای مجزا دارد و برای سرودن داستان های طولانی مناسب است. ا معروف ترین شاعران معاصری که در سرودن آن استاد بودند، می توان به ………..اشاره کرد.»

1)قصیده-پروین اعتصامی

2)مثنوی- شهریار

3)مثنوی- ملک الشعرای بهار

4)قصیده – ایرج میرزا

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

9- کدام گزینه نمی تواند بیتی از قالب مثنوی باشد؟ (تیزهوشان و نمونه دولتی کردستان 93-92)

1)به دست آهن تفته کردن خمیر به از دست بر سینه، پیش امیر

2)همچو حافظ،غریب در ره عشق به مقامی رسیده ام که مپرس

3)تن زنده والا به به ورزندگی است که ورزندگی، مایه ی زندگی است

4)شبروان، مست ولای تو علی جان عالم به فدای تو علی

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

10- قالب شعر زیر کدام است؟ (تیزهوشان و نمونه دولتی هرمزگان 93-92)

«حذر کن، ز آن که دشمن گوید آن کن که بر زانو زنی دست تغابن

گرت راهی نماید راست، چون تیر از آن برگرد و راه دست چپ گیر»

1)دو بیتی 2)مثنوی

3)غزل 4)قصیده

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

11- در کدام نوع شعر هر گز دو مصرع یک بیت ، ردیف و قافیه ندارند؟ (تیزهوشان و نمونه دولتی سیستان 93-92)

1)مثنوی 2)قطعه

3)قصیده 4)غزل

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

12- قالب شعر زیر چیست؟ (تیزهوشان و نمونه دولتی اصفهان 93-92)

«علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی

نه محقق بود،نه دانشمند چارپایی بر او کتابی چند»

1)قصیده 2)قطعه

3)مثنوی 4)غزل

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

13-کدام یک از بیت های زیر در قالب مثنوی سروده شده است؟ (نمونه دولتی قم 95-94)

1)دست در دامن مولا زد در که علی بگذر و از ما مگذر

2)جز دانش و حکمت نبود میوه ی انسان ای میوه فروش هنر،این دکه و بازار

3)عمر گران مایه در این صرف شد تا چه خورم صیف و چه پوشم شتا

4)هرگز نشد محبت یاران و دوستان هم پایه ی محبت و مهر و وفای تو

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

14-در عبارت زیر، نقش کدام یک از واژه های مشخص شده با بقیه متفاوت است؟

(تیزهوشان94-93)

«در راه،همه برای محمد از زیبایی های نیشابور سخن می گفتند. پس از وارد شدن آن ها به شهر، عطار به دیدن آن ها آمد. پدر محمد به او گفت: «شیخ عطار!این پسرم محمد است.»

1)همه 2)آن ها

3)پدر محمد 4)این

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

15- کدام بیت از یک مثنوی انتخاب شده است؟ (نمونه دولتی هرمزگان 94-93)

1)سخن گفتن کژز بیچارگی است به بیچاره بر،بباید گریست

2)آسان گذرد گر شب و روز و مه و سالت روز عمل و مزد بود کار تو دشوار

3)اشرف و انجب تمام ملل یادگار قدیم دورانیم

4)بی تو در کلبه گدایی خویش رنج هایی کشیده ام که مپرس

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

16- شعر زیر در چه قالبی سروده شده است؟ (نمونه دولتی زنجان 94-93)

«شیخ خندید و بگفتش ای سلیم این درخت علم باشد ای علیم

تو به صورت رفته ای ای بی خبر زان ز شاخ معنی ای بی بار و بر»

1)مثنوی 2)غزل

3)قصیده 4)قطعه

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

17- قالب شعر زیر کدام گزینه است؟ (نمونه دولتی گلستان 94-93)

«گه درختش نام شد، گاه آفتاب گاه بحرش نام شد، گاهی سحاب

آن یکی کش صد هزار آثار خاست کم ترین آثار او، عمر بقاست»

1)قطعه 2)دو بیتی

3)مثنوی 4)غزل

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

18- حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه را در چه قالب شعری سروده است؟ (نمونه دولتی شهرستان های تهران 94-93)

1)قطعه 2)قصیده

3)غزل 4)مثنوی

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

19- کدام یک از شاعران زیر از مثنوی سرایان عصر معاصر نمی باشد؟ (نمونه دولتی خراسان جنوبی،شمالی و سیستان 94-93)

