آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

تاریخ اروپا در قرون جدید كد 1229038

عنــوان درس :تاريخ اروپادرقرون جديد

ترم دوم سال 91-90

عنــوان درس :تاريخ اروپادرقرون جديد

رشته تحصيلي/کد درس :تاريخ ,تاريخ ايران دوره اسلامي ۱۲۲۹۰۳۸

ــــــــ

١- شروع تاريخ نويسي در ميان ملت هاي اروپايي و خارج از چهارچوب کليسا با چه مسائلي همراه بود؟

۱. جدايي تاريخ از حماسه

۲ .رشد حماسه هاي پهلواني و اساطيري

۳. احياء زبان لاتين محاوره اي

۴ .جدايي تاريخ از الهيات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢- رشد مناسبات بازرگاني و گردش سرمايه در بازار اروپا در عصر جديد نيازمند تحقق کدام مساله بود؟

۱. تامين امنيت بازارها  

۲ . تقويت مناسبات ميان بورژواها و فئودال ها

۳. تامين وحدت بازار داخلي   

 ۴ .افزايش دستمزدها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣- بزرگترين دستاورد اومانيسم چه بود؟

۱. تغيير در نظام حکومتي

 ۲ .تامين امنيت و تضمين سرمايه

۳. رشد اقتصادي بازارهاي اروپا

 ۴ .تاکيد بر هويت انساني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤- عامل داخلي رشد اقتصادي در شهرهاي اروپا در کدام گزينه آمده است ؟

۱. پيدايش کمون شهري 

۲ .تجارت خارجي

۳. احيا راه هاي تجاري جديد با شمال اروپا

۴ .استقلال اقتصاد کشاورزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥- در کداميک از کشورهاي اروپايي در دوره رنسانس اشراف  زميندار شهرها را اداره مي کردند؟

۱. انگليس ۲ . آلمان   ۳ . فرانسه   ۴ . ايتاليا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦- از اين شخصيت به عنوان « پدر اومانيست ها» در دوره رنسانس ياد مي شود:

۱. دانته آلگيري ۲ .جيوواني بوکاچيو

 ۳ . پترارک   ۴ .بوسوئه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧- از نظر بوکاچيو کدام مسئله در رشد اقتصاد بورژوازي نقش مهمي داشته است ؟.

۱. اخلاقيات

۲ . بهره مندي از حيات مادي  

۳. رشد مناسبات شهري  

۴ . انديشه لائيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨- اين اثر نخستين کتاب تاريخ انتقادي قرون وسطي محسوب مي شود؟

۱. لطايف

۲ . انحطاط و سقوط امپراتوري روم  

۳. تاريخ فلورانس

 ۴ . کمدي الهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩- حرکت رنسانس و بينش اومانيستي در کدام يک از کشورهاي اروپايي به شکل علمي و فرهنگي ديده شد؟

۱. فرانسه ۲ . ايتاليا  ۳ . انگلستان  ۴ . آلمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠- کدام گزينه جزو علل و عوامل اکتشافات جغرافيايي محسوب نمي گردد؟

۱. افزايش اطلاعات جغرافيايي

۲ .فتح قسطنطنيه به وسيله ترکان عثماني

۳. پيامدهاي مثبت جنگ هاي صليبي براي اروپاييان

۴ .ظهور رقباي جديد تجاري در خشکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١- تشکيل دولت هاي مستقل ملي در عصر جديد به کدام قرن باز مي گردد؟

۱. هفده  ۲ . شانزده ۳ . پانزده   ۴ . چهارده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢- بنا به گفته معاصران کدام خاندان با به قدرت رسيدن ايشان اروپا در معرض خطر سلطنت جهاني قرار گرفت ؟

۱. هابسبورگ   ۲ . شارل کن

۳ .والووا  ۴ . فرديناند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- نخستين ويژگي فرانسه در قرن چهاردهم ميلادي در کدام گزينه آمده است ؟

۱. ايجاد مجلس اتاژنرو

 ۲ . ظهور قشر جديد بازرگانان و تجار

۳. انتقال مرکزيت نهاد پاپ به فرانسه

 ۴ .اتمام جنگ هاي مذهبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- براساس  فرمان نانت به کداميک از گروهها  در فرانسه آزادي مذهبي داده شد؟

۱. کاتوليک ها   ۲ . ارتدکس ها

۳ .کالون ها   ۴ . پروتستان ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥- علت اصلي عدم تبديل شورش فروند به انقلاب همه جانبه در فرانسه چه بود ؟

