آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

دو میدانی ۲ – عملی کد 1215013

عنــوان درس : دوميداني ۲,دووميداني ۲-عملي

ترم دوم سال 92-91

عنــوان درس : دوميداني ۲,دووميداني ۲-عملي

رشته تحصيلي/کد درس :تربيت بدني وعلوم ورزشي ,تربيت بدني وعلوم ورزشي (خواهران ),تربيت بدني وعلوم ورزشي (برادران ) ۱۲۱۵۰۱۳ – ,تربيت بدني و علوم ورزشي (ناپيوسته )۱۲۱۵۱۶۹

ـــــــــــــــــ

١در کدام يک از مراحل استارت نشسته ، به دليل تماس پاها به تخته هاي شيب دار استارت ، وزن بدن به جلو و بالا حرکت مي شود؟

۱مرحله حاضر   ۲.  مرحله به جاي خود  

۳. مرحله رو يا حرکت ۴. مرحله جدا شدن ار تخته استارت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢در استارت نشسته کدام عامل منجر به تسهيل سريع تر گام اول مي گردد؟

۱تاب فعال و شديد بازو ها به سمت جلو  ۲.  تاب فعال و شديد بازو ها به سمت عقب

۳تاب فعال به سمت جلو زانوي پاي جلو  ۴.  تاب فعال به سمت جلو زانوي پاي عقب

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣مرحله پرواز در دو سرعت از چه لحظه اي آغاز مي گردد؟

۱لحظه کشش و فشار پنجه ۲.  لحظه بالا آوردن پنجه

۳لحظه تغيير مکان پاي اتکا به سمت پنجه  ۴.  لحظه تعليق پاي آزاد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤در کدام مرحله از دو ۱۰۰ متر، استقامت در سرعت از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد؟

۱سرعت بيشينه   ۲.  انتقال ۳.  شتاب  ۴.  حفظ سرعت   

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥خط پايان دوها، در کدام منطقه از پيست دو و ميداني قرار مي گيرد؟

۱. دوهاي استقامت در خط شروع ۱۰۰ متر و دوهاي سرعت در خط پايان ۱۰۰ متر مي باشد

۲  کليه دوها در خط پايان دو ۱۰۰متر قرار مي گيرد

۳   کليه دوها در خط شروع ۱۵۰۰ متر مي باشد

۴. با توجه به مسافت دوها متفاوت مي باشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦کدام يک از موارد زير وضعيت صحيح بدن در دوهاي استقامت و نيمه استقامت مي باشد؟

۱دوندگان ابتدا با تمام کف پا و سپس روي سينه پا قرار مي گيرند

۲  هنگام گام برداري ، پاها اندکي جلوتر از مرکز ثقل بدن با زمين تماس پيدا مي کند

۳  در دوي استقامت وضعيت بدن خميده به سمت جلو مي باشد .

۴. طول گام ها در دو سرعت کوتاه تر از دوي استقامت است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

 

٧کدام عبارت از قوانين صحيح در دوهاي استقامت و نيمه استقامت مي باشد؟

۱.در مسابقات پياده روي در پيست ، شرکت کننده با کسب اجازه از داور مي تواند از مسابقه خارج و مجددًا باز گردد.

۲  مقام برندگان براساس عبور هر قسمت از بدن دوندگان از خط پايان تعيين مي گردد

۳  ضخامت پاشنه کفش براي دوها حداکثر ۱۳ ميلي متر مي باشد

۴. براي مسافت هاي تا ۱۰۰۰۰ متر زمان يک صدم ثانيه قرائت و تا يک دهم ثانيه ثبت مي گردد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨در دو با مانع ، مناسب ترين  محل قرار گيري مرکز ثقل پس از فرود کدام است ؟

۱. مرکز ثقل بالا و اندکي در جلوي پاي راهنما  ۲. مرکز ثقل پايين و اندکي عقب تر از پاي راهنما

