آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

اصول زراعت کد 1411445

عنــوان درس :اصول زراعت ,زراعت عمومي

ترم دوم سال 93-92

عنــوان درس :اصول زراعت ,زراعت عمومي

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي کشاورزي -اصلاح نباتات , مهندسي کشاورزي -زراعت , مهندسي آب وخاک, مهندسي علوم کشاورزي , مهندسي کشاورزي – اقتصادکشاورزي (چندبخشي ), مهندسي کشاورزي – ترويج و آموزش کشاورزي , مهندسي کشاورزي اقتصادکشاورزي ), مهندسي کشاورزي (علوم دامي ), مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون , مهندسي مديريت وآباداني ) روستاها, مهندسي منابع طبيعي -محيط زيست ۱۱۲۱۰۰۵ – , مهندسي کشاورزي – زراعت و اصلاح نباتاب گرايش زراعت مهندسي کشاورزي -آب , مهندسي ماشينهاي کشاورزي -مکانيزاسيون کشاورزي ۱۴۱۴۰۰۴ , – ۱۴۱۱۴۴۵

حضرت علي (ع ): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است

ـــــ

١- تناوب زراعي چيست ؟

۱. جابجايي شيوه هاي کشت سنتي و مکانيزه در يک قطعه زمين در ساليان مختلف

۲کشت خارج از فصل محصولات زراعي به منطور توليد نوبرانه

۳عدم کشت در يک  قطعه زمين به مدت يک يا چند فصل زراعي

۴.توالي زمان کاشت محصولات مختلف در يک قطعه زمين با نظم و ترتيب معين

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

٢- در مناطقي که سطح اراضي زياد ولي مقدار آب محدود باشد، به ناچار قسمت بيشتري از اراضي را ………………. و ترجيحاً در  اين حالت

سطح کشت محصولات …………… را بيشتر در نظر مي گيرند.

۱. زير کشت مي برند – شتوي  ۲. آيش مي گذارند – شتوي   ۳. زير کشت مي برند – صيفي  ۴. آيش مي گذارند – صيفي

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

٣-براي خرد کردن محصولات علوفه اي جهت تهيه سيلو از کدام دستگاه استفاده مي شود؟

۱. کمباين  ۲. چاپر   ۳. موور   ۴. بيلر

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

٤-براي سهولت کار کمباين غلات ريزدانه ، رطوبت دانه چقدر بايد باشد؟

۱. حدود ۱۴ درصد   ۲. حدود ۲۴ درصد  ۳. کمتر از ۱۰درصد  ۴. بيش از ۲۰درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

٥-برداشت سنتي کدام يک از گياهان زير مشتمل بر سه مرحله درو، خرمن کوبي و باد دادن است ؟

۱. غلات دانه ريز   ۲. گياهان علوفه اي  ۳. ذرت سيلويي   ۴. سيب زميني و چغندرقند

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

٦-کداميک از موارد زير جزء خصوصيات علف هاي هرز محسوب مي شود؟

۱. تثبيت بسيار کند جمعيت در منطقه تحت اشغال  ۲. حفظ قوه ناميه بذرهاي مدفون در خاک براي مدت طولاني

۳. عدم امکان رويش در شرايط نامساعد خاک و آب و هوا ۴. سازگاري بسيار کم و پراکنش محدود

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

٧-کدام گزينه در ارتباط با سمپاشي مزرعه درست است ؟

۱. سمپاشي نبايد در زمان وزش باد انجام شود. ۲. بهترين زمان سمپاشي هنگام ظهر است .

۳. بارش باران بلافاصله پس از سمپاشي مطلوب است .  ۴. ظروف خالي سم مخازن خوبي براي نگهداري آب هستند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

٨-براي مبارزه با آفات جونده غالبا از کدام سموم استفاده مي شود.

