آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

تاریخ تصوف ۱ کد 1220147

نام درس: تاريخ تصوف (۱) بدون پاسخ

نیمسال دوم 87-88

با ارسال جواب سوالات کمک مهمی در تکمیل مطالب دانشگاه پیام نور و همیاری دانشجویان انجام دهید.

نام درس: تاريخ تصوف (۱) 

رشته/ کد درس:الهيات ( اديان و عرفان ) ١٢٢٠١٤٧ 

ــــ 

۱. کداميک از پژوهشگران بر اين باور بوده است که تصوف اسلامي ريشه در دين زرتشتي دارد؟ 

   الف . ماکس هورتن  ب . هارتمان   ج . فون کرمر   د. ثالوک 

۲. از ديدگاه عرفا علم اليقين و عين اليقين به ترتيب , خاص چه گروه هايي مي باشد؟ 

   الف . اصحاب علوم , اصحاب عقول   ب . اصحاب عقول , عارفان 

   ج . عارفان , اصحاب علوم  د. اصحاب عقول , اصحاب علوم 

۳. لفظ صوفي از چه کلمه اي مشتق شده است ؟ 

   الف . صفه   ب . صفا   ج . صوف   د. صفي 

۴. عامل اصلي پيدايش تصوف در ميان مسلمانان چه بود؟ 

   الف . عشق به خدا  ب . خوف از خدا 

   ج . افراط در عبادت  د. شرايط اجتماعي قرن اول و دوم هجري 

۵. کداميک ازعرفا, تصوف را از زهد به سوي عشق سوق داد؟ 

   الف . حلاج  ب . حسن بصري   ج . جنيد   د. رابعه 

۶. اولين کسي که در ميان مسلمين به نام صوفي مشهور شد؟ 

   الف . ابوهاشم کوفي   ب . ابراهيم ادهم  ج . حسن بصري   د. حارث محاسبي 

۷. سلسله کداميک از صوفيان را ام السلاسل مي خوانند؟ 

   الف . بايزيد بسطامي   ب . حلاج  ج . معروف کرخي  د. ذوالنون مصري 

۸. کداميک تعاليم نوافلاطوني را وارد تصوف کرد؟ 

   الف . ذوالنون مصري  ب . جنيد بغدادي  ج . بايزيد بسطامي   د. حلاج 

۹. سخنان حکيم ترمذي در چه موضوعي تا حدي منشأ تعاليم ابن عربي بوده است ؟ 

   الف . عشق  ب . احوال   ج . ولايت  د. فنا و بقا 

۱۰. کتاب طاسين الازل را چه کسي نوشته است ؟ 

   الف . حلاج  ب . حکيم ترمذي   ج . ذوالنون مصري  د. حارث محاسبي 

۱۱. کداميک شريعت را براي کسي که به حقيقت رسيده باشد زايد مي شمرد؟ 

   الف . خواجه عبدالله انصاري  ب . شيخ احمد جام 

   ج . بايزيد بسطامي   د. ابوسعيد ابوالخير 

۱۲. کتابهاي اسرار التوحيد و فردوس المرشديه به ترتيب دربارة چه شخصيت هايي نوشته شده اند؟ 

   الف . ابوالحسن خرقاني , ابوسعيد ابوالخير   ب . بايزيد بسطامي , محمد ابن خفيف 

   ج . ابوسعيد ابوالخير, ابواسحاق کازروني  د. حلاج , عين القضات همداني 

۱۳. زبده الحقايق و شکوي الغريب را چه کساني تاليف کرده اند؟ 

   الف . عين القضات , حلاج   ب . ابوحامد غزالي , احمد غزالي 

   ج . عين القضات , عين القضات   د. حلاج , عين القضات 

۱۴. شيخ ولي تراش لقب چه کسي است ؟ 

   الف . شيخ احمد جام   ب . نجم الدين کبري  ج . مجدالدين بغدادي   د. نجم الدين رازي 

۱۵. طريقة چه کسي در عشق به مظاهر, مورد انکار مشايخ عصر بود؟ 

   الف . روزبهان بقلي  ب .اوحدالدين کرماني  ج . شاه نعمت ا… ولي   د. احمد غزالي 

۱۶. سلسلة سهرورديه را چه کسي به هند برد؟ 

   الف . فخرالدين عراقي  ب . پيرجمالي اردستاني   

   ج . بهاءالدين زکريا مولتاني  د. نظام الدين اولياء 

۱۷. از ميان سلسله هاي نشأت يافته از سهرورديه به ترتيب کداميک در آسياي صغير و ايران شهرت يافتند؟ 

   الف . زينيه , جماليه   ب . روشنيه , زينيه  ج . خلوتيه , جماليه  د. روشنيه , خلوتيه 

۱۸. مشهورترين سلسله هاي صوفيه در آسياي صغير در کدام گزينه ذکر شده اند؟ 

   الف . مولويه , خلوتيه   ب . بکتاشيه , زينيه   ج . بکتاشيه , جلاليه   د. مولويه , بکتاشيه 

۱۹. قوال و سماع توسط کداميک از مشايخ صوفيه رواج يافت ؟ 

   الف . بايزيد بسطامي   ب . ابوسعيد ابوالخير  ج . مولوي   د. احمد غزالي 

۲۰. قديمي ترين رساله دربارة ملامتيه را چه کسي تأليف کرده است ؟ 

   الف . عبدالرحمن سلمي  ب . نجم الدين رازي   ج . محمدبن منوٌر   د. خواجه عبدا… انصاري 

۲۱. از نظر صوفيه قلب و سرٌ به ترتيب محل چه چيزهايي است ؟ 

   الف . محبت , مشاهده   ب . معرفت , محبت  ج . مشاهده , معرفت  د. معرفت , مشاهده 

۲۲. صوفيه واردي غيبي را که از جانب حق بر سالک در مي رسد و دوام نداردچه مي نامند؟ 

   الف . مقام   ب . حال   ج . جمع  د. جمع الجمع 

۲۳. طريقه مجذوب سالک را چه مي نامند؟ 

   الف . ترقّي   ب . تدّني   ج . تدّلي  د. تقرٌب 

۲۴. فيض اقدس در انديشة ابن عربي به چه معناست ؟ 

   الف . ثبوت اعيان   ب . ظهور اعيان ثابته از عالم معقول به عالم محسوس 

   ج . تجلي ذات الهي در صور ممکنات  د. الف و ج 

۲۵. در فلسفة اشراق منشأ و مبدأ تمام حرکات عالم چيست ؟ 

   الف . نور  ب . نيرو   ج . عقل اول   د. جوهر اوليه 

۲۶. در کدام گزينه نام مؤلف کتاب همراه آن ذکر شده است ؟ 

   الف . عوارف المعارف , نجم الدين رازي   ب . طريق الحقايق , حاج نائب الصدر 

   ج . مرصاد العباد, عزالدين محمود کاشاني   د. مصباح الهدايه , عزالدين محمود کاشاني 

۲۷. شعر صوفيانة فارسي در چه زماني و توسط چه کسي رواج يافت ؟ 

   الف . اواخر قرن پنجم , سنائي  ب . اوايل قرن پنجم , ابوسعيد ابوالخير 

   ج . اواخر قرن پنجم , ابوسعيدي ابوالخير  د. اوايل قرن ششم , سنائي 

۲۸. اولين منظومة مهم صوفيه در بيان حالات ومعاملات عرفا کدام است ؟ 

   الف . منطق الطير  ب . سيرالعباد   ج . حديقه الحقيقه   د. کنزالعارفين 

۲۹. مؤسس کداميک از طريقت هاي صوفيه داعية مهدويت داشت ؟ 

   الف . بکتاشيه   ب . ذهبيه  ج . جماليه   د. نوربخشيه 

۳۰. شعر تعليمي صوفيه بيشتر در چه قالبي سروده شده است ؟ 

   الف . مثنوي   ب . غزل   ج . رباعي و دوبيتي  د. قصيده
ــــ

امام صادق (ع) : از حضرت صادق – عليه السلام – درباره قول خداي تعالي " رحمان بر عرش استوا دارد " سؤال شد . حضرت فرمود : او بر همه چيز مسلط است چيزي به او نزديكتر از چيز ديگري نيست .

