آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

تاریخ فرق اسلامی ۱ کد 1220162

نام درس:تاریخ فرق اسلامی1 بدون پاسخ

نیمسال اول 87-88

با ارسال جواب سوالات کمک مهمی در تکمیل مطالب دانشگاه پیام نور و همیاری دانشجویان انجام دهید.

نام درس:تاریخ فرق اسلامی1

رشته/ کد درس:الهیات(ادیان و عرفان)1220162

ــــ 

۱. کداميک از عقايد در ميان مسلمانان را مأخوذ از يهوديان پنداشته اند؟ 

  الف . باور به قدر  ب . مخلوق بودن قرآن   ج . تشبيه   د. ب و ج 

۲. کداميک از باورها به عنوان نمونه اي براي اثرگذاري مسيحيت در انديشه اسلامي ذکر شده است ؟ 

  الف . آزادي اراده انسان  ب . پايان پذيري عذاب اخروي   ج . حلول   د. همه موارد 

۳. کداميک از کتب زير را مي توان قديمي ترين منبع فارسي در زمينه شناخت اديان و مذاهب دانست ؟ 

  الف . بيان الاديان  ب . الفرق بين الفرق  ج . الفصل  د. آراء الهند 

۴. نخستين کتاب فرقه شناسي درباره فرق شيعه کدام است ؟ 

  الف . فرق الشيعه  ب . اختلاف الشيعه  ج . المقالات الاماميه  د. المقالات و الفرق 

۵. کداميک از نخستين بار به طرح انديشه تفويض در ميان مسلمانان ، مشهور شده است ؟ 

  الف . معبد جهني  ب . غيلان دمشقي   ج . جهم ابن صفوان   د. واصل ابن عطا 

۶. جهميه در کدام موضوعات با معتزله هم رأي مي باشند؟ 

  الف . مخلوق بودن قرآن  ب . نفي صفات ازلي خداوند  ج . حسن و قبح عقلي  د. الف و ب 

۷. کدام گزينه از باورهاي قدريه نيست ؟ 

  الف . کلام خداوند محدث و مخلوق است .  ب . امامت و خلافت منحصر به قريش است . 

  ج . خلافت در ميان مسلمانان شورايي است .   د. ايمان شناخت اکتسابي خداوند مي باشد. 

۸. چه کسي به عنوان نخستين مطرح کننده نظريه جبر در ميان مسلمانان شناخته شده است ؟ 

  الف . جعد ابن درهم   ب . جهم ابن صفوان   ج . بيان ابن سمعان  د. حسن بصري 

۹. کداميک از فرق معتقد بود که محمد (ص ) نه پيامبر خدا بلکه يک انسان حکيم بود؟ 

  الف . مخلوقيه   ب . لفظيه   ج . معطله   د. زنادقه 

۱۰. مهمترين انديشه "جهم بن صفوان " چه بود؟ 

  الف . خلق قرآن   ب . جبر  ج . ارجاء   د. تنزيه مطلق 

۱۱. انديشه تشبيه ، نخست در ميان کداميک از گروهها مطرح شد؟ 

  الف . حشويه   ب . غاليان  ج . فانيه  د. کراميه 

۱۲. سرآمد مشٌبهه که معتقد بود "خداوند بر صورتي چون هيکل انسانها و آميخته اي از گوشت و خون و موي و استخوان است "

د رکدام گزينه آمده است ؟ 

  الف . احمد ابن حنبل   ب . کهمس تميمي  ج . مقاتل بن سليمان   د. بيان بن سمعان 

۱۳. کداميک از گزينه هاي زير از اعتقادات مرجئه به شمار نمي رود؟ 

  الف . جدايي ايمان از عمل  ب . کاهش يا افزايش پذيري ايمان 

  ج . عدم خلود گناهکار در آتش   د. ضرورت استثناء در ايمان 

۱۴. کداميک از فرقه ه اي مرجئه بر اين باور بودند که آنچه ترک و انجام ندادنش از ديدگاه عقل روا باشد جزو ايمان نيست ؟ 

  الف . غسانيه  ب . يونسيه   ج . تومنيه  د. ثوبانيه 

۱۵. مخالفان معتزله با توجه به کدام انديشه معتزله آنها را نفاه ناميدند؟ 

  الف . نفي صفات زائد بر ذات   ب . نفي شفاعت 

  ج . نفي دخالت خدا در افعال ارادي بشر   د. نفي اراده معاصي از جانب خداوند 

۱۶. زمان و مکان ظهور معتزله در کدام گزينه ذکر شده است ؟ 

  الف . آغاز قرن دوم , بغداد  ب . اواخر قرن دوم , بصره 

  ج . اوائل قرن دوم بصره   د. اواخر قرن دوم بغداد 

۱۷. به قدرت رسيدن کداميک از خلفاي عباسي باعث افول معتزله شد؟ 

  الف . واثق  ب . متوکل  ج .معتصم  د. هارون 

۱۸. معتزليان تا چه قرني در ايران حضور داشتند؟ 

  الف . پنجم  ب . ششم  ج . هفتم  د. هشتم 

۱۹. شرح الاصول خمسه تأليف چه کسي است ؟ 

  الف . قاضي عبدالجبار   ب . ابن مرتضي   ج . ابوالهذيل  د. صاحب بن عباد 

۲۰. اصلي ترين نتيجه يا فرع اصل عدل به عنوان يکي از اصول اعتقادي مهم معتزله چيست ؟ 

  الف . باور به اختيار آدمي  ب . مسأله لطف   ج . روا نبودن قبيح بر خداوند  د. مسأله استطاعت 

۲۱. اصل وعد و وعيد معتزله در برابر کداميک از فرق زير مورد تأکيد قرار گرفته است ؟ 

  الف . خوارج  ب . اهل حديث  ج . مرجئه  د. جهميه 

۲۲. کداميک از گزينه هاي زير صحيح نيست ؟ 

  الف . معتزله بصره بيشتر از اعتزال نظري سخن گفتند ولي معتزله بغداد اعتزال عملي را مطرح کردند. 

  ب . انديشه هاي غير اسلامي در معتزله بصره بيشتر از معتزله بغداد تأثير گذاشته است . 

  ج . معتزله بصره عمدتا به مسأله صفات پرداخته اند در حاليکه معتزله بغداد بيشتر متوجه ماهيت شئ بوده اند. 

  د. معتزليان بغداد مسائلي چون جوهر و عرض , و مفهوم شئ را بيشتر از معتزله بصره مورد بحث قرار دادند. 

۲۳. علماي ملل و نحل کداميک از فرق معتزله را در شمار فرق غاليه و خارج از اسلام قرار داده اند؟ 

  الف . جاحظيه , خابطيه   ب . حماريه , واصليه   ج . حماريه , خابطيه  د. خابطيه , واصليه 

۲۴. کداميک از شخصيت هاي زير به عنوان فيلسوف نخست معتزله شناخته شده است ؟ 

  الف . عمروبن عبيد  ب . نظام   ج . جاحظ  د. ابوالهذيل 

۲۵. کداميک از معتزليان منکر قدرت خداوند بر انجام شر بود؟ 

  الف . نظام  ب . ابوهاشم جبائي  ج . ابوالهذيل  د. عمروبن عبيد 

۲۶. کداميک از معتزله بر اين باور بود که خداوند بر حسب طبع خداوند گاريش عالم را آفريده و عالم همچون خود او ازلي و

ابدي است ؟ 

  الف . نظام  ب . ثمامه ابن اشرس  ج . معمر بن عباد  د. هشام بن عمرو 

۲۷. کداميک از شخصيت ها همراه با پيروانش به «اصحاب معاني » مشهور شدند؟ 

  الف . معمر بن عباد  ب . نمامه بن اشرس   ج . بشربن معتمر  د. جاحظ 

۲۸. کداميک از شخصيت ها بر اين باور بود که نمي توان گفت خداوند از ازل ، عاِلم به اشياء بوده است و بهشت و دوزخ هم هنوز

آفريده نشده اند؟ 

  الف . معمربن عباد   ب . هشام بن عمرو  ج . جاحظ  د. ابوالهذيل 

۲۹. کداميک از شخصيت ها بر اين بود که «خداوند کسي را به دوزخ نمي اندازد و دوزخيان به عنوان کيفر در آتش نمي مانند بلکه

خود به طبع آتش در مي آيند»؟ 

  الف . فضل حدثي  ب . جاحظ  ج . علي اسواري   د. هشام بن عمرو 

۳۰. کداميک از معتزله بر اين باور بود که «قرآن يک عرض است و از اين روي فعل خداوند نيست , چرا که خداوند فاعل اعراض

نيست .» 

  الف . معمر بن عباد  ب . ابن حائط   ج . ابوجعفر اسکافي   د. ثمامه بن اشرس
ــــ

امام باقر (ع) : آن كه از شما به ديگري علم بياموزد ، پاداش او ( نزد خداي تعالي ) به مقدار پاداش دانشجوست ، و از او هم بيشتر مي باشد .

نام درس: تاريخ فرق اسلامي ( ۱ ) بدون پاسخ

نیمسال دوم 87-88

با ارسال جواب سوالات کمک مهمی در تکمیل مطالب دانشگاه پیام نور و همیاری دانشجویان انجام دهید.

نام درس: تاريخ فرق اسلامي ( ۱ ) 

رشته/ کد درس:الهيات ( اديان و عرفان ) ١٢٢٠١٦٢   

ــــ

۱. منظور از «ِنحَّل ْ » در کدام گزينه آمده است ؟ 

  الف . پيروان دينها و آيينهاي گوناگون   ب . پيروان دينها و آيينهاي مستقل از يکديگر 

  ج . پيروان نگرشهاي خاص در ميان پيروان يک دين مشخص   د. پيروان نگرشهاي ويژه و جدا از يکديگر  

۲. نظريه « پايان پذير بودن عذاب اخروي » در ميان برخي فرقه هاي اسلامي را متأثر از کدام آيين دانسته اند؟ 

