آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

اصول علم اقتصاد ۱ (خرد – جهانگردی) کد 1218004

نام درس:اقتصاد خرد

ترم اول سال90-91

نام درس:اقتصاد خرد

 تجميع اقتصاد – حسابداري- مديريت صنعتي (تجميع )- مديريت بازرگاني – مديريت جهانگردي(سنتي ) ١٢٢١٠٣٦-

رشته تحصیلی-کد درس:مديريت جهانگردي(تجميع )- ١٢١٨٠٠٤- مديريت دولتي ١٢٢١٠٠٥- مديريت صنعتي ١٢٢١٠١١

ـــــــ

١. دولت در سال جهاد اقتصادي تصميم گرفته ٢/٥ ميليون فرصت شغلي در کشور ايجاد کند؛ از طرفي شرکت توکاياکا تصميم دارد ٥٪ از کارگران خود را اخراج کند. اين دو تصميم به ترتيب در کدام يک از شاخه هاي علم اقتصاد بررسي مي شوند؟

 الف – هر دو اقتصاد کلان                           ب- اقتصاد کلان- اقتصاد خرد

 ج- هر دو اقتصاد خرد                               د- اقتصاد خرد- اقتصاد کلان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢. عدهاي معتقدند اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها موجب تخصيص بهينه منابع مي شود. در اينصورت با توجه به منحني

امکانات توليد زير کدام حرکت صورت مي گيرد؟ حرکت از نقطه … به نقطه …

 الف – A به B            ب- A به C

 ج- A به D               د- B به A

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣. کدام گزينه نزديکتر به مصداق سرمايه است ؟

 الف – اتومبيل سواري  ب- دوچرخه                          ج- چرخ خياطي         د- کنسرو ماهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤. چنانچه منحني امکانات توليد به شکل زير باشد، با حرکت چپ به راست روي منحني هزينه فرصت توليد کالاي X  (ميزان Y ي

که به ازاي از دست دادن يک X بدست مي آورد.)چه تغييري مي کند؟

 الف – کاهش مي يابد.   ب- افزايش مي يابد.

 ج- ثابت است .           د- قابل تشخيص نيست .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥. ترکيب کالاها و خدمات موجود در يک بازار آزاد توسط کدام گروه تعيين مي شود؟

 الف – توليدکنندگان                                 ب- دولت

 ج- مصرف کنندگان                                 د- توزيع کنندگان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦. از جمله دلايل طرفداران حضور دولت در اقتصاد در انتقاد به بازار آزاد عبارت است از اينکه بازار آزاد :

 الف – قادر به توليد کالاهاي اساسي مثل روغن ، گاز و برق نيست .

 ب- قادر به توليد کالاهاي عمومي نيست .

 ج- کل منافع يا هزينه هايي که توليد کالا براي جامعه را دارد بيش از واقعيت نشان مي دهد.

 د- امکان انحصار بازار را فراهم نمي آورد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧. اقتصاد جمهوري اسلامي ايران يک اقتصاد …………. شامل بخشهاي ………………… مي باشد.

 الف – مختلط – دولتي ، خصوصي و تعاوني  ب- مختلط – دولتي ، عمومي و تعاوني 

ج- آزاد- دولتي ، تعاوني و خصوصي  د- دولتي – آزاد، مختلط و دولتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨. کاهش دستمزد نيروي کار چه تأثيري بر قيمت و مقدار تعادلي بازار دارد؟

 الف – هر دو افزايش مي يابند.                                ب- قيمت کاهش و مقدار افزايش مي يابد.

 ج- هر دو کاهش مي يابند.                         د- قيمت افزايش و مقدار کاهش مي يابد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩. چنانچه کالا پست باشد افزايش درآمد خانوارها چه تأثيري بر قيمت و مقدار تعادلي بازار دارد؟

 الف – هر دو افزايش مي يابند.                                ب- قيمت کاهش و مقدار افزايش مي يابد.

 ج- هر دو کاهش مي يابند.                         د- قيمت افزايش و مقدار کاهش مي يابد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠. کاهش درآمدهاي آقاي نادري موجب شد که ايشان برنج تايلندي بيشتري نسبت به قبل خريداري و مصرف نمايد. برنج تايلندي براي ايشان چه نوع کالايي است ؟

 الف – معمولي            ب- عمومي               ج- پست                  د- مکمل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١. رابطه ميان قيمت کالاي A با تقاضا براي کالاي B مستقيم است . اين دو کالا چه نوع کالاهايي هستند؟

 الف – جانشين            ب- پست                 ج- معمولي               د- مکمل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

Mux   Muy

١٢. در شکل مقابل کدام نقطه نشان مي دهد که      =       است ؟

px                                                                 py

 الف – A                   ب- B

 ج- C                      د- D

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣. در منحني بي تفاوتي مقابل نرخ نهايي جانشيني از چپ به راست ……… است ؟

 الف – نزولي               ب- ثابت

 ج- صعودي               د- منفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤. چنانچه معادلة بودجه به صورت x٥−١٠٠= y باشد. کدام  ترکيب هم قابل دسترس و هم از کل درآمد استفاده شده است ؟

 الف – ١٠= x ,٥٠= y                               ب- ٢= x ,٨٠= y

 ج- ٢٠= x ,٤= y                                    د- ٥٠= x,١٠= y

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥. تغيير قميت کالاي X و ارتقاء سطح تکنولوژي به ترتيب چه تأثيري بر منحني عرضه کالا دارند؟

 الف – حرکت روي منحني عرضه – انتقال به سمت چپ  ب- انتقال به سمت راست – انتقال به سمت چپ

 ج- حرکت روي منحني عرضه – انتقال به سمت راست  د- هر دو موجب حرکت روي منحني عرضه مي شوند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦. در شرايط معمولي منحني عرضه داراي شيب ………..