نام درس: تاريخ تصوف (١) بدون پاسخ

نیمسال اول 88-89

نام درس: تاريخ تصوف (١)   

رشته/ کد درس:الهيات (اديان و عرفان )1220147 

امام علي (ع ): برتري مردم به يکديگر، به دانش ها و خردهاست ؛ نه به ثروت ها و تبارها.

ــــ 

١. اساس طريقه عرفان از جهت نظري بر چيست ؟ 

   الف . ترک رسوم و آداب قشري و ظاهري   

  ب . اعتقاد به امکان ادراک حقيقت از طريق علم حضوري و اتحاد عاقل و معقول 

   ج . تمسک به زهد و رياضت و گرايش به عالم درون   

  د. اشتراک و شباهت در بين اقوام گوناگون جهان 

٢. کدام يک از انديشمندان به تأثير عقايد مسيحيت در تصوف اسلامي اشاره کرده است ؟ 

   الف . هارتمان  ب . ونسينک   ج . نيکلسون   د. بلوشه 

٣. حکمت افلاطون بيشتر از چه جهت مشهور و معروف است ؟ 

   الف . اشتمال بر عرفان   ب . تأليف اولين کتب عرفاني   ج . اعتلاي عرفان يوناني   د. پايه ريزي عرفان عملي 

٤. کامل ترين نمونه ادبي عرفان يهودي چيست و اساس آن بر چه پايه اي استوار است ؟ 

   الف . تلمود- اعتقاد به معاد و بازگشت به سوي ذات جهان  ب . مجموعه کبالا گ اعتقاد به ظهور و تجلي الهي و فيوضات رباني 

   ج . حکمت سليمان گ نفحه الهي مؤثر و نافذ در اشيا   د. پاتنجلي گ بحث پيرامون امور ماوراء الطبيعه و نيکي و ايثار 

٥. اساس تفکر انديشمنداني که قائل به وحدت وجودند چيست ؟ 

   الف . در معرفت و در عمل رياضت تنها راه رسيدن به حق است . 

   ب . تنها راه رسيدن به خداوند رهايي انسان از تقيدهايي است که شريعت  متکلمان پديد آورده است . 

   ج . بين انسان و خدا هيچ راه نيست نه به طريق طول و نه به طريق عرض . 

   د. نفس انسان از راه محو هستي و فناي در حق به مبدأ خويش متصل مي شود. 

٦. در نظر صوفيه آنچه انسان را به خدا راه مي نمايد کدام است ؟ 

   الف . خود خداوند  ب . عقل   ج . علم  د. معرفت 

٧. زبان ادبي اشعار عاشقانه صوفيه از کدام آرايه و صفت ادبي سرشار است ؟ 

  الف . کنايه   ب . تمثيل  ج . تشبيه  د. مجاز و استعاره 

٨. بر اساس نظر قدماي صوفيه و قاعده اشتقاق واژه %صوفي% از کدام ريشه و معني گرفته شده است ؟ 

   الف . سوفا- حکمت  ب . صفا- پاکي و طهارت  ج . صوف – پشم  د. صفه – سکوي مسجد مدينه 

٩. نقطه انعطاف تصوف که در آن تمايل زهد خشک مبتني بر خوف به معرفت همراه با عشق تبديل شد بـا ظهـور کـدام صـوفي برجسـته

محقق گرديد؟ 

   الف . رابعه   ب . حسن بصري  ج . ابراهيم ادهم  د. سفيان ثوري 

١٠. سَر حلقه شهداي صوفيه که بود؟ 

   الف . سري سقطي   ب . جنيد بغدادي   ج . حلّاج   د. ابوبکر شبلي 

١١. کدام گزينه درباره فيلسوف بزرگ ، ابوحامد محمد غزالي، صحيح است ؟ 

   الف . پس از تحقيق بسيار دريافت شريعت و مذهب تنها راه نجات از ترديد و گمراهي است . 

   ب . حيثيت و نفوذ معنوي او سبب مزيد اعتبار تصوف گرديد. 

   ج . سرگذشت سفر روحاني او در کتاب کيمياي سعادت آمده است . 

   د. کتاب احياء علوم الدين او در واقع خلاصه اي از کيمياي سعادت است . 

١٢. چرا %نجم الدين کبري% به لقب %طامه کبري% مشهور گرديد؟ 

   الف . در مناظره قوي دست بود  ب . بسياري از مشايخ بزرگ را تربيت کرد 

   ج . پايه گذار طريقت کبرويه بود  د. مقام او در بين مشايخ هم عصرخود از ديگران بالاتر بود 

١٣. کدام يک از سلسله هاي صوفيه مدتي دراز تکيه گاه عمده عرفان در ايران و هند گرديد؟ 

   الف . شاذليه  ب . جلاليه  ج . نعمت اللهي   د. سهرورديه 

١٤. عوايد خانقاه ها از کجا تأمين مي شد؟ 

   الف . سعي و مجاهده مريدان و مرشدان  ب . نذرها، اوقاف ، صدقات 

   ج . هديه و بخشش سلاطين عصر   د. کشاورزي، معاملات ، رياضات 

١٥. تفاوت عمده صوفيه با فرقه ملامتيه در چيست ؟ 

   الف . صوفي از قبول عوام اجتناب مي ورزد در حالي که ملامتي به هم نشيني عامه علاقمند است . 

   ب . صوفيه بناي کار را بر مراقبت نفس مي نهاده اند ولي ملامتيه نفس را نيست مي انگاشته اند. 

   ج . صوفي از اظهار زهد ابايي ندارد ولي ملامتي اظهار زهد را دليلي بر حمل و ريا بر مي شمرد. 

   د. ظاهر صوفي نشان دهنده باطنش نيست ولي ظاهرملامتي از باطن او حکايت مي کند. 

