آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

تحقیق در صنایع دستی ایران ۱ کد 1810315

عنــوان درس :تحقيق در صنايع دستي ايران ۱,تحقيق درصنايع دستي ايران ۱,روش تحقيق ,روش تحقيق در هنرهاي سنتي

ترم دوم سال 91-90

عنــوان درس :تحقيق در صنايع دستي ايران ۱,تحقيق درصنايع دستي ايران ۱,روش تحقيق ,روش تحقيق در هنرهاي سنتي

رشته تحصيلي/کد درس :صنايع دستي ۱۲۲۶۰۲۸ – ,هنر اسلامي (گرايش نگارگري ),طراحي پارچه ۱۷۱۲۰۳۹ – ,هنر اسلامي (گرايش سفال ),هنر اسلامي گرايش هنر و صنايع فلز),هنر اسلامي (گرايش هنر و صنايع چوب ),هنر اسلامي (گرايش شيشه ),هنر اسلامي ( گرايش )نگارگري ),طراحي پارچه و لباس (گرايش طراحي چاپ پارچه ) ۱۸۱۰۰۱۷ – ,هنرهاي صناعي (گرايش آبگينه ),هنرهاي صناعي گرايش سفال ),هنرهاي صناعي (گرايش فلز),هنرهاي صناعي (گرايش کاشي ),هنرهاي صناعي (گرايش منبت و معرق ),هنرهاي )صناعي (گرايش نساجي سنتي ),کتابت و نگارگري ( گرايش خوشنويسي ),کتابت و نگارگري ( گرايش طراحي سنتي وتذهيب ),کتابت و نگارگري ( گرايش نگارگري ),کتابت و نگارگري ( گرايش خيالي نگاري ) ۱۸۱۰۰۹۳ – ,صنايع دستي .۱۸۱۰۳۱۵

ــــــــ

١- انسان از کودکي تا بزرگسالي چند مرحله کنجکاوي را پشت سر مي گذارد ، آنها کدامند؟

۱. دو مرحله : اجتماعي – عقلاني

۲ . دومرحله : اندامي – عقلاني

۳. سه مرحله :  حسي – عيني – صوري

۴ . سه مرحله : اندامي – اجتماعي و عقلاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢- کدام يک از موارد ذيل از محدوديتهاي روش استقرايي مي باشد؟

۱.مشاهده مستقيم تک تک اجزاء 

۲ قابل اطمينان نبودن تعميم پذيري نتيجه

۳آزمون فرضيات

۴. برقراري رابطه منطقي جزء و کل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣- کداميک از موارد ذيل از ويژگيهاي مسأله تحقيق مي باشد؟

۱. دامنه تحقيق بايد کلي و وسيع باشد.

۲ .  مسأله تحقيق حتما داراي اهميت اجتماعي باشد.

۳. مسأله پژوهشي به صورت پرسشي يا  اظهاري بيان شود.  

 ۴ . نتيجه گيري روشن و واضح نداشته باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤- کداميک از موارد ذيل متغير خصيصه اي مي باشد؟

۱. جنسيت   ۲ . تشويق

۳ . روشهاي درماني  ۴ .پيشرفت تحصيلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥- کداميک از موارد ذيل نادرست مي باشد؟

۱. به فرضيه اي که به صورت جمله خبري بيان مي شود فرضيه اظهاري گفته مي شود.

۲فرضيه صفر به تفاوت و اختلاف بين متغيرها دلالت مي کند

۳فرضيه پاسخ موقت به سوال يا سوالاتي تحقيق مي باشد.

۴. از تلفيق يا مجموعه چند قانون ، تئوري يا نظريه به دست مي آيد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦- ابزاري که باعث مي شود فرد طي آن احساسات دروني ، عقايد و نگرش ها، نياز ها،آرزوها و ارزش هاي مورد علاقه خود را بروز دهد چه نام دارد؟

۱. رغبت سنج   ۲ . نظرسنج

۳ . آزمون فرافکن   ۴ .آزمون استعداد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧- تفاوت مقياس نسبي با مقياس فاصله اي در کدام است ؟

۱. مقياس فاصله اي مبدأ سنجش دارد در حاليکه مقياس نسبي ندارد.

