آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

راهنمایی و مشاوره گروهی كد 1211409

نام درس : راهنمايي و مشاوره گروهي

ترم اول سال90-91

 

نام درس : راهنمايي و مشاوره گروهي

رشته تحصیلی-کد درس : مشاوره ١٢١١٤٠٩

ــــــــ

 

١.دو اصطلاح «بيمار» و «مراجع » به ترتيب براي کداميک از فعاليت هاي زير بکار مي رود؟

 الف . مشاوره – راهنمايي                  ب. روان درماني – مشاوره

 ج. مشاوره – روان درماني                  د. راهنمايي – مشاوره

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢. مراجعان کداميک از فعاليتهاي زير داراي مشکلات حادتري هستند؟

 الف . راهنمايي   ب. مشاوره                        ج. روان درماني  د. مشاوره گروهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣. طبق نظر کارل يونگ ، مشکل اصلي همه بيماراني که به او مراجعه کردهاند، در نهايت …………….. بوده است .

 الف . کسب سرمايه                         ب. فراموش کردن ارزشها

 ج. انزوا                                      د. يافتن يک جهان بيني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤. طبق نظر صاحبنظران ، موضوع اصلي سومين انقلاب روانپزشکي چيست ؟

 الف . جامعه درماني                        ب. روان درماني فردي

 ج. مشاوره گروهي                          د. مشاوره فردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥. ماهيت فعاليت گروههاي راهنمايي چگونه است ؟

 الف . درماني         ب. تاديبي           ج. تربيتي            د. پيشگيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦. کداميک از موارد زير جزء رايج ترين شکلهاي کلاسهاي راهنمايي نيست ؟

 الف . کلاسهاي آموزش بهداشت فردي    ب. کلاسهاي راهنمايي شغلي

 ج. کلاسهاي شناخت عواطف              د. کلاسهاي خودشناسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧. طبق نظر کارل راجرز، شرط لازم براي ايجاد يک رابطه درماني مناسب چيست ؟

 الف . بي ريايي   ب. درک امپاتيک  ج. رعايت مثبت نامشروط  د. همه موارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨. رفتارهايي چون تعصب يا انحصارطلبي مربوط به کدام گروه رفتاري هستند؟

 الف . رفتارهايي که بر خود گروه و گروههاي ديگر آشکار است .

 ب. رفتارهايي که خود گروه بدان واقف نيست ولي گروههاي ديگر به آن آگاهند 

ج. رفتارهايي که خود گروه به آن واقفند ولي گروههاي ديگر از آن بي خبرند 

د. رفتارهايي که خود گروه و ديگر گروهها از آن بي خبرند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩. در کداميک از موارد زير، مراتب مربوط به مراحل پيشرفت کار در مشاوره گروهي رعايت شده است ؟  الف . امنيت – پذيرش – مسئوليت – عمل و اختتام  ب. پذيرش – مسئوليت – امنيت – عمل

 ج. پذيرش – امنيت – عمل – اختتام    د. امنيت – مسئوليت – عمل – اختتام

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠. اصل « راه حل ها متعدد هستند» مربوط به کدام مرحله از مراحل تکامل گروه است ؟

 الف . آميزش         ب. انتقال            ج. کار                د. اختتام

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١. کداميک از موارد زير جزء عوامل درماني نيست ؟

   الف . ايجاد اميد   ب. نوع دوستي   ج. استقلال فردي  د. تخليه رواني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢. ارشاد، پيشنهاد و راهنمايي درمانگر به بيماران خود در مورد مشکلات زندگي ، اشاره به کداميک از عوامل درماني دارد؟

 الف . همبستگي گروهي                    ب. انتقال اطلاعات

 ج. عموميت                                 د. رفتار تقليدي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣. وجود افراد خيالي در ذهن بيمار، زمينه ساز بروز کداميک از مشکلات زير است ؟

 الف . اختلال رواني ب. سرخوردگي   ج. مشکلات جسمي د. فراموشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤. کداميک از موارد زير از جمله نتايجي است که شخص بيمار با مشاهده ساير اعضا و کسب بازخورد از آنها دريافت مي کند؟

 الف . به ماهيت اعضا خارج از گروه پي مي برد

 ب. با نظر ديگران نسبت به خودش آشنا مي شود

 ج. با نظر ديگران نسبت به خودشان آشنا مي شود

 د. با اعضا خارج از گروه آشنا مي شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥. چه کسي معتقد است روان درماني باعث تغيير معني داري در رفتار بيمار نمي گردد؟

 الف . آيزنک          ب. کارکوف          ج. راجرز             د. دال

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦. طبق نظر «اريک فرام» شرط دوست داشتن ديگران چيست ؟

 الف . اينکه ديگران ما را دوست داشته باشند  ب. دوست داشتن خود

 ج. برخورداري از عزت نفس بالا           د. ديگران افرادي محترم باشند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧. اصطلاح « عزت اجتماعي » با کداميک از مفاهيم زير همخواني بيشتري دارد؟

 الف . محبوبيت گروهي                     ب. سازگاري درون گروهي

 ج. تشخص گروهي                         د. مقبوليت فردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨. احتمال بروز خصومت و تعارض (آشکار) در کداميک از وضعيت هاي زير بيشتر است ؟

 الف . گروه ناهمبسته   ب. گروه متخاصم  ج. گروه همبسته  د. گروه کاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩. کداميک از عبارات زير درباره تخليه رواني صحيح است ؟

 الف . تخليه رواني در خلا ممکن است    

ب. تخليه رواني يک پديده فردي است

  ج. تخليه رواني بيشتر در محيط امن بروز مي کند 

   د. تخليه رواني مايه آزار روحي مي شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠. روان درماني اگزيستانسياليستي ، اساساً متمرکز بر ………………… است .

 الف . بودن شناسي ب. شناخت شناسي ج. جامعه شناسي  د. انسان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١. از جمله مراجعاني که مي توان از آنها در گروه درماني پويا استفاده کرد، ……………………….. مي باشد.

 الف . بيماران پارانوئيدي                         ب. افرادي که از کمبود اعتماد به نفس رنج مي برند

 ج. افراد فوقالعاده خودشيفته               د. افراد روان پريش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢. از جمله مهمترين معيارها که براي تشخيص گروه ناموفق از آنها استفاده مي شود، عبارتست از:

 الف . تعداد جلسات نشست گروهي       ب. سازگاري اجتماعي

 ج. ترک زودرس                            د. برخورداري از اهداف

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣. در چه حالت احتمال ترک گروه توسط فرد افزايش مي يابد؟

 الف . آنچه فرد از گروه کسب مي کند بيشتر از آنچه براي گروه فدا مي کند باشد.

 ب. آنچه فرد از گروه کسب مي کند کمتر از آنچه براي گروه فدا مي کند باشد.

 ج. زماني که همبستگي گروهي تهديد مي شود.

 د. وقتي اعضاي گروه افراد متعهد نباشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤. طبق نظريه « عدم توازن» ، يادگيري چه زماني رخ مي دهد؟

 الف . زماني که انسان دچار عذاب رواني شود  ب. وقتي فرد در گروه نامتجانس قرار گيرد

ج. زماني که نيازهاي رواني برآورده شود   د. وقتي فرد در يک حالت عدم تعادل قرار گيرد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥. در هر گروهي ، عمدتاً دو نقش رهبري وجود دارد که عبارتند از:

 الف . نقش مدير – نقش حامي            ب. نقش حامي – نقش ناظر

 ج. نقش محرک – نقش ناظر              د. نقش محرک – نقش حامي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦. از جمله ويژگيهاي گروه درماني از نوع « ماراتون » چيست ؟

 الف . تعداد اعضا کم است                  ب. مدت نشست کوتاه است

 ج. مدت نشست ها طولاني است          د. تعداد نشست ها زياد است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧. در چه زماني ابتکار عمل به طور مساوي در اختيار اعضاي گروه قرار مي گيرد؟

 الف . وقتي تماس چشمي درمانگر با اعضاي گروه به طور مساوي باشد.

 ب. زماني که اعضاي گروه همجنس باشند.

 ج. زماني که اعضاي گروه از دانش برابر برخوردار باشند.

 د. وقتي اعضاي گروه از پيشينه تجربي يکساني بهره ببرند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨. حداقل تعداد نشست هاي يک گروه درماني چقدر است ؟

 الف . بيست جلسه  

ب. هشت تا ده جلسه  

ج. پنج جلسه                                                       

د. بر حسب شرايط متفاوت است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩. کداميک از موارد زير درباره « بازي درماني گروهي » صحيح نيست ؟

 الف . تکيه درمان بر تک تک کودکان است .      ب. اهداف گروهي مورد توجه قرار مي گيرد.

