آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

حرکات اصلاحی كد 1215011

عنــوان درس :حرکات اصلاحي

ترم اول سال 91-92

عنــوان درس :حرکات اصلاحي

رشته تحصيلي/کد درس :تربيت بدني وعلوم ورزشي .,تربيت بدني وعلوم ورزشي گرايش عمومي ,تربيت بدني وعلوم ورزشي ,تربيت بدني وعلوم ورزشي خواهران ),تربيت بدني وعلوم ورزشي (برادران ),تربيت بدني وعلوم ورزشي (حرکات اصلاحي وآسيب شناسي ۱۲۱۵۰۱۱)

ـــــــــ

١-اصطلاح حرکات اصلاحي با کدام يک از گزينه هاي زير مرتبط و مکمل هم هستند؟

۱. رشد و تکامل و توانبخشي

۲. تربيت بدني تکاملي و انطباقي

۳. عضله شناسي , تربيت بدني تکاملي

۴. تربيت بدني انطباقي و آناتومي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢-کدام يک از گزينه هاي زير، نشانگر يک وضعيت بدني مناسب تر است ؟

۱. سريع تر, قوي تر  

۲. قوي تر, آماده تر

۳. خستگي کمتر ,کارايي بيشتر  

۴. کارايي بيشتر، عضلاني تر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣- منظور از اختلالات ساختماني در بدن چيست ؟

۱. اختلالاتي که با انجام حرکات اصلاحي قابل درمان هستند

2.فقط روي بافت هاي نرم مثل عضلات تأثير مي گذارد و وضعيت طبيعي بدن از دست مي رود

3.فقط روي بافت هاي نرم مثل عضلات تأثير مي گذارد

۴. زماني که ساختار اسکلت وضعيت طبيعي خود را از دست بدهد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤-در اثر آتروفي عضلات ساق پا چه تغيير شکلي در پا  ايجاد مي شود؟

۱. عارضه شست کج 

۲. زانوي پرانتزي

۳. از بين رفتن قوس کف پا 

۴. زانوي ضربدري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥-عدم تعادل قدرت عضلات در کدام يک از اعضاي بدن اثر بيشتري در بروز ناهنجاري هاي اسکلتي دارد؟

۱. مچ

۲. تنه  

۳. پاها

۴. دست ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦-در چه سني کاهش انعطاف بدني مشهودتر است ؟

۵۵.۱ سال به بالا

۱۵.۲ تا ۲۵ سالگي

۱۱.۳ تا ۱۴ سالگي

۴.۴ تا ۷ سالگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧- با بالا رفتن سن چه عاملي باعث کاهش ارتفاع قد در افراد مي شود؟

۱. پايين آمدن متابوليسم پايه   

۲. قدرت جاذبه زمين

۳. افزايش چربي زير پوستي 

۴. فشردگي ديسک بين مهره اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨-چنانچه مرکز ثقل اندام هاي مختلف بدن از مفصل مربوطه عبور کند، وضعيت گشتاور نيروها در اندام به ترتيب به چه صورت است ؟

۱. صفر, تعادل در اندام برهم مي خورد  

۲. صفر, تعادل در اندام برقرار مي شود

۳. يک , تعادل در اندام برهم مي خورد  

۴. يک , تعادل در اندام برقرار مي شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩- در مشاهده وضعيت ستون فقرات از جهت جانبي يا کناري ، کدام يک از موارد زير مد نظر قرار مي گيرد؟

۱. حالت شانه ها

۲. وضعيت پوست بدن

۳. بررسي وضعيت قوس هاي ستون فقرات

۴. بررسي وضعيت زانوها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠- دامنه طبيعي خم شدن به عقب (هايپر اکستنشن ) ستون فقرات پشتي و کمري چند درجه است ؟

۸۵.۱ درجه

۳۸.۲ درجه

۲۸.۳ درجه

۳۰.۴ درجه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١-کدام يک از گزينه هاي زير، در رابطه با شکل ظاهري ناهنجاري پشت گرد صحيح است ؟

۱. شکم تا حدودي مي افتد  

۲. تسهيل فعاليت قلب و دم و بازدم

۳. به هم خوردن تعادل قفسه سينه 

۴. کاهش ظرفيت قلب و گردش خون

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢-کدام يک از ناهنجاري هاي زير، نتيجه کاهش انحناي ستون فقرات است ؟

۱. لوردوز کمري  

۲. اسکوليوز

۳. پشت صاف   

۴. کيفوز پشتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣-نوع شديد کيفوز که در آن بخش کوچکي از ستون مهره ها (حد فاصل ۲تا ۳ مهره ) به صورت زاويه دار بيرون ميزند، چه نام دارد؟

۱. پشت تاب دار

۲. پشت صاف   

۳. قوز

۴. کج پشتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤-کدام يک از موارد زير، جزء خطاهاي متداول در راه رفتن است ؟

۱. در هنگام راه رفتن پنجه پاها مستقيم رو به جلو باشد

2.فاصله گام ها ۱۱ تا ۱۳ سانتي متر باشد

3.طول گام ها به طور متوسط براي مردان ۶۵ سانتي متر باشد

۴. در حين گام برداشتن نيرو به طور مستقيم از پاي عقب به سمت بالا وارد شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥-کدام يک از عضلات زير، در نتيجه استفاده از کفش پاشنه بلند در طولاني مدت ، کوتاه مي شود؟

