آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

رابطه آب و خاک و گیاه کد 1411505

عنــوان درس :رابطه آب وخاک وگياه ,رابطه آب ،خاک و گياه

ترم اول سال 95-94

عنــوان درس :رابطه آب وخاک وگياه ,رابطه آب ،خاک و گياه

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي آب وخاک ۱۴۱۱۰۳۳ – , مهندسي علوم کشاورزي ۱۴۱۱۰۸۶ – , مهندسي کشاورزي – زراعت و اصلاح نباتاب گرايش زراعت ۱۴۱۱۵۰۵ – , مهندسي کشاورزي -آب ,علوم و مهندسي آب خوشه آبياري و زهکشي ۱۴۱۴۰۳۱

___________

١دو يارد مربع معادل کدام ميزان سطح زير است ؟

۹۱.۱ متر در ۱۸۳ متر   ۲ . ۹۱ سانتيمتر در ۱۸۳ سانتيمتر

۹۱.۳ سانتيمتر در ۱۸۳                    ۴ . ۹۱ متر در ۱۸۳ سانتيمتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢کداميک از خصوصيات آب بهترين توصيف براي بالا رفتن آب در گياهان است ؟

۱.کشش سطحي  ۲ . ويسکوزيته

  ۳ . جذب سطحي  ۴ . تنش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣کداميک از گزينه هاي زير مبين قانون رائولت است ؟

۱.افزايش اجسام حل شدني در آب ، فشار بخار آب ثابت است .

۲با افزايش اجسام حل شدني در آب ، مقدار فشار اسمزي در محلول پايين مي آيد.

۳با کاهش اجسام حل شدني در آب فشار بخار آب در محلول پايين مي آيد.

۴.با افزايش اجسام حل شدني در آب فشار بخار آب در محلول پايين مي آيد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤کداميک از گزينه هاي زير معيار استاندارد سديمي بودن خاک است ؟

WP . ۴   PH . ۳   SAR . ۲ ECe.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥در کداميک از روشهاي اندازه گيري رطوبت خاک زير نمونه به شکل ميله اي با قطر ۳ ميلي متر در مي آيد و سپس به صورت عمودي نگه داشته مي شود و تاثير بر طول آن اندازه گيري و ثبت مي گردد؟

۱.آزمون  Smeared out  ۲ . آزمون ball test

۳.آزمون Rod test  ۴ . آزموribbon test ن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦يک ۱) بار معادل کدام گزينه زير است ؟

۴۰۵,۱.۱ ارگ بر گرم   ۲ . ۱۰۰ ارگ بر گرم

۷۵,۰۱.۳ ارگ بر گرم   ۴ . ۱۰ به توان ۶  ارگ بر گرم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧افزايش دما و افزايش مواد آلي به ترتيب باعث …… و ……. ميزان آب نگهداشت در ظرفيت مزرعه مي شود.

۱.افزايش ـ افزايش  ۲ . کاهش ـ افزايش

 ۳ . کاهش ـ کاهش  ۴ . افزايش ـ کاهش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨در کداميک از خاکهاي زير هرچه بافت خاک ريزتر باشد، مقدار آب قابل دسترس (AWC) بيشتر است ؟

۱.در خاکهاي داراي املاح محلول کم  

 ۲ . در خاکهاي داراي PH زياد

۳.در خاکهاي داراي املاح محلول زياد 

۴ . در خاکهاي داراي PH متوسط

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩کفه شخم چگونه بوجود مي آيد؟

۱.در شرايطي که خاک در حالت خشک و سله بسته شخم زده شود.

۲در شرايطي که مزرعه شخم عميق زده مي شود.

۳در شرايطي که خاکها در رطوبت زياد شخم زده مي شوند.

۴.در شرايطي که عمليات خاکورزي به فواصل زماني زياد انجام شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠مقادير زياد کداميک از ترکيبات زير در خاک باعث شکسته شدن ساختمان خاک شده و در نهايت کلوئيدهاي خاک راپراکنده مي کند؟

۱.نيترات پتاسيم  ۲ . کلريد سديم  

 ۳ . سولفات کلسيم   ۴ . سولفات آلومينيم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

11-Intake rate چيست ؟

1-سرعت حرکت آب به داخل خاک  است . 

2-ميزان رسوبات در آب موجود در خاک است .

3-ميزان نمکهاي موجود در خاک است .

4- ميزان تراکم لايه هاي خاک است

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢کداميک از نواحي ريشه در دو لپه اي ها به صورت ديواره حلقوي در داخل ديواره هاي اوليه بوده و محتوي ماده مومي ياچوب پنبه است ؟

۱.دايره محيطيه  ۲ . اپيدرم

 ۳ . نوار کاسپارين ۴ . کورتکس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣اولين جزء تشکيل شده آوند در اندام گياهي و اولين بخش آوند اوليه کدام است ؟

۱.کامبيوم آوندي  ۲ . اندودرم  

  ۳ . متازيلم  ۴ . پروتوزيلم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

14-Teracheary element، کدام نوع سلول در بافت چوبي است ؟

۱.اجزاء آوندي   ۲ . عناصر آوندي   

۳ . تراکئيدها ۴ . الياف

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥مهمترين محدوديت در استفاده از معادله پوآزيه براي محاسبه افت فشار در آوند ……. است ؟

۱.شعاع آوند

۲-نبودن آگاهي درباره تعداد آوند

۳-ناتواني در به حساب آوردن تبادل آب

۴.نبود آگاهي درباره اثرات شرايط رشد بر تغييرات طول آوند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦در زنجيره خاک ـ گياه ـ  اتمسفر، آب در چه جهت حرکت مي کند؟

۱.از خاک به سمت اتمسفر  

2- در جهت شيب صعودي انرژي پتانسيل خود

۳.در جهت شيب نزولي انرژي پتانسيل خود   

4- از اتمسفر به سمت خاک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧عمق طراحي جذب آب بايد چگونه باشد؟

۱.بر اساس نوع سيستم آبياري  

2- بر اساس جنس و بافت خاک

۳.بر اساس حداکثر عمق ريشه دواني 

4-بر اساس داده هاي جذب آب محلي براي گياهان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

18-ET0، کدام پارامتر است ؟

۱.پارامتر بيان کننده قدرت تبخيري اتمسفر است .