1)شهریار

2)سهراب سپهری

3)حمیدی شیرازی

4)پروین اعتصامی

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

20- در شکل زیر نمودار یکی از قالب های شعری را مشاهده می کنید.قالب و محتوای شعر در کدام گزینه آمده است؟

(نمونه دولتی خراسان رضوی 94-93)

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1)قصیده،داستان ها مطالب طولانی

2)مثنوی،بیان احساسات و ذکر معشوق و شکایت از بخت روزگار

3)غزل ،بیان مسائل عاشقانه و عرفانی

4)قطعه ، پند و اندرز و مسائل اخلاقی و اجتماعی

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

21- متن زیر با کدام گزینه کامل می شود؟ (تیزهوشان و نمونه دولتی کرمان 93-92)

«یکیک از قدیمی ترین قالب های شعر فارسی …………است که در آن هر بیت قافیه ای مجزا دارد و برای سرودن داستان های طولانی مناسب است. ا معروف ترین شاعران معاصری که در سرودن آن استاد بودند، می توان به ………..اشاره کرد.»

1)قصیده-پروین اعتصامی

2)مثنوی- شهریار

3)مثنوی- ملک الشعرای بهار

4)قصیده – ایرج میرزا

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

22- کدام گزینه نمی تواند بیتی از قالب مثنوی باشد؟ (تیزهوشان و نمونه دولتی کردستان 93-92)

1)به دست آهن تفته کردن خمیر به از دست بر سینه، پیش امیر

2)همچو حافظ،غریب در ره عشق به مقامی رسیده ام که مپرس

3)تن زنده والا به به ورزندگی است که ورزندگی، مایه ی زندگی است

4)شبروان، مست ولای تو علی جان عالم به فدای تو علی

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

23- قالب شعر زیر کدام است؟ (تیزهوشان و نمونه دولتی هرمزگان 93-92)

«حذر کن، ز آن که دشمن گوید آن کن که بر زانو زنی دست تغابن

گرت راهی نماید راست، چون تیر از آن برگرد و راه دست چپ گیر»

1)دو بیتی 2)مثنوی

3)غزل 4)قصیده

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

24- در کدام نوع شعر هر گز دو مصرع یک بیت ، ردیف و قافیه ندارند؟ (تیزهوشان و نمونه دولتی سیستان 93-92)

1)مثنوی 2)قطعه

3)قصیده 4)غزل

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

25- قالب شعر زیر چیست؟ (تیزهوشان و نمونه دولتی اصفهان 93-92)

«علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی

نه محقق بود،نه دانشمند چارپایی بر او کتابی چند»

1)قصیده 2)قطعه

3)مثنوی 4)غزل

26- عطار نیشابوری کدام کتاب خود را به جلال الدین محمد هدیه داد؟ (نمونه گیلان 94-93)

1)مناجات نامه 2)الهی نامه 3)اسرارنامه 4)سیاست نامه

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

27- بیت زیر را بخوانید و بگویید واژه «سلیم»در این جا به چه معنی است؟ (نمونه شهرستان های تهران 94-93)

«شیخ خندید و بگفتش ای سلیم این درخت علم باشد ای علیم»

1)بی عیب 2)ناسالم

3)مسلمان 4)عاقل

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

28- پیام و مفهوم بیت زیر چیست؟ (نمونه دولتی اصفهان و کهکیلویه 94-93)

«تو به صورت رفته ای ای بی خبر زا ز شاخ معنی ای بی بار و بر»

1)توجه به باطن و حقیقت یک موضوع

2)بی خبری از اطرافیان و دوستان

3)توجه به ظاهر قضایا به جای واقعیات

4)شباهت در ظاهر به دیگری

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________
امام عسکری (ع) : از بلاهاي كمرشكن ، همسايه اي است كه اگر كردار خوبي را بيند نهانش سازد ، و اگر بد كرداري بيند آن را فاش كند .

درس یازدهم: شهدا خورشیدند

درس یازدهم: شهدا خورشیدند

ـــــــ

1-در کدام گزینه «چون»از ادات تشبیه نمی باشد؟ (نمونه ایلام، لرستان، مرکزی و همدان 95-94)

1)شهید چون شقایق سرخ است

2)شهید چون چراغی است که در خانه ما میسوزد.

3)بعضی چون غذا هستند که وجودشان برای بدن لازم است

4)و چون خلال کند ، در خلال کردن توقف کند.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

2- کدام مورد زیر «یک کارگروهی و کسب مهارت جمعی در نوشتن است»؟ (تیزهوشان و نمونه آذربایجان شرقی،غربی،اردبیل،زنجان 93-92)

1)توصیف 2)بازسازی

3)روزنامه دیواری 4)مقایسه

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

3- نوشته ای که در آن نویسنده به توضیح و بیان ویژگی ها و جزئیات شنیده و دیده های خود می پردازد………… می گویند.

