آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

حکمت و هنر اسلامي کد 1226043

عنــوان درس :حکمت هنر اسلامي ,حکمت هنراسلامي ,حکمت و هنر اسلامي

ترم دوم سال 91-90

عنــوان درس :حکمت هنر اسلامي ,حکمت هنراسلامي ,حکمت و هنر اسلامي

رشته تحصيلي/کد درس :صنايع دستي ۱۲۲۶۰۴۳ – ,طراحي پارچه ۱۷۱۲۰۶۶ – ,هنر اسلامي (گرايش نگارگري ) ۱۷۱۲۱۱۷ – ,نقاشي ( گرايش نقاشي عمومي ),هنر اسلامي (گرايش سفال ),هنر اسلامي (گرايش هنر و صنايع فلز),هنر اسلامي (گرايش هنر و صنايع چوب ),هنراسلامي (گرايش شيشه ),هنر اسلامي ( گرايش نگارگري ),هنرهاي صناعي (گرايش آبگينه ),هنرهاي صناعي (گرايش سفال ),هنرهاي صناعي (گرايش فلز),هنرهاي صناعي (گرايش کاشي ),هنرهاي صناعي (گرايش منبت و معرق ),هنرهاي صناعي گرايش نساجي سنتي ),کتابت و نگارگري ( گرايش خوشنويسي ),کتابت و نگارگري ( گرايش طراحي سنتي و تذهيب ),کتابت و)نگارگري ( گرايش نگارگري ),کتابت و نگارگري ( گرايش خيالي نگاري ),طراحي پارچه و لباس (گرايش طراحي چاپ پارچه ),صنايع دستي .,ارتباط تصويري (گرايش ارتباط تصويري )۱۸۱۰۰۴۷

ـــــــــــ

١کدام فيلسوف معرفت را در معناي حسي آن رد مي کند و حکمت رابصيرت به آن حقيقتي ميداند که براي انسان خير است و منجر به سلامت و هماهنگي نفس مي شود؟

۱. سقراط  ۲. نيچه  

۳. افلاطون ۴. مترلينگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢– "العارف بالله " که صفتي است براي عارف يا حکيم اشراق يافته به چه معني است ؟

۱. با معني ريشه اي شعور و شناخت مرتبط است .

۲. عارفي که معرفت وحداني نسبت به خدا دارد.

۳. عارفي که از طريق خدا يا به واسطه ي خدا علم دارد.

۴. عارفي که نسبت به خويش شناخت و معرفت دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣اولين فيلسوف اسلامي که در کتاب خود به نام "در باب فلسفه اولي " معتقد است فلسفه شناخت واقعيت اشياء در حد توان انسان است چه نام دارد؟

۱. هانري کربن   ۲. ابو ايوب الکندي  

۳. فارابي  ۴. سهروردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤نقش شريعت در هنر چيست ؟

۱. ايجاد دستور العمل هايي براي خلق هنر ونظارت بر اجراي آن

۲ طرح تبيين مسايل هنر و زيبا شناسي اسلامي

۳ شناساندن مفاهيم اسلامي وراهنماي عملي براي خلق هنري قدسي

۴. شکل دادن به روح هنرمند از طريق القاي شيوه هاي رفتاري و فضايل منبعث از قرآن

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥کدام يک از موارد زير نيروي حيات هنر اسلامي را تامين مي کند و چنانچه مورد غفلت واقع شود اين هنر نابود مي شود؟

۱. روحانيت و تفکر ۲. استدلال و تجربه گرايي

۳. قالب هاي هنر اسلامي  ۴. اشکال انتزاعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦کداميک از موارد زير از خصوصيات هنر اسلامي به شمار مي رود؟

۱. هنر براي هنر ۲. طبيعت گرايانه و تزييني

۳. کاربردي و کارکردي ۴. واقعگرايانه و رئاليستي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧به تعبير کدام انديشمند"عالم علوي عالم حسن و جمال است و اصل حسن و جمال تناسب و هرچه متناسب است نمودگاري عالم است ؟

۱. امام محمد غزالي  ۲. تيتوس بوکهارت  

۳. ابن عربي  ۴. محمد رومي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨در کدام بناي اسلامي زير مضامين طبيعت گرايانه که در بخش شرقي امپراطور روم متداول بود ديده مي شود؟

۱. مسجد ايا صوفيه ۲. مسجد تاريخانه دامغان

۳. مسجد جامع اصفهان ۴. مسجد اعظم دمشق

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩طبق منابع تاريخي ،اولين شخصي که در باب منشاء و ماهيت هنر سخن گفته و آهنگها و نتهاي موسيقي را بازتاب يا تقليدي از موسيقي افلاک مي داند کيست ؟

