آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

اصول حسابداری ۱ (جهانگردی) کد 1214002

نام درس :اصول حسابداري١

ترم اول سال90-91

نام درس :اصول حسابداري١

رشته تحصیلی-کد درس : حسابداري(سنتي و تجميع )-م .بازرگاني -م .جهانگردي-م .دولتي -م .صنعتي و اقتصاد (تجميع ) و جبراني ارشد حسابداري(١٢١٤٠١٧) اقتصاد(١٢١٤٠٩٢)م.بازرگاني (سنتي )و

جبراني ارشد بازرگاني و م.اجرايي وMBA (١٢١٤٠٦٦)م. صنعتي (١٢١٨٠٦١)م.جهانگردي(١٢١٤٠٠٢)م.دولتي (١٢١٤٠٠٤)

ـــــــــــ

١. «اطلاعات حسابداري که در تصميم گيري نسبت به يک مسأله مؤثر هستند» مفهوم کدام ويژگي از اطلاعات حسابداري است ؟

 الف – صحيح بودن   ب- مربوط بودن                       ج- به موقع بودن        د- قابل مقايسه بودن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢. کدام يک از مفاهيم زير جزء اصول حسابداري مي باشد؟

 الف – افشاء                          ب- دوره مالي           ج- تفکيک شخصيت  د- واحد پولي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣. ترازنامه معرف کدام يک از معادله هاي زير مي باشد؟

 الف – بدهي ها= دارايي ها+ سرمايه             ب- سرمايه = بدهي ها+ دارايي ها

 ج- دارايي ها=بدهي ها+سرمايه                   د. بدهي ها=دارايي ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 ٤. شرکت خدماتي تهران بابت خريد اتومبيلي به مبلغ ٤٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال، مبلغ ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال نقداً پرداخت و مابقي قرار شد ٣ماهه بعد پرداخت شود. بابت اين رويداد:

 الف – جمع بدهي ٤٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال افزايش مي يابد.

 ب- جمع دارايي ها ٤٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال افزايش مي يابد.

 ج- جمع سرمايه ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال افزايش مي يابد.

 د- جمع دارايي ها ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال افزايش مي يابد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥. مانده کداميک از حسابهاي زير به سال بعد منتقل مي شود؟

 الف – درآمد خدمات   ب- پيش دريافت درآمد   ج- خريد                              د- برداشت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦. کداميک از حسابهاي زير جزء حسابهاي موقت مي باشد؟

 الف – سرقفلي            ب- پيش دريافت درآمد   ج- خلاصه سود و زيان د- پيش پرداخت هزينه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧. کداميک از اشتباهات زير در توازن تراز آزمايشي اثر ندارد؟

 الف – اشتباه در مانده گيري حسابها

 ب- از قلم افتادن ثبت يک معامله در دفتر روزنامه

 ج- اشتباه در جمع ستون بدهکار و بستانکار تراز آزمايشي

 د- اشتباه در نقل مبلغ مانده حسابها به تراز آزمايشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨. ارسال صورتحساب بابت خدمات انجام شده توسط شرکت در بدهکار چه حسابي ثبت مي شود؟

 الف – حسابهاي دريافتي  ب- حسابهاي پرداختني  ج- درآمد خدمات     د- هزينه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩. کدام يک از موار زير از صورتهاي مالي اساسي نمي باشد؟

 الف – ترازنامه           ب- صورت سود و زيان  ج- کاربرگ           د- صورت حساب سرمايه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠. خريد لوازم التحرير جهت مصرف به صورت نقد در بدهکار چه حسابي ثبت مي شود؟

 الف – موجودي کالا     ب- ملزومات اداري   ج- اثاثه اداري            د- صندوق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١. ادعاي ديگران نسبت به دارايي هاي يک موسسه چه ناميده مي شود؟

 الف – بدهي               ب- سرمايه               ج- برداشت               د- هزينه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢. در طي دوره جمع دارايي ها ٤٠ ريال کاهش و جمع بدهي ها ٨٥ ريال کاهش يافته است . تغييرات سرمايه چند ريال مي باشد؟

 الف – ١٢٥ ريال کاهش ب- ٤٥ ريال کاهش   ج- ١٢٥ ريال افزايش  د- ٤٥ ريال افزايش

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣. فعاليتهاي مالي به چه ترتيبي در دفتر روزنامه ثبت مي شوند؟

 الف – اهميت              ب- حجم معامله         ج- وقوع                  د- اولويت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤. برداشت نقدي چه تأثيري بر معادله حسابداري دارد؟

 الف – کاهش سرمايه و افزايش دارايي            ب- کاهش دارايي و سرمايه

 ج- کاهش دارايي و افزايش سرمايه               د- کاهش دارايي و بدهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥. برداشت و هزينه به ترتيب چه تأثيري بر سرمايه دارند؟

   الف – کاهنده- افزاينده   ب- کاهنده- کاهنده   ج- افزاينده- افزاينده د- افزاينده- کاهنده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦. سرمايه اول دوره ٤٠٠ ريال، برداشت ٢٠ ريال، سرمايه پايان دوره ٥٠٠ ريال و سرمايه گذاري مجدد ١٤٠ ريال مي باشد. سود (زيان) موسسه چند ريال است ؟

 الف – ٢٠ زيان           ب- ٢٠ سود             ج- ٦٠ زيان              د- ٦٠ سود

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧. در تراز آزمايشي اصلاح نشده و اصلاح شده به ترتيب کدام موجودي ها منعکس مي شوند؟ 

الف – موجودي اول دوره- موجودي پايان دوره 

ب- موجودي اول دوره- موجودي اول دوره 

ج- موجودي پايان دوره- موجودي اول دوره

 د- موجودي پايان دوره- موجودي پايان دوره

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨. کداميک از دارايي هايي زير جزء دارايي هاي نامشهود مي باشد؟

 الف – حسابهاي دريافتي ب- ملزومات            ج- حق اختراع           د- سرمايه گذاري در سهام

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩. پرداخت بدهي مربوط به دوره گذشته :

 الف – موجب افزايش دارايي و کاهش بدهي مي شود.  ب- موجب کاهش بدهي و افزايش سرمايه مي شود.

 ج- موجب افزايش دارايي و سرمايه مي شود.              د- موجب کاهش دارايي و بدهي مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠. مانده حسابهاي دريافتني در اول دوره ٥٠ ريال مي باشد. در طي دوره ٦٠٠ ريال خدمات به طور نسيه انجام شده که بابت آنها ٥٩٠ ريال دريافت شده است . مانده پايان دوره حسابهاي دريافتني چند ريال است ؟

 الف – ٥٠ ريال            ب- ٤٠ ريال              ج- ١٠ ريال               د- ٦٠ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١. مبلغ در آمدها ٨٠٠ ريال، هزينه ها ٦٠٠ ريال، برداشت ٥٠ ريال و سرمايه گذاري مجدد ٨٠ ريال مي باشد. در طي دوره سرمايه چند ريال تغيير داشته است ؟

  الف – ١٧٠ کاهش                 ب- ٢٠٠ افزايش        ج- ٢٣٠ افزايش         د- ١٧٠ افزايش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

*با توجه به اطلاعات زير به سوالات ٢٢ الي ٢٦ پاسخ دهيد:

فروش ٧٠٠ ريال، برگشت از خريد و تخفيفات ١٠ ريال، تخفيفات نقدي فروش ٢٠ ريال، خريد ٤٠٠ ريال، هزينه حمل کالاي خريداري شده ٨ ريال، هزينه حمل کالاهاي فروش رفته ٥ ريال، موجودي کالاي اول دوره ٥٠ ريال، موجودي کالاي پايان دوره ٧٥ ريال، تخفيفات نقدي خريد ٧ ريال، ساير هزينه هاي توزيع و فروش ١٥ ريال، هزينه هاي اداري و تشکيلاتي ٢٥ ريال

٢٢. بهاي کالاي خريداري شده چند ريال است ؟

 الف – ٣٩١ ريال                     ب- ٣٩٦ ريال            ج- ٣٨٨ ريال             د- ٤٠٨ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣. بهاي کالاي آماده براي فروش چند ريال است ؟

 الف – ٤٤١ ريال                     ب- ٤٤٦ ريال            ج- ٣٧١ ريال             د- ٣٦٦ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤. بهاي تمام شده کالاي فروش چند ريال است ؟

 الف – ٣٦٦ ريال                     ب- ٤١٦ ريال            ج- ٣٧١ ريال             د- ٤٢٦ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥. سود ناويژه شرکت چند ريال است ؟

 الف – ٣١٤ ريال                     ب- ٣٣٤ ريال            ج- ٢٦٤ ريال             د- ٣٠٩ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦. سود ويژه شرکت چند ريال است ؟

 الف – ٢٧٤ ريال                     ب- ٢٦٩ ريال            ج- ٢٩٤ ريال             د- ٢٨٩ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

*باتوجه به اطلاعات زير به سوالات ٢٧ الي ٣١ پاسخ دهيد:

شرکت تهران در تاريخ ١٣٩٠/٤/١ کالايي را به مبلغ ٤/٠٠٠/٠٠٠ ريال به شرط (ن/٦٠-١٠/٢) به شرکت چالوس فروخته است . در تاريخ ١٣٩٠/٤/٤ معادل ٢٥٠/٠٠٠ ريال از کالاها به علت عدم تطابق با سفارش توسط شرکت چالوس عودت داده شد. در تاريخ ١٣٩٠/٤/٩ وجه معامله پرداخت شد.

