آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

اصول علم اقتصاد کد 1216093

نام درس:اصول علم اقتصاد

ترم 1 سال 89.90

نام درس:اصول علم اقتصاد                                                                      

رشته تحصیلی کد درس: علوم اجتماعي (١٢٢١٠٠١)

ـــــــــــ                                                                                            

١. کداميک از گزينه هاي زير از ويژگيهاي مکتب مرکانتيليسم نيست ؟

الف . کسب طلا و نقره از هر مسير ممکن            

ب. افزايش ثروت و قدرت دولت مرکزي

 ج. مداخله مستقيم دولت در امور اقتصادي  

 د. مفاهيم اخلاقي و انساني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢. جمله زير جزء عقايد کداميک از مکاتب است ؟

 « پول يکي از مهمترين متغيرهاي تأثيرگذار اقتصادي است »

 الف . مکتب پوليون ب. مکتب کلاسيکها

ج. مکتب کينزينها  د. مکتب نئوکلاسيکها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣. کدام عبارت در مورد کميابي درست است ؟

 الف . مهمترين مفهوم غيراقتصادي است .                  

ب. هر چيزي را به هر اندازه اي که مي خواهيم داريم .

ج. با يک معيار فيزيکي قابل اندازه گيري است .

د. در رفتار اقتصادي به عنوان محدوديت در نظر گرفته مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤. وسيله اي براي توليد کالاها و خدمات مختلف مي باشد؟

 الف . اقتصاد خرد  ب. توليد نهائي   

ج. منابع توليد   د. بازار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥. مکان هندسي ترکيبات مختلفي از دو کالا که مي توانند در يک اقتصاد در يک دوره زماني معيني ، در شرايط حداکثر کارايي و اشتغال منابع توليد شوند چه ناميده مي شود؟

 الف . منحني توليد کل   ب. منحني عرضه

 ج. منحني امکانات توليد  د. منحني بي تفاوتي مصرفکننده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦. قدر مطلق شيب منحني امکانات توليد چيست ؟ 

الف . نرخ نهايي تبديل

Mux

 ب. MRTxy=

Muy

 ج. برابر شيب منحني بي تفاوتي  د. برابر نسبت قيمت ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧. کداميک از گزينه هاي زير باعث جابجايي منحني امکانات توليد به سمت راست مي شود؟

 الف . تخصيص مجدد منابع                         ب. کاهش فيزيکي منابع توليدي

 ج. عدم پيشرفت تکنولوژي                         د. افزايش قيمت ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨. کداميک از گزينه هاي زير به توصيف واقعيت ها، رفتارها و عملکرد اقتصاد مي پردازد؟

 الف . اقتصاد اثباتي ب. اقتصاد دستوري  

ج. اقتصاد برنامه ريزي  د. اقتصاد اثباتي و دستوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩. کداميک از گزينه هاي زير، رفتار تابعي افراد، بنگاهها و دولت را در اقتصاد بيان مي کند؟

 الف . معادله تعريفي ب. معادله کرداري

ج. معادله خط بودجه   د. معادله خط هزينه يکسان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠. کدام يک از گزينه هاي زير بيانگر شاخصي است که نشان مي دهد چه مقداري از کالاها با يک واحد پول مي تواند خريداري شود؟

 الف . قدرت خريد پول   ب. متغير پولي   

ج. GNP اسمي  د. دستمزد اسمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١. کالايي که وقتي درآمد تغيير مي کند تقاضا براي آن کالا نيز در همان جهت تغيير مي کند چيست ؟

الف . کالاي پست  ب. کالاي معمولي  

 ج. کالاي سنگين  د. کالاي غير اقتصادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢. کداميک از موارد زير باعث حرکت روي منحني تقاضا مي باشد؟

 الف . قيمت ساير کالاها  ب. قيمت خود کالا

ج. سليقه و ترجيحات   د. درآمد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣. کداميک از گزينه هاي زير از عوامل مؤثر بر عرضه بنگاه نمي باشد؟

 الف . قيمت کالاي مورد نظر                       ب. هزينه هاي توليد بنگاه

 ج. انتظارات                                          د. درآمد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤. نوع رابطه بين عوامل توليد و محصول چيست ؟

 الف . توليد                           ب. تکنيک توليد

 ج. عرضه                            د. مسائل فني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥. کداميک از روابط زير صحيح است ؟

 تغيير در ميزان توليد کل

الف . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = توليد نهايي

 تغيير در مقدار عامل متغير  تغيير در مقدار عامل کار

ب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = توليد نهايي

 تغيير در ميزان توليد کل

 ج.   تغيير در ميزان توليد کل   = توليد متوسط  تغيير در مقدار عامل تغيير

 د. ـــتــغـيـيــرـــدــرــمــيـزـاــنـــتــوــلـيـدـــکــل ــــــ ـ ـ =  توليد متوسط

 تعداد عامل متغير

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦. مدت زماني که واحد توليدي در طول اين مدت قادر نيست حداقل يکي از عوامل توليد را به منظور تغيير ميزان محصول تغيير دهد، چه ناميده مي شود؟

 الف .بلند مدت   ب. کوتاه مدت  

 ج. زمان توليد اقتصادي  د. هزينه فرصت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧. کداميک از خصوصيات زير از ويژگيهاي مرحله دوم توليد اقتصادي است ؟

  الف . قانون بازده نزولي بر آن حاکم است .

 ب. توليد متوسط مانند توليد نهايي روند افزايشي دارد.

 ج. منحني توليد متوسط منحني توليد نهائي قرار دارد.

 د. توليد کل صفر است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨. مقدار هزينه اي که بنگاه توليدي در کوتاه مدت براي عوامل توليد ثابت صرف مي کند چيست ؟

 الف . TC                ب. TFC                

ج. TVC                  د. ATC

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩. کداميک از روابط زير صحيح است ؟

 الف . TC=TFC−TVC                   ب. ATC=AVC−AFC

 ج. AVC=TVC                                 د. MC=AVC+AFC

Q

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠. کداميک از عبارات زير صحيح است ؟

 الف . منحني هزينه کل بلندمدت از مبدأ مختصات مي گذرد.