۱. دو قلوي پشت ساق  

۲. چهار سر ران  

۳. قدامي کمر   

۴. جلوي ساق پا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦-در ناهنجاري هاي والگوم زانو، کدام يک از ساختارهاي زير دچار کشيدگي مي شود؟

۱. ليگامنت جانب خارجي زانو – ليگامنت دلتوئيد

2. ليگامنت و کپسول در جانب خارجي زانو

3. ليگامنت جانب داخلي زانو – ليگامنت دلتوئيد

۴. ليگامنت و کپسول در جانب خارجي زانو – ليگامنت دلتوئيد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧-کدام يک از وضعيت هاي  نشستن صحيح است ؟

۱. بايد راحت نشست

2.بايد روي صندلي هاي پايه بلند نشست

3.در نشستن بايد بخشي از نشيمنگاه روي مبل يا صندلي باشد

۴. در نشستن بايد کل سطح نشيمنگاه روي مبل يا صندلي باشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨-تمرينات اصلاحي براي برطرف کردن ناهنجاري پاي کماني بايد به گونه اي باشد که عضلات بخش …………… و ساق پا وليگامنت هاي بخش داخلي …………….. تقويت شود.

۱. خارجي زانو – زانو   

۲. خارجي ران -زانو   

۳. خارجي زانو -کف پا 

۴. خارجي ران – کف پا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩-وجود۲/۵ – ۵  سانتي متر فاصله بين دو قوزک داخلي پا بيانگر ناهنجاري ……………… است .

۱. درجه ۱  

۲. درجه ۴

۳. درجه ۳

۴. درجه ۲

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠-در صافي کف پا، ارتفاع کدام يک از قوس هاي کف پا کاهش و يا به طور کامل از بين مي رود؟

۱. قوس طولي داخلي 

۲. قوس عرضي  

۳. قوس طولي خارجي 

۴. قوس قدامي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١- نزديک شدن شست پا به طرف دومين انگشت پا را چه مي نامند؟

۱. انگشت چنگالي  

۲. انگشت چکشي  

۳. هالوکس والگوس   

۴. بونيون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢-ناهنجاري پاي پهن ، در اثر کدام مورد زير ايجاد مي شود؟

۱. کاهش ارتفاع قوس عرضي

۲. کاهش ارتفاع قوس طولي خارجي 

۳. کاهش ارتفاع قوس طولي داخلي

۴. افزايش ارتفاع قوس عرضي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣-در تمرين هاي اصلاحي تنفسي تأکيد بر چيست ؟

۱. دم صحيح  

۲. بازدم صحيح

۳. تخليه وضعيتي   

۴. تمرين کردن قبل از غذا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤-کدام يک از عوارض زير، در افرادي که گردپشتي دارند، ايجاد مي شود؟

۱. کاهش سطح اسيدلاکتيک در بافت ها  

۲. کاهش قوس پشتي

۳. افزايش قوس کمري   

۴. افزايش سطح اسيدلاکتيک در بافت ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥-در تنفس شکمي از عضله ديافراگم کمک ……………….. گرفته مي شود و حجم ………….. ريه ها افزايش مي يابد.

۱. کمتري – طولي

۲. کمتري – عرضي

۳. بيشتري – طولي

۴. بيشتري – عرضي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦-کدام يک از موارد زير، در کنترل تعادل بدن فاقد نقش است ؟

۱. چشم ها

۲. گوش خارجي 

۳. گوش داخلي

۴. گيرنده هاي حسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧-کدام يک از آزمون هاي زير، حفظ تعادل را در حالت سکون ارزيابي مي کند؟

۱. دويدن روي يک خط مستقيم

۲. ايستادن با چشم هاي باز روي يک پا

۳. راه رفتن  

۴. ايستادن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨-کدام يک از جمله هاي زير، درباره تمرين هاي "رهايي از فشار " صحيح است ؟

تمرين هاي رهايي از فشار  …………

۱. فقط به صورت عمومي و در سطح کل بدن انجام مي شود

2. بهترين نوع تمرين ها هستند

3. را فقط به صورت موضعي انجام مي دهند

۴. را مي توان در سطح کل بدن يا به صورت موضعي انجام داد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩-کدام يک از موارد زير، در نتيجه فشار رواني – عضلاني در بدن ايجاد مي شود؟

۱. تعداد ضربان قلب کاهش مي يابد

۲. عروق تنگ مي شود

۳. هماهنگي عصبي -عضلاني افزايش مي يابد  

۴. خستگي ديرتر ايجاد مي شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠-کدام يک از موارد زير، بهتر است براي کاهش تحريکات جسماني و رواني بعد از تمرين هاي سنگين انجام شود؟

۱. شناي سرعت  

۲. استراحت مطلق

۳. تند دويدن  

۴. دويدن آهسته

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام صادق (ع) : داناترين مردم به خدا ، راضي ترين آنها است به تقديرات الهي .

