آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

تنیس روی میز ۱- عملی كد 1215005

نام درس : تنيس روي ميز١

ترم دوم سال 88-89

نام درس : تنيس روي ميز١

رشته تحصیلی . کد درس : تربيت بدني – ١٢١٥٠٠٥    

ـــــــــ   

١. تنيس روي ميز براي اولين بار در چه کشوري رواج يافت ؟ 

  الف . ژاپن    ب . چين   ج . انگليس  د. هندوستان  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢. کدام يک از موارد زير جزء نتايج و ره آوردهاي ورزش تنيس روي ميز نمي باشد؟ 

  الف . تقويت بينايي  ب . تقويت عضلات بالا تنه  

  ج . افزايش سرعت    د. افزايش زمان عکس العمل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣. کدام يک از موارد زير در مورد ابعاد ميز تنيس روي ميز صحيح نمي باشد؟ 

الف . طول = ٣٧٤ سانتي متر  ب . عرض =١٥٢/٥ سانتي متر  

ج . ارتفاع = ٧٦ سانتي متر  د. پهناي نوارهاي حاشيه = ٢ سانتي متر  

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤. براي تعيين استاندارد بودن توپ تنيس روي ميز مهمترين عامل کداميک از موارد زير مي باشد؟ 

  الف . رنگ توپ   

  ب . برگشت به طرف بالا بين ٢٢ تا ٢٥ سانتي متر در صورت رهايي از ارتفاع ٣٠/٥ سانتي متري 

  ج . برگشت به طرف بالا بين ٢٢ تا ٢٥ سانتي متر در صورت رهايي از ارتفاع ٤٠/٥ سانتي متري 

  د. برگشت به طرف بالا بين ١٠ تا ١٥ سانتي متر در صورت رهايي از ارتفاع ٣٠/٥ سانتي متري  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥. برخورد راکت بين پشت و زير توپ چه چرخشي را ايجاد مي کند؟ 

  الف . چرخش بالايي توپ    ب . چرخش پاييني توپ   

  ج . چرخش پهلويي توپ    د. چرخش پاييني و پهلويي توپ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦. کداميک از راکت هاي زير براي بازيهاي کنترلي و افراد مبتدي استفاده مي شود؟ 

الف . راکت ٥ لايه  ب . راکت ٣ لايه ج . راکت ٧ لايه  د. راکت ٢ لايه 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧. زمانيکه زاويه راکت کاملا باز باشد، راکت به کدام قسمت توپ اصابت مي کند؟ 

  الف . قسمت پشت توپ ب . قسمت زيري توپ 

    ج . قسمت بالاي توپ   د. قسمت پشت و بالاي توپ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨. کدام يک از موارد زير در مورد قوانين و مقررات تنيس روي ميز صحيح نمي باشد؟ 

الف . بازيکنان مي توانند از هر نوع لباسي با هر رنگي استفاده کنند  

ب . حق انتخاب نخستين سرويس به قيد قرعه مشخص مي شود 

ج . حداقل فضاي بازي در مسابقات ، به طول ١٤ متر ،عرض ٧ متر و ارتفاع ٤ متر مي باشد

د. دريافت کننده سرويس گيم اول ، زننده سرويس گيم بعد خواهد بود

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩. در کدام يک از موارد زير حرکت از نو(ّلت )  اعمال ميشود؟ 

  الف . زمانيکه توپ به يک طرف ميز اصابت نکند  

  ب . زمانيکه توپ دو بار پشت سر هم به ميز يک نفر برخورد کند 

  ج . زمانيکه سرويس بدون حاضر بودن حريف اجرا شود 

  د. زمانيکه توپ به دست برخورد کند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠. به مدت زماني که توپ پس از يک سرويس در جريان بازي است چه مي گويند؟ 

  الف . والي کردن  ب . رالي ج . ّلت   د. امتياز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١. اولين مرحله در آموزش مهارتهاي تنيس روي ميز کداميک از موارد زير مي باشد؟ 

الف . آموزش مهارت فورهند   ب . آموزش مهارت بک هند 

ج . آموزش سرويس د. طريقه قرار گرفتن در پشت ميز

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢. کدام يک از موارد زير در مورد روش قرار گرفتن در پشت ميز تنيس روي ميز صحيح مي باشد؟ 

  الف . هر چه فاصله نسبت به ميز کمتر باشد بهتر است  

  ب . هر چه فاصله زيادتر باشد بهتر است 

  ج . مناسب ترين فاصله حدود ٥٠ سانتي متر است 

  د. مناسب ترين فاصله حدود ١ متر است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣. به ضرباتي که با پشت راکت يا طرف انگشت سبابه زده مي شوند چه مي گويند؟ 

  الف . ضربه فورهند ب . ضربه فورهند کنترلي  ج . ضربه بک هند    د. ضربه کات 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤. کدام يک از موارد زير در مورد مراحل اجراي ضربه بک هند بدون چرخش توپ صحيح نمي باشد؟ 

