آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

تاریخ زندگانی ائمه معصومین (ع) كد 1229040

عنــوان درس :( تاريخ زندگاني ائمه معصومين (ع

ترم دوم سال 91-90

عنــوان درس 🙁 تاريخ زندگاني ائمه معصومين (ع

رشته تحصيلي/کد درس :تاريخ ۱۲۲۹۰۴۰

ــــــــــ

١- پيامبر (ص ) وقتي دعوت خود را در مکه در حالت رکود ديد، از مردم کدام شهر براي دعوت  ياري طلبيد؟

۱. يثرب  ۲ .طائف   ۳ .يمن   ۴ .قطيف

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢- پيامبر(ص ) با مشاهده خطرهاي خارجي و داخلي در پايان عمر خويش دست به چه اقدامي زد؟

۱. حجة الوداع را برگزار نمود.

۲ .سپاه اسامه را مهيا کرد.  

۳. جانشيني را به امت واگذار کرد.

 ۴ .به علت وفات ناگهاني اقدامي نکرد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣-بر اساس چه استنادي مشخص مي شود که پيامبر(ص ) علي (ع ) را براي رهبري فکري و سياسي جامعه آماده ساخته بود؟

۱. حديث الدار و ثقلين

۲ .حديث حلف الفضول و غدير

۳. حديث غدير و بيعت رضوان

۴ .حديث منزلت و بيعت رضوان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- برتري کدام ويژگي جاهليت ، آغازگر فتنه در ميان مسلمانان در سقيفه شد؟

۱. عصبيت   ۲ .روح قبيله اي و قوميت

۳. تعصب نژادي   ۴ .اختلاف طبقاتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥- کدام يک از اشخاص زير مردم را آشکارا بر ضد سياست عثمان مي شوراند؟

۱. مروان ۲ .طلحه  ۳ .زبير   ۴ .عمروعاص 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦- امام علي (ع ) پس از قبول حکميت در جنگ صفين ، چه کسي را به ناچار به عنوان حکم معرفي کرد؟

۱. مالک اشتر ۲ .عبدالله بن عباس

 ۳ .ابوموسي اشعري  ۴ .عمارياسر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧- پس از شهادت علي (ع )، معروف ترين صحابي پرهيزکاري که توسط معاويه به شهادت رسيد، چه کسي بود؟

۱. عبدالله بن عباس ۲ . حجربن عدي

 ۳ .عمارياسر ۴ .مالک اشتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨- امام علي (ع ) بر اساس کدام حکم فقهي ، پيشنهاد مغيره بن شعبه را مبني بر باقي گذاشتن معاويه در شام تا تثبيت قدرت ،نپذيرفت ؟

۱. تزاحم  ۲ .استيلاء  ۳ .قيادت   ۴ .عدالت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩- در زمان حکومت امام حسن (ع ) جامعه اسلامي به چند حزب تقسيم شده بود؟

۱. دو ۲ .سه  ۳ .چهار   ۴ .پنج

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠- امام حسن (ع ) به چه شرطي حکومت را به معاويه واگذار کرد؟

۱. به دوستان علي (ع ) کمک کند. 

۲ .پس از خود حکومت را به عهده او بگذارد .

۳. از بيت المال کوفه چشم بپوشد.   

۴ . به کتاب خدا و سنت فرستاده او عمل کند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١- پاسخ امام حسين (ع ) در مورد افرادي که او را از رفتن به کوفه منع مي کردند،مؤيد چه مطلبي مي باشد؟

۱. علم و يقين امام به شهادت

 ۲ .علم امام به پيروزي بر دشمن

۳. علم امام به کسب قدرت در صورت امکان

 ۴ . عدم بيعت و اجابت دعوت از سوي کوفيان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- معاويه براي تحذير جامعه اسلامي و توجيه حکومت خود کدام فرقه و عقايد را به نام اسلام تبليغ کرد؟

۱. مرجئه و معتزله ۲ .معتزله و جبريه

 ۳ .مرجئه و جبريه ۴ .جبريه و قدريه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣- چرا امام حسين (ع ) ناچار شد مراسم حج را قطع کرده و با انجام دادن عمره مفرده از مکه خارج شود؟

۱. به خاطر تعقيب بني اميه و مأمور کردن سي نفر به ترور امام در خانه خدا در مکه

۲ متوجه کردن مسلمانان و حجاج به مخالفت خود با معاويه

۳ دعوت کوفيان و درخواست تعجيل از امام جهت حرکت به سوي کوفه

۴. شوق شهادت و رسيدن به مقصود خود

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- اولين قيامي که پس از قيام امام حسين (ع ) عليه امويان صورت گرفت چه نام داشت ؟