۲-پارامتر بيان کننده تبخير و تعرق تحت شرايط غيراستاندارد است .

۳-پارامتر بيان کننده تبخير و تعرق تحت شرايط استاندارد است .

۴.پارامتر بيان کننده قدرت تبخيري گياه است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩در روش محاسبه ET0 به روش آئروديناميک چه پارامتر هايي اندازه گيري مي شود؟

۱.سرعت باد و سطح مرطوب

۲ -.گرماي نهان بخار و توان انرژي

۳.دانسيتيه بخار آب در دو ارتفاع مختلف و سطح مرطوب  

 ۴ .سرعت باد و دانسيته بخار آب در دو ارتفاع مختلف

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠در کداميک از روشهاي محاسبه ET0 زير، تبخير و تعرق پتانسيل براي هر يک از ماه هاي سال محاسبه مي گردد؟

۱.روش بلاني کريدل ۲ . روش تورنت وايت  

 ۳ . روش جنسن ـ هيز ۴ . روش تشت تبخير

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١ظرف تشت تبخير چه خصوصياتي دارد؟

۱.جنس آن آهن گالوانيزه با قطر ۲۵,۴ سانتيمتر و ارتفاع ۱۲۱ سانتيمتر است .

۲جنس آن آلومينيوم با قطر ۱۲۱ سانتيمتر و ارتفاع ۲۵,۴ سانتيمتر است .

۳جنس آن آهن گالوانيزه با قطر ۱۲۱ سانتيمتر و ارتفاع ۲۵,۴ سانتيمتر است .

۴.جنس آن آلومينيوم با قطر ۲۵,۴ سانتيمتر و ارتفاع ۱۲۱ سانتيمتر است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢ظرفيت مزرعه براي خاکهاي شني معرف مکش چگونه است ؟

۱.يک سوم بار ۲ . يک هزارم بار  

3 . ده  بار         ۴ . يک دهم بار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣برنامه ريزي آبياري هاي مکرر بر اساس کدام مورد زير است ؟

۱.نوع محصول            ۲ . پتانسيل آب خاک  

 ۳ . پتانسيل آب برگ ۴ . جنس خاک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤مقدار آب پوست درخت در کدام دسته از گياهان زير بيشتر است ؟

۱.گياهاني که چوب ثانويه فاقد آوند است .   

۲ . گياهاني که مقطع تنه آنها حلقوي است .

۳.گياهاني که مقطع تنه آنها غيرحلقوي است .

4- گياهاني که چوب اوليه فاقد آوند است

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥تغييرات نسبت قندها و پلي ساکاريدها در تنش هاي آبي مربوط به کدام عامل زير است ؟

۱.جابجايي مواد و ترکيبات آلي در گياه

2-. مواد تنظيم کننده رشد

۳.کاهش فتوسنتز  

4- فعاليت هاي آنزيمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦کدام گزينه صحيح است ؟

۱. پتانسيل اسموتيک در رشد سلول و تعداد روزنه ها مهم است .

۲پتانسيل اسموتيک در هالوفيت ها بيشتر از مزوفيت هاست .

۳پتانسيل اسموتيک در هالوفيت ها کمتر از مزوفيت هاست .

۴. پتانسيل آماس در رشد سلول و تعداد روزنه ها مهم است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧قديمي ترين روش اندازه گيري پتانسيل آب کدام است ؟

۱.تعادل فشار   ۲ . استفاده از مواد رنگي 

 ۳ . تعادل بخار  ۴ . تعادل مايع

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨عمل سوييچينگ در چه مواردي به کار مي رود؟

۱.تغييرات اسيديته خاک به وسيله برخي از پارامترها

2. جلوگيري از اثرات سمي بور در آب آبياري

۳.اصلاح خاکهاي اسيدي با کلسيم   

 4- جلوگيري از اثرات سمي کلر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩برنج و ذرت در کدام مرحله از رشد خود، بيشترين حساسيت به شوري را نشان مي دهد؟

۱.مرحله ابتداي جوانه زني ۲ . مرحله توسعه دانه

۳.مرحله ظهور  ۴ . مرحله رشد نهايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠کداميک از معايب روش نوترون متر است ؟

۱.امکان اندازه گيري رطوبت فقط در لايه سطحي خاک  

 ۲ . هزينه زياد دستگاه

۳.عدم تاثير خصوصيات فيزيکي و شيميايي بر اندازه گيري  

4 . عدم نياز به تهيه منحني واسنجي براي هر نوع خاک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

امام امیرالمؤمنین علیه السلام می فرمایند: «الا لا خیر فی علم لیس فیه تفهم»؛ آگاه باشید! در دانشی که در آن اندیشیدن نباشد، خوبی نیست.