۱. وقوع جنگ هاي سي ساله

۲ اختلاف ميان گروه هاي مختلف شورشي

۳ امتياز گيري شورشيان از دولت و نه برانداختن حکومت

۴. قطع حمايت اشراف از شورشيان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦- فرمان (نانت ) به دستور چه کسي لغو شد؟

۱. ريشيليو ۲ . لوئي چهاردهم   ۳ .مازران   ۴ . کلبر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧- قدرت انگلستان پس از چه دوره اي بروز کرد؟

۱. پايان جنگ هاي صد ساله

۲ .پايان جنگ با فرانسه

۳. خاتمه جنگ هاي سي ساله مذهبي

 ۴ .خاتمه جنگ ميان خاندان يورک و لانکاستر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨- کدام گزينه جزو اقدامات هانري هشتم جهت تقويت دولت مرکزي محسوب نمي گردد؟

۱. تقويت نيروي دريايي انگلستان

۲ .تصرف اراضي کليسايي

۳. تعقيب و سرکوب پروتستان ها  

 ۴ . پيشگيري خروج ارز از انگلستان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩- مهمترين دليل اختلاف ميان اعضاي پارلمان طويل يا طولاني با چارلز اول چه بود؟

۱. تصويب پارلمان قانوني 

۲ .واگذاري منافع تجار و بازرگانان انگليسي به دولت فرانسه

۳. همسر کاتوليک پادشاه 

۴ .اقدامات غير قانوني چارلز اول در زمينه ماليات گيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠- پس از خاتمه انقلاب در انگلستان انتخابات در سيستم پارلماني اين کشور بر چه اساسي انجام مي گرفت ؟

۱. قانون مالکيت  ۲ .حفظ حقوق شهروندان

۳. نظارت طبقات بورژوا   ۴ .انتخابات عمومي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١- کدام گزينه در زمره ويژگي هاي انقلاب آمريکا نيامده است ؟

۱. قرار گرفتن طبقه بورژوا در راس قدرت 

 ۲ .سرعت پيش رفتن انقلاب

۳. عدم وجود مانعي جدي بر سر راه انقلابيون

 ۴ .رهايي بخش نبودن آن

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢- به طور کلي تفکر در کليساي کاتوليک بر چه روشي استوار بود؟

۱. استقرايي ۲ . اسکولاستيک

۳ . قياسي   ۴ . علي و معلولي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣- مهم ترين اصل در تئوري ماکياول چه بود؟

۱. حقوق ملت در برابر فرمانروا

۲ .اصل وحدت بخشي ايتاليا

۳. نقد جمهوري ساوونارولا   

 ۴ .حفظ قدرت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤- اکثريت اوتوپيست هاي عصر جديد چه مليتي داشته اند؟

۱. فرانسوي ۲ . ايتاليايي  

۳ . اسپانيا   ۴ . انگليس

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥- کداميک از انديشه گران سياسي معتقد بود(در هر دوره اي يک دولت برتر و قوي تر از سايرين است ) ؟

۱. توماس کامپانلا   ۲ . ژان بدن

 ۳ .جيمز هارينگتون   ۴ .توماس هابس

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦- تاثير رفرم مذهبي در ساخت سياسي منجر به چه مساله اي در سطح اروپا شد؟

۱. رشد دولت هاي مستقل ملي

۲ . استقلال پادشاهان از اصحاب کليسا

۳. تاسيس کليساهاي ملي و محلي  

۴ .شورش هاي دهقاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧- به کدام قرن لقب (قرن رفرم مذهبي ) داده اند؟

۱. شانزدهم  ۲ . پانزدهم   ۳ . هفدهم ۴ . چهاردهم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨- کدام يک از اصول زير جزو معيارهاي پيدايي حکومت از نظر ژان بدن نمي باشد؟

۱. قانوني بودن ۲ .خانواده

 ۳ . حاکميت  ۴ . مالکيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩- نويسنده رساله سياسي (لوياتان ) کيست ؟

۱. جان لاک  ۲ .توماس هابس

۳ .اسپينوزا   ۴ . منتسکيو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠- علت عدم دستيابي اسپانيا به تحولات صنعتي و رشد سرمايه داري در کدام گزينه آمده است ؟

۱. رقابت دول خارجي  ۲ . مشکلات داخلي

۳. اقتصاد فئودالي ۴ . بينش مذهبي پروتستان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام صادق (ع) : صدقه دادن در شب خشم پروردگار را خاموش كند .