 ب. منحني هزينه کل بلندمدت به مانندU رسم مي شود.

 ج. منحني هزينه کل بلندمدت از حداقل LAC مي گذرد.

 د. منحني هزينه بلند مدت از حداقل L C مي گذرد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١. در الگوي کلاسيکها کدام گزينه صحيح است ؟

 الف . بازار کالا همواره در تعادل است .                  

ب. بازار کالا همواره در تعادل اشتغال ناقص است .

ج. دولتها بايد در اقتصاد مداخله کنند.                       

 د. کاهش دستمزدها موجب از بين رفتن اضافه تقاضا مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢. مجموعه اي از اقدامات دولت جهت کنترل نرخ افزايش قيمت ها، دستمزدها و ساير درآمدها کدام است ؟

 الف . سياست مالي ب. سياست پولي  

ج. سياست درآمدي د. سياست توزيعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣. کداميک از گزينه هاي زير از علل نزولي بودن تقاضاي کل مي باشد؟

 الف . اثر درآمدي                                    ب. اثر جانشيني

 ج. اثر ثروت حقيقي                                  د. قيمت کالاهاي مکمل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤. کداميک از موارد زير از اجزاء اقتصاد کلان نيست ؟

الف . دولت                           ب. بخش خارجي  

ج. بنگاهها                            د. درآمد مصرفکننده

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥. درآمد شخصي قابل تصرف عبارتست از:

 الف . درآمد منهاي ماليات بردرآمد                ب. مصرف منهاي ماليالت

 ج. مزد و حقوق خالص                              د. خالص مالياتهاي مستقيم درآمد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦. کداميک از گزينه هاي زير وسيله مناسبي براي ارزيابي ميزان پيشرفت اقتصاد است ؟

 الف . GNP   ب. ماليات دريافتي

ج. مخارج دولت  د. مصرف کل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧. اگر اقتصاد از وضعيت حضيض به سمت نقطه اوج حرکت کند در اين شرايط اقتصاد :

 الف . با رکود مواجه مي شود.                     ب. با رونق مواجه مي شود.

 ج. اقتصاد روي خط روند قرار مي گيرد.        د. اقتصاد بالاي خط روند است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨. پديده اي که به دليل عدم انطباق سريع مهارتهاي افراد با فرصت هاي شغلي بوجود مي آيد ، چيست ؟ 

الف . بيکاري ساختاري  ب. بيکاري اصطکاکي 

 ج. بيکاري ادواري د. بيکاري اداري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩. براي اندازه گيري تورم از چه شاخص قيمتي استفاده مي شود؟

 الف . خرده فروشي ب. عمده فروشي  

ج. توليد ناخالص ملي   د. واردات

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠. نوسان در سطح فعاليت هاي اقتصادي چيست ؟

 الف . دور تجاري                                    ب. نوسانات سطح عمومي قيمت ها

 ج. نوسانات توليد                                     د. نوسانات مصرفي اقتصاد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣١. در تابع مصرف خطي C=a+by ،a  بيانگر چيست ؟

 الف . ميل نهايي به مصرف                        ب. درآمد مستقل

 ج. مصرف مستقل                                   د. ميل متوسط به مصرف

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٢. کداميک از روابط زير بيانگر رابطه بين MPC و MPS است ؟

 الف . ١= MPC+MPS                     ب. ١< MPC+MPS

 ج. ١+MPS=MPC                          د. MPC=١+ MPS

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٣. اگر تابع مصرف y٠٧٥+٥٠= C و سرمايه گذاري برابر ٥٠ باشد، درآمد تعادلي چقدر خواهد بود؟

 الف . ١٠٠                ب. ٢٠٠                  

ج. ٤٠٠                    د. ٥٠٠

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٤. در مسئله قبل ميل متوسط به مصرف در درآمد ١٠٠ چقدر است ؟

 الف . ١/٢٥               ب. ٠/٧٥               

 ج. ١                       د. ٠/٢٥

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٥. در مسأله ٣٣ در صورتيکه مالياتها و مخارج دولت به ميزان ١٠٠ واحد باشد ، درآمد تعادلي جديد چقدر است ؟

 الف . ٤٠٠                ب. ٥٠٠                

 ج. ١٠٠                   د. ٧٠٠

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٦. درآمد قابل تصرف در درآمد ٥٠٠ زمانيکه ماليات برابر ١٠٠ باشد چقدر است ؟

 الف . ٤٠٠                ب. ٥٠٠                

 ج. ٦٠٠                   د. ٢٠٠

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٧. ميزان مصرف با اطلاعات مسئله ٣٦ چقدر خواهد بود؟

 الف . ٣٠٠                ب. ٣٥٠                

 ج. ٤٠٠                   د. ٤٥٠

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٨. پول عبارتست از :

 الف . سپرده جاري + مقدار اسکناس و مسکوک

ب. سپرده جاري + حسابهاي پس انداز

 ج. سپرده جاري + سپرده هاي مدت دار        

 د. سپرده جاري + شبه پول

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٩. ذخيره احتياطي عبارتست از:

 الف . ذخيره قانوني + ذخيره مورد تمايل         ب. ذخيره قانوني – ذخيره آزاد

 ج. ذخيره قانوني + ذخيره آزاد                     د. ذخيره قانوني – ذخيره مورد تمايل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤٠. رايج ترين شاخص هاي توسعه اقتصادي چيست ؟

 الف . مصرف سرانه و اميد به زندگي                       

ب. مصرف سرانه و مخارج دولت و نرخ مرگ و مير نوزادان

 ج. توليد ناخالص ملي و مخارج دولت                        

د. توليد ناخالص ملي سرانه ، اميد به زندگي و نرخ مرگ و مير نوزادان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

پس از ماجراى هجوم به خانه حضرت، خطاب به ابوبكر كرد و فرمود: به خدا سوگند، دیگر با تو سخن نخواهم گفت، سوگند به خدا، در هر نمازى تو را نفرین خواهم كرد.