۱. ارسطو ۲. فيثاغورث

۳. افلاطون  ۴. خواجه نصير الدين طوسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠کدام فيلسوف تفکر انسان را به ۳ مساحت نظري ،عملي و ابداع تقسيم بندي نموده و سعي نمود در حوزه شعر نيز قواعدي عقلاني را پايه ريزي کند و آن را به فعاليت فکري بشر مستند سازد تا نوعي الهام ؟

۱. جلال الدين محمد رومي   ۲. ارسطو

۳. اگوستينوس  ۴. افلاطون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١خواجه نصير الدين طوسي غايت هنر را چه چيز مي داند؟

۱. کارکرد هنر  ۲. ماهيت هنر

۳. عينيت و ظاهرهنر   ۴. محاکات و تقليد از واقع هنر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢دو اصل اساسي هنر اسلامي که خواجه نصير الدين طوسي در رساله "اساس الاقتباس "آنرا مورد بررسي قرار مي دهدچيست ؟

۱. محاکات و خيال  ۲. شعر  و موسيقي  

۳. تقليد و کاتارسيس ۴. عالم واقع و عالم مثال

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣کداميک از مناطق زير را مي توان به عنوان مهمترين نقطه حلقه اتصال فرهنگ و هنر اسلام و غرب دانست ؟

۱. بغداد   ۲. ايران  

۳. اندلس  ۴. ترکيه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤کدام هنر زاده دين اسلام بوده و در هيچ ديني چون اسلام مورد  توجه و اهميت قرار نگرفته است ؟

۱. نگارگري  ۲. خوشنويسي   

۳. سفالگري  ۴. نساجي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥در هنر خوشنويسي قالبيٌت ، آليٌت و فناء لفظ در معني سبب چه مي شود؟

۱. بيان احساسات و عواطف دروني هنرمند

۲ با طهارت و وضو به امر خوشنويسي بپردازند

۳ تزئين نمودن قطعه خوشنويسي با هنر تذهيب

۴. دقت نظر و توجه هنرمند به انتخاب مضمون مکتوب خويش

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦کدام هنرمند در باب اثر هنري خود چنين سفارش مي کند؟ ( قيمت اين مثنوي جان است   جان حيف باشد در بهايش غيرآن " )

۱. محمد رضا کلهر  ۲. ميرزا اسماعيل توحيد

۳. ميرزا احمد نيريزي   ۴. مير عماد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧کتيبه مسجد گوهرشاد به خط کدام هنرمند مي باشد؟

۱. بايسنقر ميرزا  ۲. هاشم محمد 

۳. مير عماد  ۴. عليرضا عباسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨کدام يک از موارد زير به قلم ميرزا عبدالعلي اشرف الکتاب يزدي است ؟

۱. کتيبه صحن مسجد امام اصفهان ۲. کتيبه و ستونهاي مسجد النبي

۳. سردر ورودي مسجد جامع اصفهان  ۴. کتيبه صحن مطهر اميرالمومنين

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩دستاوردهايي که پس از فتح مجدد اسپانيا از مسلمين به جاي مانده به چه سبکي شهرت دارد؟

۱. مدجني ۲. هندسي  

۳. انتزاعي ۴. فرسک

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠هنر اسلامي اساساً ماخوذ از کدام اصل است و در معماري اسلامي ابعاد يک بنا در نهايت بر پايه چه شکلي قرار دارد؟

۱. توحيد-دايره   ۲. معاد-مربع

۳. امامت -مستطيل  ۴. توحيد-مربع

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١با استناد به مقاله آنتداکي کوماراسوامي براي شناخت و دستيابي به فهم واقعي هنر آسيايي دانستن کدام امر ضروري است ؟

۱. شناخت آثار باستاني در هنر آسيايي

۲. علت وچرايي ايجاد آن

۳. آگاهي از ارزشهاي زيبا شناسانه

۴. شناخت ذوق و سليقه خالق هنر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢کدام گزينه زير از جهت معنايي به اين دستور سفر خروج باب ۲۵،۴۰نزديک است ؟

"آگاه باش که آنها را موافق نمونه اصليشان که در کوه به تو نشان داده شد بسازي "

۱. هنرمند بايد به درون آنچه تخيل مي کند منتقل شود و فقط بالقوه خودش باشد.

۲ قالب هنري و نظم اساس شکل دادن به يک اثر هنري است .

۳ غايت کلي هنر خير بشر است و هنرمند با شهود به اين خير دست مي يابد.