 ج. بر همبستگي گروه تاکيد نمي شود.  د. فعاليت هر يک از کودکان ربطي به سايرين ندارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠. کمک به تجديد قواي مراجع معلول براي اينکه به حداکثر سودمندي براي خود و جامعه برسد، چه ناميده مي شود؟  الف . توانبخشي   ب. گروه درماني  ج. مشاوره گروهي د. روانپزشکي گروهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام مهدی (عج) : ستمكاران پنداشتند كه حجت خدا نابود شدني است ، در حالي كه اگر به ما اجازه سخن گفتن داده مي شد ، شك و ترديد از ميان برداشته مي شد .

عنــوان درس :راهنمايي و مشاوره گروهي

تابستان91

عنــوان درس :راهنمايي و مشاوره گروهي

رشته تحصيلي /کد درس :علوم تربيتي (مشاوره وراهنمايي )چندبخشي ۱۲۱۱۴۰۹

ــــــ

١- اگر هدف عمده روان درماني را تغيير رفتار وشخصيت تلقي کنيم دو مسئله اصلي عبارت است از اين که :

۱. چه چيزي و چه کسي بايد تغيير کند. 

۲. چه چيزي بايد تغيير کند و چطور اين تغيير عملي است .

۳. چرا بايد تغيير ايجاد شود و چگونه 

۴. چطور و از چه زماني بايد تغيير انجام شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢- به زعم علماي امروز عظيم ترين بخش از سومين انقلاب روانپزشکي چيست ؟

۱. آسيب شناسي رواني   

۲. آزادکردن ديوانگان از غل و زنجير

۳. پيدايش روان درماني   

۴. روان درماني گروهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣- تماس براي ايجاد تغيير در احساسات برداشت ها، نگرش ها و رفتاري که مخل فرد طالب درمان يا اطرافيان او است چه ناميده مي شود؟

۱. روان درماني   

۲. هيپنوتيزم 

۳. روانشناسي 

۴. مددکاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- کداميک از عبارت هاي زير صحيح نيست ؟

۱. در روان درماني ، هدف اينست که بيمار به آنچه که فاقد آن است ، دست يابد.

۲. در طول تاريخ ، برخي حکومت ها از روان درماني براي شستشوي مغزي افراد بهره گرفته اند.

۳. مي توان گفت هدف روان درماني تثبيت است نه تغيير.

۴. هدف روان درماني استقلال و خود رهبري بيشتر فرد است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥- براي اولين بار اصطلاح روان درماني گروهي را چه کسي به کاربرد؟

۱. مسمر   

۲. مورينو 

۳. پرت   

۴. راجرز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦-هدف عمده کدام يک از گروه ها ارائه اطلاعات به منظور کمک براي طرح ريزي و تصميم گيري افراد صورت مي گيرد؟

۱. گروه بزرگ راهنمايي   

۲. گروه کوچک راهنمايي 

۳. نشست هاي کلاسي   

۴. گروههاي روابط انساني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧- در گروههاي مشاورتي مورد-مدار، مشاور چه نقشي بر عهده دارد؟

۱. درمانگر 

۲. تسهيل کننده 

۳. تصميم گيرنده   

۴. تحليلگر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨- در فعاليت هاي گروهي ، وقتي که رويکرد «سپس -آنجا» مورد توجه قرار مي گيرد، گذشته چه نقشي دارد؟

۱. به آن توجهي نمي شود.

۲. جزء طبيعي زندگي فرد و گروه است که بايد حال را تسهيل کند.

۳. به گذشته پرداخته مي شود تا از حال اجتناب شود.

۴. توجه بر روي گورستان خاطرات متمرکز مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩- از نظر « جامعه شناسي بيماري »، مهمترين شرايطي که با شروع بيماريهاي رواني ارتباط پيدا مي کند، عبارتست از:

۱. شرايط توام با فشار(روحي ) 

۲. شرايط تسهيل کننده بيماري

۳. شرايط مربوط به سبک زندگي   

۴. شرايطي همچون اعتياد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠- در مدل «چهارچوب روابط »، مواردي چون اسرار و حساسيت ها و ظاهرآرايي ها به کدام ناحيه چهارچوب مربوط است ؟

۱. ناحيه رفتار و انگيزش هاي معلوم بر خود و ديگران .

۲. ناحيه اعمالي که ديگران مي بينند ولي خود از آن بي خبريم .

۳. ناحيه اموري که خود از آن باخبريم ولي ديگران آگاهي ندارند.

۴. ناحيه انگيزش هاي ناشناخته بر خود و ديگران .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١- در چه حالت آمادگي فرد براي تغيير و رشد به سوي مراحل بالاتر کمال بيشتر مي گردد؟

۱. هر چه حالت بي پردگي – پذيرندگي شخص بيشتر باشد. 

۲. هر چه پافشاري روي نگرش هاي فرد بيشتر باشد.

۳. هر چه حالت خطر کردن در فرد بيشتر  باشد. 

۴. هر چه حالت صراحت شخص کمتر باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢-مي دانيد نياز به امنيت به پنج طريق متجلي مي شود، کدام يک متاثر از شرايط اجتماعي است و بيشتر از اموري مانندسياست هاي بيمه ، بازنشستگي و غيره تامين مي شود؟

۱. تامين مادي در جهت خودشکوفايي   

۲. سلامت جسماني و احتراز از خطر و آسيب جسماني

۳. اعتماد به نفس 

۴. محبت و تعلق

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- مفهوم «همبستگي » در روان درماني گروهي مترادف کداميک از مفاهيم زير در مشاوره فردي است ؟

۱. پيوند   

۲. پذيرش   

۳. همياري   

۴. همدلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤- بيان هدف از تشکيل گروه يا کلاس ، يعني نوعي معرفي و معارفه جزء لاينفک کداميک از مراحل دوره حيات گروه است ؟

۱. دوره گرم شدن   

۲. دوره فعاليت   

۳. دوره پيشرفت 

۴. دوره اختتام

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- اين اصل که «توجه به وضع حاضر مهم است .»، از جمله اصول زيربنايي کداميک از مراحل تکامل گروه است ؟

۱. آميزش 

۲. انتقال 

۳. کار 

۴. اختتام

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦-در مشاوره گروهي ، آگاهي عميق از خود در چه صورت فراهم مي شود؟اين که فرد خود را عميق تر بشناسد و راه هاي برخورد با ديگران را يادبگيرد به کدام يک از اصول مرحله انتقال اشاره دارد؟

۱. افراد خود خود را بهتر درک مي کنند 

۲. هرکس مسئول رفتار خويش است

۳. بازبودن 

۴. تصميم با خود فرد است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧- يکي از نشانه هاي اينکه فرد باز تر بودن را آموخته است ، اينست که :

۱. نسبت به انتقاد حساسيت از خود نشان دهد.   

۲. از طرد شدن احساس ترس نمايد.

۳. به اعضاي گروه اعتماد نداشته و آنها را رقيب خود بداند.   

۴. حالت دفاعي کمتري و ترس کمتر از طردشدن داشته باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨- در گروه درماني ، عوامل درماني به کداميک از موارد زير اشاره دارد؟

۱. ظاهر و شکل يک مکتب درماني .   

۲. فنون مورد استفاده در يک مکتب درماني .

۳. مکانيسم هاي بنيادين تغيير   

۴. زبان خاص يک مکتب درماني .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩- در جلسات درمان گروهي ، گرانبهاترين تجربه براي بيمار اينست که احساس کند مي تواند……………. .

۱. بيماري خود را پنهان کند. 

۲. به حال ديگران مفيد باشد.

۳. آزادانه اظهار نظر کند. 

۴. بيماري ديگران را درمان کند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- وقتي بيماري با مشاهده درمان بيماراني با مشکلات مشابه ، براي درمان خود سود مي برد، اين امر به چه معني است ؟

۱. يادگيري جانشين   

۲. درمان اکتسابي   

۳. خود درماني   

۴. درمان گروهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١- در فعاليت هاي درماني گروه ، کداميک از الگوهاي رفتاري زير ديرتر خود را نشان مي دهد؟

۱. رفتارهاي توام با خشم .   

۲. رفتارهاي مربوط به پرده پوشي .

۳. رفتارهاي مربوط به بزرگنمايي . 

۴. رفتارهاي بيمارگونه همچون دوستي سريع با جدايي ناگهاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢- نتيجه تمام عوامل موثر بر اعضاي گروه که آنها را به گروه پاي بند مي سازد، چيست ؟

۱. همدلي 

۲. همبستگي 

۳. حس رقابت 

۴. هميازي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣- کاتارسيس چيست ؟

۱. تخليه روان 

۲. استقلال

۳. پنهان کردن احساسات   

۴. تعصب

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤- کداميک از موارد زير درباره تخليه رواني صحيح است ؟

۱. تخليه رواني در خلاء ممکن است . 

۲. تخليه رواني يک پديده فردي است .

۳. تخليه رواني در محيط امن بروز مي کند.   