(نمونه بوشهر،فارس،کرمان 93-92)

1)خاطره نویسی 2)گزارش نویسی

3)خلاصه نویسی 4)خلاصه نویسی

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

4-آرایه ی به کار رفته در کدام بیت ذهن را به پویایی و آرامش نزدیک می سازد؟ (نمونه خراسان رضوی 95-94)

1)خوشا آنان که الله یارشان بی به حمد و قل هو الله کارشان بی

2)همچو من ای دوست،سرایی بساز جایگاه توش و نوایی بساز

3)خروشید و جوشید و بر کند خاک زسمش زمین شد همه ،چاک چاک

4)آن قصه شنیدید که در باغ،یکی روز از جور تبر ،زار بنالید سپیدار

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

5-در بیت مقابل کدام آرایه های ادبی به کار رفته است؟ (نمونه کرمان،کهکیلویه و بویراحمد و یزد 95-94)

«چشمه سار دشت با من آشناست / کوه و دشت و گله با من هم صداست»

1)تشبیه،جان بخشی 2)مبالغه،مراعات نظیر

3)جان بخشی،مراعات نظیز 4)تشبیه،تضاد

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

6- در کدام گزینه هر چهار رکن تشبیه وجود دارد؟ (نمونه دولتی هرمزگان 94-93)

1)دل من به سان دریاست

2)وطن ما به جای مادر ماست

3)بدان بعضی از مردم مانند غذا هستند

4)دریاقلی همچون دریا خروشان بود.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

7- در کدام عبارت آرایه ی تشبیه به کار رفته است؟ (نمونه دولتی اصفهان و کهکیلویه 94-93)

1)خشنودی تو مایه خشنودی من است

2)شهید داستانی است پر از حادثه و زیبایی

3)سخن گفتن کژ ز بیچارگی است

4)جز دانش و حکمت نبود میوه انسان

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

8- در کدام گزینه تشبیه دیده می شود؟ (نمونه دولتی شهرستان های تهران 94-93)

1)من آن گلبرگ مغرورم که میمیرم ز بی آبی ولی با خفت و خواری پی شبنم نمی گردم

2)چون تو با منی زمانه با من است بخت و کام جاودانه با من است

3)چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد

4)عمر گران مایه در این صرف شد تا چه خورم صیف وچه پوشم شتا

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

9- در مصراع«دریاقلی!به وسعت دریاست نام تو»رکن اول تشبیه کدام است؟ (نمونه دولتی اصفهان 93-92)

1)دریاقلی 2)دریا

3)وسعت 4)نام

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

10- در کدام گزینه وجه شبه (قسمت سوم تشبیه)به درستی بیان شده است؟ (تیزهوشان و نمونه دولتی یزد 93-92)

1)بچه ها گوش کنید،نظر ما این است،شهدا خورشیدند.(سوزنده بودن)

2)بینداخت چون باد ، خم کمند سر جادو آورد ناگه به بند(تند و سریع بودن)

3)وطن ما بجای مادر ماست مادر خویش را نگهبانیم(بزرگ و پهناور بودن)

4)بزد تیغ و بنداخت از بر ،سرش فرو ریخت چون رود ،خون از برش(سرخ بودن خون)

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

11- در کدام گزینه تشبیه مشاهده می شود؟ (تیزهوشان و نمونه دولتی کردستان 93-92)

1)ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس

2)هر آنکه با تو نگوید درست چنان دان که او دشمن جان توست

3)مکن دوستی با دروغ آزمای همان نیز با مرد ناپاک رای

4) بینداخت چون باد ، خم کمند سر جادو آورد ناگه به بند

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

12- در بیت«مهر او آب و کین او آتش / خشم او درد و عفو او درمان»کدام آرایه ی ادبی وجود دارد؟ (تیزهوشان و نمونه دولتی قم 93-92)

1)تشبیه 2)مبالغه

3)شخصیت بخشی 4)مناظره

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

13- در همه گزینه ها تشبیه مشاهده می شود به جز گزینه ی……………. . (تیزهوشان و نمونه دولتی مرکزی 93-92)

