آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

زراعت گیاهان صنعتی کد 1411537

عنــوان درس :زراعت گياهان علوفه اي وصنعتيعنــوان درس :زراعت گياهان صنعتي

ترم اول سال 95-94

عنــوان درس :زراعت گياهان صنعتي

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي کشاورزي – ترويج و آموزش کشاورزي ۱۴۱۱۳۵۶ – , مهندسي کشاورزي – زراعت و اصلاح نباتاب گرايش

زراعت ۱۴۱۱۵۳۷

ـــــــــــــ

١براي مبارزه شيميائي با علف هاي هرز در زراعت چغندر قند قبل از کاشت از چه علف کشي مي توان استفاده کرد؟

۱. تو فور دي  ۲ . پيرامين   ۳ . راندآپ ۴ . گلي فوزيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢متوسط عملکرد چغندر قند در ايران چند تن مي باشد؟

1. 3/43   2. 5/19  3. 1/32   4. 6/35

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

بيشترين مقدار قند در کدام بخش از ريشه چغندر قند تجمع مي يابد؟

۱. انتهاي ريشه   ۲ .اپيکوتيل  ۳ . قسمت گوشتي ريشه   ۴ .طوقه 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤ساقه گل دهنده چغندر قند در چه شرايطي تشکيل مي شود؟

۱. روزهاي کوتاه و حرارت نسبتا زياد   ۲ . روزهاي طولاني و حرارت نسبتا کم

۳. روزهاي طولاني و حرارت نسبتا زياد  ۴ . روزهاي کوتاه و حرارت نسبتا کم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥برداشت نيشکر در چه مرحله اي از رشد صورت مي گيرد؟

۱. رسيدگي فيزيولوژيک   ۲ . گلدهي   ۳ . پايان دوره رشد   ۴ .بعد از گلدهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦بزرگ ترين  توليد کننده نيشکر در ايران کدام استان است ؟

۱. مازندران   ۲ . هرمزگان  ۳ . خراسان   ۴ . خوزستان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧آخرين آبياري پنبه چه تاثيري بر  زمان رسيدن غوزه ها دارد؟

۱. هر چه ديرتر قطع گردد رسيدن بيشتر به تاخير مي افتد.  ۲ . هر چه زودتر قطع گردد رسيدن بيشتر به تاخير مي افتد.

۳. هر چه ديرتر قطع گردد رسيدن کمتر به تاخير مي افتد.  ۴ . هر چه زودتر قطع گردد رسيدن کمتر به تاخير مي افتد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨مقام اول توليد پنبه در ايران متعلق به کدام  استاني هست ؟

۱. گلستان   ۲ . خراسان جنوبي  ۳ . فارس ۴ . مازندران

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩مناسب ترين روش آبياري در گياه پنبه کدام است ؟

۱. نشتي ۲ . غرقابي   ۳ . باراني ۴ . قطره اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠کتان بذري در چه مناطقي کشت مي گردد؟

۱. سرد  ۲ . معتدله   ۳ . گرم  ۴ . خيلي گرم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١فاصله مطلوب رديف هاي کاشت در گياه کلزا کدام است ؟

۱. ۱۵ تا ۳۵ سانتي متر  ۲ . ۱۰ تا ۱۵ سانتي متر

۳. ۴۵ تا ۶۰ سانتي متر  ۴ . ۷۵ تا ۱۰۰ سانتي متر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢براي توليد الياف در کشت شاهدانه چند کيلو گرم بذر نياز است ؟

۷۰.۱ تا ۸۰  ۲ . ۹۰ تا ۱۰۰ ۳ . ۸۰ تا ۱۰۰  ۴ . ۱۰۰ تا ۱۲۰

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣چه نوع  ارقامي از کنف براي کاشت در شمال ايران مناسب هستند؟

۱. زودرس   ۲ . ديررس   ۳ . هيبريد   ۴ . ميان رس

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤بهترين زمان برداشت کنف کدام است ؟

۱. ظهور کامل گل ها ۲ . ظهور اولين گل ها

۳. قبل از ظهور گل ها ۴ . ظهور پنجاه درصد گل ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥اگر هدف از کاشت شاهدانه ساخت دارو باشد در چه مناطقي بايستي کشت گردد؟