٢٧. در تاريخ ١٣٩٠/٤/١ در دفتر شرکت تهران کدام حساب بدهکار مي شود؟

 الف – فروش              ب- حسابهاي دريافتني   ج- حسابهاي پرداختني   د- خريد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨. در تاريخ ١٣٩٠/٤/٤ در دفتر شرکت چالوس کدام حساب بدهکار مي شود؟

 الف – برگشت از فروش و تخفيفات               ب- برگشت از خريد و تخفيفات

 ج- حسابهاي پرداختني                              د- حسابهاي دريافتني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩. در تاريخ ١٣٩٠/٤/٤ در دفتر شرکت تهران کدام حساب بدهکار مي شود؟

 الف – برگشت از خريد و تخفيفات                 ب- حسابهاي دريافتني

 ج- حسابهاي پرداختني                              د- برگشت از فروش و تخفيفات

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣٠. در تاريخ ١٣٩٠/٤/٩ چند ريال توسط شرکت چالوس پرداخت مي شود؟

 الف – ٤/٠٠٠/٠٠٠ ريال ب- ٣/٩٢٠/٠٠٠ ريال  ج- ٣/٧٥٠/٠٠٠ ريال   د- ٣/٦٧٥/٠٠٠ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣١. در تاريخ ١٣٩٠/٤/٩ کدام حساب در دفتر شرکت بدهکار مي شود؟

 الف – تخفيفات فروش ب- بانک                              ج- حسابهاي پرداختني   د- تخفيفات نقدي خريد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

* در تاريخ ١٣٨٩/٥/١ شرکت آلفا مبلغ ٣/٣٠٠/٠٠٠ ريال بابت بيمه يکساله وسائط نقليه پرداخت نموده است . به سوالات ٣٢ الي

٣٤ پاسخ دهيد:

٣٢. در تاريخ ١٣٨٩/٥/١ شرکت آلفا کدام حساب را در دفاتر خود بدهکار مي کند؟

 الف – بانک                          ب- پيش پرداخت بيمه   ج- هزينه بيمه            د- پيش دريافت بيمه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٣. هزينه بيمه سال ١٣٨٩ چند ريال است ؟

 الف – ٣/٣٠٠/٠٠٠ ريال ب- ٢/٢٠٠/٠٠٠ ريال  ج- ١/١٠٠/٠٠٠ ريال   د- ١/٩٢٥/٠٠٠ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٤. در ترازنامه ١٣٨٩/١٢/٢٩ پيش پرداخت بيمه چند ريال منعکس مي شود؟

 الف – ٣/٣٠٠/٠٠٠ ريال ب- ١/١٠٠/٠٠٠ ريال  ج- ٢/٢٠٠/٠٠٠ ريال   د- ١/٣٧٥/٠٠٠ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٥. در تاريخ ١٣٨٩/١٠/١ شرکت بتا مبلغ ٤/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت فروش ١٠٠ واحد کالا از شرکت گاما دريافت نمود. تا ١٣٨٩/١٢/٢٩ معادل ٨٠ واحد کالا به شرکت گاما تحويل داده شده است . درآمد فروش سال ١٣٨٩ بابت اين رويداد چند ريال است ؟  الف – ٣/٢٠٠/٠٠٠ ريال ب- ٤/٠٠٠/٠٠٠ ريال  ج- ١/٠٠٠/٠٠٠ ريال   د- ٨٠٠/٠٠٠ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

* باتوجه به اطلاعات زير به سوالات ٣٦ الي ٤٠ پاسخ دهيد:

– موجودي کالاي اول دوره ١٠٠٠ واحد به بهاي هر واحد ٤٠٠ ريال

– خريد اول به تعداد ٤٠٠٠ واحد به بهاي هر واحد ٤١٠ ريال

– خريد دوم به تعداد ٥٠٠٠ واحد به بهاي هر واحد ٤٢٠ ريال

– فروش کلي دوره ٨٨٠٠ واحد

٣٦. تعداد موجودي کالاي پايان دوره چند واحد است ؟

 الف – ١/٢٠٠ واحد                ب- ٢٠٠ واحد           ج- ١/٠٠٠ واحد        د- ٢/٢٠٠ واحد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٧. بهاي موجودي کالاي پايان دوره به روش ميانگين موزون چند ريال است ؟

 الف – ٤٨٢/٠٠٠ ريال   ب- ٤٩٦/٨٠٠ ريال               ج- ٤٨٠/٠٠٠ ريال     د-٥٠٤/٠٠٠ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٨. بهاي موجودي کالاي پايان دوره به روش LIFO چند ريال است ؟

 الف – ٥٠٤/٠٠٠ ريال   ب- ٤٩٦/٨٠٠ ريال               ج- ٤٨٢/٠٠٠ ريال     د- ٤٨٢٠/٠٠٠ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٩. بهاي تمام شده کالاي فروش رفته به روشFIFO چند ريال است ؟

 الف -٣/٦٩٦/٠٠٠ ريال ب- ٣/٦٥٨/٠٠٠ ريال  ج- ٣/٥٢٠/٠٠٠ ريال   د- ٣/٦٣٦/٠٠٠ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤٠. بهاي تمام شده کالاي فروش رفته به روش LIFO چند ريال است ؟

 الف – ٣/٦٥٨/٠٠٠                ب- ٣/٦٩٦/٠٠٠       ج- ٣/٥٢٠/٠٠٠        د- ٣/٦٣٦/٠٠٠

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

امام صادق (ع) : ما دوست داريم كسي را كه عاقل ، فهميده ، فقيه ، خويشتن دار ، با مدارا ، بردبار ، راستگو و باوفا باشد .

عنــوان درس :اصول حسابداري ,اصول حسابداري ۱,اصول حسابداري ۱(جهانگردي ),اصول حسابداري و هزينه يابي ,اصول حسابداري يا هزينه يابي

ترم اول سال 91-92

عنــوان درس :اصول حسابداري ,اصول حسابداري ۱,اصول حسابداري ۱(جهانگردي ),اصول حسابداري و هزينه يابي ,اصول حسابداري يا هزينه يابي

رشته تحصيلي/کد درس :مديريت جهانگردي ۱۲۱۴۰۰۲ – , مديريت دولتي ۱۲۱۴۰۰۴ – , حسا بداري , حسابداري (چندبخشي ), حسابداري , علوم اقتصادي نظري )چندبخشي , مديريت بازرگاني (چندبخشي ), مديريت جهانگردي (چندبخشي ), مديريت دولتي (چندبخشي ), مديريت ),صنعتي (چندبخشي ) ۱۲۱۴۰۱۷ – , مديريت اجرايي ( استراتژيک ), مديريت اجرايي (بازاريابي و صادرات ), مديريت اجرايي مديريت بازرگاني ۱۲۱۴۰۶۶ – , رياضيات و کاربردها, علوم ,MBAمديريت بازرگاني (بازاريابي -بازرگاني بين الم , مديريت اقتصادي (اقتصادنظري ) ۱۲۱۴۰۹۲ – , مديريت صنعتي ۱۲۱۸۰۶۱ – ,کارآفريني گرايش کسب و کار جديد ۱۲۱۸۴۰۷ – , مهندسي صنايع ۱۳۱۴۰۶۷ – , مهندسي راه آهن – بهره برداري ۱۳۲۰۰۱۹

ـــــــ

١- بر طبق کدام يک از ويژگي هاي کيفي اطلاعات حسابداري ، رعايت دقيق مفاد و ضوابط استانداردهاي حسابداري و گزارشگري مالي در مورد مبالغ فاقد اهميت الزامي نيست ؟

۱. اهميت

۲ . قابل فهم بودن

۳. به موقع بودن

۴ . رجحان محتوا بر شکل

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- کدام گروه از استفاده کنندگان اطلاعات حسابداري جزو استفاده کنندگان درون سازماني هستند؟