١٦. کدام امر صوفيه را با امور و اسرار نفس انسان آشنايي داده است ؟ 

   الف . توجه به احوال و مقامات  ب . مراقبت در احوال قلب و روح   

   ج . اتصال و اتحاد با حق  د. مجاهدت ، خلوت و رياضت 

١٧. منظور از اصطلاح %جمع الجمع % در بين صوفيه چيست ؟ 

   الف . جمع بين جمع و تفرقه   ب . جمع کردن خاطر و دوري از پريشاني و فراموشي 

   ج . بالاترين مقام جمعيت خاطر  د. استهلاک تام در حق 

١٨. شيوه کتابت ابن عربي در کتاب فصوص الحکم چگونه است ؟ 

   الف . استفاده از اصطلاحات عامه جهت در دسترس بودن تفسير کتاب 

   ب . تفسير آيات و احاديث با تکيه بر تشبيه و استعاره 

   ج . تأويل و پرورش متن آيات و احاديث 

   د. ارائه جامع ترين تعاريف صوفيانه در باب وحدت وجود 

١٩. کدام گزينه در باب نظريات محيي الدين ابن عربي صحيح است ؟ 

   الف . تصوف را به نوعي فلسفه تبديل کرده است   ب . فلسفه او تلفيقي از عقايد معتزله و عرفان زرتشتي است 

   ج . به نظر او عالم وجودي مستقل و حقيقي است  د. به نظراو وجود خالق از مخلوق جداست 

٢٠. ميراث حکمت اشراقي پس از سهروردي بار ديگر به وسيله چه کسي احيا گرديد؟ 

   الف . ملا محسن فيض کاشاني  ب . عبدالرزاق لاهيجي   ج . ميرداماد  د. قطب الدين شيرازي 

٢١. کتاب معارف بهاء ولد از حيث اسلوب بيان کدام شيوه ادبي را به ذهن متبادر مي سازد؟ 

   الف . سور رئاليسم  ب . رئاليسم  ج . ناتوراليسم  د. رمانتيسم 

٢٢. جامع ترين تأليف قدماء صوفيه در باب عقايد و اصول اين قوم کدام کتاب است ؟ 

   الف . نفحات الانس   ب . رساله قشيريه   ج . حليه الاوليا   د. عوارف المعارف 

٢٣. از نظر مولانا مؤثرترين عامل در تهذيب نفس چيست ؟ 

   الف . شريعت   ب . طريقت  ج . محبت   د. حقيقت 

٢٤. شعر صوفيانه فارسي مقارن با کدام سده و به وسيله چه کسي در خراسان رواج تمام يافت ؟ 

   الف . قرن هفتم – مولوي   ب . قرن ششم – عطار 

   ج . قرن ششم – ابن فارض  د. قرن پنجم – ابو سعيد ابوالخير 

٢٥. در ادب صوفيه براي شعرهاي تعليمي بيشتر از کدام قالب استفاده مي شده است ؟ 

   الف . غزل  ب . قطعه  ج . مثنوي  د. دوبيتي 

٢٦. منظومه جام جم اوحدي در چه زمينه  سروده شده و شاعر در آن به تقليد از چه کسي مي پردازد؟ 

   الف . غزل عارفانه – مولانا  ب . تعليمي صوفيانه – سنايي  ج . قصايد توصيفي- عطار  د. مثنوي بزمي- نظامي 

٢٧. کدام عبارت از زمره انتقادات فقها و متکلمين بر صوفيه است ؟ 

   الف . صوفيه بين شريعت و حقيقت تفرقه قائل شده اند   

   ب . صوفيه به باطن شريعت بيش از ظاهر آن اهميت مي دهند 

   ج . صوفيه به امور واجب و مستحب به يک چشم مي نگرند   

   د. صوفيه معتقدند سالک به هر درجه از تقرب هم که برسد تکليف از او ساقط نيست 

٢٨. کدام يک از فرقه هاي صوفيه جهت نفوذ و تأثير فراوان در نشر اسلام و در آفريقا کوشيدند؟ 

   الف . قادريه  ب . سنوسيه  ج . شطاريه   د. بکتاشيه 

٢٩. کدام گزينه درباره فتيان يا اهل اخوّت صحيح است ؟ 

   الف . از دسته طبقه خواص بودند  

   ب . در دستگيري از ديگران آداب و رسوم خاصي را به کار نميبستند 

   ج . طبقه خاصي از عوام بودند   

   د. در نزد صوفيه مقبول و محبوب بودند 

٣٠. کدام يک از سلسله هاي صوفيه هند  ارتباط با حکام را نه تنها جايز بلکه واجب شمرده اند؟  

   الف . فردوسيه  ب . سهرورديه  ج . چشتيه   د. نقشبنديه
ــــ

نام درس: تاريخ تصوف ١ بدون پاسخ

نیمسال دوم 88-89

با ارسال جواب سوالات کمک مهمی در تکمیل مطالب دانشگاه پیام نور و همیاری دانشجویان انجام دهید.

نام درس: تاريخ تصوف ١   

رشته/ کد درس: الهيات ت اديان و عرفان ١٢٢٠١٤٧   

امام علي (ع ). شرافت به خرد و ادب است نه به دارايي و نژاد. 

ــــ 

١.طريقه ي معرفت صاحب نظران در کشف حقيقت بيشتر بر چه امري مبتني است ؟

  الف . عقل و استدلال   ب . ذوق  و اشراق   ج . دليل و برهان  د. درک و شهود 

۲. « ماکس هورتن » تأثير آراء هندوان و مذاهب برهمنان را در سخنان کدام يک از بزرگان تصوف ايراني روشن و قوي يافته است ؟

  الف . روزبهان بقلي  ب . ابراهيم ادهم   ج . بايزيد بسطامي   د. شبلي 

۳. کدام يک از محققان تأثير عقايد مسيحي را در تصوف اسلامي نشان داده اند؟

  الف . تورآندرا  ب . کرمر   ج . ثالوک   د.نيکلسون 

۴. منشأ واقعي تصوف اسلامي چيست ؟

  الف . احاديث قدسي   ب . سلوک و منش پيامبر (ص )   

  ج . اسلام و قرآن  د. روش مسلمانان صدر اسلام 

۵. کدام دانشمند ايراني کتاب « پاتنجلي » را که از مآخذ عمده ي مذاهب و اديان هندي است به مسلمانان شناسانده است ؟

  الف . ابوعلي سينا   ب . زکرياي رازي   

  ج . خواجه نصيرالدين طوسي  د. ابوريحان بيروني 

۶. عارف مسلمان براي آن که قلب خويش را از کدورت هاي نفساني و جسماني تصفيه کند کدام راه را بر مي گزيند؟

  الف . غالباً متابعت شريعت را در عبادات واجب مي داند 

  ب . از اهل جماعت جدا مي شود و به انزوا و خلوت مي پردازد 

  ج . مجاهدت هاي فردي و انواع رياضت هاي دشوار را بر مي گزيند 

  د. اغلب به اعمال قلبي و مقامات باطني توجه دارد 

۷. زباني که در اشعار عاشقانه ي عارفان استفاده مي شود از کدام يک از آرايه هاي ادبي مشحون است ؟

  الف . تشبيه   ب . مجاز و استعاره   ج . تمثيل   د. کنايه 

۸. مهم ترين نظريه در باب ريشه ي کلمه ي صوفي که قدماي صوفيه نيز آن را نقـل کـرده و قاعـده ي اشـتقاق هـم بـا آن موافقـت دارد

