آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

تاریخ ادبیات ایران کد 1712171

عنــوان درس :آشنايي با تاريخ ادبيات ايران ,تاريخ ادبيات ايران

ترم دوم سال 91-90

عنــوان درس :آشنايي با تاريخ ادبيات ايران ,تاريخ ادبيات ايران

رشته تحصيلي/کد درس :کتابداري (کارداني ) ۱۲۱۳۱۱۳ – ,کتابداري ۱۲۱۳۱۱۵ – ,کتابداري و اطلاع رساني ۱۷۱۲۱۷۱

ــــــــ

١- کدام يک از شاهان غزنوي در شاعرپروري با سلطان سنجر رقابت مي کرد؟

۱. سلطان ابراهيم  ۲ . بهرامشاه 

۳ . سلطان مسعود  ۴ . سلطان محمود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢- کدام عبارت در باره ي ويژگي شعر منوچهري نادرست است ؟

۱. گرايش به طبيعت

۲ . مدح و ستايشگري

۳. شادماني و طرب

۴ . تصوير سازي فلسفي و عقلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣- کدام گزينه ويژگي عمده ي تاريخ سيستان است ؟

۱. طولاني بودن جمله ها ۲ . يکدست بودن انشاي کتاب

۳. نارسا بودن عبارات   ۴ . کوتاهي جمله ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤- کدام گزينه از آثار منظوم ناصر خسرو است ؟

۱. گشايش و رهايش  ۲ . خوان و اخوان

۳. روشنايي نامه  ۴ . زادالمسافرين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥- نظامي در سرودن کدام مثنوي به حديقه ي سنايي نظر داشته است ؟

۱. مخزن الاسرار   ۲ . هفت پيکر

۳ .  اقبالنامه   ۴ . خسرو و شيرين

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦- نثر کتابهاي "مناجات نامه " خواجه عبدالله انصاري و "مرزبان نامه " وراويني به ترتيب به چه شيوه اي است ؟

۱. ساده – مسجع   ۲ . مسجع – مصنوع

۳. مسجع – مرسل ۴ . مزيٌن – مصنوع

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧- موضوع " نزهه العشّاق " عين القضات همداني چيست ؟ 

۱. شکوائيه  ۲ . شيوه ي سلوک

۳. عشق ورزي  ۴ . مجموعه اشعار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨- کدام گزينه در باره کتاب "معارف "سلطان ولد درست است ؟

۱. کهن ترين مأخذ در باره زندگي مولاناست .

۲ دائره المعارفي در باره علوم متداول زمان مؤلف است .

۳ مجموعه اي از سخنان سلطان ولد در باره فلسفه است .

۴. بسياري از مفاهيم عرفاني آن در مثنوي مولانا استفاده شده است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩- کدام گزينه در باره "مختار نامه ي " عطار درست است ؟

۱. گزيده اي از رباعيات عطار است . 

۲ . زندگي نامه عرفاني بزرگان صوفيه است .

۳. مثنوي عرفاني به شيوه داستان است .

۴ . در بيان عقايد عرفاني عطار است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠- کدام کتابها به تقليد از گلستان سعدي نوشته شده است ؟

۱. پريشان – مناجات نامه ۲ . لباب الالباب – روضه خلد

۳. بهارستان – نگارستان   ۴ . روضه خلد- بهارستان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١- کتاب "مرآت المحققين " شبستري در باره ي چه موضوعي است ؟

۱. احوال پنج تن از مشايخ تصوف

۲ . معرفت نفس و خداشناسي 

۳. مجموعه اي از اشعار عرفاني 

۴ . سفرهاي طولاني شبستري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢- کتاب "مقصد الاقصي " اثر کيست ؟

۱. عزيزالدين نسفي   ۲ . محقق ترمذي 

۳. قطب الدين شيرازي  ۴ . رشيد الدين فضل الله

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- در عهد کدام يک از شاهان تيموري بهترين کتابهاي تاريخي تاليف شده است ؟

۱. حسين بايقرا ۲ .  تيمور

۳ . شاهرخ  ۴ . بايسنقر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤- شيواترين مثنوي خواجوي کرماني  در مقابل خسرو و شيرين نظامي ، چه نام دارد؟

۱. گل و نوروز ۲ . هماي و همايون

۳ . کمالنامه   ۴ . سام نامه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- حافظ کدام شاعر را "پادشاه ملک سخن " ناميده است ؟

۱. جلال الدين رومي  ۲ . کمال الدين اسماعيل

۳. سنايي  ۴ . سلمان ساوجي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦- موضوع "مجالس النفايس " اميرعليشير نوايي چيست ؟

۱. شرح احوال عارفان

۲ . دائره المعارف فارسي

۳. شرح احوال شاعران ترکي زبان

۴ . تصوف و عرفان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧- کدام گزينه در باره شعر دوره ي  صفوي درست است ؟

۱. استعاره و تشبيه به ندرت کاربرد دارد.