  الف . پاي مخالف دست ضربه زننده عقب تر از پاي ديگر قرار مي گيرد  

  ب . پشت راکت رو به ميز قرار مي گيرد  

  ج . هنگام زدن ضربه ، انتقال وزن به پاي جلو صورت مي گيرد  

  د. در پايين ترين نقطه به توپ ضربه زده مي شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥. بهترين نقطه براي فرود سرويس ساده (بدون پيچ )کدام يک از موارد زير مي باشد؟ 

  الف .  يک سوم  مياني ميز حريف

   ب .  يک سوم ابتدايي ميز حريف  

  ج . يک سوم ابتدايي يا يک سوم انتهايي مزي حريف   

  د. يک سوم انتهايي ميز حريف

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦. کدام يک از موارد زير از مشخصات سرويس با پيچ زير (آندراسپين ) نمي باشد؟ 

الف . سرويس آندراسپين فقط در حالت فورهند اجرا مي شود 

ب . کاربرد مناسب اين سرويس زماني است که حريف از ميزش دور باشد  

ج . در اين سرويس سرعت توپ کم است  

د. اين سرويس بهتر است در طول ميز اجرا شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧. مناسب ترين زمان استفاده از اين سرويس زماني است که حريف خيي ل به ميزش نزديک است يا از يک طرف ميز خيي ل فاصله دارد؟ 

  الف . آندراسپين ب . تاپ اسپين  ج . آندر اسپين فورهند    د. سرويس ساده 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨. مناسب ترين زمان براي آموزش مهارت کات چه زماني است ؟ 

  الف . پس از آموزش سرويس تاپ اسپين 

  ب . پس از آندر اسپين 

  ج . پس از ضربه فورهند ساده  

  د. پس از ضربه بک هند ساده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩. کاربرد اين نوع سرويس زماني است که حريف از يک سمت ميز خود فاصله زيادي دارد ؟ 

الف . سرويس آندر اسپين

ب . سرويس ساده

ج . سرويس سايد اسپين  

 د. سرويس آندر اسپين فورهند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠. اين ضربه بيشتر دفاعي است و اغلب بازيکنان دفاعي از آن استفاده مي کنند؟ 

  الف . فورهند ب . پوش   ج . کات    د. لوپ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١. کداميک از موارد زير در مورد اجراي ضربه کات صحيح نمي باشد؟ 

  الف . نقطه فرود توپ در ميز حريف پس از کات بايد يک سوم انتهايي ميز باشد 

  ب . ارتفاع توپ هنگام عبور از تور حداقل باشد 

  ج . کات طوري اجرا شود که توپ به کناره هاي ميز حريف ارسال شود 

  د. نقطه فرود توپ در ميز حريف پس از کات بايد يک سوم ابتدايي ميز باشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢. هل دادن توپ از روي ميز براي برگرداندن آن به ميز حريف که با پيچ زير همراه است چه نام دارد؟ 

  الف . پوش ب . کات   ج . لوپ    د. بک هند  

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣. در اين مهارت بازيکن راکت خود را تقريبا عمود بر ميز و جلوي توپ در حال اوج قرار مي دهد و توپ پس از برخورد به راکت با ارتفاع کم و سريع به ميز حريف بر مي گردد؟ 

  الف . کات ب . پوش   ج . بلوک  د. لوپ 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤. اين مهارت مناسب ترين ضربه در مقابل توپهايي است که با ارتفاع زياد روي ميز بلند مي شوند. در اين مهارت حرکت از سمت بالا

به جلو و پايين است و از چرخش تنه نيز براي اعمال نيروي بيشتر استفاده مي شود؟ 

  الف . بلوک    ب . پوش  ج . کات    د. تک   

    پاسخ صحیح : د

امام علی (ع) : [4] کسيکه عملش او را کند سازد . نسبش او را سرعت نخواهد بخشيد .

عنــوان درس : تنيس روي ميز۱-عملي

ترم اول سال 91-92

عنــوان درس : تنيس روي ميز۱-عملي

رشته تحصيلي/کد درس :تربيت بدني وعلوم ورزشي دبيري ,تربيت بدني و علوم ورزشي (ناپيوسته ),تربيت بدني وعلوم ورزشي ,تربيت بدني وعلوم ورزشي (خواهران ),تربيت بدني وعلوم ورزشي (برادران ),تربيت بدني وعلوم ورزشي (فيزيولوژي ورزش ),تربيت بدني وعلوم ورزشي (مديريت ورزشي ),تربيت بدني وعلوم ورزشي (حرکات اصلاحي وآسيب شناسي ۱۲۱۵۰۰۵

ــــــــــ

١- فدراسيون بين المللي تنيس روي ميز در کدام شهر و در چه سالي تشکيل شد ؟

۱.مونيخ – ۱۹۶۸  

۲. سئول -۱۹۸۸   

۳.لندن – ۱۹۲۶ 

۴.برلين – ۱۹۲۶

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢- کداميک از گزينه هاي ذيل مربوط به شرايط استاندارد ميز تنيس روي ميز نيست ؟

۱.سطح ميز بايد صاف و مسطح باشد.