۴. تخليه رواني مايه آزار روحي مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥- روان درماني اگزيستانسياليستي اساسا متمرکز بر کداميک از موارد زير است ؟

۱. بودن شناسي   

۲. شناخت شناسي   

۳. جامعه شناسي 

۴. انسان شناسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦- در مشاوره گروهي ، درمانگر بايد به چه هدفهايي توجه داشته باشد؟

۱. اهداف فردي که مربوط به تک تک اعضاء است .   

۲. اهداف کلي که به مقاصد عمومي گروه بر مي گردد.

۳. به اهدافي که خود براي گروه در نظرمي گيرد. 

۴. به اهداف کلي و فردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧- از جمله مهمترين معيارها که براي تشخيص گروه ناموفق از آن استفاده مي شود، کدام است ؟

۱. تعداد جلسات نشست گروهي   

۲. سازگاري اعضاي گروه

۳. ترک زودرس   

۴. برخورداري از اهداف

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨- در چه حالت احتمال ترک گروه توسط فرد افزايش مي يابد؟

۱. آنچه فرد از گروه کسب مي کند، بيشتر از آنچه براي گروه فدا مي کند، باشد.

۲. آنچه فرد از گروه کسب مي کند، کمتر از آنچه براي گروه فدا مي کند، باشد.

۳. زماني که پاداش ها غالب  مي شود.

۴. وقتي اعضاي گروه افرادي گمنام باشند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩- کداميک از موارد زير درباره «بازي درماني گروهي » صحيح نيست ؟

۱. تکيه درمان بر تک تک کودکان است . 

۲. اهداف گروهي مورد توجه قرار مي گيرد.

۳. بر همبستگي گروه تاکيد نمي شود.   

۴. فعاليت هر يک از کودکان ، ربطي به سايرين ندارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠- پادزهر درمان کودکي که احساس مي کند جزئي از او زشت است و انتظار تغيير را «طرد» تلقي مي کند، چيست ؟

۱. اصرار براي تغيير.   

۲. اجبار کودک به تغيير. 

۳. پذيرش کامل . 

۴. تحريک انگيزه او.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام صادق (ع) : مؤمن ، مؤمن نباشد تا آن كه ترسان و اميدوار باشد و ترسان و اميدوار نباشد تا براي آنچه از آن مي ترسد و به آن اميدوار است عمل كند .

عنــوان درس :راهنمايي و مشاوره گروهي

ترم اول سال 91-92

عنــوان درس :راهنمايي و مشاوره گروهي

رشته تحصيلي/کد درس :علوم تربيتي (مشاوره وراهنمايي )چندبخشي ۱۲۱۱۴۰۹

ـــــــــ

١عمل زنجير برداشتن از پاي بيماران رواني اولين بار توسط چه کسي مطرح شد؟

۱.ماور   

۲.گزدا  

۳. پينل  

۴.گيبسون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢امروزه اصطلاح روان درماني به …………………. اطلاق مي شود که براي بهبود بخشيدن به انواع مشکلات عاطفي يا رفتاري صورت مي گيرد؟

۱.راهنمايي

۲. مشاوره

۳. مد اخلاقي   

۴.روانکاوي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣مرکز گروههاي راهنمايي بر کداميک از موارد زير است ؟

۱.آزادي عمل ، فعال بودن اعضاي گروه  

۲. ايجاد تغيير در آگاهي افراد

۳.ايجاد روابط و همانند سازي و حمايت عاطفي اطرافيان  

۴. موضوعات آموزشي ،مهارت ها ، و اطلاعات

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤قديمي ترين شيوه و فن راهنمايي کدام مورد است ؟

۱.بحث

۲. کلاس هاي راهنمايي   

۳. کارگروهي  

۴. گروههاي راهنمايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥گلسر اکثر مشکلات موجود در زندگي را ناشي از چه مي داند؟

۱.عدم بازخورد

۲. نفي واقعيت  

۳. گذشته افراد  

۴. عدم تقويت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦به اعمال و اموري که ديگران مي بينند (عيوب ) ولي خود از آنها غافل هستيم جزء کدام يک از ربع هاي چهارچوب روابط مي باشد؟

۱.ربع سوم   

۲. ربع چهارم  

۳. ربع اول   

۴. ربع دوم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧در کداميک از موارد زير مراتب مراحل تکامل گروهي رعايت شده است ؟

۱.امنيت – مسئوليت – عمل – اختتام  

۲. پذيرش – امنيت   – اختتام

۳.گرم شدن – فعاليت و اختتام 

۴. پذيرش – فعاليت و اختتام

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨در چه صورتي رخداد صراحت در بيان احساسات و رفتار در مرحله آميزشي روي مي دهد؟

۱.مقبوليت فرد در نزد ساير اعضاي گروه   

۲. وجود جوي ايمن

۳.وجود اعتماد متقابل 

۴.صميميت و نزديکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩کداميک جزء اصول زير بنايي انتقال نمي باشد؟

۱.مزايايي باز بودن

۲. تصميم کار با خود فرد است

۳.افراد رفتار خود را خود بهتر درک مي کنند 

۴. هر کس مسئول رفتار خويش است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠کدام مورد بر مهمترين ارزش مشاوره اي گروهي دلالت دارد؟

۱.فراهم کردن شرايط تفحص در طرف گوناگون رسيدن به يک راه حل

2. محبت روي رفتار و اعمال ناموفق و ناراحتي زاي فرد

3. آمادگي طرح مسائل و نگراني هاي خود در گروه

۴.استقبال از ياري ديگران در درک و حل مسائل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١اصل «لازمه شناخت و قبول خود ، کاستن حالت دفاعي  است » مربوط به کدام مرحله از تکامل گروه است ؟

۱.آميزش  

۲. انتقال

۳. کار   

۴. اختتام

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢اصطلاح «گروه درماني » يک عنوان بسيار ………………..است .

۱.مفهومي  

۲. انتزاعي  

۳. جامع  

۴.کلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣در جلسات درماني ،گرانبهاترين تجربه براي بيماران رواني کدام مورد است ؟

۱.اندرز دادن و اندرز طلبيدن

۲. مي توانند به حال ديگران مفيد باشند  

۳.ايجاد اميد   

۴. تغيير شخصيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤رفتار توام با همبستگي ، از بافت هاي ذاتي انسان است بر کدام مفهوم زير دلالت دارد؟

۱.تصحيح عاطفي تجربيات

۲. گروه يک جهان کوچک اجتماعي 

۳.اهميت روابط همنشينانه

۴. رشد مهارت اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥يکي از اصلي ترين مفاهيم در هر يک از مباحث و مکاتب مربوط به تغيير شخصيت کدام مورد است ؟

۱.ميل به تحقيق خويشتن   

۲. ارزش يافتن و مورد طلب وخواست بودن  

۳.تجربه عميق همنشينانه   

۴. عزت نفس

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦محبوبيت در گروه از چه طريقي اثر درماني خود را نشان مي دهد؟

۱.همبستگي گروهي وحضور در گروه 

2. تاثير بر عزت نفس وتقويت مهارتهاي اجتماعي تطابقي

3. ابراز خويش و سازگاري درون گروهي

۴.حفظ احساس ارزش شخصي و حفظ روابط همنشينانه معني دار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧تخليه رواني بيشتر در چه محيطي و شرايطي بروز مي کند؟

۱.امن

۲. خلا

۳. نامطمئن  

۴.عدم تعادل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨يکي از مهم ترين عوامل براي رد يا قبول مراجع به عضويت گروه ،…………………………………. است ؟

۱.همبستگي او با گروه

۲. انحراف او از گروه 

۳.اهميت گروه براي او 

۴.مقبوليت بين اعضا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩دو عامل عمده در ابعاد تجانس يا عدم تجانس در گروه کدام مورد است ؟

۱.جنسيت و وضع رواني افراد   

۲. سن و وضع رواني افراد  

۳.جنسيت و سن

۴. جنسيت و بلوغ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠از جمله عواملي که در رفتار کلامي افراد اثر قاطع دارد عبارتند از:

۱.عزت نفس ومحتويات ذهني افراد   

۲. بلوغ و رشد رواني اجتماعي  

۳.عزت نفس وسطح تحصيلي افراد  

۴.پايگاه اقتصادي -اجتماعي و سطح تحصيلي افراد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١تعداد اعضا در گروه هاي تعليم حساسيت معمولا چند نفر است ؟

۱.بين دوازده الي شانزده نفر

۲.کمتر از سه يا چهار نفر

۳.هفت نفر

۴. پنج تا ده نفر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢آنا فرويد چه راه درماني در مورد کودکي که به علت ضعت اساسي و دلبستگي اوليه با مادر در پاسخ و عکس العمل هاي خود نامطمن باشد مطرح ميکند ؟