1)خروشید و جوشید و بر کند خاک ز سمش زمین شد همه چاک چاک

2)بزد تیغ و بنداخت از بر سرش فرو ریخت چون رود خون از برش

3) بینداخت چون باد ، خم کمند سر جادو آورد ناگه به بند

4)سر و گوش بگرفت و یالش دلیر سر از تن بکندش به کردار شیر

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

14- مفهوم کدام بیت به شعر زیر نزدیک تر است؟ (تیزهوشان 96-95)

مصطفی گفت:«شهید یک نمره بیست داخل دفتر قلب من و تو می ماند»

1)دریاقلی!رکاب بزن یا علی بگو چشم انتظار همت تو ،دین و میهن است

2)مهرت برون نمیرود از سینه ام که هست این خانه، خانه ی تو و این دل، سرای تو

3)گر بود اختیار جهانی به دست من می ریختم تمام جهان را به پای تو

4)فردا اگر درنگ کنی کوچه های شهر میدان جنگ تن به تن و تانک با تن است

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________
امام عسکری (ع) : عبادت پر روزه گرفتن و پر نماز خواندن نيست ، عبادت پر انديشه كردن در امر خداست .

درس دوازدهم: دوستی/ مشاوره

درس دوازدهم: دوستی/ مشاوره

ــــــ

1- منظور از «تدبیر ده تنه چون زور ده مرده باشد»چیست؟ (نمونه ایلام،لرستان،همدان،مرکزی 95-94)

1)قدرتمندی، نشانه مردانگی است

2)مشورت کردن نیکوست.

3)به یکدیگر کمک کنیم

4)همفکری بر توانایی انسان می افزاید.

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

2- با توجه به عبارت زیر مفهوم کلمه مشخص شده در کدام گزینه درست تر است؟ (نمونه خراسان رضوی 94 -93)

«مشاورت کردن در کارها از قوی رایی مردم باشد و از تمام عقلی و پیش بینی»

1)کسی که عقل کامل دارد

2)کسی که آینده نگر است

3)آن که دارای اندیشه ای نیرومند است

4)فردی که در کارها تیزبین و نکته سنج است.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

3- منظور از«مرد اگر بی برادر باشد ،به که بی دوستی»چیست؟ (تیزهوشان و نمونه آذربایجان غربی،شرقی،اردبیل،زنجان 93-92)

1)بی برادر بودن بد است

2)بی دوست بودن بهتر است.

3)بدون برادر بودن بهتر از بدون دوست بودن است

4)بدون دوست بودن بهتر از بدون برادر بودن است.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

4- کدام کلمه مفهوم بیت زیر را بیان می کند؟ (نمونه گیلان 95-94)

«درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد نهال دشمنی بر کن که رنج بی شمار آید»

1)نهال کاشتن

2)رنج بی شمار

3)دوستی

4)دشمنی

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

5- در کدام نوع نویسندگی به نوشتن یادداشت های روزانه می پردازیم؟ (نمونه هرمزگان 94-93)

1)خاطره نویسی

2)شرح حال نویسی

3)گزارش نویسی

4)خلاصه نویسی

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

6- با اضافه کردن کدام یک از کلمات زیر به واژه «دل»کلمه جدیدی ساخته نمی شود؟ (نمونه زنجان 94-93)

1)سرد 2)غم

3)سوخته 4)یک

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

7- در کدام نوع نویسندگی به نوشتن یادداشت روزانه می پردازیم؟ (نمونه آذربایجان غربی و اردبیل 95-94)

1)خاطره نویسی

2)شرح حال نویسی

3)گزارش نویسی

4)خلاصه نویسی

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________
امام هادی (ع) : ستمكار بردبار ، بسا كه بوسيله حلم و بردباري خود از ستمش گذشت شود و حق دار نابخرد ، بسا كه به سفاهت خود ، نور حق خويش را خاموش كند .

درس سیزدهم: درس آزاد - فرهنگِ بومی 2

درس سیزدهم: درس آزاد – فرهنگِ بومی 2

ــــــ

1- مفهوم بیان شده در بیت زیر به کدام گزینه نزدیک تر است؟ (تیزهوشان و نمونه چهارمحال 93-92)

«به دست آهن تفته کردن خمیر به از دست بر سینه پیش امیر»

1)پرخوری کردن

2)قناعت داشتن

3)احترام گذاشتن به امیر

4)پرهیز از سخن نابجا

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________
امام مهدی (عج) : سنت تخلف ناپذير خداوند بر اين است كه حق را به فرجام برساند و باطل را نابود كند ، و او بر آنچه بيان نمودم گواه است .