 الف – صعودي و از مبداء مختصات شروع مي شود.

 ب- نزولي و محور افقي را قطع مي کند.

 ج- نزولي و محور عمودي (قيمت ) را قطع مي کند.

 د- صعودي و محور عمودي (قيمت ) را قطع مي کند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧. هنگامي که همه کالاها مجاني هستند، حداکثر مطلوبيت براي مصرف کننده در حالتي بدست مي آيد که مطلوبيت نهايي همه کالاها…

 الف – بزرگتر از صفر باشد.                          ب- کوچکتر از صفر باشد.

 ج- صفر باشد.                                         د- مثبت ولي متفاوت باشند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨. چنانچه قيمت کالاها به يک نسبت کاهش يابد خط بودجه مصرف کننده چه تغييري مي کند؟

 الف – تغييري نمي کند.                                        ب- به صورت موازي به سمت چپ انتقال مي يابد.

 ج- شيب آن افزايش و به سمت راست انتقال مي يابد.  د- به صورت موازي به سمت راست انتقال مي يابد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 Mu  p

١٩. هنگامي که x  x  باشد، ارزش آخرين واحد …… از نظر مصرف کننده …………. ارزش بازاري آن است .

Muy                          py

 الف – X- کمتر از                   ب- Y- کمتر از         ج- X- برابر با           د- Y- بيشتر از

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠. براي يک کالاي معمولي با تغيير قيمت کالا، اثر جانشيني و اثر درآمدي چگونه موجب تغيير مقدار تقاضا مي شوند؟  الف – اثر جانشيني در جهت عکس قميت و اثر درآمدي درجهت موافق قيمت مقدار تقاضا را تغيير مي دهند.

 ب- هر دو اثر در جهت عکس قيمت موجب تغيير مقدار تقاضا مي شوند.

 ج- هر دو اثر هم جهت قيمت موجب تغيير تقاضا مي شوند.

 د- اثر جانشيني در جهت موافق قيمت و اثر درآمدي در جهت عکس قيمت مقدار تقاضا را تغيير مي دهند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١. هنگامي که شيب منحني مطلوبيت کل نزولي است مطلوبيت نهايي ………….. است .

 الف – مثبت               ب- صفر                  ج- صعودي است .       د- منفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢. مقدار کشش تقاضا در نقطة A چقدر است ؟

 الف – ٦                    ب- ٧/٥

1

 ج-                          د- ٥

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

6

٢٣. کالاي M داراي جانشين هاي زيادي است . چنانچه قيمت اين کالا ده درصد کاهش يابد مقدار تقاضا براي آن چگونه تغيير مي کند؟

 الف – ده درصد افزايش مي يابد.                   ب- بيش از ده درصد افزايش مي يابد.

 ج- کمتر از ده درصد افزايش مي يايد.            د- بيش از ده درصد کاهش مي يابد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤. افزايش درآمد آقاي کاوندي به ميزان ٥٠ درصد، مصرف وي از گوشت سفيد را دو برابر کرده است .

کشش درآمدي برابر با چه عددي است ؟

 الف – ٢                    ب-٠/٥                    ج- ٤                      د- ٠/٢٥

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥. کشش عرضه در نقطه B چقدر است ؟

3   2

 الف –                       ب-

2      3

 ج- ٢                       د- ٣

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦. در چه صورت شما به عرضه کنندة کالاي X افزايش قيمت را توصيه مي کنيد؟ در صورتي که قدر مطلق کشش تقاضا براي X

……….. باشد.

 الف – يک                 ب-٠/١                    ج- ١/١                    د- ١١

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧. در مرحله اقتصادي توليد، توليد نهايي نيروي کار عددي …………….. و داراي شيب ……………… است .

 الف – مثبت – مثبت                ب- منفي – منفي       ج- مثبت – منفي        د- منفي – صفر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨. چنانچه تابع توليد به صورت L٤٢+K٥= Q باشد، هنگامي که تعداد نيروي کار٥ واحد است نرخ نهايي جانشين فني چقدر است ؟

5                                                                        8 1

 الف –                       ب-                        ج-                         د- ٨

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

8                                                                        5   8

٢٩. منحني هزينه يکسان ترکيبات مختلفي از …………….. را نشان مي دهد که ……………….. با بودجه معين خود مي تواند مورد استفاده قرار دهد.

 الف – دو کالا- مصرف کننده                       ب- دو عامل توليد- بنگاه

 ج- دو عامل توليد- مصرف کننده                 د- دو کالا- بنگاه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠. فاصله ميان AC و AVC بيانگر کدام هزينه و با افزايش توليد چه تغييري مي کند؟

 الف – AFC – کاهش مي يابد.                   ب- ATC- کاهش مي يابد.

 ج- MC – افزايش مي يابد.                       د- TVC افزايش مي يابد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣١. چنانچه همه عوامل توليد چهار برابر شوند مقدار توليد کل سيصد درصد افزايش مي يابد. در اين صورت بازده نسبت به

مقياس ………….. است .