چيست ؟

  الف . لفظ صوفي مشتق از کلمه ي صفاست 

  ب . صوفي به صفه – مسجد مدينه – منسوب است 

  ج . صوفي منسوب به سوفاي يوناني و به معناي حکمت است 

  د. صوفي از صوف به معني پشم گرفته شده است 

۹. در زمان کدام يک از خلفاي عباسي ، صوفيه حتي در بغداد نيز مجالسي داشته اند؟

  الف . هارون الرشيد   ب . المستعصم  ج . مأمون  د. المقتدربالله 

۱۰. در نزد يونانيان لقب " گوشه نشينان " به چه کساني اختصاص يافته بود؟

 

۱۱. در قرن چهارم و پنجم ، کدام يک از شهرهاي ايران ، روز بازار تصوف شده بودند؟

  الف . فارس و خراسان   ب . خراسان و اصفهان 

  ج . فارس و عراق عجم   د. شيراز و طوس 

۱۲. در کدام دوران تاريخي ، سلسله ها و طريقت هاي گوناگون مورد توجه سلاطين وقت و مردم عامه بودند؟

  الف . تيموري   ب . سلجوقي  ج . صفوي  د. تاتار و مغول 

۱۳. چه عاملي منتهي به پيدايش دو سلسله ي نوربخشيه و ذهبيه گرديد؟

  الف . وصيت خواجه اسحاق ختلاني مبني بر پيدايش سلسله اي جديد موسوم به سلسله الذهب 

  ب . اختلاف بر سر جانشيي ن خواجه اسحاق ختلاني 

  ج .عدول سلسله نوربخشيه از احکام و فرامين خليفه ي صاحب رخصت 

  د. آميزش خلفاي ذهبيه با حکام وقت و تنفر مشايخ نوربخشيه از اين امر 

۱۴. "طيفوريه " به پيروان کدام يک از مشايخ تصوف اطلاق مي شده است ؟

  الف . جنيد بغدادي   ب . حکيم ترمذي  ج . بايزيد بسطامي   د. حمدون قصار 

۱۵. هدف تربيت در نزد صوفي چيست ؟

  الف . رسيدن به خدا   ب . مقام انسان کامل   ج . درک مقام اوليا  د. دستيابي به کرامت 

۱۶. تعريف صحيح "روح " از نظر صوفيه چيست ؟

  الف . لطيفه اي است روحاني محل محبت  ب . لطيفه اي است روحاني محل معرفت 

  ج .لطيفه اي است روحاني محل مشاهده   د. لطيفه اي است روحاني محل قلب 

۱۷. فرضيه ي " انسان کامل " صوفيه از تأثير و نفوذ عقايد کدام يک از آرا و مذاهب بر کنار نيست ؟

  الف . مانوي  ب . يهودي   ج . زرتشتي  د. مسيحي 

۱۸. بنا به عقيده ي صوفيه منظور از "فنا "چيست ؟

  الف . فناي ذات  ب . فناي صفات بشريت  ج . فناي صورت  د. فناي فعل 

۱۹. در ميان عرفا اولين کسي که وحدت وجود را اساس تعليم و نظريه ي خويش قرار داد که بود؟

  الف . بايزيد بسطامي   ب . حلاج  ج . ابن عربي   د. ابراهيم ادهم 

۲۰. ناشر و وارث حکمت فيثاغورثيان و نو افلاطونيان در عالم اسلام چه کساني بودند؟

  الف . اسماعيليان  ب . اخوان الصفا  ج . باطنيه  د. حروفيه 

۲۱. کدام يک از تأليفات صوفيه از حيث اسلوب بيان ، شيوه ي ادب سور رئاليسم را به خاطر مي آورد؟

 الف . تمهيدات عين القضاه  ب . لمعات عراقي  ج . لوايح جامي   د. معارف بهاء ولد 

۲۲. کدام کتاب دايره المعارفي از تاريخ و معارف صوفيه در قرن پنجم محسوب مي گردد؟

  الف . التعرف  ب . حلية الاوليا  ج . سوانح  د. اسرار التوحيد 

۲۳. جامع ترين تأليف قدماء صوفيه در باب عقايد و اصول و مبادي آن قوم کدام است ؟

۲۴. کدام يک از کتب زير در زمره ي مآخذ عطار در تأليف " تذکره الاوليا" به شمارمي آيد؟

  الف . عوارف المعارف  ب . مرصاد العباد   ج . کشف المحجوب   د. مصباح الهدايه 

۲۵. صوفيه براي تعليم و تقرير مبادي خويش کدام قالب ادبي را بر گزيده اند؟

  الف . مثنوي  ب . غزل   ج . رباعي  د. قصيده 

۲۶. صوفيه اغلب براي اجتناب از شهرت چه مي کردند؟

  الف . از قبول مسئوليت زن و فرزند مي گريختند 

  ب . به کسب و کار بي توجه بودند 

  ج . تنها با توشه توکل به قطع باديه مي پرداختند 

  د. در گمنامي سفر مي کردند 

۲۷. لباس پاره و پينه دار صوفيه چه ناميده مي شد؟

  الف . مصطبه   ب . رکوه   ج . مرقعه  د. پشمينه 

۲۸. کدام يک از فرقه هاي صوفيه در نشر و ترويج اسلام در آفريقا بسيار کوشيده اند؟

 الف . قادريه  ب . قلندريه   ج . ملامتيه   د. نقشبنديه 

۲۹. کدام يک از تأليفات امام محمد غزالي ماجراي سرگشتگي هاي روحاني او را بيان مي کند؟

  الف .   ايميک  ي سعادت   ب . المنقذ من الضلال 

  ج . احياء علوم الدين   د. غزالي نامه 

۳۰. مرشد کامل و صوفي اعظم لقب کدام يک از مشايخ صفويه است ؟

  الف . شيخ صفي الدين   ب . جنيد   ج . اسماعيل  د. حيدر
ـــ

نام درس: تاريخ تصوف (١) بدون پاسخ

نیمسال اول 90-91

با ارسال جواب سوالات کمک مهمی در تکمیل مطالب دانشگاه پیام نور و همیاری دانشجویان انجام دهید.

نام درس: تاريخ تصوف (١)  

رشته/ کد درس:الهيات و معارف اسلامي گ اديان و عرفان (چندبخشي) (١٢٢٠١٤٧) 

ــــ

١. از نظر «فون کرمر» حارث محاسبي و ذوالنون مصري از مظاهرتأثير………………..برتصوف اسلامي مي باشند. 

   الف . آراء هندوان  ب . آيين مجوسي 

   ج . رهبانيت مسيحي  د. عنصر هندي و بودايي 

٢. کدام گزينه درست است ؟ 

   الف . آيين شمن در آسيا تحت تأثير آيين هاي هندي و ايراني است . 

   ب . مخزن عرفان بودايي ، حکمت ودانتا است . 

   ج . همۀ محققان به وجود «عرفان بودايي» تأکيد دارند . 

   د. در ميان پرستندگان توتم هيچ گونه عرفاني مشاهده نشده است . 

٣. کدام گزينه دربارة «فيلون يهودي» درست است ؟ 

   الف . حکمت نوافلاطونيان برعرفان او تأثير نهاد . 