عنــوان درس :تاريخ اروپادرقرون جديد

ترم دوم سال 95-94

عنــوان درس :تاريخ اروپادرقرون جديد

رشته تحصيلي/کد درس :تاريخ , تاريخ -تاريخ ايران اسلامي ۱۲۲۹۰۳۸

_________

١-به دنبال رشد جريان هاي روشنفکري در اورپا، نخستين فيلسوف فرانسوي که بحث جدال ميان عقل و ايمان را مطرح کرد،

که بود؟

۱. پتر آبلارد   ۲. ژراردو کريمونا   

۳. گروتيوس   ۴. فيليپ ولف

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢-بنياد استبداد مطلقه سلطنتي در فرانسه را کدام يک از پادشاهان پي ريزي کرد؟

۱. لوئي نهم   ۲. لوئي چهاردهم   

۳. فرانسواي اول ۴. لوئي دوازدهم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣-طرفداران کالوين در فرانسه با چه عنواني شهرت يافته بودند؟

۱. هوگنوها ۲. انگليکان 

۳. بوربون ها   ۴. والوآها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤-هدف از تشکيل «اتاژنرو» به فرمان ماري دومديسي چه بود؟

۱. جلوگيري از قدرت و نفوذ طبقه بورژوا

۲. جلوگيري از قدرت و نفوذ طبقه اشراف

۳. گرفتن ماليات بيشتر از طبقه عامه  

۴. تقويت بنيه نظامي کشور

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥-کلمه «پاتريا» يا «پاتري » به چه امري در اروپا اشاره داشت ؟

۱. تشکيلات قضايي کليسا  

۲. مجموعه ماليات هاي رعايا

۳.  قلمرو حکمرايي امپراتور روم  

۴. خدمتگزاران شخص پاپ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦-مهمترين نتيجه جنگ هاي صد ساله براي انگلستان چه بود؟

۱. تاسيس دولت ملي 

۲. توسعه تجارت بين المللي

۳. ايجاد ناوگان اقيانوس پيما   

۴. تصرف بخش هاي مهمي از سرزمين فرانسه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧-کدام گزينه در مورد «پيرايشگران » يا «پيوريتن ها» صحيح است ؟

۱. آنها طرفدران از سر گيري جنگهاي صليبي عليه مسلمانان و يهوديان بودند

۲آنها خواستار انجام دقيق تمامي تشريفات و رسوم کليسيا بودند

۳اين گروه انجمني متشکل از کارگران جهت احقاق حق اعضا بودند

۴.  آنها طرفدار شعار برابر خواهي جان وايکليف بودند

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨-نتيجه نبرد «آرمادا» به عنوان مهمترين حادثه سياسي در قرون جديد، موجب اعتبار و قدرت گرفتن کدام کشور در عرصه

بين الملل گرديد؟

۱. انگلستان   ۲. فرانسه 

۳. اسپانيا ۴. پرتغال

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩-نخستين و جنجالي ترين متفکر «دولت مطلقه مدرن » که بود؟

۱. هوگ کاپه ۲. ژان بدن 

۳. نيکولو ماکياولي   ۴. توماس مور

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠-کتاب «قانون جنگ و صلح » به عنوان نخستين نوشته در خصوص حقوق بين الملل ، توسط کدام يک از علماي هلندي نوشته شد؟

۱. هوگو گروتيوس ۲. باروخ اسپينوزا   

۳. رامبراند ۴. جان لاک

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١-نهضت رنسانس که مفهوم نوسازي از آن مستفاد مي شود، از کدام کشور آغاز گرديد؟

۱. فرانسه ۲. ايتاليا   

۳. انگليس ۴. اسپانيا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢-اصطلاح «رنسانس » توسط چه گروهي ابداع گرديد؟

۱. اومانيست ها  ۲. طرفداران مارتين لوتر 

۳.کليساي کاتوليک   ۴. پرس بي ترين ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣-نخستين دانشگاه رسمي اروپايي که در سال ۱۲۰۰ ميلادي تاسيس و مؤيد تحقق رنسانس شهري است ، کدام است ؟

۱. دانشگاه هايدلبرگ  ۲. دانشگاه لندن   

۳. دانشگاه انگلستان   ۴.  دانشگاه پاريس

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤-نقاشي هاي کدام يک از هنرمندان رنسانس ذوقي در ايتاليا بيشتر مربوط به شمايل هاي مريم عذرا است ؟