۱. تماسي  ۲. گوارشي  ۳. سيستميک ۴. تنفسي

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

٩-زمان تنک کردن در اکثر گياهان زراعي چه هنگامي است ؟

۱. قبل از گلدهي   ۲. قبل از پر شدن دانه ها

۳. قبل از تشديد رقابت بين بوته ها ۴. بلافاصله پس از سبز کردن

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

١٠- ذرت و سورگوم از لحاظ فصل بذر کاري در کدام گروه جاي مي گيرند؟

۱. بهاره   ۲. پاييزه  ۳. دو فصله  ۴. تابستانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

١١-هيرم کاري در چه زميني و با چه هدفي انجام مي شود؟

۱. اراضي سنگين ، جلوگيري از سله بستن خاک ۲. اراضي سبک ، جلوگيري از سله بستن خاک

۳. اراضي سنگين ، جلوگيري از بيماري بوته ميري   ۴. اراضي سبک، جلوگيري از مرگ گياهچه

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

١٢-نشاءکاري براي کدام دسته از گياهان کاربرد دارد؟

۱. گياهان با بذر درشت که در مراحل اوليه رشد حساسيت زيادي  به حاصلخيزي خاک ندارند.

۲گياهاني که بذر بسيار ريز دارند و بايد بسيار سطحي کشت شوند.

۳غلات دانه ريز

۴.گياهان علوفه اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

١٣-کدام گياه در مقايسه با سايرين با تراکم کمتري کشت مي شود؟

۱. ذرت   ۲. گندم  ۳. برنج   ۴. جو

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

١٤-ميزان بذر و تراکم کاشت يک گياه در شرايط ديم نسبت به کشت آبي همان گياه چگونه است ؟

۱. کمتر – بيشتر   ۲. کمتر – کمتر   ۳. بيشتر – کمتر   ۴. بيشتر – بيشتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

١٥-به منظور شکستن خواب و رقع نياز نوري بذر براي جوانه زدن از کدام هورمون گياهي استفاده مي شود؟

۱. جيبرلين  ۲. آبسيزيک اسيد   ۳. ايندول استيک اسيد ۴. اتيلن

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

١٦-چنانچه به علت قرار گرفتن بذر در شرايط نامساعد به مدت طولاني خواب در بذر ايجاد شود، آن را چه مي نامند؟

۱. خواب بيولوژيکي  ۲. خواب اوليه ۳. خواب ثانويه ۴. خواب ذاتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

١٧-متداولترين روش براي تعيين قوه ناميه و درصد جوانه زني بذر قبل از کاشت کدام است ؟

۱. جوانه زني در جعبه ماسه   ۲. جوانه زني در گلدان

۳. تست تترازوليوم   ۴. جوانه زني در پتري روي کاغذ صافي

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

١٨-براي بازکردن و شکستن لايه هاي فشرده خاک تحت الارض (hard pan) از چه ابزاري استفاده مي شود؟

۱.کولتيواتور (Cultivator)   ۲. غلتک (Roller)

۳. زير شکن (Subsoiler)   ۴. گاوآهن بشقابي (Disk plough)

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

١٩- رايج ترين کود نيتروژني در کشاورزي ايران کدام است ؟

۱. اوره   ۲. کلرور آمونيوم   ۳. آمونياک مايع   ۴. نيترات پتاسيم

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

٢٠-اولين وسيله اي که معمولاً در تهيه بستر بکار مي رود کدام است ؟

۱. غلتک  ۲. شيارساز  ۳. گاوآهن  ۴. نهرکن

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

٢١-مالتوس بر اين باور بود که جمعيت انسان بر اساس ………… و وسايل تغذيه و معاش بر اساس …………… افزايش مي يابد.

۱. تصاعد هندسي – تصاعد حسابي ۲. تصاعد هندسي – تصاعد هندسي

۳. تصاعد حسابي – تصاعد هندسي ۴. تصاعد حسابي – تصاعد حسابي

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

٢٢-چه عاملي امکان رشد مجدد گياهان چند ساله را فراهم مي کند؟

۱. درجه حرارت  زياد  ۲. بستر مناسب کشت

۳. ذخيره مواد غذايي در طوقه يا اندام زيرزميني   ۴. آبياري با فواصل بسيار طولاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

