آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

سازماندهي مواد۲رده بندي کد 1224017

عنــوان درس :آماده سازي وتنظيم مواد۲,سازماندهي مواد ۲ (رده بندي ديويي ),سازماندهي مواد۲رده بندي

ترم دوم سال 91-90

عنــوان درس :آماده سازي وتنظيم مواد۲,سازماندهي مواد ۲ (رده بندي ديويي ),سازماندهي مواد۲رده بندي

رشته تحصيلي/کد درس :کتابداري (کارداني ) ۱۲۲۴۰۱۷ – ,کتابداري ۱۲۲۴۰۲۵ – ,کتابداري و اطلاع رساني ۱۷۱۲۱۶۶

ــــــــ

١- تعريف مقابل را چه کسي ارائه کرده است ؟ «رده بندي کتاب ، ترجمة نام موضوع کتاب است به يک زبان ساختگي .

۱.جس شرا   ۲ . دهخدا

۳ . رانگاناتان   ۴ . ديويي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- به کدام رده بندي بر مبناي رده بندهي دهدهي ديويي تدوين گرديده است ؟

۱. رده بندي کولون  ۲ . رده بندي کتابخانه کنگره

۳. رده بندي بيکن   ۴ .رده بندي دهدهي جهاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣- در ايالات متحده آمريکا  از رده بندي دهدهي ديويي در کدام کتابخانه ها بيشتر استفاده مي شود؟

۱.کتابخانه هاي عمومي و آموزشگاهي

۲ . کتابخانه هاي دانشکده اي و دانشگاهي

۳.کتابخانه هاي عمومي و تخصصي   

۴ . کتابخانه هاي آموزشگاهي و دانشگاهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- در رده بندي ديويي ، پس از مميز تقسيمات دهدهي تا چه مقدار قابل گسترش است ؟

۱. تا ۲ رقم ۲ .تا ۳ رقم

۳ .تا ۴ رقم  ۴ . محدوديتي ندارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥- کداميک از گزينه هاي زير جزو مزيت هاي رده بندي دهدهي ديويي نمي باشد؟

۱.رعايت دقيق اصل سلسله مراتب 

۲ . قرار گرفتن همه رشته هاي مربوط در کنار هم

۳.بهره گيري از نظام اعشاري

۴ . برخورداري از جامعيت لازم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦- جلد سوم رده بندي دهدهي ديويي با کدام رده اصلي شروع مي شود؟

۱. هنر   ۲ .علوم عملي

۳ . علوم طبيعي   ۴ . ادبيات

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧- معني شماره هاي داخل قلاب در رده بندي دهدهي ديويي چيست ؟

۱.اين شماره ها قبلاً بکار برده مي شد و اکنون ديگر بکار برده نمي شود

۲اين شماره ها به تازگي و در ويرايش جديد به رده بندي افزوده شده اند

۳استفاده از اين شماره ها اختياري است

۴.اين شماره ها به همراه جداول مورد استفاده قرار مي گيرند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨- در رده بندي دهدهي ديويي شماره ۵۵۰ مربوط به چه موضوعي است ؟

۱.زمين شناسي ۲ . کشاورزي  

۳ . معماري  ۴ . علوم سياسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩- هرگاه در فرانماي رده بندي دهدهي ديويي دستوري مبني بر استفاده از جدول شماره ۲ داده نشده باشد، بايد پيش از

افزودن تقسيمات جغرافيايي چه شماره اي را به شماره اصلي اضافه کنيم ؟

0.1.1             0.3.2

0.9.3              0.81.4

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠- «خلاصه رده بندي دهدهي ديويي و نمايه نسبي » که توسط ابراهيم عمراني ترجمه شده است چند جدول دارد؟

4.1              5.2

6.3              7.4

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١-کداميک از شماره هاي رده بندي زير در فرانما رده بندي ديوني قبل از شماره هاي ديگر قرار مي گيرد؟

0.78.1 فا 4              419.2

5 .3 فا 4                .4 2.48 فا 4

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢- شماره هاي ۰ فا ۸ تا ۹ فا ۸ هنگام بايگاني در برگه دان بين چه شماره هايي قرار مي گيرند؟

