آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

روانشناسي عمومي کد 1217114

عنــوان درس :( روانشناسي عمومي ,روانشناسي عمومي (مديريت جهانگردي

ترم اول سال 91-92

عنــوان درس 🙁 روانشناسي عمومي ,روانشناسي عمومي (مديريت جهانگردي

رشته تحصيلي/کد درس :مديريت جهانگردي ۱۲۱۷۰۰۴ – ,کتابداري و اطلاع رساني ,کتابداري ۱۲۱۷۱۱۴

ــــــ

١- در کدام يک از روش هاي تحقيق روانشناسي از مشاهده دقيق و تکرار به منظور جمع آوري اطلاعات استفاده مي شود؟

۱.باليني

۲.همبستگي   

۳.آزمايشي   

۴.ميداني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢- کدام مکتب روانشناسي بر اين باور است که رفتار محصول محرک بيروني است ؟

۱.روانکاوي   

۲.شناخت گرايي

۳.رفتارگرايي   

۴.انسان گرايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣- دانشمنداني مانند مزلو و راجرز در کدام مکتب روانشناسي قرار دارند؟

۱.انسان گرايي  

۲.رفتار گرايي  

۳.شناخت گرايي

۴.ساخت گرايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- در روانشناسي رشد افزايش قد و وزن يا اندازه فيزيکي بر چه چيزي دلالت دارد؟

۱.تکامل  

۲.نمو 

۳.نضج

۴.رشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥- از ديدگاه موريس دبس  از تولد تا ۳ سالگي به چه دوره اي معروف است ؟

۱.نوزادي

۲.پرستاري از کودک  

۳.مهد کودک  

۴.کودکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦- چه کسي بر اين باور است دلبستگي در کودکان مانند نقش پذيري در حيوانات است ؟

۱.بالبي

۲.فرويد

۳.ملاني کلاين  

۴.اسکينر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧- کدام دانشمند دوره نوجواني را دوره بي سرو ساماني رواني دانسته است ؟

۱.لوين

۲.کرو

۳.هال 

۴.اريکسون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨-در مر احل خواب وقتي فردي چشمانش را مي بندد و در حالت آرميده اي قرار دارد داراي چه امواج مغزي ديده مي شود ؟

۱.بتا 

۲.الفا 

۳.دلتا 

۴.تتا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩- نيکوتين جزء کدام دسته از داروها قرار دارد؟

۱.کند ساز ها  

۲.مخدرها   

۳.توهم زاها   

۴.محرک ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠- در ديدگاه رفتار گرايي يادگيري تابع چه اصلي است ؟

۱.شناخت

۲.بينش

۳.شباهت

۴.تداعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١- ترسيدن کودک از پرستاري که به او آمپول تزريق کرده است  در شرطي سازي کلاسيک چه مي گويند؟

۱.محرک شرطي  

۲.پاسخ شرطي  

۳.محرک غير شرطي  

۴.پاسخ غير شرطي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

١٢- کدام دسته از اختلالات از طريق شرطي سازي کلاسيک به وجود مي آيد؟

۱.شخصيت   

۲.رفتاري

۳.پسيکو سوماتيک

۴.جسماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣- اگر معلمي هر دوشنبه تکاليف بچه ها را مورد بررسي قرار دهد از کدام برنامه تقويتي استفاده نموده است ؟

۱.فاصله ثابت  

۲.فاصله متغير  

۳.نسبي ثابت  

۴.نسبي متغير

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤- کدام دانشمند يادگيري را شامل ۴ فرايند ،توجه ،يادآوري ،باز توليد و تقويت مي داند ؟

۱.اسکينر

۲.ثورندايک   

۳.تولمن

۴.بندورا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥- کدام حافظه در مهارت ها و بهبود در برخي از تکاليف ادراکي و حرکتي نمايان مي شود؟

۱.اخباري

۲.اجرايي

۳.نا آشکار   

۴.آشکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦- کدام حافظه دلالت بر دانش عمومي فرد دارد؟

۱.معنايي

۲.آشکار

۳.رويدادي   

۴.ناآشکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧- کدام دانشمند بر اين باور است که ويژگي هاي هدف ،بر انگيزش موجود زنده تاثير دارد؟

۱.والترکنن   

۲.ويليام جيمز  

۳.هال 

۴.ادوارد دسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨- با مصرف غذا چه تغييراتي در بدن روي ميدهد؟

۱.درجه حرارت بدن افزايش سوخت و ساز کاهش  

۲.درجه حرارت بدن کاهش سوخت و ساز کاهش

۳.درجه حرارت بدن کاهش سوخت و ساز افزايش  

۴.درجه حرارت بدن افزايش سوخت و ساز افزايش

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩- طبق تحقيقات انجام گرفته با کدام آزمون ميتوان نياز به پيشرفت را مورد اندازه گيري قرار داد؟

1. TAT

2. MMPI

3. CAT

4. رورشاخ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- طبق نظريه لازاروس زير بناي همه حالت هاي هيجاني چيست ؟

۱.عوامل محيطي

۲.ارزيابي شناختي

۳.عوامل زيستي  

۴.عوامل ژنتيکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١- کدام يک از ساختار هاي مغزي زيرنقش اساسي  در سازماندهي پاسخ هاي هيجاني ندارد ؟

۱.آميگدال   

۲.تالاموس   

۳.هيپوتالاموس  

۴.هيپوکامپ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢- کدام دانشمند با روش تحليل عاملي  شخصيت را از زواياي مختلف مورد بررسي قرار داد؟

۱.جرج کلي   

۲.کتل

۳.فرويد

۴.يونگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

٢٣- در نظريه فرويد کدام پايگاه شخصيتي بر اساس اصل  لذت عمل مي کند؟

۱.من 

۲.فرامن

۳.بن  

۴.من ونهاد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤- کدام دانشمند بر اين باور است که من همان ذهن هوشيار است که حس تداوم و هويت را ايجاد مي کند؟

۱.يونگ

۲.آدلر

۳.جورج کلي   

۴.آلپورت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥- در ديدگاه هانس سليه در کدام مرحله انرژي لازم براي سازگاري از بين مي رود و ارگانيسم  ضعيف مي شود؟

۱.هشدار

۲.خطر

۳.مقاومت   

۴.فرسودگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦- کدام يک از ويژگي هاي ذيل از ويژگي هاي افراد سرسخت مي باشد؟

۱.پر انرژي   

۲.رقابت جويي  

۳.مبارزه جويي  

۴.پر حوصله

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧- عميق ترين و پايدارترين پاسخ به نفوذ اجتماعي چيست ؟

۱.متابعت

۲.همانند سازي  

۳.دروني سازي  

۴.به هم پيوستگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨- مجموعه سازمان يافته اي از باورها و احساسات که فرد نسبت به چيز مشخصي دارد چه مي گويند؟

۱.طرحواره   

۲.تصورات قالبي

۳.درجه همساني

۴.درجه توافق پذيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩- در روانشناسي اجتماعي تلاش در جهت تغيير نگرش ديگران را چه ميگويند؟

۱.همانند سازي  

۲.همرنگي   

۳.متابعت

۴.متقاعد سازي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠- کدام دسته از افراد زيربيشتر  در معرض سکته قلبي قرار دارند؟

1. A

2. B

۳.پارانوئيد   

۴.وسواسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام سجاد (ع) : پس در حالي كه به مدد تو ياري مي طلبيد ، و با ناتواناييش به ياري تو نيرو مي يافت به جنگ ايشان ( دشمنانت ) قيام نمود