۱. بانک ها

۲ . مديران

۳ . بستانکاران

۴ . سرمايه گذاران

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣-کدام گزينه زير بدهي است ؟

۱. اثاثه اداري

۲ . هزينه اجاره

۳ . اسناد پرداختني

۴ . حسابهاي دريافتني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤-کدام يک از گزينه هاي زير در مورد دريافت مبلغ ۵۰ ميليون ريال به صورت وام از بانک توسط شرکت ، صحيح است

۱. وام دريافتني بدهکار- بانک بستانکار

۲ . صندوق بدهکار- وام پرداختني بستانکار

۳. صندوق بدهکار- حسابهاي پرداختني بستانکار

۴ . وام دريافتني بدهکار- حسابهاي پرداختني بستانکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥- مجموع دارايي هاي جاري ۵ميليون و دارايي هاي ثابت ۱۰ميليون است اگر  مجموع بدهي هاي شرکت مبلغ ۶ ميليون ريال باشد، سرمايه شرکت چند ميليون ريال است ؟

۹ . ۴

۱۵ . ۳

۲۱ . ۲

۲۶.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦- در دفاتر شرکت ايران حساب حسابهاي دريافتني مبلغ ۳۵ ميليون ريال بدهکار و وسايل نقليه ۳۵ ميليون ريال بستانکارشده است . اين ثبت مربوط به کدام يک از رويدادهاي زير است ؟

۱. فروش يک دستگاه خودرو به طور نسيه

۲ . خريد يک دستگاه خودرو به طور نسيه

۳. فروش يک دستگاه خودرو به طور نقد

۴ . خريد يک دستگاه خودرو به طور نقد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧- شرکت نور يک دستگاه ساختمان را به مبلغ ۲۰۰ ميليون ريال خريداري کرد و مبلغ ۱۵۰ ميليون ريال را به طور نقدي پرداخت و براي بقيه يک سفته ۶ ماهه ۱۰ درصد تسليم فروشنده نمود. کدام يک از گزينه هاي زير در مورد ثبت اين رويدادصحيح است ؟

۱. ساختمان ۲۰۰ ميليون ريال بدهکار- سرمايه ۲۰۰ ميليون ريال بستانکار

۲ساختمان ۲۰۰ ميليون ريال بدهکار-  حسابهاي پرداختني ۲۰۰ ميليون ريال بستانکار

۳ساختمان ۲۰۰ ميليون ريال بدهکار – صندوق ۱۵۰ ميليون ريال بستانکار و اسناد پرداختني ۵۰ ميليون ريال بستانکار

۴. ساختمان ۲۰۰ ميليون ريال بدهکار – صندوق ۱۵۰ ميليون ريال بستانکار  و اسناد دريافتني ۵۰ ميليون ريال

بستانکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- جمع اقلام بدهکار حساب صندوق در دفتر کل مبلغ ۱۲ ميليون ريال و جمع اقلام بستانکار آن ۷ ميليون ريال است . مانده حساب صندوق چقدر است ؟

۱۹.۱ ميليون ريال بستانکار

۲ . ۱۹ ميليون ريال  بدهکار

۵.۳ ميليون ريال بستانکار

۴ . ۵ ميليون ريال بدهکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩- مانده حسابهاي دفتر کل شرکت البرز به ترتيب شامل : بانک ۸۵ ريال ، حسابهاي دريافتني ۱۵ ريال ، اثاثه اداري ۱۰ ريال ،حسابهاي پرداختني ۲۵ ريال است . مانده حساب سرمايه چقدر است ؟

۵۵.۱ ريال

۲ . ۸۵ ريال

۳. ۱۰۵ ريال

۴ . ۱۳۵ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠-کدام يک از رويدادهاي زير موجب تغيير سرمايه مي شود؟

۱. پرداخت بدهي

۲ . فروش زمين

۳. دريافت وام از بانک

۴ . سرمايه گذاري مجدد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١- شرکت يلدا در تاريخ ۹۲,۹,۳مبلغ ۳ ميليون ريال بابت قبض برق پرداخت کرد. کدام يک از گزينه هاي زير صحيح است ؟

۱. هزينه برق ۳ ميليون ريال بدهکار- صندوق ۳ ميليون ريال بستانکار

۲هزينه برق ۳ ميليون ريال بدهکار- سرمايه  ۳ ميليون ريال بستانکار

۳هزينه برق ۳ ميليون ريال بدهکار- حسابهاي پرداختني ۳ ميليون ريال بستانکار

۴. پيش پرداخت برق ۳ ميليون ريال بدهکار- حسابهاي پرداختني ۳ ميليون ريال بستانکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢-کدام يک از حسابهاي زير حساب موقت است ؟

۱. سرمايه

۲ . دارايي

۳ . هزينه

۴ . بدهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣-شرکت پاييز در ابتداي دي ماه ۹۲ مبلغ ۸ ميليون ريال بابت حق بيمه يک سال آينده پرداخت کرد. در ثبت اين رويدادمالي چه حسابي بدهکار مي شود؟

۱. صندوق

۲ . هزينه بيمه

۳ . پيش پرداخت بيمه

۴ . پيش دريافت بيمه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤-آقاي نيک در ابتداي آبان ماه ۹۳ مبلغ ۱۵ ميليون ريال وجه نقد جهت مصارف شخصي از صندوق شرکت برداشت کرد. کدام حساب زير بدهکار است ؟

۱. هزينه

۲ . صندوق

۳ . سرمايه

۴ . برداشت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥- در ستون عطف دفتر روزنامه عمومي ………. دفتر کل که مبلغ مربوطه به آن صفحه منتقل شده ، نوشته مي شود.

۱. شماره صفحه

۲ . شرح حساب

۳ . تاريخ سند

۴ . نام حساب

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦- کدام يک از حساب هاي زير در صورت سودوزيان نشان داده مي شود؟

۱. اسناد دريافتني

۲ . هزينه تعميرات

۳ . برداشت

۴ . سرمايه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧-در پايان سال مالي ، براي بستن حساب درآمد از چه حسابي استفاده مي شود؟

۱. سرمايه

۲ . برداشت

۳. پيش دريافت

۴ . خلاصه حساب سود و زيان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٨-کدام يک از حساب هاي زير در صورت تغييرات سرمايه ارايه مي شود؟

۱. درآمد

۲ . هزينه

۳ . برداشت

۴ . پيش پرداخت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩-کدام يک از حساب هاي زير در گروه  دارايي جاري طبقه بندي مي شود؟

۱. ساختمان

۲ . موجودي کالا

۳. ماليات پرداختني

۴ . اسناد پرداختني کوتاه مدت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠-حسابهاي پرداختني در کدام گروه از اقلام ترازنامه طبقه بندي مي شود؟

۱. بدهي جاري

۲ . دارايي جاري

۳ . دارايي غيرجاري

۴ . بدهي بلند مدت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١-در ثبت دفتر روزنامه شرکت بازرگاني باران ، حساب خريد ۸۵ ريال بدهکار و حسابهاي پرداختني ۸۵ ريال بستانکار شده است . کدام رويداد مالي  مربوط به ثبت شرکت است ؟

۱. خريد کالا به طور نقد

۲ . خريد کالا به طور نسيه

۳. فروش کالا به طور نسيه

۴ . پرداخت وجه کالاي خريداري شده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢-براي بستن حساب فروش در موسسات بازرگاني ، از چه حسابي استفاده مي کنيم ؟

۱. خريد

۲ . سرمايه

۳. خلاصه سودوزيان

۴ . برگشت از فروش و تخفيفات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣- موسسه بازرگاني خليج مبلغ ۶۷ ميليون ريال کالا را به طور نقد به فروش رساند. کدام گزينه زير صحيح است ؟

۱. صندوق  بدهکار- فروش بستانکار

۲ . صندوق بدهکار- خريد بستانکار

۳. حسابهاي دريافتني بدهکار- درآمد بستانکار

۴ . حسابهاي دريافتني بدهکار- فروش بستانکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤-اگر حسابي در بخش ترازآزمايشي اصلاح نشده کاربرگ مانده بدهکار ۱۰ ريال داشته و در بخش اصلاحات ۸ ريال بدهکارشده باشد، در قسمت تراز آزمايشي اصلاح شده چه مبلغي ارايه مي شود؟

۱. ۲ ريال بدهکار

۲ . ۲ ريال بستانکار

۳ . ۸ ريال بدهکار

۴ . ۱۸ريال بدهکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥- چنانچه صادر کننده سفته در تاريخ سررسيد نتواند يا نخواهد وجه سفته را بپردازد، در اصطلاح گفته مي شود که سفته توسط صادر کننده آن …………. شده است .