2. جنس ميز عموماً از چوب است .

3. رنگ ميز بايد به رنگ تيره براق باشد.

۴. برگشت توپ از فاصله ۳۰/۵ سانتيمتر بايد بين ۲۲-۲۵ سانتيمتر باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣- وزن استاندارد توپ تنيس روي ميز چند گرم است ؟ 

۲/۴.۱- ۲/۵۳ گرم

۳.۲-۳/۸۳ گرم

۳/۵۳.۳-۳/۲۵ گرم

۲.۴-۱/۹۹ گرم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- چنانچه درست به موقعيت ساعت ۳  ضربه وارد شود، توپ چگونه حرکت خواهد کرد؟

۱.با چرخش بالايي

۲.با چرخش زيري

۳.بدون چرخش   

۴.با چرخش پهلويي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥- در بک هند کنترلي قبل از ضربه راکت چه وضعيتي دارد؟

۱.راکت باز و نزديک ميز قرار دارد.

۲.راکت نيمه باز و دور از ميز قرار دارد.

۳.راکت باز و دور از ميز قرار دارد.  

۴.راکت نيمه باز و نزديک ميز قرار دارد. 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦- هل دادن توپ را از روي ميز براي برگرداندن آن به ميز حريف چه مي گويند ؟

۱.بلوک

۲.پوش 

۳.کات

۴.لوپ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧- توضيح ذيل مربوط به کدام نوع سرويس است ؟

" در اين نوع سرويس چنانچه توپ به راکت ساکن برخورد کند، توپ به سمت چپ ميز حريف و حتي خارج از ميز خواهدرفت "

۱.سرويس تاپ اسپين فورهند  

۲.سرويس آندراسپين فورهند

۳.سرويس سايداسپين چپ به راست

۴.سرويس سايداسپين راست به چپ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- در فورهند کنترلي چرخش توپ به چه صورت است ؟

۱.داراي چرخش بالايي  

۲.داراي چرخش زيري  

۳.بدون چرخش 

۴.داراي چرخش پهلويي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

٩- در وضعيت آماده در ضربه آندراسپين بک هند پاها چه حالتي دارند؟

۱. پاي موافق دست ضربه جلوتر قرار مي گيرد.  

۲. پاي مخالف دست ضربه جلوتر قرار مي گيرد.

۳. هر دو پا در يک راستا قرار مي گيرند.   

۴. هر دو پا در يک راستا و اندکي خم مي باشند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠- راکتهاي اسفنجي توسط کدام کشور ابداع شد؟

۱.چين

۲.ژاپن 

۳.آلمان 

۴.امريکا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- بازيکنان سرعتي بيشتر از چه نوع ابري استفاده مي کنند ؟

۱.ابر شل

۲.ابر خيلي شل  

۳.ابر متوسط   

۴.ابر سفت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢- در بازيهاي دوبل تعويض سرويس چگونه است ؟

۱.زننده قبلي سرويس دريافت کننده سرويس  

۲.يار دريافت کننده سرويس قبلي زننده سرويس

۳.دريافت کننده سرويس قبلي زننده سرويس  

۴.زننده و دريافت کننده هر دو همزمان  تعويض

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣- زمان استراحت بين دو گيم چند دقيقه است ؟

۱.۱ دقيقه

۲.۲ دقيقه

۳.۳ دقيقه

۴.۴ دقيقه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤- در کداميک از موارد زير بازي قطع نمي شود ؟

۱. يک بازيکن توپ را والي کند.

2. يک بازيکن دو بار متوالي به توپ ضربه بزند.

3. توپ به شي ء خارجي اصابت کند.

۴. در طول رالي توپ به تور برخورد کرده و وارد زمين حريف شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥- در کدام نوع راکت گيري مي توان از هر دو طرف راکت استفاده کرد؟

۱.روش شيک هند

۲.روش پن هولدر  

۳.روش معمولي و قلمي

۴.روش چيني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- کداميک از مشخصه هاي ذيل مربوط به سرويس آندراسپين نيست ؟ 

۱.کاربرد اين ضربه زماني است که حريف دور از ميز باشد.  

۲.فاصله افقي طي شده در اين ضربه کم است .

۳.در برخورد با راکت ساکن توپ تمايل به سمت بالا دارد.  