عنــوان درس :حرکات اصلاحي

ترم دوم سال 92-91

عنــوان درس :حرکات اصلاحي

رشته تحصيلي/کد درس :تربيت بدني وعلوم ورزشي ,تربيت بدني وعلوم ورزشي (خواهران ),تربيت بدني وعلوم ورزشي (برادران ),تربيت بدني وعلوم ورزشي گرايش عمومي ,تربيت بدني وعلوم ورزشي (حرکات اصلاحي وآسيب شناسي ۱۲۱۵۰۱۱

ـــــــــــــــــ

١موضوع مورد مطالعه در حرکات اصلاحي چيست ؟

۱. ساختار و وضعيت بدني انسان  ۲. بررسي ناهنجاريهاي اسکلتي

۳. شناسايي و درمان ناهنجاري هاي وضعيتي   ۴. بررسي تعادل ساختار فيزيکي انسان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢کداميک جزء ساز و کارهاي فيزيولوژيک موثر براي حفظ تعادل بدني نيست ؟

۱. دستگاه بينايي   ۲. گيرنده هاي عمقي  ۳. گيرنده هاي فشار   ۴. دستگاه دهليزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣کداميک از گيرنده هاي حفظ تعادل در هنگام جابجايي سريع اثر کمتري دارند؟

۱. گيرنده هاي دهليزي ۲. گيرنده هاي بينايي

۳. گيرنده هاي فشار در پا  ۴. گيرنده هاي حسي عمقي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤مسير عبور فرضي خط ثقل از نماي جانبي کدام است ؟

۱. لاله گوش – زائده آخرمي – برجستگي کوچک ران – پشت مفصل زانو- جلو قوزک خارجي

۲ لاله گوش – زائده آخرمي – برجستگي بزرگ ران – پشت مفصل زانو- عقب قوزک خارجي

۳ لاله گوش – مرکز مفصل بازو- برجستگي کوچک ران – جلو مفصل زانو- جلو قوزک خارجي

۴. لاله گوش – مرکز مفصل بازو- برجستگي بزرگ ران – جلو مفصل زانو- جلو قوزک خارجي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥سه اصطلاح حرکات اصلاحي ، تربيت بدني تکاملي و تربيت بدني انطباقي را چه ناميده اند؟

۱. تربيت بدني  ۲. تربيت بدني عمومي ۳. تربيت بدني ويژه ۴. تربيت بدني معلولين

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦در صورت وجود يک وضعيت بدني نامناسب ميزان خستگي …………………. و کارآيي ……………….. است .

۱. کمتر – بيشتر   ۲. بيشتر – کمتر   ۳. کمتر- کمتر ۴. بيشتر – بيشتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧کداميک از اختلالات بدني بوسيله حرکات اصلاحي قابل درمان است ؟

۱. اختلالات ساختاري  ۲. اختلالات ساختماني

۳. اختلالات کارکردي  ۴. اختلالات ساختاري و کارکردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨با توجه به موقعيت قرارگيري مهره ها در ستون فقرات کدام ناحيه طويل تر از بقيه است ؟

۱. ناحيه کمري   ۲. ناحيه گردني

۳. ناحيه پشتي  ۴. ناحيه خاجي و دنبالچه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 

٩وضعيت بدني يعني ……………………..

۱. ترتيب قرار گرفتن صحيح و متناسب اجزاي بدن ۲. ارتباط قسمتهاي مختلف بدن نسبت به خط ثقل

۳. ترکيب ساختار مفاصل بدن در هر لحظه از زمان ۴. هر سه مورد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠سنجش وضعيت قوسهاي ستون فقرات چگونه انجام مي شود؟

۱. از طريق لمس ۲. مشاهده از روبرو ۳. مشاهده از پهلو  ۴. مشاهده از پشت سر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١دامنه طبيعي حرکت ستون فقرات در حرکت چرخش به طرفين و فلکشن جانبي به ترتيب حدود چند درجه است ؟

۱. هر دو ۴۵ درجه  ۲. ۸۵ درجه و ۳۰ درجه

۳. ۳۸ درجه و ۲۸ درجه   ۴. ۲۸ درجه و ۳۸ درجه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢در ناهنجاري لوردوز گردني کداميک از تغييرات زير در بدن انجام مي شود؟

۱. چانه به عقب مي رود   ۲. چانه به جلو مي آيد

۳. سر به عقب مي رود ۴. تغييري در وضعيت سر و چانه ايجاد نمي شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣در عارضه سر به جلو کدام گروه از عضلات تقويت و کدام گروه تحت کشش قرار مي گيرد؟

۱. عضلات بخش قدامي و خلفي تحت تقويت قرار مي گيرند

۲ عضلات بخش قدامي و خلفي تحت کشش قرار مي گيرند

۳ عضلات بخش قدامي گردن تقويت و عضلات بخش خلفي تحت کشش قرار مي گيرند

۴. عضلات بخش قدامي گردن کشش و عضلات بخش خلفي تحت تقويت قرار مي گيرند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤در بررسي مشاهده اي براي تشخيص کج گردني و لودورز گردني مشاهدات به ترتيب از کدام نما انجام مي گيرد؟

۱. هر دو نماي قدامي و يا خلفي  ۲. هر دو نماي جانبي

۳. نماي جانبي – نماي خلفي يا قدامي   ۴. نماي خلفي يا قدامي – نماي جانبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥مشخص کنيد که تمرين کششي زير جهت اصلاح کدام ناهنجاري بکار مي رود؟

"فرد در وضعيت خوابيده به پهلو قرار مي گيرد به گونه اي که سر از لبه تخت بيرون بيايد، در اين حالت فرد سر را رها کرده تا با استفاده از نيروي جاذبه زمين عضله کوتاه شده کشش يابد"

۱. اسکوليوز ۲. کايفوز   ۳. کج گردني   ۴. شانه نابرابر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