  الف . آيين مسيحي  ب . آيين يهودي   ج . آيين مانوي   د. آيين زرتشتي  

۳. « محمد حسيني علوي » مؤلف کدام کتاب است ؟ 

  الف . الملل والنحل   ب . تبصره العوام   ج . بيان الاديان   د. المقالات و الفرق  

۴. « معبد جَهني » در عراق به تبليغ کدام نظريه مبادرت ورزيد؟ 

  الف . جبريه  ب . قدريه  ج . تفويض   د. صفاتيه  

۵. کداميک داوري عقل درباره متون ديني و اتکاي آموزه هاي دين بر عقل را مطرح ساخت ؟ 

  الف . ابوالحسن اشعري  ب . معبد جَهني   ج . غيلان دمشقي   د. جهم بن صفوان  

۶. « برغوثيه » در اصول انديشه هاي خود به کدام فرقه گرايش دارد؟ 

  الف . مشبهه   ب . نجاريه   ج . حلوليه   د. ضراريه  

۷. سابقه انديشه « تشبيه » را در کدام فرقه مي توان يافت ؟ 

  الف . حشويه   ب . جهميه   ج . ضراريه  د. مستدرکه  

۸. « مقاتل بن سليمان » به کدام انديشه معروف گشت ؟ 

  الف . انديشه جبري  ب . تفکر اشعري  ج . طرفداري از صفاتيه   د. طرفداري از تشبيه 

۹. کدام گروه به « تفکيک ميان ايمان از شرايع و احکام » اعتقاد داشت ؟ 

  الف . خوارج  ب . مرجئه   ج . حنابله  د. معتزله  

۱۰. کداميک ، مرتکب گناه کبيره را « فاسق » مي دانستند؟ 

  الف . مرجئه  ب . خوارج   ج . معتزله   د. اشاعره 

۱۱. انديشه هاي کداميک به مرجئه نزديک بود؟ 

  الف . ابوحنيفه  ب . شافعي   ج . مالک بن انس  د. ابن حنبل  

۱۲. کداميک در زمره معتزله است ؟ 

  الف . ثوبانيه  ب . يونسيه  ج . کلابيه  د. جهميه  

۱۳. خاستگاه نخستين معتزله در کدام گزينه آمده است ؟ 

  الف . بغداد   ب . بصره   ج . کوفه   د. مدينه  

۱۴. کداميک نظريه « منزلت ميان دو منزلت » را طرح کرد؟ 

  الف . حسن بصري  ب . عمرو بن عبيد   ج . واصل بن عطا   د. نظام  

۱۵. کدام فرقه با « قدريه » داراي قرابت و شباهت بيشتري است ؟ 

  الف . مرجئه  ب . اشاعره  ج . زيديه  د. معتزله  

۱۶. کدام قرن « عصر طلايي معتزله » شمرده مي شود؟ 

  الف . سوم   ب . چهارم   ج . اول  د. پنجم  

۱۷. احمد بن حنبل کدام خليفه عباسي معاصر بود؟ 

  الف . هارون  ب . منصور  ج . معتصم  د. مأمون  

۱۸. « صاحب بن عباد » به کدام فرقه تمايل داشت ؟ 

  الف . زيديه   ب . معتزله   ج . اشاعره   د. مرجئه  

۱۹. مؤلف کتاب « مقالات الاسلاميين » در کدام گزينه آمده است ؟ 

  الف . احمد بن حنبل  ب . قاضي عبدالجبار   ج . ابوعلي جبايي  د. ابوالحسن اشعري  

۲۰. کدام اصل معتزله را از مرجئه جدا مي کرد؟ 

  الف . عدل  ب . امر به معروف و نهي از منکر  ج . وعد و وعيد  د. توحيد  

۲۱. از ديدگاه شهرستاني کدام مسأله مورد اختلاف معتزله بغداد و بصره بود؟ 

  الف . خلق قران   ب . عدل   ج . توحيد   د. امامت  

۲۲. مؤلف کتاب « التنبيه و الرد » در کدام گزينه آمده است ؟ 

  الف . اسفرايي ن  ب . اسکافي  ج . ملطي   د. ابوعلي جبايي  

۲۳. چه کسي را « فيلسوف نخست معتزله » خوانده اند؟ 

  الف . ابوالهذيل علاف  ب . ابراهيم نظام  ج . واصل بن عطا   د. ثمامه بن اشرس   

۲۴. کدام متکلم معتزلي معتقد بود که « ذره به صورت نامتناهي قابليت تقسيم شدن دارد » ؟ 

  الف . معمر بن عباد  ب . بشر بن معتمر   ج . هشام بن عمرو  د. نظام  

۲۵. کدام متکلم معتزلي ، جهان را همچون خداوند ، ازلي و ابدي مي دانست ؟   

  الف . ثمامه بن اشرس   ب . عيسي بن صبيح   ج . جعفر بن مبشر   د. علي اسواري 

۲۶. « راهب معتزله » لقب چه کسي است ؟ 

  الف . ابوجعفر اسکافي  ب . عيسي بن صبيح   ج . هشام بن عمرو  د. معمر بن عباد  

۲۷. کدام فرقه را « معدوميه » نيز گفته اند؟ 

  الف . شحاميه   ب . جاحظيه  ج . خياطيه   د. کعبيه  

۲۸. « ابوالحسن اشعري » شاگرد کدام متکلم معتزلي بود؟ 

  الف . جاحظ  ب . نظام   ج . جبايي  د. واصل بن عطا 

۲۹. مؤلف کتاب « المغني في اصول الدين » در کدام گزينه آمده است ؟ 

  الف . اسفرايي ن  ب . قاضي عبدالجبار   ج . ابوالحسن اشعري  د. ابوعلي جبايي 

۳۰. « جار ا… زمخشري » در زمره کدام فرقه به شمار مي رود؟ 

  الف . صفاتيه   ب . شيعه  ج . اشعريه  د. معتزله 
ــــ

امام باقر (ع) : خداوند عزوجل كسي را كه در ميان جمع ، بدون ناسزاگويي شوخي كند ، دوست دارد .

نام درس: تاريخ فرق اسلامي ١ بدون پاسخ

نیمسال اول 88-89

با ارسال جواب سوالات کمک مهمی در تکمیل مطالب دانشگاه پیام نور و همیاری دانشجویان انجام دهید.

نام درس: تاريخ فرق اسلامي ١   

رشته/ کد درس:الهيات ( اديان و عرفان ) – ١٢٢٠١٦٢   

امام علي (ع ): برتري مردم به يکديگر، به دانش ها و خردهاست ؛ نه به ثروت ها و تبارها.

ــــ 

١.کدام مورد جزو عوامل برون ديني پيدايش فرقه ها نيست ؟ 

  الف . مسئلۀ امامت و رهبري  ب . مسئله قضا و قدر 

  ج . بسترها  و اهداف سياسي- اجتماعي  د. عامل انساني 

٢.کدام يک از موارد زير از تاثيرات آيين يهوديت بر فرق اسلامي است ؟ 

  الف . قدم و حدوث بودن صفات خداوند   ب . آزادي اراده انسان 

  ج . مخلوق بودن قرآن  د. پايان پذير بودن عذاب اخروي 

٣.« مقالات الاسلاميين » اثر کيست ؟ 

  الف . شهرستاني  ب . ابوزهره  ج . بغدادي   د.اشعري 

٤. فرقه هاي بزرگ اسلامي از نظر شهرستاني کدامها هستند؟ 

  الف . قدريه – صفاتيه – خوارج گ شيعه  ب . مشبهه گ معتزله – مرجئه گ صوفيه 

  ج . مرجئه – قدريه گ خوارج – صوفيه   د. صفاتيه – معتزله گ شيعه گ اهل حديث 

٥. کدام فرقه نماينده جريان خردورزي در برخورد با متون و آموزه هاي ديني است ؟ 

  الف . شيعه   ب . معتزله   ج . مشبهه  د. قدريه 

٦. کدام کتاب در ميان منابع کهن فرقه شناسي، قديمي ترين نسخه فارسي در زمينه ملل و نحل است ؟ 

  الف . الفرق بين الفرق  ب . الملل و النحل  ج . المقالات و الفرق  د. بيان الاديان 

٧. کدام گزينه در مورد انديشه هاي قدريه صحيح است ؟ 

  الف . ايمان را شناخت اکتسابي خداوند مي دانستند. 

  ب . امامت و خلافت را منحصر به قريش و عرب مي دانستند. 

  ج . انسان در اعمال خود راهي از پيش تعيين شده را مي پيمايد. 

  د. کلام خداوند محدث و مخلوق نيست . 

٨. دو انديشه بنيادين مطرح شده توسط فرقه « جهميه » کدام است ؟ 

  الف . جبر و تجسيم   ب . نفي صفات و اختيار   ج . اختيار و خلق قرآن  د. خلق قرآن و جبر 

٩. نخستين کسي که مساله جبر را مطرح کرد چه کسي بود؟ 

  الف . جعد بن درهم   ب . جهم بن صفوان   ج . مَعبد جهني  د. غيلان دمشقي 

١٠.کدام فرقه از «جهميه »، خداوند را در همه جا، موجود مي دانند؟ 

  الف . معطله  ب . مريسيه   ج . ملتزمه  د. وارديه 

١١. او را سرآمد طرفداران تشبيه مي خوانند. 

  الف . کهمس تميمي   ب . مقاتل بن سليمان  ج . نعيم بن حماد   د. غسّان 

١٢.کدام مورد از انديشه هاي مرجئه نيست ؟ 

  الف . دين به باورها و شناخت ها مربوط است .  ب . عدم خلود در آتش براي گناهکاران 

  ج . شريعت امري جدا از دين است .   د.اعمال نيک ، ايمان را افزايش مي دهد. 

١٣. فرقه «ثوبانيه » در کدام مورد با ديگر فرقه ها مرجئه تفاوت دارد؟ 

  الف . حکم به ايجاب چيزهايي به حکم عقل و قبل از رسيدن به شرع 

  ب . پيوند ايمان و عمل 

  ج . کاهش و افزايش ايمان 

  د. مسئله استثناء در ايمان 

١٤. کدام فرقه رابدان اعتبار که نظريه « منزلت بين منزلتين » را مطرح کرده اند، منازليه نيز مي نامند؟ 

  الف . معتزله  ب . مرجئه   ج . خوارج   د. قدريه 

١٥. کدام گزينه از اعتقادات معتزله نيست ؟ 

  الف . در کنار خداوند، قديمي ديگر نيست .   ب . اعتقاد به عدل و حکمت خداوند 

  ج . جبر   د. تنزيه خداوند از صفات زايد بر ذات 

١٦.عصر طلايي معتزله چه دوراني بود؟ 

  الف . ١٩٨ ق تا ٢٣٢ ق  ب . ١٥٠ ق تا ٢٣٠ ق   ج . ١٥٠ ق تا ٢٥٠ ق  د. ١٩٨ ق تا ٢٥٠ ق 

١٧. کدام اصل «معتزله » را از «مرجئه » جدا مي کند؟ 

  الف . توحيد  ب . عدل   ج . امر به معروف و نهي از منکر  د. وعد و وعيد 

١٨. کدام گزينه در مورد معتزله بصره صحيح است ؟ 

  الف . نوعي اعتزال عملي را مطرح کردند. 

  ب . عمدتاً به مسئله صفات توجه داشته اند. 

  ج . احتمال اثر پذيري از انديشه هاي مسيحي و يوناني در آنها بيشتر است . 

  د. به دستگاه حکومت در آمده اند. 