۴. هرگونه موسيقي ، بازتاب زميني آن موسيقي است که در آهنگ عالم مثل موجود است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣مسجد جامع قرطبه که يکي از معماريهاي شکوهمند جهان اسلام است در کدام منطقه بنا شده است ؟

۱. هند   ۲. اندلس

۳. مراکش ۴. مصر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤کدام رواق در هنر اروپايي به صورت غير مستقيم از هنر اسلامي اقتباس شده است ؟

۱. رواق مغربي   ۲. رواق رومي   

۳. رواق گوتيک   ۴. رواق يوناني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥مرحوم آقا ميرزا حسن شيرازي مرجع بزرگ زمان کدام خط را نيکو مي نوشت و او را با کدام خوشنويس همپايه مي دانند؟

۱. شکسته نستعليق -درويش عبدالمجيد  ۲. نستعليق -کلهر

۳. ثلث -عبدالله ابن عاشور  ۴. نستعليق –ميرعماد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦به اعتقاد گل رونجيب اوغلو علاقه اروپائيان به تزئينات اسلامي ريشه در چه زماني دارد و در چه قرني به اوج مي رسد؟

۱. دوره کلاسيک -قرن ۱۲  ۲. دوره بيزانس -قرن ۱۸

۳. دوره مدرنيسم -قرن ۲۰  ۴. قرون وسطا و رنسانس -قرن ۱۹

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧گوگن در گفته هايش به صراحت اظهار داشت که تصوير قبل از اينکه کشتزار و يا درخت باشد سطح رنگين درخشان است که ضرورتاً بايد پيوند آن را با ديگر قسمتهاي تصوير يافت و هماهنگ کرد.تعريف مذکور به کدام هنر نزديک است ؟

۱. نقاشي هندي  ۲. نقاشي يوناني  

۳. نقاشي ايراني  ۴. نقاشي چيني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨جمله فان للحق في کل خلقه ظهورا از کدام عارف مي باشد؟(اين عارف به عنوان شيخ اکبر در عرفان اسلامي شناخته مي شود)

۱. ملاصدرا ۲. ابن عربي  

۳. علاءالدوله سمناني ۴. امام محمد غزالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩کدام شناخت داراي امتدادي مخروطي است بدين معنا که همچنانکه توسعه مي يابد  از نظر عمق نيز وسيع مي شود وبالعکس ؟

۱. شناخت حدسي  ۲. شناخت استدلالي

۳. شناخت شهودي  ۴. شناخت حسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠گفته زير از کيست ؟

در دنيا چيزي بيش از روح ،مشتاق يا جذب کننده زيبايي نيست به اين دليل معدودي روح فناپذير در مقابل رهبر روحي که به آنها زيبايي مي بخشد، پايداري مي کنند؟

۱. جنتيله ۲. مترلينگ  

۳. سقراط ۴. جوانگ دزو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام سجاد (ع) : و بر اصناف گوناگون فرشتگان كه براي خود اختصاص داده اي ( جز طاعت و بندگي تو كاري ندارند ) و آنان را با تقديس خود از خوردني و آشاميدني بي نياز كرده اي ، و در درون طبقه هاي آسمانهايت جا داده اي

عنــوان درس : حکمت هنر اسلامي ,حکمت هنراسلامي ,حکمت و هنر اسلامي

تابستان 94

عنــوان درس   : حکمت هنر اسلامي ,حکمت هنراسلامي ,حکمت و هنر اسلامي

رشته تحصيلي /کد درس  : صنايع دستي ۱۲۲۶۰۴۳ – , طراحي پارچه ۱۷۱۲۰۶۶ – , هنر اسلامي (گرايش نگارگري ) ۱۷۱۲۱۱۷ – , ارتباط تصويري (گرايش ,( ارتباط تصويري ), صنايع دستي ., طراحي پارچه و لباس (گرايش طراحي چاپ پارچه ), کتابت و نگارگري ( گرايش خوشنويسي کتابت و نگارگري ( گرايش خيالي نگاري ), کتابت و نگارگري ( گرايش طراحي سنتي و تذهيب ), کتابت و نگارگري ( گرايش نگارگري ), نقاشي ( گرايش نقاشي عمومي ), هنر اسلامي ( گرايش نگارگري ), هنر اسلامي (گرايش سفال ), هنر اسلامي (گرايش ,(شيشه ), هنر اسلامي (گرايش هنر و صنايع چوب ), هنر اسلامي (گرايش هنر و صنايع فلز), هنرهاي صناعي (گرايش آبگينه هنرهاي صناعي (گرايش سفال ), هنرهاي صناعي (گرايش فلز), هنرهاي صناعي (گرايش کاشي ), هنرهاي صناعي (گرايش منبت و معرق ), هنرهاي صناعي (گرايش نساجي سنتي )۱۸۱۰۰۴۷