۱. سردسير   ۲ . گرمسير   ۳ . نسبتا گرمسير   ۴ . نسبتا سردسير

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦گياه ژوت از کدام خانواده است ؟

Malvaceae . ۴   Cannabinaceae . ۳ Tiliaceae . ۲   Gramineae.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧طول دوره رشد گياه سيب زميني چند ماه است ؟

۵.۱ الي ۷   ۲ . ۴ الي ۶   ۳ .۳ الي ۶   ۴ .۲ الي ۵

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨کلزا در کداميک از مراحل رشدي مقاومت بيشتري به سرما دارد؟

۱. جوانه زني  ۲ . ۸ برگي   ۳ . ۴ برگي   ۴ . گلدهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩کداميک از گياهان زير در تناوب با چغندرقند باعث کاهش جمعيت نماتد مي شود؟

۱. گندم ۲ . يونجه   ۳ . کلزا  ۴ . پنبه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠ريشه  آفتابگردان تا چه عمقي مي تواند نفوذ کند؟

۱.۱ متر ۲ . ۲/۵ متر   ۳ . ۳ متر ۴ . ۲ متر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١توليد تجاري  آفتابگردان در چه مناطقي صورت مي گيرد؟

۱. گرم و معتدل ۲ . معتدل   ۳ . سردسير   ۴ . گرم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢گياه آفتابگردان به منظور مصرف سيلو، درچه مرحله اي از رشد برداشت مي گردد؟

۱. قبل از تشکيل طبق ها  ۲ . مرحله رسيدگي

۳. انتهاي مرحله گرده افشاني   ۴ .  اواسط پرشدن دانه ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣مهمترين اسيد چرب موجود در گلرنگ چيست ؟

۱. اسيد استئاريک   ۲ . اسيد پالمتيک   ۳ . اسيد لينولئيک   ۴ . اسيد اولئيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤دماي مطلوب براي جوانه زني بذور گلرنگ چند درجه سانتي گراد است ؟

۱۰.۱ تا ۱۵  ۲ . ۱۸ تا ۲۰  ۳ . ۱۵ تا ۱۸  ۴ . ۱۲ تا ۱۷

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥موثرترين برنامه براي مبارزه با علف هاي هرز در زراعت گلرنگ چيست ؟

۱. مبارزه شيميائي   ۲ . مبارزه تلفيقي   ۳ . مبارزه  بيولوژيکي  ۴ . تناوب زراعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦در بين گياهان زير کداميک مقاومت کمتري به خشکي دارد؟

۱. کنجد ۲ . کلزا  ۳ . گلرنگ ۴ . سويا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧مقدار بذر لازم براي کشت يک هکتار کلزا چند کيلو گرم مي باشد؟

۱۰.۱ تا ۱۲  ۲ . ۱۲ تا ۱۵  ۳ . ۲/۵ تا ۵   ۴ . ۱۵تا ۲۰

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨تراکم بوته بادام زميني  در شرايط ديم کدام  است ؟

۱. ۱۵ تا ۲۵ بوته در متر مربع   ۲ . ۱۰ تا ۱۵ بوته در متر مربع

۳. ۱۲ تا ۱۵ بوته در متر مربع   ۴ . ۲۰ تا ۲۵ بوته در متر مربع

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩وزن هزار دانه کنجد چند گرم است ؟

۱.۱ تا ۲ ۲ .۸ تا ۱۰   ۳ . ۶ تا ۸ ۴ . ۴ تا ۵

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠عمق کاشت بذر سويا بايستي چند سانتي متر باشد؟

۵.۱ تا ۶ ۲ .۳ تا ۵   ۳ . ۸ تا ۱۰   ۴ . ۶ تا ۸

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

پیامبر عزیز خداصلی الله علیه وآله می فرمایند: «من قال: انا عالم فهو جاهل»؛ هر آن کس گفت: من دانایم، همو نادان است.