۳. مرکز ثقل بالا و اندکي عقب تر از پاي راهنما ۴. مرکز ثقل پايين و اندکي در جلوي پاي راهنما

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩کدام گزينه از تخلف هاي اصلي پياده روي مي باشد؟

۱بالا آوردن بيش از اندازه زانو ۲.  زانوي خم

۳تاب جانبي لگن   ۴. به سمت جلو خم شدن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠مهم ترين عامل تاثير گذار بر مسافت يا ارتفاع پرش ها کدام گزينه مي باشد؟

۱دورخيز   ۲.  پرواز   ۳.  جهش   ۴.  فرود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١کدام يک از اعمال ذيل نبايد در پرش ها انجام گيرد؟

۱افزايش تواتر گام در انتهاي دورخيز   ۲.  کاشتن فعال سينه پا

۳کشيده شدن کامل مفاصل پا، زانو و لگن در لحظه جهش  ۴.  کاهش سرعت در انتهاي دورخيز

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢ترتيب گام ها در پرش سه گام به چه صورت مي باشد؟

۱لي – لي – پرش ۲.  گام – لي – پرش

۳لي – گام – پرش   ۴.  لي – گام – لي – پرش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣طول دورخيز براي مبتديان و پرش کنندگان سه گام برجسته بين المللي به ترتيب چندگام مي باشد؟

۱۱۰ گام – ۱۵ گام   ۲. ۱۵ گام – ۲۰ گام 

۳. ۸ گام – بيشتر از ۱۵ گام  ۴.  ۱۰ گام – بيشتر از ۲۰ گام

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤کدام عبارت در ارتباط با پرش سه گام صحيح مي باشد؟

۱. طول چاله پرش سه گام حداقل ۹ متر مي باشد

۲  تخته پرش بايد در فاصله ۱۱ متري براي مردان و ۱۳ متري براي زنان کار گذاشته شود.

۳  حداقل طول دالان دورخيز ۴۵ متر مي باشد.

۴تخته پرش داراي ۲/۱۱ متر طول و ۲۲ سانتي متر عرض مي باشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥در دورخيز پرش ارتفاع به روش فاسبوري ، کدام يک از اعمال زير مناسب تر است ؟

۱مرکز ثقل بدن تا حدودي بالا کشيده مي شود.

۲  تواتر گام به طور پيوسته کاهش مي بابد.

۳  رانش فعال از پاي چپ يعني گام آخر صورت مي گيرد.

۴زاويه خم شدن بدن به داخل ، بستگي به سرعت دورخيز دارد .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦يادگيري کدام يک از روش هاي پرش ارتفاع آسان ولي روش نسبتاً کم صرفه اي است ؟

۱. روش ساده  ۲. روش فاسبوري ۳.  روش استرادل ۴.  روش قيچي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧کدام گزينه شرط اصلي براي پرش با نيزه موفقيت آميز است ؟

۱جمع شدن به عقب ، کشش و چرخش صحيح   ۲.  انتقال حداکثر نيرو و انرژي به نيزه

۳ترکيب دورخيز و کاشتن صحيح و مناسب ۴.  عبور از مانع و فرود مناسب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨در پرش با نيزه ، کدام عبارت پيرامون نيزه پرش صحيح مي باشد؟

۱شرکت کنندگان مي توانند از نيزه ساير پرش کنندگان با اجازه داور استفاده کنند.

۲   پرش کنندگان حق استفاده از نيزه هاي شخصي را ندارند.

۳   نيزه هاي پرش را مي توان از هر ماده با هر قطر و طولي ساخت .

۴شرکت کنندگان حق استفاده از نيزه آلومينيومي را ندارند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩در کليه پرتاب ها، کدام عامل بيشترين تاثير را درَبرد و مسافت پرتاب دارد؟

۱سرعت پرتاب  ۲.  زاويه پرتاب ۳. ارتفاع پرتاب   ۴.  عوامل آيروديناميکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠کدام عبارت از قوانين صحيح پرتاب وزنه مي باشد؟

۱. اندازه گيري پرتاب از فاصله نزديک ترين نقطه تماس وزنه با زمين تا لبه خارجي پيش تخته مي باشد.