۱. انقلاب توابين  ۲  .انقلاب مدينه

 ۳ .قيام مختار ۴ .انقلاب زيد بن علي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥- « صحيفه سجاديه » در ميان شيعيان به چه نامي مشهور است ؟

۱. زبور مسلمانان   ۲ .انجيل مسلمانان

 ۳ . اخت نهج البلاغه ۴  . انجيل آل محمد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦- از کدام يک از صحابي امام باقر(ع ) نقل شده که « ابو جعفر هفتاد هزار حديث براي من روايت کرده است »؟

۱. جابربن عبدالله انصاري ۲ .جابر جعفي

۳. کيسان  ۴ .زهري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧- چرا امام صادق (ع ) از عهده دار شدن قيام مسلمانان به صورت مستقيم بر ضد فرمانروايان منحرف دوري جست ؟

۱. عدم اعتقاد به تشکيل حکومت

 ۲ .عدم تباين اشتعال سياسي با طبيعت اسلام

۳. آماده نبودن اوضاع و شرايط زمان

۴ . احتمال شکست در قيام مسلحانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨- مشهورترين شاگردان امام صادق (ع ) در فلسفه و علم کلام چه کسي بود؟

۱. جابر بن حيان  ۲ .محمد بن مسلم   

۳ .عبدالله بن سنان   ۴ . هشام بن حکم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩- قيام زيد در زمان کدام يک از خلفاي اموي اتفاق افتاد؟

۱. هشام بن عبدالملک  ۲ . مروان دوم  

 ۳ . يزيد بن عبد الملک ۴ . عمر بن عبد العزيز

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- امام موسي کاظم (ع ) کدام يک از ياران خود را از همکاري با خلفاي جور وقت استثناء کرد؟

۱. صفوان ۲ . علي بن يقطين   

۳ . مؤمن طاق ۴ .هشام بن سالم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١- مهم ترين قيام شيعيان عليه خلافت عباسي در عصر امام کاظم (ع ) چه نام داشت ؟

۱. شهيد فخ ۲ .ابوالسرايا 

۳ .عبدالله بن حسن ۴ .ابن طباطبا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢- کدام يک از قيام هاي علويان در زمان امام رضا(ع ) دعوت براي الرضا من آل محمد بود؟

۱. ابراهيم بن موسي  ۲ .ابن طباطبا 

۳. حسين بن حسن افطح  ۴ .زيد بن موسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣- کدام خليفه عباسي فدک را به علويان برگرداند؟

۱. هارون   ۲ .منصور 

۳ .مأمون   ۴ .معتصم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤- مأمون براي دوستدار نشان دادن خود به امام جواد(ع ) دست به چه اقدامي زد؟

۱. او را مجبور به ماندن در مرو کرد .   

 ۲ . دختر خود ام الفضل را به عقد ازدواج او درآورد.

۳. او را به مدينه فرستاد. 

۴ . پيشنهاد ولايت عهدي به او کرد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥- امام جواد(ع ) در چه سني عهده دار امامت گرديد؟

۸.۱ سالگي ۲ .۱۲ سالگي 

  ۳ .۱۴ سالگي ۴ . ۱۰ سالگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦- خليفه ستمگر عباسي در عهد امام هادي (ع ) چه کسي بود؟

۱. معتصم ۲ .مقتدر  ۳ .متوکل ۴ .مستکفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧- چرا امام حسن عسگري (ع ) از شورش زنگيان حمايت نکرد؟

۱. شورش آنان برخاسته از خط مشي اهل بيت نبود.

۲آنان ادعاي مهدويت داشتند و با اصول امام منطبق نبودند.

۳ عقايد آنان با اعتقادات زيديان منطبق بود.

۴. از امام به عنوان رهبر قيام ياد نکردند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨- امام حسن عسگري (ع ) با کدام يک از اقدامات خود جامعه اسلامي را براي مسأله غيبت آماده نمود؟

۱. با انتخاب روش وکالتي

۲ .دور کردن فرزندش از چشم مردم

۳. نقل احاديث پيامبر(ص ) در مورد غيبت

۴ .با اعلام بيانيه و ارسال نامه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩-امام حسن عسگري (ع ) به کدام يک از ياران خود نوشت که ما را مولودي متولد شده است که بايد اين امر را از مردم مکتوم نمايي ؟

۱. احمد بن اسحاق   ۲ .ابراهيم اشعري  

۳ .عثمان بن سعيد   ۴ .جعفربن علي هادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠- غيبت صغراي امام عصر(عج ) چند سال طول کشيد؟

۶۳.۱ سال  ۲ . ۶۸ سال ۳ .۶۹ سال  ۴ .۶۵ سال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام حسین (ع) : كمك به ديگران نشانه صداقت است .