١٩. کدام مورد از اصول انديشه واصل است ؟ 

  الف .نفي صفات   ب . جبر 

  ج . موضع افراطي در اختلافهاي سياسي   د. اعتقاد به حکمت خداوند 

٢٠.او را فيلسوف نخست معتزله دانسته اند؟ 

  الف . واصل بن عطاء  ب . عمروبن عبيد  ج . معمر بن عباد سلمي  د. ابوالهذيل 

٢١.کتاب « نقض کتاب ارسطاطاليس » اثر کيست ؟ 

  الف .ابوالهذيل   ب . عمروبن بحر   ج . نظام   د. مويس 

٢٢.اين نظريه از غريب ترين نظريه هاي منسوب به نظام در طبيعيات است و از آن در رديف نظريه «کسب »اشعري ياد کرده اند؟ 

  الف . نظريه کمون و تداخل  ب . نظريه طفره   ج . نظريه صرفه   د. نظريه حال 

٢٣.کدام يک از موارد زير از اصول انديشه هاي معمر نيست ؟ 

  الف . خداوند تنها اجسام را آفريده است و اعراض از اجسام پديد مي آيند. 

  ب . عرضها در هر نوعي متناهي هستند. 

  ج . اداره خداوند در مورد يک چيز غير از خداست . 

  د. محال است که خداوند به خود عالم باشد. 

٢٤. پايه گذار شاخه معتزله بغداد کيست ؟ 

  الف . نظام  ب . ثمامه بن اشرس   ج . معمر بن عباد سلمي  د. بشربن معتمر 

٢٥. مهمترين نظريه اي که به بشر بن معتمر نسبت داده مي شود چيست ؟ 

  الف . نظريه صرفه  ب . نظريه طفره   ج . نظريه توليد  د. نظريه حال 

٢٦.کتاب «تنزيه الانبياء »اثر کيست ؟ 

  الف . جعفر بن مبشر  ب . عيسي بن صبيح   ج . بشربن معتمر   د. جعفر بن حرب 

٢٧. کدام گزينه در مورد انديشه هاي جاحظ صحيح نيست ؟ 

  الف .طبع براي انسان ثابت نيست . 

  ب . معرفت ضروري است . 

  ج . خداوند کسي را به دوزخ نمي افکند 

  د. مسلمان کسي است که باور داشته باشد خداوند آفريدگار اوست . 

٢٨. مهمترين نظريه اي که به خياط نسبت مي دهند چيست ؟ 

  الف . تناسخ  ب . ثابت دانستن طبع براي انسان 

  ج . مخلوق بودن کلام خداوند   د. افراط در شي ء دانستن معدوم 

٢٩.کدام فرقه همان معتزليان عسکر مکرم است که نظريه تناسخ را از ابن خابط و نظريه مسخ را از عباد بن سليمان گرفته اند؟ 

  الف . بهشميه  ب . کعبيه  ج . حماريه   د. جبائيه 

٣٠. بنيانگذار کالج اسلامي گ انگليسي شرق کيست ؟ 

  الف . سرسيداحمد خان  ب . اقبال لاهوري  ج . سيد امير علي   د. سيدجمال
ــــ

نام درس: تاريخ فرق اسلامي ١ بدون پاسخ

نیمسال دوم 88-89

با ارسال جواب سوالات کمک مهمی در تکمیل مطالب دانشگاه پیام نور و همیاری دانشجویان انجام دهید.

نام درس: تاريخ فرق اسلامي ١   

رشته/ کد درس:الهيات ( اديان و عرفان ) -١٢٢٠١٦٢   

امام علي (ع ): شرافت به خرد و ادب است نه به دارايي و نژاد.

ــــ

۱.  معتزله را به خاطر کدام يکي از باورهايشان مخانيث الخوارج ناميدند؟ 

  الف . نفي صفات زايد بر ذات   ب . خلود مرتکب کبيره دردوزخ 

  ج . نفي جبر و باور به اختيار   د. اعتقاد به منزلت بين المنزلتين 

۲. چه کساني درکنار اثبات اختيار براي انسان ، علم ازلي خداوند را انکار مي کردند؟ 

  الف . عبدالله بن عمر، معبد جهني  ب . غيلان دمشقي ، عمروبن عبيد 

  ج . معبد جهنمي ، جهم بن صفوان  د. غيلان دمشقي ، معبد جهني 

۳. کدام يک از مسائل کلامي ، موجب شکل گيري دوران  « محنه » درتاريخ اسلام شد؟ 

  الف . خلافت و انتخاب امام  ب . خلق و قدم قرآن 

  ج . حکم مرتکب کبيره  د. جبر و اختيار 

۴. اهل سنت و  حديث اقدام کدام يک از خلفا را دراحياي سنت ارج نهادند؟ 

  الف . عمربن عبدالعزيز  ب . ابوبکر  ج . متوکل عباسي  د. عثمان 

۵. کدام يک از شخصيت هاي زير شاخه اي از معتزله را در  « ري » بنيان نهاد؟ 

  الف .علي اسواري  ب . قاضي عبدالجبار  ج . فضل حدثي  د. ابوجعفراسکافي 

۶. حسين بن محمد نجار، مؤسس نجاريه ، از کدام نظر با معتزله هم عقيده است ؟ 

  الف . خلق افعال انسان  ب . حقيقت ايمان   ج . حکم مرتکب کبيره   د. معرفت و صفات خدا 

۷. اصول اساسي معتزله درکدام گزينه آمده است ؟ 

  الف توحيد، عدل ، وعد و وعيد، منزلت بين منزلتين ، امربه معروف ونهي از منکر 

  ب . توحيد، عدل ، وعد و عيد ، منزلت بين منزلتين ، عوض و استطاعت 

  ج . توحيد، عدل ، منزلت بين منزلتين ، امر به معروف و نهي  از منکر، اختيار انسان  

  د. توحيد، عدل ، وعد و عيد، عدل ، خلق قرآن ، اختيار انسان 

 ۸. کدام گروه از اصول معتزله به ترتيب انگاره اي در برابر مرجئه و خوارج مي باشند؟ 

  الف . امر به معروف و نهي از منکر، عدل  ب . عدل ، خلق قرآن  

  ج . اختيار انسان ، وعد و وعيد  د. وعد و وعيد، منزلت بين منزلتين 

۹. کدام يک از معتزله معتقد بود که « قرآن عرض است و در نتيجه فعل خداوند نيست ؟ 

  الف . معمٌر بن عباد   ب . ثمامه ابن اشرس  ج . هشام ابن عمر  د.علي اسواري 

۱۰. کدام يک را اثر پذيرفته از آراء و انديشه هاي گنوسي مي دانند؟ 

  الف . نظام   ب . ابوالهذيل   ج . عمروبن عبيد   د. ابوهاشم جبائي 

۱۱. نظرية « طفره » به کدام يک از معتزليان منسوب است ؟ 

  الف . نظام   ب . ابوهاشم جبائي   ج . ابوالهذيل  د. ثمامه ابن اشرس 

۱۲. رواج کدام يک از عقايد زير درميان مسلمانان را داراي سرچشمه هاي يهودي دانسته اند؟ 

  الف . باور به قديم بودن صفات خداوند   ب . تشبيه 

  ج . پايان پذيري عذاب اخروي  د. آزادي اراده انسان 

۱۳. شکل گيري کدام گروه ها تحت تأثير انديشه هاي ايراني بوده است ؟ 

الف . شعوبيه و خرميه   ب . معتزل و خرميه  ج . جهميه وقدريه  د. شعوبيه و قدريه 

۱۴. نويسنده کدام يک از کتابهاي زير کمترين تعداد را براي شاخه هاي اصلي فرق اسلامي برشمرده است ؟ 

  الف . بيان الاديان  ب . الملل و النحل  ج . التبصير في الدين  د. ابجد العلوم 

۱۵. نخستين کتاب فرقه شناسي دربارة همه فرق هاي شيعه درکدام گزينه ذکر شده است ؟ 

  الف . اختلاف الشيعه  ب . فرق الشيعه   ج . المقالات و الفرق  د. التبصير في الدين 

۱۶. قدريه بر اين باور بودند که ……………. 

  الف . خداوند با کسي از آفريدگان همانندي ندارد و کلام او قديم است . 

  ب . مسلمانان عرب  و غير عرب درحقوق وتکاليف با هم برابرند. 

  ج .حق امامت و خلافت منحصر به قريش است . 

  د. حکمراني خلفيگان به تقدير خداوند است . 

۱۷. کدام گروه از  شخصيت ها از نام آوران قدريه به شمار مي روند؟ 

  الف . معبد جهنمي و غيلان دمشقي  ب . غيلان دمشقي و ضراربن عمرو 

  ج . معبد جهنمي و بشر مريسي   د. غيلان دمشقي و بشر مريسي 

۱۸. نخستين پرچمدار طايفة دوم قدريه که « در باب اختيار انسان سلف معتزله شدند» چه کسي بود؟ 

  الف . بشر مريسي  ب عمر مقصوص  ج . جعدبن درهم   د. ضراربن عمرو 

۱۹. عمده ترين انديشه هاي غيلان دمشقي عبارتند از: 

  الف . مختار بودن انسان در افعال ، نقش عمل درايمان   ب . ارجاء مختاربودن انسان در افعال 

  ج . نقش ايمان درعمل ، خلقت آ ن  د. بدأ ،ارجاء 

۲۰. دو نظريه ي جهم بن صفوان در کدام گزينه ذکر شده است ؟ 

  الف . ني ف صفات و مخلوق بودن قرآن  ب . ارجاء ،تأويل عقلي متون ديني 

  ج . جبر، تأويل عقلي متون ديني   د. نفي صفات ، جبر 

۲۱. مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين اثر کدام يک از نويسندگان زير است ؟ 

  الف . قاضي عبدالحبار   ب . ابوالحسن اشعري   ج . فخر الدين رازي   د. ابوالمظفر اسفرايني 

۲۲. انديشة تشبيه نخستين بار درميان کدام يک از گروه هاي زير رواج يافته است ؟ 

۲۳. کدام يک از شخصيت هاي زير بيش از هر چيز مشهور به تفسير است ؟ 

  الف . کهمس تميمي   ب . جهم بن صفوان  ج . مقاتل بن سليمان  د. غيلان دمشقي 

۲۴. کدام يک از آثار زير از منابع مهم براي شناخت انديشه هاي مرجئه به شمار مي رود؟ 

  الف . العالم و المتعلم  ب . البدايه و النهايه   ج . المقالات و الفرق  د. التبصر في الدين 

۲۵. مرجئه بر اين باورند که ……………. 