ـــــــــ

١- کـدام متفکـر هنـر را « تبلـور اميـال سـرکوفته ي آدمـي » مي دانسـت ؟  

۱. مارکس ۲. فرويد ۳. مترلينگ   ۴. تولستوي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- در بيـت زيـر از نـظامي گنجـوي « هنـر» در چـه معنـايي بـه کـار رفتـه اسـت ؟

  گـر سفـر از خاک نبودي هنـر  چترخ شـب و روز نکـردي سفـر 

۱. صنعت ظريف کاري  ۲. عشق کمال جويانه  ۳. مکر و سياست پيشگي ۴. بيان تجسمي حقيقت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣- اسـامي سنتي استعمــال شـده در رابطــه بـا کتــاب آسمــاني مقــدس اسـلام ، همگـي بـا چـه مفهـومي در

ارتبـاط انـد؟

۱. معرفت ۲. وحدت ۳. نياز   ۴. جذبه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۴- کدام فيلسـوف مسلمـان بود که هفت بار با پاي پياده به مکـه رفت و در طي هفتمين تشرف فوت نمود؟

۱. ابن عربي   ۲. فارابي ۳. ابن رشد ۴. ملاصدرا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۵- اصـطلاح « فلسفـه » از چـه طـريقي وارد زبـان عـربي شـد؟

۱. متون سانسکريت   ۲. نجوم بابلي  ۳. ترجمه هاي يوناني  ۴. کتب زرتشتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۶- کدام يک از فلاسفه ي مسلمان بود که از اصطلاح حکمت الاشراق به جاي فلسفه ي اشراق استفاده کرد؟  

۱. ابن سينا   ۲. سهروردي   ۳. فارابي  ۴. ملاصدرا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧- هنـر اسلامي نتيجـه ي تجـلي کـدام مـورد اسـت ؟  

۱. کثرت در شهود حقيقي   ۲. وحدت در يگانگي اشياء

۳. وحدت در ساحت کثرت   ۴. شهود في باطن الاشياء

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- کـدام آيـه ي شـريفـه را مي تـوان بنيـاد نظـري زيبايي شنـاسي اسلامي دانسـت ؟

۱. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ۲. الهکم التکاثر

۳. لاتقربا هذه الشجره  ۴. الله جميل و يحب الجمال

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩- سبک تزييني موجود در ديوارهاي رواق و نماهاي محوطه ي مسجد اعظـم دمشق تأثير کدام هنر را نشان مي دهد؟  

۱. بيزانسي ۲. چيني ۳. بين النهريني  ۴. مصري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠- جملـه ي زير اشـاره به کـدام يک از هنـرهـاي اسلامـي دارد؟  

« وظيفـه ي اين هنر آن است که جمـال جـاوداني قـرآن را ملمـوس و محسـوس سازد.»

۱. نقاشي ۲. معماري ۳. قرائت  ۴. خوشنويسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١- کــدام متفکـر حـوزه ي هنـر اسـلامي ، مـاهيت وحـدت هنـر اسـلامي را نـه در احسـاس دينـي صـرف کـه در «

شهـود عقلي » مي دانـد؟  

۱. کومارا سوامي ۲. تيتوس بورکهارت  ۳. گل رو نجيب اوغلو  ۴. الک گرابار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- کتـاب « الفتـوحـات المکيـه » نوشته ي کدام يک از متفکران عـرفان اسلامي اسـت ؟  

۱. ابن عربي   ۲. ابن سينا   ۳. ابن خلدون  ۴. ابن رشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- در قوانين تناسب معماري اسلامي ، تمامي ابعاد يک بنا مأخوذ از کدام شکل هندسي است ؟  

۱. دايره  ۲. مستطيل   ۳. مثلث  ۴. مربع

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١۴- خـواجه نصيـرالـدين طـوسي کتاب «اساس الاقتباس » را در چه زمينه اي تصنيف کرده اسـت ؟  

۱. فقه   ۲. ادبيات عرب  ۳. منطق  ۴. عرفان نظري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١۵- افـلاطـون در ماهيت تقليدي هنر متأثر از چه کسي بـود؟  

۱. اپيکور ۲. فيثاغورث   ۳. ارسطو ۴. هراکليتوس

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١۶- خـواجـه نصيرالدين طوسي ، تحت تأثير انديشه هاي کدام فيلسوف يوناني غايت هنر را به کارکرد آن مي داند؟ 