۲  دست بايد پايين و زير وزنه قرار گيرد.

۳  پرتاب کننده بعد از فرود وزنه ، بدون اجازه داور مي تواند دايره را ترک کند.

۴پاي پرتاب کننده مي تواند با لبه  داخلي پيش تخته تماس پيدا کند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١در پرتاب نيزه ، کدام يک از اعمال زير در مرحله انتقال صورت مي گيرد؟

۱بالا تنه جلوتر از پاها قرار مي گيرد.   ۲. محورهاي شانه ، نيزه و لگن موازي هستند.

۳زانوي پاي راست خم مي شود. ۴.  شانه چپ و سر در جهت نيزه قرار مي گيرد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢هدف اصلي از کدام مرحله ي پرتاب ديسک ، ايجاد طولاني ترين مسير شتاب ممکن و ايجاد شعاع مطلوب در مسير ديسک مي باشد؟

۱تاب هاي مقدماتي   ۲.  چرخش   ۳.  پرتاب ۴. بازيابي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣کدام گزينه از پارامترهاي مهم در پرتاب چکش محسوب مي شود؟

۱قدرت عمومي و ويژه ، استقامت ، انعطاف پذيري   ۲.  قدرت ويژه ، استقامت ، هماهنگي

۳قدرت عمومي و ويژه ، سرعت ، هماهنگي  ۴.  سرعت ، چابکي ، هماهنگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤کدام گزينه شرط اساسي براي انجام صحيح حرکات ورزشي است ؟

۱قدرت   ۲.  سرعت  ۳. چابکي   ۴. انعطاف پذيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام رضا (ع) : دوستي با مردم ، نيمي از عقل است

عنــوان درس :دو و ميداني ۲,دوميداني ۲,دووميداني ۲-عملي

ترم دوم سال 95-94

عنــوان درس :دو و ميداني ۲,دوميداني ۲,دووميداني ۲-عملي

رشته تحصيلي/کد درس :تربيت بدني وعلوم ورزشي , تربيت بدني وعلوم ورزشي (برادران ), تربيت بدني وعلوم ورزشي (خواهران ) ۱۲۱۵۰۱۳ – , تربيت

بدني و علوم ورزشي (ناپيوسته ) ۱۲۱۵۱۶۹ – ,علوم ورزشي گرايش علوم زيستي ورزش ,علوم ورزشي گرايش علوم انساني

ورزش ۱۲۱۵۲۳۹

ــــــــــــــــ

١-دوي ۳۰۰۰ متر با مانع براي اولين بار در کدام المپيک برگزار شد؟

۱. سيدني ۲. پکن  ۳. مونيخ  ۴. آتن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢-مادر تمام ورزشها و پيکره اصلي کليه رشته هاي ورزشي چيست ؟

۱. دو و ميداني  ۲. ژيمناستيک  ۳. شنا   ۴. رزمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣-کدام گزينه شامل دوي نيمه استقامت مي شود؟

۱.دو ۴۰۰ متر  ۲.دو ۳۰۰۰ متر

۳.دو ۶۰۰ ۱متر  ۴. دو ۸۰۰ متر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤-کدام گزينه به لحاظ استقامتي با بقيه فرق دارد؟

۱.دوي ۳۰۰۰ متر ۲.دوي ۵۰۰۰ متر   

۳.دوي ۱۰۰۰۰ متر ۴.دوي ۱۵۰۰ متر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥-مسابقه قهرماني  دو و ميداني مردان داخل سالن جهان ، در بخش بزرگسالان در چند ماده انجام مي شود؟

۲۲.۱ رشته   ۲۱.۲ رشته  ۱۴.۳ رشته  ۱۳.۴ رشته

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦-کدام پا از نظر قدرت و استحکام در شرايط بهتري است و پاي دوم نام دارد؟