  الف . ايمان کاستي و فزوني نمي يابد   ب . گفتن استثناء لازم است 

  ج . گناهکار در آتش مخلد است   د. ايمان مرکب از تصديق ، قول و عمل است 

۲۶. کدام يک از بزرگان مرجئه به شمار مي روند؟ 

  الف . بشر مريسي ، حسن بن محمد حنيفه   ب . کهمس تميمي ، ابوحنيفه 

  ج . جعد بن درهم ، بشر مريسي   د. حسن بن محمد حنيفه ، ابوحنيفه 

۲۷. کدام يک از گروه هاي مرجئه بر اين باور بود که « آنچه واگذاشتن وا نجام ندادنش از ديدگاه عقل روا باشد جزو ايمان نيست ؟

  الف . يونسيه   ب . ثوبانيه   ج . غسانيه   د. تومنيه 

۲۸. معتزله  نخستين بار در چه قرني و در کدام شهر ظهور کرد؟   

  الف . قرن دوم ، بغداد   ب . قرن سوم ، بغداد  ج . قرن دوم ، بصره  د. قرن اول ، بصره 

۲۹. نظرية حال را کدام يک از معتزله مطرح نمودند؟ 

  الف . ابوعلي جبائي   ب . ابوهاشم جبائي   ج . ابولحسين خياط  د. جاحظ 

۳۰. کدام يک از فرقه هاي معتزله به روايت بغدادي به مسخ و تناسخ معتقد بوده اند؟ 

  الف . حماريه   ب . بهشميه  ج . کعبيه  د. خياطيه 
ــــ

نام درس: تاريخ فرق اسلامي ١

نیمسال دوم 89-90

نام درس: تاريخ فرق اسلامي ١ 

رشته/ کد درس:الهيات و معارف اسلامي ـ اديان و عرفان : ١٢٢٠١٦٢ 

تنها با ياد اوست که دل ها آرام ميگيرد. 

ــــ

١.  عامل اساسي و نخستين اختلاف بزرگي که باعث پيدايش فرقه ها و رويکردهاي متفاوت در دين اسلام شده کدام است ؟  

   الف . وحدانيت خداوند   ب . حدوث و قدم قرآن 

   ج . نزاع بر سر جانشيني پيامبر  د. اختلاف در اصول فقهي 

پاسخ:ج

٢.  عقيده در مورد مخلوق بودن قرآن از طريق کدام انديشه غير اسلامي وارد تفکرات اسلامي شده است ؟ 

   الف . آيين يهود   ب . انديشه هاي عرب پيش از اسلام   

   ج . آيين مسيحيت  د. انديشه هاي ايراني. هندي

پاسخ:الف

٣. چهار فرقه اسلامي از نظر شهرستاني کدامند؟  

   الف .شيعه – خوارج – مرجعه – معتزله   ب . قدريه – صفاتيه – خوارج – شيعه  

   ج .معتزله ت اشعريه ت شيعه – مشبهه   د. قدريه ت جهميه ت معتزله – شيعه 

پاسخ:ب

٤. قديمي ترين کتاب فارسي در زمينه ملل و نحل چه  نام دارد؟  

   الف . الفرق بين الفرق   ب . الملل و النحل 

   ج . مقالات الاسلاميين   د. بيان الاديان 

پاسخ:د

٥. نخستين کسي که در ميان مسلمانان از انديشه قدر (تفويض ) سخن به ميان آورد چه کسي بود؟  

   الف . معبد جهني  ب . غيلان دمشقي  ج . حسن بصري  د. عبدالله بن عمر 

پاسخ:الف

٦. کداميک از گزينه هاي زير از عقايد اصلي جهميه نمي باشد؟  

   الف . اختيار   ب . جبر  ج . نفي صفات خداوند  د. مخلوق بودن قرآن 

پاسخ:الف

٧.  به عقيده فرقه مرجئه مسأله عدم خلود در آتش براي گناهکاران با کداميک از عقايد قابل توجيه است ؟  

   الف . پيوند ايمان و عمل   ب . مسلمان بودن گناهکاران ج . کاهش و افزايش ايمان  د. استثناء در ايمان

پاسخ:ب

٨. در کتب فرق اسلامي  چه کسي را به عنوان نخستين متکلم و فيلسوف اسلام ناميده اند؟ 

   الف . حسن بصري   ب . حسن بن محمد حنفيه   ج . ابن کرّام  د. ابوحنيفه 

پاسخ:د

٩. پايه گذار فرقه معتزله چه کسي است ؟  

   الف . حسن بصري   ب . جنيد بغدادي  ج . واصل بن عطا  د. جهم بن صفوان

پاسخ:ج

١٠. عقيده اصلي معتزله در مورد مرتکب کبيره چيست ؟ 

   الف . مرتکب کبيره کافر است  ب . مرتکب کبيره مؤمن است  

   ج . مرتکب کبيره نه مؤمن و نه کافر است  د. هيچکدام

پاسخ:ج

١١. عامل اصلي عدم مخالفت امويان با تفکرات معتزليان نخستين چه بود؟ 

   الف . گرايش معتزله به زهد و تصوف  ب . مسأله اختيار در مقابل جبر 

  ج . بي طرفي در مورد مسأله امامت   د. موارد الف و ج

پاسخ:د

١٢. مهمترين دليل گرايش مأمون عباسي به انديشه هاي معتزله چه بود؟ 

   الف . مخلوق بودن قرآن  ب . همسويي در علاقه به علويان  

 ج . اشتراک در مخالفت با اهل تسنن   د. رونق جلسات بحث و مناظره در ميان معتزله

پاسخ:الف

١٣. در کدام دوره حکومتهاي اسلامي مکتب اعتزال رو به افول نهاده و اشاعره قدرت يافتند؟  

   الف . قادر عباسي   ب .طغرل بيک سلجوقي  ج . متوکل عباسي  د.آل بويه 

پاسخ:ب

١٤. کدام گزينه از علل اصلي سقوط معتزليان نمي باشد؟  

   الف . افراط در تکيه زدن به بنيادهاي عقلي   ب . داخل شدن در جريانات سياسي و حکومتي 

  ج . مخالفت با عقايد اهل سنت   د. تعارض عقايد آنان با ظواهر متون ديني و خشم فقها 

پاسخ:ج

١٥. از قديمي ترين منابعي که به اصول پنجگانه معتزله اشاره مي کند کدام است ؟ 

   الف . مقالات الاسلاميين  ب . طبقات المعتزله   

   ج . شرح الاصول الخمسه  د. المغّني 

پاسخ:الف

١٦. کداميک از عقايد معتزله آنها را از مرجئه متمايز مي کند؟  

   الف . اصل المنزله بين المنزلتين  ب .مسأله عدل 

  ج . مسأله توحيد   د. اصل وعد و وعيد 

پاسخ:د

١٧. نخستين رجال معتزله بصره چه کساني اند؟ 

   الف . ابوهزيل . ابواسحاق سيار  ب . ابن کيسان .غيلان دمشقي  

   ج . واصل بن عطا.عمرو بن عبيد   د. ابوالفتح 

صفار.جبار همداني 

پاسخ:ج

١٨. کداميک از شخصيتهاي زير جزو معتزله بصره به شمار نمي آيد؟ 

   الف . ابوالحسين خياط  ب . ابوهذيل علاف   ج . ابوعلي جبائي   د. هشام فوطي 

پاسخ:الف

١٩.  کداميک از عقايد ذيل مربوط به معتزلۀ بغداد مي باشد؟  

   الف . زمينه هاي زهد و عرفان در عقايد   ب . عمدتاً به مسأله صفات توجه دارند 

   ج . اهتمام به مسأله جوهر و عرض   د. عدم تأثير از انديشه هاي غيراسلامي  

پاسخ:ج

٢٠. موضع «واصل بن عطا » در مورد دو طرف درگير پيکارهاي جمل و صفين چيست ؟  

   الف . يکي از دو گروه کافر است  ب . هر دو گروه از کفارند 

   ج . هر دو گروه مسلمانند  د. طرفداران علي (ع )مسلمانانند 

پاسخ:الف

٢١. نظريات جوهر فرد (ذرّه ) و نسبت « عِّلي » فعل و فاعل از عقايد کداميک از مشايخ معتزله است ؟  

   الف . نظام  ب .  ابو هزيل علاف   ج .  عمروبن عبيد  د. واصل بن عطا 

پاسخ:ب

٢٢.  از غريب ترين و نامأنوس ترين نظريه هاي منسوب به نظام معتزلي کدام است ؟ 

   الف . نفي قدرت خداوند بر انجام شر  ب . انکار جزء لايتجزي 

   ج . نظريه کمون و تداخل  د.  نظريه طفره 

پاسخ:د

٢٣. کداميک از فرق معتزله به سبب «اعتقاد بر قائم بودن عرض در محل به واسطه معني» به در «اصحاب معاني» شهرت يافته اند؟  

   الف . بشريه   ب . هزيله  ج . مشائيه   د. معمريه 

پاسخ:د

٢٤. اصطلاح « راهب معتزله » لقب کداميک از مشايخ اين فرقه است ؟ 

   الف . ابوموسي مردار  ب . جعفربن مبشر  ج .هشام بن عمرو  د. معمر بن عباد 

پاسخ:الف

٢٥. کتاب معروف «الانتصار والرد علي ابن الراوندي» از تأليفات کدام متفکر معتزلي است ؟  

   الف . ابو علي جبائي  ب . حافظ  ج . ابوالحسن خياط  د. ابو موسي مردار 

پاسخ:ج

٢٦. کداميک از تأليفات قاضي عبد الجبار به عنوان بزرگترين دانشنامه عقايد اسلامي تلقي ميشود؟  

   الف . المنفي في اصول الدين  ب . شرح الاصول الخمسه 

   ج . المحيط بالتکليف  د. فضل الاعتزال و طبقات المعتزله

پاسخ:الف

٢٧. مهم ترين مسأله در انديشه  ارجاء . . . . . . . . . . . . . است .  

   الف . پيوند ايمان و عمل   ب . تعريف ماهيت ايمان   ج . کاهش و افزايش ايمان  د. استثناء در ايمان 

پاسخ:ب

٢٨. محوري ترين انديشه قدريه کدام گزينه است ؟ 

   الف . جبر  ب . اختيار   ج . صفات خداوند  د. حدوث و قدم 

پاسخ:ب

٢٩.  نخستين رديه ها بر ضد جهميه از طرف کدام طايفه صورت گرفته است ؟ 

   الف . اهل سنت  ب . معتزله  ج . شيعه   د.  قدريه 

پاسخ:الف

٣٠. کداميک از فرق جهميه عقيده دارند که انسان در آتش دوزخ به کلي ميسوزد و نابود ميشود؟  

   الف . معطله   ب . قبريه  ج . حرقيه  د. مريسيه

پاسخ:ج
ــــ

امام سجاد (ع) : سپاسي كه بر سپاسهاي ديگر برتري داشته باشد مانند برتري پروردگار ما بر همه آفريدگانش

نام درس: تاريخ فرق اسلامي ١ بدون پاسخ

تابستان 89

با ارسال جواب سوالات کمک مهمی در تکمیل مطالب دانشگاه پیام نور و همیاری دانشجویان انجام دهید.

نام درس: تاريخ فرق اسلامي ١ 

رشته/ کد درس:الهيات -اديان و عرفان ( ١٢٢٠١٦٢) 

پبام  اعظم (ص ): روزه سپر آتش جهنم است . 

