آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

امور مسافرت و صدور بلیط کد 1218020

عنــوان درس :امور مسافرت و صدور بليط ,امورمسافرت وصدوربليط

ترم اول سال 95-96

عنــوان درس :امور مسافرت و صدور بليط ,امورمسافرت وصدوربليط

رشته تحصيلي/کد درس :مديريت جهانگردي ۱۲۱۸۰۲۰ – ,مديريت جهانگردي ۱۲۱۸۲۶۴

ــــــــــ

١- در سال ١٣٠٤ حق انحصاري هواپيمايي در ايران به کدام شرکت واگذارشد؟

۱. ک ال ام

۲. بريتيش اير 

۳. يونکرس   

۴. ال ايتاليا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- ژاپن و کره جنوبي جز کداميک از مناطق ياتايي هستند؟

۱. منطقه ٣   

۲. منطقه ١   

۳. منطقه ٤   

۴. منطقه ٢

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣- بيشترين رشد سالنه مسافران هوايي طي سال هاي ٨٠-٨٥ در ايران مربوط به چه سالي است ؟

1385.۴ 1380.۳ 1384.۲ 1383.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤- کداميک از مسيرهاي پروازي زير پرواز مستقيم قلمداد مي شود؟

THR-IFN-SYZ .۲   IFN-AWZ-IFN .۱

BUZ-SYZ-IFN-THR .۴   THR-IFN-SYZ-BUZ .۳

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥- OS علامت اختصاري کدام يک از شرکتهاي هوايي است ؟

۱. ترکيش اير 

۲. اتريش اير   

۳. بريتيش اير 

۴. آل ايتاليا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦- فرم مخصوص بيمار چند ساعت قبل از پرواز بايد به دفتر هواپيمايي ارائه گردد؟

٧٢.۱ساعت   ٤٨.۲ساعت   ٢٤.۳ساعت   ٦.۴ساعت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧- براساس مقررات بين المللي هر مسافر مي تواند به صورت مجاني چند کيلوگرم بار با بليت معمولي در خطوط خارجي حمل کند؟

٢٠.۱ کيلو گرم  ٤٠.۲ کيلو گرم ٣٠.۳  کيلو گرم ٣٥.۴ کيلو گرم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- درصورتي که مسافر نمي تواند راه برود ويا از پلکان بالا رود از کدام کد در موقع رزرو استفاده مي شود؟

STCR .۴ MEDA .۳   WCHR .۲ WCHS .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩- وظيفه واحد ديسپچ در فرودگاه چيست ؟

۱. ارائه پيامهاي پروازي در مورد تاخير هواپيما   

۲. سوار و پياده نمودن مسافران مريض

۳. اطلاع رساني از مقدار سوخت هواپيما  

۴. هدايت مسافران به سالن بازرسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠- متقاضيان تاسيس دفاتر خدمات مسافرتي  چند شرط را بايد رعايت کنند؟

٩.۱ شرط ٥.۲ شرط ١٢.۳ شرط   ١٤.۴ شرط

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١- کداميک از انواع آزاديها هوايي ،آزادي ترانزيتي است ؟

۱. نوع سوم   

۲. نوع دوم   

۳. نوع پنجم   

۴. نوع چهارم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢- درصورتي که محل فروش و صدور بليت در محل شروع پرواز باشد شامل کدام طبقه بندي نرخي مي شود؟

SOTO .۴  SITO .۳ SOTI .۲  SITI .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- اگر ساعت به وقت محلي در تهران ١٤٠٠ باشد مطلوب است زمان محلي در نيويورک با فرض اينکه ارزش زماني تهران

٣٣٠+ و نيويورک ٥٠٠- باشد؟

۱. ساعت به وقت محلي در نيويورک ٥٣٠  

۲. ساعت به وقت محلي در نيويورک ٤٣٠

۳. ساعت به وقت محلي در نيويورک ٦٣٠  

۴. ساعت به وقت محلي در نيويورک ٨٣٠

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- کداميک از کدهاي سه حرفي زير مربوط به بوشهر و چا بهار است ؟

RAS-AZD .۴  BUZ-ZBR .۳ BDH-ZAH .۲ BUZ-AWZ .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