عنــوان درس : اصول علم اقتصاد

ترم اول سال 91-92

عنــوان درس : اصول علم اقتصاد

رشته تحصيلي/کد درس :جغرافياي انساني (روستايي ),جغرافياي انساني (شهري ),جغرافياوبرنامه ريزي شهري (کارشناسي )۱۲۱۶۰۹۳

ـــــــ

١- از نظر کينز بحران دهه ۱۹۳۰ به چه علت اتفاق افتاد؟

۱. وجود بنگاههاي اقتصادي ناکارآ

2. قيمتهاي بالا

3. تقاضاي ناکافي و عدم تناسب بين سرمايه گذاري و پس انداز

۴. مداخله دولت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- پدر سوسياليزم کيست ؟ و کتاب وي چه نام دارد؟

۱. ميلتون فريد من – تئوري عمومي اشتغال پول و نرخ بهره

2. کارل مارکس – سرمايه

3. آدام اسميت – ثروت ملل

۴. کينز – سرمايه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣- کدام يک از موارد زير از اعتقادات مکتب پوليون نيست ؟

۱. اقتصاد بازار آزاد به طور ذاتي با ثبات است

2. پول يکي از مهمترين متغيرهاي تاثير گذار اقتصادي است

3. سياستهاي مداخله گرانه دولت تنها موجب وخامت امور اقتصادي مي شود

۴. معتقد به دخالت دولت در امور اقتصادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤-کدام مکتب اقتصادي معتقد است که : " مردم در برخورد با وقايع اقتصادي از تمام اطلاعات موجود و قابل دسترس جهت شناسايي و برخورد صحيح با آن وقايع استفاده مي نمايند "

۱. مکتب انتظارات عقلايي 

۲. مکتب کينزينها

۳. مکتب سوسياليزم

۴. مکتب مرکانتيليسم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥-کدام گزينه تعريف دقيقتري از هزينه فرصت مي باشد؟

۱. هزينه مالي و مقدار منابع و زماني که شخص براي انتخابش مي پردازد

2. فايده از دست رفته بهترين انتخابي که مي توانست به جاي انتخاب مزبور با صرف همان مقدار منابع و زمان به کار رفته صورت گيرد

3. به مفهوم آنست که هيچ فرصتي را نبايد هدر داد

۴. زماني که ما براي انجام کارها از دست مي دهيم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦- به چه علت منحني امکانات توليد نسبت به مبدًا مختصات مقعر است ؟

۱. نرخ نهايي تبديل  

۲. قانون بازده نزولي

۳. عدم محدوديت منابع

۴. قانون هزينه هاي نزولي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧-عبارت مقابل مبين کدام قانون است : " هر واحد اضافي از يک کالا براي مصرف کننده ارزش کمتري دارد و بر

همين اساس وي براي واحدهاي اضافي و بيشتر از يک کالا حاضر به پرداخت قيمت پايين تر و کمتري است "

۱. قانون هزينه هاي صعودي  

۲. قانون بازده نزولي

۳. قانون بازده صعودي  

۴. قانون نزولي بودن مطلوبيت نهايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨- نظريه چيست ؟

۱. نظريه ، فرضيه ايست که ثابت شده است

2. نظريه همان فرضيه است

3. نظريه برخي از فرضيه ها هستند که پس از آزمون مکرر رد مي شوند

۴. نظريه مبين رابطه ميان متغيرهاست

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩- در اقتصاد کاملا آزاد ( بدون دخالت دولت ) مساله ، چه توليد شود؟ و چگونه توليد شود؟ به چه وسيله اي حل مي شود؟

۱. به وسيله ماليات   

۲. به وسيله قوانين

۳. به وسيله مکانيسم قيمتها  

۴. توسط نخبگان جامعه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠- کدام يک از عوامل زير در مقدار تقاضاي يک فرد موثر نمي باشد؟

۱. قيمت کالا  

۲. مقدار عرضه کالا

۳. درآمد فرد   

۴. سليقه فرد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١-اگر با افزايش درآمد و ثابت ماندن ساير عوامل ، تقاضا ي کالايي افزايش يابد آن کالا……………..

۱. پست است  

۲. لوکس است

۳. عادي است  

۴. ضروري است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢-کدام يک از عوامل زير به انتقال منحني عرضه منجر مي شود؟

۱. قيمت کالا   

۲. درآمد مصرف کنندگان

۳. تغيير در هزينه هاي توليد  

۴. سليقه مصرف کنندگان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣- اگر قيمت کالاي مکمل جکاهش يابد ، منحني تقاضا براي کالاي ج………

۱. به سمت چپ منتقل مي شود

۲. به سمت راست  منتقل مي شود

۳. تغييري نمي کند   

۴. هر کدام از موارد بالا امکان پذير است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤-هزينه ضمني ، هزينه عوامل توليدي است که :

۱. مالکيت آنها متعلق به بنگاه مي باشد   

۲. بنگاه آنها را مي خرد

۳. بنگاه آنها را اجاره مي کند  

۴. همه موارد بالا صحيح است

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- هزينه کوتاه مدت مربوط به دوره اي از توليد است که :

۱. همه عوامل توليد متغير هستند   

۲. همه عوامل توليد ثابت هستند

۳. حداقل دو عامل توليد متغير است   

۴. حداقل يک عامل توليد ثابت است

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦- هزينه ثابت متوسط با افزايش مقدار توليد  ………………..

