آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

تاریخ تشکیلات اسلامی ۱ کد 1220252

عنــوان درس :تاريخ تشکيلات اسلامي ١

ترم اول سال 95-96

عنــوان درس :تاريخ تشکيلات اسلامي ١

رشته تحصيلي/کد درس :الهيات و معارف اسلامي گرايش تاريخ و تمدن ملل اسلامي ,الهيات ومعارف اسلامي گرايش تاريخ فرهنگ وتمدن اسلامي ۱۲۲۰۲۵۲

ــــــــــ

١- به تعبير ديسون کدام مفهوم ، «چهارچوبي از ارزش هاست که در درون آن زندگي عمومي جريان پيدا مي کند»؟

۱. خانواده   

٢. حزب سياسي

٣. گروه مذهبي

٤. دولت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢- کدام يک از افراد زير، ملازمه بين «حراست دين و سياست دنيا» را کليد فهم ماهيت و تاريخ دولت در جهان اسلام قرار مي دهد؟

۱. ابوالحسن ماوردي

٢. امام محمد غزالي

٣. خواجه نظام الملک طوسي

٤. ابوبکر باقلاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣- از  نظر ابن فراء حنبلي : «نصب امام …….. است و طريق وجوبش ……… است »?

۱. لازم – نقل 

٢. واجب – سمع

٣. واجب – عقل

٤. مستحب – عقل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤- کدام فرقه شيعه ، امامت را جزو اصول دين نمي داند؟

۱. معتزله   

٢. اسماعيليه 

٣. کيسانيه   

٤. زيديه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥- از نظر خواجه نصير طوسي بر اساس قاعده لطف ،  نصب امام از جانب خداوند مشمول چه حکمي است ؟

۱. واجب

٢. مستحب   

٣. مباح

٤. مکروه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦- به باور کدام پژوهشگر، عرب جاهلي ساختار زبان و اشتقاقهاي زبان شناختي دقيق و پيچيده اي داشته است ؟

۱. سيد قطب 

٢. محمد قطب

٣. جرجي زيدان

٤. گوستاو لوبون

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧- طرفداران نظريه «دولت تاريخي » در اسلام از چه کسي تأثير پذيرفته اند؟

۱. کانت

٢. ابن خلدون 

٣. هگل

٤. ماوردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- در تقسيمات انساني عصر بعثت ، کدام مورد ناظر به استقلال در روابط اجتماعي ، آداب ، رسوم وسنت هاي ويژه هر قبيله در يثرب  بود؟

۱. ربعه

٢. اطم

٣. قلعه

٤. محله

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩- متولي تعيين دوازده نقيب بعد از پيمان عقبه دوم ، چه کس يا کساني بودند؟

۱. پيامبر(ص ) 

٢. عباس بن عبدالمطلب  

٣. اهالي يثرب 

٤. قبيله اوس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠- پيامبر (ص )  در دستور به فرماندهان اعزامي ،  پرداخت سهمي از «فيئ و غنايم » به «اعراب مسلمين » را مشروط به انجام چه شرطي  کرده  بود؟

۱. هجرت   

٢. جهاد

٣. نماز

٤. زکات

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١- از نظر دانشمندان علم سياست ، کدام يک، از عناصر تشکيل دهنده دولت نيست ؟

۱. جمعيت   

٢. سرزمين   

٣. حکومت   

٤. قدرت اقتصادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢- پيمان برادري که پيامبر(ص ) در مدينه ميان مهاجر و انصار برقرار کرد بر چه پايه اي استوار بود؟

۱. بطن

٢. فرد  

٣. قبيله

٤. شهر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣- مفهموم سياسي «امت » ابتدا در کجا مطرح شد؟

۱. حلف الفضول

٢. عقبه دوم 

٣. صحيفه النبي

٤. صلح حديبيه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤- در صحيفه مدينه ، در چند مورد به مسأله حاکميت خدا اشاره  و در چند مورد داوري نهايي  به عهده خدا و رسولش گذاشته  شده است ؟

۱. پنج ـ پنج 

٢. پنج ـ دو 

٣. دو ـ چهار 

٤. پنج ـ سه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥- دستور تغيير قبله از بيت المقدس به کعبه ،  در چه سالي بر پيامبر نازل شد؟