عنــوان درس :( تاريخ زندگاني ائمه معصومين (ع

ترم اول سال 91-92

عنــوان درس 🙁 تاريخ زندگاني ائمه معصومين (ع

رشته تحصيلي/کد درس :تاريخ (کارداني ),تاريخ ,تاريخ -تاريخ اسلام ۱۲۲۹۰۴۰

ـــــــ

١- مرحله نخستين دعوت پيامبر(ص ) چند سال استمرار يافت ؟

۱. دو سال  

۲. سه سال  

۳. چهار سال

۴. پنج سال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢- کدام سرزمين در زمان پيامبر، از نظر امکانات مادي توانگر بود و بر راه بازرگاني مکه و شام تسلط داشت ؟

۱. تبوک  

۲. طائف  

۳. يثرب  

۴. مدينه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣- کدام يک از اصلاحات امام علي (ع ) در زمينه ي حقوقي بود؟

۱. عزل واليان عثمان 

2.لغو کردن ميزان برتري در بخشش و عطايا

3. جلوگيري از ستم و بي حرمتي فرماندهان بر مردم  

۴. واگذاشتن زمامداري به مرداني از اهل دين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤- طلقاء يعني ….

۱. آزاد شدگان   

۲. موالي  

۳. بردگان  

۴. تاجران

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥- رويدادهايي که پس از رحلت رسول اکرم (ص ) پيش آمد، ثابت کرد که کدام نسل ، براي حل مشکلات بزرگ  آگاهي کافي نداشتند؟

۱. کوفيان  

۲. بصريان  

۳. قريش  

۴. مهاجران و انصار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦- کدام يک ازافراد زير« رانده ي رسول الله » ناميده مي شد؟

۱. عبدالله بن سعد

۲. قيس بن عباده 

۳. حکم بن اميه   

۴. سهل بن حنيف

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧- مردم کدام سرزمين کافر بودند که توسط معاويه و يزيد، به اسلام روي آوردند؟

۱. حجاز  

۲. شام

۳. بصره

۴. عراق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨- چرا القائات ابوموسي اشعري نسبت به آن چه عمار ياسر ندا درمي داد، در دل مردم بسي موثرتر بود؟

۱. زيرا وي اشخاص را مکلف به مردن و پيوستن به جهاد مي دانست .

2.به دليل تاکيد بر تقوا

3.زيرا وي مردم را به زندگي فرا مي خواند.

۴. به دليل زمينه هايي که معاويه فراهم کرده بود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 

٩- کدام حزب پاسبانان « زياد» بودند و مي خواستند که سربازان شخص پيروز و شمشيرهاي شخص غالب باشند؟

۱. خوارج  

۲. شکاکان  

۳. امويان  

۴. حمراء

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠- شرم آورترين و دشوارترين دوره تاريخي که بر امت اسلام گذشت ، دوران حکومت چه کسي بود؟

۱. ابوبکر  

۲. معاويه  

۳. عمر

۴. عثمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١-کدام امام با شهادت مصيبت بار خويش ، اراده ي خفته ي جامعه را که زير تأثير اعمال بدعت آميز و من درآوردي مذهبي قرار گرفته بود، بيدار ساخت ؟

۱. امام علي (ع )   

۲. امام حسن (ع ) 

۳. امام حسين (ع ) 

۴. امام رضا(ع )

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢- کدا م شخص نخستين فردي بود که مردم را در بصره به مذهب مرجئه دعوت کرد؟

۱. ابوهريره

۲. مغيرة بن شعبه 

۳. حسان بن بلال المزني

۴. عمرو بن عاص

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣- پيشنهاد سومي که از سوي دشمنان به امام حسين (ع )ارائه شد چه بود؟

۱. به يکي از مرزهاي دور دست اسلامي مانند يمن برود.   

۲. در حجاز يعني مکه يا مدينه باقي بماند.

۳. قيام و انقلاب خود را در صحنه ي حوادث رهبري کند.   

