آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

اصول مدیریت آموزشی كد 1211024

نام درس : اصول مديريت آموزشي

ترم دوم سال 88-89

نام درس : اصول مديريت آموزشي

رشته تحصیلی . کد درس : علوم تربيتي ( برنامه ريزي )  – مديريت آموزشي ارشد ١٢١١٠٢٤  

ـــــــــــــــــــــ   

١.در تعريفي که از مديريت در کتاب اصول مديريت آموزشي به عمل آمده است کدام يک از متغيرهاي زير مبين نگرش سيستمي در مديريت است ؟ 

   الف . مهارت فني    ب . اقتضاي موقعيت    ج . اخلاق اجتماعي  د. توانايي هنري 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢.کدام يک از کارکردهاي زير مترادف سطح اداري در تحليل سازمانهاي رسمي مطرح شده است ؟ 

   الف . کارکردهاي مربوط به ارزشيابي   ب . کارکردهاي عمومي مديريت 

   ج . کارکردهاي فرهنگي – اجتماعي   د. کارکردهاي مربوط به تجهيزات مادي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣. به زعم گريفيث رفتار سازماني شبکه پيچيده اي از کدام يک از فراگردهاي زير است ؟ 

   الف . تصميم گيري ب . برنامه ريزي    ج . هماهنگي   د. سازمان دهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤.کدام يک از گزينه هاي زير در خصوص عدم تمرکز ساختاري درست بيان شده است ؟ 

   الف . وجود سلسله مراتب جديد که مستقل از سلسله مراتب قبلي است .

   ب . تفويض اختيار تصميم گيري به سطوح پايين تر بدون اينکه اختيار نهايي تفويض شود.

   ج . واحدهاي جديد الاحداث در امور خود مستقل ولي با دخالت از بيرون تصميم گيري مي کنند.

   د. حتي مقامات قضايي نيز نمي توانند در امور مربوط به واحدها دخالت نمايند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥.کدام يک از کارکردهاي زير مترادف وظايف فني در سطح مدرسه و کلاس درس مطرح مي شوند؟ 

   الف . برنامه ريزي  ب . بودجه بندي    ج . ارتباط و گزارش دهي   د. کارکردهاي آموزشي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦. نظريه xوyداگلاس مک گريگور به دنبال توضيح کدام يک از مولفه هاي زير است ؟ 

   الف . توضيح ضرورت توجه به تجربيات شخصي مديران و بکار بستن آنها با اطمينان خاطر بيشتر  

   ب . توضيح ضرورت استفاده از اصول در مديريت در جهت دست يافتن به اثر بخشي سازماني  

   ج . توضيح طبيعت و انگيزش انسان که در فهم رفتارهاي او اهميت دارند 

   د. توضيح اينکه هر معلمي در کلاس در ابتدا با فعاليت هاي ذهني و فکري خود را تنظيم کند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧.کدام گزينه مي تواند مترادفي براي عبارت زير باشد. « همه انسانها براي حل مشکلات از خلاقيت برخوردارند و اين ويژگي ها به گروه برگزيده خاصي تعلق ندارد؟ 

   الف .گريز از مسئوليت و تامين طلبي عموماً ناشي از تجربه و يادگيري بوده و از ويژگي هاي ذاتي محسوب نمي شود.

   ب . براي انسان معمولي تعهد نسبت به هدف هاي سازماني تابع پاداشهايي است که در صورت تحقق عايد فرد مي شود.

   ج . انسان معمولي در شرايط کار و فعاليت سازماني فقط بخشي از توانايهايي ذهني خود را به کار مي گيرد.

   د. اگر انسان نسبت به اهداف سازمان متعهد باشد خود به کنترل و هدايت اعمال و رفتار خويش خواهد پرداخت .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨.تعريف مفهوم عدم تمرکز « بر حسب کلمات با مفاهيم ديگر » در کدام يک از گزينه هاي زير بهتر بيان شده است ؟ 

   الف .بر حسب تعاريف عملياتي استاندارد براي عدم تمرکز 

   ب . بر حسب ميزان تفويض اختيار تصميم گيري 

   ج . بر حسب تعداد افراد تصميم گيرنده در سطوح پايين 

   د. بر حسب اجزا و عناصر مقدماتي يا تصميمات اوليه 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩.حداقل شرط تبديل انسان به يک انسان سالم از لحاظ جسماني و رواني به کدام يک از نيازهاي زير مربوط است ؟ 

   الف . نيازهاي نقصان و کمبود   ب . نيازهاي خوديابي و کمال 

   ج . نيازهاي منزلت و احترام  د. نيازهاي احترام به نفس 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٠.تيلور با استفاده از روشهاي منظم علمي بيشتر به دنبال حل کدام يک از مسائل زير در سازمان بود؟ 

   الف . مسائل مربوط به روابط انساني در سازمان .

   ب . مسائل اقتصادي و کمبود دستمزد کارگران در سازمان .

   ج . مسائل مرتبط با تهيه و تجهيز نيروي جسمي افراد در سازمان .

   د. مسائل توليدي سازمان و عمليات مختلف سازمان .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١.به اعتقاد فايول به منظور انجام عملياتي که در برنامه ريزي و سازماندهي مشخص شده اند به کدام يک از وظايف زير نيازمند هستيم ؟ 

   الف . نظارت    ب . ارزشيابي   ج . کنترل   د. هماهنگي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢.کدام يک از گزينه هاي زير ديدگاه ماري پارکرفالت را بيان مي کند؟ 

   الف . در يک سازمان ارتباط عمودي به مراتب اهميت بيشتري از ارتباط افقي دارد.

   ب . اشخاص مسئول در سازمان با توجه به مقام و موقعيت شان بايد با هم تماس مستقيم داشته باشند.

   ج . يک تصميم اجرايي  مهم ترين و طولاني ترين مرحله از يک فعل و انفعال بلند در سازمان است .

   د.وظيفه مديريت فراهم ساختن موقعيتي است که در آن افراد داوطلبانه آماده همکاري شوند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣. هربرت سايمون بر مبناي کدام يک از نظريه هاي زير سازمانها را به منزله ساختارهاي تصميم گيري  عقلاني تلقي مي کند؟ 

   الف . بروکراسي    ب . روابط انساني  ج . تصميم گيري    د. تيلوريسم 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤.نظريه همسازي درباره کدام يک از موارد زير ساخته و پرداخته شده است ؟ 

   الف . تقسيم کار بر مبناي همکاري و تخصص   ب .رابطه متقابل بين فرد و سازمان 

   ج . فرايند انگيزش و کار در سازمان  د. تاکيد بر فراگرد تصميم گيري توسط سطوح پايين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥.فراگردهاي عملي پرورش در تحليل سازمانهاي رسمي مربوط به کدام يک از سطوح زير است ؟ 

   الف . نهادي ب . تکنيکي  ج . اجتماعي د. اداري 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦.کدام يک از موارد زير از جمله نهادهايي است که عهده دار هدايت و کنترل در نظام هاي غير متمرکز است ؟ 

   الف .وزارت آموزش و پرورش  ب .دولت 

   ج . نهادهاي قانونگزار   د.سازمانهاي دولتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧.کدام يک از گزينه هاي زير درست است ؟ 

   الف . در کشورهاي اندکي دولت ها مسئوليت آموزش و پرورش را تقبل کرده اند.

   ب . کنترل آموزش و پرورش مي تواند بدون نظارت دولت هم انجام شود.

   ج .دولت در اکثر کشورها اسماً کنترل آموزش و پرورش را بر عهده دارند.

   د.برخي دولت ها از کنترل آموزش و پرورش به منظور انتظام اجتماعي بهره گيري مي کنند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨. کدام تحليل بر مبناي نظريه بروکراسي درست بيان شده است ؟ 

   الف . افراد سطوح مياني درباره سياست ها و خط مشي ها تصميم گيري مي کنند.

   ب . افراد سطوح بالا درخصوص رويه ها و روشها تصميم گيري مي کنند.

   ج . افراد سطوح مياني مسئول اجراي تصميمات متخذه در سازمان هستند.