۱. پاي تکيه   ۲. پاي برتر   ۳. پاي راهنما   ۴. پاي سرعت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧-آسانترين استارت مورد استفاده دوندگان سرعت کدام است ؟

۱. استارت ايستاده متوسط   ۲. استارت نشسته جمع

۳. استارت باز   ۴. استارت بلند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨-کدام مرحله از استارت است که بعد از شليک تپانچه ، با فشار انفجاري تقريبا همزمان هر دو پا و حرکت دستها شروع مي

شود؟

۱. به جاي خود  ۲. حاضر ۳. حرکت ۴. انتظار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩-هدف آغازين در دوي سرعت چيست ؟

۱. به بيشينه رساندن سرعت افقي   ۲.گام کشيده

۳. حرکت به موقع ۴. تعداد گام بيشتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠-هر دونده سرعت در مرحله آغازين مسابقه با انجام چند خطا از دور مسابقه حذف مي گردد؟

۴.۴   ۳.۳   ۲.۲ ۱.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١-در مسابقاتي که از زمان سنج الکترونيکي استفاده مي شود، کدام داور به تعداد داوران اضافه مي شود؟

۱. فتوفينيش   ۲. دستيار استارتر   ۳. داور خط   ۴. وقت نگهدار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢-اگر در يک مسابقه ۱۵۰۰ متر تعداد دوندگان بين ۱۶ تا ۲۴ نفر باشد، براي مسابقه دور نهايي چند نفر انتخاب مي شوند؟

۱۲.۴   ۱۰.۳   ۸.۲   ۱۴.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣-در دوي ۳۰۰۰ متر با مانع هر دونده در مجموع بايد از روي چند مانع عبور کند؟

۳۰.۴   ۲۰.۳   ۳۵.۲   ۲۵.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤-چوب امدادي معمولا تو خالي است و وزن آن نبايد بيش از ………….. و طول آن …………..مي باشد.

۵۰.۱ گرم – ۳۰ سانتي متر   ۳۰.۲ گرم – ۵۰ سانتي متر

۴۰.۳ گرم – ۲۰ سانتي متر   ۲۰.۴ گرم – ۴۰ سانتي متر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥-کدام گزينه صحيح نمي باشد؟

۱.دوي با مانع بلند، شامل ۱۰۰ متر با مانع مردان و ۱۱۰ متر با مانع زنان مي باشد

۲دوي با مانع کوتاه ، شامل ۴۰۰ متربا مانع  مردان و زنان مي باشد

۳مراحل عبور از مانع را مي توان به کندن يا جدا شدن از زمين ، عبور از مانع و فرود بعد از مانع تقسيم کرد

۴.در لحظه حمله به مانع ، بدن بايد در وضعيت راست باشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦-اهداف مشترک همه پرش ها چيست ؟

۱. کاهش مسافت و افزايش ارتفاع پرواز  

۲. افزايش مسافت و کاهش ارتفاع پرواز

۳.کاهش مسافت و کاهش ارتفاع پرواز

۴. افزايش مسافت و افزايش ارتفاع پرواز

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧-کدام مورد جزء مراحل پرش دو و ميداني نمي باشد؟

۱. دورخيز ۲. جهش ۳. پرواز  ۴. حرکت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨- به منظور افزايش کيفيت پرش ها انجام چه حرکتي موثر است ؟

۱. کاهش سرعت در انتهاي دورخيز  

۲. تاکيد زودرس بر مرحله پرواز

۳.افزايش تواتر گام در انتهاي دورخيز

۴. پرش هاي ايستاده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩-متداولترين شيوه پرتاب وزنه کدام است ؟

۱. شيوه باريشني کوف ۲. شيوه اوبراين

۳. شيوه چرخشي ۴. شيوه ساده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠-جنس   نيزه از کدام فلز است ؟