۱. بهره

۲ . نکول

۳. تنزيل

۴ . اسناد دريافتني تنزيل شده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام مهدی (عج) : دختر رسول خدا (ص ) براي من سرمشق و اسوه اي نيكوست .

عنــوان درس :اصول حسابداري ۱,اصول حسابداري ۱(جهانگردي ),اصول حسابداري يا هزينه يابي

ترم دوم سال 92-91

عنــوان درس :اصول حسابداري ۱,اصول حسابداري ۱(جهانگردي ),اصول حسابداري يا هزينه يابي

رشته تحصيلي/کد درس :مديريت جهانگردي ۱۲۱۴۰۰۲ – ,مديريت دولتي ۱۲۱۴۰۰۴ – ,حسابداري ,حسابداري (چندبخشي ),علوم اقتصادي (نظري

چندبخشي ,مديريت دولتي (چندبخشي ),مديريت بازرگاني (چندبخشي ),مديريت صنعتي (چندبخشي ),مديريت جهانگردي(چندبخشي ),حسا بداري ۱۲۱۴۰۱۷ – ,مديريت بازرگاني ,مديريت بازرگاني (بازاريابي -بازرگاني بين الم ,مديريت)مديريت اجرايي مجازي ,مديريت اجرايي (بازاريابي و صادرات ),مديريت اجرايي ( استراتژيک ) ۱۲۱۴۰۶۶,MBA(اجرايي (ارشدعلوم اقتصادي (اقتصادنظري ) ۱۲۱۴۰۹۲ – ,مديريت صنعتي ۱۲۱۸۰۶۱ – ,مهندسي راه آهن – بهره برداري ۱۳۲۰۰۱۹

استفاده از ماشين حساب ساده مجاز است

ــــــــــــــــــــ

١مؤثر بودن اطلاعات حسابداري در تصميم گيري بيان کننده کدام ويژگي کيفي اطلاعات حسابداري مي باشد ؟

۱.بموقع بودن  ۲.مربوط بودن   ۳.قابليت اتکاء  ۴.قابليت مقايسه

پاسخ صحیح :ب

٢کدام يک از مفاهيم زير جزء ويژگي اطلاعات حسابداري ،مربوط بودن نمي باشد؟

۱.اهميت ۲.به موقع بودن ۳.قابل فهم بودن   ۴.همساني رويه ها

پاسخ صحیح :د

٣اصل اهميت جزء کدام يک از گزينه هاي زير مي باشد؟

۱.اصول محدود کننده حسابداري  ۲.اصول حسابداري

۳.مفروضات حسابداري ۴.ويژگي هاي کيفي حسابداري

پاسخ صحیح :الف

٤کدام يک از گزينه هاي زير جزء مفروضات حسابداري نمي باشد؟

۱.تحقق درآمد ۲.تعهدي ۳.واحد پولي  ۴.تفکيک شخصيت

پاسخ صحیح :الف

٥کداميک از گزينه هاي زير جزء اصول حسابداري نمي باشد؟

۱.تطابق هزينه ها با درآمدها ۲.تحقق درآمد

۳.محافظه کاري ۴.افشاء حقايق

پاسخ صحیح :ج

٦کدام گروه از استفاده کنندگان اطلاعاتي حسابداري جزء استفاده کنندگان برون سازماني نيستند؟

۱.مديران مؤ سسه ۲.سهامداران

۳.مؤسسات اعتباري  ۴.مراجع مالي و اقتصادي ودولتي

پاسخ صحیح :الف

٧قابليت مقايسه مبتني بر مفاهيم  …………… و …………… است .

۱.ثبات رويه – همساني رويه ها   ۲.رعايت يکنواختي – قابليت اتکاء

۳.قابليت اتکاء – مربوط بودن ۴.مربوط بودن – باصرفه بودن

پاسخ صحیح :الف

 ٨پرداخت هزينه تعميرات ساختمان به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ريال بطور نقد چه تأثيري بر معادله اساسي حسابداري دارد؟

۱.بدهي و سرمايه کاهش مي يابد  ۲.دارايي و سرمايه کاهش مي يابد

۳.دارايي و بدهي کاهش مي يابد  ۴.دارايي کاهش و بدهي افزايش مي يابد

پاسخ صحیح :ب

٩کدام يک از معادله هاي زير معادله حسابداري مي باشد ؟

۱.دارايي = بدهي ـ سرمايه  ۲.سرمايه = بدهي + دارايي

۳.بدهي = دارايي + سرمايه  ۴.دارايي = بدهي + سرمايه

پاسخ صحیح :د

١٠سرمايه مؤسسه اي يک سوم جمع دارايي هاي آن است . در صورتي که جمع مبلغ بدهي ۲,۲۵۰,۰۰۰ ريال باشد، جمع دارايي ها چقدر ميباشد؟

۱,۱۲۵,۰۰۰.۱ريال   ۳,۳۷۵,۰۰۰.۲ ريال  ۳. ۷۵۰,۰۰۰ ريال   ۱,۵۰۰,۰۰۰.۴ ريال

پاسخ صحیح :ب

١١پرداخت بدهي به بستانکاران (حسابهاي پرداختني ) موجب ……………..مي شود.

۱.کاهش دارايي و افزايش بدهي  ۲. افزايش دارايي و بدهي

۳.کاهش دارايي و بدهي   ۴.کاهش بدهي و سرمايه

پاسخ صحیح :ج

١٢در صورتيکه دارايي هاي مؤسسه پارسا طي سال ۸۹، ۱,۰۰۰,۰۰۰ريال کاهش و بدهي هاي مؤسسه طي سال ۱,۵۰۰,۰۰۰ ريال افزايش يابد سرمايه چه تغييري نموده است ؟

۲,۵۰۰,۰۰۰.۱ ريال کاهش   ۵۰۰,۰۰۰.۲ ريال کاهش

۲,۵۰۰,۰۰۰.۳ ريال افزايش   ۵۰۰,۰۰۰.۴ ريال افزايش

پاسخ صحیح :الف

١٣مانده عادي حسابهاي پرداختني و ملزومات به ترتيب کدام است ؟

۱.بستانکار ـ بستانکار ۲.بدهکار ـ بستانکار ۳.بدهکار ـ بدهکار  ۴.بستانکار ـ بدهکار

پاسخ صحیح :د

١٤کدام يک از حسابهاي زير جزء بدهي ها نمي باشد؟

۱.پيش دريافت درآمد ۲.حسابهاي پرداختني   ۳.پيش پرداخت هزينه   ۴.اسناد پرداختني

پاسخ صحیح :ج

 

١٥ارائه خدمات بطور نسيه در کداميک از حسابهاي زير ثبت مي شود ؟

۱.حسابهاي دريافتني بدهکار، اسناد پرداختني بستانکار

۲حسابهاي دريافتني بدهکار، درآمد بستانکار

۳حسابهاي دريافتني بدهکار، سرمايه بستانکار

۴.حسابهاي دريافتني بدهکار، بانک بستانکار

پاسخ صحیح :ب

١٦کداميک از رويدادهاي زير موجب بدهکار شدن يک حساب بدهي و بستانکار شدن يک حساب دارايي مي گردد ؟

۱.خريد نقدي اثاثه   ۲.دريافت وجه از بدهکاران

۳.خريد نسيه ملزومات ۴.پرداخت وجه به بستانکاران

پاسخ صحیح :د

١٧شرکت پيام در ۹۰/۲/۱  قراردادي به مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال به مدت دو سال جهت ارائه خدمات با شرکت سامان منعقد نمود.در تاريخ فوق چه حسابي بستانکار مي گردد .