ــــ

۱. معتزله را به خاطر کدام يکي از باورهايشان مخانيث الخوارج ناميدند؟ 

  الف . نفي صفات زايد بر ذات   ب . خلود مرتکب کبيره در دوزخ 

  ج . نفي جبر و باور به اختيار   د. اعتقاد به منزلت بين المنزلتين 

۲. کدام گروه از اشخاص در کنار اثبات اختيار براي انسان ، علم ازلي خداوند را انکار مي کردند؟ 

  الف . عبدالله بن عمر، معبد جهني   ب . غيلان دمشقي ، عمروبن عبيد 

  ج . معبد جهني ، جهم بن صفوان   د. غيلان دمشقي ، معبد جهني 

۳. کدام يک از مسائل کلامي موجب شکل يگري دوران «محنه » درتاريخ اسلام شد؟ 

  الف . خلافت و انتخاب امام   ب . خلق و قدم قرآن  ج . حکم مرتکب کبيره   د. جبر واختيار 

۴. اهل سنت و حديث اقدام کدام يک از خلفا دراحياي سنت را ارج نهادند؟ 

  الف . عمربن عبدالعزير  ب . ابوبکر   ج . متوکل عباسي  د. عثمان 

۵. کدام يک از شخصيتها شاخه اي از معتزله را در «ري » بنيان نهاد؟ 

  الف . علي اسواري   ب . قاضي عبدالجبار  ج .فضل حدثي  د. ابوجعفر اسکافي 

۶. حسين بن محمد نجار،مؤسس نجاريه ، از کدام نظر با معتزله هم عقيده است ؟ 

  الف . خلق افعال انسان  ب . حقيقت ايمان  ج . حکم مرتکب کبيره   د. معرفت و صفات خدا 

۷. اصول اساسي معتزله درکدام گزينه آمده است ؟ 

  الف . توحيد، عدل ، وعد و وعيد، منزلت بين منزلتين ، امر به معروف و نهي از منکر 

  ب . توحيد، عدل ، وعد و وعيد، منزلت بين منزلتين ، عوض واستطاعت 

  ج . توحيد، عدل ، منزلت بين منزلتين ، امر به معروف و نهي از منکر، اختيار انسان 

  د. توحيد، عدل ، وعد و وعيد، خلق قرآن ، اختيار انسان  

۸. کدام گروه از اصول معتزله به ترتيب انگاره اي در برابر مرجئه و خوارج مي باشد؟ 

  الف . امر به معروف و نهي از منکر، عدل   ب . عدل ، خلق قرآن 

  ج . اختيارانسان ، وعد و وعيد   د. وعد و وعيد، منزلت بين منزلتين 

۹. کدام يک از معتزله معتقدبود که «قرآن عرض است و در نتيجه فعل خداوند نيست .»؟ 

  الف . معمٌربن عباد   ب . ثمامه ابن اشرش   ج . هشام ابن عمرو  د. علي اسواري 

۱۰. کدام يک از شخصيت ها را اثر پذيرفته از آراء وانديشه هاي گنوسي مي دانند؟ 

  الف . نظام  ب . ابوالهذيل   ج . عمربن عبيد   د. ابوهاشم جبائي  

۱۱. نظرية «طفره » به کدام يک از معتزليان منسوب است ؟ 

  الف . نظام  ب . ابوهاشم جبائي  ج . ابوالهذيل   د. ثمامه ابن اشرس 

۱۲. رواج کدام يک از عقايد در ميان مسلمانان را داراي سرچشمه هاي يهودي دانسته اند؟ 

  الف . باور قديم بودن صفات خداوند  ب . تشبيه   

  ج . پايان پذيري عذاب اخروي   د. آزادي اراده انسان 

۱۳. شکل يگري کدام گروه ها تحت تأثير انديشه هاي ايراني بوده است ؟ 

  الف . شعوبيه و خرميه   ب . معتزله و خرميه  ج . جهميه و قدريه   د. شعوبيه و قدريه 

۱۴. نويسنده کدام يک از کتابها کمترين تعداد را براي شاخه هاي اصلي فرق اسلامي برشمرده است ؟ 

  الف . بيان الاديان   ب . الملل و النحل  ج . التبصير في الدين   د. ابجد العلوم 

۱۵. نخستين کتاب فرقه شناسي دربارة همه فرقه هاي شيعه در کدام گزينه ذکر شده است ؟ 

  الف . اختلاف الشيعه   ب . فرق الشيعه   ج . المقالات و الفرق  د. التبصير في الدين 

۱۶. قدريه بر اين باور بودند که ……… 

  الف . خداوند با کسي از آفريدگان همانندي ندارد و کلام او قديم است . 

  ب . مسلمانان عرب و غير عرب در حقوق و تکاليف با هم برابرند. 

  ج . حق امامت و خلافت منحصر به قريش است . 

  د. حکمراني خلفيگان به تقدير خداوند است . 

۱۷. کدام گروه از شخصيت ها از نام آوران قدريه به شمار مي روند؟ 

  الف . معبد جهني و غيلان دمشقي  ب . غيلان دمشقي  و ضرار بن عمرو 

  ج . معبد جهني و بشر مريسي   د. غيلان دمشقي و بشر مريسي 

۱۸. نخستين پرچمدار طايفة دوم قدريه که « در باب اختيار انسان سلف معتزله شدند» چه کسي بود؟ 

  الف .بشر مريسي   ب . عمر مقصوص   ج . جعدبن درهم  د. ضرار بن عمرو 

۱۹. عمده ترين انديشه هاي غيلان دمشقي عبارتند از: 

  الف . مختار بودن انسان درافعال ، نقش عمل در ايمان   ب . ارجاء، مختار بودن انسان در افعال 

  ج . نقش ايمان در عمل ، خلقت قرآن   د. بدأ، ارجاء 

۲۰. دو نظرية جهم بن صفوان درکدام گزينه ذکر شده است ؟ 

  الف . نفي صفات و مخلوق بودن قرآن   ب . ارجاء، تأويل عقلي متون ديني 

  ج . جبر، تأويل عقلي متون ديني   د. نفي صفات ، جبر 

۲۱. مقالات الاسلاميين  و اختلاف المصلين اثر کدام يک از نويسندگان زير است ؟ 

  الف . قاضي عبدالجبار  ب . ابوالحسن اشعري   ج . فخرالدين رازي   د. ابوالمظفر اسفرايني 

۲۲. انديشة تشبيه نخستين بار در ميان کدام يک از گروه هاي زير رواج يافته است ؟ 

  الف . حشويه  ب . جهميه   ج . غاليان شيعه   د. اشاعره 

۲۳. کدام يک از شخصيتها بيش از هرچيز به تفسير مشهور است ؟ 

  الف . کهمس تميمي  ب . جهم بن صفوان  ج . مقاتل بن سليمان  د. غيلان دمشقي 

۲۴. کدام يک از آثار زير از منابع مهم براي شناخت انديشه هاي مرجئه به شمار مي رود؟ 

  الف . العالم و المتعلم   ب . البدايه و النهايه   ج . المقالات و الفرق  د. التبصير في الدين 

۲۵. مرجئه بر اين باورند که …. 

  الف . ايمان کاستي و فزوني نمي يابد.  ب . گفتن استثناء لازم است . 

  ج . گناهکار در آتش مخلد است .   د. ايمان مرکب از تصديق ، قول و عمل است . 

۲۶. کدام اشخاص از بزرگان مرجئه به شمار مي روند؟ 

  الف . بشر مريسي ، حسن بن محمد حنيفه   ب . کهس تميمي ، ابوحنيفه 

  ج . جهد بن درهم ، بشرمريسي   د. حسن بن محمد حنيفه ، ابوحنيفه 

۲۷. کدام يک ازگروه هاي مرجئه براين باور بود که « آنچه واگذاشتن وانجام ندادنش از ديدگاه عقل روا باشد جزو ايمان نيست »؟ 

  الف . يونسيه  ب . ثوبانيه  ج . غسانيه  د. تومنيه 

۲۸. معتزله نخستين بار در چه قرني و در کدام شهر ظهور کرد؟ 

  الف . قرن دوم ، بغداد   ب . قرن سوم ، بغداد  ج . قرن دوم ، بصره  د. قرن اول ، بصره 

۲۹. نظرية حال را کدام يک از معتزله مطرح نمودند؟ 

  الف . ابوعلي جبائي  ب . ابوهاشم جبائي  ج . ابوالحسين خياط  د. جاحظ 

ا۰ل۳ف . کدحامايرک يه از فرقه هاي معتزله به ب ر.وابيهت شبمغيده ادي به مسخ و تناج سخ کعمبعيه تقد بوده اند؟   د. خياطيه  
ــــ

نام درس: تاريخ فرق اسلامي (١)

ترم اول سال90-91

نام درس: تاريخ فرق اسلامي (١)

رشته تحصیلی-کد درس: الهيات و معارف اسلامي – اديان و عرفان (چندبخشي ) (١٢٢٠١٦٢)

ـــــــــ

١. کدام مورد جزو عوامل برون ديني پيدايش فرقه ها نيست ؟

 الف . عوامل اقتصادي   ب. مسئلة امامت و رهبري ج. مسئلة قضا و قدر  د. عامل انساني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢.  اعتقاد به مخلوق بودن قرآن از چه طريقي وارد تفکرات اسلامي شده است ؟

 الف . انديشه هاي ايراني – هندي                    ب. انديشه هاي عرب پيش از اسلام

 ج. مسيحيت                                             د. يهوديت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣. ……….. نمايندة جريان خردورزي در برخورد با متون و آموزههاي ديني است .

 الف . معتزله ب. مرجئه   ج. مشبهه   د. قدريه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤. قديمي ترين کتاب در زمينة ملل و نحل به زبان فارسي چه نام دارد؟

 الف . مقالات الاسلاميين   ب. بيان الاديان  ج. الملل و النحل  د. الفرق بين الفرق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥. نخستين کتاب فرقه شناختي پس از کتاب «اختلاف الشيعه »، که دربردارندة همةِ فرَق شيعه است چه نام دارد؟

 الف . البدأ و التاريخ                                    ب. المخطط القريزيه

 ج. التبصير في الدين                                   د. فرق الشيعه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦. جهميه به کدام يک از موارد زير اعتقاد ندارد؟

 الف . مخلوق بودن قرآن                                        ب. تأويل متون ديني حاکي از تشبيه

 ج. نفي صفات خداوند                                  د. اختيار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧. کداميک ازِ فرَق جهميه معتقد بودند معراج پيامبر به روح و جان بوده است و نه به تن ؟

 الف . ملتزمه   ب. مريسيه  ج. فانيه  د. وارديه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨. انديشة تشبيه نخستين بار در ميان کدام گروه رواج يافت ؟

 الف . اشاعره                          ب. جهميه ج. حشويه   د. غاليان شيعه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩. مهم ترين مسأله در انديشة ارجاء چيست ؟

 الف . امامت                                             ب. عدل

 ج. تعريف ماهيت ايمان                                د. منزلت بين المنزلتين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠. نخستين متکلم و فيلسوف اسلام کيست ؟

 الف . ابوعلي جبائي  ب. ابوحنيفه                             ج. ابن کرّام   د. حسن بصري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١. کداميک از انشعابات زير جزو مرجئه نمي باشد؟

 الف . يونسيه ب. غسانيه ج. ثوبانيه  د. عمرويه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢. معتزله در مورد مرتکب کبيره چه نظري دارند؟

 الف . مؤمن است                                       ب. کافر است

 ج. نه مؤمن است و نه کافر                            د. منافق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣. در دوران «محنه » در تاريخ اسلام کدام مسأله مورد تفتيش قرار گرفت ؟

 الف . خلق و قدم قرآن                                 ب. مسأله جبر و اختيار

 ج. حکم مرتکب کبيره                                 د. مسأله خلافت و امامت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤. بنيانگذار شاخه اي از معتزله در «ري» چه کسي بود؟

 الف . صاحب بن عباد  ب. قاضي عبدالجبار   ج. فضل حدثي   د. جعفر مبشر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥. کدام مورد را نمي توان از علل اصلي سقوط معتزليان دانست ؟

 الف . خشم فقيهان و محدثان                                 ب. داخل شدن در جريانات سياسي و حکومتي

 ج. مخالفت با عقايد اهل سنت                                 د. افراط در تکيه زدن به بنيادهاي عقلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦. وجه تمايز معتزله از مرجئه کدام است ؟

 الف . مسأله توحيد ب. مسأله عدل ج. اصل وعد و وعيد   د. اصل المنزله بين المنزلتين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧. کدام گزينه صحيح است ؟

 الف . معتزله بصره بيشتر از اعتزال عملي سخن به ميان مي آورند.