۴.سرعت توپ در اين نوع سرويس پايين است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧- در کات بيرون از ميز هنگام حرکت دست به سمت پايين و جلو مچ دست چه وضعيتي پيدا مي کند؟

۱. در حالت خنثي باقي مي ماند  

۲. به سمت پشت دست خميده مي شود

۳.به سمت ساعد خم مي شود  

۴.صاف نگه داشته مي شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨- کداميک از مهارتهاي ذيل از ضربات دفاعي محسوب مي شود ؟

۱.لوپ و تک   

۲.لوپ و پوش   

۳.پوش و کات   

۴.پوش و تک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩- تعداد لايه هاي بدنه راکت در بازيکنان کنترلي چند عدد است ؟

۳.۱ عدد

۵.۲ عدد

۷.۳ عدد

۹.۴ عدد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- هنگام اجراي سرويس توپ بايد از کف دستها حداقل چند سانتيمتر بالا انداخته شود؟

۲۰.۱ سانتيمتر

۱۶.۲ سانتيمتر

۳۰.۳ سانتيمتر

۱۸.۴ سانتيمتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١- وقت قانوني براي هر گيم چند دقيقه است ؟

۱.تنيس روي ميز محدوديت زماني ندارد

۱۲.۲ دقيقه

۱۵.۳ دقيقه

۱۷.۴ دقيقه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢- در حالت قرارگيري پشت ميز زاويه بين ساعد و بازو تقريباً چند درجه است ؟

۴۵.۱ درجه

۷۵.۲ درجه

 ۹۰.۳ درجه

۱۲۰.۴ درجه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣- در ضربه کات روي ميز فورهند توپ به نيمه ……………….. طرف فورهند راکت برخورد کرده و راکت بين …………………….. توپ ضربه وارد مي کند.

۱.پاييني – زير و پشت  

۲.پاييني – بالا و پشت  

۳.بالايي – بالا و پشت

۴.بالايي – زير و پشت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤- کدام روکش زير علاوه بر سرعت داراي کنترل خوبي بوده و براي کلاس هاي آموزشي مناسب است ؟

۱. روکش لاستيکي اسفنجي دندانه دار   

۲. روکش لاستيکي معمولي دندانه دار

۳. روکش لاستيکي اسفنجي دندانه دار معکوس

۴.روکش لاستيکي ضد پيچ

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام علی (ع) : سخاوتمند باش ولی اسراف کننده مباش . در زندگی حسابگر باش ولی سختگير مباش .

عنــوان درس : تنيس روي ميز۱-عملي

ترم دوم سال 92-91

عنــوان درس : تنيس روي ميز۱-عملي

رشته تحصيلي/کد درس :تربيت بدني وعلوم ورزشي ,تربيت بدني وعلوم ورزشي (خواهران ),تربيت بدني وعلوم ورزشي (برادران ),تربيت بدني و علوم ورزشي (ناپيوسته ),تربيت بدني وعلوم ورزشي (مديريت ورزشي ),مديريت ورزشي -مديريت رسانه هاي ورزشي ۱۲۱۵۰۰۵

ــــــــــــــــــ

١اولين فدراسيون پينگ پنگ به ترتيب در چه سالي و در کدام کشور تشکيل شد؟

۱. ۱۹۲۶آلمان ۲. ۱۹۲۱ _ آلمان ۳. ۱۹۲۱ – انگلستان   ۴. ۱۹۲۶ – انگلستان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢طول و عرض ميز تنيس روي ميز و و ارتفاع آن از زمين به ترتيب چند سانتي متر است ؟

۱. ۲۷۰  سانتي متر- ۱۵۲ سانتي متر- ۶۷ سانتي متر ۲. ۲۷۴  سانتي متر-۱۵۲/۵ سانتي متر- ۷۶ سانتي متر

۳. ۲۷۰  سانتي متر- ۱۵۲/۵ سانتي متر- ۷۶ سانتي متر  ۴. ۲۷۴  سانتي متر- ۱۵۲ سانتي متر- ۶۷ سانتي متر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣برخورد راکت بين پشت و زير توپ باعث چه نوع چرخشي در توپ مي شود؟

۱. چرخش زيري توپ  ۲. چرخش بالايي توپ

۳. چرخش پهلويي توپ   ۴. چرخشي ايجاد نمي کند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤راکت تنيس روي ميز از چند قسمت تشکيل شده و به ترتيب چه نام دارند؟

۱. ۲ قسمت – دسته و تيغه   ۲. ۴ قسمت – دسته ، تيغه ، چوب و اسفنج

۳. ۳ قسمت – دسته ، بدنه و روکش   ۴. ۲ قسمت – چوب و دسته

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥افراد مبتدي در تنيس روي ميز بهتر است چه نوع راکتي را انتخاب کنند؟

۱. راکتي با لايه متوسط و روکش اسفنجي صاف  ۲. راکتي با لايه سفت و روکش لاستيکي

۳. راکتي با لايه شل و روکش لاستيکي دندانه دار   ۴. راکتي با لايه سفت و روکش اسفنجي صاف

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦حداقل طول و عرض و ارتفاع فضاي بازي در مسابقات رسمي تنيس روي ميز به ترتيب چند متر است ؟