۱.درآمد ۲.ثبت ندارد  ۳.حسابهاي دريافتني   ۴.پيش دريافت درآمد

پاسخ صحیح :ب

١٨ثبت حساب پيش دريافت درآمد,  اساس کدام يک از اصول و يا مفروضات حسابداري انجام مي شود؟

۱.اصل تحقق درآمد  ۲.اصل تطابق هزينه ها با درآمدها

۳.اصل افشاء حقايق  ۴.گزينه الف و ج

پاسخ صحیح :الف

١٩کدام يک از گزينه هاي زير جزء دارايي هاي جاري نيستند؟

۱.صندوق ۲.حسابهاي دريافتني ۳.پيش پرداخت بيمه ۴.اثاثه اداري

پاسخ صحیح :د

٢٠دارايي و بدهي مؤسسه آلفا در اول دوره به ترتيب ۷۶,۰۰۰ و ۲۴,۰۰۰ ريال و در پايان دوره به ترتيب ۶۲,۰۰۰ و ۱۷,۰۰۰ ريال است سود(زيان ) مؤسسه آلفا با فرض اينکه سرمايه گذاري مجدد و برداشت صفر باشد، چقدر است ؟

۷,۰۰۰.۱ ريال زيان   ۷,۰۰۰.۲ ريال سود  ۱۴,۰۰۰.۳ ريال زيان  ۱۴,۰۰۰.۴ ريال سود

پاسخ صحیح :الف

٢١در مؤسسه اميد سرمايه اول دوره ۷۰,۰۰۰ ريال ، بدهيهاي پايان دوره ۸۰,۰۰۰ ريال و در طي دوره برداشت ۳۰,۰۰۰ ريال ،سرمايه گذاري مجدد ۴۰,۰۰۰ ريال ، هزينه ها ۵۰,۰۰۰ ريال و درآمدها ۶۰,۰۰۰ ريال بوده است . مبلغ دارايي هاي پايان دوره چقدر است ؟

۹۰,۰۰۰.۱ ريال  ۱۲۰,۰۰۰.۲ ريال ۲۰۰,۰۰۰.۳ ريال ۱۷۰,۰۰۰.۴ ريال

پاسخ صحیح :د

٢٢آخرين مرحله از تلخيص حسابها در سيستم اطلاعاتي حسابداري چيست ؟

۱.تهيه ترازآزمايشي اصلاح شده  ۲.تهيه دفتر روزنامه

۳.تهيه صورت هاي مالي   ۴.تهيه دفتر کل

پاسخ صحیح :ج

٢٣کدام يک از گزينه هاي زير جزء صورتهاي مالي اساسي نمي باشد؟

۱.صورت سود و زيان  ۲.صورت گردش وجوه نقد

۳.صورت گردش دارايي ها  ۴.ترازنامه

پاسخ صحیح :ج

٢٤کدام يک از حسابهاي زير جزء حسابهاي دائمي نيستند؟

۱.سرمايه  ۲.پيش پرداخت هزينه

۳.صندوق ۴.برداشت

پاسخ صحیح :د

٢٥کدام يک از حسابهاي زير در پايان دوره مالي به حساب سرمايه بسته مي شود ؟

۱.حسابهاي هزينه ها  ۲.خلاصه حساب سود و زيان

۳.حسابهاي درآمد   ۴.استهلاک انباشته

پاسخ صحیح :ب

٢٦در دفاتر صادر کننده سفته ، هنگام صدور سفته حساب  ……………….  ……………. مي گردد.

۱.اسناد پرداختني بدهکار  ۲.اسناد پرداختني بستانکار

۳.اسناد دريافتني بدهکار  ۴.اسناد دريافتني بستانکار

پاسخ صحیح :ب

 

٢٧مانده حساب موجودي ملزومات در پايان سال ۹۰ قبل از اصلاحات مبلغ ۷۵۰,۰۰۰ ريال بوده در حالي که ملزومات مصرف نشده ۱۵۰,۰۰۰ ريال  مي باشد. در ثبت اصلاحي پايان دوره چه حسابي و به چه مبلغي بستانکار مي گردد:

۱.هزينه ملزومات ۶۰۰,۰۰۰ ريال   ۲.هزينه ملزومات ۱۵۰,۰۰۰ ريال

۳.موجودي  ملزومات ۶۰۰,۰۰۰ ريال ۴.موجودي  ملزومات ۱۵۰,۰۰۰ ريال

پاسخ صحیح :ج

٢٨مبلغ ۴۸۰,۰۰۰ ريال پيش دريافت اجاره براي ۶ ماه در تاريخ ۹۰/۹/۱ دريافت شد در تاريخ ۹۰/۱۲/۲۹  پيش دريافت اجاره چند ريال و در کدام صورت مالي گزارش مي شود؟

۱۶۰,۰۰۰.۱ ريال – سود وزيان ۳۲۰,۰۰۰.۲ ريال – ترازنامه

۳۲۰,۰۰۰.۳سود وزيان   ۱۶۰,۰۰۰.۴ ريال – ترازنامه

پاسخ صحیح :د

٢٩شرکت رضا در پايان سال ۱۳۹۰ مبلغ ۸,۷۵۰,۰۰۰ ريال بابت حقوق ماهيانه به يکي از کارکنان بدهکار مي باشد. حسابهاي بدهکار و بستانکار در ثبت اصلاحي کدام است ؟

۱.هزينه حقوق ـ حقوق پرداختني ۲.هزينه حقوق ـ صندوق

۳.حقوق دريافتني ـ صندوق ۴.حقوق پرداختني ـ صندوق

پاسخ صحیح :الف

٣٠هزينه استهلاک دارايي هاي ثابت با چه حسابي بسته مي شود ؟

۱.خلاصه حساب سود و زيان ۲.استهلاک انباشته

۳.تراز اختتامي ۴.سرمايه

پاسخ صحیح :الف

٣١کدام گزينه از اقلام داراييها نمي باشد؟

۱.سرقفلي   ۲.حق التاليف ۳.استهلاک انباشته  ۴.وام دريافتني

٣٢با خريد اثاثه اداري بطور نقد:

۱.جمع دارايي ها تغييري نمي کند. ۲.جمع دارايي ها کاهش مي يابد.

۳.جمع داراييها افزايش مي يابد.  ۴.دارايي ها و بدهي ها افزايش مي يابد.

 ۱۰۱۰/۱۰۱۰۱۲۲۰۹   نيمسال دوم ٩٢-١٣٩١   صفحه ٥ از ٦ 

 

کارشناسي و کارشناسي ارشد – برون مرزي

حضرت علي (ع ): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است

تعداد سوالات : تستي :۳۵ تشريحي :۰   زمان آزمون (دقيقه ) : تستي :۱۱۰ تشريحي :۰   سري سوال :۴ چهار

عنــوان درس :اصول حسابداري ۱,اصول حسابداري ۱(جهانگردي ),اصول حسابداري يا هزينه يابي

رشته تحصيلي/کد درس :مديريت جهانگردي ۱۲۱۴۰۰۲ – ,مديريت دولتي ۱۲۱۴۰۰۴ – ,حسابداري ,حسابداري (چندبخشي ),علوم اقتصادي (نظري

)چندبخشي ,مديريت دولتي (چندبخشي ),مديريت بازرگاني (چندبخشي ),مديريت صنعتي (چندبخشي ),مديريت جهانگردي

(چندبخشي ),حسا بداري ۱۲۱۴۰۱۷ – ,مديريت بازرگاني ,مديريت بازرگاني (بازاريابي -بازرگاني بين الم ,مديريت

اجرايي (ارشد),MBA,مديريت اجرايي مجازي ,مديريت اجرايي (بازاريابي و صادرات ),مديريت اجرايي ( استراتژيک ) ۱۲۱۴۰۶۶

,علوم اقتصادي (اقتصادنظري ) ۱۲۱۴۰۹۲ – ,مديريت صنعتي ۱۲۱۸۰۶۱ – ,مهندسي راه آهن – بهره برداري ۱۳۲۰۰۱۹

٣٣کداميک از حسابهاي زير جزء حسابهاي موقت مي باشد؟

۱.پيش دريافت ۲.پيش پرداخت   ۳.هزينه استهلاک   ۴.موجودي کالا

٣٤جمع دارايي ها ۲۰ ريال کاهش و جمع بدهي ۳۰افزايش يافته است .تغييرات سرمايه چند ريال است ؟

۱۰.۱افزايش   ۱۰.۲کاهش   ۵۰.۳افزايش  ۵۰.۴کاهش

٣٥کدام تخفيف در دفاتر شرکت خريدار و فروشنده ثبت نمي شود؟

۱.تخفيفات نقدي خريد   ۲.تخفيفات تجاري

۳.تخفيفات نقدي فروش   ۴.برگشت از خريد وتخفيفات

امام هادی (ع) : هر كه بر طريق خداپرستي محكم و استوار باشد ، مصائب دنيا بر وي سبك آيد ، گر چه تكه تكه شود .