۱.رفتن به مهد کودک

۲. بازي درماني گروهي

۳.درمان فردي

۴. درمان گروهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣برون ريزي در« درمان فردي » بيشتر جنبه ………. دارد ؟

۱.توجه و مساعدت 

۲. تقويت

۳.انگيزشي

۴. تداعي آزاد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤رابطه بين بصيرت و سازگاري …………….. است ؟

۱.پيچيده   

۲. کلي

۳. مبهم

۴. بديهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥شرط اصلي پذيرش در گروه درماني فعاليت چيست ؟

۱.دارا بودن رفتار يا نشانه هاي انحراف  

۲. دارا بودن عزت نفس پايين

۳.برخورداري از عطش اجتماعي

۴. روان نژند بودن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦کدام يک از عوامل درماني يک امر ويژه گروه درماني نيست  بلکه در مشاوره فردي و حتي مراودات عادي هم به وجود مي آيد ؟

۱.عموميت  

۲. ايجاد اميد

۳.انتقال اطلاعات   

۴. نوعدوستي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧لازمه ي تغيير ……………… است ؟

۱.کسب الگو هاي رفتاري 

۲. درک ديگران

۳.کمک و ياوري ديگران 

۴.عمل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨از  مسائل عمده عقب ماندگان ذهني چيست ؟

۱.طرد شدن

۲. برقراري ارتباط

۳.شکست  

۴. سازگاري شغلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩کدام يک جز ملاک هاي بازخورد مفيد محسوب نمي شود ؟

۱.توصيفي است نه ارزيابانه

۲.کيفي است ، نه کمي

۳.اخص است ، نه اعم  

۴. طلبيده است ، نه تحميلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠باز خورد وقتي مخرب است که صرفا در جهت …………..

۱.مسائل مشکل گشايي و حل

۲. ارضاء نيازهاي بازخورد دهنده

۳.تمرکز محض بر تکاپوي رواني

۴. رشد مهارت هاي رابطه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
حضرت فاطمه (س) : شيعيان ما از بهترين افراد اهل بهشتند ، و همه دوستان ما و دوستان دوستان ما و دشمنان دشمنان ما و كسي كه با قلب و زبان تسليم ما اهل بيت شده ، در صورتي كه از اوامر ما سرپيچي كنند و نواهي و موارد پرهيز را محترم نشمرند ، از شيعيان واقعي ما نخواهند بود ، با اين حال جايگاهشان در بهشت خواهد بود ، ولي بعد از پاك شدن از گناهان به وسيله بلاها و مصيبتها در دنيا ، يا تحمل مشكلات و شدائد روز قيامت و يا قرار گرفتن اندك زماني در طبقات بالاي جهنم و چشيدن عذاب ، تا اينكه ما به خاطر دوستي شان با ما نجاتشان داده و آنان را به پيشگاه خودمان انتقال خواهيم داد .

عنــوان درس :راهنمايي و مشاوره گروهي

ترم دوم سال 92-91

عنــوان درس :راهنمايي و مشاوره گروهي

رشته تحصيلي/کد درس :راهنمايي و مشاوره ۱۲۱۱۴۰۹

ــــــــــــــ

١اولين عکس العمل روانشناسانه در مقابل بيماران رواني توسط چه کسي و در کجا اتفاق افتاد؟

۱. ماورر- فرانسه ۲. ماورر- اسپانيا   ۳. پينل – فرانسه   ۴. پينل – اسپانيا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢کدام گزينه صحيح است ؟

۱. روان درماني را به عنوان يک نهاد جديد اجتماعي نمي توان در نظر گرفت .

۲ پاگرفتن روان درماني به صورت فردي و گروهي در خلال و بعد از جنگ جهاني اول صورت گرفت .

۳ روان درماني با هدف ايجاد تغيير در احساسات ، برداشتها و نگرشها انجام مي شود.

۴. هدف عمده روان درماني ، درمان بيمار رواني است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣اين جمله "درد تو در درون توست و نمي بيني و دواي تو در درون توست و نمي داني " از کيست ؟

۱. امام علي (ع ) ۲. امام موسي کاظم (ع ) 

۳. دکتر شريعتي   ۴. ماورر  

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤چه کسي براي اولين بار اصطلاح روان درماني گروهي را عنوان کرد؟

۱. آدلر ۲. جوزف پرت   ۳. آلن  ۴. مورينو

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥ويژگي هاي ذکر شده مربوط به کدام گروه هاي ياورانه است ؟ "هدف عمده اين گروه ها ارائه اطلاعات به منظور کمک براي طرح ريزي و تصميم گيري و تکيه بر اطلاعات تحصيلي و شغلي فرد دارد"

۱. گروه مشاورت  ۲. گروه بزرگ راهنمايي ۳. گروه توانش بشري   ۴. گروه هم درد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦بهترين مورد کاربرد، در گروه بزرگ راهنمايي چيست ؟

۱. ارائه گزارش   ۲. آشنا سازي   ۳. بحث کردن ۴. اراده اطلاعات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧در واقع قديمي ترين شيوه و فن راهنمايي جز کدام انواع گروههاي راهنمايي است ؟

۱. کلاس هاي راهنمايي   ۲. گروه بزرگ راهنمايي

۳. گروه کوچک راهنمايي  ۴. گروه هاي روابط انساني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨هدف کداميک از گروههاي ياورانه "ياري افراد سالم براي رسيدن به هوشياري ، آگاهي ،کمال و تحقق خويشتن " است ؟

۱. گروههاي توانش بشري  ۲. گروههاي آموزشي – تجربي

۳. گروههاي رشد ۴. گروه کوچک راهنمايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 

٩دسته هاي مشاوره و راهنمايي افراد در "گروه مورد -مدار" جزء کدام گروه هاي ياورانه قرار  مي گيرد؟

۱. گروه راهنمايي   ۲. گروه رشد  

۳. گروه مشاوره و روان درماني ۴. گروه مشاور

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠محور اين شيوه کار گروهي ، اين سوال است که "اجتماع چه انتظاري دارد و اين انتظار چطور بر من اثر مي گذارد"مربوط به کدام گزينه است ؟

۱. کنون – اينجا  ۲. پس – آنجا   ۳. ارزش هاي اجتماعي  ۴. مهارت و ابزار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١ويژگي ذکر شده مربوط به کدام ربع از   "چهارچوب روابط " است ؟"ناحيه ي چيزهايي که خود از آن باخبريم ولي به ديگران ابراز نکرده ايم "

۱. ربع سوم – رو  ۲. ربع چهارم – ناشناخته

۳. ربع سوم – پوشيده  ۴. ربع چهارم – پوشيده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢چه کسي اصطلاح "سينتاليتي " را براي گروه ، بر وزن شخصيت قرار داد؟

۱. کاتل ۲.   لوين  ۳. کارل راجرز   ۴.   پينتل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣هدف نهايي در مشاوره گروهي چيست ؟

۱. افراد را از نياز هاي پايين تر عبور داده و به طرف کمال و تحقق خويش سوق دهد.

۲ايجاد تغيير در احساسات ، برداشتها و نگرش ها و رفتاري است که مخل فرد طالب درمان است .

۳ايجاد درمان و تغيير در افرادي که دچار مشکلات رواني هستند.

۴. رفع نياز هاي اوليه فرد براي زندگي بهتر.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤کدام گزينه صحيح نيست ؟

۱. مهمترين ارزش مشاوره فراهم کردن شرايط تفحص در طرق گوناگون رسيدن به يک راه حل است

۲هدف در مشاوره گروهي رفع نياز هاي پايين افراد و هدايت به کمال و خود شکوفايي است .

۳مرحله اختتام  از مراحل تکامل گروه شباهت به فارغ التحصيلي ندارد

۴. مراحل تکامل گروه عبارتند از: مرحله آميزشي ، مرحله انتقال ، مرحله کار، مرحله اختتام  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥اين جمله از کدام روانشناس است ؟"روان درماني باعث تغيير معني داري در رفتار بيمار نمي گردد"

۱. آيزنگ   ۲. کارکوف ۳. کارل راجرز  ۴. آکس دال

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

١٦– "کاتارسيس " در لغت به چه معناست و چه نوع پديده اي در کارگروهي درماني است ؟

۱. يادگيري همنشينانه – ايجاد تغيير در بيمار

۲جابه جايي خشم – تعامل بين فرد و گروه با محيط پيرامون

۳تخليه رواني – بيرون ريختن احساسات منفي که مايه آزار روحي است

۴. تخليه رواني – تعامل بين فرد و گروه با محيط پيرامون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧کدام دسته از بيماران بهتر است در گروه درماني پويا پذيرفته نشوند؟

۱. معتادان و اشخاص چاق ۲. پارانوئيدي – هيپوکندريايي

۳. روان پريش – پيش فعالان ۴. بيماراني که ميل به خودکشي دارند – وسواسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨مهمترين معيار پذيرش ، مراجع براي شرکت در درمان گروه درماني چيست ؟