۱. آلياژ آلومينيوم ۲. آلياژ سرب  ۳. آلياژ روي   ۴. آلياژ چدن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١-در پرتاب نيزه اگر تعداد شرکت کنندگان بيش از ۸ نفر باشد هر نفر چند پرتاب انجام مي دهد؟

۳.۴ ۴.۳   ۶.۲ ۵.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢-کدام گزينه از روش هاي گرفتن ديسک نيست ؟

۱.روش استاندارد: تمام انگشتان به طور يکنواخت از همديگر جدا مي باشند

۲روش چنگ زدن : انگشتان نزديک به هم قرار دارند

۳روش غير استاندارد: انگشتان نزديک به هم قرار دارند

۴.تغيير يافته روش استاندارد: انگشت مياني و نشانه نزديک به هم قرار مي گيرند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣-عامل مهم در پرتاب وزنه و ديسک کدام است ؟

۱. عضلات قوي  ۲. وزن بالا ۳. دستان کشيده ۴. قد بلند

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤-توپي است کروي که ممکن است از آهن يا موادي که سخت تر از مواد برنجي باشد، ساخته شود تعريف کدام گزينه است ؟

۱. سيم چکش  ۲. دسته چکش ۳. ديسک ۴. سر چکش

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام کاظم (ع) : از شوخي خودداري كن زيرا شوخي جلوه معنوي ترا مي زدايد .

عنــوان درس :دو و ميداني ٢,دوميداني ٢,دووميداني ٢-عملي

ترم اول سال 95-96

عنــوان درس :دو و ميداني ٢,دوميداني ٢,دووميداني ٢-عملي

رشته تحصيلي/کد درس :تربيت بدني وعلوم ورزشي ,تربيت بدني وعلوم ورزشي (برادران ),تربيت بدني وعلوم ورزشي (خواهران ) ۱۲۱۵۰۱۳ – ,تربيت بدني و علوم ورزشي ۱۲۱۵۱۶۹ – ,علوم ورزشي گرايش علوم انساني ورزش ,علوم ورزشي گرايش علوم زيستي ورزش ۱۲۱۵۲۳۹

ـــــــــــ

١- اولين قهرمان مسابقه هاي دوو ميداني قبل از ميلاد چه کسي و در کدام ماده بود؟

۱. فيليپيدس -٢٠٠ متر

۲. فيليپيدس -٨٠٠ متر  

۳. کوروبوس – ٢٠٠ متر  

۴. کوروبوس – ٨٠٠ متر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- در مسابقات رسمي دو و ميداني بزرگسالان ،کدام ماده فقط در بخش مردان برگزار مي شود؟

٣٠٠٠.۱ متر با مانع

۲. ماراتن

٥٠.۳ کيلومتر پياده روي   

۴. دوي ٤*٤٠٠ متر امدادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣- استارت در کدام دو با بقيه متفاوت است ؟

۱. دوهاي سرعت   

۲. دوهاي نيمه استقامت  

۳. دوهاي استقامت  

۴. ماراتن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- اين استارت ، آسانترين استارت مورد استفاده دوندگان سرعت است و نحوه اجراي آن به اين صورت است که زانوي پاي عقب در راستاي پنجه پاي جلو قرار مي گيرد، از ويژگي کدام استارت است ؟

۱. استارت نشسته متوسط  

۲. استارت نشسته بسته

۳.استارت نشسته باز

۴.استارت بلند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥- تفاوت هايي که در انواع مواد دوي سرعت وجود دارد ناشي از چيست ؟

۱. شدت انجام کار  

۲. ماهيت الگوهاي حرکتي

۳. درگيري منابع مختلف انرژي

۴. اقتصاد و مسير دويدن

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦- هدف آغازين در دوي سرعت چيست ؟

۱. به جلو راندن بدن  

۲. استقامت در سرعت

۳. به حداقل رساندن سرعت افقي

۴. به بيشينه رساندن استقامت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧- در کدام ماده ي دو وميداني از روش استارت ايستاده استفاده مي شود؟

٤٠٠.۱ متر با مانع  ٤٠٠.۲ × ٤ متر امدادي   ٤٠٠.۳ متر ٨٠٠.۴ متر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨- گزينه صحيح را انتخاب کنيد؟

۱. پيست دو به طور استاندارد در خط داخلي ٢٠٠ متر است .