 

عنــوان درس :اصول حسابداري ,اصول حسابداري ۱,اصول حسابداري ۱(جهانگردي ),اصول حسابداري و هزينه يابي ,اصول حسابداري يا هزينه يابي

تابستان 94

عنــوان درس :اصول حسابداري ,اصول حسابداري ۱,اصول حسابداري ۱(جهانگردي ),اصول حسابداري و هزينه يابي ,اصول حسابداري يا هزينه يابي

رشته تحصيلي/کد درس :مديريت جهانگردي ۱۲۱۴۰۰۲ – , مديريت دولتي ۱۲۱۴۰۰۴ – , حسا بداري , حسابداري (چندبخشي ), حسابداري , علوم اقتصادي نظري )چندبخشي , مديريت بازرگاني (چندبخشي ), مديريت جهانگردي (چندبخشي ), مديريت دولتي (چندبخشي ), مديريت ),صنعتي (چندبخشي ) ۱۲۱۴۰۱۷ – , مديريت اجرايي ( استراتژيک ), مديريت اجرايي (بازاريابي و صادرات ), مديريت اجرايي مديريت بازرگاني ۱۲۱۴۰۶۶ – , رياضيات و کاربردها, علوم ,MBAمديريت بازرگاني (بازاريابي -بازرگاني بين الم , مديريت اقتصادي (اقتصادنظري ) ۱۲۱۴۰۹۲ – , مديريت صنعتي ۱۲۱۸۰۶۱ – ,کارآفريني گرايش کسب و کار جديد ۱۲۱۸۴۰۷ – , مهندسي صنايع ۱۳۱۴۰۶۷ – , مهندسي راه آهن – بهره برداري ۱۳۲۰۰۱۹

استفاده از ماشين حساب ساده مجاز است

ــــــــــ

١-معادله اساسي حسابداري :

۱. دارائيها + بدهيها = سرمايه

۲. دارائيها = بدهيها – سرمايه

۳. دارائيها – بدهيها = سرمايه

۴. دارائيها + سرمايه = بدهيها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢-دارايي عبارت است از:

۱. تعهدات شرکت به ديگران

۲منابع مالي که انتظار مي رود در آينده منافع داشته باشند.

۳تعهدات آتي واحد تجاري

۴. منافع اقتصادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣- دارايي و بدهي به ترتيب داراي ماهيت ………. و …………. مي باشند.

۱. بدهکار – بستانکار  

۲. بدهکار – بدهکار

۳. بستانکار- بدهکار  

۴. بستانکار – بستانکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- اصول حسابداري عبارت است از:

۱. بهاي تمام شده – تحقق – تفکيک شخصيت

۲. بهاي تمام شده – تحق – تطابق

۳. تحقق – تطابق – تعهدي  

۴. تفکيک شخصيت – دوره مالي – بهاي تمام شده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥- درآمد و هزينه به ترتيب داراي ماهيت ………. و ……….. مي باشد.

۱. بستانکار – بستانکار

۲. بدهکار – بستانکار

۳. بدهکار – بدهکار  

۴. بستانکار – بدهکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦- خريد ۲ دستگاه خودرو به ارزش ۲۰ ميليون ريال که نيمي از آن نقد پرداخت شد و مابقي نسيه تعهد گرديد بر معادله حسابداري چه تاثيري دارد؟

۱. دارايي ۲۰ ميليون ريال و بدهي ۲۰ ميليون ريال افزايش

۲دارايي ۲۰ ميليون ريال افزايش و بدهي ۲۰ ميليون ريال کاهش

۳دارايي ۱۰ ميليون ريال افزايش و بدهي ۱۰ ميليون ريال افزايش

۴. دارايي ۲۰ ميليون ريال افزايش و بدهي ۱۰ ميليون ريال و سرمايه ۱۰ ميليون ريال افزايش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧-دريافت تسهيلات به مبلغ ۵۰ ميليون ريال از بانک بر معادله حسابداري چه اثري دارد؟

۱. دارايي و بدهي به مبلغ ۵۰ ميليون ريال افزايش

۲دارايي و بدهي به مبلغ ۵۰ ميليون ريال کاهش

۳دارايي ۵۰ ميليون ريال کاهش و بدهي به مبلغ ۵۰ ميليون ريال افزايش

۴. دارايي ۵۰ ميليون ريال افزايش و سرمايه به مبلغ ۵۰ ميليون ريال افزايش

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨-صاحب موسسه ماشين آلاتي به ارزش ۱۰ ميليون ريال به شرکت مي آورد. تاثير اين رويداد بر معادله حسابداري چگونه است ؟

۱. دارايي و سرمايه ۱۰ ميليون ريال کاهش

۲دارايي و سرمايه ۱۰ ميليون ريال افزايش

۳دارايي ۱۰ ميليون ريال افزايش و سرمايه ۱۰ ميليون ريال کاهش

۴. دارايي ۱۰ ميليون ريال کاهش و سرمايه ۱۰ ميليون ريال افزايش

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩- بر اساس مبناي تعهدي :

۱. درآمدها به محض وصول شناسايي مي گردد

۲هزينه ها به محض پرداخت شناسايي مي گردد

۳درآمدها هنگام تحقق و هزينه ها هنگام تحمل شناسايي مي گردند

۴. شرط شناسايي درآمد و هزينه دريافت و پرداخت وجه نفد مي باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠-مفروضات حسابداري عبارت است از:

۱. پولي – دوره مالي – تطابق

۲. تفکيک شخصيت – تحقق – دوره مالي

۳. تفکيک شخصيت – دوره مالي – تطابق

۴. تفکيک شخصيت – دوره مالي – پولي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

آقاي احمدي شرکت خدماتي آلفا را تاسيس نموده و فعاليت هاي زير انجام شده است :

١/٣٠ افتتاح حساب بانکي نزد بانک ملت و واريز مبلغ ٢٠ ميليون ريال وجه نقد به عنوان سرمايه اوليه

٢/٣٠ خريد زمين و ساختمان به ارزش ۵ ميليون ريال که نيمي از آن نقد و براي مابقي سفته يکساله صادر گرديد.

٣/٣٠ خريد ماشين آلات به طور نقد به مبلغ ٢ ميليون ريال .

۴/٣٠ آقاي احمدي يک دستگاه خودرو به ارزش ۵٠٠/٠٠٠ ريال به شرکت آورد.

۵/٣٠ انعقاد قرارداد يکساله با شرکت بيمه جهت بيمه نمودن دارائيها و پرداخت مبلغ ١/٢٠٠/٠٠٠ ريال وجه نقد.

۶/٣٠ خريد ملزومات مصرفي به ارزش ٣٠٠/٠٠٠ ريال .

٧/٣٠ برداشت صاحب موسسه از حساب بانکي شرکت به مبلغ ٢٠٠/٠٠٠ ريال .

٨/٣٠ دريافت وام از بانک به مبلغ ۵ ميليون ريال .

٩/٣٠ انعقاد قرارداد ۶ ماهه با شرکت بتا به منظور ارائه خدمات و دريافت مبلغ ٩٠٠/٠٠٠ ريال وجه نقد.

١٠/٣٠ پرداخت هزينه هاي شرکت به مبلغ ٨٠٠/٠٠٠ ريال

با توجه به مفروضات فوق به سوالات پاسخ دهيد.

١١- در تاريخ ۲/۳۰ چه ثبتي ارائه مي گردد؟

۱. زمين و ساختمان ۵ ميليون بدهکار – بانک ۲/۵۰۰/۰۰۰ و اسناد پرداختني ۲/۵۰۰/۰۰۰ ريال بستانکار

۲زمين و ساختمان ۵ ميليون بستانکار – بانک ۲/۵۰۰/۰۰۰ و اسناد پرداختني ۲/۵۰۰/۰۰۰ ريال بدهکار

۳زمين و ساختمان ۵ ميليون بدهکار – اسناد پرداختني ۵ ميليون ريال بستانکار

۴. زمين و ساختمان ۵ ميليون بستانکار – اسناد پرداختني ۵ ميليون ريال بدهکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢-در تاريخ ۴/۳۰ چه ثبتي ارائه مي گردد؟

۱. خودرو بدهکار و حسابهاي پرداختني بستانکار ۵۰۰/۰۰۰ ريال

۲خودرو بدهکار و سرمايه بستانکار ۵۰۰/۰۰۰ ريال

۳خودرو بدهکار و بانک بستانکار ۵۰۰/۰۰۰ ريال

۴. خودرو بدهکار و برداشت بستانکار ۵۰۰/۰۰۰ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣-در تاريخ ۵/۳۰ چه ثبتي ارائه مي گردد؟

۱. پيش پرداخت بستانکار و بانک بدهکار ۱/۲۰۰/۰۰۰ ريال

۲هزينه بيمه بدهکار و بانک بستانکار ۱/۲۰۰/۰۰۰ ريال

۳هزينه بيمه بستانکار و بانک بدهکار ۱/۲۰۰/۰۰۰ ريال

۴. پيش پرداخت بدهکار و بانک بستانکار ۱/۲۰۰/۰۰۰ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤-در تاريخ ۶/۳۰ چه ثبتي ارائه مي گردد(به ملزومات به ديد دارايي برخورد شود)؟