١٦تمرين تقويتي حرکت دورسي فلکشن در مورد کدام عارضه توصيه مي شود؟

۱. کف پاي صاف   ۲. انگشت چکشي  ۳. کف پاي گود ۴. انگشت شست کج

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧اگر فردي در حالت ايستاده با شانه خود به توپ فوتبال يا واليبال ضربه بزند تا توپ به طرف بالا رود، سعي در اصلاح کدام عارضه دارد؟

۱. شانه هاي افتاده نابرابر  ۲. اسکوليوز

۳. انحراف جانبي لگن  ۴. کايفوز

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨کدام گزينه از جمله علل بروز عارضه شست کج است ؟

۱. کف پاي صاف   ۲. کف پاي پهن

۳. کف پاي گود ۴. کف پاي صاف و کف پاي پهن

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩متصل نبودن اثر پاشنه و سينه پا به يکديگر ، از ويژگيهاي کدام ناهنجاري است ؟

۱. کف پاي صاف   ۲. کف پاي گود   ۳. کف پاي پهن ۴. شست کج

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠تمايل به ضربدري شدن زانو و چرخش پاشنه به خارج از نشانه هاي کدام عارضه است ؟

۱. کف پاي گود ۲. کف پاي صاف   ۳. انگشت کج   ۴. انگشت چکشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١در عارضه کف پاي صاف کدام دسته از عضلات تحت تمرينات کششي قرار مي گيرند؟

۱. درشت نئي قدامي و عضلات نازک نئي ۲. درشت نئي خلفي و عضلات نازک نئي

۳. درشت نئي قدامي و خلفي  ۴. گروه عضلات نازک نئي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢-"در وضعيت خوابيده به پهلو، يک پا را در امتداد خط افق بالاتر برده و به طرف پائين و عقب ببريد" چه نوع تمريني است ودر مورد کدام عارضه تجويز مي شود؟

۱. تقويتي – زانوي ضربدري ۲. تقويتي – زانوي پرانتزي

۳. کششي – زانوي ضربدري   ۴. کششي – زانوي پرانتزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣در عارضه زانوي پرانتزي انجام تمرينات انعطاف پذيري براي کدام دسته از عضلات زير توصيه مي شود؟

۱. عضلات نازک نئي – ساقي قدامي – راست داخلي

۲ عضلات نازک نئي – دوسر راني – عضله کشنده پهن نيام

۳ عضلات نازک نئي – عضلات نيم وتري و نيمه غشايي – درشت نئي قدامي

۴. عضله راست داخلي – عضلات نزديک کننده ران

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤اگر فاصله دو قوزک داخلي پا بين ۷-۵ سانتي متر باشد، شدت عارضه زانوي ضربدري چگونه است ؟

۱. درجه ۴  ۲. درجه ۳  ۳. درجه ۲  ۴. درجه ۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥عوارض پشت صاف در چه سنيني بيشتر بروز مي کند؟

۱. شير خوارگي ۲. نوجواني  ۳. بزرگسالي ۴. جواني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦پوشيدن کفشهاي پاشنه بلند در طولاني مدت موجب بروز کدام عارضه مي شود؟

۱. کاهش کيفوز پشتي ۲. افزايش کيفوز پشتي   ۳. کاهش قوس کمر ۴. افزايش قوس کمر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧تقويت عضلات ذوزنقه و متوازي الاضلاع در مورد کدام عارضه تجويز مي شود؟

۱. پشت صاف   ۲. گود پشتي   ۳. گرد پشتي   ۴. کج پشتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨در عارضه اسکوليوزيس چرخش مهره ها به چه صورت است ؟

۱. زوائد شوکي مهره ها به سمت تحدب و تنه مهره ها به سمت تعقر چرخش مي يابد.

۲ زوائد شوکي و تنه مهره ها به سمت تعقر چرخش مي يابد.

۳ زوائد شوکي مهره ها به سمت تقعر و تنه مهره ها به سمت تحدب چرخش مي يابد.

۴. زوائد شوکي و تنه مهره ها به سمت تحدب چرخش مي يابد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩در مشاهده وضعيت ستون فقرات از نماي خلفي ، کداميک از موارد زير مد نظر قرار مي گيرد؟

۱. تيره پشتي   ۲. گودي کمر  ۳. سر به جلو بودن ۴. کيفوز

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠افتادن شکم به جلو، افزايش گودي ناحيه کمر، چرخش باسن به سمت عقب و بالا از علائم کدام ناهنجاري است ؟

۱. پشت گود ۲. پشت گرد   ۳. اسکوليوز ۴. کيفوز

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام کاظم (ع) : صبر بر تنهايي ، نشانه قوت عقل است ، هر كه از طرف خداوند تبارك و تعالي تعقل كند از اهل دنيا و راغبين در آن كناره گرفته و بدانچه نزد پروردگارش است رغبت نموده ، و خداوند در وحشت انيس اوست و در تنهايي يار او ، و در نداري توانگري او و در بي تيره و تباري عزت او .