   د. افراد سطوح پايين در بهترين شرايط تصميمات عادي اداري را اتخاذ مي کنند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩.فعاليت هايي که مکانيسم هاي سازماني را نظم و ترتيب مي بخشند چه نام دارند؟ 

   الف . ترتيبات   ب . کارکردها   ج . وظايف  د. اهداف 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠. در مبحث رابطه تئوري و عمل با افزوده شدن کدام يک از مولفه هاي زير مدير به قواعد و رهنمودهاي عملي دست مي يابد؟ 

   الف . عمل   ب . اصول  ج . حدس و گمان   د. متاتئوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١. کدام يک از صاحب نظران  زير با توجه به اهميت تصميم گيري به نظريه تعادل يا بقاي سازماني مي پردازند؟  

   الف . مارچ و سايمون   ب . فردريک تيلور و فايول  ج . وبر و هرزبرگ  د. ميو و فالت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢. کداميک از نظريه هاي زير براي توضيح رفتار سازماني عمدتاً بر فراگردهاي دروني سازمان تاکيد داشتند؟ 

   الف . روابط انساني ب . تصميم گيري   ج . مديريت اداري د. اقتضائي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣.بر مبناي نظريه بروکراسي طبق کدام يک  از متغيرهاي زير مي توان فعاليت هاي سازمان هاي رسمي بزرگ را هدايت کرد؟ 

   الف . مديريت سطح عملياتي  ب . قدرت در روابط سياسي  

   ج . ديوانسالاري اداري  د. الگوهاي  رفتاري معين 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤. کدام يک از انواع اختيار زير مبتني بر ارزشهاي اجتماعي است ؟ 

   الف . فرمند ب . کاريزماتيک ج . سنتي   د. قانوني 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥.در آموزش و پرورش کدام يک از مفاهيم زير تابعي است از هزينه سرانه دانش آموز در ارتباط با پيشرفت هاي تحصيلي دانش آموزان ؟ 

   الف . کارايي    ب . تحصيلات  ج . اثر بخشي   د. نياز سنجي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦. نظريه بروکراسي با تاکيد بر نقش سازماني به دنبال خاتمه دادن به کدام يک از موارد زير است ؟ 

   الف . عصر کارايي  ب . عصر پرستش شخصيت 

   ج . عصر روابط عقلاني د. عصر  سلسله مراتبي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧.کدام يک از موارد زير از جمله نتايج ضمني منفي قواعد و مقررات در ساختارهاي بروکراتيک است ؟

الف . تقسیم کار

ب . قواعد ومقررات

ج . مسیر شغلی

د . سلسله مراتب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨. بر اساس مدل سه بعدي مديريت آموزشي در ارتباط با کدام يک  از مفاهيم زير بَعد فراگرد اشاره مي کند به رفتاري که مبتني بر روش  معقول در تصميم گيري است ؟ 

   الف . محتوي    ب . فراگرد  ج . توالي    د. شخص 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩. مياندادمترادف کدام يک از اصطلاحات زير است ؟ 

   الف . درونداد   ب . فراگرد  ج . برونداد  د. بازخورد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠. کدام يک از موارد زير از مصاديق آنتروپي محسوب مي شود؟ 

   الف . باز آموزي مديران    ب . بازنشسته کردن افراد مسن 

   ج . استفاده از تکنولوژي    د. افت تحصيلي شاگردان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣١. کدام يک از گزينه هاي زير مبين ديدگاه « کنث برين » در خصوص سيستم هاي اجتماعي است ؟ 

   الف . سيستم هايي دوام مي آورند که در آنها برونداد هاي مفيد و بي فايده به يک اندازه باشند.

   ب . فراسيستم ها گر چه از خرده سيستم هاي خودشان تشکيل شده اند ولي به آنها وابسته نيستند.

   ج . براي بقاي دراز مدت سيستم درونداد اطلاعات از درونداد انرژي مهم تر است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

   د. فراسيستم ها در عين وابستگي به خرده سيستم ها تدريجاً بر آنها کنترل پيدا مي کنند؟ 

٣٢. بارنارد سيستم را به منزله کدام يک از اصطلاحات زير تعريف کرده است ؟ 

   الف . سيستم همکاري   ب . سيستم تصميم گيري   ج . سيستم بسته    د. سيستم آنتروپيک 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٣. در مبحث مديريت به عنوان فراگرد اجتماعي « تربيت رويه ها» و «تنظيم فعاليتها» مربوط به کدام يک از مولفه هاي مديريت است ؟ 

   الف . کارکرد    ب . ساختار ج . عملکرد  د. رابطه 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٤. کدام يک از گزينه هاي زير درست است ؟ 

   الف . نيازها و پيش آمادگي هاي شخصيتي از الگو و ساختار يگانه اي برخوردارند.

   ب . نيازها و پيش آمادگي هاي فردي عمدتاً به اهداف کوتاه مدت در سازمان هستند.

ج . نيازها و پيش آمادگي هاي فردي مفهوم خاصي است که در برگيرنده عناصر محدود شخصيتي است .

د. نيازها و پيش آمادگي هاي فردي کمتر معطوف به هدف بوده و بيشتر به عنوان انگيزه عمل مي کنند

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٥. در مبحث يگانگي فرد و سازمان کدام گزينه صحيح است ؟ 

   الف . در حالت همسازي فرد مطابق با ملاک هاي دروني خود عمل مي کند.

   ب . در حالت سازگاري فرد بيشتر درگير واکنش هاي سازماني است تا کنش .

   ج . در حالت همسازي فرد مطابق انتظارات سازمان عمل و فعاليت  مي کند.

   د. در حالت سازگاري فرد بيشتر از خلاقيت و هوش فردي خود استفاده مي کند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٦. کشمکش هاي بارز از نوع شخصيتي عمدتاً مربوط به اعمال کدام يک از سبک هاي مديريتي زير در سازمان است ؟ 

   الف . موقعيت مدار  ب . سازمان مدار   ج . هنجار مدار  د. فردمدار 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٧.حدٌ «مناسب و اندازه » بودن نقش سازماني براي فرد عضو سازمان با کدام يک از اصطلاحات زير مشخص مي شود؟ 

الف . اثر بخشی

ب . کارایی

ج . رضایت

د . انتضارات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٨.کدام يک از گزينه هاي زير درست است ؟ 

   الف .هدف روابط انساني تعيين علت و معلول هاي رفتاري است .

   ب . اصطلاح روابط انساني کاربرد محدودي در سيستم هاي اجتماعي دارد.

   ج . روابط انساني به کاربرد نظريه ها و يافته هاي علمي مي پردازد.

   د. روابط انساني بيشتر داراي جنبه نظري و پژوهشي است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٩.کدام عبارت در خصوص « انگيزش » درست است ؟ 

   الف .انگيزش بر عکس ادراک و يادگيري يک سازه محسوب نمي شود.

   ب . انگيزش کمتر بر حسب شرايط پيشين و رفتار پسايند تعريف مي شود.

   ج . انگيزش نيز همانند مفهوم يادگيري يک سازه يا مفهوم به حساب مي آيد.

   د. انگيزش در شرايط تنظيم شده قابل مشاهده و رويت است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤٠. رابطه ميان انتظارات سازماني و ارزشهاي فرهنگي چگونه است ؟ 

الف . غالبا ضمنی است .

ب . همیشه آشکار است .

ج . اغلب صریح است .

د . هرگز آشکار نیست .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام کاظم (ع) : نماز نافله راه نزديك شده هر مؤمني به خداوند است .

نام درس: اصول مديريت آموزشي

ترم 1سال 89.90

نام درس: اصول مديريت آموزشي                                                               

رشته وکددرس: علوم تربيتي (برنامه ريزي- جبراني ارشد مديريت آموزشي ) ١٢١١٠٢٤           

ـــــــ

١. کداميک از افراد زير، در زمره مديران آموزشي قرار نمي گيرند؟

 الف . مربيان پرورشي                               ب. والدين و انجمن اولياء و مربيان

 ج. راهنمايان آموزشي                               د. معاونان و کارشناسان آموزشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢. در مرحله چهارم از فراگرد پيچيده شدن نظامهاي آموزشي ، کداميک از گزينه ها زير درست است ؟

 الف . پرورش کودکان عمدتاً در خانواده به وسيله والدين يا مستقيماً در جامعه از طريق شاگردي صورت مي گيرد.

