آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

بازاريابي توليدات و خدمات روستايي کد 1412035

عنــوان درس :بازاريابي توليدات و خدمات روستايي ,بازاريابي محصولات کشاورزي ,بازاريابي محصولات کشاورزي ومنابع طبيعي ,ترويج بازاريابي

ترم دوم سال 95 - 96

عنــوان درس :بازاريابي توليدات و خدمات روستايي ,بازاريابي محصولات کشاورزي ,بازاريابي محصولات کشاورزي ومنابع طبيعي ,ترويج بازاريابي

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي کشاورزي (اقتصادکشاورزي ),مهندسي کشاورزي – اقتصادکشاورزي ۱۱۲۱۰۲۷ – ,مهندسي کشاورزي – ترويج و آموزش کشاورزي ,ترويج و آموزش کشاورزي ۱۴۱۱۵۶۳ – ,مهندسي توسعه روستايي ۱۴۱۲۰۳۵ – ,مهندسي کشاورزي – اقتصاد کشاورزي ,اقتصاد کشاورزي ۱۴۱۳۰۲۳

ــــــ

١-مرحله اي که فروش به سرعت زياد شده و رقبا وارد بازار مي شوند را چه مي نامند؟

۱. معرفي  ۲. رشد 

۳. بلوغ   ۴. اشباع

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢-اگر يک مدير با افزودن به تعداد اقلام کالا سود را افزايش دهد خط توليد چگونه است ؟

۱. کوتاه  ۲. بلند 

۳. ميانه  ۴. ميانه و بلند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣-کدام جزء کالاهاي با دوام است ؟

۱. يخچال  ۲. صابون 

۳. نمک  ۴. ماءالشعير

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤-آسان ترين شيوه قيمت گذاري بر چه اساسي است ؟

۱. هزينه تمام شده  ۲. ذهنيت خريدار  

۳. رقابت  ۴. هزينه توليد اوليه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥- واکنش تقاضا در برابر تغيير قيمت را چه مي نامند؟

۱. کشش توليد    ۲. کشش قيمتي تقاضا

۳. کشش قيمتي عرضه ۴. کشش درآمدي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦-منحني عمر محصول به کدام عامل بستگي دارد؟

۱. دوام محصول

۲. ساخت محصول

۳. ميزان فروش محصولات به مصرف کنندگان 

۴. ميزان انبارداري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧- کدام مرحله سر آغاز مرگ محصول است ؟

۱. معرفي  ۲. افول 

۳. بلوغ    ۴. رشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨- حداقل تبليغ و ترفيع در کدام مرحله است ؟

۱. معرفي  ۲. رشد 

۳. بلوغ    ۴. افول

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩- نظريه رشد تصاعدي جمعيت و بيش از  مواد غذايي مربوط به کيست ؟

۱. کپنبرگ ۲. مالتوس

۳. فريزر    ۴. التون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠- کدام جزء  نقايص نظام توزيع دولتي است ؟

۱. فروشنده کم  ۲. فروشنده زياد

۳. تمايل خرده فروشان    ۴. کيفيت بالاي محصولات

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١- کدام گزينه  ابتدايي ترين مزيت شرکت تعاوني است ؟

۱. افزايش قدرت چانه زني    ۲. قيمت پايين   

۳. افزايش عرضه   ۴. انواع توليد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢-کدام گزينه کانال بازاريابي مستقيم است ؟

۱. کانال ٣  ۲. کانال ٢

۳. کانال ٤ ۴. کانال ١

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣-کدام گزينه تقريبا دو برابر سوپر مارکت است و ترکيب اقلام غذايي و غير غذايي دارد؟

۱. سوپر استور    ۲. فروشگاه هاي بزرگ

۳. فوق بازار ۴. فروشگاه هاي ترکيبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤-کدام سازمان براي شرکتي با شعبه هاي سراسر کشور مناسب است ؟

۱. سازمان فروش   ۲. سازمان محصول  

۳. سازمان جغرافيايي ۴. سازمان عملياتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥- متداول ترين شکل سازمان بازاريابي چيست ؟

۱. سازمان عملياتي    ۲. سازمان جغرافيايي

۳. سازمان مديريت محصول  ۴. سازمان مديريت بازار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- نوعي نمونه گيري خوشه اي با تکيه بر مرزهاي جغرافيايي را چه مي نامند؟

۱. ساده  ۲. مرکب 

۳. منطقه اي    ۴. ناحيه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧- تقسيم جامعه به گروه ها و انتخاب نمونه از بين آن گروه ها از کدام نوع انتخاب است ؟

۱. نمونه گيري ساده  ۲. نمونه گيري  احتمالي   

۳. نمونه گيري خوشه اي    ۴. نمونه گيري منطقه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨- در کدام تحقيق رابطه علي و معلولي بررسي مي شود؟

۱. تحقيق اکتشافي  ۲. تحقيق تجربي   

۳. تحقيق توصيفي  ۴. تحقيق راهبردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩- در کدام تحقيق انعطاف وجود ندارد و رابطه علت و معلولي بيان نمي شود؟