۴. خودداري از بيعت و ماندن در کوفه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- کدام مورد از نتايج و آثار انقلاب امام حسين (ع ) در جامعه مسلمين نبود؟

۱. نابودي بني اميه   

۲. در هم شکستن چهار چوب ساختگي ديني

۳. اخلاق جديد

۴. احساس گناه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- کدا م واقعه  در سال ۶۵ هجري روي داد؟

۱. قيام بن اشعت

۲. قيام توابين

۳. شورش مطرف بن مغيره  

۴. قيام مردم مدينه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦- کدام حرکت وظيفه ي مهم امام محمد باقر(ع ) در آن زمان بود؟

۱. برانگيختن وجدان انقلابي افراد مسلمان

2. نشان دادن صفات مميز و برجسته تشيع به وسيله ي توسعه و نشر مفاهيم مکتب

3. نشر و توسعه صحيفه ي سجاديه

۴. تهيه ي برنامه فکري و آگاهي عقيدتي و رواني امت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧- اين سخن از کيست ؟«امام صادق (ع ) چشمه هاي دانش و حکمت را در روي زمين شکافت و براي مردم درهايي از دانش گشود که پيش از او معهود نبود و جهان از دانش وي سرشار گرديد.»

۱. جاحظ  

۲. ابوحنيفه

۳. ابن عينيه   

۴. زرارة

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨- کدام يک از فعاليت هاي بنيادي امام صادق (ع ) مي باشد؟

۱. ايستادگي قاطعانه در برابر شبهه هاي غرض آلود در عقايد

۲. مقابله با اوضاع سياسي فاسد

۳. نظارت بي واسطه بر شيعيانش   

۴. ترجمه کتاب هاي يوناني و فارسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩- امام موسي بن جعفر(ع ) کدام يک از ياران خود را از فرمان عدم پذيرش مسئوليت دولتي خود ،استثناء کرد؟

۱. صفوان  

۲. علي بن يقطين

۳. ميرطاووس

۴. عبدالله بن سنان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- فعاليت آشکار، براي امام موسي بن جعفر(ع ) کدام فرصت را به وجود آورد؟

۱. به دست گرفتن قدرت رهبري   

۲. درمان ناداني امت از عقايد و احکام اسلام

۳. سازماندهي برخي از گروه هاي شيعه  

۴. مناظره با هارون الرشيد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١- از مهم ترين و خطرناک ترين شورش هاي که عباسيان با آن روبه رو گرديدند؟

۱. شورش مختار ثقفي 

۲. شورش زيدبن علي

۳. شورش محمدبن ابراهيم الحسين

۴. شورش علي بن سعيد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢- کدام يک از خلفاي عباسي فرمان داد، فرزندان عباس ، دولتمردان و سران سپاهش با امام رضا(ع ) به عنوان ولايت عهدي بيعت کنند؟

۱. مأمون  

۲. معتصم  

۳. معتضد  

۴. متوکل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣-برنامه و روش کار مأمون براي دور ساختن امامان (ع ) از مردم و دور کردن خطر آنان معمولاً به چه طريقي انجام  مي گرفت ؟

۱. کوشش در جلب عواطف امامان 

۲. غرق کردن امامان (ع ) در دستگاه دولتي

۳. زير نظر گرفتن حرکات شورشي  

۴. محاصره و تبعيد به مناطق دور دست

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤- صغر سن کدام امام از پديده هاي اعجاز آميز او بود، که در حکام آن زمان ، اثري فوق العاده گذاشته است ؟

۱. امام صاق (ع )   

۲. امام مهدي (ع ) 

۳. امام جواد(ع )   

۴. امام باقر(ع )

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥- کدام يک از خلفاي عباسي دريافت ، اگر امام هادي (ع ) از مراقبتش دور باشد،براي دولتش خطرناک خواهد بود؟

۱. معتمد  

۲. هارون  

۳. موفق  

۴. متوکل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦- موضع امام حسن عسکري (ع ) درباره ي رفتار شورش زنگ چه بود؟

۱. به شورشيان زنگ پيوست .  

۲. سکوت کرد.

۳. مردم را به شورش عليه نظام حاکم ترغيب کرد.   

۴. به سامره بازگشت .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧- دشوارترين کاري که امام حسن عسکري (ع ) به عنوان پدر مهدي (ع ) متحمل آن بود و مسئوليت آن را بر عهده داشت ، چه بود؟

۱. مردم را قانع سازد که زمان غيبت فرا رسيده است . 

۲. مخفي کردن مهدي (ع ) از چشم مردم .

۳. ايراد بيانات علمي در باب خلق قرآن .  

۴. نظارت و پشتيباني از پايگاه هاي مردمي خود در ساير بلاد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨- غيبت صغري از  سال …. تا سال …. به طول انجاميد؟

۲۵۰.۱تا ۳۱۴  

۲. ۲۷۰تا ۳۴۷

۲۸۰.۳ تا ۳۳۷

۲۶۰.۴ تا ۳۲۹

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩- کدام گزينه حدود مسئوليت « وکيل » را شامل مي شود؟

۱. گرفتن سوالات و رساندن آن به امام مهدي (ع )

2.فراهم کردن زمينه و آسان نمودن کارها براي کار و وظيفه نايب

3.حل مشکلات علمي و شرکت در بحث ها و مناظرات عقيدتي بود.