 ب. با وجود گسترش نسبي آموزش و پرورش رسمي ، هنوز تعداد زيادي از افراد بدون عبور از مراحل آموزشي وارد جامعه  مي شوند.

 ج. فقط تعداد معدود و محدودي از افراد از آموزشهاي رسمي برخوردار و بهرهمند مي شوند.

 د. آموزش و پرورش عمومي اجباري است و تقريباً تمامي کودکان لازم التعليم به مدارس ابتدايي راه مي يابند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣. کدام گزينه زير از جمله کارکردهاي آشکار آموزش و پرورش به شمار مي رود؟

 الف . دگرگونسازي نظام طبقاتي جامعه          ب. تربيت حرفه اي و تخصصي

 ج. تسهيل تحرک اجتماعي                          د. تضعيف قدرت والدين بر فرزندان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤. وظايف مديريت آموزشي در کداميک از سطوح مسئوليت ها، همان کارکردهاي عمومي مديريت است ؟

 الف . فني                            ب. نهادي              

 ج. اداري                             د. اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥. در هر سازمان، نحوه توزيع و تفويض اختيارات تصميم گيري کدام گزينه زير را معين مي کند؟

 الف . ساختار              ب. ماهيت                

ج. اهداف                    د. کارکرد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦. کداميک از فراگردهاي کنترل، مستقيماً آموزش و پرورش را تحت کنترل قرار مي دهند؟

 الف . رسوم و سنت هاي فرهنگي                 ب. بودجه و حمايت هاي مالي

 ج. برنامه هاي آموزشي و پژوهشي              د. شيوههاي سازماندهي و اختيار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧. در کدام الگوي سازماني ذيل ، «اختيار و مسئوليت نهايي تصميم گيري» تفويض نمي شود؟

 الف . تمرکز ساختاري                              ب. عدم تمرکز ساختاري

 ج. تمرکز اداري                                       د. عدم تمرکز اداري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨. کدام گزينه زير، ويژگي نظام آموزشي غير متمرکز را تبيين مي کند؟

 الف . قانونگذاري در سطح استانها، لزوماً در چهارچوب قوانين اساسي کشورها نمي باشد.

 ب. نظامهاي آموزشي استانها، از لحاظ سازمان، تشکيلات و اختيارات تصميم گيري با يکديگر ارتباط ندارند.

ج. اختيار و مسئوليت نهايي تصميم گيري بر عهده بالاترين مقام در سلسه مراتب سازماني است .

 د. تصميماتي که در استانهاي مختلف اتخاذ مي شود، مشروط به بازنگري وزارت آموزش و پرورش مي باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

9. ويژگي هاي منحصر به فرد مديريت آموزش و پرورش، عمدتاً از کدام گزينه ذيل سرچشمه مي گيرد؟

 الف . از مجموعه کارکردهاي نهان و آشکار آن  ب. از بعد مديريت آن

 ج. از وجه آموزش و پرورش آن                  د. از نظر عقلاني بودن هدفهاي آن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠. کداميک از انواع ارتباط وظايف سازماني ، غالباً در محيط هاي آموزشي حکم فرما است ؟

 الف . پيوند دوجانبه                                   ب. کارکردهاي موازي

 ج. منابع مشترک                                      د. پيوند متوالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١. مفهومي که تعريف عملي استاندارد دارد، غالباً چه ناميده مي شود؟

 الف . سازه                 ب. امر واقع             ج. مفروضات           د. حقيقت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢. کدام گزينه زير در مورد اصول حاصله از تئوري درست است ؟  الف . مانند اصول ناشي از تجربيات شخصي کليت دارند.

 ب. بر خلاف اصول برگرفته از حدسيات و مشاهدات، محدوديت دارند.

 ج. در اغلب موقعيت ها و شرايط مديريت صدق مي کنند.

 د. آنها را با اطمينان خاطر کامل نمي توان بکار گرفت .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣. تعميم با تأييد تجربي محکم و قابل ملاحظه را چه مي نامند؟

 الف . نظريه               ب. قانون                 ج. فرضيه               د. اصل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤. کدام گزينه زير درست است ؟

 الف . نظريه پردازي علمي چندان به خلاقيت و آفرينندگي نياز ندارد.

 ب. تئوريها بر حسب ضرورتهاي علمي شکل مي گيرند.

 ج. تئوريها بر اساس تقاضا و نيازهاي فردي و انتظارات اجتماعي تدوين مي شوند.

 د. نظريه پردازي مستلزم استفاده از دستورالعمل ها و کتابهاي راهنماي تئوري است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥. تيلور کدام گزينه زير را تنها راه افزايش کارآيي مي داند؟

 الف . تثبيت ساختار و تشکيلات سازماني       ب. طراحي دقيق شغل و وظيفه

 ج. بالابردن سطح توليد                              د. ارتقاء سطح مسئوليت ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦. جوانب رسمي سازمان نظام آموزشي نظير اهداف خط مشي ها و سلسله مراتب ، عمدتاً به مفاهيم کدام نظريه اشاره مي کند؟

 الف . نظريه مديريت اداري                         ب. نظريه تصميم گيري

 ج. نظريه همسازي                                   د. نظريه بوروکراسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧. طبق نظر فالت ، راهبرد اساسي سازمان اثربخش کدام است ؟

 الف . برنامه ريزي                                   ب. سازماندهي

 ج. هماهنگي                                            د. نظارت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

18. طبق نظر گريفيث «تجلي قانوني قدرت» چيست ؟

 الف . مسئوليت            ب. ستاد                  ج. سلسله مراتب        د. اختيار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩. از ديدگاه بارنارد، عناصر اصلي سازمان کدامند؟

 الف . هدف، ارتباط، تمايل اعضاء به همکاري     ب. انگيزش، سازماندهي ، ادراک

 ج. تصميم گيري، رهبري، پويايي گروهي       د. ساختار قدرت، اختيار ، روحيه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠. در مدل گروه انساني ، رفتار بر حسب کدام عناصر ذيل توصيف مي شود؟

 الف . طرحها، برنامه ها، هدفها                    ب. فعاليت ها، تعامل ها، گرايش ها

 ج. ارزشها، نگرشها، ساختار                      د. تصميم گيري، ارتباطات ، منابع

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١. طبق نظر آرگريس ، عدم تجانس و ناسازگاري بين فرد و سازمان در کدام شرايط افزايش مي يابد؟

 الف . انسجام يافتن ساختار غير رسمي          ب. ارگانيک شدن فزاينده شغل فرد

 ج. بالا رفتن رشد حرفه اي کارکنان              د. تثبيت سلسله مراتب سازماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢. کدام گزينه زير به «هدف مداري سازمان» اشاره مي کند؟

 الف . عقلانيت                      ب. کارايي             

 ج. سلسله مراتب                   د. اثربخشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣. طبق ديدگاه وبر «اين احتمال که برخي دستورات خاص يا همه دستورات ناشي از منبع معلوم به وسيله گروه معيني از اشخاص اطاعت شود» مبين کدام مفهوم ذيل است ؟

 الف . نفوذ                  ب. قدرت                 ج. ترغيب                د. اختيار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤. در کداميک از انواع سازمانهاي آموزشي ، تصميم گيري با مشارکت مديران صف و متخصصين ستادي صورت مي پذيرد؟

 الف . معتدل                ب. حرفه اي             ج. استبدادي              د. آرماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥. کدام گزينه زير از جمله اصول انضباط بوروکراتيک نيست ؟

 الف . سلسله مراتب                                   ب. قواعد و مقررات

 ج. شايستگي فني                                      د. رفتار غير شخصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦. طبق مفهوم سه بعدي مديريت آموزشي ، بعد محتوي در ارتباط با شخص مدير به کدام گزينه زير اشاره مي کند؟