   ب . از نظر او نجات واقعي انسان از طريق معرفت به حلول خدا در اوست . 

   ج . از اهالي آتن در يونان قديم بود . 

   د. آمونيوس ساکاس استاد فلوطين بوده است . 

٤. عرفان شرقي قبل از عهد عيسي چه نام دارد؟ 

   الف . عرفان ربانيم   ب . عرفان گنوسي 

   ج . عرفان مکتب اسکندريه  د. عرفان مجوسي 

٥. صوفي سالک پس از کدام مقام به مقام ورع مي رسد ؟ 

   الف . توبه  ب . مجاهده   ج . زهد  د. فقر 

٦. معرفت صوفي بر چه چيز مبتني است ؟ 

   الف . عبادات و معاملات  ب . جوارح ظاهر 

   ج . اعمال و اطوار قلب   د. عقل و قلب 

٧. کدام گزينه درست است ؟ 

   الف . در قرن سوم پشمينه پوشي شعار زهاد و صوفيه بود . 

   ب . تنها فقها به انکار پشمينه پوشان مي پرداختند. 

   ج . از نظر فقها تنها ياران پيامبر پشمينه پوش بوده اند . 

   د. از نظر مأمون ، پشمينه پوشان براي خلافت خطرناک بودند . 

٨. کدام گزينه دربارة اصحاب صفه درست است ؟ 

   الف . گروهي از انصار بودند که گاهي تعدادشان به چهارصد تن مي رسيد . 

   ب . اغلب ديگران را از حال فقر خويش مطلع مي کردند . 

   ج . آنان تنها در گرايش به زهد ، برخلاف قرآن عمل نموده اند . 

   د. بسياري از آنها با اينکه فقير نبودند، زاهدانه مي زيسته اند . 

٩. عبارت زير دربارة کدام يک از صوفيه آمده است ؟ 

   « وي در فصاحت ، شهرت و آوازه اي بي مانند داشت و از اين حيث بعضي او را با حجاج بن يوسف مقايسه مي کردند .» 

   الف . حاتم اصم   ب . بهلول مجنون 

   ج . رابعه عدويه   د. حسن بصري  

١٠. کدام گزينه درست است ؟ 

   الف . سفيان ثوري رباخواري بود که بدست حسن بصري توبه کرد . 

   ب . ابراهيم ادهم در حلال و حرام داناترين مردم روزگار بود . 

   ج . اولين کس از قدماي صوفيه که آثاري از او به جاي مانده حارث بن اسد محاسبي بود . 

   د. ابوبکر شبلي صوفي نامداري بود که به سبب موافقت با حلاج ، با او اعدام شد . 

١١. عبارت زير از کيست ؟ 

   « از محبت رحمان پرواي عداوت شيطان ندارم .» 

   الف . رابعه  ب . حلاج   ج . عين القضاة  د. احمد غزالي 

١٢. حاصل عمدة «سياحت و سلوک عارفانه » و سرگذشت «سفر دراز روحاني» ابو حامد غزالي به ترتيب در کدام کتابها آمده

است ؟ 

   الف . اسرارالتوحيد و سوانح   ب . احياءعلوم الدين و المنقذ من الضلال 

   ج . زبدة الحقايق و تمهيدات  د. حالات و سخنان و شکوي الغريب  

١٣. «ژنده پيل » شهرت کدام يک از مشايخ خراسان است ؟ 

   الف . مجدالدين بغدادي   ب . شيخ ابوسعيد ميهنه 

   ج . خواجه عبدالله انصاري  د. شيخ احمد جام 

١٤. کدام گزينه درست است ؟ 

   الف . اوحدالدين کرماني، شيخ الشيوخ بغداد بود . 

   ب . ظاهراً شيخ صفي از نژاد کرد بود نه از سادات 

   ج . شيخ صفي در ايام جواني ملازم درگاه ارغون مغول بود . 

   د. علاءالدوله سيدي از اهل حلب بود که در سمنان مي زيست . 

١٥. عبارت «بي شرع » در تصوف اشاره به چه چيز دارد؟ 

   الف . سلسله هايي بي ترتيب و گاه مشتي فقير منسوب به مقابر برخي از مشايخ بودند .  

   ب . سالکي که بدون تربيت يکي از مشايخ مرشد به سلوک مي پرداخت . 

   ج . سالکي که به هيچ خانقاهي نمي رفت و مريدي فرمانبردار او نبود . 

   د. سلسله اي که به بيعت و خلافت «سجاده نشين » عقيده نداشت . 

١٦.کدام گزينه درست است ؟ 

   الف . قادريه در کار رياضت بسي تندروتر از رفاعيه اند . 

   ب . طريقۀ قادريه را بهاءالدين زکرياي مولتاني به هند برد . 

   ج . طريقه هاي جلاليه و جماليه از سهرورديه نشأت يافته اند . 

   د. در آسياي صغير دو سلسلۀ مهم بيشتر شهرت يافتند، مولويه و کبرويه . 

١٧. کدام گزينه درست است ؟ 

   الف . پيروان حمدون قصار در عصر وي به نام ملامتيه معروف بوده اند . 

   ب . گفته اند هر جا «قطب » قدم نهد زير پايش سبزه رويد . 

   ج . قوّالي و سماع در خراسان بوسيلۀ ابوسعيدابوالخير رواج يافت . 

   د. صوفي کش لقب محمدحسين رونق کرماني صاحب «رسالۀ خيراتيه » است . 

١٨. از نظر فقها، «قبول آن مستلزم قول به مجانست خالق و خلق و احتياج ذات باري به محل است » . 

   الف . اتحاد  ب . وحدت وجود 

   ج . وحدت شهود   د. حلول 

١٩. اولين کسي که وحدت وجود را اساس تعليم ونظريۀ خويش قرار داد چه کسي است ؟  

   الف . بايزيد بسطامي  ب . محي الدين عربي  

   ج . حلاج  د. ابن فارض مصري 

٢٠. کدام گزينه درست است ؟ 

   الف . فخرالدين عراقي و ابن تيميه ، ابن عربي را ستوده اند . 

   ب . کتاب فصوص الحکم محتوي پانصدوشصت فص است . 

   ج . از نظر ابن عربي، خدا از طريق اعيان ثابته بر احوال کائنات عالم علم دارد . 

   د. از نظر ابن عربي، وجود يا ذات حق سه تجلي دارد: فيض اقدس ، فيض مقدس و اعيان ثابته . 

٢١. صوفيه هر جا ظواهر و نصوص شريعت را با عقايد مقبول خويش معارض يا مباين مي ديده اند چه مي کردند؟ 

   الف . دست به تأويل آن نصوص مي زده اند . 

   ب . ظواهر و نصوص شريعت را انکار مي کرده اند . 

   ج . از معني و مفهوم ظواهر و نصوص عدول مي کرده اند . 

   د. از پذيرش عقايد خود سرباز زده و آن را راز مي ناميده اند . 

٢٢. کدام گزينه دربارة «حکمت مشرقي» ابن سينا درست است ؟ 

   الف . نشانه هايي از اين حکمت در تمامي کتاب «اشارات » شيخ وجود دارد . 

   ب . ابن سينا، در اواخر عمر با اين حکمت آشنا شد . 