۱. هزينه ملزومات بدهکار و بانک بستانکار ۳۰۰/۰۰۰ ريال

۲موجودي ملزومات بستانکار و بانک بدهکار ۳۰۰/۰۰۰ ريال

۳موجودي ملزومات بدهکار و بانک بستانکار ۳۰۰/۰۰۰ ريال

۴. هزينه ملزومات بستانکار و بانک بدهکار ۳۰۰/۰۰۰ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٥-در تاريخ ۷/۳۰ چه ثبتي ارائه مي گردد؟

۱. برداشت بدهکار و بانک بستانکار ۲۰۰/۰۰۰ ريال   

۲. برداشت بدهکار و سرمايه بستانکار ۲۰۰/۰۰۰ ريال

۳. برداشت بستانکار و بانک بدهکار ۲۰۰/۰۰۰ ريال   

۴. برداشت بستانکار و سرمايه بدهکار ۲۰۰/۰۰۰ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦-در تاريخ ۸/۳۰ چه ثبتي ارائه مي گردد؟

۱. بانک بستانکار و وام پرداختني بدهکار ۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال

۲سرمايه بدهکار و وام پرداختني بستانکار ۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال

۳بدهي بدهکار و وام پرداختني بستانکار ۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال

۴. بانک بدهکار و وام پرداختني بستانکار ۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧-در تاريخ ۹/۳۰ چه ثبتي ارائه مي گردد؟

۱. بانک بدهکار و درآمد بستانکار ۹۰۰/۰۰۰ ريال

۲. بانک بدهکار و پيش دريافت بستانکار ۹۰۰/۰۰۰ ريال

۳. بانک بستانکار و پيش دريافت بدهکار ۹۰۰/۰۰۰ ريال

۴. بانک بستانکار و درآمد بدهکار ۹۰۰/۰۰۰ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨-در تاريخ ۱۲/۳۰ بابت اصلاح حساب پيش پرداخت چه ثبتي ارائه مي گردد؟

۱. هزينه بيمه بدهکار و پيش پرداخت بستانکار ۱/۰۰۰/۰۰۰ ريال

۲هزينه بيمه بستانکار و پيش پرداخت بدهکار ۷۰۰/۰۰۰ ريال

۳هزينه بيمه بدهکار و پيش پرداخت بستانکار ۷۰۰/۰۰۰ ريال

۴. هزينه بيمه بستانکار و پيش پرداخت بدهکار ۱/۰۰۰/۰۰۰ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩-در تاريخ ۱۲/۳۰ بابت اصلاح حساب پيش دريافت چه ثبتي ارائه مي گردد؟

۱. پيش دريافت بدهکار و درآمد بستانکار ۶۰۰/۰۰۰ ريال

۲پيش دريافت بستانکار و درآمد بدهکار ۴۵۰/۰۰۰ ريال

۳پيش دريافت بدهکار و درآمد بستانکار ۴۵۰/۰۰۰ ريال

۴. پيش دريافت بدهکار و بانک بستانکار ۴۵۰/۰۰۰ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠- چنانچه مبلغ ۵۰/۰۰۰ ريال از موجودي ملزومات در پايان سال مصرف نشده باشد چه ثبت اصلاحي ارائه مي گردد؟

۱. هزينه ملزومات ۲۵۰/۰۰۰ ريال بدهکار و موجودي ملزومات ۲۵۰/۰۰۰ ريال بستانکار

۲موجودي ملزومات ۲۵۰/۰۰۰ ريال بدهکار و هزينه ملزومات ۲۵۰/۰۰۰ ريال بستانکار

۳هزينه ملزومات ۲۵۰/۰۰۰ ريال بستانکار و موجودي ملزومات ۲۵۰/۰۰۰ ريال بدهکار

۴. هزينه ملزومات ۵۰/۰۰۰ ريال بدهکار و موجودي ملزومات ۵۰/۰۰۰ ريال بستانکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١- پيش دريافت و پيش پرداخت به ترتيب جزو ……….. و ………… محسوب مي گردند.

۱. بدهي – سرمايه   

۲. دارايي – بدهي   

۳. بدهي – دارايي   

۴. بدهي – بدهي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

فعاليتهاي زير درخرداد ماه در موسسه بازگاني گاما اتفاق افتاده است :

٣/١ خريد از شرکت آلفا به مبلغ ١٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال نسيه با شرط ( ن / ٢٠ – ٢ / ١٠ )

٣/۵ شرکت ٢٠ درصد از کالاي خريداري شده را برگشت داد.

٣/١٠ شرکت با شرکت آلفا به طور کامل تسويه حساب نمود.

٣/١۵ فروش کالا به شرکت آرمان به مبلغ ١۵/٠٠٠/٠٠٠ ريال نسيه با شرط (ن /٢٠ – ١٠/٣)

٣/٢٠ شرکت آرمان ۵/٠٠٠/٠٠٠ ريال از کالاي خريداري شده را برگشت داد.

٣/٢۵ شرکت با شرکت آرمان به طور کامل تسويه حساب نمود.

با توجه به مفروضات فوق به سوالات پاسخ دهيد.

٢٢-در تاريخ ۳/۵ چه ثبتي ارائه مي گردد؟

۱. بانک بدهکار و برگشت از خريد بستانکار ۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال

۲حسابهاي پرداختني بدهکار و برگشت از خريد بستانکار ۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال

۳حسابهاي دريافتني بدهکار و برگشت از خريد بستانکار ۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال

۴. حسابهاي پرداختني بستانکار و برگشت از خريد بدهکار ۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣-در تاريخ ۳/۱۰ چه ثبتي ارائه مي گردد؟

۱. حسابهاي پرداختني ۸/۰۰۰/۰۰۰ ريال بدهکار – تخفيفات نقدي خريد ۱۶۰/۰۰۰ و بانک ۷/۸۴۰/۰۰۰ ريال بستانکار

۲حسابهاي پرداختني ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بدهکار – تخفيفات نقدي خريد ۲۰۰/۰۰۰ و بانک ۹/۸۰۰/۰۰۰ ريال بستانکار

۳حسابهاي پرداختني ۸/۰۰۰/۰۰۰ ريال بدهکار – تخفيفات نقدي خريد ۲۰۰/۰۰۰ و بانک ۷/۸۰۰/۰۰۰ ريال بستانکار

۴. حسابهاي پرداختني ۸/۰۰۰/۰۰۰ ريال بستانکار – تخفيفات نقدي خريد ۱۶۰/۰۰۰ و بانک ۷/۸۴۰/۰۰۰ ريال بدهکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤-در تاريخ ۳/۲۰ چه ثبتي ارائه مي گردد؟

۱. برگشت از فروش بستانکار و حسابهاي دريافتني بدهکار ۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال

۲برگشت از فروش بدهکار و بانک بستانکار ۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال

۳برگشت از فروش بستانکار و بانک بدهکار ۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال

۴. برگشت از فروش بدهکار و حسابهاي دريافتني بستانکار ۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥-در تاريخ ۳/۲۵ چه ثبتي ارائه مي گردد؟

۱. تخفيفات نقدي خريد ۴۵۰/۰۰۰ ريال و بانک ۹/۵۵۰/۰۰۰ ريال بستانکار – حسابهاي دريافتني ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال بدهکار

۲تخفيفات نقدي خريد ۳۰۰/۰۰۰ ريال و بانک ۹/۷۰۰/۰۰۰ ريال بدهکار – حسابهاي دريافتني ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بستانکار

۳تخفيفات نقدي خريد ۳۰۰/۰۰۰ ريال و بانک ۹/۷۰۰/۰۰۰ ريال بستانکار – حسابهاي دريافتني ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بدهکار

۴. تخفيفات نقدي خريد ۴۵۰/۰۰۰ ريال و بانک ۹/۵۵۰/۰۰۰ ريال بدهکار – حسابهاي دريافتني ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال بستانکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

سوالات تشريحي

آقاي محمدي شرکت آرين را تاسيس نمود و فعاليت هاي زير را انجام داده است :

۱/۱۰ افتتاح حساب بانکي نزد بانک ملي و واريز مبلغ ۵۰ ميليون ريال وجه نقد به عنوان سرمايه اوليه .

۲/۱۰ خريد زمين و ساختمان به ارزش ۱۰ ميليون ريال که ۲ ميليون آن نقد و ۴ ميليون آن سفته و براي مابقي آن تعهد ايجاد

گرديد.

۳/۱۰ آقاي محمدي ۲ دستگاه خودرو به ارزش ۲ ميليون ريال به شرکت آورد.

۴/۱۰ برداشت نقدي آقاي محمدي از بانک ۱/۰۰۰/۰۰۰ ريال .

۵/۱۰ انتقال مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ريال از بانک به صندوق .