٢٣-افزايش توليد محصولات زراعي در واحد زمان چگونه انجام مي گيرد؟

۱. تغيير واريته هاي کشت   ۲. زراعت چند کشتي و مخلوط

۳. استفاده از کود هاي مناسب  ۴. تغيير سيستم آبياري

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

٢٤-کدام دسته از گياهان زير جزو گروه گياهان روز بلند هستند؟

۱.جو- گندم – نخود- گلرنگ   ۲.سويا- سورگوم – ذرت – گندم

۳.برنج – پنبه – آفتابگردان – ذرت  ۴.سويا- پنبه – آفتابگردان – درت

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

٢٥-کدام گزينه تعريف صفر فيزيولوژيکي است ؟

۱. دماي صفر درجه سيليسيوس  ۲. دماي صفر درجه فارنهايت

۳. حداقل دما براي جوانه زني  ۴. دمايي که در آن گياه يخ مي زند

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

٢٦-کدام دسته از گياهان زير جزو گياهان متحمل به خاکهاي اسيدي هستند؟

۱. برنج – سيب زميني – کلزا   ۲. جو- پنبه – نخود  ۳. جو – پنبه – بادام زميني   ۴. جو-پنبه – يونجه

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

٢٧-در اسامي ژنريک گياهان ، دومين کلمه معرف چيست ؟

۱. جنس  ۲. گونه   ۳. خانواده  ۴. رده

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

٢٨-کدام گزينه در ارتباط با گياهان رشد محدود درست است ؟

۱.گلها در زاويه داخلي برگها تشکيل مي شوند. ۲. رشد رويشي پس از تشکيل گل نيز ادامه مي يابد.

۳. با تشکيل گل رشد طولي ساقه متوقف مي شود.   ۴. دوره رسيدگي دانه و ميوه بسيار طولاني است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

٢٩-ريشه اکثر گياهان تک لپه اي از کدام نوع است ؟

۱. راست  ۲. حجيم  ۳. افشان  ۴. غده اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

٣٠- عمق قرار گرفتن طوقه نسبت به سطح خاک به کدام عامل بستگي دارد؟

۱. عمق کاشت ۲. روش کاشت   ۳. خصوصيات ژنتيکي  ۴. نوع خاک

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

٣١- حرکت شيره خام در داخل …………….. و انتقال شيره پرورده از طريق ……………. صورت مي گيرد.

۱. آوند چوبي – ريشه ها ۲. ريشه ها- آوند آبکش ۳. آوند چوبي – آوند آبکش ۴. آوند آبکش – آوند چوبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

٣٢-انشعابات فرعي ساقه در غلات چه نام دارد؟

۱. شاخه  ۲. طوقه  ۳. پنجه   ۴. مريستم انتهايي

٣٣- عامل جذب انرژي نوراني در برگ چيست ؟

۱. گوشوارک ۲. کلروفيل  ۳. رگبرگ  ۴. کرک

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

٣٤-مرحله زايشي گياه چه موقع آغاز مي شود؟

۱. از هنگام کاشت   ۲. با پيدايش برگ ها  ۳. با پيدايش گل روي ساقه   ۴. هنگام اولين آبياري

 
پاسخ صحیح :

گزینه 3

________________

٣٥-گلپوش کدام قسمت از گياه را شامل مي شود؟

۱. مجموعه کاسه گل و جام گل  ۲. مادگي گل (برچه ها)

۳. مجموعه پرچم و مادگي   ۴. لايه پوشاننده پرچم گل

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

٣٦- محل انباشت ترکيبات قندي در دو گياه نيشکر و چغندرقند به ترتيب کدام اندام است ؟

۱. ساقه – ساقه   ۲. ساقه – ريشه غده اي

۳. ريشه غده اي – ساقه ۴. ريشه غده اي – ريشه غده اي

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

٣٧- دانه هاي غلات و حبوبات به ترتيب سرشار از کدام مواد هستند؟

۱. نشاسته – کربوهيدرات ۲. پروتئين – نشاسته  ۳. کربوهيدارت – نشاسته ۴. نشاسته – پروتئين