۱. رافائل  ۲. ميکل آنژ 

۳. داوينچي   ۴. هوراس

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥-نخستين اثر مدرني که به زبان محلي يا ملي نوشته شد، کدام است

۱. دکامرون نوشته بوکاچيو

۲. لورا نوشته فرانچسکو پترارک

۳. کمدي الهي نوشته دانته اليگيري  

۴. دکامرون نوشته فرانچسکو پترارک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦-اختراع فن چاپ و انتشار نخستين کتاب چاپ سربي در سال ۱۴۴۵ ميلادي در کدام کشور صورت گرفت

۱. هلند  ۲. ايتاليا  ۳. فرانسه ۴. آلمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧-علت اينکه در ايتاليا عمر رنسانس و حوزه عمل آن محدوديت داشت ، به چه موضوعي مربوط بود

۱. عدم تمرکز قدرت سياسي در اين سرزمين   

۲. نبود فلسفه عميق و فيلسوفان قابل در اين سرزمين

۳. جمعيت اندک و ضعف ساختار اجتماعي در اين سرزمين  

۴. تبعيد و فرار هنرمندان در اين سرزمين

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨- راسيوناليسم به عنوان مهمترين شاخصه اومانيسم و از مظاهر بارز رنسانس به چه معنايي بود

۱. انسان محوري ۲. واقع گرايي

۳. عقل باوري  ۴. نژاد باوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩-منظور از اصطلاح «وطن » در پايان قرن دهم ميلادي چه بود؟

۱. قلمرو اسقف نشين  ۲. قلمرو دولت   

۳. قلمرو ملت   ۴. قلمرو امپراتوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠-مکتب مرکانتليسم به جهت ويژگي هاي آن به چه نامي شهرت يافته است ؟

۱. اقتصاد مردم  ۲.  اقتصاد قدرت   

۳. اقتصاد کليسا  ۴. اقتصاد فرهنگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١-به جريان جدا شدن کليساييان از حوزه نفوذ دين را از جهت تغيير نگرش غير مذهبي و عرفي شدن ، اصطلاحاً چه مي

گويند؟

۱. سکولاريسم  ۲. ناسيوناليسم   

۳. بورژوازي   ۴. آريستو کراسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢-بنيانگذار ليبراليسم در قرن هفدهم ميلادي که بود؟

۱. اراسم  ۲. توماس مور

۳. مارتين لوتر  ۴. جان لاک

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣-کدام گروه از توده مردم در انگلستان با مالکيت خصوصي دشمني داشتند

۱. توري ها   ۲. لولرزها   

۳. دايگرها  ۴. ويگ ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤-کرامول در اداره انگلستان در چه زمينه اي با ناکامي روبرو گرديد؟

۱. ضميمه کردن ايرلند   

۲.  اداره امور داخلي

۳. جنگ در مقابل اسپانيا   

۴. توافق دريايي در مقابل هلند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥-رساله مشهور و جنجالي توماس هابز که گفته مي شود انقلاب ۱۶۸۸ انگلستان را طراحي کرده است ، چه نام دارد

۱. لوياتان  ۲. حکومت مدني  

۳. منشور حقوق ۴. ماگناکارتا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦-کدام گزينه در خصوص جان لاک صحيح است ؟

۱. وي عضو حزب ويگ بود و عليه حزب توري مبارزه مي کرد

۲وي عضو حزب توري بود و عليه حزب ويگ مبارزه مي کرد

۳وي مخالف سر سخت بورژوارزي نو ظهور در انگلستان بود

۴. وي مولف کتاب مشهور و جنجالي بهشت گمشده است

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧-کدام يک از اکتشاف گران اروپايي تنگه پاناما را کشف کرده و نشان داد که آن سرزمين قطعاً هند نيست ؟

۱. دل کانو   ۲. ماژلان 

۳. بال بوآ ۴. آمريگو دووسپوچي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 

٢٨-کدام گروه از آمريکايي ها بيشتر از همه از قانون تمبر انگلستان زيان ديده بودند؟

۱. نمايندگان مناطق   ۲. سربازان بومي  

۳. کارمندان دولت ۴. بازرگانان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩-توماس پين با نوشتن کدام رساله زمينه انقلاب آمريکا را فراهم کرد