 الف – صعودي            ب- صفر                  ج- نزولي                  د- ثابت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

 ٣٢. چنانچه مقدار توليد ٧ واحد باشد هزينه متوسط کل در حداقل خود بوده و برابر ٨ تومان است . ضمناً هزينه کل ثابت ٢١ تومان است . هزينه متوسط متغير و هزينه نهايي به ترتيب چقدر هستند؟

 الف – ٥- ٥               ب-٥-٨                   ج- ١١- ٣                د- ٥- ٣

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٣. کل هزينه ها بابت دستمزد، اجاره و بهره براي بنگاهي ١٠٠ ميليون تومان است . ضمناً مدير بنگاه مالک بنگاه نيز مي باشد. اگر مالک اين مبلغ را اوراق مشارکت مي خريد سالانه ١٨ ميليون تومان سود مي گرفت و خود نيز در جاي ديگري با حقوق سالانه ٢٤ ميليون تومان استخدام مي شد. چنانچه درآمد حاصل از سرمايه گذاري براي اين بنگاه ٢٠٠ ميليون تومان باشد، سود از نظر يک فرد عادي و از نظر يک اقتصاد دان به ترتيب چقدر است ؟

 الف – ١٤٢- ٥٨          ب- ١٥٨- ١٠٠         ج- ١٠٠- ٥٨            د- ١٤٢- ٤٢

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

* چنانچه جدول هزينه متغير بنگاه رقابتي بصورت زير باشد و هزينه کل ثابت ٨ تومان باشد به سه سوال بعدي پاسخ دهيد.

٣٤. هزينه متوسط متغير و هزينه نهايي براي هفتمين واحد توليد به ترتيب چقدراست ؟

 الف – ٤/٣٥-١/٤         ب-٤- ٢/٦               ج- ٤/٥٧- ٨             د- ٤- ٤

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٥. حداقل قيمتي که بنگاه حاضر است در آن قيمت کالا توليد کند و مقدار توليد در آن قيمت به ترتيب چقدر است ؟

 الف – ٤-٧                ب-٤- ٦

 ج- ٨- ٦                   د- ٥٦

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٦. چنانچه قيمت بازار ٨ تومان باشد سود کل بنگاه چقدر است ؟

 الف – ١٦                  ب- سفر

 ج- ١٠                     د- ٥٦

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 ٣٧. در يک بازار (صنعت ) رقابتي کامل اگر در بلند مدت قيمت بيشتر از هزينه متوسط باشد چه روي خواهد داد؟ 

الف – منحني عرضه بازار به سمت چپ منتقل مي شود.

 ب- منحني تقاضاي بازار به سمت راست منتقل مي شود.

 ج- تعدادي از بنگاهها از بازار خارج مي شود.

 د- منحني عرضه بازار به سمت راست منتقل مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٨. حداکثر سود براي يک بنگاه در بازار رقابت کامل زماني حاصل مي شود که شرط ذيل برقرار باشد؟

 الف – MC=P=MR                               ب- MR=MC=P

 ج- MC= inAVC                                د- AVC=AC=MC=P

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٩. شکل مقابل مربوط به يک بنگاه انحصاري است . سود کل بنگاه چقدر است ؟

 الف – ١٠٠                ب- ٢٥

 ج- ٣٦٠                   د- ٧٥

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤٠. چنانچه دولت انحصارگر را مجبور کند در P=AC توليد کند سود کل بنگاه چقدر است ؟

 الف -٣٦٠                 ب- ٦٠٠                  ج-صفر                    د- ٧٥

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 

امام رضا (ع) : عبادت پر روزه داشتن و نماز خواندن نيست ، و همانا عبادت پر انديشه كردن در امر خداست

عنــوان درس :اصول علم اقتصاد۱,اصول علم اقتصاد۱(خرد-جهانگردي ),اقتصادخرد

ترم اول سال 95-94

عنــوان درس :اصول علم اقتصاد۱,اصول علم اقتصاد۱(خرد-جهانگردي ),اقتصادخرد

رشته تحصيلي/کد درس :, – مديريت جهانگردي ۱۲۱۸۰۰۴ – , مديريت صنعتي ۱۲۲۱۰۱۱ – , حسابداري ۱۲۲۱۰۱۸ – , مديريت بازرگاني ۱۲۲۱۰۲۶

حسابداري (چندبخشي ),مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي خوشه انرژي , مديريت بازرگاني (چندبخشي ), مديريت جهانگردي

چندبخشي ), مديريت دولتي (چندبخشي ), مديريت صنعتي (چندبخشي ), علوم اقتصادي (نظري )چندبخشي ۱۲۲۱۰۳۶)

استفاده از ماشين حساب ساده مجاز است

ـــــــــــــــ

١کدام يک از گزينه هاي زير در اقتصاد خرد مورد بحث قرار مي گيرد؟

۱. درآمد قابل تصرف ۲ . سود کل تمام بنگاه هاي کشور

۳. قيمت يک کالا   ۴ .توليد کل صنايع

٢کدام يک از گزينه ها در اقتصاد کلان مورد بحث قرار مي گيرد؟

۱. بهاي مواد غذايي ۲ . توليد بنگا ه هاي منفرد

۳. مقدار توليد کل گندم   ۴ . دستمزد و حقوق کل

٣هزينه فرصت سرمايه گذاري براي ايجاد سرمايه ………………..