۲  آرايه تشخيص بسيار رواج دارد.

۳ از لغات و ترکيبات زبان کهن  در بيشتر موارد استفاده شده است .

۴. در شعر اين دوره لفظ بر معني غلبه دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨- کدام اثر فيضي فياضي تفسيري بي نقطه بر قرآن مجيد است ؟

۱. موارد الکلم   ۲ . لطيفه غيبي 

۳. مرکز ادوار  ۴ . سواطع الالهام

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩- سبک هندي در آثار کدام شاعر به اوج خود رسيده است ؟

۱. بيدل عظيم آبادي ۲ . وحشي بافقي  

۳. بابا فغاني   ۴ . عرفي شيرازي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- کتابهاي "تفسير صافي " و "مجالس المؤمنين " به ترتيب اثر کيست ؟

۱. حزين لاهيجي –  نورالله شوشتري

۲ . محمد باقر مجلسي – فيض کاشاني

۳. فيض کاشاني – نورالله شوشتري

۴ . وحيد قزويني – محمد باقر مجلسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١- نخستين فرهنگي که در هند تدوين شد،کدام است ؟

۱. فرهنگ قوٌاس  ۲ . اداه الفضلا

۳. فرهنگ جهانگيري   ۴ . لغت فرس

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢- نهضت بازگشت ادبي به سبک قديم در کدام عهد پديد آمد؟

۱. صفوي  ۲ .  قاجاريه

 ۳ . پهلوي ۴ . زنديه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣- کدام اثر از نظر نوع نثر ممکن است مغلق ترين کتاب فارسي باشد؟

۱. عالم آراي عباسي ۲ .  درٌه نادره 

۳. تاريخ جهانگشا  ۴ . تاريخ وصّاف

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤- اولين کتابي که به حروف عربي در ايران چاپ شد،کدام است ؟

۱. ديوان حافظ  ۲ . قرآن

۳ . زادالمعاد   ۴ . رساله ي فتحنامه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥-کدام اثر را سهراب سپهري در قالب شعر سنتي سروده است ؟

۱. زندگي خواب ها   ۲ . شرق اندوه

۳ . آرامگاه عشق   ۴ . آواز آفتاب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦- موضوع کتاب "خيرات حسان " اعتماد السلطنه چيست ؟

۱. شرح احوال دانشمندان قاجار 

۲ . سفرنامه ي حج  

۳. شرح احوال بزرگان

۴ . شرح احوال زنان مشهور اسلام

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧- فتحعلي خان صبا ،" گلشن صبا "را به تقليد از کدام اثر سروده است ؟

۱. شاهنامه ي فردوسي  ۲ . بوستان سعدي

۳. خسرو و شيرين نظامي   ۴ . هفت پيکر نظامي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨- کدام گزينه در باره "شعر نوگرا" درست است ؟

۱. در شعر نوگرا  ابهام در اثر به هم خوردن اجزاي کلام پديد مي آيد.

۲  با کوتاه و بلندي مصراعها وزن عروضي رعايت نمي شود.

۳  زبان شعر نوگرا  استوار و فخيم است .

۴. اوزان شعر نوگرا همان وزن شعر عروضي است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩- عشقي در سرودن اشعارش ازچه نظر مبتکر بود؟

۱. کاربرد قافيه هاي دروني 

۲ . انتخاب وزن و قالب شعر  

۳. استفاده از صور خيال

۴ . اداي مضامين نو در قالب هاي کهن شعر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠- کدام شخصيت در مقالاتش خود را بنيان گذار نثر طنز و انتقادي معرفي کرده است ؟

۱. جمال زاده   ۲ . جلال ال احمد

۳.  دهخدا  ۴ . اقبال آشتياني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

9- حضرت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: بر شما باد به گذشت، زیرا نیفزاید برای بنده جز عزت، از هم بگذرید، خدا به شما عزت دهد.