درس چهاردهم : رازِ زندگی

درس چهاردهم : رازِ زندگی

ـــــــــ

1-در شعر زیر، مفعول کدام است؟ (درس14،راز زندگی،تیزهوشان و نمونه مازندران،شهرستان های تهران،سمنان و مازندران 93-92)

«گل یکی دو پیرهن بیش تر ز غنچه پاره کرده است»

1)پیرهن 2)گل

3)غنچه 4)پاره

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

2- در کدام نوع نوشته، باید هنگام نوشتن به مطالب مهم و اصلی متن اشاره کنیم و از نوشتن جزئیات چشم پوشی کنیم؟

(درس14،راز زندگی ،تیزهوشان و نمونه بوشهر 93-92)

1)گزارش نویسی 2)خلاصه نویسی

3)خاطره نویسی 4)شرح حال نویسی

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

3- کدام آرایه در هیچ یک از بیت های زیر دیده نمی شود؟ (درس14،راز زندگی،تیزهوشان 96-95)

– وطن ما بجای مادر ماست / مادر خویش را نگهبانیم

– تنم را فرش کردم تا بتازد / دلم را نذر کردم تا بیاید

– خداوند مایی و ما بنده ایم / به نیروی تو، یک به یک زنده ایم

– تا شام نیفتاد صدای تبر از گوش / شد توده در آن باغ سحر، هیمه ی بسیار

– گشاده است بر ما ، در راستی / چه کوبیم خیره، در کاستی؟

1)تضاد 2)تشبیه

3)کنایه 4)شخصیت بخشی

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

4- در کدام گزینه آرایه ی شخصت بخشی استفاده نشده است؟ (درس14،راز زندگی،نمونه اصفهان 95-94)

1)خندید برو شعله که از دست که نالی ؟

2)گل به خنده گفت :«زندگی شکفتن است»

3)جاودان زی ای زبان دانش و فرزانگی

4)ای مادر عزیز که جانم فدای تو

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

5-در بیت زیر کدام آرایه ادبی وجود دارد؟ (درس14،راز زندگی،شهرستان های تهران 95-94)

«گفتم:که الفت،گفت دگر،گفتم:هیچ در خانه اگر کس است،یک حرف بس است»

1)مبالغه 2)تضاد

3)تشبیه 4)مناظره

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

6- کدام گزینه با مفهوم مناظره هم خوانی دارد؟ (درس14،راز زندگی،نمونه دولتی خوزستان 94-93)

1)اگر در نوشته یا شعر، شخصیت های غیر انسانی با هم بحث و مجادله و گفت و گو کنند.

2)اگر در شعر، شخصیت های انسانی باهم بحث و مجادله و گفت و گو کنند.

3)اگر در شعر و نوشته شخصیت های انسانی و غیر انسانی با هم بحث و مجادله و گفت و گو کنند .

4)اگر در نوشته و شعر شخصیت های انسانی با هم گفت و گو کنند.

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

7- آرایه ی کدام بیت ،با مصرع «گفتش تبر آهسته که جرم تو همین بس»فرق دارد؟ (درس14،راز زندگی،نمونه دولتی قم 93-92)

1)دست در دامن مولا زد در که علی بگذر و از ما مگذر

2)شب شنفته است مناجات علی جوشش چشمه عشق ازلی

3)خندید برو شعله ، که از دست که نالی ناچیزی تو، کرد بدین گونه تو را خار

4)همه با هم برادر وطنیم مهربان، همچو جسم با جانیم

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

8- اگر در یک نوشته یا شعر شخصیت های انسانی یا غیر انسانی بحث و مجادله کنند از کدام آرایه ی ادبی استفاده شده است؟

(درس14،راز زندگی،تیزهوشان و نمونه دولتی مرکزی 93-92)

1)مناظره 2)شخصیت بخشی

3)مبالغه 4)تشبیه

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

9- در کدام گزینه عنصر ادبی به کار نرفته است؟ (درس14،راز زندگی،تیزهوشان و نمونه دولتی تهران 93-92)

1)برگ درختان سبز در نظر هوشیار

2)شب زاسرار علی آگاه است

3)دست در دامن مولا زد در

4)از جور تبر، زار بنالید سپیدار

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

10- در بیت زیر کدام آرایه ادبی وجود دارد؟ (درس14،راز زندگی،تیزهوشان و نمونه دولتی چهارمحال 93-92)

«ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس»

1)تضاد 2)تشبیه

3)تمثیل(ضرب المثل) 4)شخصیت بخشی

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

11- در کدام عبارت «جان بخشی به اشیا»وجود ندارد؟ (درس14،راز زندگی،تیزهوشان و نمونه دولتی بوشهر 93-92)

1)گل به خنده گفت : زنگی، شکفتن است

2)خندید برو شعله، که از دست که نالی

3)بگریست سپیدار و چنین گفت دگربار

4)دهقان چو تنور خود از این هیمه برافروخت

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

12- در شعر «راز زندگی»شاعر با روبرو قرار دادن غنچه و گل و هم سخنی آن دو از شیوه ………….بهره گرفته است.