 
پاسخ صحیح :

گزینه 4

________________

٣٨-وزن مخصوص خاک چيست ؟

۱. وزن حجم مشخصي از خاک  ۲. وزن مواد آلي

۳. وزن مواد معدني خاک ۴. وزن آب خاک

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________

٣٩-مقدار آبي که پس از اشباع شدن زمين در اثر نيروي جاذبه از لايه خاک زراعي خارج مي شود، چه نام دارد؟

۱. آب تحت الارض   ۲. آب ثقلي ۳. آب هيگروسکوپيک  ۴. پتانسيل آب

 
پاسخ صحیح :

گزینه 2

________________

٤٠-واحد ساختماني خاک چه نام دارد؟

۱. خاکدانه  ۲. کلوخه  ۳. سنگريزه  ۴. خرده سنگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه 1

________________
حضرت فاطمه (س) : حضرت فاطمه سلام الله عليها به پدر گرامي شان عرض كردند : اي رسول خدا زنان قريش به منزل من وارد شدند و گفتند : پيامبر تو را همسر كسي قرار داد كه سرمايه اي ندارد . رسول اكرم صلي الله عليه و آله در جواب فرمودند : قسم به خدا دخترم ، در خيرخواهي تو كوتاهي نكرده ام كه تو را به اولين مسلمان و عالمترين و بردبارترين اشخاص تزويج نموده ام . دخترم ، همانا اي عزوجل نگاهي به زمين افكند و از اهل آن دو نفر را برگزيد، كه يكي از آن دو را پدرت و ديگري را شوهرت قرار داد .

عنــوان درس : اصول زراعت ,توليد محصولات کشاورزي و دامي ,زراعت ,زراعت عمومي ,علوم زراعي

تابستان 94

عنــوان درس : اصول زراعت ,توليد محصولات کشاورزي و دامي ,زراعت ,زراعت عمومي ,علوم زراعي

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي کشاورزي -اصلاح نباتات , مهندسي کشاورزي -زراعت , مهندسي آب وخاک, مهندسي علوم کشاورزي , مهندسي کشاورزي – اقتصادکشاورزي (چندبخشي ), مهندسي کشاورزي – ترويج و آموزش کشاورزي , مهندسي کشاورزي اقتصادکشاورزي ), مهندسي کشاورزي (علوم دامي ), مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون , مهندسي مديريت وآباداني )روستاها, مهندسي منابع طبيعي -محيط زيست ۱۱۲۱۰۰۵ – , آموزش حرفه و فن ۱۲۱۱۳۴۳ – , مهندسي کشاورزي – علوم وصنايع غذايي ۱۴۱۱۲۹۲ – , مهندسي کشاورزي – زراعت و اصلاح نباتاب گرايش زراعت ۱۴۱۱۴۴۵ – ,علوم و مهندسي صنايع غذايي ۱۴۱۱۵۱۵ – ,مهندسي کشاورزي – اقتصاد کشاورزي ۱۴۱۳۰۲۰ – , مهندسي کشاورزي -آب , مهندسي ماشينهاي کشاورزي -مکانيزاسيون کشاورزي ۱۴۱۴۰۰۴ – ,علوم و مهندسي آب خوشه آبياري و زهکشي ۱۴۱۴۰۴۲ – ,مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي خوشه انرژي ۱۴۱۵۰۳۸

ـــــــــ

١- کداميک از گياهان زير روز بلند است ؟

۱. سورگوم

۲. گلرنگ

۳. پنبه  

۴. برنج

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢-وجود چند درصد ذرات رس در يک خاک آن را در کلاس بافتي خاک رسي جاي ميدهد؟

٢٠.۱ درصد   

٣٠.۲ درصد   

٤٠.۳ درصد   

٥٠.۴ درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣- طبق نظريه مالتوس جمعيت انسان و وسايل تغذيه و معاش او به ترتيب طبق چه تصاعدي افزايش مييابد؟

۱. هندسي- هندسي   

۲. حسابي- هندسي   

۳. هندسي- حسابي

۴. حسابي- حسابي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤-کداميک از راهکارهاي افزايش محصول تلقي نمي شود؟