۲مقياس نسبي داراي صفر مطلق است که در مقياس فاصله اي وجود ندارد.

۳مقياس فاصله اي داراي صفر مطلق است که در مقياس نسبي وجود ندارد.

۴. تفاوتي با هم ندارند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨- مثال : « معلمي ممکن است دانش آموزي را که در درس رياضي ضعيف است از نظر صفات ديگر در سطح پايين تري

ارزشيابي کند» نشان دهنده کدام خطا است ؟

۱. خطاي گرايش مرکزي   ۲ .  خطاي کلامي

۳. خطاي تقابل   ۴ . خطاي هاله اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩- هدف کداميک از تحقيقات زير دست يابي به اصول و قواعدي است که در موقعيتهاي واقعي و عملي به کار بسته شوند؟

۱. اقدام پژوهشي ۲ . کاربردي

 ۳ . بنيادي  ۴ . کيفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠- نام ديگر روش تحقيق «زمينه يابي » کدام است ؟

۱. روش ميداني  ۲ .  توصيفي 

۳ . پيمايشي ۴ . دلفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١-عيب عمده اين روش تحقيق اين است که نتايج حاصله را نمي توان به حوزه وسيعي تعميم داد و مزيت اين روش آن است که اطلاعات وسيعي را از موضوع تحقيق مي توان به دست آورد؟

۱. روش همبستگي   ۲ .روش دلفي

۳. روش موردي و زمينه اي  ۴ . روش توصيفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢- انتخاب واحد ها ، چگونگي شمارش وانتخاب مقوله ها زير مجموعه کدام يک از مراحل تحليل محتوا مي باشد؟

۱.  بررسي مواد (پيام )

۲ .  پردازش داده ها  

۳. مرحله آماده سازي و سازمان دهي

۴ .زمينه يابي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- چه موقعي از نمونه گيري تصادفي ناحيه اي يا خوشه اي استفاده مي کنند؟

۱. زماني که حجم جامعه مادر بسيار بزرگ يا نا محدود است و ليستي هم در دسترس نيست .

۲ هنگامي که تعداد زيادي متغيرهاي کنترل نشده وجود دارد.

۳هنگامي که گروهها اصلي بايد به گروهها ي فرعي تبديل شود.

۴. هنگامي که جامعه آماري از نظر متغيرهاي مورد مطالعه شديدًا نامتجانس است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- در کدام نوع از مصاحبه ها ، سوالها از قبل تهيه شده اند و هدف کسب اطلاعات عميق از مصاحبه شونده است ؟

۱. مصاحبه سازمان نيافته

۲ .مصاحبه سازمان يافته

۳. مصاحبه ثبت و ضبط  

۴  . مصاحبه نيمه سازمان يافته

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥- در کدام يک از انواع روايي ،رابطه بين دو پرسشنامه به طور همزمان تعيين مي شود؟

۱. روايي صوري   ۲ . روايي محتوا 

۳ . روايي همزمان ۴ . روايي سازه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦- ساده ترين روش تعيين پايايي يک پرسشنامه کدام يک از روشهاي ذيل است ؟

۱. روش پايايي مصحح

۲ .روش دو نيمه کردن آزمون   

۳. روش فرمولهاي هم ارز

 ۴ .  روش باز آزمايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- براي ترسيم اين نمودار از اعداد نقطه مياني در محور X و فراواني ها در محورY   استفاده مي شود؟

۱. نمودار چند ضلعي ۲ . نمودار چند ضلعي تراکمي

۳.  نمودار ستوني ۴ .نمودار هيستوگرام

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨- در کدام قسمت از تحقيق ، محقق اهداف کلي و جزئي تحقيق را نام مي برد که خود موضوع تحقيق به عنوان هدف کلي به شمار رفته و اهداف ديگر به عنوان اهداف جزئي مي باشد؟

۱. اهميت و ارزش تحقيق  ۲ .اهداف تحقيق

۳. فرضيه هاي تحقيق   ۴ .محدوديتهاي تحقيق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩-در کدام يک از فصل هاي تحقيق ، پژوهشگر اطلاعاتي را که جمع آوري کرده را با استفاده از جداول و شکلها و نمودارها وروش هاي آماري تجزيه و تحليل مي کند؟