۱. تحقيق اکتشافي  ۲. تحقيق توصيفي  

۳. تحقيق تجربي   ۴. تحقيق راهبردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- اهداف کوتاه مدت و يکساله اي که برنامه کار بنگاه را تشکيل مي دهند را چه مي نامند؟

۱. اهداف راهبردي  ۲. اهداف اجرايي   

۳. اهداف توصيفي   ۴. اهداف اکتشافي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١- پر هزينه ترين مرحله فرآيند تحقيقات چيست ؟

۱. تهيه طرح   ۲. اجراي طرح

۳. جمع آوري اطلاعات   ۴. تجزيه و تحليل اطلاعات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢- اولين مرحله در فرآيند تحقيقات بازاريابي چيست ؟

۱. تعريف مشکل   ۲. تهيه طرح    

۳. اجراي طرح    ۴. تفسير نتايج

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣- محصول شکر در کدام دسته بازار ها معامله مي شود؟

۱. بازارانحصاري   ۲. بازار آزاد

۳. بازار تضميني   ۴. بازار خام

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤- بازار هاي داراي معاملات تضميني را چه مي نامند؟

۱. بازار بورس    ۲. بازار توليد به مصرف

۳. بازار سر مزرعه   ۴. بازار هاي مدت دار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥- يکشنبه بازارها  از کدام نوع است ؟

۱. بازار توليد به مصرف ۲. بازار عمده فروشي

۳. بازار بزرگ    ۴. بازار بورس

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦- نوعي از سري هاي زماني که قبل از فروش تغيير مي کنند را چه مي نامند؟

۱. شاخص رشد   ۲. شاخص راهنما   

۳. شاخص عرضه   ۴. شاخص تقاضا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧- فاصله موجود بين حداقل توان بازار و توان بالقوه بازار را چه مي نامند؟

۱. حساسيت کلي تقاضا نسبت به تلاش هاي بازاريابي    

۲. حساسيت کلي تقاضا نسبت به تلاش هاي توليد

۳. حساسيت کلي عرضه نسبت به تلاش هاي بازاريابي    

۴. حساسيت کلي عرضه نسبت به تلاش هاي توليد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨-منحني برآورد سطح تقاضاي بازار، هزينه هاي بازاريابي کدام بخش را نشان مي دهد؟

۱. کشاورزي ۲. خدمات

۳. صنعت  ۴. صنعت و خدمات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩-وقتي يک زارع يا صنعت گر فايده بوجود مي آورد به کدام تغيير اشاره دارد؟

۱. تغيير فرم و شکل  ۲. تغيير زمان عرضه  

۳. تغيير محل عرضه  ۴. تغيير مالکيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠-کدام استاندارد طريقه نگهداري ميوه ها در انبار را معين ميکند؟

٨٣٠.۱ ملي    ٨٣٢.۲ ملي    ٨٣٣.۳ ملي    ٨٣٤.۴ ملي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣١-بسته بندي انگور در بسته هاي حصيري ٣ کيلويي مخصوص کدام کشور است ؟

۱. ايران  ۲. انگليس

۳. اردن  ۴. شيلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٢-عمده ترين بسته بندي هاي يوناني کدام است ؟

۱. جعبه چوبي    ۲. فلزي 

۳. پلاستيکي    ۴. فلزي و پلاستيکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٣- عمده ترين روش حمل و نقل ميوه ها چيست ؟

۱. زميني  ۲. هوايي 

۳. دريايي  ۴. دريايي و هوايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٤-پول و اعتبارات عوامل تشکيل دهنده کدام مورد است ؟

۱. توليد  ۲. مبادله 

۳. توزيع  ۴. مصرف

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٥-در تقاضاي منفي از کدام بازاريابي استفاده مي شود؟

۱. انگيزشي ۲. تبديلي

۳. عدم بازاريابي   ۴. توسعه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٦-کدام بازاريابي زماني است که تقاضا وجود ندارد يا اندک است ؟

۱. انگيزشي ۲. تبديلي

۳. توسعه اي ۴. مجدد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٧- تقاضاي مخفي از خصوصيات کدام يک است ؟

۱. عدم بازاريابي   ۲. بازاريابي مجدد  

۳. بازاريابي توسعه اي ۴. بازاريابي همزمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٨-تقاضاي متزلزل از خصوصيات کدام بازاريابي است ؟

۱. بازاريابي همزمان  ۲. عدم بازاريابي   

۳. بازاريابي مجدد   ۴. بازاريابي ابقايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٩-کدام نياز ها با ارزش هاي شخصي فرد ارتباط دارد؟

۱. نياز دروني    ۲. نياز فيزيکي    

۳. نياز بيولوژيک   ۴. نياز اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤٠-گرسنگي از کدام دسته نيازهاست ؟

۱. بيولوژيکي    ۲. فيزيکي

۳. اجتماعي ۴. دروني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام باقر (ع) : هيچ كس از گناهان سالم نمي ماند ، مگر اينكه زبانش را نگه دارد .