۱. افزايش سطح زيرکشت  

۲. افزايش عملکرد

۳. افزايش نيروي انساني  

۴. افزايش توليد در واحد زمان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥-کداميک از گياهان زير از گياهان غده اي محسوب مي شود؟

۱. سيب زميني معمولي  

۲. شلغم

۳. چغندر قند   

۴. کاساوا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦-کداميک از گياهان ذيل خاک هاي قليايي را بخوبي تحمل مي کند؟

۱. برنج  

۲. سيب زميني 

۳. بادام زميني 

۴. کلزا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧-کدام نوع  ساقه فاقد بافت نگاهدارنده ، يا مقدار بسيار کمي از اين بافت را دارا مي باشد؟

۱. ساقه هاي هوايي

۲. ساقه هاي زميني   

۳. ساقه هاي آبي 

۴. ساقه هاي نابجا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨-رگبرگ ها در کداميک از گياهان زير به صورت منشعب مي باشد؟

۱. زنبق  

۲. خرما  

۳. پنبه  

۴. سوسن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩-واژه Stamen مربوط به کداميک از بخشهاي گل مي باشد؟

۱. کاسبرگ ها   

۲. گلبرگ ها   

۳. پرچم ها

۴. برچه ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠-واژه Hypanthium مربوط به کدام قسمت گل است ؟

۱. کلاله  

۲. خامه  

۳. نهنج  

۴. گل آذين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١-در اکسيداسيون گوگرد کدام جنس باکتري دخالت دارد؟

۱. نيتروزوموناس  

۲. نيتروباکتر   

۳. تيو باسيل   

۴. رايزوبيوم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢-پتانسيل آب در حد Field capacity چقدر است ؟

۱. ٠/٣ اتمسفر 

٠/٣.۲-   اتمسفر

٠/٧.۳ اتمسفر   

۴. ٣ –   اتمسفر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣-عکس لگاريتم مقدار يون هاي هيدروژن آزاد در يک ليتر را چه مي گويند؟

۱. يون آنيون   

۲. يون کاتيون 

۳. PH  

۴. آندوکاتد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤-مفهوم کارايي مصرف آب با کدام واژه تعريف مي شود؟

 F.C .۴ C.E.C .۳ P.E.P .۲   W.U.E .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- Beta vulgaris نام علمي کداميک از گياهان زير مي باشد؟

۱. يونجه  

۲. چقندر قند   

۳. لوبيا  

۴. کاساوا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦- Contour tillage واژه مربوط به کدام نوع از عمليات خاک ورزي است ؟

۱. شخم کلشي 

۲. شخم اوليه   

۳. شخم در خطوط تراز  

۴. شخم کاهشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧-قطر ديسک هر واحد گاو آهن بشقابي چند سانتيمتر است ؟

١٠.۱ تا ٣٠ سانتيمتر   

٢٠.۲ تا ٥٠ سانتيمتر  

٥٠.۳ تا ٩٥ سانتيمتر   

٧٠.۴ تا ١٢٠ سانتيمتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨-عمق شيارها در گاوآهن ايراني چند سانتيمتر است ؟

١٠.۱ تا ١٥ سانتيمتر   

٢٠.۲ تا ٢٥ سانتيمتر  

٣٠.۳ تا ٣٥ سانتيمتر   

٣٥.۴ تا ٤٥ سانتيمتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩-کداميک از عوامل زير مربوط به زيادي مصرف نيتروژن نمي باشد؟

۱. تحريک فعاليت شته ها  

۲. کاهش رشد سبزينه اي

۳. حساس شدن گياه به سرما   

۴. تاخير در رسيدگي محصول

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠-اين اصطلاح به زير خاک نمودن مواد گياهي پوسيده نشده اطلاق مي شود؟

۱. کود سرک   

۲. کود سبز

۳. کود معدني   

۴. کود کمپوست

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١-معمولا چه مدت قبل از کاشت محصول اصلي کود سبز را به خاک اضافه مي کنند؟