 الف . رفتار مبتني بر عقلانيت مدير               ب. قابليت ها و استعدادهاي مدير

 ج. وظايف و مسئوليت هاي مدير                  د. الگوهاي ارزشي و هنجاري مدير

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧. سيستم هاي خودگردان از کدام طريق خود را تنظيم مي کنند؟

 الف . تطابق                         ب. آنتروپي            

 ج. موازنه                           د. بازخورد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨. کداميک از ويژگي هاي بوروکراسي ،  ممکن است موجب تضعيف روحيه کارکنان در سازمان گردد؟

 الف . جهت گيري غير شخصي                    ب. تقسيم کار و تخصص

 ج. قواعد و مقررات                                  د. مسير شغلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

29. نظامهاي آموزشي غير متمرکز، به کداميک از الگوهاي سازماني زير گرايش دارند؟

 الف . سازمان آموزشي آشفته                       ب. سازمان آموزشي معتدل

 ج. سازمان آموزشي حرفه اي                      د. سازمان آموزشي آرماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠. «اصطلاح کلي براي تعريف مکانيسم گزينش در يک سيستم که به کمک آن دروندادها براي سيستم معنا پيدا مي کنند» را چه مي نامند؟

 الف . تعادليابي                                         ب. کدگذاري

 ج. پردازش اطلاعات                                د. هم پاياني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣١. وجه اجتماعي سيستم چه ناميده مي شود؟

 الف . بعد رواني                                       ب. بعد فردي

 ج. بعد هنجاري                                        د. بعد شخصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٢. کدام گزينه زير از جمله مزاياي نگرش سيستم محسوب نمي شود؟ 

الف . مختصر و صرفه جويانه بودن

 ب. ترسيم و توصيف همه قلمروهاي رفتار انسان

 ج. قابليت ايجاد مفاهيم و زبان مشترک بين رشته هاي مختلف علمي  د. جامع بودن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٣. کدام گزينه زير، مناصب سازمان را به يکديگر مربوط مي سازد؟

 الف . نيازها و انتظارات سازماني                ب. اهداف واقعي سازمان

 ج. ساختار و مناسبات اداري                       د. الگوي روابط رسمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٤. اگر فرد در سازمان مطابق انگيزههاي خود رفتار کند، رفتار او را چه مي نامند؟

 الف . بهنجار                        ب. سازگار            

 ج. همساز                           د. برانگيخته

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٥.  کداميک از انواع کشمکش ها در اثر نيازها و انگيزههاي متضاد فردي ايجاد مي شود؟

 الف . کشمکش شخصيت                            ب. کشمکش نقش – شخصيت

 ج. کشمکش شخصيت – نقش                      د. کشمکش نقش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٦. رابطه ميان «انتظارات سازماني و نيازهاي فردي» را  چه مي نامند؟

 الف . اثربخشي                                        ب. انگيزش

 ج. کارايي                                              د. رضايت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٧. کدام گزينه زير، مرحله آغازين رفتار محسوب مي شود؟

 الف . يادگيري             ب. ادراک                ج. گرايش                د. تجربه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

38. عنصر اصلي تحليل در بعد فرهنگي چيست ؟

 الف . رسوم و سنت هاي فرهنگي                 ب. جهانبيني

 ج. ارزش                                               د. باورهاي اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٩. در فراگرد انگيزش، نيازها به منظور تحقق هدفها، کدام عنصر ذيل را فعال مي سازند؟

 الف . سائق ها                      ب. ارگانيسم           

 ج. داعيه                             د. گرايش ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤٠. کدام گزينه زير در مورد انگيزش درست نيست ؟

 الف . در فراگرد انگيزش، انگيزهها مستقيماً قابل مشاهده نيستند.

 ب. انگيزش به دليل پيچيدگي آن، کاملاً قابل فهم نيست .

 ج. فراگرد انگيزشي را نمي توان يک عمل مکانيکي تلقي کرد.

 د. انگيزش به چرايي و چگونگي رفتار مربوط است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

امام صادق (ع) : سليمان ديلمي مي گويد : به امام صادق – عليه السلام – عرض كردم فلاني در عبادت و ديانت و فضيلت چنين و چنان است . فرمود : عقلش چگونه است ؟ گفتم نمي دانم . فرمود : پاداش به اندازه عقل است .

نام درس:اصول مديريت آموزشي

ترم اول سال90-91

نام درس:اصول مديريت آموزشي

 رشته تحصیلی-کد درس :علوم تربيتي : برنامه ريزي-  جبراني ارشد مديريت آموزشي ١٢١١٠٢٤

ــــــــــــ

١. درجه پيچيدگي نظام آموزش و پرورش به چه چيزي بستگي دارد؟

 الف –  پيچيدگي نيازهاي جامعه                   ب-  ميزان پيشرفت فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي

 ج-  پيچيدگي مراحل آموزش و پرورش  د-  پيچيدگي توقعات جامعه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢. کداميک از موارد زير در زمره مديران آموزش قرار نمي گيرد؟

 الف –  راهنمايان آموزشي                  ب-  برنامه ريزان آموزشي

 ج-  مربيان پرورشي                        د-  کارشناسان آموزشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣. در تحليل سازمانهاي رسمي توسط پارسونز، کداميک از وظايف مشخص مي کند چه عناصر يا عوامل مادي چه نوع همکاريها و چه شرايطي را براي اجراي مؤثر وظايف ضرورت دارند؟

 الف –  وظايف فني  ب-  وظايف اداري  ج-  وظايف نهادي  د-  وظايف فرهنگي و اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤. مديريت آموزشي در کدام سطح با مديريت ساير سازمانها شباهت تام دارد و وظايف آن همان کارکردهاي عمومي مديريت است ؟

            الف –  سطح فني                        ب-  سطح نهادي    ج-  سطح اداري          د-  سطح فرهنگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥. کداميک از کارکردهاي نظام آموزش و پرورش جزء کارکردهاي نهان محسوب مي شود؟

 الف –  نوآوري و تغيير                     ب-  تسهيل تحرک اجتماعي

 ج-  يگانگي اجتماعي                      د-  رشد جمعيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦. در جوامع واپس گراي سنتي ممکن است آموزش و پرورش در جهت کداميک از موارد زير هدايت شود؟

  الف –  حفظ فرهنگ و تداوم و بقاي وضع موجود  ب-  اهرم ويژه رشد و توسعه جامعه

 ج-  موجبات پيشرفت مداوم جامعه و بهبود شرايط زندگي  د-  همه موارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧. شکل گيري روابط و کنشهاي متقابل ميان اعضاي سازمان تابع چه عواملي است ؟

 الف –  فراگرد سازمان                      ب-  اهداف و رويکردها

 ج-  سبک و تئوريهاي مديريت            د-  شيوه مديريت ، ساختار سازمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨. به عقيده سايمون رفتار سازماني شبکه پيچيده اي از کداميک از فراگردهاي مديريتي است ؟

 الف –  سازماندهي                          ب-  هدايت و کنترل

 ج-  تصميم گيري                          د-  تفويض اختيار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩. تقسيم و تفکيک يک نظام به دو يا چند نظام مستقل که يک دستگاه کنترل ويژه خود را دارد، چه ناميده مي شود؟

 الف –  تفويض اختيار                      ب-  متمرکز کردن ساختار

 ج-  عدم تمرکز اداري                      د-  غير متمرکز کردن ساختار اداري

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠. بر اساس تحليل سازمان ماکس وبر در وضعيت آرماني کداميک از موارد زير دربارة رويه ها و روش ها تصميم گيري مي کنند؟

 الف –  افراد بالاترين رده سلسله مراتب سازماني  ب-  افراد سطوح متوسط و مياني

 ج-  افراد سطوح عالي                      د-  افراد سطوح مالياتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١. کداميک از موارد زير بندرت بصورت غيرمتمرکز در سازمان اداره مي شوند؟

 الف –  کارگزيني                           ب-  امور پرسنلي و نيروي انساني

 ج-  امور مالي و قانوني                     د-  تصميم گيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢. شباهتهاي مديريت در سازمانهاي مختلف را مي توان عمدتاً در قلمرو کداميک از موارد زير جستجو کرد؟

 الف –  وظايف و مسئوليتهاي اداري       ب-  مهارتهاي مديريتي

 ج-  اهداف سازماني                        د-  جوانب انساني کار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣. تفاوت هاي ميان مديريت آموزشي و ساير انواع مديريت را مي توان در کداميک از موارد زير جستجو کرد؟

 الف –  مسائل اداري                        ب-  مسائل فرهنگي

 ج-  مسائل فني                            د-  مسائل نهادي و فني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤. منظور از کارکردهاي آموزشي همانا وظايف ……………. در سطح مدرسه و کلاس درس است .