810 809.1                820 810.2

820 819.3                810 800.4

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- در «گسترش جغرافياي ايران در رده بندي دهدهي ديويي » شهرستان ها با چند رقم مشخص شده اند؟

2.1                3.2

4.3                5.4

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤- دامنه شماره ها در نشانه مؤلف فارسي چگونه است ؟

۱.از ۰۰۰ تا ۹۹۹  ۲ . از ۱۰۰ تا ۹۰۰  

  ۳ .از ۱۱۱ تا ۹۹۹  ۴ . از ۱ تا ۹۹۹

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥- در اختصاص نشانه مؤلف به يک اثر، استفاده از چه عددي بعنوان اعشار مناسب تر است ؟

0.1              1.2

5.3             9.4

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- در نشانه مؤلف فارسي کاتر سنبرن کدام حرف به نشانه کليات بودن کتاب در شماره بازيابي نوشته مي شود؟

۱.ک   ۲ . ف

 ۳ . م   ۴ . ي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- رده بندي کتابخانه کنگره از کداميک از طرح هاي رده بندي تأثير بيشتري پذيرفته است ؟

۱. رده بندي دهدهي ديويي

۲ . رده بندي کولون

۳. رده بندي دهدهي جهاني

۴ . رده بندي گسترش پذير کاتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨- رده P در رده بندي کتابخانه کنگره به چه موضوعي اختصاص يافته است ؟

۱.فلسفه ۲ . زبان و ادبيات

۳ . تاريخ ۴ .حقوق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩- رده BP در رده بندي کتابخانه کنگره مربوط به چه موضوعي است ؟

۱.اسلام  ۲ . تاريخ ايران

۳ . ادبيات ايراني  ۴ . جغرافياي ايران

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- در هر شماره بازيابي کتابخانه کنگره حداکثر از چند کاتر مي توان استفاده کرد؟

۱.يک ۲ .دو ۳ .سه  ۴ .چهار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١- کداميک از گزينه هاي زير در برگه آرايي زودتر آورده مي شود؟

۱۰۰.۱ داستان   ۲ .۹۰ دقيقه

۳ . ۲۰۰ جمله قصار ۴ . ۱۰۰۰ حديث

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢- در برگه آرايي نامهاي مکرر، کداميک از گزينه هاي زير در انتها آورده مي شود؟

۱. نام شخص به منزله موضوع با تقسيم فرعي   

۲ . نام شخص به منزله موضوع بدون تقسيم فرعي

۳. نام شخص به منزله سرشناسه

۴ . نام شخص به منزله شناسه افزوده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣- در کتابخانه هايي که تعداد امانت گيرندگان زياد باشد از کداميک از روش هاي امانت کتاب استفاده مي شود؟

۱. روش ثبت در دفتر امانت   ۲ . روش يک برگه اي

۳. روش براون ۴ . روش دو برگه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤- اندازه کداميک از برگه هاي زير متفاوت از ساير برگه هاست ؟

۱.برگه امانت کتاب ۲ . برگه سررسيد

۳ .برگه خواننده ۴ . جيب کتاب

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥- در کتابخانه ها بهتر است که وجين هر چند وقت يکبار انجام شود؟

۱.هر شش ماه حداقل يک بار

۲ . هر يک سال حداقل يک بار

۳.هر ۱۸ ماه حداقل يک بار

۴ . هر دو سال حداقل يک بار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

4- موقعیکه حضرت محمد (صلّی الله علیه و آله و سلّم) هفت ساله شد روزی به مادرش حلیمه ی سعدیه فرمود برادرانم کجا هستند؟ جواب داد: فرزند عزیز، آنان گوسفندانی را که خداوند به برکت وجود تو به ما مرحمت کرده است به چرا می برند. طفل گفت مادر، درباره ی من به انصاف رفتار ننمودی. مادر پرسید چرا؟ فرمودند: آیا سزاوار است که من در سایه ی خیمه باشم و شیر بنوشم و برادرانم در بیابان برابر آفتاب سوزان باشند.