۱. افـلاطون   ۲. دمـوکريتوس ۳. ارسطـو ۴. سقـراط

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧- کـدام سرزمين را مي توان حلقه ي واسط فرهنگ و هنر اسلام و غرب دانسـت ؟

۱. اندلس ۲. آناتولي ۳. تونس  ۴. مصر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨- صـاعد در « طبقـات الامـم » چه کسي را امـام ريـاضي دانـان عصـر خـويـش مي خـوانـد؟  

۱. ابن باجه ۲. مجريطي   ۳. زرياب  ۴. ابن فارس

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩- اولين دانشمندي که در قرن نهم ميلادي برنامه ي پرواز انسان را با ساختن بال هايي براي خود طراحي نمود، چه کسي

است ؟  

۱. ابن بيطار   ۲. خوارزمي   ۳. الباهلي ۴. ابن فرناس

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠- ويکتور هوگو، نويسنده و شاعر فرانسوي ، در وصف کدام بناي اسلامي اندلس شعر گفته است ؟  

۱. مسجد قرطبه ۲. قصر الحمرا  ۳. مسجد اشبيليه ۴. مدينه الزهرا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١- در کدام يک از بناهاي مصري شاهد کنگره هاي موسوم به «ماچيکوليشن » هستيم که بعدها بر معماري اروپايي تأثير

گذاشت ؟  

۱. باب النصر   ۲. مسجد الازهر

۳. مدرسه ي سلطان احمد   ۴. مسجد ابن طولون

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢- عنـاصر معماري قصر الحمراء در ساخت کدام بناهاي اروپايي تأثيرگذار بودنـد؟  

۱. کليساهاي جامع   ۲. تأتر و تالار موسيقي

۳. دانشگاه هاي رهباني  ۴. قلعه هاي دفاعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣- برگزاري نمايشگاه هاي بزرگ هنري در اروپا، در رابطه با هنر اسلامي ، از چه زماني رايج گشت ؟

۱. قرن نوزده ميلادي  ۲. قرن هفده ميلادي  ۳. قرن هيجده ميلادي  ۴. قرن بيست ميلادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢۴- کدام نقاش اروپايي در نقاشي هاي خود شديدا متأثر از نقش هاي شرقي در مدت حضور خود در الجزاير و مراکش بود؟

۱. فرانسيسکو گويا   ۲. واسيلي کاندينسکي  ۳. اوژن دلاکروا  ۴. پيت موندريان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢۵-هربرت ريد در کتاب خويش با عنوان «معني هنر» از ارتباط قوي مينياتورهاي ايراني و سبک کار اين نقاش اروپايي صحبت

مي کند؟  

۱. لوترک ۲. ون گوگ   ۳. ماتيس ۴. گوگن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢۶- کـدام هنـر در هندوستان دوران ميانه مهارتي اشرافي براي مردان و زنان بوده اسـت ؟  

۱. پارچه بافي  ۲. نقاشي ۳. خط  ۴. پيکرتراشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧- از منظـر فـرهنـگ چيني رسـالـت اوليـه هنـر چيسـت ؟  

۱. تجلي حقيقت هاي پنهان در بستر زميني

۲آشکار ساختن عمکرد روح کلي در صورت هاي حيات  

۳دستيابي به ماديت ظهور يافته با بهره گيري از نفس بشر   

۴. نشان دادن ابعاد صحيح سعادت انسان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨- آخـرين قـاعده از قـواعد « هسيهـو » کـدام اسـت ؟  

۱. قواعد منتقل شده را تکرار کن   ۲. همسايه ات را برادر خود بدان

۳. آموختن رها کن اندوه سرآيد ۴. بر سر راهت من آخرينم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩- بـراي يافتن سرچشمه ي هنر اسلامي بايد به کدام يک از ابعـاد ديـن اسلام تـوجه نمـود؟

۱. شريعت ۲. ربوبيت ۳. طريقت ۴. روحانيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠- از کـدام متفکـر به عنـوان اولين فيلسـوف اسـلامي نـام بـرده مي شـود؟  

۱. ملاصدرا ۲. الکندي ۳. فارابي  ۴. ابن سينا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام سجاد (ع) : بسا نهي تو را كه بجا آورديم ، و بسا امر و فرماني را كه ما را بر آن آگاه ساختي از آن تجاوز كرديم ، و بسا بدي كه به دست آورديم ، و گناهي كه مرتكب شديم ، در حالي كه تو بر آن آگاه بودي نه نگاه كنندگان ، و بر هويدا كردن آن توانا بودي بيشتر از توانايان ، عافيت و رهايي دادن تو براي ما پيش چشم ايشان پرده و در برابر گوشهاشان سد و مانع بود