عنــوان درس : حرکات اصلاحي ,حرکات اصلاحي و درماني

ترم دوم سال 95-94

عنــوان درس : حرکات اصلاحي ,حرکات اصلاحي و درماني

رشته تحصيلي/کد درس :تربيت بدني وعلوم ورزشي (برادران ), آسيب شناسي ورزشي وحرکات اصلاحي -حرکات اصلاحي , تربيت بدني وعلوم ورزشي

حرکات اصلاحي وآسيب شناسي ), تربيت بدني وعلوم ورزشي , تربيت بدني وعلوم ورزشي (خواهران ) ۱۲۱۵۰۱۱ – ,علوم ورزشي )

گرايش علوم زيستي ورزش ۱۲۱۵۲۸۴

ـــــــــــــــ

١- کداميک از عبارات زير  از اهداف حرکات اصلاحي است ؟

۱. پيشگيري و رفع برخي ناهنجاريهاي رواني و جسمي توسط تمرينات بدني

۲ درمان و تشخيص ناهنجاريهاي  جسماني

۳ پيشگيري و رفع برخي ناهنجاريهاي  جسماني توسط تمرينات بدني

۴. اجراي برنامه ورزشي  و تمرينات قامتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- خستگي در هنگام راه رفتن و ايستادن و کوفتگي در ناحيه جلويي سينه پا از علائم کدام  ناهنجاري است ؟

۱. شست کج  ۲. انگشت چکشي   

۳. کف پاي صاف   ۴. کف پاي گود

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣- کدام مورد  از  عوامل  ساختماني  نسبت به ديگر عوامل در وضعيت بدني مطلوب موثرتر است ؟

۱. نژاد – عضلات ۲. عادات مختلف –حالاتروحي

۳. نژاد-سنت   ۴. اسکلت -عضلات

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤- نزديک شدن انگشت شست به طرف  انگشت دوم را چه مي نامند؟

۱. ژانوواروم   ۲. هالکوس والگوس   

۳. ژنو والگوس   ۴. هالکوس واروس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥- کدام  ناهنجاري باعث مي شود که ستون فقرات و قفسه سينه بطور طبيعي رشد نکنند؟

۱. نا متوازن بودن قدرت عضلاني بدن   

۲. لاغر شدن عضلات

۳. کاهش قدرت عضلات

۴. ضعف انعطاف پذيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦- در کدام روش تنفسي تبادلات اکسيژن در بخش تحتاني ريه ها صورت مي گيرد؟

۱. تنفس عضلات بين دنده اي  ۲. تنفس سطحي  

۳. تنفس شکمي  ۴. تنفس عمقي   

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧- کدام عبارت نشاندهنده بهترين موقعيت براي برقراري تعادل در يک اندام  است ؟

۱. گشتاور نيرو صفر- مرکز ثقل نسبت به محور مفصل در مکاني دورتر از مفصل  قرار گيرد.

۲ مرکز ثقل در ارتفاع بالاتري قرار گيرد باعث تعادل بهتري خواهد شد.

۳ گشتاور نيرو صفر- مرکز ثقل نسبت به محور مفصل در مکاني بالاتر از مفصل  قرار گيرد.

۴. گشتاور نيرو صفر- مرکز ثقل نسبت به محور مفصل در مکاني نزديک مفصل  قرار گيرد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨- مچ پاي خود را در وضعيت چرخش به داخل (اينورشن ) قرار دهيد در اين حالت پا را به سمت بالا خم کنيد و مجددا به حالت استراحت برگرديد اين تمرين براي کدام گروه عضلات و کدام ناهنجاري به کار مي رود؟

۱. توسعه انعطاف پذيري عضلات برون گرداننده –کفپايگود

۲ توسعه انعطاف پذيري عضلات برون گرداننده –کفپايصاف

۳ توسعه انعطاف پذيري عضلات درون گرداننده –کفپايگود

۴. توسعه  انعطاف پذيري عضلات درون گرداننده –کفپايصاف

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩- اصطلاح کيفوز در يک شخص سالم و طبيعي به کدام بخش اطلاق مي شود؟

۱. مهره هاي گردني  ۲. قفسه سينه 

۳. مهره هاي پشتي ۴. مهره هاي  کمري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠- مهمترين قوس پا کدام قوس است ؟

۱. قوس طولي داخلي

۲. قوس طولي خارجي   

۳. قوس عرضي داخلي   

۴. قوس عرضي خارجي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١- کداميک از عوامل زير  بوجود آورنده کف پاي صاف  اکتسابي در ورزشکاران  است ؟

۱. داشتن تحرک کافي 

۲. وزن کم

۳. نا همگني بين انعطاف پذيري و قدرت عضلات  

۴. افزايش سن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢- در بررسي ناهنجاري اسکوليوز ستون فقرات مشاهده بيمار از چه سمتي بايد صورت بگيرد؟

۱. عقب  ۲. جلو و بالا   ۳. طرفين   ۴. بالا و عقب

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- کوفتگي احساس درد در قسمت قفسه سينه خصوصا هنگام تلاش و فعاليتهاي جسماني از علائم کدام  ناهنجاري است ؟

۱. لوردوز کمري ۲. لوردوز گردني   

۳. کيفوز پشتي   ۴. کيفوز خاجي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤- کدام عبارت در مورد توصيه هاي اصلاحي پاي پرانتزي صحيح است ؟

۱. نشستن به صورت چهار زانو –راهرفتنرويلبهخارجيپا–متمايلکردنپنجههابهجلووکميبهسمتداخل

۲ نشستن به صورت دو زانو –راهرفتنرويلبهداخليپا–متمايلکردنپنجههابهجلووکميبهسمتخارج

۳نشستن به صورت چهار زانو –راهرفتنرويلبهداخليپا–متمايلکردنپنجههابهجلووکميبهسمتبيرون

۴. نشستن به صورت دو زانو –راهرفتنرويلبهخارجي پا –متمايلکردنپنجههابهجلووکميبهسمتبيرون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥- حداقل تماس پشتي صندلي بايد در نواحي ………………….. و ………………………. باشد.

