آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

خوشنویسی و طراحی حروف ۱ کد 1226017

عنــوان درس : خوشنويسي و طراحي حروف ,خوشنويسي و طراحي حروف ١

ترم اول سال 96-95

عنــوان درس : خوشنويسي و طراحي حروف ,خوشنويسي و طراحي حروف ١

رشته تحصيلي/کد درس : صنايع دستي ۱۲۲۶۰۱۷ – ,طراحي پارچه ۱۷۱۲۰۵۲ – ,فرش ( گرايش بافت و مرمت فرش ),فرش (گرايش طراحي فرش ) ۱۸۱۰۳۰۵ارتباط تصويري (گرايش ارتباط تصويري ),صنايع دستي .,طراحي پارچه و لباس (گرايش طراحي چاپ پارچه ),عکاسي ۱۸۱۰۳۱۷, –

ـــــــ

١- کـدام استاد از برجسته ترين اساتيد ثلث نويس معـاصر محسـوب مي شـود؟

۱. محمداحصايي   

۲. کمال الدين حافظ هروي

۳. احمدمعصومي زنجاني   

۴. سلطانعلي مشهدي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- کدام خط دردوران يـاقوت مستعصمي ، به عنوان خط رايج  تحرير قرآن و کتابت و استنساخ استفاده مي شـد؟

۱. رقاع  

۲. توقيع  

۳. ريحان  

۴. نسخ

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣- کـدام هنـرمند خوشنويس را مي توان پس از درويش ، سرآمـد شکستـه نويسـان معـرفي کـرد؟

۱. سيدمحمد اسماعيل  

۲. محمدرضاکلهر

۳. آقاسيدگلستانه

۴. ميرزابابا انجوي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤- کدام خـوشنويس «  واضـع قـاعده و اصـل » بـراي خـط عـربي بـود؟

۱. ابن مقله

۲. ابن بواب

۳. خواجه تاج  سلماني  

۴. شهاب الدين مرواريد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥- کدام مورد را مي توان در زمره تعاريف صحيح خـوشنويسي قـرارداد؟

۱. در قلم هاي درشت (خفي ) ميدان قلم بايد کوتاهتر از حد معمول باشد.

۲در قلم هاي درشت (جلي ) ميدان قلم بايد کوتاهتر از حد معمول باشد.

۳در قلم هاي درشت (جلي ) ميدان قلم بايد برابر با دور همان قلم باشد.

۴. در قلم هاي ريز (خفي ) ميدان قلم بايد دوبرابر با دور همان قلم باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦- اصـطلاح "جـزم " در تقسيم بندي سـرقلم به کدام بخـش زير اطلاق مي شـود؟

۱. ميانه ي قلم

۲. سر قلمي که به شکل صاف قط زده شده

۳. سرقلمي که بطور مايل قط زده شده  

۴. ميانه قلم رو به سمت چپ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧- کـدام خـوشنويس علاوه بر قلم شيـوا داراي حسـن خلـق بسياربـوده و شـرح حـال وي در رسـاله ي صـراط السطـور به نظـم آمـده اسـت ؟

۱. باباشاه اصفهاني

۲. مالک ديلمي 

۳. اظهر تبريزي 

۴. سلطانعلي مشهدي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨- خـط کـوفي شرقي براي اولين بار توسط کدام ملت ابـداع شـد؟

۱. آفريقاييها   

۲. سغديها

۳. سوريها

۴. ايرانيها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩- درمـورد خـط ثلـث به کدام مورد مي توان اشـاره کرد؟

۱. داراي چهار دانگ دور و چهار دانگ سطح قلمي است .  

۲داراي دو دانگ دور و چهار دانگ سطح قلمي است .   

۳داراي چهار دانگ دور و دو دانگ سطح قلمي است .

۴. داراي دو دانگ دور و دو دانگ سطح قلمي است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠-  شيـوه هاي مهم و تـاثيرگـذار که از دوره قـاجـار براي معـاصـرين بجا مانـده ، کـدام مـورد زير اسـت ؟

۱. شيوه کلهر و گلزار و غلام رضا  

۲. شيوه کلهر و غلام رضا

۳. شيوه غلام رضا و گلزار  

۴. شيوه کلهر و گلزار و تيموري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- کـدام هنرمند علاوه بر خـوشنويسي ، شاعر و حافظ قرآن نيز بود؟

۱. ظهيرالدين اظهرتبريزي قرن نهم هـ ق

۲. ميرعلي تبريزي قرن دهم هـ.ق

۳. ميرعلي تبريزي قرن نهم هـ.ق  

۴. ظهيرالدين اظهرتبريزي قرن دهم هـ ق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢- منظم ترين فـرم کلاسيک و علمي هنـر خـوشنويس کدام مورد اسـت ؟

۱. ترکيب دوسطرزيرهم  

۲. ترکيب صفحه 

۳. کتابت  

۴. ترکيب چليپا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣- کـدام خط از دو خـط نسـخ و ثلث بوجودآمده اسـت ؟

۱. نستعليق

۲. ديواني  

۳. ريحان  

۴. رقاع

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤- کـدام خـط بيشتر تحت تاثير دو خط اوستايي و پهلـوي بوجـود آمد؟

۱. ريحان  

۲. تعليق  

۳. رقاع  

۴. ديواني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥- پيـدايش خـط نستعليق مربوط به چه دوره اي اسـت ؟

۱. .اوايل قرن نهم   

۲. اواخر قرن نهم و اوايل قرن دهم

۳. اواخر قرن هشتم و اوايل قرن نهم   

۴. اواخر قرن دهم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦- حـرف « م » در ابتـداي کلمـات به چند شکـل تحـرير مي شـود؟

۱. هشت  

۲. يازده  

۳. هفت  

۴. پنج

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- حـرف «  ب » در ابتـداي کلمات به چند شکـل تحـرير مي شـود؟

۱. دوازده  

۲. يازده  

۳. ده

۴. پنج

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨- ظهيـرالـدين اظهـرتبـريزي ، خـوشنويس کـدام دوره اسـت ؟

۱. تيموري  

۲. صفوي  

۳. قاجار  

۴. ايلخاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩- کـدام هنرمند زير در نستعليق پيرو شيوه کلهر محسوب مي شـود؟

۱.محمدحسين عمادالکتاب ( وفات ١٢١٥)

۲محمدحسين تبريزي ( وفات ٩٨٥)   

۳محمدحسين عمادالکتاب ( وفات ١٣١٥)

۴. محمدحسين تبريزي ( وفات ١٣٠٠)

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠- کدام هنرمند در خوشنويس و نقاشي ماهربوده و تاثير زيادي در طراحي خط و خطوط تزييني گذاشت ؟

۱. ملک محمدقزويني – دوره قاجار

۲ملک محمدقزويني – ابتداي دوره معاصر  

۳محمدحسين عمادالکتاب – دوره قاجار

۴. محمدصالح – دوره معاصر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام سجاد (ع) : اي بردارنده غم و دور كننده اندوه ، اي بي اندازه بخشاينده در دنيا و آخرت و بسيار مهربان در آن دو سرا ، بر محمد و آل محمد درود فرست ، و غم من را بردار ، و اندوهم را دور ساز