۴. آنها مسئوليت کلي و عمومي در سازمان داشتند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠- دومين نايب امام مهدي (ع )، که در حدود چهل سال عهده دار وظيفه نيابت بود؟

۱. عثمان بن سعيد العمري   

۲. حسين بن روح نوبختي

۳. محمد بن عثمان العمري   

۴. علي بن محمد سمري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام حسن (ع) : پيامبر خدا ( ص ) فرمود : هيچ بندهاي حقيقتا مؤمن نيست مگر اينكه نفس خود راشديدتر از محاسبه بين دو شريك و يا محاسبه مولا از بنده خود مورد محاسبه قراردهد .

عنــوان درس :( تاريخ زندگاني ائمه معصومين (ع

ترم دوم سال 92-91

عنــوان درس 🙁 تاريخ زندگاني ائمه معصومين (ع

رشته تحصيلي/کد درس :تاريخ -تاريخ اسلام ۱۲۲۹۰۴۰

ــــــــــ

١نخستين خون در اسلام ، توسط چه کسي ريخته شد؟

۱. مطعم بن عدي  ۲. سعد بن ابي وقاص  

۳. زيد بن حارثه   ۴. عمربن خطاب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢رسول خدا بعد از عقبه اول چه کسي را براي تعليم اسلام به اهالي مدينه ،  انتخاب نمود؟

۱محمد بن اسحاق  ۲. عبدالرحمن بن عوف   ۳. عباده بن صامت ۴. مصعب بن عمير  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣دليل ناتواني نسل مهاجران و انصار براي حل مشکلات بزرگ در رويدادهاي پس از رحلت پيامبر(ص ) درچه مسئله اي بود؟

۱. اختلافات ريشه اي   ۲. عدم آگاهي کافي 

۳. توجه  به تقسيم غنائم ۴.  عدم توجه به احکام شرعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤منطق سقيفه چه بود ؟

۱. مشارکت همه جانبه   ۲. مشورت

۳. روح قبيله اي  ۴. استحقاق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥چه کسي اختلاف طبقاتي را در جامعه اسلامي پايه گذاري کرد؟

۱. عمر   ۲. ابوبکر   ۳. عثمان   ۴. معاويه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦برابري مسلمانان در عطايا ، در کدام زمينه از سياست هاي انقلابي امام علي (ع ) بود؟

۱. حقوقي ۲. اجتماعي  ۳. اداري  ۴. مالي  

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧هدف معاويه از حفظ خطّه شام چه بود؟

۱. مقابله با مسيحيان روم ۲.عدم تسلط عراق بر شام

۳. جدا سازي آن ازسرزمين اسلامي  ۴. موضع جنگجوئي ومقاومت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨چه کسي فقيران شام را به شورش عليه عثمان بر مي انگيخت ؟

۱ابوذر   ۲. مالک اشتر ۳. عمار ياسر  ۴. محمد بن ابوبکر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩نخستين بار که مفهوم تشيع به اعتبار اينکه عقيده گروهي آگاه است ،تمرکز يافت وشکل روشني به خود گرفت در زمان کدام امام معصوم بود؟

۱. امام حسن (ع )   ۲. امام سجاد(ع )  ۳. امام محمد باقر(ع ) ۴.  امام جعفر صادق (ع )

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠– " اگر مقدمه واجب اهم ،متوقف بر حرام باشد، به دليل حرمت مقدمه ، نمي توان اجراي آن امر واجب را ترک کرد بلکه انجام دادن واجب اهم ،واجب است ،"مفهوم کدام اصطلاح زير است ؟

۱. رضيحه  ۲.  تزاحم ۳.  سهم اخيب ۴.  تقيٌه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١چه تفاوت تاريخي بين امام علي (ع ) با امام حسن (ع ) وجود داشت ؟

۱. دو رويي مردم نسبت به وقايع تاريخي در دوره دو امام   ۲. جايگاه تاريخي هر يک از آنان در ذهن مردم

۳. سياست مداري هر يک از آنان در ارتباط با معاويه   ۴. ايجاد شک وترديد به دو امام توسط کار گزاران معاويه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢جمله "مي ترسم نسل مسلمانان از روي زمين برداشته شود،پس برآن شدم  تا براي دين خبردهنده اي بماند" ازکدام امام (ع )است ؟

