آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

تاریخ اسلام از میلاد اکرم تا ۴۱ هجری كد 1229023

عنــوان درس :تاريخ اسلام ازميلادپيامبراکرم تا۴۱هجري

تابستان 94

عنــوان درس :تاريخ اسلام ازميلادپيامبراکرم تا۴۱هجري

رشته تحصيلي/کد درس :تاريخ -تاريخ اسلام , تاريخ ۱۲۲۹۰۲۳

ـــــــــــ

١- حادثه تاريخي  هلاکت قوم عاد و ثمود که در قرآن از آن ياد شده است ، در کدام منطقه رخ داده است ؟

۱.احقاف  ۲.ربع الخالي   ۳.نفود  ۴.دهناء

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- شهر «تمنع » پايتخت  کدام دولت بود؟

۱.دولت معين   ۲.دولت سباء   ۳.حضرت موت  ۴.قتبان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣- ُتبع لقب کلي پادشاهان کدام دولت بود؟

۱.تدمر  ۲.سبا  ۳.معين  ۴.حِميَّر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤- نخستين قومي که در شهر مکه اسکان يافتند و آن را  به يک شهر پر رونق تبديل کردند ،کدام قوم بودند؟

۱.خزاعه  ۲.قريش ۳.جرهم  ۴.حنيف

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥- به مفاخر ،محاسن و فضيلت هاي قبيله اطلاق مي گردد؟

۱.حسب  ۲.نسب  ۳.عصب  ۴.صريح

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦- کدام بت از طائف به مکه آورده  و متعلق به قريش و بني کنانه  و شکل آن به صورت انسان بود؟

۱.عزي  ۲.هبل  ۳.لات  ۴.منات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧- به پيشنهاد چه کسي  تاريخ هجرت رسول خدا (ص ) ،مبدأ تاريخ اسلامي شد؟

۱.عمر خليفه دوم  ۲.عثمان ۳.امام علي (ع )  ۴.ابوبکر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨-کدام يک از شخصيت هاي زير سنت هاي  که در آيين اسلام هم بر آنها صحه گذاشته شده است را بنا نهاد؟

۱.هاشم   ۲.عبدمناف ۳.قصي  ۴.عبدالمطلب

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩- جنگ فجار بين کدام قبايل در گرفت ؟

۱.بني کنانه -بني قيس  ۲.بني بکر – خزاعه

۳.بني هاشم – عبدشمس  ۴.بني اميه – بني کنانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠- نخستين مرحله هجرت  مسلمانان به حبشه ،با سرپرستي چه کسي در سال پنجم صورت گرفت ؟

۱.جعفربن ابيطالب ۲.عثمان بن عفان ۳.عثمان بن مظعون ۴.حمزه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١- کدام مسجد به مسجد ذوقبلتين معروف گرديد؟

۱.مسجد قبا   ۲.مسجد الحرام  ۳.مسجد اقصي  ۴.مسجد بني سلمه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢- در کدام جنگ بزرگان مشرکين چون ابوجهل ،عتبه و شيبه کشته شدند؟

۱.جنگ بدر   ۲.جنگ احد   ۳.جنگ خندق   ۴.جنگ موته

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- در کدام حادثه چهل نفر از مسلمانان مَبَّلغ به شهادت رسيدند؟

۱.رجيع  ۲.حادثه بئرمعونه  ۳.حادثه عضل و قاره ۴.حادثه حره

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤- کدام سوره قرآن مجيد درباره اعمال عبدالله بن ابي در مدينه  بر پيامبر نازل شد؟

۱.اسرا  ۲.منافقون ۳.نحل  ۴.تبت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥- در غزوه خندق ،کدام گروه يهود مدينه با مشرکين احزاب  عليه مسلمانان همدست و متحد شدند؟

۱.بني قريظه   ۲.بني نضير   ۳.بني قينقاع   ۴.خيبر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- نماينده مشرکين در پيمان صلح حديبيه چه کسي بود؟