 الف –  ادراکي        ب-  انساني          ج-  ارتباطي         د-  فني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥. کار توليد در کداميک از وابستگي متقابل وظايف سازماني قرار مي گيرد؟

 الف –  پيوند دو جانبه ب-  پيوند متوالي    ج-  منابع مشترک        د-  پيوند مشترک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

          ١٦. منظور از مديريت آموزشي عبارتست از …………………. در تمام سطوح نظام آموزشي :

 الف –  کاربرد علم مديريت                ب- اجراي فعاليتها و فراگردها

 ج-  نظارت و ارزيابي                       د-  رهبري آموزشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧. بهترين و مهمترين پاداشها از نظر تئوري y چيست ؟

 الف –  افزايش حقوق و بهبود امور رفاهي    ب-  ارتقاء شغلي و علمي

   ج-  کاهش ساعات کار و افزايش مرخصي ها د-  رضايت نفس و شکوفايي استعداده

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

  ١٨. به منظومه يا ترکيبي که از چند مفهوم است و يک واحد فکري سطح بالاتري را بوجود مي آورد ، چه مي گويند؟

 الف –  مفهوم                               ب-  سازه

 ج-  پيش فرض                             د-  مفروضه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩. در مثال هوش ، هوش ________ ، بهره هوش _________ و نمرات بهره هوش _________ محسوب ميشود.

 الف –  مفهوم ، تفسير ، سازه              ب-  متغير ، سازه ، مفهوم

 ج-  سازه ، مفهوم ، متغير                  د-  مفهوم ، سازه ، متغير

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠. کداميک از موارد زير هميشه يک تعميم تجربي محسوب مي شود؟

 الف –  فرضيه        ب-  نظريه           ج-  قانون            د-  اصل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١. به عقيده مازلو کداميک از نيازها اگر ارضا نشوند آدمي نخواهد توانست به يک انسان سالم از لحاظ جسماني و رواني مبدل شود؟

 الف –  نيازهاي نقصان و کمبود           ب-  نيازهاي تامين اجتماعي

 ج-  نيازهاي رشد و بالندگي  د-  نيازهاي رشد و کمال

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢. تئوريها به تدريج و برحسب ________ شکل مي گيرند، توسعه مي يابند و به درجات متفاوتي از لحاظ دقت و اعتبار نايل مي شوند؟

 الف –  تقاضاي اجتماعي                   ب-  واقعيت

 ج-  ضرورتهاي علمي                      د-  پيش بيني و کنترل رويدادها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣. تيلور تنها منبع اختيار را چه امري در نظر مي گرفت ؟

 الف –  قانون          ب-  تخصص        ج-  کارآيي          د-  عقلانيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤. نظريه فايول به کدام سطح مديريت متمرکز بود؟

 الف –  رأس سلسله مراتب سازماني       ب-  سطح مياني سازماني

 ج-  رده پايين سلسله مراتب اداري       د-  سطح افقي سازمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥. توصيه و تجويز اصول به منظور اداره نظام يا مدرسه يا کلاسداري تأثير رهنمودهاي کداميک از نظريه هاي مديريت بر مديريت آموزشي است ؟

 الف –  مديريت علمي                      ب-  مديريت اداري

 ج-  روابط انساني                           د-  نظريه همکاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٦. اساس فلسفي روابط انساني بر کداميک از انديشه هاي زير استوار است ؟

   الف –  مشارکت در انجام کار   ب-  هماهنگي

   ج-  روابط انساني پويا   د-  احياء شدن حرمت و شأن انساني در محيط کار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧. مفاهيم و اصول کدام نظريه احتمالاً بيش از هر سازماني در محيط هاي آموزشي زمينه پذيرش داشت ؟

 الف –  مديريت اداري                      ب-  نظريه کراسي

 ج-  نظريه روابط انساني                   د-  نظريه تصميم گيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨. به اعتقاد گريفيث معيار موفقيت مدير در ايجاد روابط انساني خوب در محيط کار چيست ؟

 الف –  ايجاد انگيزش                       ب-  ايجاد ارتباط مؤثر

 ج-  روحيه                                  د-  پويايي گروه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩. در نظريه همکاري بارنارد مهمترين ويژگي مفهوم اختياري چيست ؟

 الف –  تمايل اعضا به همکاري             ب-  تفويض اختيار از پايين به بالا

 ج-  ارتباط مؤثر                            د-  تفويض اختيار از بالا به پايين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠. به عقيده سايمون چه هنگام تصميم گيري عقلاني است ؟

 الف –  تصميم کارايي داشته باشد         ب-  تصميم اثربخشي داشته باشد

 ج-  بر مبناي مشترک ايجاد شود د-  بهترين شکل براي نيل به هدف باشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣١. چه هنگام تعادل سازماني ايجاد مي شود؟

 الف –  هنگامي که تضاد سازماني موجود نباشد

 ب-  هنگامي که ميان ارشديت و وظايف کشمکش نباشد

 ج-  هنگامي که کارکنان سازمان دستاوردهاي خود را در فعاليت سازماني مطلوب تلقي کنند

  د-  هنگامي که تصميم سازماني جامع باشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٢. چه عاملي براي اعضاي گروه يا سازمان نتايج بارآوري، رضايت و رشد رواني را در پي دارد؟

 الف –  سيستم داخلي                      ب-  سيستم خارجي

 ج-  گرايشهاي الزامي                      د-  تعاملهاي الزامي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٣. وقتي فردي به سازمان مي پيوندد، سازمان مي کوشد او را با الگوها و معيارهاي خود شکل بدهد و در مقابل فرد نيز مي کوشد با اعمال الگوي شخصيتي خود بر سازمان تأثير گذارد، به فراگرد اول _______ و فراگرد دوم ________ مي گويند.

 الف –  سازماني کردن نقش سازمان با مشخص کردن نقش فرد

  ب-  سازمان کردني فرد، شخصي کردن نقش سازماني

 ج-  سازماني کردن انتظارات سازماني ، مشخص کردن هدفهاي سازماني

  د-  سازماني کردن هدفهاي سازماني ، مشخص کردن انتظارات سازماني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٤. در کداميک از موارد زير، شخص اجازه مي دهد که استدلالهاي شخص ديگر تصميمات يا اعمال فرد را تحت تاثير قرار دهد؟

 الف –  اختيار         ب-  اقتدار           ج-  ترغيب          د-  قدرت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٥. اگر دانش آموزان يک کلاسي بر اثر جذبه شخصيتي يک معلم رهنمودها و دستورات آموزشي او را با شوق و رغبت اطاعت کنند و از لحاظ رفتاري بکوشد او را سرمشق قرار دهند چه نوع اختياري مد نظر قرار مي گيرد؟

 الف –  فرمند                  ب-  سنتي          ج-  قانوني           د-  تشويق و تنبيه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٦. اينکه در سازمانهاي آموزشي ، مديران و معلمان بايستي با همه دانش آموزان رفتاري برابر و يکسان داشته باشند جزء کداميک از ويژگيهاي اصلي بروکراسي قرار مي گيرند؟

 الف –  سلسله مراتب  ب-  قواعد و مقررات  ج-  جهت گيري غير شخصي   د-  کار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٧. کشمکش ميان ارشديت و موفقيت از نتايج ضمني منفي کداميک از ويژگيهاي بوروکراسي است ؟