۱. محبوبيت ۲. انگيزه  ۳.  احساس خوشايند   ۴. الفت با اعضا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩دو عامل عمده در ايجاد تجانس يا عدم تجانس در گروه چيست ؟

۱. جنسيت و سن ۲. جنسيت و نوع بيماري

۳. سن و نوع بيماري   ۴. ميزان انگيزه و محبوبيت در گروه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠تعداد اعضا در گروههاي " تعليم حساسيت " معمولا چند نفر مي باشد؟

۱. بين ۲۰ تا ۸۰ نفر ۲. بين ۴ تا ۶ نفر   ۳. بين ۱۲ تا ۱۶ نفر   ۴. يک گروه ۲۵ نفر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١کدام گزينه در خصوص محل و آرايش گروه صحيح نمي باشد؟

۱. بهتر است اتاق يا محل تشکيل گروه جايي نسبتا بزرگ باشد

۲گروه در جايي باشد که ساکت و آرام باشد

۳آرايش اعضا در گروه در کيفيت رابطه اعضا اثر دارد

۴. دکور اطاق نبايد به گونه اي باشد بهانه يا وسيله گريز از مشارکت در گروه را براي اعضا به وجود آورد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢معمولا طول جلسات روان درماني براي نشست هاي فردي و نشستهاي گروهي چه مدت زمان پيش بيني مي شود؟

۱. نشست فردي ۵۰ دقيقه و نشست گروهي ۲ ساعت ۲. نشست فردي ۵۰ دقيقه و نشست گروهي ۸۰ تا ۹۰ دقيقه

۳. نشست فردي ۶۰ دقيقه و نشست گروهي ۲ ساعت  ۴. نشست فردي ۶۰ دقيقه و نشست گروهي ۸۰ تا ۹۰ دقيقه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣رايج ترين و متداول ترين فراواني براي جلسات درماني و مشاوره اي گروه چيست ؟

۱. نشستهاي دو هفته اي يکبار ۲. نشستهاي يکبار در هفته

۳. نشستهاي دوبار در هفته  ۴. نشستهاي ماهي يک بار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤نتيجه نهايي يک درمان موفق چيست ؟

۱. ايجاد تغييرات شخصيتي بادوام  ۲. يک خود تقويت شده و يک فراخود اصلاح شده

۳. يک تصوير نقش غني شده و يک فراخود اصلاح شده ۴. موارد ب و ج صحيح مي باشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥ارتباط بين بازي درماني و برون ريزي در کودکان چيست ؟

۱. بازي درماني وسيله اي مناسب براي برون ريزي و تخليه رواني کودکان نيست .

۲بازي درماني هدف عمده برون ريزي در کودکان را دنبال مي کند.

۳بازي و گفتار دو وسيله براي برون ريزي از طريق بازي درماني است .

۴. از طريق بازي درماني کودکان به بصيرت و سازگاري مناسب دست مي يابند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦نظريه کدام نظريه پرداز در خصوص دخالت درمانگر در زمان دعواي کودکان صحيح است ؟

۱. دسپرت دعوا در اتاق بازي را مانع نمي شود.

۲اسلاوسون در گروههاي فعاليت به کودکان بزرگتر اجازه نزاع نمي دهد اما در گروههاي بازي به کودکان کم سن تر اجازه آن را مي دهد

۳ اکسلاين معتقد است يکي از محدوديت هاي گروه درماني نبايد طرد حملات فيزيکي باشد.

۴. اسلاوسون معتقد است هم در گروههاي فعاليت و هم گروههاي بازي اجازه نزاع نمي دهد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧در مرحله آميزش يا آشنايي براي فراهم شدن شرايط کار، لازم است مشاور چه مراتبي را رعايت کند؟

۱. آشنا شدن ، تصريح هدفها، اعتماد، احساسات و رفتار ۲. تصريح هدفها ،آشنا شدن ،اعتماد، احساسات و رفتار

۳. آشنا شدن ، اعتماد، تصريح هدفها، احساسات و رفتار ۴. تصريح هدفها، اعتماد، آشنا شدن ، احساسات و رفتار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨کدام مورد جزء اصول زير بنايي مرحله انتقال در کارگروه است ؟

۱. هر کس خود مسؤل رفتار خويش است  ۲. لازمه تغيير عمل است

۳. لازمه شناخت و قبول خود ، کاستن حالت دفاعي است   ۴. ملزم شدن به تغيير، مؤثر است

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

٢٩سه منبع مهم براي تحقق در زمينه عوامل درماني را نام ببريد؟

۱. تخليه رواني ، درمانگران ، تحقيق سيستماتيک  ۲. درمانگران ،بيماران ،  تحقيق سيستماتيک

۳. رفتار تقليدي ، ايجاد اميد، نوعدوستي  ۴. ايجاد اميد، بيماران ، درمانگران

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠اين جمله از کيست ؟"بر پزشک است که هميشه بيماران را به بهبود بشارت دهد، زيرا اين عمل در بهتر نمودن عوارض رواني بيماران اثر شاياني خواهد داشت "

۱. ابن سينا  ۲. کارل راجرز   ۳. زکرياي رازي   ۴. ابوريحان بيروني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

امام باقر (ع) : تو را به پنج چيز سفارش مي كنم : اگر مورد ستم واقع شدي ستم مكن ، اگر به تو خيانت كردند خيانت مكن ، اگر تكذيبت كردند خشمگين مشو ، اگر مدحت كنند شاد مشو ، و اگر نكوهشت كنند ، بيتابي مكن .

عنــوان درس :راهنمايي و مشاوره گروهي

تابستان 94

عنــوان درس :راهنمايي و مشاوره گروهي

رشته تحصيلي/کد درس :راهنمايي و مشاوره ۱۲۱۱۴۰۹

ـــــــــ

١-اولين عکس العمل روانشناسانه در مقابل بيماران رواني توسط چه کسي و در کجا اتفاق افتاد ؟

۱. ماورر- فرانسه

۲. ماورر- اسپانيا

۳.  پينل – فرانسه   

۴. پينل – اسپانيا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢-همه ي گزينه ها صحيح است به جزء…..

۱. امروزه اصطلاح روان درماني به مداخلاتي اطلاق مي شود که براي بهبود بخشيدن به انواع مشکلات عاطفي صورت مي گيرد

۲ روان درماني ايجاد تغيير در احساسات ، برداشتها که مخل فرد طالب درمان است

۳ امروزه  روان درماني داراي يک شکل و الگوي خاص و منحصر به فرد است *

۴. موارد الف و ب صحيح است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣-از جمله کساني که به کار روان درماني مبادرت مي ورزند چه کساني هستند؟ 

۱. مشاور روحاني ، روانپزشک ، روانشناس باليني  

۲. روانپزشک ، مشاور روحاني ، روانشناس

۳. مددکار رواني ، مددکار اجتماعي ، مشاور خانواده  

۴. روانپزشک ، روانشناس باليني ، روانشانس 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤-اصطلاح "راهنمايي گروهي " براي اولين بار توسط چه کسي و در چه سالي بکار رفت ؟

۱. ريچارد آلن -۱۹۳۱ 

۲. جوزف پرت -۱۹۳۲

۳. ريچارد آلن -۱۹۳۲  

۴. جوزف پرت –   ۱۹۳۲

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥-اصطلاح روان درماني گروهي براي اولين بار توسط چه کسي مطرح شد و معتقد بود ريشه هاي روان درماني در چه علومي قرار دارد؟

۱. مورينو، روانشناس ، جامعه شناس ، طب   

۲. جوزف پرت ، روانشناسي ،جامعه شناسي ،طب

۳. جوزف پرت ،طب ،جامعه شناسي ،مذهب 

۴. مورينو، طب ، جامعه شناسي ،مذهب

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦-"انسان يک کل است و هر عمل يا کنش او مي تواند در آن واحد در جهت ارضاي نيازهاي متعددي باشد" اين جمله از کدام دانشمند است ؟

۱. مازلو  

۲. آدلر   

۳. ايوانف 

۴. ريچارد آلن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧-ويژگي هاي ذکر شده مربوط به کدام گروه هاي ياورانه است ؟ "هدف عمده اين گروه ها ارائه اطلاعات به منظور کمک براي طرح ريزي و تصميم گيري و تکيه بر اطلاعات تحصيلي و شغلي فرد است "

۱. گروه مشاورت  

۲. گروه بزرگ راهنمايي   

۳.  گروه توانش بشري

۴.  گروه هم درد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨-هدف کداميک از گروههاي ياورانه "ياري افراد سالم براي رسيدن به هوشياري ، آگاهي ،کمال و تحقق خويشتن " است ؟

۱. گروههاي توانش بشري  

۲. گروههاي آموزشي – تجربي

۳. گروههاي رشد 

۴.  گروه کوچک راهنمايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩-عبارت : "هدف از درون گروه و از درون اعضا بر مي خيزد و هدف گروه معمولا رشد، يادگيري و حل مساله شخصي است "، مربوط به کداميک از انواع تفکيک گروه است ؟