   ج . ارتباط الحکمت المشرقيه شيخ با حکمت اشراقي اثبات شده است . 

   د. اخوان الصفا متأثر از حکمت  مشرقي کتاب اشارات است . 

٢٣. کدام يک از آثار زير را مي توان از جمله شعر منثور صوفيه به حساب آورد ؟ 

   الف . مقامات ژنده پيل   ب . لمعات عراقي  ج . صفوة الصفا   د. تذکرة الاولياء 

٢٤. سرايندة قصايد «تائيه » و «خمريه » چه کسي است ؟ 

   الف . به ترتيب ابن فارض و ابن عربي  ب . ابن فارض مصري 

   ج . به ترتيب شيخ عطار و مولوي  د. به ترتيب ابن فارض و مولوي 

٢٥. عبارت «بيان حقايق تصوف و شرح آيات قرآني و اخبار نبوي» در وصف کدام اثر آمده است ؟ 

   الف . مثنويات سته   ب . حديقۀ سنايي  ج . گلشن راز  د. مثنوي 

٢٦. کدام گزينه درست است ؟ 

   الف . در نظر صوفيه علم رسمي هيچ نشاني از حق نمي دهد . 

   ب . تعاليم بابارتن هندي مورد تأئيد بزرگان تصوف است . 

   ج . در ميان صوفيه ، تجرد از لوازم طريقت به حساب مي آيد . 

   د. در تمام ادوار بين صوفيه هم ساده لوحان بوده اند هم شيادان . 

٢٧. کدام گزينه درست است ؟ 

   الف . ابوسعيدابوالخير مورد انکار ابوالقاسم قشيري بود . 

   ب . حلاج مي گفت : بر انسان فرض است که در هر نفس توبه کند . 

   ج . ذوالنون مصري توسط خليفۀ وقت به قتل رسيد . 

   د. ابن عطا بر علي بن عيسي جفاهاي سخت کرد . 

٢٨. کدام گزينه دربارة رابطۀ فقها و صوفيه درست است ؟ 

   الف . از نظر فقها، محدثان و صوفيه اهل ظاهر بودند . 

   ب . فقها توسط صوفيه مورد تعقيب قرار مي گرفتند . 

   ج . ابن قيم الجوزيه ، برخي اقوال صوفيه را مستلزم کفر دانست . 

   د. صوفيه ، فقها را به متابعت از حظوظ نفساني متهم مي کردند . 

٢٩. کدام گزينه دربارة موضوع «بيان وحدت و توحيد الهي» صوفيه درست است ؟ 

   الف . از نظر منطقي داراي ضعفها و سستي هاي زياد بود . 

   ب . مفهومي تر و مقبول تر از احتجاجات فلاسفه بود . 

   ج . موجب مشاجرات بي فايده در ميان صوفيه شد . 

   د. غرور و عناد را در ميان صوفيه نسبت به متکلمين بوجود آورد . 

٣٠. کدام گزينه ديدگاه نقشبنديه را در ارتباط با حکام نشان مي دهد ؟ 

   الف . جايز بلکه واجب است . 

   ب . بايد از آن پرهيز نمود . 

   ج . بايد از ورود به امور راجع به حکومت اجتناب نمود . 

   د. بايد از مداخله در امور آنها احتراز نمود . 
ــــ

امام جواد (ع) : چهار چيز ياري دهنده انسان در كار است : سلامت ، بي نيازي ، دانش و توفيق .

عنــوان درس :تاريخ تصوف ۱

نیمسال دوم 90-91

حضرت علي (ع ): ارزش هر کس به ميزان دانايي و تخصص اوست

عنــوان درس :تاريخ تصوف ۱

رشته تحصيلي /کد درس :الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان (چندبخشي )۱۲۲۰۱۴۷

ــــ

١- اين سخن از کيست ؟ «عرفان حالتي است که درطي آن عارف ذات مطلق رانه به برهان ،بلکه به ذوق درمي يابد.درچنين

حالتي ،عارف حالي داردکه آن رابه بيان نمي توان آورد . »

۱. فون کرمر  ۲. کارادوو   ۳. هارتمان   ۴. ويليام جيمس

پاسخ:د

٢- براساس نظر ماکس هورتن درسخنان متصوفه ي بزرگي چون بايزيد بسطامي و جنيد،تاثيرآرا کدام مذهب بيشتر مشهود

است ؟

۱. مجوسان   ۲. هندوان وبرهمنان   ۳. مسيحيت  ۴. يهود

پاسخ:ب

٣- شيخ يوناني ، لقب کيست ؟

۱. ذوالنون مصري  ۲. بوذاسف   ۳. افلوطين   ۴. بايزيدبسطامي

پاسخ:ج

٤- کدام گزينه ازتمايلات عرفاني مردم يونان خبرمي دهد؟

۱. مراسم منسوب به اورفه   ۲.گفت وشنودهاي بين هرمس باپسرش تت

۳. مراسم مربوط به رموز و اسرار ديونيزوس  ۴. اغماض ازخطاي ديگران ومحبت

پاسخ:الف

٥- کامل ترين نمونه ي ادبي عرفان «ربانيم » ؛ چه نام دارد؟

۱. انجيل يوحنا   ۲. اوپانيشاد  ۳. بهاگوات گيتا   ۴. کبالا

پاسخ:د

٦- درطي مراحل سلوک،پس ازمقام توبه کدام مقام است ؟

۱. ورع   ۲. زهد  ۳. صبر  ۴. رضا

پاسخ:الف

٧-زباني که در اشعار عارفانه ، به کار مي رود از کدام يک از آرايه هاي ادبي مذکور آکنده است ؟

۱. تشبيه  ۲. تمثيل   ۳. کنايه  ۴. استعاره

پاسخ:د

٨- پشمينه پوشي ،درکدام قرن شعار زهاد صوفيه بوده است ؟

۱. دوم   ۲. سوم  ۳. چهارم  ۴. پنجم

پاسخ:ب

٩- ترکيب «گوشه نشينان » ازسوي يونانيان به چه کساني اطلاق مي شده است ؟

۱. زاهدان مسيحي  ۲. عارفان مسلمان  ۳. يهوديان   ۴. مرتاضان هندي

پاسخ:الف

١٠- در زمان حکومت چه کساني ، تعدادي از مسلمانان به عنوان اعتراض بر رفتارحکومت ترک دنيا مي گفته اند؟

۱. امويان  ۲. عباسيان   ۳. طاهريان   ۴. خلفاي راشدين

پاسخ:د

١١-کدام يک از عرفاي برجسته ي قرون نخستين ، درابتدا شاهزاده اي بلخي بود که ترک امارت گفت ؟

۱. سفيان ثوري   ۲. ابراهيم ادهم   ۳. جنيد بغدادي   ۴. ابوهاشم کوفي

پاسخ:ب

١٢- کدام عامل سبب تسريع درتحول مبادي تصوف شد؟

۱. رونق يافتن حلقة بغداد   ۲. آميزش محيط با فلسفه و تاثيرعرفان از آن

۳. آشنايي با معارف روم و يونان   ۴. گسترش عقايد مربوط به وحدت وجود

پاسخ:ب

١٣- کدام يک از مشايخ متصوفه ؛ معراجي مشابه معراج پيامبر اکرم (ص ) براي خود قائل شده است ؟