۲لبه داخلي پيست ١٠ سانتي متر ارتفاع و حداکثر ١٠ سانتي متر پهنا دارد.

۳پيست دو به طور استاندارد داراي ٦ يا ٨ خط به عرض ١/٢٢ متر مي باشد.

۴.در دوهايي که در خطوط مشخص انجام نمي گيرند، دونده ها قبل از شروع مسابقه حق دويدن در مجاورت لبه داخلي را دارند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩- در مسابقات دو وميداني مکان داوران خط کجاست ؟

۱. در خط شروع مسابقه 

۲. طول مسير مسابقه

۳. خط پايان مسابقه

۴. در فاصله تقريبا ٥ سانتي متري و بالاتر از سطح پيست

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠- در مسابقات دوي ١٠٠٠٠ متر، اگر تعداد شرکت کنندگان بين ٢٨ تا ٥٤ نفر باشند، تعداد دوندگان نهايي چند نفر است ؟

٢٢.۱ نفر   ٢٠.۲ نفر  ١٠.۳ نفر   ٦.۴ نفر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- کدام گزينه ويژگي کفش يک دونده استقامت است ؟

۱.تعداد ميخ در کف کفش يک دونده استقامت حداکثر ١٥ ميخ است .

۲در پيست تارتان طول ميخ هاي کفش نبايد بيش از ٥ ميلي متر باشد.

۳ضخامت پاشنه کفش براي دو ها ٢٩ ميلي متر و براي پياده روي ٣٥ تا ٣٦ ميلي متر است .

۴. به طور کلي ضخامت کف کفش نبايد بيش از ١٣ ميلي متر باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢- در دوي ٣٠٠٠ متر با مانع بزرگسالان چند مانع بدون آب وجود دارد؟

١٨.۱ مانع ٢٨.۲ مانع ٧.۳ مانع  ٣٥.۴ مانع

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣- کدام گزينه جزء قوانين مسابقات پياده روي مي باشد؟

۱. تعداد داوران مسابقات پياده روي ١٠ الي ١٤ نفر است .

۲هر داور مجاز به ارائه دو خطاست .

۳در صورت دريافت دو اخطار از دو داور، ورزشکار رد صلاحيت شده و از مسابقه خارج مي شود.

۴.هر داور مجاز به دادن يک اخطار است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤- در پرش طول ، جنس تخته بايد از ……………… و به رنگ ………………. باشد.

۱. چوب – سياه   

۲. چوب – سفيد   

۳. پلاستيک- سياه  

۴. پلاستيک- سفيد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥- در مسابقات پرش سه گام ، اگر تعداد شرکت کنندگان کمتر از ٨ نفر باشد به هر نفر  اجازه چند پرش داده مي شود؟

8.۴   6.۳   5.۲   3.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦- در اين روش ، دورخيز براي پرندگاني که با پاي راست پرش مي کنند از طرف چپ و براي پرندگاني که با پاي چپ پرش مي کنند از طرف راست انجام مي شود، تعريف کدام روش در پرش ارتفاع مي باشد؟

۱.روش استرادل   

۲. روش غلت شکم  

۳.روش پرش روي قيچي  

۴. روش فاسبوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- در چه شرايطي پرنده با نيزه ميتواند درخواست بالا بردن مانع کمتر از ٥ سانتي متر را بکند؟

۱. در شرايطي که فقط يک شرکت کننده باقي مانده باشد.

۲در شرايطي که به دور نهايي رسيده باشد.

۳در شرايطي که شرکت کننده نتواند رکوردش را ٥ سانتي متر بالاتر ببرد.