۱. روش و مراحل اجراي تحقيق 

۲ . نتايج پژوهش و پيشنهادات

۳. طبقه بندي و تجزيه تحليل يافته ها

۴ . سابقه موضوع تحقيق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠- کدام علامت براي توضيح اضافي مطلبي به کار مي رود؟

۱. سه نقطه   … ۲ . گيومه  "…"

۳ . نقطه ويرگول  (:) ۴ . دو کمان () يا پرانتز

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام سجاد (ع) : بار خدايا بر محمد و آل او درود فرست ، و سلامتي دلهاي ما را در ياد عظمت و بزرگي خود ، و آسايش تنهاي ما را در سپاسگزاري نعمت خود ، و شيرين زبانهاي ما را در بيان نعمت خود قرار ده

عنــوان درس :تحقيق در صنايع دستي ايران ١,تحقيق درصنايع دستي ايران ١,روش تحقيق

ترم اول سال 96-95

عنــوان درس :تحقيق در صنايع دستي ايران ١,تحقيق درصنايع دستي ايران ١,روش تحقيق

رشته تحصيلي/کد درس :صنايع دستي ۱۲۲۶۰۲۸ – ,طراحي پارچه ,هنر اسلامي (گرايش نگارگري ) ۱۷۱۲۰۳۹ – ,طراحي پارچه و لباس (گرايش طراحي چاپ پارچه ),هنر اسلامي ( گرايش نگارگري ),هنر اسلامي (گرايش سفال ),هنر اسلامي (گرايش شيشه ),هنر اسلامي (گرايش هنر وصنايع چوب ),هنر اسلامي (گرايش هنر و صنايع فلز) ۱۸۱۰۰۱۷ ,صنايع دستي .۱۸۱۰۳۱۵

ــــــــ

١- مسـألة پـژوهشي  چگـونه بـايد بيـان شـود؟

۱. پرسشي يا اظهاري  

۲. پرسشي  

۳. خبري يا اظهاري  

۴. خبري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢-ارسطـو و پيـروانش در ارايه نظـريه از کدام روش بهـره بردنـد؟

۱. روش علمي 

۲. تجربه

۳. استدلال قياسي   

۴. استدلال استقرايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣- تعـريف ذيـل از کيسـت ؟

"پژوهش علمي ،مطالعه منظم و کنترل شده تجربي و انتقادي  يک يا چند قضيه فرضي درباره روابط احتمالي ميان پديده هاي طبيعي است ."

۱. فرانسيس  بيکن   

۲. داروين   

۳. سقراط   

۴. کرلينجر  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤- بـالا بودن اعتبـار اطلاعات جمع آوري شده ، مهمترين حَسن ِ کدام روش تحقيق اسـت ؟

۱. روش مصاحبه توأم با پرسشنامه  

۲. روش مشاهده اي

۳. روش پرسشنامه اي   

۴. روش کتابخانه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥- کدام نوع از متغيرها، توسط پژوهشگر دستکاري شده يا قابليت دستکاري دارند؟ 

۱. متغيرهاي فعال   

۲. متغيرهاي کمي   

۳. متغيرهاي چند ارزشي  

۴. متغيرهاي کيفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦- عـدد يا نمـره اي که در تـوزيع فـراواني داراي بيشتـرين فـراواني مي باشـد، کـدام اسـت ؟

۱. ميانه

۲. نما  

۳. دامنه

۴. ميانگين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧- کدام نوع مقياس ، از نظر دارا بودن ويژگي ها، کاملترين است يا به عبارتي ويژگي مقياس هاي ديگر را دارد؟

۱. مقياس عددي

۲. مقياس اسمي   

۳. مقياس فاصله اي  

۴. مقياس ترتيبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- روش تـداومي و مقطعـي بيشتـر بـراي کداميک از رشتـه ها کـاربـرد دارد؟

۱. علوم سياسي  

۲. روانشناسي 

۳. علوم آزمايشگاهي  

۴. تاريخ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩- نـام ديگـر روش تحقيق « زمينـه يـابي » کـدام اسـت ؟

۱. توصيفي   

۲.روش ميداني  

۳. دلفي

۴. پيمايشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠- انتخاب واحد ها ، چگونگي شمارش وانتخاب مقوله ها زير مجموعه کدام يک از مراحل تحليل محتوا مي باشد؟

