آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

اصول سیستم های رادیولوژی و رادیوتراپی کد 1318078

عنــوان درس :اصول سيستم هاي راديولوژي و راديو ترابي ,اصول سيستمهاي راديولوژي و راديوتراپي

ترم دوم سال 95-94

عنــوان درس :اصول سيستم هاي راديولوژي و راديو ترابي ,اصول سيستمهاي راديولوژي و راديوتراپي

رشته تحصيلي/کد درس :, – مهندسي پزشکي – گرايش بيومتريال , مهندسي پزشکي – باليني , مهندسي پزشکي – گرايش بيومکانيک ۱۳۱۸۰۴۸

مهندسي برق – گرايش مهندسي پزشکي (بيوالکتريک)۱۳۱۸۰۷۸

_________

١-کدام يک در مورد امواج فراصوت صحيح است ؟

۱.  در اين امواج از نفوذپذيري آن ها نسبت به بافت بهره برده مي شود.

۲  در اين امواج از برخورد با مرز مشترک بافت ها بهره برده مي شود.

۳  در اين امواج از اختلاف جذب پرتو در برخورد با اتم ها بهره برده مي شود.

۴.  در اين امواج از برخورد امواج توسط مواد حاجب بهره برده مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢-در چه صورتي اکو در امواج اولتراسوند قوي تر و بهتر خواهد بود؟

۱.  هر اندازه چگالي محيط دوم کوچکتر باشد.

۲. هرچه امواج فراصوت طول موج بزرگتري داشته باشند.

۳. هرچه طول موج تابيده شده کوچکتر باشد.

۴.  همه موارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣-در اثر دوپلر با حرکت گيرنده به سوي چشمه يا بالعکس بسامد موج بازتابي چه تغييري مي کند؟

۱.  افزايش مي يابد.   ۲. کاهش مي يابد.  

۳.  ثابت مي ماند.   ۴.  هيچ کدام

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- برهم کنش فشار مکانيکي و نيروي الکتريکي در يک محيط چه ناميده مي شود؟

۱.  تغيير داپلر ۲.  اکو  

۳.  مگنتواسترکسيون ۴.  پيزوالکتريسته

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥-با افزايش طول موج اولتراسوند قدرت نفوذ چه تغييري مي کند؟

۱.  موج صوتي در عمق بيشتري از بافت نفوذ مي کند.

۲.  موج صوتي در عمق کمتري از بافت نفوذ مي کند.

۳.  تاثيري در ميزان نفوذ در بافت ندارد.

۴.  موج صوتي منعکس شده و در بافت نفوذ نمي کند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦-در کدام يک از دستگاه هاي زير براي دريافت امواج بازگشتي ، لازم است زمان تاخير ميان دو موج گسيلي تغيير داده شود

تا از ژرفاهاي  گوناگون نمونه برداري گردد؟

۱. حالت حرکت   ۲.  حالت درخشش

۳.  حالت دامنه  ۴.  حالت دامنه داپلر رنگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧-متداولترين راديوايزوتوپ مورد استفاده در مراکز پزشکي هسته اي کدام است ؟

۱.  يد ۱۳۱  ۲.  فلوئور ۱۸   

  ۳. فسفر ۳۲   ۴.  تکنسيوم ۹۹m

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨-ذره ي آلفا داراي کدام يک از شرايط زير است ؟

۱. ذره ي آلفا از واپاشي هسته هاي سنگين حاصل مي شود.  

۲.  اين ذره داراي بار منفي است .

۳.  برخورد ذره آلفا توان کمي دارد.  

۴. اين ذره داراي برد بسيار زيادي است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩- تمامي گونه هاي تابش الکترومغناطيسي داراي ويژگي زير هستند:

۱.  داراي بار الکتريکي هستند.  

۲.  با سرعت نور حرکت مي کنند.

۳. بسامد و طول موج آنها مستقل از يکديگرند.

۴.  داراي جرم مي باشند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠-در برهمکنش فوتوالکتريک کداميک از رخدادهاي زير روي مي دهد؟

۱.  فوتون به الکترون لايه خارجي برخورد کرده و آن را از اتم جدا مي کند.

۲   فوتون به الکترون لايه داخلي برخورد کرده و آن را از اتم جدا مي کند.

۳  فوتون به الکترون لايه خارجي برخورد کرده و باعث نوسان آن مي شود.

۴.  فوتون به هسته برخورد کرده و باعث خروج يک يا چند نوکلئون از آن مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- مفهوم نيمه عمر يک راديوايزوتوپ به چه معناست ؟

۱.  مدت زمان لازم براي اين که اکتيويته به نيمي از مقدار اوليه کاهش يابد.

۲   مدت زمان لازم براي اين که انرژي به نيمي از مقدار اوليه کاهش يابد.

۳  مدت زمان لازم براي اين که تعداد نوترون هاي هسته به نيمي از مقدار اوليه کاهش يابد.

۴.  مدت زمان لازم براي اين که تعداد پروتون هاي هسته به نيمي از مقدار اوليه کاهش يابد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢- شمار فوتون هاي خروجي از تيوپ اشعه ايکس به چه عواملي وابسته است ؟

۱.  شمار الکترون هايي که آند را بمباران مي کنند. 