(درس14،راز زندگی،نمونه دولتی گیلان 94-93)

1)مناظره 2)مبالغه

3)تشبیه 4)تضاد

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

13- منظور از جمله «گوشه ای درون خود نشستن »کدام یک از موارد زیر است؟ (درس14،راز زندگی،تیزهوشان و نمونه کرمانشاه 93-92)

1)در گوشه ای غمگین و تنها نشستن

2)به فکر فرو رفتن

3)چاره اندیشی کردن

4)با دل غمگین و شکسته حرف زدن

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________
امام علی (ع) : هنگامیکه بر دشمنت پيروز شدی عفو را شکرانه اين پيروزی قرار ده

درس پانزدهم : میوه ی هنر

درس پانزدهم : میوه ی هنر

ـــــــــ

1-در همه بیت های زیر هر دو نقش دستوری «مغعول» و«متمم» وجود دارد به جز بیت…….. .

(درس 15،میوه ی هنر،تیزهوشان95-94)

1)آن قصه شنیدید که در باغ،یکی روز از جور تبر، زار بنالید سپیدار

2)کز من نه دگر بیخ و بنی ماند ونه شاخی از تیشه ی هیزم شکن و اره ی نجار

3)دهقان چو تنور خود ازین هیمه برافروخت بگریست سپیدار و چنین گفت دگر بار

4)آوخ که شدم هیزم و آتشگر گیتی اندام مرا سوخت چنین زآتش ادبار

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

2-در تمام گزینه ها همه شبه جمله اند به جز گزینه ی ……..

(درس 15،میوه ی هنر،نمونه شهر تهران95-94)

1)سعدیا،ای وطن،زینهار 2)آوخ،افسوس،الهی 3)شهریارا،خداوندا،شگفتا 4)خدایا،کاهن،آفرین

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

3-تعداد جمله های کدام بیت کم تر است؟

(نمونه شهر تهران95-94)

1)خدایا جهان پادشاهی تو راست زما خدمت آید ،خدایی تو راست

2)ای زبان فارسی، ای در دریای دری ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری

3)آن شاخ که سر بکشد و میوه نیارد فرجام بجز سوختنش نیست سزاوار

4)دریاقلی، رکاب بزن یا علی بگو چشم انتظار همت تو، دین و میهن است

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

4-تعداد جمله های کدام گزینه، با بیت زیر یکسان است؟

(درس 15،میوه ی هنر،نمونه کردستان95-94)

«خندید برو شعله که از دست که نالی؟ ناچیزی تو کرد بدین گونه تو را خوار»

1)هر گل و برگی که هست، یاد خدا می کند بلبل و قمری چه خواند؟ یاد خداوندگار

2)به دست آهن تفته کردن خمیر به از دست بر سینه، پیش امیر

3)بی تو در کلبه ی گدایی خویش رنج هایی کشیده ام که مپرس

4)کسی کو توانا شد و تندرست خرد را به مغزش فروزندگی است

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

5-نقش کلمه های مشخص شده در عبارت زیر، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ (درس 15،میوه ی هنر،نمونه کردستان95-94)

« آن قصه شنیدید که در باغ،یکی روز از جور تبر، زار بنالید سپیدار»

1)مفعول،قید،نهاد،صفت 2)نهاد، قید، مفعول،صفت

3)مفعول، قید،مضاف الیه،نهاد 4)نهاد، قید، مضاف الیه، مفعول

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

6-در کدام بیت تعداد کلمات کوتاه شده(مخفف)بیش تر است؟ (درس 15،میوه ی هنر،نمونه کرمان،کهکیلویه و بویر احمد،یزد95-94)

1)همچو حافظ غریب در ره عشق به مقامی رسیده ام که مپرس

2)آسان گذرد گر شب و روز و مه و سالت روز عمل و مزد بود کار تو دشوار

3)کز من نه دگر بیخ و بنی ماند و نه شاخی از تیشه ی هیزم شکن و اره نجار

4)نیاکانت را ورزش آن مایه داد که شهنامه ز ایشان به تابندگی است

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

7-در مصرع های زیر زمان فعل کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟ (درس15،میوه هنر،نمونه دولتی هرمزگان 94-93)