 ب. معتزله بغداد به لحاظ خاستگاه فکري زمينه اي خالصتر دارد.

 ج. انديشه معتزله بغداد و بصره در مسأله امامت با همديگر متفاوت است .

 د. معتزله بغداد عمدتاً به مسأله صفات توجه داشته اند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨. کداميک از اصول انديشه واصل نيست ؟

 الف . مجبور بودن انسان                              ب. نفي صفات

 ج. جايگاهي ميان دو جايگاه                                    د. موضع ميانه در اختلافهاي سياسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩. نظرية «طفره» به چه کسي منسوب است ؟

 الف . ثمامه ابن اشرس   ب. ابوهاشم جبائي ج. نظام  د. ابوالهذيل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠. يگانه تکيه گاه در مباحث اعتقادي و احکام ديني از نظر نظّام کدام است ؟

 الف . اجماع  ب. قياس   ج. عقل   د. قول امام معصوم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١. کداميک از اصول اعتقادي معمريه است ؟

 الف . آفرينش اجسام توسط خدا و پيدايش اعراض از اجسام.

 ب. عقيده به متناهي بودن اعراض

 ج. قديم بودن خداوند به معناي قدم زماني است .

د. عقيده به اينکه قرآن فعل خداوند است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢. پايه گذار شاخة معتزلة بغداد کيست ؟

 الف . ثمامه بن اشر   ب. بشر بن معتمر ج. معمر بن عباد سلمي   د. نظّام

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣. ………. مهمترين نظريه اي است که به بشر بن معتمر نسبت داده مي شود.

 الف . نظرية تولد ب. نظرية طفره ج. نظرية صرفه   د. نظرية حال

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤. کداميک از اشخاص زير معتقد بود که بهشت و دوزخ هنوز آفريده نشدهاند چون فايدهاي در بر ندارند؟

 الف . هشام بن عمر   ب. بشر بن معتمر ج. معمر بن عباد د. جعفربن مبشر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥. کتاب «الانتصار والرد علي ابن الراوندي» اثر کيست ؟

 الف . ابوالحسين خياط                                 ب. ابويعقوب شحام

 ج. ابوهاشم جبايي                                      د. قاضي عبدالجبار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦. کدام گزينه از اصول انديشه هاي کعبي نيست ؟

 الف . اراده خداوند نسبت به يک چيز به معناي انجام آن است .

 ب. خداوند سامع کلام و اصوات نيست .

 ج. فعل اصلح بر خدا واجب نيست .

 د. خداوند نه خود را مي بيند و نه آفريدگان خود را.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧. احياگر انديشه هاي معتزلي در سده پسين چه کسي بود؟

 الف . سيد امير علي                                    ب. جمالالدين اسدآبادي

 ج. صاحب بن عباد                                       د. قاضي عبدالجبار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨. موضوع کتاب «فضل الاعتزال و طبقات المعتزله » چيست ؟

 الف . بيان فضايل اعتزال و ذکر طبقات آن   ب. شرحي اعتزالي بر نهج البلاغه

 ج. مباحث سنتي اصول فقه و اجتهاد                         د. چگونگي شناخت پيامبر و تحقق معجزه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩. بنيانگذار کالج اسلامي – انگليسي شرق چه کسي بود؟

 الف . عبده                  ب. اقبال لاهوري   ج. سيد اميرعلي د. سر سيد احمد خان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠. کدام گزينه در مورد سر سيد احمد نادرست است ؟

 الف .ملاک حقانيت تعاليم ديني از نظر او سازگاري آنها با معيارهاي عقل طبيعي است .

 ب. مقوله هايي چون جهاد و طلاق از نظر او مردود است .

 ج. دين و شريعت و امور ديني را يکي مي داند.

 د. بر اين باور بود که بايد نگاهي نو به دين افکند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 

امام صادق (ع) : بي نيازي و عزت به هر طرف در گردشند تا چون به محل توكل برسند ساكن مي شوند .

عنــوان درس :تاريخ فرق اسلامي ۱

نیمسال دوم 90-91

حضرت علي (ع ): ارزش هر کس به ميزان دانايي و تخصص اوست

عنــوان درس :تاريخ فرق اسلامي ۱

رشته تحصيلي/کد درس :الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان (چندبخشي )۱۲۲۰۱۶۲

ــــ

١- مفهوم اصلي و بنيادين واژه ي «فرقه » چيست ؟

۱. گروه گرايي ، دسته بندي  ۲. گسستن ، تفاوت نهادن

۳. کوچک کردن ، جزئي نمودن  ۴. بزرگ کردن ، کلي نمودن

پاسخ:ب

٢- از نظر«ابوالقاسم کعبي » امت اسلام به چه گروهي اطلاق مي شود؟

۱. به گروهي که به وحدانيٌت خدا، نبوٌت پيامبر و اعجاز قرآن باور دارند.

۲ به گروهي که شهادتين بر زبان جاري سازند.

۳ به گروهي که به نبوت پيامبر(ص ) و آنچه آورده ايمان داشته باشند.

۴. به گروهي که به خداوند و رسولش ايمان دارند و  پاداش وجزاي الاهي را مي پذيرند.

پاسخ:ج

٣- کدام گزينه از عوامل برون ديني پيدايش فرقه ها شمرده مي شود؟

۱. عامل انساني  ۲. مسئله ي جبر و اختيار

۳. مسئله ي خدا، اسما و صفات وي  ۴. حدود ايمان و اسلام

پاسخ:الف

٤- بنابر ديدگاه « اسفرايني » مقصود از فرقه ي ناجيه چه گروهي است ؟

۱. معتزله  ۲. شيعه   ۳. مرجئه  ۴. اهل سنّت

پاسخ:د

٥- محوري ترين انديشه ي «قدريٌه » چيست ؟

۱. امامت و خلافت   ۲. اختيار  ۳. جبر  ۴. ايمان

پاسخ:ب

٦- به چه دليل «معبد جهني » مورد وثوق بوده است ؟

۱. اقرار به امامت علي (ع )   ۲. پرهيز از جريان حکميٌت

۳. راستگويي در نقل حديث  ۴. عقيده به ارجاء

پاسخ:ج

٧- «مرجئه ي قدريٌه » به چه کساني مي گويند؟

۱. غيلانيٌه  ۲. بکريٌه   ۳. ضراريٌه  ۴. معتزله ي بغداد

پاسخ:الف

٨- از نظر «جعدبن درهم » کفر چيست ؟

۱. عدم اعتقاد به حکمت خدا   ۲. باور به امکان رؤيت خدا

۳. شناخت خدا و تکذيب او  ۴. جهل و ناداني نسبت به خدا

پاسخ:د

٩- مهم ترين انديشه ي «جهم بن صفوان » چيست ؟

۱. مخلوق بودن صفات خدا   ۲. موجوديٌت خدا در همه جا

۳. تنزيه مطلق خداوند   ۴. فناي بهشت و دوزخ

پاسخ:ج

١٠- باور زنادقه ي جهميٌه درباره ي خدا چه بود؟

۱. اسم و صفات خدا مخلوق است .

۲ خدا در دنيا وآخرت به چشم سر ديده مي شود.

۳ عذاب قيامت وجودندارد و خدا گناه کاران را درهمين دنيا عقوبت مي کند.

۴. هر که خدا را بشناسد هرگز به آتش دوزخ نمي رود

پاسخ:ب

١١- بغدادي نخستين خاستگاه «تشبيه » را چه کساني مي داند؟

۱. غاليان شيعي   ۲. هشاميٌه   ۳. مشبٌهه  ۴. خابطيٌه

پاسخ:الف

١٢- از ديدگاه مشبٌهه ، «استواء بر عرش » چگونه تفسير مي شود؟

۱. تأويل شدني است .  ۲. تعبيري فلسفي دارد.

۳. تفسيري صددرصد روايي مي يابد.  ۴. همان معناي ظاهري را مي رساند

پاسخ:د

١٣- «ارجاء» به معناي بي طرفي سياسي به دوران کدام يک از خلفا برمي گردد؟

۱. ابوبکر   ۲. عمر   ۳. عثمان  ۴. حضرت علي (ع )

پاسخ:ج

١٤- رساله ي "العاِلم و المتعلّم " نوشته ي کيست ؟

۱. ابن ابي دؤاد   ۲. ابوحنيفه   ۳. محمدبن حنفيه   ۴. ابراهيم نخعي

پاسخ:ب

١٥- کدام شخصّيت در شمار مبلّغان مرجئه ي سياسي است ؟

۱. حسن بن محمد حنفيه   ۲. عمرو بن مره

۳. طلق بن حبيب عنزي  ۴. عمر بن ذرٌ

پاسخ:الف

١٦- کدام گزينه در تقسيم بندي بغدادي راجع به طرفداران نظريٌه ي ارجاء نمي گنجد؟

۱. مرجئه ي قدريٌه   ۲. مرجئه ي خالصه  ۳. مرجئه ي جبريٌه  ۴. مرجئه ي خوارج

پاسخ:د

١٧- چرا خردگرايان اسلامي خود را( اهل توحيد) خوانده اند؟

۱. چون ؛ صفات خدا را از صفات زايد بر ذات نفي مي کنند.

۲ چون ؛ معتقدند که اين نام به عدل و حکمت خدا اشاره دارد.

۳ چون ؛ معتقدند نفي صفات زايد بر ذات همان تعطيل صفات است .

۴. چون ؛ معتقدند درکنار خداوند قديمي ديگر نيست .