۱. کاهش مي يابد

۲. افزايش مي يابد

۳. ثابت باقي مي ماند 

۴. ابتدا کاهش سپس افزايش مي يابد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧- تقاطع هزينه نهايي با هزينه هاي متوسط ،

۱. در حداقل هزينه نهايي است 

۲. در قسمت صعودي هزينه نهايي است

۳. در قسمت نزولي هزينه نهايي است 

۴. در قسمت صعودي هزينه متوسط است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨- در دوره بلند مدت ،

۱. همه هزينه ها هزينه هاي ثابت هستند

۲. هزينه هاي ثابت از هزينه هاي متغير بيشتر هستند

۳. همه هزينه ها هزينه هاي متغير هستند   

۴. هزينه هاي متغير از هزينه هاي ثابت بيشتر هستند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩-طبق نظر کلاسيکها اگر بازار کار از تعادل خارج شود کدام عامل ، تعادل را مجددا برقرار خواهد ساخت ؟ 

۱. دولت 

۲. تغيير دستمزدها  

۳. کاهش قيمتها  

۴. افزايش نرخ بهره

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠- سياست درآمدي چيست ؟

۱. مديريت تقاضاي کل از طريق حجم پول

2. مجموعه اي از اقدامات دولت جهت کنترل نرخ افزايش قيمتها و دستمزدها

3. مجموعه اي از اقدامات دولت جهت افزايش درآمد کارگران

۴. مديريت تقاضاي کل از طريق کنترل مالياتها و مخارج دولت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١- کدام يک از بازارهاي زير از بازارهاي اقتصاد کلان نمي باشد؟

۱. بازار ارز   

۲. بازار کار   

۳. بازار مالي

۴. بازار کالا و خدمات

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢- کدام مورد در محاسبه تت ب ثبت مي گردد؟

۱. توليد اتومبيل  

۲. فروش کالاهاي دست دوم

۳. خريد سهام و اوراق قرضه

۴. فروش سهام و اوراق قرضه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣- افزايش تت ب واقعي از يک سال به سال ديگر ناشي از چيست ؟

۱. افزايش سطح عمومي قيمتها 

۲. افزايش واقعي ميزان توليدات

۳. افزايش جمعيت   

۴. کاهش سطح عمومي قيمتها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤-با کسر استهلاک از محصول ناخالص ملي کدام يک از گزينه هاي زيرحاصل مي شود؟

۱. محصول خالص ملي  

۲. محصول ناخالص داخلي

۳. درآمد ملي  

۴. درآمد شخصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥- به چه علت نبايد ارزش کالاها و خدمات واسطه اي را در تت ب لحاظ کرد؟

۱. به خاطر پرهيز از احتساب مضاعف . 

۲. چون ناشي از توليدات سال جاري نيستند.

۳. زيرا متاثر از تغييرات قيمت مي باشند.

۴. بدليل اينکه جزء اقتصاد زير زميني مي باشند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦-کدام يک از انواع بيکاري در اقتصاد اجتناب ناپذير است و به طور طبيعي در هر اقتصادي وجود دارد؟

۱. بيکاري ساختاري  

۲. بيکاري ادواري  

۳. بيکاري اصطکاکي

۴. بيکاري رکودي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧- به چه علت خط روند تت ب درطول زمان صعودي است ؟

۱. استفاده از ماشين آلات و تجهيزات در چند شيفت کاري  

۲. رشد جمعيت

۳. رشد تت ب

۴. بيکاري بخشي از عوامل توليد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨-اگر نقش دولت در اقتصاد کاهش يابد و در نتيجه تعدادي از کارکنان بخش عمومي بيکار گردند اين نوع بيکاري چه ناميده مي شود؟

۱. بيکاري ادواري  

۲. بيکاري ساختاري   

۳. بيکاري اصطکاکي

۴. بيکاري فصلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩-کدام يک از گزينه هاي زير جزء تقاضاي کل در يک اقتصاد دو بخشي هستند؟

۱. مخارج مصرفي خانوارها

۲. مخارج دولت

۳. هزينه بنگاهها   

۴. ماليات دريافتي از بنگاهها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠- با تقسيم مصرف به درآمد کدام يک از موارد زير به دست مي آيد؟

۱. ميل متوسط به مصرف  

۲. مصرف مستقل

۳. ميل نهايي به مصرف

۴. ميل نهايي به پس انداز

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام حسن (ع) : والاترين مقام نزد خداوند ، از آن كسي است كه بيشتر از همه به حقوق مردم آشنا باشد و در اداي آن حقوق ، بيشتر از همه كوشا باشد . و كسي كه در برابر برادران ديني خود تواضع كند ، خداوند او را از صديقين و شيعيان اميرالمؤمنين – عليه السلام- قرار ميدهد .

عنــوان درس : اصول علم اقتصاد,کليات علم اقتصاد,مباني علم اقتصاد

ترم اول سال 91-92

عنــوان درس : اصول علم اقتصاد,کليات علم اقتصاد,مباني علم اقتصاد

رشته تحصيلي/کد درس :علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه ),علوم اجتماعي (تعاون ورفاه اجتماعي ),علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي ),علوم اجتماعي (مددکاري اجتماعي ) ۱۲۲۱۰۰۱ – ,علوم سياسي ۱۲۲۱۰۱۳ – ,کتابداري ۱۲۲۱۰۲۲ – ,علوم ارتباطات اجتماعي (روزنامه نگاري ),علوم ارتباطات اجتماعي (روابط عمومي )۱۲۲۲۳۰۵

استفاده از ماشين حساب ساده مجاز است

ــــــــ

١-دو اقتصاددان ، استانلي جونز وکارل منگر از پيروان کدام يک از مکاتب زير بودند ؟

۱.مکتب نئوکينزين   

۲.مکتب نئو کلاسيک  

۳.مکتب کلاسيک   

۴.مکتب کينزين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢- کدام يک از گزينه هاي زير در خصوص مکتب پوليون نادرست است ؟

۱.سياستهاي مداخله گرانه دولت موجب  وخامت امور اقتصادي مي شود .

2.پول يکي از مهمترين متغييرهاي تاثير گذار اقتصادي است .

3. اقتصاد بازار آزاد بطور ذاتي بي ثبات است .

۴.موسس اين مکتب آقاي ميلتون فريدمن است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣- کدام يک از گزينه هاي زير شاخصه بازارهاي کارآمد است ؟

۱.فرصت سودآوري در اين بازارها زياد است .  

۲.فرصت سودآوري در مدت زمان طولاني از دست مي رود.

۳.فرصت سودآوري براي هميشه وجود دارد .

۴.فرصت سود در مدت زماني کوتاه از دست مي رود .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤- با توجه به نمودار زير با حرکت از نقطه A به B کدام گزينه نادرست است ؟

۱.توزيع مجدد منابع صورت گرفته است . 