۱. برابر ميزان سود حاصل از آن است .   ۲ . مقدار مصرفي است که امروز از آن چشم پوشي مي کنيم .

۳. برابرارزش منابع مورد استفاده در سرمايه گذاري است  ۴ . برابر نرخ بازدهي آن است .

٤کدام يک از موارد ذيل جزء سوالات اساسي اقتصاد نيست ؟

۱. چه کالايي توليد شود.  ۲ . چگونه توليد مي شود.

۳. براي چه کسي توليد مي شود.  ۴ . توسط چه کسي توليد مي شود.

٥نقاط زير منحني امکانات حاکي از آن است که :

۱. از کليه منابع جامعه به صورت کارآمد استفاده نمي شود.

۲بخش عمده اي از منابع صرف توليد يک نوع خاصي از کالا شده است .

۳جامعه بخشي از منابع را به منظور توليد دانش تخصيص داده است .

۴. نقاط زير منحني امکانات ، مفهوم خاصي را بيان نمي کنند.

٦منحني امکانات توليد ناظر بر دو مفهوم …………… و ……………….. مي باشد.

۱. کميابي منابع و توزيع کالا ۲ . کميابي منابع و انتخاب

۳. انتخاب و توزيع کالا   ۴ . توليد و توزيع کالا

 

٧وقتي رشد اقتصادي صورت مي گيرد ، منحني امکانات توليد :

۱. به سمت داخل منتقل مي شود.  ۲ . به سمت بيرون منتقل مي شود.

۳. تغييري نمي کند. ۴ . داراي تحدب بيشتري مي شود.

٨کدام يک از گزينه هاي زير جزء عوامل موثر بر رشد اقتصادي نيست ؟

۱. تغييرات ذخيره کار   ۲ . تغييرات فناوري

۳. تغييرات سرمايه  ۴ .تغييرات در توزيع درآمد

٩در نظام برنامه ريزي متمرکز ، دولت با تعيين کداميک از متغيرهاي زير ، توزيع درآمد را مشخص مي نمايد؟

۱. دستمزدها و حقوق ها  ۲ . قيمت کالا و خدمات

۳. ميزان توليد انواع کالاها  ۴ . مالکيت خصوصي

١٠عامل عمده و اصلي هماهنگي نظام اقتصاد آزاد ،……………مي باشد.

۱. هزينه توليد   ۲ . ترجيحات مصرف کننده

۳. دستمزد  ۴ . قيمت ها

١١دخالت فعالانه  دولت دراقتصاد در  کدام يک از شرايط زير قابل توجيه نمي باشد؟

۱. عدم کارايي بازار در ارائه خدماتي مثل دفاع ملي ۲ . نابرابري در توزيع درآمد

۳.نوسانات اقتصادي ۴ . توسعه صادرات

١٢کدام يک از عوامل زير در تقاضاي خانواده موثر نيست ؟

۱. درآمد و ثروت ۲ . قيمت ساير کالاها  ۳ . تعداد عرضه کنندگان ۴ . انتظارات

١٣اگر درآمد و قيمت کالاي X و Y را به ترتيب با  I.Py  .Px  نشان دهيم ،کدام گزينه بر پست بودن کالاي X دلالت

دارد؟

}x   . ۴  }x   . ۳ }x . ۲ }x .۱

٠آ ٠ و ٠ آ ٠ و

}I   }I }px  }py

١٤اگر درآمد و قيمت کالاي X و Yبه ترتيب با px.I .p y  نشان داده شود ، کدام گزينه بيانگر جانشيني بين

کالاهاي X و Y است ؟

}P   . ۴  }P   . ۳  }x   . ۲  }x   .۱

٠آ ٠ و ٠ آ  x   ٠ و  x

}py }py }py }py

١٥با افزايش در درآمد افراد ……………..

۱. بر روي منحني تقاضا حرکت مي کنيم .  ۲ . تقاضا حتما افزايش مي يابد.

۳. منحني تقاضا به سمت راست جابجا مي شود.  ۴ . اطلاعات براي پاسخ به سوال کافي نيست .

١٦تقاضاي بازار ……………….

۱. از جمع افقي تقاضاي خانوارها  بدست مي آيد.  ۲ . از جمع عمودي تقاضاي خانوارها  بدست مي آيد.

۳. افقي است .   ۴ . موازي منحني تقاضاي خانوارهاست .

١٧با تغيير در هزينه هاي توليد …………..

۱. تغيير در مقدار عرضه کالا را خواهيم داشت .   ۲ . منحني عرضه جابجا مي شود.

۳. روي منحني عرضه حرکت خواهيم نمود. ۴ . تغييري در منحني عرضه نخواهيم داشت .

١٨در صورتيکه سطح فناوري در توليد کالاي Xارتقا يابد، منحني عرضه کالاي X ……………

۱. به سمت بالا جابجا مي شود.   ۲ . به سمت پايين جابجا مي شود.

۳. عمودي تر مي شود.   ۴ . افقي تر مي شود.

١٩در دنياي دو کالايي با افزايش قيمت کالاي X ، خط بودجه

۱. به سمت بيرون به صورت موازي انتقال مي يابد. ۲ . به سمت داخل به صورت موازي انتقال مي يابد.

۳. به سمت بيرون چرخش مي کند. ۴ . به سمت داخل چرخش مي کند.