۱امام عسگري (ع )  ۲. امام صادق (ع )   ۳.  امام حسين (ع )  ۴. امام حسن (ع )  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣در دوره کدام امام ،مسلمانان با تجربه امام علي (ع ) به عنوان نمونه اعلا ي حکومت عدل اسلامي به سر بردند و دريافتندکه پيروزي بني اميه ، پيروزي اشرافيت جاهلي بوده که با رسول اکرم و يارانش دشمني داشته اند؟

۱. امام حسن (ع )   ۲. امام حسين (ع )   ۳. امام سجاد(ع )   ۴. امام محمد باقر(ع )

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤اگر در جامعه اسلامي ،انحراف (فرضي )خطري عليه اساس قاعده اسلامي محسوب شود وشامل معالم اسلامي و مشخص اسلامي گردد در چنين شرايطي چه اتفاقي مي افتد؟

۱.بايد با هدايت و راهنمايي امام و کمک مردم ،مشکل شود. ۲. برعهده جانشين معصوم است که مشکل را حل نمايد.

۳. مفهوم جهاد تحقق مي يابد.   ۴. امر جنگ تحقق مي يابد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥سياست بني اميه در سطح نظري چه بود؟

۱. از يبن بردن روحيه شهادت   ۲. زنده کردن اختلافات قبيله اي

۳. وارونه جلوه دادن ايدئولوژي اسلامي  ۴. تحريک احساسات مذهبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦جمله "دلهاشان باتوست و شمشيرهاشان برتو" خطاب به امام حسين (ع )، از چه کسي است ؟

۱. کميت اسدي  ۲. حبيب بن مظاهر  ۳. مسلم بن عقيل   ۴. فرزدق تميمي  

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧کدام گزينه از نتايج انقلاب امام حسين (ع ) است ؟

۱. اخلاق جديد ۲.پيروزي سياسي

۳. ازبين رفتن اختلافات طبقاتي   ۴. از بين رفتن روح مبارزه جوئي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨هدف از انقلاب مدينه چه بود؟

۱. خونخواهي امام حسين (ع )   ۲. انتقام از قاتلان امام حسين (ع )

۳. عليه حکومت ستمکار بني اميه ۴. رسوا کردن چهره واقعي بني اميه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩در زمان امام موسي کاظم (ع ) ،چه کسي از ياران امام به دستور ايشان وزير هارون الرشيد شد؟

۱. عبد الله بن يحيي بن خاقان ۲. حسين بن روح نوبختي

۳. فضل بن ربيع  ۴. علي بن يقطين

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠شعار "همانا دين خدا با عقول سنجيده نمي شود"،از کدام پيشواي معصوم برضد اهل رأي بود؟

۱. امام محمدباقر(ع )   ۲. امام جعفرصادق (ع ) ۳. امام رضا(ع ) ۴. امام هادي (ع )

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١ابوالفرج اصفهاني در کدام اثر خود به شرح متوقف ساختن فعاليت حرکت امام جعفر صادق (ع ) از سوي حکومت مي پردازد؟

۱. تاريخ عرب   ۲. جنبش هاي سرٌي   ۳. مقاتل الطالبين ۴.  اخبارالدول

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢امام جعفر صادق (ع ) کدام شهر را مرکز بزرگترين آموزشگاه اسلامي قرار داد؟

۱. مکه  ۲. يثرب   ۳. دمشق   ۴. شام

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣پس از شکست کدام جنبش ،امام جعفر صادق (ع )را اندوه فراوان گرفت ومردم رامسؤل کوتاهي در برابرآن قيام دانست ؟

۱. قيام توابين ۲. قيام مختار

۳. جنبش بني الحسن   ۴. جنبش يحيي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤فعاليت هاي پنهاني امام کاظم (ع ) به چه صورتي بود؟

۱. مقاومت منفي  ۲.رهبري قيام هاي مسلحانه

۳. درمان ناداني امت ۴. رفع شُبهات الحادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥از مهمترين و خطرناک ترين شورشهاي علوي  که عباسيان در زمان مامون با آن روبرو شدند ،کدام موردمي باشد؟

۱. حسين بن حسن افطس ۲. محمدبن ابراهيم الحسين

۳. زيد بن موسي  ۴. علي بن سعيد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦امام جواد(ع ) همزمان با دوره کدام خليفه عباسي بود؟

۱. معتصم  ۲. معتضد ۳.  متوکل  ۴.  منصور

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

٢٧–  مأمون از کدام  متفکر خواست پرسشي براي امام جواد(ع ) مطرح کند تا امام را ناتوان سازد؟

۱محمد بن عيسي ۲.  ابراهيم بن عباس ۳. يحيي بن هرثمه  ۴. يحيي بن ا کثم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨کدام امام معصوم براي پنهان داشتن کارها از نظر عباسيان ،از روش رمز استفاده مي کرد؟