عنــوان درس : زراعت گياهان صنعتي

ترم اول سال 96-95

عنــوان درس : زراعت گياهان صنعتي

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي کشاورزي – ترويج و آموزش کشاورزي گرايش زراعت ۱۴۱۱۳۵۶ – ,مهندسي کشاورزي – زراعت و اصلاح نباتات گرايش زراعت ۱۴۱۱۵۳۷

ـــــــــ

١- قند قابل استحصال موجود در چغندر قند چه نام دارد؟

۱. کلوکز   

۲. اينورت  

۳. ساکارز  

۴. ساخارين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- ريشه چغندر قند از چند بخش تشکيل شده است ؟

۱. يک قسمت  

۲. چهار قسمت  

۳. دو قسمت

۴. سه قسمت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣- وزن هزار دانه چغندرقند پلي ژرم در ارقام تجاري چند گرم است ؟

۱. بيست گرم  

۲. پانزده گرم  

۳. بيست و پنج گرم   

۴. سي گرم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- چه نوع علف کشي براي زراعت چغندر قند قبل از کاشت استفاده مي شود؟

۱. راندآپ  

۲. ديازينون

۳. پيرامين  

۴. کاپتان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥- وزن هر ساقه نيشکر پس از رشد کامل چند کيلو گرم مي شود؟

۱. چهار کيلو گرم

۲. هفت کيلو گرم

۳. شش کيلو گرم

۴. سه کيلو گرم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦- براي کشت نيشکر در اراضي فقير از مواد آلي حداقل  به چند تن از کود دامي نياز است ؟

۱. پنجاه تن

۲. هفتاد تن

۳. شصت تن

۴. چهل تن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧- درصد قند نيشکر به طور متوسط چند درصد است ؟

۱. ده تا دوازده درصد 

۲. پانزده تا شانزده درصد   

۳. ده تا چهارده درصد 

۴. شانزده تا هيجده درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- الياف پنبه چند درصد از کل وش را تشکيل مي دهد؟

۱. بيست و پنج تا سي و پنج درصد   

۲. چهل تا پنجاه درصد

۳. سي تا سي و پنج درصد 

۴. سي تا چهل درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف ب ج د

________________

٩- گياه زراعي پنبه به چند روز براي تکميل دوره رشد و نمو نياز دارد؟

۱. دويست تا دويست و ده روز   

۲. صد و هشتاد تا دويست روز

۳. صدو پنجاه تا صدو شصت روز 

۴. صد و شصت تا صد و هشتاد روز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠- مطلوب ترين دما براي جوانه زني پنبه کدام است ؟

۱. بيست و پنج درجه سانتي گراد

۲. پانزده درجه سانتي گراد

۳. سي و چهار درجه سانتي گراد 

۴. سي درجه سانتي گراد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف ب ج د

________________

١١- تنش خشکي در پنبه باعث چه اتفاق فيزيولوژيکي مي شود؟

۱. تاخير باز شدن غوزه

۲. تحريک ريزش برگ

۳. تاخير رسيدگي

۴. تحريک گلدهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢- هر دستگاه پنبه چين در هر ساعت چند هکتار پنبه را برداشت مي کند؟

۱. يک تا يک و نيم هکتار 

۲. چهار دهم تا نيم هکتار

۳. دو دهم تا سه دهم هکتار

۴. پنج دهم تا هفت دهم هکتار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣- از نظر مقاومت به شوري کتان چگونه گياهي است ؟

۱. نسبتا مقاوم به شوري   

۲. نسبتا حساس به شوري

۳. مقاوم به شوري   

۴. حساس به شوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤- براي کشت کنف چه مقدار بارندگي ماهيانه در طي فصل رشد و نمو تحت شرايط ديم لازم است ؟

۱. هشتاد تا صد ميلي متر 

۲. صد تا صد و بيست و پنج ميلي متر

۳. صدو پنجاه تا دويست ميلي متر

۴. صد و بيست و پنج تا صد و پنجاه ميلي متر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥- دانه شاهدانه حاوي چند درصد روغن سبز است ؟

۱. سي تا سي و پنج درصد 

۲. بيست تا بيست و پنج درصد

۳. پانزده تا بيست درصد   

۴. سي تا چهل درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- غده سيب زميني از نظر گياه شناسي کدام يک از موارد زير مي باشد؟