MU  MUy  -20

در صورت برقراري نا مساوي  آ، مصرف کننده …………………

Px  Py

۱. مصرف کالاي X را افزايش مي دهد.  ۲ . مصرف کالاي X را کاهش مي دهد.

۳. مصرف کالاي Y را افزايش مي دهد.   ۴ . بيشترين مقدار مطلوبيت را از درآمدش کسب مي نمايد.

 

٢١نزولي بودن مطلوبيت نهايي ……………….

۱. به کاهشي بودن شيب مطلوبيت کل اشاره دارد.  ۲ . به افزايشي بودن شيب مطلوبيت کل اشاره دارد.

۳. به نزولي بودن شيب مطلوبيت نهايي اشاره دارد. ۴ . به صعودي بودن شيب مطلوبيت نهايي  اشاره دارد.

٢٢منفي بودن شيب منحني تقاضا بر اساس کداميک از گزينه هاي ذيل قابل توجيه است ؟

۱. مطلوبيت کل   ۲ . نزولي بودن مطلوبيت نهايي

۳. نسبت قيمت کالاها   ۴ . نسبت مطلوبيت نهايي کالاها

٢٣اثر درآمدي و جانشيني براي کالاي پست …………………..

۱. هم جهت و مخالف جهت تغييرات قيمت است .

۲هم جهت و موافق جهت تغييرات قيمت است .

۳داراي جهت مخالف هم و موافق جهت تغييرات قيمت است .

۴. داراي جهت مخالف هم بوده و ضمنا  اثر درآمدي موافق و اثر جانشيني مخالف جهت تغييرات قيمت است .

٢٤اگر تابع مطلوبيت مصرف کننده به صورت 4y گ 2x گ Uباشد ، شيب منحني بي تفاوتي عبارتست از :

۲.۱–  ۲ . ۱–  ۳ . ۰/۵ ۴ . صفر

٢٥اگر تابع مطلوبيت مصرف کننده به صورت 2Y گ ٢ X گ Uباشد و قيمت کالاي X و Y به ترتيب برابر ۲ و ۴ باشند

با مصرف چند واحد از Xمطلوبيت مصرف کننده حداکثر مي شود؟

۰/۵ . ۴   ۱ . ۳ ۱/۵ . ۲  ۲.۱

٢٦اگر تابع تقاضا به صورت Q ٢٤گ P باشد ، در نقطه ٢گ Pکشش قيمتي تقاضا عبارتست از:

۰/۵ . ۴  –۱ . ۳ ۱/۵ . ۲  –۲.۱

٢٧اگر تابع تقاضا به صورت Q ٢٤گ P باشد در نقطه ٣گ Pتوصيه شما به توليد کننده براي افزايش درآمد

چيست ؟

۱. افزايش قيمت   ۲ . کاهش قيمت

۳. عدم تغيير در قيمت   ۴ . توصيه مشخصي وجود ندارد.

 

٢٨با افزايش تعداد کالاي جانشين و در دسترس قرار گرفتن آنها ، کشش قيمتي تقاضا ……………..

۱. کاهش مي يابد.  ۲ . ثابت مي ماند.

۳. به ساير عوامل بستگي دارد.   ۴ . افزايش مي يابد.

٢٩کدام يک از گزينه هاي ذيل صحيح نمي باشد؟

۱.کشش درآمدي کالاي لوکس بزرگتر از يک است .

۲کشش درآمدي کالاي معمولي بزرگتر از صفر است .

۳کشش درآمدي کالاي ضروري بزرگتر از صفر و کوچکتر از يک است .

۴. کشش درآمدي کالاي پست مثبت است .

٣٠در مرز بين مرحله اول و دوم توليد ……………………

۱. توليد نهايي حداکثر است . ۲ . توليد نهايي برابر توليد متوسط است .

۳. توليد نهايي صفر است .  ۴ . توليد کل در حداکثر است .

٣١در مرحله دوم توليد ، توليد نهايي …………….. و توليد متوسط ………….است .

۱. نزولي – صعودي   ۲ . نزولي – نزولي   ۳ . صعودي – نزولي   ۴ . صعودي – صعودي

٣٢اگر  MPk  Pl آ M Pl   Pk ،توليد کننده عقلايي چه تصميمي مي گيرد؟.

۱. سرمايه بيشتري استخدام مي کند. ۲ . نسبت استخدام سرمايه به نيروي کار را  افزايش مي دهد.

۳. نيروي کار بيشتري استخدام مي کند.  ۴ . به افزايش کارايي نيروي کار خواهد پرداخت .

٣٣در مرحله اي از توليد که که بازده فزاينده به مقياس برقرار است کدام يک از شرايط زير برقرار است ؟

۱. تغييرات نسبي محصول بيشتر از تغيير ات نسبي  کار و سرمايه باشد.

۲منحني LAC صعودي باشد.

۳منحني LMC نزولي باشد.

۴.هزينه ثابت متوسط صعودي باشد.

 

٣٤در بلندمدت …………………

۱. همه عوامل توليد متغيرند. ۲ . نيروي کار متغير اما سرمايه ثابت است .

۳. هزينه ثابت برابر هزينه متغير است .   ۴ . هزينه کل افزايش مي يابد.

٣٥صنعت با هزينه ثابت ، صنعتي است که ………………

۱. منحني عرضه آن در بلندمدت عمودي است .   ۲ . منحني عرضه آن در بلندمدت افقي است .