۱امام جواد(ع )   ۲. امام کاظم (ع )  

۳امام هادي (ع ) ۴.   امام عسگري (ع )

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩عمر شريف امام مهدي (ع ) در پايان غيبت صغري چند سال بود؟

۱. ۷۶سال  ۷۴.۲ سال  ۶۳.۳ سال ۶۷.۴ سال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠دشوارترين کاري که امام حسن عسکري به عنوان پدر امام مهدي (ع ) متحمل آن بود و مسووليت آن را برعهده داشت ،کدام مورد است

۱. محافظت از امام مهدي (ع )در برابرگزندهاي دشمن   

۲قانع کردن مردم که زمان غيبت فرا رسيده است

۳درگيري با حکومت وقت تا امام مهدي (ع )پيدا نکنند.

۴. مقابله با برادرش جعفربن علي و خنثي کردن توطئه هاي او  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام حسین (ع) : عقل كامل نمي شود مگر با پيروي از حق .

عنــوان درس :( تاريخ زندگاني ائمه معصومين (ع

تابستان 94

عنــوان درس 🙁 تاريخ زندگاني ائمه معصومين (ع

رشته تحصيلي/کد درس :تاريخ -تاريخ اسلام , تاريخ ۱۲۲۹۰۴۰

ــــــــــ

١-نخستين خون توسط چه کسي در اسلام ريخته شد؟

۱. امام علي (ع ) ۲. ياسر عمار   ۳. عمرو بن عاص  ۴. سعدبن ابي وقاص

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢-اين سخن از کيست ؟"بيعت با ابوبکر اشتباهي بود که خداوند ما را از شرٌ آن محفوظ داشت "

۱. ابوذر غفاري  ۲. عمر بن خطاب  ۳. عثمان بن عفان ۴. سلمان فارسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣-در شوراي شش نفره چه کسي خود را در مقام بي طرفي قرار داده بود؟

۱. طلحه بن عبيدالله  ۲. زبير بن عــوام   ۳. عبدالرحمن بن عوف   ۴. سعد بن ابي وقّاص

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤-امام علي (ع ) زمام داري را به مرداني با چه صفاتي واگذار کرد؟

۱. اهل دين و عفت ۲. اهل تساهل و مدارا

۳. اهل شجاعت و دين  ۴. اهل قاطعيت و شجاعت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥-طلحه و زبير جنبش تمرٌد و سرپيچي از فرمان امام علي (ع ) را از کدام شهر سامان دادند؟

۱. کوفه   ۲. بصره   ۳. مدينه   ۴. دمشق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦-امام علي (ع ) چه مدٌت از بيعت با ابوبکر خودداري کردند؟

۱. يک سال ۲. يک هفته   ۳. سه ماه  ۴. شش ماه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧-حجر بن عدي به فرمان چه کسي کشته شد؟

۱. عبدالملک بن مروان   ۲. عبيداله بن زياد   ۳. معاويه بن ابي سفيان   ۴. يزيد بن معاويه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨-به چه کساني پاسبانان «زياد» مي گفتند؟

۱. حمراء  ۲. خوارج  ۳. شيعه   ۴. شکاکان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩-کدام يک از موارد زير از مفاد قرارداد صلح امام حسن (ع ) و معاويه نيست ؟

۱. واگذاشتن حکومت به معاويه   ۲. واگذاشتن حکومت پس از معاويه به امام حسن (ع )

۳. واگذاشتن حکومت پس از معاويه به شورا ۴. پرداخت ساليانه دو ميليون درهم به امام حسين (ع )

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠-کدام يک از افراد زير در بين کساني که امام حسين (ع ) را از جنگ با يزيد برحذر داشتند، نبود؟

۱. عبدالله بن عمر  ۲. عبدالله بن زبير   ۳. عمر بن لوذان   ۴. سعيد بن عاص

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١-نخستين کسي که از جبر سخن گفت و از آن دفاع کرد چه کسي بود؟

۱. حسان بن بلال  ۲. معاويه بن ابي سفيان  ۳. جهم بن صفوان   ۴. حسن بصري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢-قيام زيدبن علي (ع ) از کجا آغاز شد؟

۱. کوفه  ۲. مدينه  ۳. بصره  ۴. مکّه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣-کدام يک از ائمه اطهار(ع ) به عنوان دومين مؤسس مدرسه بزرگ اسلامي شناخته مي شود؟

۱. امام حسن (ع )   ۲. امام حسين (ع )  ۳. امام سجاد(ع )   ۴. امام باقر(ع )