1)آن قصه شنیدید که در باغ، یکی روز

2)از جور تبر، زار بنالید سپیدار

3)گفتش تبر آهسته که جرم تو همین است

4)کاین موسم حاصل بود و نیست تو را بار

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

8-مخفف کدام یک درست نیست؟ (درس15،میوه هنر،نمونه دولتی اردبیل 94-93)

1)دی : دیروز 2)پار:پارو

3)شه:شاه 4)مه:ماه

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

9-مخفف کلمات داده شده کدام گزینه می باشد؟«که این-که از» (درس15،میوه هنر،نمونه دولتی خوزستان 94-93)

1)کاین- کز 2)کین – که ز

3)کاین – که ز 4)کین – کز

پاسخ صحیح :

گزینه 4
________________

10-در بیت زیر چند جمله وجود دارد؟ (درس15،میوه هنر،تیزهوشان و نمونه دولتی سیستان و بلوچستان 93-92)

«آوخ که شدم هیزم و آتشگر گیتی اندام مرا سوخت چنین زآتش ادبار»

1)یک 2)دو

3)سه 4)چهار

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

11-در کدام گزینه کلمه ی مخفف وجود ندارد؟ (درس15،میوه هنر،تیزهوشان ونمونه دولتی گلستان 93-92)

1)دهقان چو تنور خود از این هیمه برافروخت بگریست سپیدار و چنین گفت دگر بار

2)آن قصه شنیدید که در باغ ،یکی روز از جور تبر،زار بنالید سپیدار

3)از گفته ناکرده و بیهوده چه حاصل کردار نکو کن،که نه سودی ست زگفتار

4)آسان گذرد گر شب و روز و مه و سالت روز عمل و مزد ،بود کار تو دشوار

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

12-در کدام عبارت«شبه جمله»وجود ندارد؟ (درس15،میوه هنر،تیزهوشان ونمونه دولتی بوشهر 93-92)

1) آوخ که شدم هیزم و آتشگر گیتی2)همچو آواز بلمدی، از بلندی های پاک

3)آفرین!چه قدر زیبا این شعر را خواندی!

4)افسوس که جوانی چه زود گذشت

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

13-کدام دسته از کلمات زیر،هگی مخفف هستند؟ (درس15،میوه هنر،تیزهوشان و نمونه دولتی مرکزی 93-92)

1)کشتگه،دگر،دراستاد 2)آبگینه،گهر،رفتمی

3)سپه،دیگر،کزان 4)جایگه،بسزا،بارگه

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

14-کدام گزینه با گزینه های دیگر تفاوت دارد؟ (درس15،میوه هنر،تیزهوشان و نمونه دولتی خراسان جنوبی و شمالی 93-92)

1)ره:راه 2)کزان:که از آن

3)ناگه:ناآگاه 4)نگهش دارد:نگاهش دارد

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

15-ضرب المثل«از ماست که بر ماست»با کدام بیت ارتباط معنایی بیشتری دارد؟ (درس15،میوه هنر،نمونه خراسان رضوی 95-94)

1)از گفته ناکرده و بیهوده چه حاصل کردار نکو کن که نه سودی است زگفتار

2)گرت پایداری است در کارها نمود سهل پیش تو، دشوارها

3) خندید برو شعله که از دست که نالی ؟ ناچیزی تو کرد بدین گونه،تو را خوار

4)جز دانش و حکمت نبود میوه ی انسان ای میوه فروش هنر ،این دکه و بازار

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

16- مصرع اول بیت«…………..بگریست سپیدار و چنین گفت دگر بار »در کدام گزینه به طور صحیح آمده است؟ (درس15،میوه هنر،نمونه دولتی البرز،ایلام،چهارمحال،قزوین،کرمانشاه،لرستان،مرکزی،همدان 94-93)

1)گفتش تبر آهسته که جرم تو همین بس

2)دهقان چو تنور خود ازین هیمه برافروخت

3)تا شام، نیفتاد صدای تبر از گوش

4)آوخ که شدم هیزم و آتشگر گیتی

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

17- شعر میوه ی هنر از کیست و منظور از «میوه هنر انسان»چیست؟ (درس15،میوه هنر،تیزهوشان و نمونه دولتی سیستان 93-92)

1)ابوالقاسم حالت(اخلاق نیکو)

2)پروین اعتصامی(دانش و حکمت)

3)سهراب سپهری(دانش و حکمت)