۳. منحني عرضه آن در کوتاه مدت افقي است .   ۴ . منحني عرضه آن در کوتاه مدت عمودي است .

٣٦سود يک بنگاه برابر با ……………

۱. اختلاف بين قيمت و هزينه نهايي است .  ۲ . اختلاف بين قيمت و هزينه متوسط است .

۳. اختلاف بين قيمت و هزينه کل است .  ۴ . اختلاف بين قيمت و هزينه ثابت است .

٣٧از نواقص بازار رقابت کامل نمي باشد؟

۱. بنگاه ها قادر به  تامين مالي مخارج تحقيق و توسعه نمي باشند

۲بازار رقابت کامل نسبت به توزيع درآمد حساس نيست .

۳در نظام بازار، بخش خصوصي حاضر به عرضه کالا هاي عمومي نيست

۴. وجود اطلاعات کافي و يکسان نزد خريداران و فروشندگان

٣٨کدام گزينه در خصوص درآمد نهايي و درآمد کل صحيح است ؟

۱. درآمد نهايي ، تفاوت بين ارزش هاي متوالي درآمد کل است .

۲درآمد نهايي از قيمت کالا بزرگتر است .

۳درآمد نهايي از تفاضل درآمد کل و قيمت بدست مي آيد.

۴. درآمد کل به درآمد حاصل از آخرين واحد فروش دلالت دارد.

٣٩عملکرد بازار انحصاري نسبت به بازار رقابتي ………………

۱. از کارايي بيشتري بر خوردار است . ۲ . از کارايي کمتري بر خوردار است .

۳. بستگي به نوع کالا و درجه انحصار دارد.  ۴ . بستگي به دوره زماني و اندازه تقاضاي بازار دارد.

 ٤٠ويژگي نقطه تعادل بنگاه رقابتي در بازار رقابت انحصاري کدام است ؟

۱. توليد درجايي صورت مي گيرد که هزينه متوسط نزولي است .

۲منحني تقاضا منحني هزينه متوسط را قطع مي کند.

۳درآمد نهايي از  هزينه نهايي بزرگتر مي باشد.

۴. بازده فزاينده به مقياس برقرار است .

امام مهدی (عج) : هيچ چيز مانند نماز بيني شيطان را به خاك نمي مالد ، پس نماز بگزار و بيني شيطان را به خاك بمال .

عنــوان درس :اصول علم اقتصاد۱,اصول علم اقتصاد۱(خرد-جهانگردي ),اقتصادخرد

ترم اول سال 95-96

عنــوان درس :اصول علم اقتصاد۱,اصول علم اقتصاد۱(خرد-جهانگردي ),اقتصادخرد

رشته تحصيلي/کد درس :مديريت جهانگردي ۱۲۱۸۰۰۴ – ,مديريت صنعتي ۱۲۲۱۰۱۱ – ,حسابداري ۱۲۲۱۰۱۸ – ,مديريت بازرگاني ۱۲۲۱۰۲۶ – ,حسابداري ,علوم اقتصادي (نظري ),مديريت بازر گاني ,مديريت جهانگردي ,مديريت دولتي ,مديريت صنعتي ,مهندسيمکانيزاسيون کشاورزي خوشه انرژي ۱۲۲۱۰۳۶

ـــــــــ

١-بالاترين فايده اي که به دليل عدم اتخاذ ساير تصميمات از دست مي رود ، چه نام دارد ؟

۱. نهايي گرايي 

۲. انتخاب   

۳. کميابي   

۴. هزينه فرصت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢-کدام يک از گزينه هاي زير صحيح مي باشد ؟

۱. در اقتصاد کلان ، متغيرهايي مانند قيمت ماشين لباسشويي بررسي مي شود

۲اقتصاد کلان در مورد عمل بنگاههاي منفرد و خانوارها  صحبت ميکند

۳اقتصاد خرد فعاليت هاي اقتصادي افراد را مورد نظر قرار دارد

۴. اقتصاد کلان به مثابه درختان يک جنگل و اقتصاد خرد به مثابه جنگل در کليت خود مي باشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣-کالا يا هر چيزي که براي توليد ساير کالاها و خدمات در دوره زماني بعد به کار گرفته شود ، بيانگر کدام گزينه زير است ؟

۱. سرمايه   

۲. سرمايه کذاري

۳. هزينه فرصت  

۴. نهايي گرايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- نقاط روي منحني امکانات توليد نشان دهنده ي چيست ؟

۱. عدم کارايي  

۲. اشتغال کامل

۳. مازاد بودن منابع توليد

۴. خارج از دسترس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥-در کدام اقتصاد ، نقش دولت عبارت از يک جريان دخالت دائمي و نظم يافته با هدف هاي از قبل تعيين شده است ؟

۱. اقتصاد بازار ازاد

۲. اقتصاد با برنامه ريزي متمرکز

۳. اقتصاد خرد  

۴. اقتصاد کلان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦- کليه ي کشورهاي موجود در جهان داراي چه نوع اقتصادي هستند ؟

۱. اقتصاد مختلط

۲. اقتصاد ازاد

۳. اقتصاد کاملا دولتي  

۴. اقتصاد با برنامه ريزي متمرکز

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧-در چه صورتي فعاليت بازار بهترين تخصيص منابع را فراهم ميکند ؟

۱. در صورتي که ثبات اقتصادي وجود داشته باشد . 