 الف –  قواعد و مقررات                     ب-  جهت گيري غير شخصي

 ج-  تقسيم کار                             د-  مسير شغلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٨. در سيستم هاي اجتماعي بويژه سازمانها استفاده از دانش و تکنولوژي جديد و جذب اعضاي جوان بجاي اعضاي مسن را چه مي گويند؟

 الف –  نگانتروپي              ب-  آنتروپي مثبت   ج-  بازخورد مثبت          د-  بازخورد منفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٩. هرگاه سيستم ها از شرايط اوليه متفاوت و از طرق مختلف به نتيجه يکسان نائل شوند کداميک از ويژگيهاي سيستم ايجاد مي گردد؟

   الف –  چند پاياني          ب-  هم پاياني      ج-  تعادل پويا       د-  حالت پابرجا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤٠. هنگاميکه انتظارات سازمان با نيازها و تمايلات شخصي همخواني و توافق داشته باشد چه امري ممکن مي گردد؟

 الف –  اثربخشي              ب-  کارآيي          ج-  سازگاري        د-  رضايتمندي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 

 

امام رضا (ع) : از حضرت امام رضا ( ع ) درباره خوشي دنيا سؤال شد . فرمود : وسعت منزل و زيادي دوستان

عنــوان درس :اصول مديريت آموزشي

تابستان91

عنــوان درس :اصول مديريت آموزشي

رشته تحصيلي/کد درس :علوم تربيتي (مديريت برنامه ريزي آموزشي ),مديريت آموزشي ۱۲۱۱۰۲۴

ــــــــــ

١- منظورازمديران آموزشي درکتاب درسي  چه کساني است ؟

۱.درتصميم گيريهاي آموزش وپرورش نقش دارند.   

۲.تامين کننده منابع وامکانات هستند.

۳.ايجادکننده فرصت هاي برابرآموزشي براي همگان .  

۴.ايجادنوآوري وتغييردرآموزش .وپرورش .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- اگرقرارباشد که مدير و رهبرآموزشي تاثيري معقول درجهت گيري آينده آموزش وپرورش داشته باشند،داشتن کدام ويژگي براي مديرامري لازم است ؟

۱.شوق واشتياق  

۲.تخصص

۳.فهم 

۴.تجربه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣- کدام مورد جزء کارکرد هاي پنهان آموزش وپرورش است ؟

۱.جامعه پذيري  

۲.تضعيف قدرت والدين برفرزندان

۳.فرهنگ پذيري

۴.رشد شخصيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤- کدام فراگرد کنترل اگردست و پا گير وغيرعادلانه باشد موجب پس افتادگي فرهنگي خواهدشد؟

۱.سازماندهي آموزش وپرورش   

۲.رسوم وسنت هاي فرهنگي

۳.مديريت آموزش وپرورش

۴.قوانين ومقررات

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥- کدام صاحب نظر رفتارسازماني راشبکه پيچيده اي از فراگردهاي تصميم گيري مي داند؟

۱.سايمون

۲.گريفيث

۳.ماکس وبر   

۴.پارسونز

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦- کدام گزينه درموردنظام آموزشي غيرمتمرکزدرست است ؟

۱.اختيارومسوليت نهايي تصميم گيري برعهده بالاترين مقام است .

۲.نظام هاي آموزشي استانها ازلحاظ سازمان و تشکيلات و اختيارت تصميم گيري با يکديگر ارتباط ندارند .

۳.نظام آموزشي بوسيله دستگاه مرکزي کنترل مي شود.

۴.استانها بصورت جداگانه حق تصميم گيري آموزشي ندارند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧- منظور ازکارکردهاي آموزشي کدام است ؟

۱.وضعيتي که درآن انجام وظيفه بطورمستقل عملي مي شود.

۲.بهبود شرايط انساني محيط کاردرمدرسه .

۳.بکارگيري تدابيربراي رشد.نوآوري وتغييردرمحيط آموزشي .

۴.وظايف فني درسطح مدرسه وکلاس درس است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨- چراهمواره برنامه ريزي هاي آموزشي با مشکلات و دشواري هايي مواجه است ؟

۱.اهداف آموزشي غالبا"بصورت کلي ومبهم بيان مي شود.

۲.ضعف درکارکردهاي آموزشي .

۳.کمبودمنابع مالي وآموزشي .  

۴.ضعف درنظارت وارزشيابي .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩- شيوه عمل اغلب مديران ومعلمان تازه کار براساس کدام فراگرداست ؟

۱.حدس وگمان زدن .   

۲.تقليد کردن .

۳.بکارگيري اصول .

۴.نظريه پردازي درمديريت .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠- مديراني که طبيعت وانگيزش انسان رابراساس نظريه x باوردارند.با کارکنان خودچگونه رفتارمي کنند؟

۱.ياري دادن به کارکنان ازطريق پاداشهاي مالي .   

۲.کمک به رشد شخصيتي وحرفه اي کارکنان .

۳.کارکنان  رامستقيما" کنترل وسرپرستي مي کنند.  

۴.مسووليت پذيري وپاسخگو بودن درقبال وظيفه .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١- مفهومي که تعريف عملي استاندارد دارد، چه نام دارد؟

۱.مفهوم 

۲.متغير 

۳.سازه 

۴.امرواقع

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢- درمثال هوش دانش آموز ،متغير کدام است ؟

۱.هوش 

۲.نمرات بهره هوش

۳.بهره هوش   

۴.تفاوتهاي فردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣- درمراحل شکل گيري تئوري اولين سطح کدام است ؟

۱.واقعيت ها   

۲.مفاهيم

۳.سازه ها

۴.مفروضات

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- اين عبارت "که يگانگي فرد و سازمان تابعي ازتوافق ميان اهداف سازمان و اهداف کارکنان است به  کدام معني است :؟

۱.اصل 

۲.پيش فرض   

۳.تعميم 

۴.فرضيه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥- درنظريه مزلو طبقات نيازها معادل کدام سطح شکل گيري تئوري مي باشد؟

۱.مفاهيم

۲.واقعيت ها   

۳.سازه ها

۴.تعميم ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦- مديريت علمي با  اعمال کدام اصل درحوزه مديريت ،مديريت مبتني بروظايف را بوجود آورد؟

۱.هماهنگي

۲.همکاري

۳.سلسله مراتب  

۴.تخصص

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- مباني نظري کدام نظريه مديريت برآموزه هاي اقتصادي استواراست ؟

۱.روابط انساني   

۲.مديريت اداري  

۳.مديريت علمي  

۴.تصميم گيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨- ازنظر فالت راهبرد اساسي سازمان اثربخش کدام است ؟

۱.اختيارومسئوليت

۲.زنجيرفرمان   

۳.ابتکاروروحيه گروهي  

۴.هماهنگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩- نظريه کلاسيک سازمان ازکيست ؟

۱.فايول 

۲.تيلور 

۳.فالت 

۴.سايمون

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- مفاهيم و اصول کدام نظريه مديريت ، بيشترين پذيرش را درمحيط هاي آموزشي داشته است ؟

۱.مديريت علمي  

۲.نظريه رفتاري  

۳.روابط انساني  

۴.نظريه تصميم گيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١- ماکس وبرلازمه رسيدن به عقلانيت درامور و فعاليت هاي سازمان يافته  راکدام مورد مي داند؟

۱.بوروکراسي   

۲.تقسيم کار   

۳.فراگردسازش  

۴.شخصي کردن نقش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢- ملاک تشخيص اختيارکدام است ؟

۱.توانايي وادارکردن ديگري به انجام کاري 

۲.اطاعت ارادي دستورات مشروع

۳.اطاعت غيرارادي

۴.جاذبه شخصيتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣- اقتدارمعلم ازآن  جهت نافذ است که کدام مورد را قبل ازآن حرمت  و مشروعيت بخشيده است .؟

۱.جاذبه  شخصيتي

۲.قوانين ومقررات

۳.رسوم وسنن فرهنگي  

۴.صلاحيت وتخصص

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤- "استخدام دريک سازمان بوروکراتيک مبتني برشايستگي هاي فني است " عبارت فوق جزءکدام ويژگي هاي بوروکراسي است ؟