۴۷۱۴  .۴ ۴۷۱۲ .۳ ۷۵۱۲ .۲   ۵۷۱۳ .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧کدام گزينه جزو  خطاهاي  بازيکن در بازي تنيس روي ميز محسوب نمي شود؟

۱. در صورتي که برگشت صحيح انجام ندهد   ۲. اگر سرويس خود را از روي ميز اجرا نکند

۳. اگر راکت يا بدنش به تور يا پايه آن اصابت کند ۴. اگر توسط راکت يا بدنش منجر به جابجايي ميز شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨در تنيس روي ميز يک رالي که نتيجه آن در شمارش بازي منظور نشود را چه مي گويند؟

۱. والي کردن ۲. امتياز  ۳. نت  ۴. لت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩در کدام طريقه گرفتن راکت بازيکن با يک روي راکت بوده و فرد با قسمت فورهند آن بازي مي کند؟

۱. پن هولدر  ۲. شيک هند   ۳. راکت گيري غربي  ۴. دست دادن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

١٠کدام گزينه در خصوص وضعيت آماده در تنيس روي ميز صحيح مي باشد؟

۱. حداقل ۵۰ سانتي متري پشت ميز بايستيد

۲  دست داراي راکت در سمت راست ميز باشد

۳  راکت را در پهلو و عمود بر ميز قرار دهيد

۴. زانوهايتان کمي خميده و به اندازه عرض شانه ها باز باشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١در صورتي که لبه بالايي راکت نسبت به لبه پاييني به ميز نزديکتر باشد، اصطلاحا به وضعيت راکت چه گفته مي شود؟

۱. راکت باز   ۲. راکت نيمه بسته   ۳. راکت نيمه باز   ۴. راکت بسته

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢تفاوت بک هند با بک هند کنترلي در چيست ؟

۱. در هنگام ضربه  ۲. در بعد از ضربه

۳. در قبل ضربه  ۴. حالت ضربه و بعد از ضربه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣در سرويس ساده نقطه فرود توپ در ميز حريف بهتر است چه قسمت باشد؟

۱. يک سوم انتهايي  ۲. يک سوم ابتدايي

۳. يک سوم ابتدايي يا يک سوم انتهايي  ۴. يک سوم مياني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤در سرويس آندر اسپين با راکت به چه قسمت از توپ ضربه زده مي شود؟

۱. پشت توپ  ۲. بين قسمت بالا و پشت توپ

۳. بين قسمت زيرين و پشت توپ ۴. بالاي توپ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥کاربرد عمده سرويس با پيچ بالايي چه زماني است ؟

۱حريف خيلي به ميزش نزديک است يا به يک طرف ميز خيلي نزديک است

۲  حريف خيلي از ميزش دور است يا به يک طرف ميز خيلي نزديک است

۳  حريف خيلي از ميزش دور است يا از يک طرف ميز خيلي فاصله دارد

۴. حريف خيلي به ميزش نزديک است يا از يک طرف ميز خيلي فاصله دارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦کدام گزينه از نکات مهم در اجراي ضربه کات نمي باشد؟

۱. نقطه فرود توپ در ميز حريف پس از کات بايد در يک سوم ابتدايي ميز حريف باشد

۲  در هنگام عبور دادن توپ از روي تور ارتفاع آن حداکثر باشد

۳ در ارسال توپ به زمين حريف با ضربه کات توپ را به کناره هاي ميز حريف بفرستيد

۴. در اجراي ضربه کات شدت پيچ توپ ها را کم و زياد کنيد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧براي جلوگيري از حمله حريف در پاسخ به توپ هايي که در يک سوم انتهايي ميز شما فرود مي آيد و نيز گرفتن ابتکار عمل از حريف از چه ضرباتي استفاده مي شود؟

۱. کات  ۲. کات خارج از ميز   ۳. دراپ شات ۴. کات داخل ميز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨مهارتي در تنيس روي ميز که در مقابل حملات يا ضربات با پيچ بالايي حريف اجرا مي شود چه نام دارد؟

۱. پوش ۲. کات ۳. دراپ شات ۴.  بلوک

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩کدام ضربات جزو مهارتهاي حمله اي در تنيس روي ميز محسوب مي شود؟

۱. کات ۲. لوپ ۳. بلوک   ۴. دراپ شات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠در سرويس سايد اسپين فورهند تيغه راکت چه وضعيتي دارد؟

۱. در وضعيت نيمه بسته قرار دارد ۲. در وضعيت نيمه باز قرار دارد

۳. تقريبا عمود بر زمين است   ۴. به موازات ميز قرار دارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١کدام گزينه جزو موارد قطع بازي تنيس روي ميز نمي باشد؟

۱. توپ به يک ميز اصابت نکند ۲. توپ يکبار به ميز يک نفر برخورد کند

۳. بازيکن دوبار متوالي به توپ ضربه بزند   ۴. يک بازيکن توپ را والي کند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢کدام گزينه از ويژگي هاي ابرسفت در راکت تنيس روي ميز مي باشد؟