۲. در صورتي که شرايط انحصاري باشد .

۳. در صورتي که شرايط رقابت کامل باشد .  

۴. در صورتي که ناکارايي وجود داشته باشد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨-در جدول زير مقدار Aچيست ؟

Q   TU MU

۱  ۱۰  ۸

۲   ۸

۳  ۲۵  A

۷.۴   ۱۰.۳   ۱۸.۲   ۲۵.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩-کدام گزينه در مورد تقاضا صحيح مي باشد ؟

۱. منحني تقاضاي بازار همان منحني تقاضاي خانوار است .

۲مصرف کنندگان در قيمت هاي بالاتر کالاي بيشتري تقاضا مي کنند .

۳رابطه مثبت بين قيمت و مقدار تقاضا ، به قانون تقاضا موسوم است .

۴. منحني تقاضا داراي شيب منفي است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠-وقتي بين تقاضا براي يک کالا و درامد، رابطه معکوس وجود دارد، ان کالا چه نوع کالايي است ؟

۱. پست

۲. معمولي

۳. نرمال

۴. جانشين

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١-کالاهايي که با هم مصرف مي شوند و لازم و ملزوم يکديگر هستند ، چه نام دارند ؟

۱. پست

۲. جانشين  

۳. مکمل

۴. گيفن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢- در صورت تغيير کدام يک از عوامل زير روي منحني تقاضا حرکت مي کنيم ؟

۱. قيمت کالاهاي ديگر 

۲. قيمت کالاي مورد نظر

۳. درامد  

۴. ثروت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣- وجود رابطه مثبت بين مقدار عرضه ي کالا و قيمت ان به چه نامي موسوم است ؟

۱. تابع توليد   

۲. قانون عرضه  

۳. کشش قيمتي تقاضا  

۴. منحني هزينه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤-در يک سامانه ، کدام يک از گزينه هاي زير به وضعيتي اطلاق مي شود که اجزاي ان سامانه انگيزه اي براي خروج از ان وضعيت نداشته باشند ؟

۱. تعادل

۲. کارايي   

۳. مازاد تقاضا

۴. مازاد عرضه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥-کدام يک از گزينه هاي زير ازجمله عوامل تعيين کننده ي تقاضا مي باشد ؟

۱. هزينه هاي توليد 

۲. قيمت نهاده ها

۳. فناوري  

۴. ترجيحات و سليقه خانوار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦-کدام يک از گزينه هاي داده شده ، بيانگر رابطه محدوديت بودجه مي باشد ؟

۱.  PyYگ Px X گ I

۲.  PyYگ Px X و I  

۳.  PyYگ Px X آ I

۴.  PyYگ Px X گ I

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧-اصل يا قانون کاهش لذت يا مطلوبيت واحدهاي بعدي مصرفي يک کالا ، چه نامي دارد ؟

۱. قانون ميل نهايي به مصرف

۲. اصل کاهش کارايي

۳. قانون نزولي بودن مطلوبيت نهايي  ۴. اصل کاهش مطلوبيت کل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

18-اگر از مصرف کالاي X و y رابطه ي   muy و mux  برقرار باشد ،  براي رسيدن به حداکثر شدن مطلوبيت ، بايد چه

 px  pyتغييري در در مصرف کالاي X وy بدهيم ؟

۱. فقط خريد کمتر از X   

۲. فقط خريد بيشتر از y

۳. خريد کمتر از y و خريد بيشتر از  

۴. خريد کمتر از X و خريد بيشتر از y

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩-براي کالاي پست ، اثر جانشيي و اثر درآمدي چگونه عمل مي کنند ؟

۱. در دو جهت مخالف   

۲. هم جهت و در جهت مخالف  تغيير قيمت

۳. هم جهت و در جهت موافق تغيير قيمت  

۴. هريک از حالات فوق امکانپذير است

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- اگر XYگ U  باشد و۴گ PX , ٢گ  PY , و بودجه فرد ۱۰۰ باشد در تعادل چه ميزان از دو کالا بايد مصرف شود؟

۲۰.۱ و ۱۰   ۱۲,۵.۲ و ۲۵  ۳۰.۳ و ۱۰   ۱۵,۵.۴ و ۱۶

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١- اگر هزينه متوسط توليد ۱۰ واحد محصول برابر ۱۰۰ باشد هزينه کل توليد آنها چه ميزان است ؟

۱۱۰.۴  ۱۰۰.۳ ۱۰۰۰.۲ ۱۰۰۰۰.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢-با توجه به اهميت کالا در در سبد مصرفي خانوار به عنوان يکي از عوامل موثر در کشش تقاضا ، از بين چهار کالاي اتومبيل ، ماشين ظرفشويي ، گوشت قرمز و زردچوبه کشش قيمتي تقاضا براي کدام يک از همه کمتر است ؟

۱. اتومبيل

۲. ماشين لباسشويي  

۳. گوشت قرمز 

۴. زردچوبه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣-در بلندمدت در بازار رقابت کامل سود اقتصادي بنگاه چه ميزان است ؟

۱. منفي  

۲. مثبت

۳. صفر  

۴. بي نهايت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤-در فرايند توليد ، مرحله سوم کارگر از کجا شروع مي شود ؟