۱. مهره هاي بالايي گردن – پاييني پشت

۲. مهره هاي بالايي پشت – پاييني کمر

۳. مهره هاي بالايي گردن – بالايي کمر   

۴. مهره هاي بالايي کمر -پاييني پشت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦- در اصلاح  ناهنجاري لوردوز کمري کدام گروه عضلات بايد تحت کشش قرار گيرند؟

۱. عضلات همسترينگ –چهارسرران

۲. همسترينگ –سوئزخاصرهاي

۳. عضلات سريني – همسترينگ 

۴. سوئز خاصره اي –راستراني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- افزايش زاويه بين  ………… تا…………… را لوردوز کمري گويند.

۲۰.۱-۳۰ درجه  ۵۰.۲-۳۰ درجه

۴۰.۳-۶۰ درجه  ۲۰.۴-۴۰ درجه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨- تمرين زير براي اصلاح کدام ناهنجاري به کار مي رود؟

به حالت چهار دست و پا روي زمين بنشينيد دست راست را ابتدا تا حد امکان بالا آورده (فراتر از شانه )سپس پايين بياوريد.

۱. لوردوز کمري ۲. پشت صاف  

۳. کيفوز پشتي ۴. سربه جلو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩- استفاده از کفشهاي پاشنه بلند باعث چه تغييري در خط شاقول در مفصل ران مي شود؟

۱. از داخل مفصل ران عبور مي کند 

۲. از خارج مفصل ران عبور مي کند

۳. از مرکز مفصل ران عبور مي کند  

۴. از پشت مفصل ران عبور مي کند

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠- تمرين زير براي درمان کدام ناهنجار ي مناسب است و کدام اصل حرکات اصلاحي را درگير مي کند؟

در حالت نشسته کف پاها را به يکديگر بچسبانيد و بکوشيد پاشنه ها به بدن نزديک شود زانوها را به تدريج باز کنيد و

سعي کنيد آنها را به زمين برسانيد.

۱. پاي پرانتزي –اصلکشش

۲. پاي پرانتزي –اصلتقويت

۳. پاي ضربدري –اصلکشش

۴. پاي ضربدري  –اصلتقويت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١-از علائم کداميک از ناهنجاري ها زير، مي توان به تغييرفاصله  وضعيت مهره ها،  افزايش در ناحيه قدامي  و کاهش در ناحيه

خلفي  اشاره کرد؟ 

۱. لوردوز کمري   ۲. کيفوز پشتي   

۳. افتادگي شانه ها ۴. اسکوليوز

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢- "عدم تقارن تنه و کفلها- بلندي شانه ها، نوک کتفها و چين خوردگي ناحيه خلفي لگن " از علائم کدام ناهنجاري هستند؟

۱. لوردوز کمري   ۲. کيفوز پشتي

۳. افتادگي شانه ها   ۴. اسکوليوز

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣- در ورزشکاران شناي پروانه احتمال بروز کدام ناهنجاري شايع تر است ؟

۱. لوردوز کمري   ۲. کيفوز پشتي  

۳. افتادگي شانه ها   ۴. اسکوليوز

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤- تمرينات يوگا جزء کداميک تقسيم بندي تمرينات رهايي از فشار قرار دارد؟

۱. کشش در حال سکون ۲. کشش در حال حرکت

۳. برگشت به حالت اوليه ۴. تمرينات تعادلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥- تماس قوزک هاي داخلي با يکديگر و فاصله گرفتن زانوها از نشانه هاي کدام ناهنجاري است ؟

۱. پاي پرانتزي  ۲. پاي ضربدري

۳. پاي صاف   ۴. پاي گود

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦- شکل گيري کدام  قوس ستون فقرات  همراه  با راه رفتن و ايستادن کودک است ؟

۱. قوس کمري  ۲. قوس گردني 

۳. قوس پشتي  ۴. قوس خاجي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧- کداميک از موارد زير علت ناهنجاري پاي صاف ثابت است ؟

۱. وراثت  ۲. پوشيدن کفشهاي پاشنه بلند

۳. ضعف عضلات پا ۴. نرمي استخوان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨- در ناهنجاري پاي گود فشار روي کدام قسمت افزايش مي يابد؟

۱. پاشنه پا ۲. سر متاتارسالهاي کف پا

۳. قوس طولي پا  ۴. زانوها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩- کدام عبارت در مورد  ناهنجاري پاي والگوم صحيح است ؟

۱. عضلات جانب داخل  و عضلات جانب خارج کشيده مي شوند.

۲ ليگامنت جانب داخلي زانو کشيده و ليگامنت طرفي  زانو در معرض فشردگي قرار مي گيرد.

۳ عضلات همسترينگ دچار کشيدگي مي شوند.

۴. عضلات چهار سر ران دچار کشيدگي مي شوند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠- در لوردوز کمري باسن به کدام سمت و جهت حرکت مي کند؟

۱. چرخش باسن به جلو و پايين

۲. چرخش باسن به جلو و بالا

۳. چرخش باسن به عقب و بالا

۴. چرخش باسن به عقب و پايين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام صادق (ع) : پيامبر خدا (ص ) فرموده است : ما گروه پيامبران مأموريم كه با مردم به اندازه عقل خودشان سخن بگوئيم .