۱. معروف کرخي   ۲. حسين منصور حلاج  ۳. سري سقطي   ۴. بايزيد بسطامي

پاسخ:د

١٤- دربين صوفيه ي قرن چهارم ،کدام يک بيش ازسايرين شهرت يافته است ؟

۱. ابوبکر واسطي   ۲. ابوسعيدخراز   ۳. ابوبکرشبلي  ۴. ابراهيم خواص

پاسخ:ج

١٥- ابوسعيد ابوالخير، عارف نامدار، باکدام دانشمند مکاتبه داشته است ؟

۱. ابن سينا   ۲. فارابي  ۳. خوارزمي   ۴. ملاصدرا

پاسخ:الف

١٦- خواجه عبداله انصاري ، به کدام علم بيش ازساير علوم راغب بود؟

۱. کلام  ۲. حديث   ۳. تفسير  ۴. فقه

پاسخ:ج

١٧- مطالعه آثار چه کسي عين  القضاة همداني را به سمت تحول و انقلاب فکري سوق داد؟

۱. امام غزالي  ۲. پيربرکه   ۳. ناصرخسرو قبادياني  ۴. خواجه نصيرطوسي

پاسخ:الف

١٨- درکدام دوره ي تاريخي ، بازارتصوف رونق و اعتباري ويژه داشت ؟

۱. خوارزمشاهيان  ۲. غزنويان   ۳. صفاريان   ۴. سلجوقيان

پاسخ:د

١٩- دليل ورود بسياري از عناصر عاميانه در طريقت صوفيه چيست ؟

۱. طرزتلقي ويژه و مشترک هردوگروه از شريعت  ۲. تعامل با عوام بيش از خواص

۳. رعايت اصول طريقت درميان عوام و التزام به آن   ۴. برگزاري مجالس وعظ درميان عوام

پاسخ:ب

٢٠- کدام اثرسهروردي ، نشانگرگرايش معتدل او به تصوف است ؟

۱. حکمه الاشراق  ۲. آواز پر جبرئيل  ۳. عوارف المعارف  ۴. عقل سرخ

پاسخ:ج

٢١- سماع نزد کدام يک از فرقه هاي متصوفه ، بيش ازسايرين داراي اهميت بوده است ؟

۱. بکتاشيه   ۲. ذهبيه   ۳. نقشبنديه  ۴. مولويه

پاسخ:د

٢٢- به کدام يک ازمشايخ «ذوالعينين » گفته مي شده است ؟

۱. کساني که بين دو مقام جمع وتفرقه ،تلفيق حاصل کرده و به موجب لوازم هريک برحسب اقتضا عمل کرده اند

۲پيراني که از محضر دو شيخ کسب فيض کرده و از دست آنان خرقه گرفته اند و به جمع الجمع نائل شده اند

۳آن مقام که عبارتست از استهلاک تام در حق و اين مقام فناست بدون بازماندن از حق و خلق

۴. مقامي براي کاملان اهل معرفت است و نزد صوفيه از آن مقامي که مخصوص محجوبان است متفاوت است

پاسخ:الف

٢٣- مذهب وحدت وجود ابن عربي ، به کدام مذهب شبيه است ؟

۱. گنوسي   ۲. براهمه   ۳. حلول  ۴. اسپينوزا

پاسخ:د

٢٤- خلاصه ي مباحث مرتبط با وحدت وجود صوفيه ، درکدام کتاب ابن عربي مندرج است ؟

۱. فتوحات مکيه   ۲. ترجمان الاشواق   ۳. فصوص الحکم   ۴. الذخائر و الاعلاق

پاسخ:ج

٢٥- کدام يک ازآثارصوفيه ، نمونه هايي ازشعرمنثورند؟

۱. اللمع ابونصرسراج   ۲. التعرف بخاري کلاباذي

۳. تمهيدات عين القضاة همداني   ۴. طبقات الصوفيه سلمي

پاسخ:ج

٢٦- قطعات و ابيات مندرج در اسرار التوحيد شيخ ابوسعيد ابوالخير، از نمونه هاي کدام نوع شعر است ؟

۱. شرح حال  ۲. تعليمي   ۳. صوفيانه   ۴. استحساني

پاسخ:ب

٢٧- شعر تعليمي صوفيه ، بيشتر در کدام قالب ادبي متبلورشده است ؟

۱. غزل  ۲. مثنوي   ۳. رباعي  ۴. قصيده

پاسخ:ب

٢٨- مضمون رساله ي مشواق ملامحسن فيض کاشاني چيست ؟

۱. تعليم مباحث صوفيانه  ۲. شرح منازل سلوک

۳. شرح و بيان تاويلات صوفيه   ۴. تذکره مشايخ متصوفه

پاسخ:ج

٢٩- ابن قيم الجوزيه ازکدام ويژگي متصوفه بااصطلاح «قول بمالم يشرع الله » يادکرده و آن را باطل دانسته است ؟

۱. خيالات متصوفه و قياسات فلاسفه   ۲. اعتقاد به حلول باري تعالي در مخلوقات

۳. ترک علوم ظاهريِ منجر به ترک آداب شريعت  ۴. قول به حجيت اذواق و مواجيد

پاسخ:د

٣٠- درسلسه مراتب اخيان و جوانمردان ، لقب «اخي » به چه کسي اطلاق مي شده است ؟

۱. تازه کاران   ۲. سابقه داران  ۳. مريدان   ۴. مقدمان

پاسخ:د
ــــ

عنــوان درس : تاريخ تصوف ۱

تابستان 94

عنــوان درس : تاريخ تصوف ۱

رشته تحصيلي/کد درس : اديان و عرفان , الهيات ومعارف اسلامي گرايش اديان وعرفان ۱۲۲۰۱۴۷

ــــــــــــــ

١- کدام يک از محققان تأثير آراء هندوان را در صوفياني چون حلاج و بايزيد قوي يافته است ؟

۱. ثالوک   ۲. دوزي   ۳. هورتن   ۴. نيکلسون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢-  در معرفت عرفاني انسان چه احساسي را تجربه  مي کند؟

۱. درک عيني از عالم ماوراء   ۲. درک عيني از عالم هستي

۳. ارتباط مستقيم و بي واسطه با کائنات  ۴. ارتباط مستقيم و بي واسطه با وجود مطلق

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣- نظر بيشتر محققان در باب منشأ تصوف چيست ؟

۱. منشأ واقعي آن عقايد نوافلاطونيان است .  ۲. منشأ واقعي آن اسلام و قرآن است .