۱.تقسيم کاروتخصص  

۲.قواعدومقررات  

۳.سلسله مراتب  

۴.مسيرشغلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥- کدام گزينه ازمعايب ويژگي تقسيم کاردرنظريه بوروکراسي است ؟

۱.ملالت وبيزاري  

۲.موانع ارتباطي  

۳.فقدان روحيه  

۴.انعطاف ناپذيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦- مديريت آموزشي با استفاده ازدستاوردهاي کدام نظريه مديريت  ،توانست مديريت را علم رهبري مردم تعريف نمايد؟

۱.مديريت علمي

۲.نظريه  کلاسيک سازمان

۳.شيوه هاي رفتاري   

۴.نظريه سيستمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧- نظام طبقه بندي مفهوم سه بعدي مديريت آموزشي ازکيست ؟

۱.فايول 

۲.پارسونز

۳.فالت 

۴.گريفيث .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨- درمفهوم سه بعدي آموزش در رابطه باکارمدير،بعد فراگيرکدام است ؟

۱.نوآوري وتغيير

۲.جذب ونگهداري کارکنان

۳.برخوردبامشکل

۴.توسعه آموزشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩- قابليت هاي جسماني ، ذهني ،عاطفي ،روحي  واستعدادهاي شخص مديربه کداميک از ابعاد مديريت آموزشي مربوط مي شود؟

۱.محتوي

۲.فراگرد

۳.توالي 

۴.زمينه اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠- درمفاهيم نگرش سيستمي نقش دروندادها چيست ؟

۱.فعاليتي که باعث سودمندي اطلاعات سيستم مي شود.  

۲.آنچه که يک سيستم باهدف قبلي توليد مي کند.

۳.الگوي فعاليت هاي يک سيستم است .   

۴.براي رشدوتحقق اهداف سيستم بکار مي آيند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣١- کدام ويژگي بيانگر اين است که دگرگوني سيستم ها لزوما" ازيک عامل پيروي نمي کند؟

۱.هم پاياني و چندپاياني  

۲.حالت پابرجاوتعادل پويا

۳.خرده سيستم وفراسيستم

۴.چرخه  فعاليت ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٢- "در يک قانون عمومي طبيعت که به موجب آن هر شکل سازمان داري به سوي بي سازماني ميل ميکند " تعريف کدام گزينه است ؟

۱.چرخه فعاليت 

۲.تعادل پويا   

۳.آنتروپي  

۴.بازخورد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٣- ابعاد هنجاري سازمان به ترتيب اهميت کدامند؟

۱.نقش ها- انتظارات – ساختار  

۲.ساختار- نقش ها  -انتظارات

۳.افراد- شخصيت – نيازها  

۴.نيازها- نقش ها- شخصيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٤- کدام  گزينه درمورد ويژگي نقش ها درست نيست ؟

۱. برحسب انتظارات ،حقوق  و وظايف توصيف مي شوند.

۲. بوسيله سازمان تعيين مي شوند.

۳. مي توان به عنوان جنبه فعال وپوياي مقام توصيف کرد.  

۴.کم وبيش ثابت هستند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٥-وقتي مغزما داده هاي حسي و اطلاعات دريافتي را به صورت الگوهاي فکري درمي آورد ، مطلب فوق درکدام مرحله نظريه سيستمي قرار مي گيرد؟

۱.سيستم باز   

۲.دروندادها   

۳.فراگرد 

۴.بروندادها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٦-اگرالگوي انتظارات  نقش با الگوي انگيزه هاي فردي که ايفاي آن نقش را برعهده دارد توافق نداشته باشدکدام نوع ازکشمکش بروز مي کند؟

۱.شخصيت

۲.نقش 

۳.انتظارات – وظايف

۴.نقش – شخصيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٧- درسبک هاي مديريت و رهبري کدام مورد مربوط به سبک فردمداراست ؟

۱.انگيزه ها ونيازهاي کارکنان موردتوجه قرارمي گيرد.

۲.به انتظارات سازمان اهميت داده مي شود.

۳.هدايت وکنترل رفتاروروابط اداري به شخص مدير بستگي دارد.

۴.کشمکش هاي سازمان  ازنوع کشمکش هاي نقش است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٨- کدام ويژگي روان شناختي رفتار د رارتباط متقابل با نظام ارزشي فرد قراردارد؟

۱.يادگيري

۲.ادراک

۳.انگيزش

۴.گرايش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٩- درمطالعه رفتارسازماني کدام مفهوم  از اولويت و اهميت خاصي برخورداراست ؟

۱.گرايش

۲.ارزشها

۳.انگيزش

۴.يادگيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤٠- مدل عملي قابل استفاده درمديريت نظام آموزشي متشکل ازتعامل کدام عوامل است ؟

۱.ساختار- نقش  ها- انتظارات  

۲.فرهنگ – رسوم قومي – ارزش ها

۳.انگيزش – شخصيت .-نيازها

۴.نقش ها – شخصيت ها -ارزش ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام مهدی (عج) : خداوند با ماست و به جز ذات پروردگار به چيزي نياز نداريم ، و حق با ماست ، پس اگر كساني با ما نباشند ، هرگز در ما وحشتي ايجاد نمي شود ؛ ما دست پرورده هاي پروردگارمان ، و مردم دست پرورده هاي ما هستند .

نام درس : اصول مديريت آموزش

ترم دوم سال 92-91

  

نام درس : اصول مديريت آموزش  

رشته تحصیلی . کد درس : علوم تربيتي (برنامه ريزي) ت جبراني ارشد مديريت آموزش (١٢١١٠٢٤)  

ــــــــــــــــــــــ  

۱. ترتيب عوامل اصلي آموزش و پرورش در جوامع ابتدايي کدام مورد زير است ؟ 

الف . زندگي خانوادگي – مدرسه – جامعه

ب . جامعه – مدرسه – خانواده 

ج . زندگي خانوادگي – کار گروهي و مراسم ديني

د. جامعه – آموزش عالي – آموزش مقدماتي – خانواده 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲. کدام مورد زير از ويژگيهاي نظامهاي آموزشي در جوامع کنوني است ؟ 

  الف . جامعه ، خانواده   

  ب . جامعه ، مدرسه ، خانواده 

  ج . جامعه – آموزش عالي – آموزش مقدماتي – خانواده 

  د. خانواده ، آموزش ابتدايي ، دوره راهنمايي ، آموزش دوره هاي متوسطه ، آموزش دوره هاي تحصيلات تکميلي ، جامعه 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۳. اولين مرحله از دستيابي به کار و حرفه مدير آموزشي کدام مورد زير است ؟ 

  الف . ذوق و علاقه  ب . تجربه هاي گذشته   ج . تعهد د. فهم 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۴. ترتيب وظايف و مسئوليت هاي مدير در نظر پارسونز چگونه است ؟ 

الف .اداري ، فني ، نهادي   ب . فني ، اداري ، نهادي   ج . نهادي ، اداري ، فني   د. نهادي ، فني ، اداري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۵. اينکه مشخص مي کند که چه عناصر يا عوامل مادي ، فرهنگي يا انساني ، چه نوع همکاريها و چه شرايطي براي اجراي مؤثر وظايف ضرورت دارند . در کدام سطح ازوظايف پارسونز قرار دارد؟ 

  الف . نهادي  ب . فني ج . اداري   د. همه موارد 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۶. سطح اداري به وسيله چه سطحي کنترل و نظارت مي شود؟ 

  الف . فني   ب . اداري   ج . نهادي   د. هيچکدام

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۷. وظاف مديريت آموزشي در چه سطحي با ديگر وظايف سازمانها شباهت دارد؟ 

  الف . اداري  ب . فني ج . نهادي   د. اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۸. کدام يک از موارد زير جزء کارکردهاي آشکار آموزش و پرورش نيستند؟ 

  الف . فرهنگ پذيري  ب . پرورش سياسي ج . تربيت حرفه اي   د. تسهيل تحرک اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۹. نظامهاي آموزشي با عنايت به کدام کارکردها ، هدف گزاري و طراحي مي شوند؟ 

  الف . کارکردهاي نهان ب . کارکردهاي آشکار   ج . کار کردهاي نهان و آشکار  د. هيچکدام