عنــوان درس :حرکات اصلاحي ,حرکات اصلاحي و درماني

تابستان 94

عنــوان درس :حرکات اصلاحي ,حرکات اصلاحي و درماني

رشته تحصيلي/کد درس :,(آسيب شناسي ورزشي وحرکات اصلاحي -حرکات اصلاحي , تربيت بدني وعلوم ورزشي (حرکات اصلاحي وآسيب شناسي ,( تربيت بدني وعلوم ورزشي گرايش عمومي , تربيت بدني وعلوم ورزشي (برادران ), تربيت بدني وعلوم ورزشي (خواهران تربيت بدني وعلوم ورزشي ۱۲۱۵۰۱۱ – ,علوم ورزشي گرايش علوم زيستي ورزش ۱۲۱۵۲۸۴

ـــــــــ

١-بهترين موقعيت براي اينکه تعادل در يک اندام برقرار باشد کدام است ؟

۱. گشتاور نيرو صفر- مرکز ثقل ارتباط معکوسي با سطح اتکا دارد.

۲گشتاور نيرو صفر- مرکز ثقل نسبت به محور مفصل در مکاني نزديک مفصل  قرار گيرد

۳گشتاور نيرو بيشترين مقدار – مرکز ثقل نسبت به محور مفصل در مکاني دورتر از مفصل  قرار گيرد.

۴. گشتاور نيرو صفر- مرکز ثقل نسبت به محور مفصل در مکاني دورتر از مفصل  قرار گيرد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢- کدام اصطلاح از اصطلاحات مربوط به تربيت بدني ويژه نيست ؟

۱. تربيت بدني مدارس  

۲. تربيت بدني انطباقي

۳. تربيت بدني تکاملي  

۴. حرکات اصلاحي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣- کدام عارضه باعث به هم خوردن ريتم و نظم طبيعي مي شود ؟

۱. ضعف دستگاه اسکلتي

۲. لاغر شدن عضلات

۳. نامتوازن بودن قدرت عضلات

۴. کاهش قدرت عضلات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤- در عارضه شست کج زاويه ميان بند اول استخوان شست نسبت به محور استخوان اول کف پايي چه تغييري مي کند؟

۱. کاهش يافته به   ۹ درجه مي رسد  

۲. کاهش يافته به   ۱۰ درجه مي رسد

۳. افزايش يافته به کمتر از ۹ درجه   

۴. افزايش يافته به بيش از ۱۰ درجه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥-استفاده از شاقول درتشخيص کداميک از ناهنجاري هاي زير،   کارايي ندارد؟

۱. ناهنجاري خفيف ستون فقرات   

۲. ناهنجاري يک طرفه ستون فقرات

۳. وجود دو انحناي غير طبيعي متقارن در ستون فقرات   

۴. ناهنجاري هاي ناحيه کمري ستون فقرات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦- هنگام تولد  قوس  ناحيه ستون فقرات به چه صورت مي باشد؟

۱. قوس لوردوزي کمري

۲. قوس لوردوزي گردني

۳. قوس کيفوزي 

۴. صاف

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧- مشاهده ستون فقرات  بيمار در بررسي ناهنجاري کيفوز، از چه سمتي بايد صورت بگيرد؟

۱. عقب  

۲. جلو  

۳. طرفين

۴. بالا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- در مشاهده وضعيت ستون فقرات از نماي خلفي کداميک از موارد زير مد نظر قرار مي گيرد؟

۱. لوردوز

۲. اسکوليوز   

۳. کيفوز  

۴. سر به جلو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩- نوع خفيف  عارضه پشت گرد که در ناحيه ………………….. وجود دارد ……………………. ناميده مي شود.

۱. کل مهره هاي پشتي – گوژ پشتي  

۲. کل مهره هاي پشتي – لوردوز پشتي

۳. کل مهره هاي کمري – پشت گود  

۴. کل مهره هاي گردني -گوژ پشتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠- زماني که لگن چرخش قدامي دارد وضعيت مهره ها به چه صورت مي باشد؟

۱. مهره ها از عقب به يکديگر نزديک و فضاي (کانال ) بين مهره اي تنگ مي شود.

۲زائده هاي شوکي از يکديگر دور و فضاي (کانال ) بين مهره اي تنگ مي شود.

۳مهره ها از عقب از همديگر فاصله مي گيرند و فضاي (کانال ) بين مهره اي تنگ مي شود.

۴. زائده هاي شوکي به يکديگر نزديک و فضاي (کانال ) بين مهره اي باز مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١- نزديک شدن شست پا به طرف دومين انگشت پا را…………………….گويند؟

۱. هالوکس والگوس   

۲. بونيون

۳. انگشت چکشي   

۴. انگشت چنگالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- عبارت نادرست درمورد انگشت چکشي کدام است ؟

۱. هايپراکستنشن بين بند دوم و سوم انگشتان پا 

۲. هايپراکستنشن بين مفصل کف پايي – انگشتي

۳. هايپراکستنشن بين مفصل اول و دوم انگشتان پا

۴. فلکشن بين مفصل اول و دوم انگشتان پا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣- کدام عارضه در ستون فقرات نقش بيشتري در کاهش حجم تنفسي دارد؟

۱. خميدگي جانبي ستون فقرات

۲. پشت گرد

۳. گودي کمر   

۴. لوردوز گردني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤-کدام گزينه را براي کاهش قوس کمري هنگام نشستن بر روي صندلي اداري بايد  انجام داد؟