۱.عبدالله بن مکتوم ۲.عثمان ۳.خالد بن وليد  ۴.سهيل بن عمرو

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- در کدام غزوه  زينب دختر حارث ،پيامبر(ص ) را  به وسيله بزغاله بريان مسموم کرد؟

۱.خندق  ۲.بني مصطلق   ۳.خيبر  ۴.موته

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨- در جنگ موته ،کدام فرمانده با تدبير نظامي موفق شد مسلمانان  باقيمانده را از ميدان نبرد خارج و سالم به مدينه برساند؟

۱.جعفر بن ابي طالب ۲.عبدالله بن رواحه ۳.خالد بن وليد  ۴.سعد بن ابي وقاص

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩- جنگ حنين عليه کدام قبايل مشرک بود؟

۱.قريش ۲.هوازن و ثقيف

۳. بني سليم و بني غطفان ۴.بني بکر و خزاعه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- کدام يک از مدعيان دروغين در نامه اي به پيامبر(ص ) ،شراکت در امر نبوت را مطرح کرده بود؟

۱.طليحه ۲.سجاح ۳.اسودعنسي   ۴.مسيلمه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١- مقدمه ورود مسلمانان به ايران در واقع به فتح کدام منطقه باز مي گردد؟

۱.يمن  ۲.کوفه  ۳.سواد  ۴. حيره

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢- نخستين شکست مسلمانان در نبرد با ايرانيان در کدام جنگ بود؟

۱.جنگ جسر   ۲.قادسيه ۳.بويب  ۴.ابله

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣- کدام شهر  به فاصله چهارده ماه پس از تصرف مدائن  بنا شد؟

۱.کوفه -سعد بن ابي وقاص ۲.حيره – عماربن ياسر

۳.بصره – سلمان فارسي  ۴.کوفه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤- در دوران خلافت چه کسي ، اسلام براي نخستين بار وارد اروپا شد؟

۱.عثمان  ۲.عمر  ۳.ابوبکر  ۴.معاويه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥- کدام صحابه معروف رسول اکرم (ص ) به خاطر اعتراض به عملکرد عثمان به شام و ربذه تبعيد شد؟

۱.عبدالرحمان بن حنبل   ۲.عمار  ۳.ابوذر  ۴.عبدالله بن مسعود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦- ذوالنورين لقب کدام خليفه بود؟

۱.ابوبکر  ۲.عثمان ۳.عمر ۴.علي (ع )

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧- فاروق لقب چه کسي بود؟

۱.خالدبن وليد   ۲.ابوبکر  ۳.معاويه  ۴.عمر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨- در دوران حکومت امام علي (ع ) کدام منطقه ۹حاکم را به خود ديد؟

۱.کوفه  ۲.بصره  ۳.مصر  ۴.مدينه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩- نخستين جنگ داخلي  در جامعه اسلامي کدام جنگ بود؟

۱.جمل  ۲.صفين ۳.نهروان ۴.مارقين

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠- کدام يک از شاگردان امام علي (ع ) واضع نقطه در خط عرب است ؟

۱.ميثم تمار   ۲.کميل بن زياد  ۳.ابوالاسود دئلي  ۴.ابوحمزه ثمالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام سجاد (ع) : بار خدايا بر محمد و آل او درود فرست ، و من را به قضا و قدر خود دلخوش گردان ، و سينه ام را در چيزهايي كه مقدر نموده اي فراخ كن ( من را از آنها شاد و خشنود فرما ) و اعتماد و تكيه گاهي به من ببخش تا با آن اقرار كنم كه قضا و قدر تو جز به نيكي روان نگشته ، و شكر و سپاس من را براي خود بر آنچه از من بازداشته اي از شكرم تو را بر آنچه به من بخشيده اي كاملتر قرار ده ( زير آنچه كه از او بازداشته صلاحش در آن بوده و اگر بازنمي داشت به او زيان رسيده و تباه مي گشت ، چنان كه در حديث قدسي بيان شد ، و دفع ضرر و زيان مهمتر از جلب نفع و سود است ، بنابراين لازم است كه شكر بر مهمتر كاملتر باشد )