آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

خوشنويسي و طراحي حروف ۲ کد 1226063

عنــوان درس :خوشنويسي و طراحي حروف ۲

ترم دوم سال 91-90

عنــوان درس :خوشنويسي و طراحي حروف ۲

رشته تحصيلي/کد درس :صنايع دستي ۱۲۲۶۰۶۳ – ,طراحي پارچه ۱۷۱۲۰۵۸ – ,ارتباط تصويري (گرايش ارتباط تصويري )۱۸۱۰۳۳۵

ــــــــــ

١–  گلدانهاي گرد که نقوش هندسي با تصاوير حيوانات و گياهان تزئين شده اند مربوط به چه دورهاي است ؟

۱. سومر ۲. ايلام

۳. بابل  ۴. آشور

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢مخترع نخستين خط و کتابت کدام يک از اقوام باستاني است ؟

۱. هخامنشيان   ۲. ايلاميان

۳. اکديان  ۴. سومريان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣همه گزينه ها در باره خط هيروگليف صحيح است بجز…..

۱. واژ̀И هيروگليف واژهاي است يوناني و به معني خط حجاري شده .

۲ کاتبان مصري استادان هنر نوشتار و تعليم خط هيروگليف بودند.

۳  کاتبان مصري علاوه بر ديوارهاي مقابر و تابوتها و مهرها، از پاپيروس به عنوان مواد نوشتاري استفاده ميکردند کاتبان مصري علاوه بر ديوارهاي مقابر و تابوتها و مهرها، از پاپيروس به عنوان مواد نوشتاري استفاده ميکردند.   

۴مصريان دو نوع حجاري ميکردند: يکي نقش برجسته و ديگري نقشهاي گود و کنده شده .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤براي چاپ عيدي سازي از چه نوع قالب استفاده ميشد؟

۱. چوب گلابي   ۲. قالب لاستيکي

۳. قالب سربي   ۴. چوب توت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥نخستين کتاب چاپ شده با چاپ سنگي که در تهران به چاپ رسيد چه نام داشت ؟

۱. خمسه نظامي  ۲. رساله حسينيه  

۳. شاهنام ̀И فردوسي  ۴. گلستان سعدي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦کدام خوشنويس در دوره قاجار، روزنامه هاي شرف و شرافت را کتابت ميکرد؟

۱. محمدرضا کلهر  ۲. محمد حسين خوشنويس باشي

۳. عماد الکتاب سيفي  ۴. ميرزا غلامرضا اصفهاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧صنيع الملک مسئوليت چاپ و انتشار کدام روزنامه را بر عهده داشت ؟

۱. شرافت  ۲. وقايع اتفاقيه  

۳. اردوي همايون  ۴. خبرنامه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨تايپوگرافي چيست ؟

۱. طراحي خطوط گرافيکي  

۲. فن بيان نوشتار مرتبط با صنعت چاپ

۳. طراحي حروفي که با تصوير همراه است  

۴. خوشنويسي کردن حروف با انواع خطوط اسلامي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩خط مطول به کدام خط کوفي اطلاق ميشود؟

۱. کوفي مشق ۲. کوفي مائل

۳. کوفي پيرآموز  ۴.کوفي اصيل 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠کدام يک از شاگردان حضرت علي نبودند؟

۱. خالدبن ابي الهياج ۲. عبيده الله بن ابي رافع

۳. زيدبن ثابت ۴. ابن عباس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١اين شعر از کيست ؟ « پيش از همه خط معقلي بود کوفي خط مرتضي علي بود

۱. سلطانعلي مشهدي  ۲. مير علي هروي

۳. مجنون رفيقي هروي ۴. قطب الدين محمد قصه خوان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢کتيبه پير علمدار در کجا قرار دارد؟

۱. دامغان ۲. سلطانيه زنجان   

۳. شاهرود  ۴. اردستان  

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣خطوط کوفي مورق و مزهر به ترتيب به کدام خطوط کوفي گفته ميشوند؟

۱کوفي مورق يعني کوفي گلدار و کوفي مزهر يعني کوفي برگدار

۲ کوفي مورق يعني کوفي شاخ و برگ دار و کوفي مزهر يعني کوفي همراه با نقش و نگار 

۳  کوفي مورق يعني کوفي برگدار و کوفي مزهر يعني کوفي گل و برگدار  

۴کوفي مورق يعني کوفي بافته شده و کوفي مزهر يعني کوفي گلدار 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤قلم ثلثين و ثلث را چه کسي اختراع کرد؟

۱. احول محرر ۲. ابراهيم سگزي

۳. يوسف سگزي  ۴. خالدبن ابي الهياج

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥همه گزينه ها در باره خط محقق صحيح است بجز….

۱. خط محقق را خط خط عراقي و وراقي هم گفته اند.  

۲  خط محقق در عهد امويان از خط کوفي استخراج شد.

۳ شکوه و عظمت و اندامهاي درشت و فاصلههاي منظم از ويژگي خط محقق است

۴. ياقوت مستعصمي قلم محقق را جزو يکي از خطوط ششگانه خود انتخاب کرد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦– «ام الخطوط » به کدام خط اطلاق ميشود؟

۱. ثلث ۲. ريحان  

۳. جليل ۴. نستعليق 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧کدام گزينه از ويژگيهاي خط نسخ است ؟

۱بسته و توپر نوشته شدن حلقه ها و گره ها در حروف «و ـ ف ـ ق ـ م ـ عين وسط »

۲ جلي بودن و اندام درشت که کاربرد آن در کتيبه نگاري است .

۳ يکساني و تعادل اندازه حروف متشابه و هم شکل

۴. فاصله هاي منظم و يکدست و ساده بودن حروف و کلمات  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨واضع خط تعليق چه کسي بود؟

۱. خواجه تاج سلماني  ۲. ميرعلي تبريزي

۳. محمد شفيع هروي  ۴. خواجه اختيارالدين گنابادي  

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩–   خطي قوسدار که به هيئت کمانچه است و در قديم بر سر فرمانهاي پادشاهان مينوشتند؟

۱. طغرا  ۲. رقعه

۳. مرغ بسمله   ۴. خط ديواني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠نوک سمت راست قلم و نوک سمت چپ قلم ني ( از پشت قلم ني ) به ترتيب چه نام دارند؟

۱. اِنسي ـ وحشي  ۲. وحشي ـ اِنسي

۳. نحت ـ تحت   ۴. شظيه ـ فتح   

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام صادق (ع) : سه چيز است كه هيچ چيز با وجود آنها زيان نرساند : دعا هنگام گرفتاري ، آمرزش خواهي هنگام گناه و شكر هنگام نعمت .