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۰. جرياني که فردي را عميقاً و از جهات فراوان با فرهنگ جامعه همانند مي کند؟ 

  الف . جامعه پذيري  ب . فرهنگ پذيري  ج . پرورش سياسي د. تحرک اجتماعي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۱. انطباق و سازگاري با تغييرات ، لازمه ي چيست ؟ 

  الف . دوام آموزشي ب .دوام فرهنگي   ج . دوام اجتماعي   د. دوام اقتصاد 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۲. کدام نوع کنترل از قديم الايام در آموزش و پرورش قابل ملاحظه بوده است ؟ 

  الف . کنترل دولت   ب . کنترل ساير گروهها   ج . کنترل ديني د. کنترل آموزش و پرورش 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۳. کدام يک از موارد زير جزء فراگردهاي کنترل نمي باشد؟ 

  الف . رسوم و سنتهاي فرهنگي ب . کنترل مذهبي   ج . قوانين و مقررات   د. پشتيباني مالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۱۴. شکل گيري روابط و کنشهاي متقابل ميان افراد تابع چيست ؟ 

  الف . ساختار سازمان و شيوه مديريت   ب . ساختار سازمان و تصميم گيري 

  ج . شيوه مديريت و ساختار سازمان د. شيوه مديريت و تصميم گيري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۵. سايمون رفتار سازماني را شبکه پيچيدهاي از فراگرد چه چيزي مي داند؟ 

  الف . شيوه مديريت ب . ساختار سازمان ج . تصميم گيري   د. اختيار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۶. کدام يک از موارد زير جزء ويژگي نظامهاي آموزشي با ساختار متمرکز است ؟ 

  الف . هر استان در ارتباط با امور آموزشي حق دارد قانون گذاري کند 

  ب . براي کنترل نظامهاي سازمان مرکز وجود ندارد 

  ج . اختيار و مسئوليت به عهده ي بالاترين مقام است  

  د. نظامهاي آموزشي استانها در تصميم گيري بايکديگر در ارتباط هستند  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۷. تفويض اختيار از دوره هاي بالاتر به رده هاي پايين تر را چه مي گويند؟ 

  الف .عدم تمرکز اداري   ب . تمرکز اداري   ج . متمرکز کردن ساختار  د. عدم تمرکز ساختار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۱۸. در نتيجه کداميک از موارد زير سلسله مراتب جديدي به وجود مي آيد ؟ 

  الف . عدم تمرکز داري   ب . متمرکز کردن ساختار  ج . عدم تمرکز ساختار   د. تمرکز اداري 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۱۹. منظور از کارکردهاي آموزشي انجام وظايف در چه سطحي است ؟ 

  الف . اداري  ب . فني ج . نهادي   د. اجتماعي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۰. مثال کار توليد ، جزء کدام نوع وابستگي هاي متقابل وظايف سازماني و افراد است ؟ 

  الف . پيوند دو جانبه ب . پيوند متوالي   ج . منابع مشترک   د. کارکردهاي آموزشي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۱. تعميمي است با تأييد تجربي محدود؟ 

  الف . اصل   ب . قانون   ج . تعميم د. فرضيه 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۲. ارتباط و پل ميان نظريه و تحقيق علمي چيست ؟ 

  الف . اصل   ب . فرضيه   ج . قانون   د. مفاهيم 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۳. کدام مورد زير جزء نيازهاي نقصان و کمبود نمي باشد؟ 

  الف . نيازهاي فيزيولوژيکي   ب . نيازهاي اجتماعي   ج . نيازهاي احترام  د. نيازهاي تامين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۴. نظريه ها بر حسب چه چيزي ساخته مي شود؟ 

  الف . برحسب تقاضا ب . برحسب عرضه ج . بر حسب ضرورتهاي علمي د. بر حسب نيازها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۵. فردريک تيلور چارة عدم کارايي سازمان ها را در چه چيزي مي داند؟ 

  الف . اعمال مديريت علمي  ب . اعمال تخصصي ج . اعمال کارايي   د. انگيزة مالي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۲۶. انگيزه کار در نظر تيلور عمدتاً ناشي از چيست ؟ 

الف . ناشي از تخصص   ب . ناشي از کارايي ج . ناشي از مديريت علمي   د. ناشي از شوق به درآمد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۲۷. تنها منبع اختيار در نظريه علمي چيست ؟ 

  الف . در آمد   ب . کارايي   ج . تخصص  د. توجه به انگيزه کارکنان 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۲۸. در کدام نظريه انسان همچون چرخ دندانه داري از يک ماشين بزرگ تلقي مي شود ؟ 

الف . نظريه ص ح ص ب . نظريه مديريت علمي   ج . نظريه مديريت اداري  د. نظريه روابط انساني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۲۹. نظريه هاي کلاسيک با چه اهدافي شکل گرفته اند؟ 

  الف . برنامه ريزي   ب . عقلانيت  ج . کارايي   د. عقلانيت و کارايي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۳۰. فالت راهبرد اساسي سازمان اثر بخش در چه چيزي مي داند؟ 

  الف . قدرت  ب . تصميم گيري   ج . هماهنگي  د. روابط انساني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۳۱. اولين مفسر بزرگ نگرش روابط انساني در مديريت چه کسي بود؟ 

  الف . تيلور   ب . سايمون  ج . مارکس وبر   د. فالت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۳۲. کداميک از موارد زير از عناصر اصلي سازمان در نظر چستر بارنارد نمي باشد؟ 

  الف . هدف   ب . هماهنگي  ج . تمايل اعضا به همکاري  د. ارتباط

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۳۳. نظريه هاي تعادل يا موازنه درباره چه چيزهايي است ؟ 

  الف . همکاري وارتباط   ب . هدف و همکاري ج . انگيزش و درآمد د. انگيزش و کار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۳۴. تقسيم کار بر حسب وظايف خاص را چه مي گويند؟ 

  الف . تخصص افقي  ب . تخصص عمودي ج . ساختار عمودي  د. ساختار افقي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۳۵. عناصر سازمان در نظريه تصميم گيري چه چيزهايي است ؟ 

  الف . هدف ارتباط  ب . ارتباط وهمکاري ج . تقسيم کار و تخصص  د. تخصص و ارتباط 

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۳۶. توانايي وادار کردن ديگري به انجام کاري را چه مي گويند؟ 

  الف . قدرت   ب . اختيار ج . ترغيب د. اراده 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۳۷. شايعترين ويژگي سازمانهاي جديد چيست ؟ 

  الف . تقسيم کار ب . سلسله مراتب  ج . مسير شغلي د. جهت گيري  غير شخصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۳۸. در نظامهاي متمرکز آموزشي گرايش به کدام الگوي زير است ؟ 

  الف . ساختار بوروکراتيک قوي و تخصص حرفه اي پايين 

  ب . ساختار بوروکراتيک ضعيف و تخصص حرفه اي قوي 

  ج . ساختار بوروکراتيک ضعيف و تخصص پايين  

  د. ساختار بوروکراتيک قوي و تخصص قوي 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۳۹. قانوني که به موجب آن هر شکل سازمانداري را به سوي بي سازماني ميل مي کند؟ 

  الف . نکانتروپي   ب . آنتروپي  ج .کنترل د. باز خورد منفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

۴۰. کداميک از موارد زير از ويژگيهاي نقشها در سازمانها نمي باشد؟ 

  الف . نقشها بر مناصب يا مقامهاي داخل سازمان دلالت دارند

  ب . نقشها بر حسب انتظارات ، هنجارها، حقوق ، وظايف توصيف مي شوند

  ج . نقشها بوسيله افراد توصيف مي شوند

  د. نقشها کمابيش انعطاف پذيرند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

امام كاظم عليه السلام :من در برخى از زمين هاى كشاورزى ام كار مى كنم تا آن كه عرق از بدنم سرازير مى شود ، در حالى كه هستند كسانى كه به جاى من كار كنند و مرا از كار كردن بى نياز كنند ، ولى من كار مى كنم تا خداوند ببيند كه در جست و جوى روزى حلالم .