۱. توپ را با سرعت کمتري بر مي گرداند ۲. بازيکن روي توپ کنترل زيادي دارد

۳. بازيکن روي توپ کنترل خوبي ندارد  ۴. براي بازيکنان متوسط مناسب است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣تعداد لايه هاي بدنه راکت تنيس روي ميز بستگي به چه چيزي دارد؟

۱. بازي انفرادي يا دوبل  ۲. نوع بازي  ۳. نوع ميز ۴. دسته

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤اولين حضور تيم ملي تنيس روي ميز مردان ايران در مسابقات جهاني در چه سالي و در کجا بوده است ؟

۱. ۱۳۲۰اتريش  ۲. ۱۳۲۵- سوئد   ۳. ۱۳۳۰- اتريش  ۴. ۱۳۴۴- سوئد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام علی (ع) : [3] صدقه و کمک به نيازمندان داروی مؤثری است . و اعمال بندگان در اين دنيا نصب العين آنها در آخرت خواهد بود .

عنــوان درس : تنيس روي ميز١,تنيس روي ميز١-عملي

ترم اول سال 95-96

عنــوان درس : تنيس روي ميز١,تنيس روي ميز١-عملي

رشته تحصيلي/کد درس : تربيت بدني وعلوم ورزشي (مديريت ورزشي ),تربيت بدني وعلوم ورزشي ,تربيت بدني وعلوم ورزشي (برادران ),تربيت بدني وعلوم ورزشي (خواهران ) ۱۲۱۵۰۰۵ – ,علوم ورزشي گرايش علوم انساني ورزش ,علوم ورزشي گرايش علوم زيستي ورزش ۱۲۱۵۲۴۲

ــــــــ

١- راکت هاي با روکش اسفنجي توسط کدام يک از کشورهاي زير اختراع شد؟

۱. ژاپن

۲. چين

۳. انگليس   

۴. هندوستان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- طول ميز تنيس روي ميز چقدر است ؟

0/76m .۴   1/25m .۳  2/47m .۲   137cm .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣- کدام يک از موارد زير,  ضربه اي غيره منتظره است که در نزديکي تور و بلا فاصله پس از جهش از روي ميز اجرا مي شود؟

۱. درايو

۲. پيچ

۳. دراپ شات 

۴. درايو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤- در بازي تنيس روي ميز بازيکنان حمله اي معمولا از کدام مناطق به توپ ضربه مي رنند؟

۱. مناطق سوم و چهارم  

۲. مناطق اول و سوم  

۳. مناطق دوم و سوم  

۴. مناطق اول و دوم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥- توانايي مقاومت در برابر خستگي را چه مي گويند؟

۱. استقامت   

۲. قدرت

۳. توان

۴. سرعت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦- در هنگام بازي ، برخورد توپ به لبه ي ميز را چه مي گويند؟

۱. لت  

۲. دبل

۳. پيچ تاب   

۴. تاچ يا سايد ساري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧- در کدام يک از موارد زير , مي توان بازي تنيس روي ميز را متوقف ساخت ؟

۱. به منظور اعلام سيستم تسريع   

۲. اگر دست آزاد بازيکن به ميز برخورد کند.

۳. اگر حريف مانعي بر سر راه توپ ايجاد کند.  

۴. اگر حريف دو مرتبه به توپ ضربه بخورد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨- کداميک، مسابقه اي است که بين تيم هايي از فدراسيون هاي مختلف برگزار مي شود؟

۱. رقابت بين المللي   

۲. تورنمنت آزاد

۳. تورنمنت محدود   

۴. مسابقه بين المللي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩- مقاومت يک مفصل در برابر حرکت يا هر نيرويي که با حرکت مفصل سروکار دارد, کدام است ؟

۱. قدرت

۲. انعطاف پذيري جنبشي  

۳. استقامت   

۴. چابکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠- توانايي مقاومت در برابر خستگي را چه مي گويند؟

۱. سرعت

۲. توان

۳. قدرت

۴. استقامت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١- سايه زدن (ضربه زدن بدون توپ ) براي بهبود کدام فاکتور آمادگي جسماني در تنيس روي ميز بکار ميرود؟

۱. سرعت

۲. چابکي   

۳. استقامت   

۴. توان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- اولين مرحله در آموزش مهارت هاي تنيس روي ميز، کداميک از موارد زير است ؟

۱. آموزش مهارت فورهند   

۲. آموزش مهارت بک هند

۳. آموزش سرويس  

۴. طريقه قرار گرفتن پشت ميز

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣- تعيين کنيد کدام يک از موارد زير از مزاياي راکت گيري به روش اروپايي است ؟

۱. در طرف بک هند محدوديت بيشتري ايجاد مي کند.

۲بهترين نوع راکت گيري براي بک هند است .