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤-کدام امام (ع ) به شيعه شکل حقيقي داده و چارچوبي تفصيلي و دربرگيرنده براي آن ايجاد کرد؟

۱. امام باقر(ع )  ۲. امام صادق (ع ) ۳. امام علي (ع ) ۴. امام رضا(ع )

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- محل تدريس امام صادق (ع ) در کدام مکان مقدس واقع شده بود؟

۱. مسجد قبا   ۲. مسجدالحرام ۳. مسجد کوفه ۴. مسجد پيامبر(ص )

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦-کدام يک از افراد زير از شاگردان امام صادق (ع ) نيستند؟

۱. نعمان بن ثابت  ۲. اشعث بن قيس ۳. هشام بن سالم  ۴. مالک بن انس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧-امام موسي کاظم (ع ) با کدام خليفه عباسي هم روزگار بود؟

۱. مأمون  ۲. معتصم  ۳. متوکل  ۴. هارون

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨-واقعه فخ در دوران کدام امام (ع ) اتفاق افتاد؟

۱. امام صادق (ع )   ۲. امام کاظم (ع )

۳. امام رضا (ع )  ۴. امام حسن عسکري (ع )

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩-«زيد آتش افروز» در کدام شهر قيام کرد و خانه هاي عباسيان و طرفدارانشان را به آتش کشيد؟

۱. کوفه   ۲. بغداد   ۳. بصره   ۴. مدينه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠-کدام خليفه عباسي کوشيد بدگويي و دشنام به معاويه سنت معمول گردد؟

۱. مأمون  ۲. معتضد  ۳. منتصر  ۴. معــتز

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١-کدام امام (ع ) با وجود سن کودکي به مقام امامت رسيد؟

۱. امام جواد(ع )  ۲. امام هادي (ع )

۳. امام حسن عسکري (ع )  ۴. امام سجاد(ع )

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢-کدام خليفه عباسي فرمان ويران کردن مرقد مطهر امام حسين (ع ) را صادر کرد؟

۱. منتصر  ۲. واثــق  ۳. سفاح   ۴. متوکل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣-از دوران کدام امام (ع ) عباسيان سعي کردند با وارد کردن امام (ع ) به دستگاه حکومت ايشان را تحت مراقبت بگيرند؟

۱. امام جواد(ع ) ۲. امام رضــا(ع )  ۳. امام هادي (ع )   ۴. امام عسکري (ع )

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤-کدام يک از شخصيتهاي علمي زير، هم عصر امام حسن عسـگري (ع ) بود؟

۱. جـهم بن صفوان  ۲. مسلم بن شهاب زُهـري

۳. محمد بن ادريس شافعي   ۴. يعقوب بن اسحاق کنـدي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥-کدام يک از پيامبران (ص ) در کودکي به نبوت رسيدند؟

۱. موسي (ع )   ۲. ابراهيم (ع )   ۳. ذکريا(ع ) ۴. يحيي (ع )

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦- آخرين نفر از نواب چهارگانه امام مهدي (عج ) کدام مورد مي باشد؟

۱. عثمان بن سعيد العمري ۲. علي بن محمد سمري

۳. محمد بن عثمان العمري   ۴. حسين بن روح نوبختي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧-امام علي (ع ) در خطبه «قاصعه » از چه چيزي سخن مي گويد؟

۱. نزديکي و پيوستگي خود با پيامبر(ص )   ۲. پيمان شکني اصحاب جمل

۳. آينده حکومت اسلامي  ۴. خلفاي راشدين

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨- در دوران کدام امام (ع ) حکومت از امويان به عباسيان منتقل شد؟

۱. امام سجاد (ع )  ۲. امام باقر(ع ) ۳. امام صادق (ع )  ۴. امام کاظم (ع )

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩-پيامبر(ص ) در پي آزار و اذيت شديد مکيان ، براي تبليغ کدام شهر را انتخاب کردند؟

۱. طائف   ۲. قطيف  ۳. جدٌه   ۴. يثرب

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠-پيامبر(ص ) چه کسي را از مکه براي تعليم مسلمانان به مدينه فرستاد؟

۱. عبدالرحمن بن عوف   ۲. عبدالله بن مسعود ۳. مصعب بن عمير ۴. زيـد بن ثابت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام سجاد (ع) : بار خدايا اگر آن ابرها را براي عذاب و كيفر برانگيخته اي و از روي خشم ( دور ساختن رحمتت از ما ) فرستاده اي پس ما از خشمت به تو پناه مي بريم ، و براي درخواست عفو و گذشتت به درگاه تو زاري مي كنيم ، پس خشم را به كفار بگردان ، آسياي عذابت را بر آنان كه جز تو را مي پرستند به گردش درآور