4)محمدحسین بهجت تبریزی(اخلاق نیکو)

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

18- بیت زیر با کدام ضرب المثل در ارتباط است؟ (درس15،میوه هنر،تیزهوشان و نمونه دولتی کرمان 93-92)

«از گفته ی ناکرده و بیهوده چه حاصل کردار نکو کن، که نه سودیست ز گفتار»

1)دو صد گفته چو نیم کردار نیست

2)کم گوی و گزیده گوی چون در

3)زبان سرخ، سر سبز می دهد بر باد

4)کار نیکو کردن از پر کردن است

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________

19- گزینه درست را انتخاب نمایید. (درس15،میوه ی هنر،تیزهوشان و نمونه دولتی گیلان 93-92)

«جز………و……..نبود میوه ی انسان ای میوه فروش هنر این دکه وبازار»

1)دانش و هنر 2)دانش و حکمت

3)حکمت و هنر 4)گفتار و هنر

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

20-ضرب المثل«از ماست که بر ماست»با کدام بیت ارتباط معنایی بیشتری دارد؟ (درس15،میوه هنر،نمونه خراسان رضوی 95-94)

1)از گفته ناکرده و بیهوده چه حاصل کردار نکو کن که نه سودی است زگفتار

2)گرت پایداری است در کارها نمود سهل پیش تو، دشوارها

3) خندید برو شعله که از دست که نالی ؟ ناچیزی تو کرد بدین گونه،تو را خوار

4)جز دانش و حکمت نبود میوه ی انسان ای میوه فروش هنر ،این دکه و بازار

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

21- از نظر پروین اعتصامی «میوه ی انسان»چیست؟ (درس15،میوه هنر،نمونه گیلان 94-93)

1)داشتن میوه و ثمر 2)داشتن حکمت

3)دانش و حکمت 4)دانش

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

22- درون مایه ی«حکایت افلاطون»در کدام گزینه آمده است؟ (درس15،میوه هنر،تیزهوشان و نمونه همدان و لرستان 93-92)

1)سرگذشت افلاطون و بی توجهی به چاپلوسان

2)رفتار بزرگان و سرزنش چاپلوسان

3)برخورد تند افلاطون با جاهلان و نادانان

4)قدردانی از حکما و دانشمندان

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

23- مفهوم کدام گزینه با بقیه ی موارد متفاوت است؟ (درس15،میوه هنر،نمونه بوشهر،خوزستان،فارس،هرمزگان 95-94)

1)کم گوی و گزیده گوی چون در تا زاندک تو جهان شود پر

2)دادند دو گوش و یک زبان ز آغاز یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگوی

3)از گفته ی ناکرده بیهوده چه حاصل کردار نکو کن که نه سودیست ز گفتار

4)زبان درکش ای مرد بسیار دان که فردا قلم نیست بر بی زبان

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

24- مفهوم کدام یک از ابیات زیر به هم نزدیک تر است؟ (درس15،میوه هنر،نمونه سمنان 95-94)

1)از گفته ناکرده بیهوده چه حاصل کردار نکو کن که نه سودی ست ز گفتار

2) دادند دو گوش و یک زبان ز آغاز یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگوی

3)ز ورزش میاسای و کوشنده باش که بنیاد گیتی به کوشندگی ست

4)علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی

1)2و2 2)3و4

3)1و4 4)2و3

پاسخ صحیح :

گزینه 3
________________

25- مفهوم بیت زیر به کدام ضرب المثل نزدیک تر است؟ (درس15،میوه هنر،نمونه قم 95-94)

«خندید برو شعله که از دست که نالی؟ ناچیزی تو، کرد بدین گونه تو را خوار»

1)مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

2)خود کرده را تدبیر نیست.

3)از تو حرکت از خدا برکت

4)کار نیکو کردن از پر کردن است.

پاسخ صحیح :

گزینه 2
________________

26- با توجه به مصراع «ناچیزی تو کرد بدین گونه تو را خار»کدام گزینه صحیح است؟ (درس15،میوه هنر،تیزهوشان و نمونه اصفهان 93-92)

1)بی ثمری تو، تو را بی ارزش کرد

2)بی ثمری تو، تو را تبدیل به هیزم کرد.

3)بی ارزشی تو، تو را تبدیل به هیزم کرد

4)بی ارزشی تو، تو را بی ارزش کرد.

پاسخ صحیح :

گزینه 1
________________
امام باقر (ع) : هر كس با خانواده اش خوشرفتار باشد ، بر عمرش افزوده مي گردد .