۱. شخص مدار  

۲. گروه مدار

۳. گروه راهنمايي

۴. گروه مشاور

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠-کدام مورد جزء اصول زير بنايي مرحله انتقال در کارگروه است ؟

۱. ملزم شدن به تغيير، مؤثر است 

۲. هر کس خود مسؤل رفتار خويش است

۳. لازمه شناخت و قبول خود ، کاستن حالت دفاعي است 

۴. لازمه تغيير عمل است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١-راجرز نکته اصلي نظريات خود را در چه فرمولي خلاصه کرده است ؟

۱. ميل به تحقق خويشتن   

۲. همبستگي بين اعضا

۳. همدلي با مشاور

۴. افزايش همانند سازي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢-چه کسي اصطلاح "سينتاليتي " را براي گروه ، بر وزن شخصيت قرار داد؟

۱. کاتل  

۲. لوين

۳. کارل راجرز  

۴. پينتل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣-اين جمله "درد تو در درون توست و نمي بيني و دواي تو در درون توست و نمي داني " از کيست ؟

۱.  امام موسي کاظم (ع )

۲. امام علي (ع )

۳. دکتر شريعتي   

۴. ماورر 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤-محور اين شيوه کار گروهي ، اين سوال است که "اجتماع چه انتظاري دارد و اين انتظار چطور بر من اثر مي گذارد"؟

۱. کنون – اينجا

۲. پس – آنجا  

۳.  ارزش هاي اجتماعي   

۴. مهارت و ابزار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥-اين نظريه (يک درمانگر موفق با بيماران خود رابطه اي برقرار مي کند که توام با همفهمي و پذيرش و صداقت است ) مربوط به کدام دانشمند مي باشد؟

۱. وترواکس دال  

۲.  ايزنگ

۳. کارکوف  

۴.  اريک فرام

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦-(بارز شدن ) معني لغوي کدام يک از موارد زير است ؟

۱. هم بستگي گروهي 

۲. تخليه رواني  

۳. مکانيسم عملي

۴.  اگزيستانس

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧-سه منبع مهم براي تحقق هدف در زمينه عوامل درماني را نام ببريد؟

۱. ايجاد اميد، بيماران ، درمانگران 

۲. رفتار تقليدي ، ايجاد اميد، نوعدوستي

۳. درمانگران ،بيماران ،  تحقيق سيستماتيک  

۴. تخليه رواني ، درمانگران ، تحقيق سيستماتيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨-کدام دسته از بيماران بهتر است در گروه درماني پويا پذيرفته نشوند؟

۱. معتادان و اشخاص چاق

۲. روان پريش ها – افرادي دچار جامعه – مرضي

۳. پارانوئيدي – هيپوکندريايي

۴. گزينه هاي ب و ج صحيح مي باشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩-کدام گزينه در خصوص محل و آرايش گروه صحيح نمي باشد؟

۱. دکور اطاق نبايد به گونه اي باشد بهانه يا وسيله گريز از مشارکت در گروه را براي اعضا به وجود آورد.

۲ آرايش اعضا در گروه در کيفيت رابطه اعضا اثر دارد

۳ گروه در جايي باشد که ساکت و آرام باشد

۴. بهتر است اتاق يا محل تشکيل گروه جايي نسبتا بزرگ باشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠-آزادي و اختياري که درمانگر در گروه به کودکان مي دهد به چه معناست ؟

۱. اقدام مستقيم به به رفتارهاي مخرب  

۲  قبول بي قيد و شرط تمام رفتارهاي کودک و لو آن که مخرب باشد

۳  قبول بي قيد و شرط تمام رفتارهاي سمبوليک کودک

۴. درمانگر به او اجازه هر گونه عملي را مي دهد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١-نتيجه نهايي يک درمان موفق چيست ؟

۱. يک تصوير نقش غني شده و يک فراخود اصلاح شده   

۲. ايجاد تغييرات شخصيتي بادوام 

۳. يک خود تقويت شده و يک فراخود اصلاح شده  

۴. موارد ب و ج صحيح مي باشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢-برنامه هاي توانبخشي و مشاوره ي معلولين در چه سالي آغاز شد؟

۱۹۱۷  .۴ ۱۹۲۰ .۳   ۱۹۳۰  .۲ ۱۹۱۸.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣-نظريه کدام نظريه پرداز در خصوص دخالت درمانگر در زمان دعواي کودکان صحيح است ؟

۱. دسپرت دعوا در اتاق بازي را مانع نمي شود.

۲ اسلاوسون در گروههاي فعاليت به کوکان بزرگتر اجازه نزاع نمي دهد اما در گروههاي بازي به کودکان کم سن تر اجازه آن را مي دهد.

۳ اکسلاين معتقد است يکي از محدوديت هاي گروه درماني نبايد طرد حملات فيزيکي باشد.

۴. اسلاوسون معتقد است هم در گروههاي فعاليت و هم گروههاي بازي اجازه نزاع نمي دهد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤-ارتباط بين بازي درماني و برون ريزي در کودکان چيست ؟

۱. از طريق بازي درماني کودکان به بصيرت و سازگاري مناسب دست مي يابند.

۲ بازي و گفتار دو وسيله براي برون ريزي از طريق بازي درماني است

۳ بازي درماني هدف عمده برون ريزي در کودکان را دنبال مي کند.

۴. بازي درماني وسيله اي مناسب براي برون ريزي و تخليه رواني کودکان نيست .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥-هدف کداميک از گروههاي ياورانه "ياري افراد سالم براي رسيدن به هوشياري ، آگاهي ،کمال و تحقق خويشتن " است ؟

۱. گروههاي توانش بشري

۲. گروههاي آموزشي – تجربي

۳.  گروههاي رشد 

۴. گروه کوچک راهنمايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦-بهترين مورد کاربرد، در گروه بزرگ راهنمايي چيست ؟

۱. ارائه گزارش  

۲. آشنا سازي  

۳. بحث کردن   

۴.  اراده اطلاعات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧-دهها سال اعتقاد بر اين بوده که موفقيت روان درماني فردي به ……………… بستگي دارد.

۱. علم مشاور  

۲.  همدلي در درمان

۳. صميميت

۴. رابطه مشاور

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨-دو عامل عمده در ايجاد تجانس يا عدم تجانس در گروه چيست ؟   

۱. جنسيت و سن   

۲. جنسيت و نوع بيماري

۳. سن و نوع بيماري   

۴. ميزان انگيزه و محبوبيت در گروه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩-از مهمترين معيارهايي که مي توان يک گروه را ناموفق تلقي کرد چيست ؟

۱. تعداد زياد اعضاي گروه

۲.  ترک زود رس

۳. ناهمخواني اعضا گروه

۴. عدم رفتار صحيح با مراجع

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام سجاد (ع) : و ولي خود ( امام زمان ) را براي دوستانت نرم ( بردبار ) گردان ، و دستش را بر دشمنانت بگشا ( او را بر ايشان مسلط فرما ) و رحمت و مهرباني و عطوفت و شفقت او را به ما ببخش ( او را درباره ما مهربان ساز ) و ما را براي او شنوندگان فرمانبرندگان و در ( به دست آوردن ) رضا و خشنوديش كوشش كنندگان و در ياري نمودن و دفاع و پشتيباني از او ياري كنندگان و به وسيله آنچه درخواست شد به سوي تو و پيغمبرت – درودهايت اي خدا بر او و آل او باد – تقرب جويان نما

عنــوان درس : راهنمايي و مشاوره گروهي

ترم دوم سال 95-94

عنــوان درس : راهنمايي و مشاوره گروهي

رشته تحصيلي/کد درس : کارشناسي ارشد-مشاوره و راهنمايي , راهنمايي و مشاوره ۱۲۱۱۴۰۹ – ,کارشناسي ارشد-مشاوره گرايش مشاوره خانواده

ـــــــــــــ

١- مراجعان کداميک از فعاليتهاي زير داراي مشکلات حادتري هستند؟

۱. راهنمايي 

۲. مشاور 

۳. روان درماني 

۴. مشاوره گروهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- اولين عکس العمل روانشناسانه در برابر بيماران رواني به چه زماني بر مي گردد؟

۱. از ابتداي زندگي بشر  

۲. پس از معرفي اثار فرويد به جهان

۳.  توسط پينل در دوران انقلاب کبير فرانسه 

۴.  پس از انقلاب صنعتي در غرب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣- در مقايسه بين کار روان درماني با کار پزشکي مي توان گفت :

۱. کار پزشکي کوششي تعاوني است  

۲. کار روان درماني کوششي تعاوني است

۳.  کار روان درماني نيازمند انفعال مريض است . 