۳. منشأ آن فقط آيين هاي بودايي است .  ۴. منشأ آن عناصر هندي و رهبانيت مسيحي است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤- کدام يک خدا را به مثابه خورشيد مي داند و عالم را فيضاني از او مي بيند؟

۱. افلاطون  ۲. مولوي   ۳. هرمس   ۴. فلوطين

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥- عرفان هندي به چه چيزي تعبير مي شود؟

۱. موکشا   ۲. يوگا  ۳. مانا   ۴. آتما

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦-  حکايات ديدار صوفيه با خضر مشابه قول ديدار عرفاي يهود با کدام پيامبر است ؟

۱. سليمان   ۲. موسي   ۳. ايليا  ۴. عيسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧- در کدام يک از اعمال ديني مسيحي عناصر عرفاني وجود دارد؟

۱. ايستر يا عيد پاک   ۲. تعميد و عشاي رباني  ۳. شکر گزاري  ۴. کريسمس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨-  عرفان نصاري در چه مقاماتي به تصوف اسلامي نزديک است ؟

۱. مراقبه  –  انس الهي  ۲. ارادت  – پيروي از ولي

۳. محبت و عشق الهي – فقر و خاکساري  ۴. توکل به روح القدس – اتحاد با تثليث

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩- چرا متشرعه و علما صوفيه را انکار مي کردند؟

۱. به سبب استقلالي که صوفيه در عمل و طريقت خود داشته اند.

۲ به سبب اينکه صوفيه  شريعت و عقل را به کل انکار مي کردند.

۳ به سبب اينکه صوفيه علم را مخالف شريعت و طريقت مي دانستند.

۴. به سبب اينکه صوفيه طريقت را مقدم بر شريعت و علم مي دانستند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠- در ديدگاه وحدت وجودي راه بين انسان و خدا چگونه است ؟

۱. به طريق طول  ۲. به طريق عرض  ۳. نه طول و نه عرض  ۴. هم طول و هم عرض

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١-  بنابر حديثي قدسي ، کدام يک گنجايي خدا را دارد؟

۱. آسمان و زمين  ۲. کائنات ماورايي  ۳. قلب اولياء   ۴. قلب بنده مؤمن

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢- بنا بر ادعاي صوفيه ، کلمه صوفي از چه زماني قطعا استفاده مي شده است ؟

۱. پيش از اسلام  ۲. زمان پيامبر(ص )   ۳. اواخر قرن اول هجري  ۴. اواخر قرن دوم هجري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣- ميل به زهد و رياضت در بين مسلمانان نخستين از کدام تعاليم سرچشمه مي گيرد؟

۱. عرفان مسيحي  ۲. تعاليم قرآن و سيرت پيامبر(ص )

۳. عرفان هندي  ۴. عرفان بودايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤- نظر غالب مؤلفان صوفيه در باب اشتقاق لفظ صوفي کدام است ؟

۱. مشتق از صفا  ۲. منسوب به صفه

۳. مشتق از صوف (پشم )   ۴. منسوب به سوفاي يوناني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥-   کدام صوفي بازرگاني بود که بعد از ديدار از معبد بت پرستان وصحبت باکاهن معبد به تصوف و زهد و توکل روي آورد؟

۱. بشر بن حارث  ۲. حسن بصري   ۳. شقيق بلخي  ۴. حاتم اصم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦- ويژگي کتاب اشارات ابن سينا چيست ؟

۱. تأليف و تلفيقي از فلسفه و عرفان است .   ۲. در رد و انکار عقايد صوفيه است .

۳. حاوي اشعار عارفانه اي منسوب به صوفيه است .  ۴. حاوي دلايل فلسفي در نقد شطحيات است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧- کدام صوفي افکار و تعاليم نو فلاطوني را وارد تصوف کرد؟

۱. حارث محاسبي  ۲. بايزيد بسطامي  ۳. جنيد بغدادي   ۴. ذوالنون مصري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨- ويژگي عرفان ابوسعيد ابوالخير و خواجه عبدالله انصاري کدام است ؟

۱. هردو اهل وجد بودند و شريعت را زايد مي شمردند.  ۲. هردو اهل زهد بودند ودر رعايت شريعت دقت داشتند.

۳. ابوسعيد اهل وجد بود اما خواجه عبدالله اهل زهد.  ۴. خواجه عبدالله اهل وجد بود اما ابوسعيد اهل زهد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩-  عين القضاه پس از ديدار کدام صوفي ، به تصوف روي آورد؟

۱. ابن خفيف شيرازي  ۲. احمد غزالي   ۳. محمد غزالي   ۴. مجدالدين بغدادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- کتاب عوارف المعارف از کيست ؟

۱. اوحدالدين کرماني   ۲. شهاب الدين سهروردي

۳. محي الدين عربي  ۴. شمس تبريزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١-  کدام سلسله طريقت توسط مولتاني در هند رواج يافت ؟

۱. قادريه   ۲. رغاعيه   ۳. بدويه   ۴. سهرورديه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢- ديدگاه ابوعبدالرحمن سلمي در باب ملامتيه چيست ؟

۱. ملامتيه  را مخلص و صوفي رامخلص خالص و بالاتر از آنها دانسته است .

۲ مقام آنها را همچون مقام محمد(ص ) بعد از معراج دانسته است .

۳ عقايد آنها را در تحقير نفس شبيه عقايد مجوس دانسته است .

۴. عقايد آنها را در تحقير نفس شبيه عقايد بودايي و هندي دانسته است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣- هدف صوفي رسيدن به کدام مرحله از شناخت خداست ؟

۱. توحيد الهي  ۲. توحيد حالي   ۳. توحيد ايماني   ۴. توحيد علمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤- کدام يک در باب عقيده به وحدت وجود ابن عربي درست است ؟

۱. سخني است که او در حال سکر گفته بود.

۲ عقيده او مبتني است بر ثنويت لاهوت و ناسوت .

۳ او در واقع به حلول و اتحاد معتقد است نه وحدت وجود.

۴. اعتقاد به وحدت وجود در واقع مشرب عرفاني و اساس نظريه اوست .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥-  کدام يک از آثار ابن عربي را ،به گفته خود او ، پيامبر در خوابي که در دمشق ديد به او املاء کرد؟

۱. فتوحات مکيه  ۲. فصوص الحکم  ۳. ترجمان الاشواق  ۴. روح القدس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦- آثار سهروردي در واقع ثمره آثار و آراي کدام شخصيت است ؟

۱. غزالي   ۲. ابن عربي   ۳. افلاطون  ۴. ابن سينا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧- کتاب مقامات ژنده پيل درشرح احوال کدام عارف نگاشته شده است ؟

۱. ابوسعيد ابوالخير  ۲. شيخ احمد جام  ۳. ابو اسحق کازروني  ۴. ابن خفيف

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨- کدام اثر جامع ترين و معتبرترين کتب علمي قدماي صوفيه در باب عقايد و اصول و مبادي تصوف است ؟

۱. کشف المحجوب  ۲. رساله قشيريه  ۳. طبقات الصوفيه  ۴. تذکره الاولياء

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩-  شعر صوفيانه فارسي با اشعار کدام صوفي رواج تمام يافت ؟

۱. عين القضات همداني   ۲. سنايي   ۳. عطار  ۴. ابوسعيد ابوالخير

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠- کدام فرقه صوفيه در ترويج اسلام در منطقه آفريقا نفوذ و تأثير داشته اند؟

۱. نقشبنديه   ۲. رفاعيه   ۳. قادريه   ۴. شطاريه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام سجاد (ع) : درود بر تو ماهي كه روزها ( ي ماهها در فضل و برتري ) با آن فخر و سرفرازي نكنند ( چون آن ماه سيد و مهتر و برترين ماههاست )