۴. در شرايطي که شرکت کننده قبلا مرتکب دو خطا شده باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨- در کدام مرحله از پرتاب وزنه ، شانه ها رو به عقب دايره پرتاب نگه داشته مي شود؟

۱. سر خوردن

۲. پرتاب 

۳. رهايي 

۴. بازيافت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩- کداميک از جملات زير در مورد قوانين مربوط به پرتاب وزنه نادرست است ؟

۱. دست هرگز نبايد پايين و زير وزنه قرار بگيرد.

۲وزنه نبايد از خط شانه ها عقبتر برده شود.

۳ورزشکار نبايد قبل از فرود وزنه پرتاب شده ، دايره پرتاب را ترک کند.

۴.پاهاي پرتاب کننده مي تواند با روي حلقه يا پيش تخته تماس پيدا کند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠- وزن نيزه براي مردان و زنان به ترتيب چقدر است ؟

۱. مردان ٨٠٠ – زنان ٦٠٠ گرم

۲. مردان ٨٠٠ – زنان ٨٠٠ گرم

۳. مردان ٦٠٠ – زنان ٤٠٠ گرم

۴. مردان ٦٠٠ – زنان ٦٠٠ گرم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١-در اين روش ، انگشت نشانه پشت نخ پيچ قرار گرفته و نيزه در طول داخلي کف دست قرار مي گيرد را روش ……………… مي نامند.

۱. چنگ زدن   

۲. نعل اسبي

۳. استاندارد

۴. تغييرشکل يافته روش استاندارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢- مهم ترين مرحله در پرتاب ديسک کدام است ؟

۱.تاب هاي مقدماتي

۲. چرخش

۳. پرتاب 

۴. بازيابي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣- در چه مرحله اي دونده هاي آورنده چوب امدادي با نگهداري حداکثر سرعت ، خود را براي مبادله آماده مي کند؟

۱. مرحله شتاب گيري

۲. مرحله تعويض   

۳. مرحله آمادگي   

۴. مرحله قرارگيري اوليه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤- يادگيري شيوه پرتاب کدام رشته پرتابي مشکل تر از بقيه است ؟

۱. پرتاب ديسک   

۲. پرتاب وزنه

۳. پرتاب چکش   

۴. پرتاب نيزه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام حسین (ع) : مردي از انصار خدمت حضرتش آمد كه چيزي از او درخواست نمايد. حضرت به او فرمود: "اي برادر انصار، خويشتن را از ذلت درخواست حفظ كن و احتياج خود را در رقعه اي از كاغذ بنويس كه انشاء الله چيزي از ما دريافت خواهي نمود كه شاد شوي ". سپس مرد انصار براي حضرت نوشت : "يا اباعبدالله ، فلان شخص پانصد دينار از من طلب دارد كه بر من اصرار بسيار مي ورزد، با او صحبت بفرماييد كه تا چيزي دستم مي آيد به من مهلت دهد". همين كه جضرت رقعه او را خواند، وارد منزل شد و كيسه اي بيرون آورد كه مبلغ يك هزار دينار در آن بود، حضرت به او فرمود از پانصد دينار آن بدهي ات را بپرداز و با پانصد دينار باقي مانده ، امور زندگيت را رو به راه كن ، و هيچ گاه انتظار رفع نيازمندي نداشته باش مگر از سه كس : مردي با ايمان و متدين ، يا شخصي جوانمرد، يا مردي شريف و داراي اصل و نسب . اما مرد با دين و ايمان از ترس دينش تو را نااميد نمي سازد. اما شخص جوانمرد، او نيز از جوانمردي خود حيا مي كند كه تو را رد نمايد. و اما افراد اصيل و نجيب مي دانند كه تو براي برآمدن نيازت آبروي خويش را در گرو احسان او گذاشته اي ، نجابت او نمي گذارد كه دست خالي برگردي و روي تو را به زمين نخواهد انداخت ".