۴. هيچ تفاوتي بين انها وجود ندارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤- طبق نظر کارل يونگ ، مشکل اصلي همه بيماراني که به او مراجعه کرده اند، در نهايت ………. بوده است .

۱. کسب سرمايه

۲. فراموش کردن ارزشها

۳. انزوا 

۴. يافتن يک جهان بيني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥- طبق نظر صاحبنظران ، موضوع اصلي سومين انقلاب روانپزشکي چيست ؟

۱. جامعه درماني

۲. روان درماني فردي

۳. برداشتن زنجير از دست و پاي بيماران رواني  

۴. مشاوره فردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦- ماهيت فعاليت گروههاي راهنمايي چگونه است ؟

۱. درماني 

۲. تاديبي

۳. تربيتي 

۴. پيشگيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧- کداميک ازگروه ها از افرادي تشکيل مي شود که داراي مشکلات مشابه هستند؟

۱. رويايي 

۲. تي 

۳. هم شکل 

۴. توانش بشري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- در کداميک از گروه هاي زير وقتي کسي مسئله اش را مطرح مي کند، ديگران نحوه برخورد خود را با مسئله در زندگيشان بيان مي کنند؟

۱. گروه هاي توانش بشري  

۲. گروه هاي مشاوره اي همگنان

۳. گروه هاي همدرد   

۴. گروه هاي مورد-مدار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩- کداميک از روشهاي زير کليد واقعيت – آزمايي دانسته شده است ؟

۱. روش سپس -آنجا

۲. روش کنون – اينجا

۳. روش مهارت و ابزار

۴. روش ارزشهاي اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠- از نظر روانشناختي ، رابطه نزديک و صميمانه چه رابطه اي است ؟

۱. روابطي که بدون ريا و تزوير باشد  

۲. روابطي که بدون فشار و زور باشد

۳. روابطي که نيازهاي رواني انسان را ارضاء کند 

۴. روابطي که بدون تحقير باشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١- مي دانيد کارل راجرز براي رابطه سلامتي بخش شرايطي قايل است کدام يک اين شرايط نشان دهنده درک توام با همفهمي است ؟

۱.  بي ريايي 

۲. صدق و خود بودن

۳. درک مثبت نامشروط  

۴. درک امپاتيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢- در نظريه چهارچوب روابط رفتارهايي چون تعصب يا انحصارطلبي مربوط به کدام گروه رفتاري هستند؟   

۱. رفتارهايي که بر خود گروه و گروههاي ديگر آشکار است

۲. رفتارهايي که خود گروه بدان واقف نيست ولي گروههاي ديگر به آن آگاهند

۳. رفتارهايي که خود گروه به آن واقفند ولي گروههاي ديگر از آن بي خبرند

۴. رفتارهايي که خود گروه و ديگر گروهها از آن بي خبرند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣-  آن دسته از مسايل و مشکلات رشد که ناشي از ارضا نشدن نيازها است ماهيتا چگونه هستند؟

۱. درون فردي   

۲. همنشينانه   

۳. بين الاشخاصي  

۴. رابطه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- اصل «راه حل ها متعدد هستند»مربوط به کدام مرحله از مراحل تکامل گروه است ؟

۱. آميزش

۲. انتقال 

۳. کار 

۴. اختتام

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥- مي دانيد بسياري از بيماران تصور مي کنند که فقط خودشان داراي مشکلاتي هستند کدام يک از عوامل درماني مي تواند به اين افراد کمک کند؟

۱. ايجاد اميد

۲. نوع دوستي 

۳. عموميت  

۴. تخليه رواني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦- مي دانيد در جلسات درمان گروهي گرانبهاترين تجربه براي افراد ورشکسته عاطفي اين است که احساس کنند مي توانند به حال ديگران مفيد باشند و اين وضعيت بر عزت نفس آن ها مي افزايد اين تاثير کدام عامل را نشان مي دهد؟

۱.  همبستگي گروهي

۲. نوعدوستي   

۳. عموميت  

۴. رفتار تقليدي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧-  استفاده از کدام يک از موارد در کار درمان به يادگيري جانشين يا درمان جانشين منتهي مي شود؟

۱. رفتار تقليدي

۲. روابط همنشينانه   

۳. همبستگي گروهي  

۴. کسب محبوبيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨- کداميک از موارد زير از جمله نتايجي است که شخص بيمار با مشاهده ساير اعضا و کسب بازخورد از آنها دريافت مي کند؟

۱. به ماهيت اعضا خارج از گروه پي مي برد

۲. با نظر ديگران نسبت به خودش آشنا مي شود

۳.  با نظر ديگران نسبت به خودشان آشنا مي شود 

۴.  با اعضا خارج از گروه آشنا مي  شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩- وقتي فرد چيز مهمي را درباره خودش کشف مي کند، به چه نوع شناختي رسيده است ؟

۱. بصيرت

۲. شهود 

۳. شناخت حسي   

۴. خودآگاهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- در مورد کودکان جسوري که اصرار در زير پا گذاشتن حدود و حمله به درمانگر يا همگروهي ها را دارند کدام اقدام را مناسب مي دانيد؟

۱. انتقال به گروه کودکان کوچک تر  

۲.  انتقال به گروه کودکان بزرگ تر

۳. طرد توسط افراد گروه  

۴. ديگران افرادي محترم باشند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١- اصطلاح «عزت اجتماعي » با کداميک از مفاهيم زير همخواني بشتري دارد؟

۱. محبوبيت گروهي   

۲. سازگاري  درون گروهي

۳. تشخص گروهي  

۴. مقبوليت گروهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢- احتمال بروز خصومت و تعارض (آشکار) در کداميک از وضعيت هاي زير بيشتر است ؟

۱.  گروه ناهمبسته

۲. گروه متخاصم   

۳. گروه همبسته   

۴. گروه کاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣-  منظور از کاتارسيس چيست ؟

۱. تخليه رواني   

۲. همبستگي گروهي

۳. چگونگي ترکيب گروه  

۴. توجه به عوامل وجودي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤- کداميک از مکاتب زير برخواسته از معضل رواني انسان معاصر که ديدي مکانيکي به انسان دارد بوجود آمده است ؟

۱. اگزيستانسياليسم   

۲. راسيوناليسم 

۳. ماترياليسم

۴. رئاليسم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥- از جمله مراجعاني که مي توان از آنها در گروه –درماني پويا استفاده کرد:

۱. بيماران پارانوئيدي هستند.

۲. افرادي هستند که اختلال آن ها به مرحله مرضي نرسيده است .

۳  افراد فوق العاده خودشيفته  هستند.

۴. افراد روان پريش  هستند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦- از جمله مهمترين معيارها که براي تشخيص گروه ناموفق از آنها استفاده مي شود، عبارتست از:

۱. تعداد جلسات نشست گروهي

۲. سازگاري اجتماعي

۳. ترک زودرس 

۴. برخورداري از اهداف

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧- مي دانيد فردي که بطور محسوسي با ساير اعضا فرق داشته باشد به احتمال زياد کارش به ترک زودرس خواهد انجاميد اين مورد نشان دهنده تاثير کدام عامل است ؟

۱. فشار عاطفي 

۲. انحراف از گروه

۳. مشکل الفت   

۴. عدم توانايي در برقراري ارتباط

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨-  مي دانيد مراجع وقتي نشانه هايي از ناراحتي اعضا را مي بيند از ترس اين که مبادا به او سرايت کند گروه را رها مي کنداين عامل در اصطلاح چه ناميده مي شود؟

۱. عدم تجانس   

۲. انحراف از گروه

۳. الفت

۴. ترس از واگيري عاطفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩- در آرايش گروه درماني بهتر است :

۱. همه دايره وار روي زمين بنشينند.

۲.  محل نشستن بالا و پائين داشته باشد

۳. محل نشست هر يک از افراد از قبل مشخص باشد   

۴. اشخاص مهم و مشاور بالاي جلسه بنشينند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠- در فرايند ارائه خدمات توانبخشي به معلولين ، اولين اقدام چيست ؟

۱. مصاحبه اوليه

۲. مطالعه موردي  

۳. مصاحبه پذيرش

۴. ارزيابي رواني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام صادق (ع) : چون خدا خير بنده اي خواهد ، او را در دين دانشمند كند .