۲.رشد اقتصادي حاصل شده است .

۳.پيشرفت تکنولوژي اتفاق افتاده است . 

۴.کالاي سرمايه اي جايگزين کالاي مصرفي شده است

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥- در صورتي که درآمد ملي کشور A طي دو سال از ۰ ۱۵ ميليون دلار به ۲۰۰ ميليون دلار برسد ، نرخ رشد اقتصادي چقدر بوده است ؟

۱۰۰.۱ درصد  

۲. ۵۰ درصد

۳۳.۳ درصد

۲۵.۴ درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦-کدام يک از گزينه هاي زير از عوامل موثر بر عرضه بنگاه نمي باشد ؟

۱.قيمت کالاهاي مکمل  

۲.قيمت مواد اوليه

۳.دستمزد کارگران  

۴.تکنولوژي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧- با افزايش درآمد آقاي بهنام تقاضا براي کالاهاي X و Y به ترتيب افزايش وکاهش مي يابد کالاهاي X و Y چه نوع کالايي هستند ؟

۱.پست – نرمال   

۲.نرمال – پست

۳.ضروري – نرمال   

۴.نرمال – ضروري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨- تقاضا براي کالاي نرمال X به ترتيب با افزايش قيمت کالاي جانشين و افزايش درآمد چه تغييري مي يابد ؟

۱.افزايش – کاهش   

۲.کاهش – افزايش   

۳.کاهش – کاهش   

۴.افزايش – افزايش

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩-کدام يک از گزينه هاي زير ، به رابطه معکوس بين قيمت ومقدار  معروف است ؟

۱.قانون توزيع  

۲.قانون تقاضا 

۳.قانون عرضه  

۴.قانون توليد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠-در صورت افزايش کدام يک از گزينه هاي زير ، منحني عرضه بنگاه به سمت چپ جابجايي مي شود؟

۱. قيمت کالاي مکمل

۲.دستمزد کارگران

۳.قيمت کالاي جانشين

۴.درآمد مصرف کنندگان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- در چه صورتي منحني تقاضا منتقل نمي شود ؟

۱.قيمت کالاي جانشين تغيير کند .   

۲.قيمت خود کالا تغيير کند .

۳.قيمت کالاي مکمل تغيير کند .

۴.ميزان درآمد مصرف کننده تغيير کند .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢- دوره بلند مدت ، در اقتصاد به چه  دوره زماني گفته مي شود ؟

۱.بيش از ۵ سال باشد .

۲.حداقل يک عامل توليد ثابت باشد.

۳.همه عوامل توليد قابل تغيير باشند .   

۴.بيش از ۱۰ سال باشد .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣-کدام يک از گزينه هاي زير از تقسيم توليد کل بر واحدهاي عامل توليد بدست مي آيد ؟

۱.توليد کل TP

۲.توليد نهايي MP

۳.توليد متوسط AP

۴.نرخ توليد PR

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 

١٤- زماني که منحني توليد کل بيشترين مقدار خود را دارد MAXTPکدام گزينه در مورد توليد نهايي صحيح است

٠.۱ گ MP

۲. MP عمودي

۳. MP نزولي   

۴. MP حداکثر مقدار خود را دارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- در کدام مرحله از توليد ، توليد نهايي منفي است ( ٠و MP ) ؟

۱.مرحله اول   

۲.مرحله دوم  

۳.مرحله سوم  

۴.مرحله چهارم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦- بر اساس کدام يک از گزينه هاي زير، توليد نهايي برابر  توليد متوسط خواهد بود ؟

۱.منحني توليد نهايي در حداکثر مقدار خود  باشد .

۲.منحني توليد متوسط  در حداکثر مقدار خود  باشد .

۳.منحني توليد کل  در حداکثر مقدار خود  باشد .  

۴.منحني توليد نهايي برابر صفر باشد .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧-با توجه به اطلاعات جدول زير ، کل هزينه متغيير  اولين واحد توليدي (A) کدام است ؟

هزينه نهايي  هزينه کل هزينه  هزينه ثابت   ميزان محصول متغيير   کل

1. 30

2. 50

3. 80

4. 100

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨- با توجه به اطلاعات جدول بالا  ميزان هزينه نهايي سومين واحد توليدي (D) چقدر است ؟

1. 20

2. 25

3. 30

4. 35

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩-با توجه به اطلاعات جدول بالا  ميزان هزينه ثابت کل سومين واحد توليدي (C) چقدر است ؟

1. 30

2. 40

3. 50

4. 80

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- با توجه به اطلاعات جدول بالا  ميزان هزينه کل دومين واحد توليدي B کدام است ؟

1. 40

2. 50

3. 80

4. 100

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١-کدام يک از منحني هاي زير بصورت خطي با شيب صفر است ؟

1. TVC

2. TFC

3. TC

4. MC

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢- فاصله عمودي منحني AC وAVCنشانگرکدام يک از گزينه هاي زير است ؟

1. AFC

2. AC

3. TVC

4. TC

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣- کدام يک از گزينه هاي زير سياست مالي انقباضي محسوب مي شود ؟

۱.کاهش حجم پول  

۲.افزايش مالياتها

۳.افزايش مخارج دولتي

۴.کاهش نرخ ذخير ثانوي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤- با توجه به اطلاعات زير، خالص ملي (NNP)برابر کدام گزينه است ؟

٢١٠ گ GNP   ماليات غير مستقيم تجاري = ۵۰ استهلاک = ۲۰

1. 140

2. 190

3. 240

4. 290

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥-کدام يک از موارد زير از جزاء اصلي سرمايه گذاري محسوب نمي شود ؟

۱.سرمايه گذاري تجاري

۲.سرمايه گذاري مسکون

۳.سرمايه گذاري زير بنايي  

۴.تغيير در موجودي انبار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦-اگرفرض کنيم در شهرستان ميانه تعداد افراد بيکار ۲۰ هزار نفر و شاغل ۱۸۰ هزار نفر باشد ، نرخ بيکاري در اين شهرستان چقدر خواهد بود ؟