۱. حداقل يک ماه

۲. حداقل دو ماه 

۳. حداقل يک هفته

۴. حداقل دو هفته

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢-معمولا کداميک از کودها بصورت سرک داده مي شود؟

۱. پتاسيم

۲. فسفر  

۳. نيتروژن

۴. کودهاي آلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣-کداميک از روش هاي کود دهي معمولا براي توزيع عناصر کودي کم مصرف مناسب تر است ؟

۱. تزريقي

۲. نواري  

۳. تغذيه برگي   

۴. پراکندن      

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤-جهت حفظ قوه ناميه و طول عمر بذور رطوبت نسبي بايد چند درصد باشد؟

۱.کمتر از ٦٠ درصد   

۲.کمتر از ٦٥ درصد   

۳.کمتر از ٧٠ درصد   

۴.کمتر از ٧٥ درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥-کشت بذر حقيقي سيب زميني را اصطلاحا چه مي نامند؟

Sowing .۴  Root planting .۳   Potato cropping .۲ Tuber planting .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦-کدام گياه بصورت Trans planting کشت نمي شود؟

۱. گوجه فرنگي 

۲. فلفل  

۳. سيب زميني 

۴. برنج

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧-در شرايط مناسب خاک معمولا عمق کاشت چند برابر قطر بذر در نظر گرفته مي شود؟

٢.۱ برابر قطر بذر

٣.۲ الي ٤ برابر قطر بذر

٤.۳ الي ٥ برابر قطر بذر  

٥.۴ الي ٦ برابر قطر بذر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨-کداميک از روش هاي آبياري ذيل سطحي نمي باشد؟

۱. نشتي  

۲. قطره اي

۳. شياري  

۴. نواري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩-استفاده از سمومي با ترکيبات آرسنيکي مربوط به کدام گروه از آفت کش ها مي باشد؟

۱. گوارشي

۲. داخلي

۳. تماسي  

۴. تدخيني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠-واژه preplant به کدام علف کش ها اتلاق مي شود؟

۱. علف کش هاي دوران آيش   

۲. علف کش هاي پس رويشي

۳. علف کش هاي پيش رويشي  

۴. علف کش هاي قبل از کاشت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام سجاد (ع) : و از لذت و خوشي گذشتت ، و شيريني مهرباني و آسودگي و روزيت ، و بهشت پر نعمتت فيروز و كامياب ساز ، و به وسيله توانگري از توانگريت مزه فراغت و انجام دادن براي آنچه ( عبادت و بندگي كه ) تو دوست داري ، و كوشش در آنچه ( عمل از روي اخلاص و پاكيزگي ) را كه نزد ( درگاه رحمت عامه و خاصه ) تو نزديك مي گرداند به من بچشان ، و تحفه و ارمغاني از تحفه هايت ( نيكوييهاي برگزيده ات ) به سويم بفرست ( به من عطا فرما ، در حديث نبوي – صلي الله عليه و آله – است : روز و شبي نيست جز آن كه در آن از جانب خداي عز وجل براي من تحفه و ارمغاني است )

عنــوان درس : اصول زراعت ,توليد محصولات کشاورزي و دامي ,زراعت ,زراعت عمومي ,علوم زراعي

ترم دوم سال 95 - 96

عنــوان درس : اصول زراعت ,توليد محصولات کشاورزي و دامي ,زراعت ,زراعت عمومي ,علوم زراعي