۲. جريان کاتد

۳.  عدد اتمي هدف 

۴.  همه موارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣-با افزايش اختلاف پتانسيل بين آند و کاتد در تيوپ اشعه ايکس چه اتفاقي صورت مي گيرد؟

۱.  تعداد فوتون هاي خروجي افزايش مي يابد. 

۲.  تعداد فوتون هاي خروجي کاهش مي يابد.

۳.  انرژي فوتون هاي خروجي افزايش مي يابد.

۴.  انرژي فوتون هاي خروجي کاهش مي يابد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤- اثر هيل چگونه است ؟

۱.  از دست آوردهاي مطلوب زاويه دار کردن هدف است .

۲   به علت اين اثر شدت فوتون هاي خروجي در سوي کاتد بيشتر از آند است .

۳   به علت اين اثر شدت فوتون هاي خروجي در سوي آند بيشتر از کاتد است .

۴.  پرتوهايي که در ژرفاي آند توليد مي شود راه کمتري را در هدف براي بيرون رفتن مي پيمايد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥-اشعه ايکس اختصاصي در چه صورتي به وجود مي آيد؟

۱.  هرگاه الکترون پرتابي به جاي برخورد با الکترون هاي لايه دروني با الکترون هاي لايه بيروني اتم برخورد نمايد.

۲  هرگاه الکترون پرتابي به جاي برخورد با الکترون هاي لايه بيروني با الکترون هاي لايه دروني اتم برخورد نمايد.

۳  در صورتي که برخورد الکترون براي يونش اتم هدف انرژي کمي داشته باشد.

۴. در صورت گذار يک الکترون مداري از يک لايه به لايه بالاتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦-کدام يک از موارد زير در مورد تابش ترمزي صحيح است ؟

۱.  در اين برهمکنش الکترون انرژي جنبشي خود را به صورت کامل از دست مي دهد.

۲  تابش ترمزي طيف پيوسته اي دارد.

۳  گاهي الکترون در اثر برخورد مي تواند همه انرژي خود را به صورت تابش الکترومغناطيس از دست دهد.

۴. گزينه هاي ۲ و ۳ صحيح مي باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧- احتمال برخورد در انرژي هاي گوناگون چگونه است ؟

۱.  در انرژي پايين جذب کامپتون از اهميت ويژه اي برخوردار است .

۲   با افزايش انرژي پس از جذب کامپتون ، جذب فوتوالکتريک اهميت مي يابد.

۳  در انرژي هاي بسيار بالا پديده توليد جفت اهميت بالايي خواهد داشت .

۴.  افزايش انرژي ، احتمال رخداد پديده توليد زوج را کاهش مي دهد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨- در سيستم هاي مغناطيسي :

۱.   هرچه بردار مغناطيسي شدن در حالت ترازمندي بزرگ تر باشد، شدت سيگنال براي تشکيل تصوير رزونانس مغناطيسي کمتر است .

۲   هرچه بردار مغناطيسي شدن در حالت ترازمندي بزرگ تر باشد، رزونانس مغناطيسي تيره تر است .

۳   اندازه ي بردار مغناطيسي با چگالي اسپين و نسبت ژيرومغناطيسي به همراه ميدان بيروني مغناطيسي تعيين مي شود.

۴.  پس از تابش و انتقال انرژي از امواج راديويي ، هسته ها در حال ترازمندي با ميدان مغناطيسي بيروني قرار مي گيرند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩- زمان آسايش ث  براي بافت هاي بدن :

۱. همواره کوچکتر از زمان آسايش T1 است .   

۲.  هيچ رابطه اي با زمان آسايش T1 ندارد.

۳.  همواره بزرگتر از زمان آسايش T1 است .

۴.  همواره بزرگتر و يا برابر زمان آسايش  T1 است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠-در برهمکنش کامپتون کداميک از رخدادهاي زير روي مي دهد؟

۱.  فوتون به الکترون لايه خارجي برخورد کرده و آن را از اتم جدا مي کند.

۲   فوتون به الکترون لايه داخلي برخورد کرده و آن را از اتم جدا مي کند.

۳  فوتون به الکترون لايه خارجي برخورد کرده و باعث نوسان آن مي شود.

۴.  فوتون به هسته برخورد کرده و باعث جدايي يک يا چند نوکلئون مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

سوالات تشريحي

١-مراحل پردازش اکوي دريافتي در تصويربرداري اولتراسوند را به طور کامل تشريح کنيد. ۱,۷۵ نمره

٢-در تصويربرداري با تيوپ اشعه ايکس از شبکه (پ بضأ) استفاده مي شود. ساختار – عملکرد و نحوه تاثير آن را   ۱,۷۵ نمره

تشريح کنيد.

٣- زمان هاي آسايش ث و ث در تصويربرداري مغناطيسي (awL) را توضيح دهيد. ۱,۷۵ نمره

٤-اثر توليد جفت و فرآيندهاي متعاقب آن را شرح دهيد.  ۱,۷۵ نمره

امام صادق (ع) : كسي كه تعقل نكند رستگار نمي شود .