عنــوان درس : راهنمايي و مشاوره گروهي

ترم اول سال 95-96

عنــوان درس : راهنمايي و مشاوره گروهي

رشته تحصيلي/کد درس :مشاوره و راهنمايي ,راهنمايي و مشاوره ۱۲۱۱۴۰۹ – ,مشاوره گرايش مشاوره توانبخشي ,مشاوره گرايش مشاوره خانواده ,مشاوره گرايش مشاوره شغلي ,مشاوره گرايش مشاوره مدرسه ۱۲۱۱۵۲۲

ـــــــ

١-  در برابر احساس تنهايي راهي که موجب بسط آگاهي و دوست داشتن تا جايي که انسان از مرحله خود محوري مي گذرد چه نام دارد؟

۱. بازگشت

۲. تولد کامل   

۳. اتکاء به مادر 

۴. وابستگي به قبيله

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢- اصطلاح درمان گروهي و روان درماني گروهي را اولين بار چه کسي به کار برد؟

۱. مورينو  

۲. آدلر  

۳. پرت  

۴. مسمر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣- در کدام يک از گروه ها تکيه بر توانايي و نقاط مثبت افراد است ؟

۱. همگنان  

۲. هم درد

۳. هم شکل

۴. توانش بشري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤- کدام يک از گروه ها از جمله گروه هاي شخص – مدار محسوب مي شود؟

۱. گروه ورزشي 

۲. گروه مواجهه 

۳. گروه کاري   

۴. جلسه يا متينگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥- مطابق با چهارچوب رفتار کدام ربع شامل ناحيه رفتار و انگيزش هاي معلوم بر خود و ديگران است ؟

۱. دوم  

۲. سوم  

۳. اول

۴. چهارم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦- در ريع سوم چهارچوب روابط ناحيه چيزهايي که خود از آن باخبريم ولي ابراز نکرده ايم شامل کدام موارد است ؟

۱. اسرار، حساسيت ها و ظاهرآرايي ها  

۲. نقص ها، عيوب و کمبودها

۳. انگيزه ها، رفتارها و عملکردها  

۴. ناخودآگاه و نيمه خودآگاه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧- رفع کدام يک از نيازهاي اعضاي گروه پيش نياز و مقدم بر هر عمل ديگر است ؟

۱. فيزيولوژيک   

۲. امنيت  

۳. محبت  

۴. تحقق خويشتن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨- مي دانيد لازمه صراحت و جرات و درد و دل کردن به وجود آوردن شرايط ايمني است . در روان درماني گروهي اين وضعيت را چه مي ناميم ؟

۱. همدلي  

۲. رابطه  

۳. مشکل گشايي 

۴. همبستگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩- مطابق با مراحل تکامل گروه (الگوي اول ) کدام دوره زماني است که اعضاي گروه با يک شرايط تازه آشنا مي شوند و خود را در آن داخل مي کنند؟

۱. فعاليت  

۲. گرم شدن   

۳. اختتام  

۴. عروج و افول

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠- مکانيسم هاي بنيادين تغيير يا آن چه در بيمار ايجاد تغيير و بهبودي مي کند کدام ويژگي گروه را نشان مي دهد؟

۱. صورت

۲. هسته

۳. زبان مختص مکتب درماني   

۴. فنون گروه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- در روان درماني خانواده گاهي مراجعين در مقابل رهبر وابسته و درمانده اند اين حالت ناشي از چيست ؟

۱. سد راه دانستن رهبر در برابر مقاصد  

۲. وجود رقابت بين مراجع و درمانگر

۳. احساس دروني شده قدرت والدين   

۴. همدستي با مراحعين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢- مطابق با کدام اصل درماني بيماررا در معرض موقعيت هاي عاطفي که در گذشته تحت شرايط عادي قادر به تحمل آن ها نبوده است قرار مي دهند؟

۱. يادگيري همنشينانه   

۲. تجربه عاطفي تصحيحي

۳. رفتار تقليدي

۴. مهارت هاي رشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣- کدام گزينه بيانگر ارزش و منزلت فرد در چشم و دل ديگران است ؟

۱. ارزش شخصي 

۲. عزت – اجتماعي

۳. عزت نفس   

۴. همدلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤- مطابق با مراحل تکامل گروه (الگوي اول ) کدام دوره عمدتا از دو مرحله عروج و افول تشکيل مي شود؟

۱. فعاليت  

۲. گرم شدن   

۳. اختتام  

۴. انتقال

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- نهضت نيروي سوم با کدام يک ازمکاتب هماهنگ است ؟

۱. روانکاوي فرويد   

۲. رفتار گرايي واتسون

۳. روانشناسي انسان گرايانه مزلو و راجرز

۴. شناخت درماني بک و اليس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦- مي دانيد گاهي مراجع وقتي نشانه هايي از ناراحتي ساير اعضاء را در خودش مي بيند از ترس اين که مبادا نگراني و ناراحتي هاي ديگران به او نيز سرايت کند گروه را رها مي کند اين وضعيت چه ناميده مي شود؟

۱. انحراف از گروه   

۲. ترس از واگيري عاطفي

۳. الفت

۴. عدم تجانس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧- به طور کلي مهم ترين عامل  در امر انتخاب همکار براي درمانگر چيست ؟

۱. سطح درآمد   

۲. تخصص

۳. نوع گروه

۴. توافق

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨- در کدام يک از گروه ها تعداد اعضا مي تواند ۲۰ نفر به بالا بوده و حتي تا ۸۰ نفر هم باشد؟ گروه هايي :

۱. با رابطه عميق   

۲. مضطرب با مشکلاتي عميق

۳. با هدف تعليم حساسيت  

۴. با اعضاي همدرد و بصورت نيمه آزمايشي و نيمه درماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩- رايج ترين و متداول ترين فراواني براي تشکيل جلسات درماني و مشاوره اي کدام است ؟

۱. يک روز در ميان

۲. نشست هاي هفتگي  

۳. نشست هاي ماهانه   

۴. هر روز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- در بازي درماني گروهي ترکيب سني همگروهي هاي اين گروه ها………….

۱. نبايد بيش از دوازده ماه اختلاف داشته باشند.

۲. بايد بيش از دوازده ماه اختلاف داشته باشند.

۳. اهميتي ندارد.   

۴. با توجه به نظرات والدين تعيين مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١- براي اکثر کودکاني که احتياج به ترميم خود و تصحيح منش دارند کدام روش مناسب است ؟

۱. شناخت درماني

۲. رواندرماني گروهي   

۳. بازي درماني گروهي  

۴. درمان فردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢- در بازي درماني گروهي آزادي يعني قبول بي قيد و شرط :

۱. خود کودک و رفتارهايي که آسيب رسان هستند.

۲تمام رفتارهاي سمبوليک خواه اين رفتار خصومت آميز، جنسيتي ، ساديستي يا مازوخيستي باشد.

۳تمام رفتارهاي کودک ولو آن که مخرب باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۴. حتي اگر به اقدام مستقيم رفتارهاي مخرب منتهي شود.

٢٣- گروه درماني فعاليت که توسط اسلاوسون ابداع شده است را مي توان شکلي از انواع کدام يک از روش ها دانست ؟

۱. بازي درماني گروهي  

۲. روان درماني 

۳. درمان روان پريشي 

۴. خود درماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤- اولين مرحله در مشاوره گروهي با معلولين چيست ؟

۱. مصاحبه پذيرش 

۲. ارزيابي رواني

۳. فرموله کردن طرح توانبخشي  

۴. کارآموزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥- در تعيين محتواي جلسات مشاوره با معلولين استفاده از کدام مورد از همه سازنده تر و پربارتر است ؟

۱. تمرکز محض بر تکاپوهاي رواني

۲به کاربردن رويه واقعيت – محورانه و متمرکز بر زمان حال

۳پاسخ به کشش اعضا براي طرح مطالب بي جا

۴. تمرکز زياد روي آينده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦- هدف از تشکيل کدام يک از گروه ها ياري افراد سالم براي رسيدن به هوشياري ، آگاهي ، کمال و تحقق خويشتن است ؟

۱. رشد  

۲. آموزشي – تجربي   

۳. هم شکل

۴. راهنمايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧- تکيه و تمرکز کار در کدام گروه روي وقايع رفتار و احساساتي است که در گذشته رخ داده ولي اکنون مخل سازگاري است ؟

۱. خود عامل تغيير

۲. ارزش هاي اجتماعي  

۳. کنون – اينجا 

۴. سپس – آنجا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨- وقتي فرد چيز مهمي درباره خود کشف کند خواه اين چيز يک امر مشهود و آگاهانه باشد يا ناخودآگاه کدام وضعيت رخ داده است ؟

۱. همبستگي   

۲. بصيرت  

۳. انتقال  

۴. روابط همنشينانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩- راجرز نکته اصلي نظريه خود را در چه چيز مي داند؟

۱. ميل به تحقق خويشتن  

۲. درون نگري

۳. ناهمخواني 

۴. توجه مشروط

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠- کدام يک از شيوه هاي روان درماني اساسا متمرکز بر «بودن شناسي » است ؟

۱. روان کاوي   

۲. رفتارکرايي   

۳. راسيوناليستي 

۴. اگزيستانسياليستي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام صادق (ع) : شخصي به امام صادق عليه السلام عرض كرد : حسن خلق چيست ؟ فرمود : اينكه فروتني كني و خوش سخن باشي و برادرت را با خوشروئي برخورد كني