۱. ششم بعثت 

٢. دوم هجري

٣. سوم هجري

٤. چهارم بعثت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦- شرط هجرت به مدينه از چه زماني به طور کامل از مسلمانان برداشته شد؟

۱. فتح خيبر 

٢. فتح مکه 

٣. صلح حديبيه

٤. غزوه تبوک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧- از نظر زهري کدام رويداد،  بزرگترين پيروزي و فتح در اسلام  بود؟

۱. صلح حديبيه

٢. غزوه حنين

٣. غزوه احد 

٤. فتح مکه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨- اصطلاح «مهاجرت مسلحانه » در تبيين فتوحات عصر عمر بن خطاب ، در کدام منطقه بهتر از هر جاي ديگر مصداق دارد؟

۱. مصر

٢. ايران

٣. عراق

٤. شام

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩- کدام يک از افراد زير، معمار امپراتوري عربي ـ اسلامي ناميده شده است ؟

۱. عمربن خطاب

٢. معاويه   

٣. عبدالملک بن مروان

٤. وليد بن عبدالملک

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- ابوبکر در انديشه سازماندهي قبايل جنگجوي يمني ـ عرب در عراق ، چه کسي را به فرماندهي پيکارجويان عرب اين منطقه منصوب کرد؟

۱. سعد بن ابي وقاص  

٢. مثني بن حارثه   

٣. ابوعبيده جراح   

٤. مالک بن نويره

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١- در جريان سير رويدادها و مباحثات درگرفته بر سر جانشيني پيامبر (ص )  در سقيفه ،  کدام تقابل نقشي  نداشت ؟

۱. قحطاني – عدناني  

٢. مدني- مکي

٣. مهاجر – انصار   

٤. مؤمن – مشرک

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢- رهبري انصار حاضر در سقيفه بني ساعده بر عهده چه کسي بود؟

۱. سعدبن عباده

٢. سعد بن معاذ

٣. سعيد بن عاص   

٤. اسيد بن حضير

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣- مسيلمه بن حبيب حنفي در کدام منطقه ادعاي پيامبري کرد؟

۱. يمن

٢. غطفان   

٣. يمامه

٤. کنده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤- در زمان خلافت عمر «رديف » لقب چه کسي بود؟

۱. عثمان

٢. عمروبن عاص

٣. طلحه

٤. زبير

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥- کتاب «پيکار صفين »نوشته چه کسي است ؟

۱. مادلونگ   

٢. ابن واضح يعقوبي  

٣. نصر بن مزاحم   

٤. ابوحنيفه دينوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦- به باور کدام تاريخنگار، بني اميه به گمان خود «خليفه » اند و در حقيقت «پادشاه » اند؟

۱. ابن جوزي 

٢. سيوطي   

٣. سبط ابن جوزي   

٤. ابن اثير

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧- از نظر ابن خلدون  با تفکيک کدام عصبيت  از عصبيت خلافت ، اين مفهوم (خلافت )  به سلطنت مطلقه تبديل گرديد؟

۱. عصبيت قبيله اي  

٢. عصبيت پادشاهي  

٣. عصبيت ديني

٤. عصبيت نژادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨- به باور جرجي زيدان ، کدام يک از افراد زير بيش از ديگران تجمّل گرايي ايرانيان را معمول ساخته و رواج داد؟

۱. عثمان بن عفان   

٢. معاويه   

٣. وليد

٤. يزيد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩- اين ديوان  عصر اموي ، در دوره عباسيان به ديوان «رسائل » تغيير نام يافت ؟

۱. بريد

٢. جند

٣. خاتم

٤. اشراف

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠- ارمنستان در دوره اموي جزو کدام استان محسوب مي شد؟

۱. عراق

٢. آذربايجان 

٣. قفقاز

٤. جزيره

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام صادق (ع) : سدير گويد : به امام صادق عليه السلام عرض كردم : آيا فرزند مي تواند پدرش را پاداش دهد ؟ فرمود : پاداشي براي پدر نيست جز در دو صورت : پدر برده باشد و پسر او را بخرد و آزاد كند ، پدر بدهي داشته باشد و پسر آن را بپردازد .