15-FAA  علامت اختصاري کداميک از سازمانهاي هواپيمايي است ؟

۱. هواپيمايي کشوري  

۲. هوانوردي فدرال

۳. انجمن حمل و نقل هوايي   

۴. بهداشت جهاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦- درچه سالي سازمان هواپيمايي کشوري در ايران تاسيس شد؟

1325.۴ 1340.۳ 1331.۲ 1321.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- علامت اختصاري سازمان بهداشت جهاني چيست ؟

NOR .۴ WTO .۳ IATA .۲ WHO .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨- تنها مرجع قانوني در جمع آوري و پردازش آمار عملکرد حمل و نقل هوايي کدام است ؟

WHO .۴ WTO .۳ IATA .۲ ICAO .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩- جريمه بليتي که از ساعت ١٢ ظهر روز قبل از پرواز باطل شده باشد چند درصد است ؟

5% .۴  50% .۳  30% .۲  10% .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- کداميک از رواديدهاي زير ،رواديد اقامتي است ؟

۱. نوع A

۲. نوع D

۳. نوع B  

۴. نوع C

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١- بليت کداميک از کلاس هاي زير بلافاصله پس از رزرو بايد صادر شود؟

۱. کلاس Y

۲. کلاس Q   

۳. کلاس V   

۴. کلاس  M

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢- علامت مشخصه ويزاي ايتاليا کدام يک از حروف است ؟

X .۴   Y .۳ I .۲   T .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣- مسافرت هوايي نوزادان از چه زماني توصيه نمي شود؟

۱. سن کمتر از ٧ روز  

۲. سن کمتر از ١ ماه  

۳. سن کمتر از ٢١ روز

۴. سن کمتر از ١٥روز

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤- حداقل مدت اعتبار گذرنامه چند ماه بايد باشد؟

٦.۱ ماه  ٣.۲ ماه  ١٢.۳ ماه ٢٤.۴ ماه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥- نخستين پرواز هما در کدام مسير انجام گرفت ؟

۱. تهران -لندن -پاريس -رم   

۲. تهران -کلن -رم -پاريس

۳. تهران -ژنو-برلين -فرانکفورت   

۴. تهران -بيروت -رم -ژنو-فرانکفورت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦- کداميک از مليت هاي زير براي عبور از ترکيه احتياج به رواديد عبور دارند؟

۱. افغاني  

۲. ايراني

۳. آلماني

۴. هلندي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧- کداميک از کشورهاي زير عضو پيمان شنگن نيست ؟

۱. هلند  

۲. نروژ  

۳. يونان  

۴. انگليس

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨- درکداميک از حالتهاي زير مجاز به استفاده از نرخ محاسبه شده در مسيرهاي خارجي نيستيم و بايد از نقطه  مياني شکست استفاده شود؟

۱. درصورتي که حاصل تقسيم TPM بر MPM بيشتراز ١/٢٥% باشد

۲درصورتي که حاصل تقسيم MPM بر TPM  بيشتراز ١/٢٥% باشد

۳درمسير HIP نوع اول داشته باشيم

۴. درمسير بخشودگي مايلي نداشته باشيم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩- دارندگان اقامت انگليس تا چه مدتي اجازه دارند انگلستان را ترک کند؟

١.۱ سال ٦.۲ ماه  ٣.۳ ماه  ٢.۴سال

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠- دارندگان گرين کارت آمريکا با داشتن کدام عدد مي توانند بدون اخذ ويزا وارد کانادا شوند؟

F1M1.۴ H-2B .۳ H-1B .۲  I551.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام سجاد (ع) : بار خدايا به بخشش خود ما را از بخشش بخشندگان بي نياز گردان ( هبه به معني بخشش بي عوض است و معني حقيقي آن جز درباره خداي تعالي يافت نمي شود ، زيرا اوست كه نياز هر نيازمندي را بدون عوض و غرضي مي بخشد ) و با صله و پيوستن ( احسان و بخشش خود ) ما را از ترس كساني كه با ما قطع كرده دوري مي گزينند نگهدار تا با بخشش تو به ديگري رونياندازيم ، و با احسان تو از ( دوري گزيدن ) ديگري نترسيم