۱. از مبداء مختصات

۲. از جايي که APL برابر صفر است

۳. از جايي که  MP برابر صفر است  

۴. از جايي که محصول متوسط روند صعودي دارد

L

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥- منحني توليد يکسان

۱. نشان دهنده ي مکان هندسي ترکيبات مختلف از دو نهاده (عامل ) کار و سرمايه است که سطح محصول نهايي يکساني ارايه مي کنند

۲نشان دهنده ي مکان هندسي ترکيبات مختلف از دو نهاده (عامل ) کار و سرمايه است که سطح محصول متوسط يکساني ارايه مي کنند

۳نشان دهنده ي مکان هندسي ترکيبات مختلف از دو نهاده (عامل ) کار و سرمايه است که سطح محصول کل يکساني ارايه مي کنند

۴. نشان دهنده ي مکان هندسي ترکيبات مختلف از دو نهاده (عامل ) کار و سرمايه است که سطح هزينه يکساني ارايه مي کنند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦- هزينه هاي عواملي که خود بنگاه مالک آنهاست و در جريان توليد به کار گرفته مي شود ، چه نام دارند ؟

۱. هزينه هاي آشکار   

۲. هزينه هاي پنهان 

۳. هزينه هاي ثابت   

۴. هزينه هاي متغير

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧-اگر در بلند مدت تمام عوامل توليد را به يک نسبت معين افزايش دهيم و محصول به نسبت بيشتري از تغيير نسبي در عوامل توليد ، تغيير کند ، چه نوع بازدهي داريم ؟

۱. بازده فزاينده به مقياس   

۲. بازده کاهنده به مقياس

۳. بازده ثابت به مقياس

۴. هزينه هاي فزاينده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨-تغيير در هزينه کل به ازاي يک واحد تغيير در در محصول نشان دهنده ي چيست ؟

۱. هزينه پنهان 

۲. هزينه ثابت  

۳. هزينه متوسط

۴. هزينه نهايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩-در حداقل AC کدام يک از گزينه هاي زير برقرار است ؟

۱.  ACگ MC ۲.  ACآ MC ۳.  ACو MC ۴.  ACگ AVC

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠-  AFC با فاصله عمودي بين کدام يک از منحني هاي زير برابر است ؟

۱. حداقل MC و حداقل AVC  

۲.  AC و MC

۳.  MC  و AVC  

۴. AC  و AVC

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣١- تغيير کدام گزينه باعث جابه جايي خط هزينه يکسان يک بنگاه مي شود؟

۱. تغيير قيمت نيروي کار   

۲. تغيير بودجه هزينه اي بنگاه

۳. تغيير قيمت سرمايه  

۴. تغيير مدير بنگاه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٢-در بازار رقابت کامل نقطه ي تعطيلي بنگاه کدام است ؟

۱. سطح توليدي که در آن MCگ P

۲. سطح توليدي که در آن AVCو P

۳. سطح توليدي که در آن AVCآ  

۴. سطح توليدي که در آن AVCگ P

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٣-در بازار رقابت کامل قسمت صعودي منحني MC که بالاتر از حداقل AVC است ، کدام است ؟

۱. منحني عرضه ي کوتاه مدت   

۲. منحني عرضه ي بلند مدت

۳. منحني TR  

۴. منحني TFC

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٤-با تاسيس بنگاه هاي اقتصادي متعدد در يک ناحيه ي جغرافيايي معين ، بهبود وسايل اياب و ذهاب و راه اندازي راه آهن امکان پذير مي شود که در نهايت موجب کاهش قيمت تمام شده ي بنگاه هاي فعال در بخش صنعت آن منطقه جغرافيايي مي شود . چنين پديده اي به چه نامي موسوم است ؟

۱. قانون بازده نزولي

۲. تقاضاي بازار

۳. صرفه هاي  اقتصادي خارجي

۴. عرضه ي بازار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٥-شکلي از بازار که در آن فقط يک فروشنده ي واحد براي يک کالا وجود دارد و جانشيني براي آن کالا نيست  کدام است ؟

۱. رقابت کامل  

۲. انحصار خالص

۳. رقابت انحصاري

۴. دامپينگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٦-کدام يک از گزينه هاي زير به معني دريافت قيمت هاي مختلف از مشتريان مي باشد ؟

۱. کشش

۲. صرفه هاي خارجي

۳. تبعيض قيمت  

۴. صرفه هاي مقياس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٧-در صورت برقراري کدام يک از روابط زير ، انحصارگردر حالت سر به سر قرار دارد ؟

۱.  ACگ P  ۲.  ACآ P  ۳.  ACو P  ۴.  MCگ P

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٨-اگر کالايي ضروري باشد کدام گزينه صحيح است ؟

۱. کشش قيمتي عرضه تقاضاي آن مثبت است

۲. کشش قيمتي تقاضاي آن منفي است

۳. کشش متقاطع تقاضاي آن مثبت است  

۴. کشش درآمدي تقاضاي آن مثبت است

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٩-در بازار انحصار کامل کدام گزينه صحيح است ؟

۱.  MRآ P

۲.  MRگ P

۳. MRو P

۴.  TRگ MR

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤٠-در شکل زير کشش قيمتي تقاضا در نقطه Aچه ميزان است ؟

۱.۴  ۰,۳۳.۳  ۰,۷۵.۲  ۰,۲۵.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام علی (ع) : چه بسيارند دانشمندانی که جهلشان آنها را کشته در حالیکه علمشان با آنها است . اما به حالشان سودی نمي دهد