پاسخ:د

١٨- عصر طلايي معتزله در فاصله ي حکومت کدام خلفاي عباسي بود؟

۱. از حکومت هارون الرشيد تا پايان حکومت مأمون   ۲. از حکومت مأمون تا پايان حکومت واثق

۳. از حکومت معتصم تا پايان حکومت متوکّل  ۴. از حکومت منصور تا پايان حکومت معتصم

پاسخ:ب

١٩- «مِحنه » يعني چه ؟

۱. تفتيش عقايد  ۲. سختگيري  ۳. درد و رنج بي پايان   ۴. جاسوسي

پاسخ:الف

٢٠- اگر شکل گيريي انديشه ي اعتزال به قدريه ي نخستين بازگردد ، نخستين اصل از اصول معتزليان چيست ؟

۱. توحيد   ۲. منزلت بين منزلتين

۳. اختيار و انديشه ي قدر   ۴. امر به معروف و نهي از منکر

پاسخ:ج

٢١- «احباط و تکفير» از فروع چه اصلي است ؟

۱. حسن و قبح عقلي  ۲. نسخ شرايع   ۳. اصل عدل  ۴. وعد و وعيد

پاسخ:د

٢٢- در منابع معتزلي پيشينه ي معتزله به چه دوره اي برمي گردد؟

۱. دوره ي اتباع   ۲. دوره ي تابعين   ۳. دوره ي صحابه   ۴. دوره ي اهل بيت

پاسخ:ج

٢٣- «قاضي عبدالجبار» طبقات معتزله را چند طبقه دانسته است ؟

۱. ده طبقه   ۲. هفت طبقه   ۳. دوازده طبقه   ۴. چهارده طبقه

پاسخ:الف

٢٤- کتاب «اصول خمسه » از کيست ؟

۱. نظام معتزلي   ۲. ابوالهذيل عّلاف   ۳. واصل بن عطا  ۴. هشام بن عمرو

پاسخ:ب

٢٥- چرا «نظّام » مورد انتقاد سخت اهل سنّت قرار گرفته است ؟

۱. به دليل تعارض کلامي وي با آنان   ۲. به دليل گرايش وي به ثنوي گري

۳. به دليل نظريٌه ي «جزء لايتجزاي »  وي  ۴. به دليل گرايش فلسفي وي

پاسخ:د

٢٦- نظريٌه ي «صَرفه » چيست ؟

۱. همه ي چيزها يکباره ايجاد شده وکم کم از حالت پنهان به ظهور تبديل شدند.

۲ روح جسمي لطيف است که به صورت تداخل در جسم کثيف درآمده است .

۳ خداوند مخالفان عرب را از آوردن همانندي براي قرآن منصرف بداشت .

۴. شي ء متحرک فاصله ي ميان دو نقطه از مسافت ، بدون طي نقاط ميان آن ، ردٌ مي شود.

پاسخ:ج

٢٧- مهمترين نظريٌه ي «بشر بن معتمر» چيست ؟

۱. تأويل   ۲. توليد   ۳. تجسيم  ۴. طفره

پاسخ:ب

٢٨- «راهب معتزلي » لقب کيست ؟

۱. جعفر بن حرب   ۲. معمٌربن عباد  ۳. بشربن معتمر  ۴. عيسي بن صبيح

پاسخ:د

٢٩- ابوعلي جبايي درباره ي «اسماءا. . .» چه نظري داشت ؟

۱. تابع قواعد عادي صرف و نحو و زبان عربي است .   ۲. همه ي آن ها جنبه ي تعبدٌي دارند.

۳. همه ي آن ها عين صفات اوست .  ۴. خداوند عالم به اسم هايش شناخته مي شود.

پاسخ:الف

٣٠- بزرگ ترين دانش نامه ي عقايد اسلامي چه نام دارد؟

۱. الجامع الکبير   ۲. الإستطاعه

۳. المغني في اصول الدين   ۴. المجموع من المحيط بالتکليف

پاسخ:ج
ــــ

عنــوان درس :تاريخ فرق اسلامي ۱بدون پاسخ

تابستان 92

با ارسال جواب سوالات کمک مهمی در تکمیل مطالب دانشگاه پیام نور و همیاری دانشجویان انجام دهید.

حضرت علي (ع ): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است

عنــوان درس :تاريخ فرق اسلامي ۱

رشته تحصيلي/کد درس :الهيات ومعارف اسلامي گرايش اديان وعرفان ۱۲۲۰۱۶۲

ــــ

١-کدام گزينه از عوامل برون ديني پيدايش و دگرگوني فرقه ها محسوب مي شود ؟

۱. عوامل اقتصادي – سياسي   ۲. زمينه هاي سياسي – اجتماعي

۳. عوامل فکري – کلامي   ۴. عوامل فقهي – حقوقي

٢- ويژگي کتاب " مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين " اشعري در چيست ؟

۱. آميختگي مباحث کلامي ، تاريخي و نقدهاي تند و عدم انسجام آن

۲اختصاص بخش اول و دوم کتاب به يهوديان و مسيحيان

۳توانمندي کلامي و برخورداري از تسامح نسبي در ارائه ي گزارش از فرقه ها

۴. ساختار دور از مناظره ي کلامي و فاقد صورت جدلي

٣-کدام کتاب فرقه شناختي شيعي اثر " ابومحمد نوبختي " است ؟

۱. المقالات و الفرق   ۲. فرق الشيعه   ۳. البدء و التاريخ  ۴. الخطط المقريزيه

٤-بنابر ادعاي مقريزي ، نخستين کسي که در ميان مسلمانان از انديشه قدر (تفويض ) سخن گفت ، چه کسي بود؟

۱. معبد جهني   ۲. غيلان دمشقي   ۳. حسن بصري  ۴. يوحناي دمشقي

٥-با طرح کدام انديشه هاي بنيادين ، جهم بن صفوان سلف دو مکتب متعارض اعتزال و نيز جبر گرديد ؟

۱. جبر – عدل  ۲. توحيد – عدل  ۳. نفي صفات – اختيار   ۴. خلق قرآن – جبر

٦- "مرجئه " مرتکبين گناه کبيره را داراي چه جايگاهي مي دانستند؟

۱. کافر  ۲. فاسق   ۳. مؤمن خطاکار  ۴. مسلمان

٧- "شافعي "  آيه " و ما أُمروا إّلا ليعبدوالله مخلصين له الدين حنفاء و يقيموا الصّلاه . . . " مهمترين دليل در ردٌ چه کساني دانسته

است ؟

۱. مرجئه   ۲. جهميه   ۳. مشبهه   ۴. شيعه

٨- مشهورترين انديشمندي که به جهت پذيرش نظريه ي ارجاع مورد طعن واقع شد کيست ؟

۱. احمد بن حنبل   ۲. ابوحنيفه  ۳. فخر رازي  ۴. محمد  بن حنفيه

٩-کدام گزينه از نامهايي است که مخالفان مکتب اعتزال بر اين مکتب نهاده اند ؟

۱. اهل العدل   ۲. وعيديه   ۳. معطّله   ۴. قدريه

١٠-پايه گذار معتزله به عنوان نخستين فرقه ي بزرگ کلامي کيست ؟

۱. جهم بن صفوان   ۲. ابوالحسن اشعري  ۳. حسن بصري   ۴. واصل بن عطاء

١١- " نلينو " معتزله ي جديد کلامي را در اصل استمرار چه مي داند ؟

۱. فتوحات اسلامي   ۲. معتزله سياسي   ۳. فلسفه يوناني  ۴. خردگرايي اسلامي

١٢-عصر طلايي معتزله مصادف با فرمانروايي کدام خلفاي عباسي بود ؟

۱. از شروع فرمانروايي مأمون تا پايان حکومت واثق   ۲. از شروع فرمانروايي هارون تا پايان حکومت مأمون

۳.از شروع فرمانروايي هارون تا پايان حکومت معتصم   ۴. از شروع فرمانروايي واثق تا پايان حکومت مقتدر

١٣-صدور بيانيه حکومتي مبني بر اعلام عقايد رسمي حکومت توسط کدام خليفه عباسي صورت پذيرفت ؟

۱. مقتدر   ۲. قادر  ۳. معتصم   ۴. واثق

١٤-حکومت آل بويه از کدام مکتب کلامي حمايت مي کرد ؟

۱. معتزله   ۲. اشاعره   ۳. قدريه  ۴. مرجئه

١٥- کدام گزينه از عوامل افول معتزله به شمار مي رود ؟

۱. مجادلات کلامي گروهي از عالمان در درون خود مکتب معتزله

۲تأييد عملي حکومت که متوجه مکتب اهل حديث بود .

۳ابراز عقايد صرفا خردورزانه ي مخالف با ظاهر متون ديني

۴. تضعيف متکلمان معتزله از سوي متکلمان فرقه هاي ديگر

١٦-کدام گزينه از اصول پنجگانه ي معتزله محسوب نمي شود ؟

۱. توحيد   ۲. منزلت بين دو منزلت  ۳. وعد و وعيد   ۴. رؤيت ، تشبيه

١٧-اعتقاد به اصل امر به معروف و نهي از منکر به عنوان امر واجب ، معتزله را از کدام مکتب کلامي جدا مي کند؟

۱. اهل حديث   ۲. اشاعره   ۳. اماميه   ۴. خوارج

١٨-کتاب " الطبقات المعتزله " ي قاضي عبدالجبار ، طبقات مشاهير معتزله را تا چند طبقه برمي شمرد ؟

۱. ُنه   ۲. ده   ۳. يازده  ۴. دوازده

١٩-کدام يک از افراد زير از نخستين کساني است که به افتراقهاي دروني معتزله پرداخته و آنها را مشتمل بر بيست فرقه

دانست ؟

۱. اسفرايني  ۲. بغدادي   ۳. ملطي  ۴. شهرستاني

٢٠-نامگذاري هر کدام از اصول پنجگانه معتزلي را به چه کسي نسبت داده اند ؟

۱. نظام معتزلي   ۲. ابوالهذيل علاف

۳. قاضي عبدالجبار معتزلي  ۴. ابوعلي جبايي

٢١-"نظام معتزلي " در خصوص نسبت ميان قدرت خداوند و شرٌ چه ديدگاهي دارد ؟

۱. انجام فعل شرٌ از جانب خدا را قبيح مي خواند.  ۲. اراده خدا را بر فعل شرٌ جدا از انجام مي دانست .

۳. منکر قدرت خدا بر انجام  فعل شرٌ بود.   ۴. قدرت خدا را ثابت نموده و در نفي شرٌ از او ترديد نداشت .

٢٢-نظريه "صرفه " نظام بر چه چيزي دلالت مي کند؟

۱. پيدايش دفعي و همزمان کل آفرينش به عنوان فعل واحد خداوند

۲قابليت تقسيم ذرٌه به صورت نامتناهي ؛ انکار جزءلايتجزا

۳تداخل روح به عنوان جسم لطيف در درون جسم کثيف انسان

۴. انصراف مخالفان عرب از آوردن همانند قرآن توسط خداوند

٢٣-عبارت زير معرف کدام يک از رجال معتزله است ؟

«از رجال طبقه هفتم معتزله که در علم و ادب يگانه روزگار خود و در کلام و جدل مردي چيره دست بود. وي در روزگار

هارون و مأمون پيشواي قدريه بود».

