آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

سوالات ، آزمونها و آموزش درس مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

سوالات نیمسال اول شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات امتحانی و آزمونها و همچنین آموزشهای درس آموزش مطالعات اجتماعی تاریخ مدنی و جغرافیا ششم ابتدایی و دبستان تا نیمسال اول را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – آزمون آذر ماه مطالعات ششم

2 – آزمون تستی مطالعات فصول 1 تا 3

3 – آزمون تستی مطالعات فصول 4 تا 6

4 – آزمون تستی مطالعات فصول 7 تا 9

5 – آزمون فصل 1 تا 3 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی —

6 – آزمون مهر ماه مطالعات ششم

7 – آزمون و نمونه سوال میان نوبت اول مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (2)

8 – آزمون و نمونه سوال میان نوبت اول مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (4)

9 – آزمون و نمونه سوال میان نوبت اول مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (5)

10 – آزمون و نمونه سوال میان نوبت اول مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (6)

11 – آزمون و نمونه سوال میان نوبت اول مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (7)

12 – آزمون و نمونه سوال میان نوبت اول مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (9)

13 – آزمون و نمونه سوال میان نوبت اول مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (10)

14 – آزمون و نمونه سوال میان نوبت اول مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (11)

15 – آزمون و نمونه سوال میان نوبت اول مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (12)

16 – برگه ثبت مشاهدات درس 8 مطالعات اجتماعی

17 – برگه ثبت مشاهدات درس 9 مطالعات اجتماعی

18 – برگه ثبت مشاهدات درس 10 مطالعات اجتماعی

19 – برگه ثبت مشاهدات درس7 مطالعات اجتماعی

20 – تمامی سوالات درس 7 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی —

21 – تمامی سوالات درس 9 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی —

22 – تمامی سوالات درس 10 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی —

23 – چک لیست مهارتی و نگرشی درس 1 و 2 مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی

24 – چک لیست مهارتی و نوشتاری درس 3و 4 مطالعات اجتماعی ششم

25 – چک لیست مهارتی و نوشتاری درس 5و 6مطالعات اجتماعی ششم

26 – درس 7 و 8 اجتماعی ششم

27 – سؤالات تستی مطالعات درس 6

28 – سؤالات تستی مطالعات4و5

29 – سوالات درس 7 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

30 – سوالات درس 7 مطالعات اجتماعی

31 – سوالات مداد کاغذی مطالعات ششم آبان ماه (2)

32 – سوالات مداد کاغذی مطالعات ششم آذر ماه (2)

33 – مطالعات اجتماعی آذر

34 – اجتماعی ششم تا درس 3 تا پایان 6

35 – اجتماعی ششم درس 1 و 2

36 – آزمون اجتماعی ششم دروس 9 و 10

37 – آزمون آذر ماه مطالعات اجتماعی ششم دبستان

1 – آزمون نوبت اول مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (1)

2 – آزمون نوبت اول مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (2)

3 – آزمون نوبت اول مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (3)

4 – آزمون نوبت اول مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (4)

5 – آزمون نوبت اول مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (5)

6 – آزمون نوبت اول مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (6)

7 – آزمون نوبت اول مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (7)

8 – آزمون نوبت اول مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (8)

9 – آزمون نوبت اول مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (9)

10 – آزمون نوبت اول مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (10)

11 – آزمون نوبت اول مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (11)

12 – آزمون نوبت اول مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (12)

13 – آزمون نوبت اول مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (13)

14 – امتحان درس مطالعات اجتماعی، پایه ششم

15 – امتحان دی ماه مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (1)

16 – امتحان دی ماه مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (2)

17 – امتحان دی ماه مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (3)

18 – امتحان دی ماه مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (4)

19 – امتحان دی ماه مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (5)

20 – امتحان دی ماه مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (6)

21 – سوالات نوبت اول مطالعات ششم دیماه

22 – نمونه سوال نوبت اول مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی

ـــــــــ
امام عسکری (ع) : شادماني كردن در نزد غمديده بي ادبي است .

سوالات نیمسال دوم شامل آزمونهای زیر می باشد

نمونه سوالات امتحانی و آزمونها و همچنین آموزشهای درس آموزش مطالعات اجتماعی تاریخ مدنی و جغرافیا ششم ابتدایی و دبستان نیمسال دوم را در فایل زیر دانلود کرده مطالعه بفرمایید

سوالات ارسالی همکاران ، دبیران و معلمان محترم با نام خودشان در فایلها قرار داده میشود

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع و آدرس سایت مجاز می باشد

ــــــــ

1 – اجتماعی ششم از درس 15 تا پایان درس 18

2 – ارزشیابی اردیبهشت مطالعات اجتماعی ششم —

3 – آزمون اجتماعی ششم درس 19 و 20

4 – آزمون تستی مطالعات فصول 10 تا 12

5 – آزمون مطالعات اجتماعی میان نوبت دوم پایه ششم ابتدایی (2)

6 – آزمون مطالعات اجتماعی میان نوبت دوم پایه ششم ابتدایی (3)

7 – آزمون مطالعات اجتماعی میان نوبت دوم پایه ششم ابتدایی (4)

8 – آزمون مطالعات اجتماعی میان نوبت دوم پایه ششم ابتدایی (5)

9 – برگه ثبت مشاهدات درس 11 مطالعات اجتماعی

10 – برگه ثبت مشاهدات درس 12 مطالعات اجتماعی

11 – برگه ثبت مشاهدات درس 13 مطالعات اجتماعی

12 – برگه ثبت مشاهدات درس 15 مطالعات اجتماعی

13 – برگه ثبت مشاهدات درس 21 مطالعات اجتماعی

14 – برگه ثبت مشاهدات درس 22 مطالعات اجتماعی

15 – برگه ثبت مشاهدات درس 24 مطالعات اجتماعی

16 – تمامی سوالات درس 11 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

17 – سوالات مداد کاغذی مطالعات ششم بهمن ماه (2)

18 – سوالات مداد کاغذی مطالعات ششم فروردین ماه

19 – کاربرگ فصل نهم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (دریاهای ایران) —

20 – نمونه سوال درس پانزدهم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی —

21 – نمونه سوال درس دوازدهم تا شانزدهم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی —

22 – نمونه سوال درس شانزدهم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی —

1 – آزمون نوبت دوم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (خرداد —

2 – آزمون نوبت دوم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی —

3 – آزمون نوبت دوم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

4 – آزمون و نمونه سوال نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (1)

5 – آزمون و نمونه سوال نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (2)

6 – آزمون و نمونه سوال نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (3)

7 – آزمون و نمونه سوال نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (4)

8 – آزمون و نمونه سوال نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (5)

9 – آزمون و نمونه سوال نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (6)

10 – آزمون و نمونه سوال نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (7)

11 – آزمون و نمونه سوال نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (8)

12 – آزمون و نمونه سوال نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (9)

13 – آزمون و نمونه سوال نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (10)

14 – آزمون و نمونه سوال نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (11)

15 – آزمون و نمونه سوال نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (12)

16 – آزمون و نمونه سوال نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (13)

17 – آزمون و نمونه سوال نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (14)

18 – آزمون و نمونه سوال نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (15)

19 – آزمون و نمونه سوال نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (16)

20 – آزمون و نمونه سوال نوبت دوم مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی (17)

21 – مطالعات اجتماعی 3

22 – مطالعات اجتماعی 4

23 – مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

24 – مطالعات اجتماعي ششم خرداد

25 – مطالعات اجتماعی ششم

26 – نمونه سوالات فصل به فصل مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی —

ـــــــــ
امام هادی (ع) : خشم بر زيردستان از پستي است .