۱۰.۱ درصد

۲۰.۲ درصد

۴۰.۳ درصد

۴. ۵۰ درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧-کدام يک از گزينه هاي زير، به هنگام کسادي و رکود ظاهر مي شود ؟

۱.بيکاري ساختاري

۲.بيکاري اصطکاکي  

۳.بيکاري ادواري

۴.بيکاري فصلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨-کدام يک از گزينه هاي زير رابطه نرخ تورم  را نشان مي دهد ؟

CPI  -CPI  .۲   CPI -CPI .۱

1-t  t  گP0   1-t  گP0

CPIt 1  CPIt 1

– –

CPI   CPI .۴   CPI CPI   .۳

t -1-t  گP0   1-t- t  گP0

CPIt   CPIt

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩-کدام يک از گزينه هاي زير  در حساب هاي ملي جزء " سرمايه گذاري " محسوب نمي شود ؟

۱.خريد ماشين آلات وتجهيزات  

۲.ايجاد ساختمان مسکوني

۳.تغيير در موجودي انبار  

۴.خريد سهام شرکت ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠- در صورتي که تابع مصرف به صورت 0/75y ١٠٠ گ C باشد تابع پس انداز کدام است ؟

۱. 0/75y ١٠٠- گ S  ۲. 0/25y-100– گ S

۳. 0/25y ١٠٠- گ S  ۴. 0/75y-100– گ S

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣١- کدام يک از گزينه هاي زير، معادل ( MPC) ميل نهايي به مصرف است ؟

۱. yي ۲. y  ۳. c ي ۴. c

cي y   cي y

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٢-با توجه به اطلاعات زير ضريب تکاثر سرمايه گذاري در الگوي دو بخشي برابر کدام گزينه  است ؟

٥٠ گ I   و 0/75y ١٠٠گ C 

1. 2

2. 4

3. 5

4. 6

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٣- با توجه به اطلاعات سوال قبل درآمد تعادلي چقدر است ؟

1. 300

2. 600

3. 900

4. 1200

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٤- نرخ  ذخيره قانوني توسط کدام يک از گزينه هاي زير  تعيين مي شود ؟

۱.بانک بازرگاني  

۲.دولت  

۳.بازار سرمايه  

۴. بانک مرکزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٥- مهمترين ويژگي پول کدام گزينه است ؟

۱.دارايي ميعان دار   

۲.دارايي فزاينده

۳.دارايي خريدار

۴.دارايي ساکن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٦- در صورتيکه ذخيره قانوني ۱۰۰  ميليون ريال و ذخيره احتياطي برابر با ۲۰ ميليون ريال باشد ، ذخيره مورد تمايل چقدراست ؟

۱۲۰.۱ ميليون ريال

۲. ۸۰  ميليون ريال  

۳. ۶۰  ميليون ريال

۱۰۰.۴ ميليون ريال 

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٧- کدام يک از گزينه هاي زير ، از وظايف پول محسوب نمي شود ؟

۱.وسيله پرداخت

۲.واحد شمارش

۳.عامل تسويه 

۴.ذخيره قدرت خريد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٨-اين جمله که : " توسعه اقتصادي عبارت است ، از حرکت يک سيستم يک دست اجتماعي به سمت جلو"مربوط به کدام يک از گزينه هاي زير است ؟

۱.کيندل برگر  

۲.فريدمن   

۳.جرآلد مي ير  

۴.گونار ميردال

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٩- "MDC" مخفف کدام يک از گزينه هاي زير است ؟

۱.کشورهاي در حال توسعه  

۲.کشورهاي بيشتر توسعه يافته

۳. کشورهاي کمتر توسعه يافته  

۴.کشورهاي عقب مانده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤٠-کدام يک از گزينه هاي زير، از موانع توسعه در کشورهاي کمتر توسعه يافته به حساب مي آيد ؟

۱.نرخ رشد سريع جمعيت

۲.توزيع ناعادلانه درآمد ها

۳.ضعف بخش کشاورزي

۴.ناکافي بودن مواد اوليه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

9- حضرت امام علی (علیه السّلام) درباره ی بعضی از مردم راه گم کرده و منحرف با کمیل بن زیاد سخن گفته و در ضمن فرموده اند: آنکس که علاقه ی شدید به لذت دارد و مطیع شهوت خویشتن است یا آنکس که دچار حرص شده و عاشق جمع مال و ثروت است، این دو مراعات عواطف دینی و اوامر مذهبی را در هیچ مورد نمی نمایند. شبیه ترین موجود به این دو طبقه ی منحرف چهارپایان چراگاهست.

عنــوان درس :اصول علم اقتصاد,کليات علم اقتصاد,مباني علم اقتصاد

ترم اول سال 95-96

عنــوان درس :اصول علم اقتصاد,کليات علم اقتصاد,مباني علم اقتصاد

رشته تحصيلي/کد درس :پژوهشگري اجتماعي ,تعاون و رفاه اجتماعي ,علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه ),علوم اجتماعي (پژوهشگري – علوم اجتماعي ),علوم اجتماعي (تعاون ورفاه اجتماعي ),علوم اجتماعي (مددکاري اجتماعي ),مددکاري اجتماعي ۱۲۲۱۰۰۱علوم سياسي ۱۲۲۱۰۱۳ – ,علم اطلاعات ودانش شناسي ۱۲۲۱۰۲۲ – ,علوم ارتباطات اجتماعي (روابط عمومي ),علوم ارتباطات ,اجتماعي (روزنامه نگاري )۱۲۲۲۳۰۵

استفاده از ماشين حساب ساده مجاز است

ــــــــ

١- اساس بحث مارکس بر چه تمرکز داشت ؟

۱. تضاد دروني سرمايه داري و استثمار نيروي کار

۲. لزوم ازادسازي قيمت ها

۳. لزوم عدم دخالت دولت و ازادسازي بازار  

۴. انتقاد از مکتب سوسياليزم و تفکرات آن

 
 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- براساس نظريات مکتب ………… اقتصاد گرايشي براي اصلاح گري ذاتي ندارد و باتوجه به وجود عدم اطمينان ، نياز به دخالت دولت در اقتصاد مي باشد.