۱. جعفر بن حرب   ۲. بشر بن معتمد   ۳. ثمامه بن اشرس   ۴. عمرو بن عبيد

٢٤- تعربف "عرَّضها در هر نوعي نامتناهي هستند و هر عرضي که به محلي قائم شده به واسطه معنايي است که چنين چيزي را

ايجاب کرده است "،  از اصول انديشه هاي کيست ؟

۱. هشام بن عمرو   ۲. معمٌر بن عباد سلمي   ۳. جعفر بن مبشر   ۴. ابو جعفر اسکافي

٢٥-به کدام شخص ، " راهب معتزله " مي گويند؟

۱. جعفر بن مبشّر   ۲. جعفر بن حرب   ۳. علي اسواري   ۴. ابوموسي مردار

٢٦-کدام يک از گزينه هاي زير دربردارنده ي يکي ازکتب مشهور " جاحظ " است ؟

۱. الاصول الخمسه   ۲. کتاب في التوحيد  ۳. البيان و التبيين   ۴. الردٌ علي القدريه

٢٧-مهمترين نظريه ي " ابوالحسين خياط " چيست ؟

۱. استطاعت دو قادر بر يک مقدور  ۲. افراط در شي ء دانستن معدوم

۳. کلام خدا مخلوق و در وقت واحد و در مکانهاي بسيار  ۴. انکار حجٌيت خبر واحد

٢٨- نظر" ابوعلي جبايي " راجع به اسماءالله چه بود ؟

۱. آنها را مأخوذ از آيات قرآن مي دانست .   ۲. عقيده به آنها را صرفا تعبدي مي دانست .

۳. آنها را تابع صرف و نحو عربي مي دانست .  ۴. آنها را مروي از احاديث رسول ا… مي دانست .

٢٩- بررسي و تحليل مباحث مهم کلام ديني و تبيين ديدگاههاي معتزله در کدام کتاب آمده است ؟

۱. المغني في ابواب التوحيد و العدل   ۲. الجامع الکبير

۳. الأنتصار والردٌ علي ابن الراوندي  ۴. الابواب الکبير

٣٠-به پيروان نگرشها يا ديدگاههاي خاص در درون يک دين مشخص چه مي گويند؟

۱. ملت  ۲. مذهب   ۳. فرقه  ۴. آيين
ــــ

عنــوان درس : تاريخ فرق اسلامي ۱

تابستان 94

عنــوان درس : تاريخ فرق اسلامي ۱

رشته تحصيلي/کد درس : اديان و عرفان , الهيات ومعارف اسلامي گرايش اديان وعرفان ۱۲۲۰۱۶۲

ــــــــــــ

١- خاورشناساني چون فيليپ حتي ، منشأ آراي فرقه ي قدريه را برگرفته از کتابهاي چه کسي مي دانند؟ 

۱.  يوحناي دمشقي  ۲.  معبد جهني   ۳.  پولس رسول   ۴.  غيلان دمشقي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- کدام مورد زير جزو آراي مشترک ميان جهميه و معتزله است ؟

۱.  هر دو فرقه قائل به صفات ازلي خدا بودند.   ۲.  هر دو فرقه قرآن را مخلوق مي دانستند.

۳.  هر دو فرقه مخلوق بودن قرآن را رد مي کردند. ۴.  هر دو قائل به اختيارند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣- به گواهي منابع تاريخي نخستين کسي که در بصره از قدر (تفويض و اختيار ) سخن گفت ،چه کسي بود؟

۱. حسن بصري   ۲. غيلان دمشقي  ۳. معبد جهني ۴. جهم بن صفوان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤- جهم بن صفوان آراي خود را درباب تأويل عقلي متون ديني از چه کسي اخذ کرد؟

۱.  غيلان دمشقي  ۲.  جعدبن درهم ۳.  معبد جهني ۴.  حسن بصري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥- کدام فرقه ي جهميه معتقد بودند انسان در آتش دوزخ به کلي مي سوزد ونابود مي شود؟

۱.  فانيه   ۲. مغيريه  ۳.  زنادقه   ۴.  حرقيه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦- کدام فرقه از فرقه هاي زير از قائلان به جبر نيستند؟

۱.  نجاريه   ۲. ضراريه  ۳.  جهميه  ۴.  معتزله

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧- بر اساس اعتقاد چه کسي جسم ها عرضهايي گرد هم آمده از قبيل رنگ ،بو ،حرارت و برودت هستند؟

۱. ضرار بن عمرو ۲. حفص الفرد   ۳. حسين بن محمد نجار   ۴. بشر مريسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨- بغدادي کدام يک را  نخستين خاستگاه تشبيه معرفي مي کند؟

۱. ضراريه  ۲.  غاليان شيعه  ۳.  مرجئه   ۴.  اشاعره

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩- از طرفداران تشبيه چه کسي به تفسير مشتمل بر تشبيه روي آورد؟

۱.  شافعي   ۲.  احمد بن حنبل   ۳. کهمس تميمي  ۴.  مقاتل بن سليمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠- بر اساس عقيده ي کدام فرقه ، مرتکبان گناه کبيره کافرند؟

۱.  مرجئه   ۲. مشبهه  ۳. خوارج   ۴.  معتزله

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١- کدام فرقه قيام بر ضد خليفگان اموي را جايز نمي دانستند و خواندن نماز را پشت سرشان درست تلقي مي کردند؟

۱. خوارج   ۲. معتزله  ۳.  مرجئه   ۴. مشبهه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢- طبق ديگاه خاور شناسان هدف محمد بن حنيفه از طرح انديشه ي ارجاء چه بود؟

۱.  حمايت از امويان ۲.  حمايت از مسلمانان در برابر ستم خوارج

۳.  رسيدن به حکومت   ۴.  حمايت از مسلمانان در برابر انديشه هاي معتزله

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣- کدام يک از موارد زير جزو آراء و اعتقادات مرجئه است ؟

۱.  قائل به تبعيض در حقوق و تکاليف ميان اعراب و موالي بودند.

۲   قائل به خلود در آتش براي گناهکاران بودند.

۳  قائل به استثناء در ايمان بودند.

۴.  از نظرشان اعمال ديني تأثيري بر افزايش يا کاهش ايمان ندارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤- مؤلف الفقه الاکبر کيست ؟

۱.  ابو حنيفه  ۲. حسن بن محمد حنيفه

۳. ابوالحسن اشعري   ۴.  احمد بن حنبل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- ثوبانيه جزو کدام دسته و فرقه محسوب مي شود؟

۱. مشبهه  ۲. مرجئه  ۳.  معتزله   ۴. خوارج

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦- بنا بر ديدگاه حسن بصري مرتکب کبيره چه ناميده مي شود؟

۱.  فاسق ۲. کافر   ۳.  منافق ۴.  مومن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧-  قعٌاد به معناي فرو نشستگان از جهاد توصيف کدام يک از فرق ذيل است ؟

۱. خوارج   ۲. معتزله  ۳. مشبهه  ۴.  مرجئه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨- از نظر فاخوري ريشه  و خاستگاه  ظهور و پديدار گشتن معتزله کدام است ؟

۱. سياسي  ۲. اعتقادي   ۳.  اجتماعي   ۴. کلامي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩- از ديدگاه خاورشناسان نخستين هسته ي مکتب اعتزال کدام عقيده است ؟

۱.  وعد و وعيد  ۲. مخلوق بودن قرآن

۳.  کافربودن مرتکب گناه کبيره   ۴.  انکار جبر و عقيده به اختيار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠-  دوران خلافت عباسي دوران طلايي کدام فرقه بود؟

۱.  مرجئه   ۲. خوارج  ۳. مشبهه  ۴.  معتزله

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١- کدام يک از آرا و انديشه ها ي معتزله مورد توجه مأمون بود و حتي تلاشهايي را در پيشبردش به کار بست ؟

۱.  مخلوق بودن قرآن   ۲. منزلت بين المنزلتين ۳.  مختار بودن انسان   ۴.  وعد و وعيد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢-  در دوران محنت و تفتيش عقايد خلافت عباسي از چه کسي به عنوان ياريگر دين خدا ياد شده است ؟

۱.  واصل بن عطا  ۲.  شافعي  ۳.  حسن بصري   ۴.  احمدبن حنبل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣- کدام خليفه عباسي از فقيهان  و محدثان ، نقل احاديث مربوط به رويت خدا را درخواست کرد؟

۱.  معتصم  ۲.  واثق   ۳.  مأمون   ۴.  متوکل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤- يکي از قديمي ترين منابعي که از الاصول الخمسه ي معتزله نام مي برد کدام است ؟

۱.  طبقات المعتزله ۲.  المغني  ۳.  المنيه والامل  ۴.  مقالات الاسلاميين

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥- کدام گروه اشاره هاي قرآني در باب احتمال رويت خدا را به معناي ظاهري آنها پنداشتند؟

۱.  معتزله   ۲.  صفاتيه ۳.  اشاعره   ۴.  مرجئه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦-  مسأله ي منزلت ميان دو منزلت و امر به معروف و نهي ازمنکر معتزله به کدام اصل باز مي گردد؟

۱.  وعد و وعيد ۲.  عدل   ۳.  توحيد   ۴.  نبوت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧- خلود کافران در دوزخ جزو فروعات کدام اصل معتزله است ؟

۱. وعد و وعيد ۲.  توحيد  ۳.  عدل   ۴. منزله بين المنزلتين

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨- وجوب کدام اصل معتزله را از اماميه جدا مي کند؟

۱.  توحيد ۲.  عدل

۳.  امر به معروف و نهي از منکر   ۴.  امامت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩- اصل نفي قدرت خداوند بر انجام شر جزو اصول انديشه ي کدام انديشمند است ؟

۱.  ثمامه بن اشرس   ۲.  ابو الهذيل   ۳.  عمرو بن عبيد ۴.  نظّام

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠-  افراط در شي دانستن معدوم جزو نظريه هاي کدام فرقه ي معتزله است ؟

۱.  خياطيه ۲.  جبائيه  ۳.  هشاميه ۴.  جاحظيه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام سجاد (ع) : بار خدايا بر محمد و آل او درود فرست ، و هرگاه در هر شب از شبهاي اين ماه ما براي تو بندگاني باشد كه عفو و بخشيدنت آنها را آزاد مي نمايد ، يا گذشتت ايشان را مي بخشد پس ما بندگان را از آن بندگان بگردان ، و ما را براي ماه ، از بهترين شايستگان و ياران ( برگزيدگان ) قرار ده ( حضرت صادق – عليه السلام – فرموده : در هر شب از ماه رمضان براي خدا آزاد شده و رها شدگاني از آتش است جز كسي كه به مسكر ( آنچه مستي آورد ) افطار كند " بخورد و بياشامد " و در شب آخر مانند آنچه كه در همه آن ماه آزاد كرده آزاد مي نمايد )