۱. ريشه تغيير شکل يافته   

۲. کورم   

۳. ساقه تغيير شکل يافته   

۴. ريشه متورم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧- عمدتا براي کشت سيب زميني از چه قسمتي از گياه استفاده مي شود؟

۱. غده

۲. ريشه   

۳. دانه

۴. بذر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨- حساسيت سيب زميني به شوري در چه حدي هست ؟

۱. بي تفاوت

۲. حساس  

۳. بسيار  حساس

۴. مقاوم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩- کدام يک از ارقام سيب زميني به شرح زير دير رس هستند؟

۱. ابلق

۲. کوزيما  

۳. آلفا

۴. کاتادين

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠- غده سيب زميني داراي چند درصد پروتئين هست ؟

۱. دو درصد

۲. پنج درصد  

۳. ده درصد

۴. هفت درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١- سطح بحراني فسفر در خاک براي سيب زميني چند پي پي ام هست ؟

۱. سي تا چهل  

۲. بيست تا سي  

۳. پنج تا ده

۴. ده تا بيست

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف ب ج د

________________

٢٢- موطن اصلي آفتابگردان کجاست ؟

۱. انگلستان

۲. ايران   

۳. جنوب آمريکا  

۴. کنيا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣- عمق کاشت بذر آفتابگردان چند سانتي متر بايد باشد؟

۱. دو تا سه

۲. چهار تا شش  

۳. دو تا چهار  

۴. سه تا پنج

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤- برداشت مکانيزه آفتابگردان با چه درصدي از رطوبت دانه ها امکان پذير است ؟

۱. ده تا دوازده درصد 

۲. شانزده تا هيجده درصد  

۳. چهارده تا پانزده درصد   

۴. پانزده تا هفده درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥- درصد روغن دانه گلرنگ در شرايط مطلوب تا چند درصد مي رسد؟

۱. سي و پنج درصد   

۲. پنجاه و پنج درصد 

۳. پنجاه درصد  

۴. چهل و پنج درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦- حداقل درجه حرارت لازم براي جوانه زني گياه  گلرنگ زراعي چند درجه سانتي گراد مي باشد؟

۱. ده تا دوازده   

۲. چهار و نيم تا پنج 

۳. پانزده تا هفده  

۴. دو تا چهار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧- ميزان بذر مورد نياز براي کاشت گلرنگ چند کيلو گرم مي باشد؟

۱. بيست و دو تا بيست و پنج   

۲. شانزده تا هيجده

۳. چهارده تا شانزده  

۴. هيجده تا بيست و دو

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨- گياه زراعي کلزا به کداميک از عناصر زير بيشتر نياز دارد؟

۱. ازت

۲. فسفر   

۳. پتاسيم  

۴. نيترات  آمونيوم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩- گياه زراعي بادام زميني اساسا از نظر نياز حرارتي در چه گروهي از گياهان قرار مي گيرد؟

۱. سرما دوست و روز کوتاه 

۲. سرما دوست و روز بلند

۳. گرما دوست و روز کوتاه 

۴. گرما دوست و روز بلند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠- حداقل درجه حرارت لازم براي جوانه زني کنجد چند درجه سانتي گراد هست ؟

۱. بيست

۲. هفده   

۳. سي

۴. بيست و چهار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام سجاد (ع) : پس چه بسا دشمني را كه بر من شمشيرش را از روي دشمني از غلاف و نيام بيرون آورد ، و دم كارد بزرگ خود را براي من تيز نمود ، و طرف تيزي آن را برايم نازك گردانيد ، و زهرهاي كشنده اش را براي من با آب در هم كرد ، و من را آماج تيرهايش كه از هدف و نشانه نمي گذرد قرار داد ، و چشم حراست و پاسبانيش از من نخفت ، و در دل گذراند كه شر و بدي به من برساند ، و از آب بسيار تلخ ، تلخي آن شر و بدي كه نمي شود آشاميد آبم دهد ( خواست زياني به من وارد سازد كه بر اثر آن نابودم گرداند )