۳بهترين نوع راکت گيري براي فورهند است .

۴. اين روش راکت گيري در زدن ضربه هاي مرکزي ضعف ندارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤- در بازي تنيس روي ميز، معمولا هنگامي که توپ به طرف دست آزاد و دورتر از آن مي رود، براي دريافت توپ از چه ضربه اي استفاده مي شود؟

۱. فورهند   

۲. لوپ

۳. بک هند   

۴. درايو حمله اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥- کدام يک از ضربات زير بطور کلي شبيه سلام نظامي نيمه تمام است ؟

۱. درايو بک هند

۲. درايو فورهند

۳. کات با جلو راکت   

۴. کات با پشت راکت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦- کدام مورد زير، ضربه تهاجمي است که روي توپ هاي نزديک تور اجرا مي شود؟

۱. کات

۲. بلوک

۳. درايو

۴. فليک

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- در کدام تکنيک، در واقع به توپ ضربه زده نمي شود بلکه از پيچ ويا ضربه توپ ارسال شده براي برگشت استفاده مي شود؟

۱. کات

۲. فليپ

۳. پوش

۴. دراپ شات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨-  سرويس بلند بيشتر در بين کدام نوع بازيکنان طرفدار دارد؟

۱. بازيکنان لوپ زن   

۲. بازيکنان دفاعي   

۳. بازيکنان درايو زن   

۴. بازيکنان حرفه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩- بهترين نوع سرويس کدام يک از موارد زير است ؟

۱. سرويس کوتاه

۲. سرويس سايد اسپين

۳. سرويس تاپ اسپين  

۴. سرويس بلند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- رايج ترين نوع سرويس در بين بازيکنان تنيس روي ميز, کدام يک از موارد زير است ؟

۱. تاپ اسپين بلند   

۲. آندر اسپين بلند   

۳. آندر اسپين کوتاه   

۴. تاپ اسپين کوتاه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١- در اجراي کدام ضربه , برخورد توپ با راکت درست در بالاترين نقطه جهت حداکثر پيچ و کنترل انجام مي شود و تماس اغلب در جلو بدن و طرف دست راکت است ؟

۱. بک هند لوپ

۲. فورهند سرعتي   

۳. فورهند لوپ 

۴. بک هند سرعتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢- ……….مهمترين ضربه در تنيس روي ميز است ،چون منجر به ايجاد پيچ رويي در توپ مي شود .

۱. تاپ اسپين 

۲. درايو فورهند

۳. لوپ

۴. درايو بک هند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣- در کدام تکنيک حمله اي حرکت دست و بازو بسيار سريع است ؟

۱. اسمش   

۲. لوپ

۳. فورهند حمله اي   

۴. کات

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤- در کدام ضربه تنيس روي ميز, توپ با برخورد به راکت بطور مستقيم ( بدون هيچ گونه پيچي )  باز مي گردد؟

۱. چاپ

۲. پيچ زير   

۳. هاف والي   

۴. لوپ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام سجاد (ع) : و آنان كه محبت و دوستي آن بزرگوار را در دل داشتند ، و در دوستيش تجارت و بازرگاني ( سعادت و نيكبختي ) را آرزو داشتند كه هرگز كسادي در آن راه نمي يابد

نام درس : تنیس روی میز 1 ، عملی

ترم دوم سال 95 - 96

نام درس : تنیس روی میز 1 ، عملی

رشته تحصیلی / کد درس : تربیت بدنی و علوم ورزشی ( مدیریت ورزشی ) ، تربیت بدنی و علوم ورزشی ( خواهران ) و برادران 1215005 ، علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش ، علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش 1215242

ــــــــ

1- تاریخچه تنیس روی میز به چه دوره ای برمیگردد؟

1. اوایل قرن 19    2. اواخر قرن 19

3. اواخر قرن 18     4. اوایل قرن 20

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

2- در کدام تورنمنت پینگ پنگ بازان ایران جواز حضور در مسابقات المپیک را کسب کردند؟

1. المپیک 1992 بارسلونا    2. المپیک 2000 سیدنی

3. المپیک 2004 پکن       4. المپیک 20008 پکن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

3- استفاده از کدام نوع لاستیک موجب افزایش سرعت و پیچ توپ می گردد؟

1. لاستیک دارای عاج داخلی      2. لاستیک دارای عاج خارجی

3. سطح لاستیکی ویژه       4. لاستیک دو طرف عاج دار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

4- هنگامیکه راکت به زیر توپ ضربه می زند توپ با چه پیچی به جلو رانده می شود؟

1. بدون پیچ      2. پیچ پهلو      3. پیچ رو      4. پیچ زیر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

5- ارتفاع میز پینگ پنگ از سطح زمین باید چند سانتی متر باشد؟

1. 84 سانتی متر     2. 81 سانتی متر     3. 76 سانتی متر     4. 72 سانتی متر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

6- نور لازم برای مسابقات جهانی در بالای میز پینگ پنگ باید چقدر باشد؟

1. 400 لوکس     2. 1500 لوکس     3. 2000 لوکس     4. 1000 لوکس

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

7- در چه زمانی بازیکن امتیاز از دست می دهد؟

1. در صورتیکه دست آزاد بازیکن به سطح بازی برخورد کند.     2. زمانیکه سرویس صحیح به تور برخورد نماید.