۱. پست کينزين ها   

۲. مرکانتليستها  

۳. کلاسيک ها  

۴. کلاسيک هاي جديد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣- نظام هاي اقتصادي مختلف در کدام مسئله اختلاف نظر اساسي دارند؟

۱. قيمت کالاها

۲. تقسيم کار

۳. کنترل جمعيت 

۴. درجه و ميزان دخالت  و فعاليت دولت در اقتصاد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤- علت مقعر بودن منحني امکانات توليد چيست ؟

۱. قانون بازدهي نزولي

۲. کمبود منابع  

۳. سيستم قيمتها

۴. دخالت دولت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥-اگر درآمد ملي در سال ۹۲ برابر ۱۵۰۰ و در سال ۹۳ برابر ۱۸۰۰ باشد، نرخ رشد درآمد ملي طي اين زمان چه ميزان است ؟

۳۳.۱ درصد ۳۰.۲ درصد ۲.۳ درصد  ۲۰.۴ درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦- کالايي که با افزايش درآمد، تقاضاي آن کاهش يابد، کالاي ……… نام دارد.

۱. مکمل

۲. ضروري   

۳. عادي

۴. پست

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧- رشد و پيشرفت تکنولوژي باعث رشد….. کالا و سپس با فرض ثبات ساير شرايط باعت …….. توليد تعادلي و ……….. قيمت تعادلي مي شود.

۱. تقاضا کاهش – افزايش

۲. عرضه – کاهش – افزايش

۳. عرضه – افزايش – کاهش   

۴. تقاضا- افزايش – کاهش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- دوره اي زماني که واحد توليدي در طول آن دوره قادر نيست حداقل يکي از عوامل به کارگرفته در فرايند توليد را به منظور تغيير توليد تغيير دهد چه نام دارد؟

۱. ميان مدت

۲. بلندمدت  

۳. افق توليدي  

۴. کوتاه مدت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩- توليد بنگاهي با ۳ نفر نيروي کار برابر با ۱۰۰ است . با استخدام يک نفر ديگر توليد بنگاه به ۱۲۰ واحد مي رسد. توليد نهايي و متوسط نفر چهام به ترتيب چه ميزان است ؟

۱. توليد نهايي ۲۲۰ و توليد متوسط  ۵۵   

۲. توليد نهايي ۱۰۰ و توليد متوسط  ۱۲۰

۳. توليد نهايي ۲۰ و توليد متوسط  ۳۰

۴. توليد نهايي ۳۰ و توليد متوسط  ۲۰

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠- کدام گزينه صحيح است ؟

۱. با کاهش توليد نهايي توليد متوسط کم مي شود

۲ وقتي توليد نهايي صفر است توليد کل حداکثر است

۳ وقتي توليد نهايي در حال کاهش است توليد کل نيز کاهش مي يابد

۴. وقتي توليد نهايي صفر است توليد متوسط نيز صفر است

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- در مرحله اول توليد

۱. توليد نهايي بيشتر از توليد متوسط است

۲ توليد کل در حال کاهش است

۳ منحني توليد متوسط و توليد نهايي نيروي کار در حال نزول هستند

۴. توليد نهايي و کل نيروي کار صفر مي شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- با توجه به جدول مقابل MC براي دومين  و سومين واحد توليد به ترتيب چه ميزان است ؟

MC  AVC  ATC  TVC   TFC Q

– – ۷۰ – ۴۰ ۱

۲ –  – – ۳۵   ؟

۳ – ۱۴۰ – – ؟

۳۵.۱ و ۵۵  ۴۰.۲ و ۷۰ ۳۰.۳ و ۶۰  ۲۰.۴ و ۳۰

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣- مخارج مربوط به عوامل توليدي که خود بنگاه صاحب آنهاست هزينه …….. تلقي مي گردد.

۱. هزينه متوسط  

۲. هزينه اشکار  

۳. هزينه ضمني  

۴. هزينه ثابت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤- اگر تابع هزينه کل يک بنگاه به صورت ˻˻گ %)گ ˻%! گ  ٧ باشد AVC کدام است ؟

۱. %˻˻گ %! گ  ٧ ۲. ˻˻) %!  *(  ۳. %)گ ˻%! گ  *(   ۴.)گ %! گ  *(

تگ گ   گ

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥- از نظر کلاسيکها

۱. عرضه و تقاضاي نيروي کار تابعي از قيمتهاست و نه دستمزدها

۲ مکانيزمهاي دروني اقتصاد نمي تواند تعادل را در اقتصاد ايجاد کند

۳ براي از بين رفتن رکود نياز به دخالت دولت در اقتصاد است

۴. اگر اضافه عرضه ايجاد شود کاهش دستمزدها موجب بازگشت تعادل خواهد شد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦- از نظر کينز کدام عامل موجب بازگشت تعادل به اقتصاد مي شود؟

۱. عدم دخالت دولت در اقتصاد   

۲. دخالت دولت در اقتصاد

۳. مکانيزم دروني بازار   

۴. تحريک عرضه اقتصاد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧- افزايش حجم پول يک سياست …… است

۱. مالي انقباظي  

۲. مالي انبساطي  

۳. پولي انقباظي  

۴. پولي انبساطي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨- ارزش کالاها و خدمات نهايي توليد شده در درون مرزهاي کشور طي يک دوره معين چه نام دارد؟

۱. استهلاک  

۲. توليد ناخالص داخلي   

۳. سرمايه گذاري  

4. توليد ناخالص ملي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩- کدام گزينه سبب تفاوت درامد ملي و توليد ناخالص ملي مي شود؟

۱. واردات  

۲. سرمايه گذاري

۳. پس انداز   

۴. کمک دولت به شرکتها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠- کدام گزينه از محدوديتهاي مفهدوم GNPاست ؟

۱. در نظرنگرفتن فعاليتهاي اقتصاد زيرزميني

۲. تمرکز بر صادارت

۳. درنظرنگرفتن اشتغال فارغ التحصيلان   

۴. کمبود پس انداز

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١- اگر توليد ناخالص ملي اسمي برابر ۲۰۰۰ ميليارد ، استهلاک برابر ۵۰ و شاخص قيمت ها برابر ۱۳۰ باشد توليد خالص ملي واقعي چه ميزان خواهد بود؟

۲۵۰۰.۴ ۱۸۰۰.۳   ۱۶۰۰.۲ ۱۵۰۰.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢- نرخ بيکاري از تقسيم تعداد افراد بيکار بر …………… به دست مي آيد.