۱. خم کردن زانوها

۲. چسباندن کمر را به پشتي صندلي

۳. دور کردن پاها از هم   

۴. چسباندن لگن را به پشتي صندلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- کدام عامل زير  موجب  افزايش قوس کمر مي شود ؟

۱. بلند کردن وزنه با خم شدن کمر  به چپ يا راست

۲پوشيدن کفش پاشنه بلند

۳بلند کردن وزنه باخم شدن کمر  به جلو

۴. پوشيدن کفش با پاشنه و ارتفاع جلوي پاي  بيش از ۵ سانتي متر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦- در کداميک از ناهنجاريهاي زير فاصله بين  کنديل هاي داخلي  ران و سر استخوان درشت ني کم و فاصله  ناحيه خارجي با سر درشت ني زياد مي شود؟

۱. زانو ضربدري 

۲. زانو پرانتزي 

۳. کف پاي صاف

۴. کف پاي گود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧-زمينه ساز کداميک از  عارضه هاي زير، کوتاهي عضله نزديک کننده طويل و راست داخلي بهمراه ضعف عضله دو سر راني است ؟

۱. کف پاي صاف

۲. لگن نابرابر 

۳. زانو ضربدري 

۴. زانوي پرانتزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨-در عارضه والگوم زانو  رباطهاي نازک نئي -راني و درشت ني – راني  به ترتيب چه شرايطي دارند؟

۱. کشيدگي رباط نازک نئي -راني و کوتاهي رباط درشت ني -راني

۲ کوتاهي رباط نازک نئي -راني و کشيدگي رباط درشت ني -راني

۳ضعيفي و کشيدگي هر دو رباط 

۴. کوتاهي هر دو رباط  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩- در مورد کدام عارضه ، حرکت دادن توپ با کنار خارجي پا  تجويز مي شود؟

۱. کف پاي گود 

۲. زانوي ضربدري   

۳. زانوي پرانتزي

۴. کف پاي صاف

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠- ارتفاع کدام يک از قوس هاي کف پا، در  کف پاي صاف ،   کاهش يا به طور کامل از بين مي رود؟ 

۱. قوس طولي داخلي  

۲. قوس طولي خارجي  

۳. قوس قدامي 

۴. قوس عرضي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١- علت کف پاي صاف ، در افراد ورزشکار  چيست ؟

۱. پوشيدن کفشهاي نامناسب  

۲. وزن زياد

۳. کار و فعاليت بدني   

۴. عدم تعادل در انعطاف پذيري و قدرت عضلات

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢- کدام گروه عضلات در عارضه کف پاي صاف به ترتيب  بايد تحت کشش و تقويت قرار گيرند؟

۱. عضلات برون گرداننده – دوقلو   

۲. نازک ني  – درشت ني خلفي

۳. نازک ني  – درشت ني قدامي

۴. دوقلو- درشت ني خلفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣- کدام گزينه  از عوامل بوجود آورنده کف پاي گود است ؟

۱. پوشيدن کفش هاي پاشنه کوتاه

۲کوتاهي فاسياي کف پايي

۳کوتاهي  عضلات پشت پا

۴. قوي تر بودن  قدرت عضلات قدامي ساق پا نسبت به  خلف پا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤- کدام ناهنجاري موجب افزايش تجمع اسيد لاکتيک در بافتها مي شود؟

۱. اسکوليوز   

۲. گودي کمر 

۳. افتادگي گردن

۴. افتادگي شانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥- کدام گزينه ، انسان را براي حملات قلبي مستعد تر مي کند؟

۱. تنفس شکمي

۲. تنفس سينه اي   

۳. تنفس  بين دنده اي  

۴. تنفس سطحي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦- کدام گزينه زير نقشي در کنترل تعادل بدن  ندارد ؟ 

۱. گوشخارجي 

۲. گوش داخلي 

۳. گيرنده هاي حسي  

۴. چشم ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧- حفظ تعادل در هنگام ايستادن روي يک پا  توسط چه ارگاني انجام  مي شود؟

۱. گيرنده هاي حسي  

۲. گيرنده هاي فشار  

۳. چشم ها

۴. گوش داخلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨- کدام گزينه تقويت سطح تعادل کودکان را در پي دارد؟

۱.ايستادن دو فرد روبروي هم ، بر روي يک پا و سعي در انداختن حريف با استفاده از ضربه پا

۲ايستادن دو فرد روبروي هم ، بر روي يک پا و سعي در انداختن حريف با استفاده از ضربه تنه

۳حرکت بر روي چوب موازنه

۴. راه رفتن روي خط

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩- ورزش چه تاثيري بر  فشار رواني دارد؟

۱. تاثيري بر فشار رواني ندارد  

۲. موجب توليد فشار رواني مي شود

۳. موجب  از بين رفتن فشار رواني مي شود  

۴. موجب توليد و يا از بين رفتن فشار رواني مي شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠-کدام عارضه زير ناشي  از  فشار رواني نيست ؟

۱. کاهش تعداد تنفس  

۲. افزايش ضربان

۳. ضعف هماهنگي عصبي عضلاني   

۴. تنگ شدن رگها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام سجاد (ع) : سپاسي كه آشكار آن با نهانش مطابق ( بي ريا و خودنمايي ) و نهان آن با آهنگ راستي ( توجه به جز تو نداشتن ) يكجور باشد