3. چنانچه بازیکن حریف نتواند یک سرویس صحیح بزند.     4. در صورتیکه بازیکن توسط داور یا کمک داور متوقف شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

8- حداکثر وزنه ای که بتوان در تمام دامنه حرکتی مفصل آن را جابجا کرد چه نام دارد؟

1. قدرت ایستا     2. قدرت دینامیکی     3. چابکی      4. توان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

9- دستگاه انرژی غالب در تنیس روی میز کدام است؟

1. بی هوازی    2. هوازی    3. بی اید لاکتیک     4. گلیکوژن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

10- کدام گزینه نادرست است؟

1. دویدن های سبک موجب گرم کردن عضلات در ابتدای تمرین می گردد.

2. برانگیختگی سطح بالا موجب می شود بازیکن نتواند بخوبی بازی کند.

3. تمرین ذهنی به پیشرفت و بهبود کار بازیکن کمک می کند.

4. مرکز ثقل انسان در نقطه 50 درصدی ارتفاع قامت قرار دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

11- در کدام نوع راکت گیری فقط می توان بک هند لوپ انجام داد؟

1. روش کره ای    2. روش اروپایی     3. روش قلمی      4. روش پن هولدر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

12- اولین مرحله در آموزش مهارت های تنیس روی میز کدامیک از موارد زیر است؟

1. آموزش مهارت فورهند      2. آموزش مهارت بک هند

3. طریقه قرار گرفتن در پشت میز      4. آموزش سرویس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

13- ضربات دفاعی برای به زحمت انداختن حریف چه نامیده می شود؟

1. بلوک     2. فلیپ     3. دراپ      4. کات

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

14- در چه تکنیکی به توپ ضربه زده نمی شود بلکه از پیچ برای برگشت توپ استفاده می شود؟

1. فلیک      2. پوش     3. فورهند     4. بک هند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

15- این نوع ضربه در مقابل توپ هایی با پیچ زیر و یا توپ های کوتاهی استفاده می شود که محل فرود آن نزدیک به تور است؟

1. ضربه بلوک     2. ضربه با پشت راکت     3. درایو فورهند     4. دراپ شات

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

16- زمانیکه زاویه راکت کاملا باز باشد راکت به کدام قسمت توپ اصابت می کند؟

1. قسمت پایین توپ      2. قسمت بالای توپ    3. قسمت پشت توپ     4. قسمت پهلوی توپ

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

17- در کدامیک از انواع سرویس ها حرکت دست راکت در سطح افق و از داخل به سمت خارج بدن است؟

1. ساید اسپین بک هند      2. ساید اسپین فورهند

3. آندر اسپین بک هند      4. آندر اسپین فورهند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

18- حداقل چند درصد تمرینات بازیکنان باید به سرویس ها و برگشت های توپ اختصاص داده شود؟

1. 10 درصد     2. 15 درصد     3. 25 درصد    4. 50 درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

19- در کدام تکنیک زانو ها مقداری بیشتر خم می شود و وزن بدن بیشتر روی پای عقب قرار می گیرد؟

1. فورهند لوپ     2. درایو فورهند سرعتی    3. بک هند سرعتی     4. بک هند لوپ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

20- سریع ترین ضربه در تنیس روی میز کدام است؟

1. اسمش     2. درایو     3. کات     4. لوپ

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

21- هنگام اجرای بک هند لوپ راکت هنگام ضربه زدن ضربه چه حالتی دارد؟

1. نیمه بسته     2. نیمه باز      3. باز     4. بسته

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

22- ضربه ای که توسط حرکت نیم دایره ای دست رو به جلو و بالا انجام می شود چه نام دارد؟

1. لوپ       2. تک      3. اسمش      4. درای فورهند سرعتی

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

23- کدام یک از موارد زیر جزء نتایج و ره آورد های ورزش تنیس روی میز نمی باشد؟

1. افزایش زمان عکس العمل      2. تقویت عضلات بالا تنه

3. افزایش سرعت      4. تقویت بینایی

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

24- وزن چوب راکت باید در چه محدوده ای باشد؟

1. 65 تا 120 گرم     2. 85 تا 150 گرم     3. 100 تا 180 گرم     4. 150 تا 200 گرم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

ـــــــ

حضرت فاطمه (س) : 1- حسن جان ! مانند پدرت علي (ع ) باش و ريسمان را از گردن حق بردار 2- خداي احسان كننده را پرستش كن و با افراد دشمن و كينه توز دوستي مكن