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي کشاورزي -زراعت ,مهندسي کشاورزي -اصلاح نباتات ,مهندسي کشاورزي (اقتصادکشاورزي ),مهندسي ماشينهاي کشاورزي و مکانيزاسيون ,مهندسي علوم کشاورزي ,مهندسي مديريت وآباداني روستاها,مهندسي آب وخاک,مهندسي منابع طبيعي -محيط زيست ,مهندسي کشاورزي (علوم دامي ),مهندسي کشاورزي – اقتصادکشاورزي ,مهندسي کشاورزي – ترويج و آموزش کشاورزي گرايش زراعت ,مهندسي علوم دامي ۱۱۲۱۰۰۵ – ,آموزش حرفه و فن ۱۲۱۱۳۴۳ – ,مهندسي کشاورزي – علوم و صنايع غذايي ۱۴۱۱۲۹۲ – ,مهندسي کشاورزي – زراعت و اصلاح نباتات گرايش زراعت ,مهندسي زراعت و اصلاح نباتات علوم و مهندسي صنايع غذايي (کشاورزي ) ۱۴۱۱۵۱۵ – ,مهندسي کشاورزي – ترويج و آموزش کشاورزي ,ترويج و, – ۱۴۱۱۴۴۵ آموزش کشاورزي ۱۴۱۱۵۴۶ – ,مهندسي کشاورزي – اقتصاد کشاورزي ,اقتصاد کشاورزي ۱۴۱۳۰۲۰ – ,مهندسي کشاورزي -آب ,مهندسي کشاورزي -مکانيزاسيون کشاورزي ۱۴۱۴۰۰۴ – ,علوم و مهندسي آب ۱۴۱۴۰۴۲ – ,مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي ,مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي خوشه انرژي ۱۴۱۵۰۳۸

ــــــ

١- سازمان بهداشت جهاني به کدام گزينه اتلاق مي شود؟

WHO .۴UNF.۳FAO .۲IGRA.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢- به مجموعه اي از گياهان که از نظر ظاهري شباهت دارند و مي توانند به آساني لقاح يافته و بذر توليد کنند گفته مي شود.

۱. جنس  ۲. گونه  

۳. خانواده ۴. تيره

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣- کداميک از گروه گياهان زير جزو گياهان يکساله نيستند؟

۱. يونجه و چغندرقند  ۲. نخود و لوبيا  

۳. سيب زميني و گندم ۴. آفتابگردان و سويا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- ريشه هاي تقريباً يک شکل و يک اندازه در انتهاي ساقه مربوط به کدام ريشه ها و از ويژگي هاي کدام دسته از گياهان

مي باشد؟

۱. راست – دو لپه ايها 

۲. افشان – دو لپه اي ها

۳. افشان – تک لپه اي ها    

۴. راست – تکه لپه اي ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥- واژه Cyperus rotondus به کدام گزينه اتلاق مي شود؟

۱. قياق   ۲. پنجه مرغي  

۳. اويارسلام    ۴. سلمه تره

 
پاسخ صحیح :

گزینه همه گزینه ها

________________

٦- کدام گزينه به مجموع کاسه و جام گل گفته مي شود؟

anther .۴ Pistil .۳ Perianth .۲Stamen .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧- واژه Achene به کداميک اتلاق مي شود؟

۱. نيام   ۲. گندمه

۳. شفت  ۴. فندقه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨- غلاف موجود در پوشش ريشه چه تک لپه اي ها چه ناميده مي شود؟

۱. کولئوريزا    ۲. مزوکوتيل  

۳. ژمول  ۴. اسکوتلوم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩- مواد جامد چه حجمي از خاک را اشغال مي کند؟

٨٠.۱ درصد   ٩٠.۲ درصد  

 ٦٠.۳ درصد   ٥٠.۴ درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠- چسبندگي ذرات آب به ذرات خاک را چه مي گويند؟

۱. پتانسيل اسمزي   ۲. پتانسيل خاک    

۳. پتانسيل ريشه ۴. پتانسيل ماتريک

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١- نسبت مقدار اکسيژن در خاک هاي معمول زراعي به غلظت اکسيژن اتمسفر کداميک از گزينه هاي زير است ؟

۱. بيشتر  ۲. مساوي

۳. کمتر  ۴. ٢ برابر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢- ميزان تحمل گياهان حساس به شوري برحسب شاخص EC چقدر است ؟

٨.۱    ٦.۲   ٤.۳   ۴. ٣ تا ٢.٥

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣- نسبت عملکرد محصول به مقدار آبي که وارد مزرعه شده چه گفته مي شود؟

۱. راندمان مصرف آب  ۲. ظرفيت مزرعه    

۳. نسبت تعرق  ۴. مصرف بهينه آب

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- واحد گرمايي گياه به کدام واژه اتلاق مي شود؟