۱. سالنامه ۲. عقل سليم 

۳. دسانتراليسم  ۴. قرار داد اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠-پدر روشنگري و نيز نخستين فيلسوفي که عليه خونريزي در فرانسه به پاخاست و براي پروتستان ها، يهوديان و مسلمانان

آزادي مذهبي خواستار شد، که بود؟

۱. پير بل  ۲. دنيس ديدرو  

۳. ژان توشار   ۴. دالامبر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
حضرت فاطمه (س) : ما اهل بيت رسول خدا ، وسيله ارتباط خدا با مخلوقات و برگزيدگان خداييم ، ما جايگاه پاك خدا و دليلهاي روشن او و وارثان پيامبران الهي مي باشيم .

عنــوان درس :تاريخ اروپادرقرون جديد

تابستان 94

عنــوان درس :تاريخ اروپادرقرون جديد

رشته تحصيلي/کد درس :تاريخ -تاريخ ايران اسلامي , تاريخ ۱۲۲۹۰۳۸

ــــــــ

١- براي نخستين بار اصطلاح رنسانس را چه کسي به کار برد؟

۱.مونتسکيو ۲.شوبـلر  ۳.ياکوب  ۴.ويکو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- انقلاب کبير فرانسه در چه تاريخي رَخ داد؟

۱۷۸۹.۱.م  ۱۷۹۸.۲.م  ۱۸۷۹.۳.م  ۱۸۹۷.۴.م

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣- جنبش پروتستاني يا اعتراضي لوتر از کدام کشور آغاز شد؟

۱.فرانسه  ۲.اتريش  ۳.سوئيس  ۴.آلمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤- بزرگ ترين دستآورد اومانيسم چه بود؟

۱.تجديد حيات علمي ۲.تأکيد بر هويت انساني

۳.پايان استبداد فئـودالي ۴.ظهور نظام اقتصاد تجاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥- وضعيت ايتاليا از نظر مذهبي چه تفاوتي با بقيه نقاط اروپا  داشت ؟

۱.مردم ايتاليا با شخصيت پاپ بيشتر آشنا بودند و نقاط ضعف او را مي دانستند.

۲ايتاليا عرصه منازعات مذهبي مخصوصاً بين کاتوليک ها و پروتستان ها بود.

۳مردم ايتاليا تعصب زيادي نسبت به مذهب کاتوليک داشتند.

۴.مردم ايتاليا بيشتر تحت تأثير اديان باستاني روم بودند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦- پيکولي ها چه کساني بودند؟

۱. بازرگانان شهر ونيز ۲.اشراف شهرهاي ايتاليا

۳.طبقات فقير شهرهاي ايتاليا  ۴.هنرمندان برجسته شهرهاي ايتاليا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧- در شهر ونيز وظيفه انتخاب دوک بر عهده چه کسي بود؟

۱.کانـون بازرگانان   ۲. شوراي ده نفره   ۳.پادشاه  ۴.پاپ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨- محققان معتقدند کمدي الهي دانته در مورد چه مسأله اي است ؟

۱.حقوق مردم عادي   ۲.مداراي مذهبي   ۳.چايگاه پاپ ۴.صلح

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩- از نظر کدام انديشمند، لازمة حکومت عدالت است ؟

۱.پترارک  ۲. ماريا داکتيو ۳.دکامرون  ۴. ويرژيل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠- اومانيسم ادبي بر چه مسأله اي بيشتر تأکيد مي کرد؟

۱.اهداف مادي و دنيوي ۲.اخلاقيات راستين انساني

۳.مطالعه ي ادبيات يوناني ـ رومي  ۴.فاصله گرفتن از مکاتب ادبي گذشته

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١- کدام شخصيت اومانيست به تاريخ و باستانشناسي اهتمام ويژه داشت ؟

۱.براتچيــوليني   ۲.فلاويو بيوندو ۳.لورنتسيو واّلا ۴.لئوناردو بروني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢- نخستين چاپخانه در کدام کشــور راه اندازي گشت ؟

۱.ايتاليا  ۲.آلمان  ۳.عثماني  ۴.انگلستان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣- دليل افـول و رکود رنسانس در ايتاليا چه بود؟

۱.دور افتادن ايتاليا از راه هاي تجاري ۲.شيوع جنگ هاي داخلي در شهرهاي تجاري ايتاليا

۳.تسلط کشورهاي اتريش و فرانسه بر ايتاليا  ۴.قدرت  گيري پاپ و کليسا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- جنگ موهاک بين کدام کشورها رخ داد؟