۱. افراد بالاي ۳۰ سال

۲. نرخ مشارکت  

۳. کل جمعيت  

۴. کل نيروي کار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٣-با توجه به جدول زير نرخ تورم بين دو دوره چند درصد است ؟ دوره اول دوره پايه يا سال پايه فرض شود.

Q  ميزان مصرف قيمت دوره اول  قيمت دوره دوم

الف  ۸  ۵   ۵

ب  ۶  ۹   ۱۰

ج  ۴  ۷   ۱۱

۲۲.۴   ۱۸.۳  ۱۵.۲   ۱۴.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤- شاخص تورم زدايي ضمني از ………  به دست مي آيد.

۱. کسر توليد اسمي از توليد واقعي

۲. تقسيم توليد اسمي بر توليد واقعي

۳. ضرب توليد اسمي  درتوليد واقعي   

۴. جمع توليد اسمي  و توليد واقعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥- کدام گزينه درمورد رابطه MPC وMPS صادق است ؟

۱.۱ گ MPS گ MPC ۲. + آ MPS گ MPC

۳. + و MPS گ MPC  ۴. , گ MPS گ MPC

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦- اگر تابع مصرف به صورت ۰ /.,گ ,- گ   باشد تابع پس انداز به چه صورت خواهد بود؟

۰.۱ +.,گ ,- گ ۱   ۰.۲/.,گ ,-  گ ۱  ۰.۳/.,گ ,- گ ۱   ۰.۴ +.,گ ,-  گ ۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧- چنانچه اطلاعات زير موجود باشد، ميزان درآمد ملي تعادلي حدودا چه ميزان است ؟

۰.۲۵Yگ ۱۵۰۰  گ S

٣۰۰۰گ I

۱۸۰۰۰.۴   ۲۲۰۰۰.۳  ۱۰۰۰۰.۲   ۱۵۰۰۰.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨-اگر ميل نهايي به مصرف برابر ۰/۸ باشد اثر افزايش ۵۰ واحدي مخارج دولت ، بر درآمد ملي تعادلي چه ميزان خواهد بود؟ 

۱. کاهش ۱۰۰ واحدي

۲. افزايش ۱۰۰ واحدي   

۳. کاهش ۲۵۰ واحدي

۴. افزايش ۲۵۰ واحدي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٩- شرط برابري نشت و تزريق در اقتصاد سه بخشي چيست ؟

۱. بگ ث

۲.  ب  ب گ ث  ث

۳. ب گ ب گ ث گ ث

۴.  ثگ ب   ب ث

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠- فرض کنيد تابع مصرف به صورت خ۰-۲.,گ ,,˻گ   و تابع ماليات نيز۰˻۳,گ ٧باشد. ,-گ ۵ گ ۴توليد تعادلي کدام گزينه است

۷۵۰ .۴ ۵۷۰ .۳   ۱۲۰۰ .۲ ۸۰۰ .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣١-در يک اقتصاد باز چه اجزايي در تعيين درآمد ملي تعادلي به الگوي سه بخشي وارد مي شوند؟

۱. ماليات و پرداختهاي انتقالي

۲. مصرف و ثروت

۳. پس انداز و سرمايه گذاري 

۴. صادارت و واردات

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٢- کدام گزينه به عنوان نشت در سيستم اقتصادي تلقي مي گردد؟

۱. صادرات   

۲. سرمايه گذاري

۳. واردات   

۴. مخارج دولت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٣-………. از عمده ترين مشکلات توسعه کشورها است .

۱. توزيع نامتعادل درآمد   

۲. درآمدهاي زياد نفتي   

۳. صادرات زياد  

۴. اشتغال بالا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٤-+پ در مباحث بانکداري چه چيزي را نشان مي دهد؟

۱. سپرده هاي پس انداز و مدت دار

۲ اسکناس و مسکوک و سپرده هاي جاري

۳ شبه پول

۴. حاصل جمع اسکناس و مسکوک و سپرده هاي جاري و شبه پول

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٥- در عموم جوامع اقتصادي کنترل و هدايت سيستم بانکي برعهده …………. است .

۱. بانک مرکزي  

۲. وزارت اقتصاد  

۳. وزارت بازرگاني

۴. بانک هاي خصوصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٦- مقدار پولي که بانک ها موظفند نزد بانک مرکزي نگهدارند چه نام دارد؟

۱. شبه پول  

۲. حجم پول

۳. ذخيره احتياطي

۴. ذخيره قانوني

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٧- اولين بانک ايراني چه نام دارد؟

۱. صادارت   

۲. ملي  

۳. سپه  

۴. کشاورزي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٨- مي ير، به فرايندي که به موجب آن درآمد سرانه در يک کشور براي دوراني طولاني افزايش مي يابد چه مي گويد؟

۱. پس انداز اجتماعي 

۲. توسعه اقتصادي   

۳. رشد اقتصادي  

۴. تورم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٩- اساس نظر فيزيوکراتها چيست ؟

۱. فتح کشورها و تجارت خارجي 

۲. دخالت دولت در اقتصاد

۳. ازادي نوع بشر در فعاليتهاي اجتماعي   

۴. جمع آوري طلا و نقره

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤٠- کدام گزينه بر عرضه يک کالا موثر است ؟

۱. سليقه  

۲. هزينه توليد

۳. درآمد  

۴. قيمت کالاي مکمل درمصرف

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام علی (ع) : بزرگی خالق نزد تو مخلوق را در چشم تو کوچک مي کند .