WUE.۴GDD .۳ HUD .۲CHU .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه همه گزینه ها

________________

١٥- حساس ترين اندام گياه به سرمازدگي کدام است ؟

۱. مادگي ۲. گلپوش

۳. پرچم  ۴. برگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- شدت تشعشع يا کميت نور با چه واحدي بيان مي شود؟

۱. نانومتر ۲. ژول بر ثانيه  

۳. وات بر متر مربع   ۴. ميکرومول بر مترمربع

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧- کدام يک به خاک ورزي پس از برداشت معروف است ؟

۱. شخم کلشي  ۲. شخم صفر  

۳. شخم اوليه   ۴. شخم ثانويه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨- عمق کار براي سوسولوز يا زيرشکن چند سانتيمتر است ؟

۷۵-۹۰ .۴   ۴۵-۷۵.۳    ۳۰-۴۵.۲  ۱۵-۲۰ .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩- اين نوع شخم به شخم بر هم معروف است ؟

۱. کناري ۲. مياني  

۳. پيراموني    ۴. يکطرفه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- جهت احداث جوي و نهرهاي اصلي آبياري از کداميک استفاده مي شود؟

Furrower .۴ Roller .۳ Lister .۲Ditchers .۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١- به ترتيب فسفر در خاک هاي قليايي و در خاک هاي اسيدي توسط کدام عناصر غيرقابل جذب مي شود؟

۱. کلسيم – آهن ۲. کلسيم – منيزيم   

۳. آهن – آلومينيوم    ۴. آلومينيوم -آهن

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢- درصد نيتروژن کودهاي گاوي نسبت به کودهاي گوسفندي و مرغي چگونه است ؟

۱. کمتر  ۲. بيشتر

۳. برابر   ۴. دوبرابر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣- کداميک جزو گروه بندي کودهاي نيتروژني نمي باشد؟

۱. نيتريتي ۲. نيتراتي

۳. آمونيومي   ۴. آميدي

 
پاسخ صحیح :

گزینه همه گزینه ها

________________

٢٤- کود فسفات آمونيوم حاوي چند درصد انيدريک فسفريک است ؟

٢٣.۱ درصد   ٤٦.۲ درصد  

 ١٦.۳ درصد   ٤٨.۴ درصد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥- چنانچه بذر مورد نظر از چه  اندازه اي کوچکتر باشد مناسب کاشت نيست ؟

1. 2/1 اندازه معمولی همان رقم

2. 3/1 اندازه معمولی همان رقم

3. 4/1 اندازه معمولی همان رقم

4. 5/1 اندازه معمولی همان رقم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦- براي شکستن دوره خواب بذر از کداميک استفاده نمي شود؟

۱. نيترات پتاسيم    ۲. هورمون جيبرلين 

۳. هورمون سيتوکنين ۴. تترازوليوم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧- در شکستن خفتگي بذر، کدام هورمون مي تواند جايگزين تيمار سرمادهي شود؟

 ABA , IAA.۴IAA.۳ ABA .۲ GA.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨- گياهاني که براي رشد و نمو به سرما نياز دارند ولي تحمل کمتري به سرماي شديد دارند جزو کدام گروه قرار دارند؟

۱. بهاره  ۲. پائيزه  

۳. دوفصله ۴. تابستاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩- نام ديگر روش کاشت دست پاشي کدام گزينه زير است ؟

۱. خطي  ۲. کرتي  

۳. کپه اي ۴. خزانه کاري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠- مقاومت فيزيکي خاک هاي با بافت ريز نسبت به بافت درشت و عمق کاشت در خاک هاي سنگين نسبت به خاک هاي سبک

چگونه است ؟

۱. بيشتر- بيشتر ۲. کمتر- بيشتر

۳. بيشتر- کمتر ۴. کمتر- کمتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________
امام حسین (ع) : مانند كسي عمل كن كه به مجازات در مقابل گناه و پاداش در مقابل نيكي اعتقاد دارد.