۱.فرانسه و انگلستان   ۲. اتريش و آلمان   ۳.عثماني و مجارستان   ۴. پروس و روسيه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥- برابر معاهده ي صلح ورون (۱۵۹۸.م ) کدام کشور از مداخله ي بيگانگان رهايي يافت ؟

۱.سوئد  ۲.فرانسه  ۳.لهستان  ۴.مجارستان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦- پايان بخش جنگ هاي مذهبي سي ساله کدام پيمان نامه بود؟

۱.آگسپورگ ـ ۱۵۵۵.م  ۲.قسطنطنيه ـ ۱۴۵۳.م  ۳.پــيرنه ـ ۱۶۶۸.م   ۴.وستفاليا ـ ۱۶۴۸.م

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- کدام پادشاه فرمان نانت را صادر کرد؟

۱.هانري دوناوار ۲.لوئي چهاردهم  ۳.شارلکن  ۴. فيليپ هشتم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨- ريشه ي اجتماعي شورش «فروند» در فرانسه چه بود؟

۱.درگــيري هاي قومي ۲.استبداد و خودکامگي مازارن

۳.تحميل ماليات سنگين بر روستائيان ۴.نبود نهادهاي مردمي براي اداره ي جامعه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩- فرانسه بر اساس کدام معاهده تمام مستعمراتش را به انگلستان واگذار کرد؟

۱.وين   ۲. لندن  ۳.مادريد  ۴.پاريس

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠- ريشه ي خصومت اسپانيا و انگلستان در دوران ملکه اليزابت اول را بايد کدام يک دانست ؟

۱.حمايت اسپانيا از خاندان لانکاستر در جنگ هاي سي ساله

۲حمايت انگليس از دزدان دريايي کشتي هاي تجاري اسپانيا

۳حضور پيورتينها در اسپانيا و تبليغ براي اصلاحات

۴.ازدواج ماري با فليپ دوم پادشاه اسپانيا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١- قانون دريانوردي کرامول با اعتراض کدام کشور مواجه شد؟

۱.فرانسه  ۲. سوئد  ۳. اسپانيا  ۴.هلند

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢- گروه «پسران آزادي » در اعتراض به اعمال ماليات بر کدام کالا شکل گرفت ؟

۱.تمبر   ۲.چاي  ۳.شکر   ۴.شيشه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣- پيشرفت هاي علمي در کدام حوزه ، زمينه ساز تغيير در جهان بيني سنتي شد؟

۱.نجوم  ۲.فيزيک  ۳.فلسفه  ۴.زيست

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤- ماکياولي در تشکيلات دولت فرانسه چه منصبي را بر عهده داشت ؟

۱.نخست وزير   ۲.مشاور  ۳.دبير ۴.مورخ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥- محور اصلي تئوري ماکياول چه بود؟

۱.وحدت ايتاليا   ۲.جدايي دين و دولت

۳.مخالفت با نظام پادشاهي   ۴.اقتصاد محور اقتدار سياسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦- بيشتر اوتوپيست ها متعلق به کدام کشور بودند؟

۱.ايتاليا  ۲. آمريکا  ۳. فرانسه  ۴. انگلستان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧- نويسندة اثر «آتلانتيس نو» کيست ؟

۱.توماس کامپانلا   ۲.فرانسيس بيکن   ۳.توماس هابس   ۴.ژان بدن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨- کالون سخنگوي کدام طبقه بود؟

۱.روحانيون  ۲.روشنفکران ۳.بازرگانان  ۴.کشاورزان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩- توماس هابس در انديشه هاي سياسي و گرايش به اريستوکراسي (اشرافيگري ) وامدار چه کسي است ؟

۱.افلاطون  ۲.توسيديد  ۳.پولي بيوس ۴.سنت آگوستين

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠- کتاب «اخلاق پروتستاني و روح سرمايه داري » اثر کيست ؟

۱.ماکس وبر ۲.کارل مارکس ۳.فردريش هگل   ۴.ديــويد هــيوم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام سجاد (ع) : بار خدايا بر محمد و آل او درود فرست ، و سود اين ابرها و بركت و فزوني نيكي آنها را بر ما فرو فرست ، و آزار و زيانشان را از ما بگردان ، و در آنها به ما بيماري مرسان ، و بر آنچه زندگاني ما به آنها وابسته است آفتي مفرست