۱.مرحله آماده سازي و سازمان دهي   

۲. زمينه يابي  

۳. پردازش داده ها 

۴. بررسي مواد (پيام ) 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١- انـواع تحقيق از نظر هدف کدام انـد؟

۱. کـاربردي – بنيـادي –  اقـدام پژوهشي 

۲بنيـادي – کاربردي – تـوصيفي

۳بنيـادي –  اقدام پژوهشي – تـوصيفي  

۴.اقـدام پژوهشي – کـاربردي – موردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- در کدام نوع از مصاحبه ها ، سوالها از قبل تهيه شده اند و هدف کسب اطلاعات عميق از مصاحبه شونده است ؟

۱. مصاحبه سازمان يافته   

۲. مصاحبه نيمه سازمان يافته

۳. مصاحبه ثبت و ضبط   

۴. مصاحبه سازمان نيافته

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣-مهمترين و اولين فصل هر پايان نامه که مشکلترين مرحله تحقيق نيز محسوب مي شود کدام است ؟

۱. طبقه بندي و تجزيه و تحليل داده ها  

۲. طرح تحقيق  

۳. روش و مراحل اجراي تحقيق   

۴. سابقه موضوع تحقيق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤- مقياس هاي « کتـل » که  امروزه براي سنجش هوش مورد استفاده قرار مي گيرد، چه سوالاتي را  در بر مي گيرد؟

۱. سوالات بسته

۲. سوالات باز 

۳. سوالات ترکيبي   

۴. سوالات تصويري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥- براي ترسيم اين نمودار از اعداد نقطه مياني در محور X و فراواني ها در محورY   استفاده مي شود؟

۱. نمودار چند ضلعي

۲. نمودار چند ضلعي تراکمي 

۳.  نمودار ستوني   

۴. نمودار هيستوگرام

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- در امـر مقـولـه بندي « مـانـع بـودن » چه معنـايي دارد؟  

۱. هر مقوله بايد دربرگيرنده ي واحدهايي باشد که آن را از ساير مقوله ها جدا مي کند.

۲هر مقوله بايد دربرگيرنده ي واحدهايي باشد که شمارش آن را براي همه آسان کند.

۳هر مقوله بايد دربرگيرنده ي واحدهايي باشد که آن را به ساير مقوله ها مرتبط کند.

۴.هر مقوله بايد به شکلي باشد که شامل تمام واحدهاي مربوط نيز باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧- کنتـرل کدام يک از محـدوديت هاي زير از عهـده ي پژوهشگر خـارج اسـت ؟  

۱. جنسيت 

۲. تعداد گروه نمونه

۳. زمان   

۴. ابزار جمع آوري اطلاعات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨- فصـل دوم پـايـان نـامـه چـه نـام دارد؟  

۱. سابقه ي موضوع تحقيق

۲طرح تحقيق   

۳روش و مراحل اجراي تحقيق   

۴. طبقه بندي و تجزيه و تحليل يافته ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩- در تحقيقاتي که به زبان فارسي نوشته مي شوند، تقسيم سوم طبقه بندي مطالب چگونه مي باشد؟

۱. حروف ابجد و پس از آن نقطه

۲. رقم و پس از آن نيم کمان ياپرانتز

۳. حروف ابجد و پس از آن پرانتز  

۴. رقم و پس از آن نقطه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- وقتي چند جمله با هم ارتباط داشته باشند و نخواهيم آنها را از هم جدا کنيم ، از چه نشانه اي استفاده  مي شود؟

۱. نقطه ويرگول

۲. خط تيره 

۳. دو نقطه   

۴. ويرگول

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام سجاد (ع) : بار خدايا بر محمد و آل محمد درود فرست ، و من را بر راستي ( در قصد و گفتار و كردار ) بميران ، و حاجت و نيازمنديم را از دنيا جدا ساز ، و رغبت و خواسته ام را در آنچه ( پاداش اخروي كه ) نزد توست شوق و دوستي ديدار ( رحمت ) خويش قرار ده ، و راستي توكل و اعتماد بر خود را به من عطا فرما ( من را چنان كن كه در حوايج و خواسته ها به غير تو رونياورم )