۶/۳۰ انعقاد قرارداد يکساله جهت ارائه خدمات به شرکت پارسا و دريافت مبلغ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال وجه نقد در حساب بانکي .

۸/۱ انعقاد قرارداد يکساله با شرکت بيمه و پرداخت مبلغ ۶۰۰/۰۰۰ ريال وجه نقد

در پايان سال شرکت مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ريال درآمدهاي تحقق يافته و مبلغ ۶۰۰/۰۰۰ ريال هزينه هاي تحمل شده ولي ثبت نشده

دارد.

هزينه استهلاک دارائيها ۱۲۰/۰۰۰ ريال مي باشد.

١-مطلوبست ارائه ثبتهاي لازم در دفتر روزنامه . ثبت هاي اصلاحي الزامي است . ۱,۵۰ نمره

٢- با توجه به اطلاعات سوال ۱ :   ۱,۵۰ نمره

مطلوبست تهيه تراز آزمايشي اصلاح شده

فعاليتهاي زير طي ۶ ماهه اول سال ۹۳ در شرکت بازرگاني آلفا اتفاق افتاده است :

۱/۲۰ خريد کالا از شرکت آرمان به مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال به طور نسيه با شرط ( ن / ۳۰ – ۲۰/۳)

۱/۲۵ پرداخت هزينه حمل ۵۰۰/۰۰۰ ريال

۱/۳۰ شرکت آلفا ۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال از کالاي خريداري شده را برگشت داد.

۲/۵ تسويه حساب کامل با شرکت آرمان .

۲/۳۰ خريد از شرکت آرين به طور نقد به مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال

۳/۱۰ خريد نقدي از شرکت آريا به مبلغ ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ با ۱/۰۰۰/۰۰۰ ريال تخفيف تجاري

۳/۳۰ فروش نقدي کالا به شرکت قاسم به مبلغ ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال

۴/۳۰ فروش نسيه کالا به شرکت قادر به مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال با شرط ( ن /۲۵ – ۱۵/۲)

۵/۴ شرکت قادر ۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال از کالاي خريداري شده را برگشت داد.

۵/۱۰ تسويه حساب کامل با شرکت قادر

۶/۳۰ پرداخت هزينه هاي حقوق و ساير هزينه هاي عملياتي جمعا به ميلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ريال

٣- مطلوبست ارائه ثبت هاي لازم .  ۲,۰۰ نمره

٤- با توجه به اطلاعات سوال ۳ :   ۲,۰۰ نمره

و با فرض آنکه موجودي کالا ابتدا و انتهاي دوره به ترتيب ۱۰ و ۲۰ ميليون ريال باشد:

 مطلوبست تهيه صورتحساب سود و زيان براي ۶ ماهه اول

امام سجاد (ع) : سپاسي كه نگهبانان ( دسته اي از فرشتگان ) از شمردن آن درمانده شوند ، و بر آنچه نويسندگان ( فرشتگاني كه اعمال بندگان را مي نويسند ) در كتاب تو ( لوح محفوظ ) ضبط نموده اند فزوني گيرد

عنــوان درس :اصول حسابداري ,اصول حسابداري ۱,اصول حسابداري ۱(جهانگردي ),اصول حسابداري و هزينه يابي ,اصول حسابداري يا هزينه يابي

ترم اول سال 95-94

عنــوان درس :اصول حسابداري ,اصول حسابداري ۱,اصول حسابداري ۱(جهانگردي ),اصول حسابداري و هزينه يابي ,اصول حسابداري يا هزينه يابي

رشته تحصيلي/کد درس :۱۲۱۴۰۰۲ ۱۲۱۴۰۱۷-۱۲۱۴۰۶۶-۱۲۱۴۰۰۲-۱۳۲۰۰۱۹۱۲۱۸۰۶۱-۱۲۱۴۰۰۴-۱۳۱۴۰۶۷-۱۲۱۸۴۰۷-۱۲۱۴۰۹۲

ـــــــــــ

١موسساتي که مواد اوليه و کالاهايي را خريداري کرده و آنها را تغيير شکل داده و يا به کالاهاي ديگري تبديل نموده و به فروش مي رسانند، چه نوع موسساتي هستند؟

۱. خدماتي ۲ . توليدي ۳ . بازرگاني ۴ . غيرانتفاعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢بر اساس فرض تعهدي درآمدها به محض ……. و هزينه ها به محض تحميل ، بدون توجه به زمان دريافت يا پرداخت وجه نقدمربوطه شناسايي و ثبت مي شوند.

۱. تحقق  ۲ . فروش ۳ . دريافت ۴ . تجديد ارزيابي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣-………. به قابليت مقايسه اطلاعات ارائه شده توسط يک واحد تجاري در طول زمان اشاره دارد.

۱. اهميت ۲ . افشاي کامل ۳ . به موقع بودن ۴ . رعايت يکنواختي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤کداميک از گزينه هاي زير دارايي است ؟

۱. برداشت ۲ . پيش دريافت ۳ . وام پرداختني ۴ . وسايل نقليه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥کدام گزينه زير صحيح است ؟

۱. کاهش بدهي بستانکار مي شود  ۲ . افزايش بدهي بدهکار مي شود

۳. کاهش دارايي بستانکار مي شود  ۴ . افزايش سرمايه بدهکار مي شود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦دفتر روزنامه اي که در آن فقط يک نوع خاص از رويدادهاي مالي ثبت مي شود، چه نام دارد؟

۱. دفتر معين   ۲ . تراز آزمايشي

۳. دفتر روزنامه عمومي ۴ . دفتر روزنامه اختصاصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧در تاريخ ۵ مهر۱۳۹۳ در دفاتر شرکت بهاران حساب اثاثه اداري ۵ ميليون ريال بدهکار و صندوق ۲ ميليون ريال بستانکار وحسابهاي پرداختني ۳ ميليون ريال بستانکار شده است . اين ثبت مربوط به کدام رويداد است ؟

۱. خريد اثاثه اداري به طور نقد   ۲ . خريد اثاثه اداري به طور نقد و نسيه

۳. فروش اثاثه اداري به طور نسيه  ۴ . فروش اثاثه اداري به طور نقد و نسيه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨شرکت مينو مبلغ ۷ ميليون ريال به صورت قرض از شرکت سبحان دريافت کرد. در دفاتر شرکت مينو، چه حسابي بستانکارمي شود؟

۱. صندوق ۲ . سرمايه ۳ . حسابهاي پرداختني ۴ . حسابهاي دريافتني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩آقاي بهاري مالک شرکت ، مبلغ ۱۰۰ ميليون ريال به صندوق شرکت واريز کرد و سرمايه شرکت را افزايش داد. کدام گزينه زير صحيح است ؟

۱. برداشت بدهکار  ۲ .درآمد بستانکار

۳. صندوق بستانکار   ۴ . سرمايه  بهاري بستانکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠کدام يک از حسابهاي زير باعث افزايش سرمايه شرکت مي شود؟

۱. بدهي  ۲ . درآمد ۳ . هزينه  ۴ . برداشت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١کدام يک از حساب هاي زير، حساب دائمي است ؟

۱. بدهي  ۲ . درآمد ۳ . هزينه  ۴ . برداشت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و يا خدمات انجام شده به منظور کسب درآمد، چه نام دارد؟

۱. هزينه  ۲ . برداشت   ۳ . پيش دريافت ۴ . پيش پرداخت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣هزينه هاي تلفن شرکت بامداد در اسفند ماه ۱۳۹۳ مبلغ ۴۰۰ ريال است . صورتحساب تلفن در ۱۳۹۳,۱۲,۲۵ تحويل شرکت شد ولي تا پايان سال وجه آن پرداخت نشده است . کدام گزينه در مورد ثبت اصلاحي پايان سال صحيح است ؟

۱. درآمد بستانکار  ۲ . صندوق بستانکار

۳. حسابهاي پرداختني بستانکار   ۴ . حسابهاي دريافتني بدهکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤درآمد خدمات در کدام يک از صورتهاي مالي ارائه مي شود؟

۱. ترازنامه ۲ . صورت سود و زيان

۳. صورت تغييرات سرمايه   ۴ . صورت گردش دارايي ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥کدام يک از حساب هاي زير دارايي جاري است ؟

۱. زمين  ۲ . اثاثه اداري  ۳ . پيش دريافت ۴ . پيش پرداخت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٦حساب ماليات پرداختني در کدام گروه از حساب هاي زير طبقه بندي مي شود؟

۱. بدهي جاري  ۲ . دارايي جاري ۳ . دارايي غيرجاري   ۴ . بدهي بلندمدت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧در پايان سال مالي و هنگام بستن حساب خلاصه سود و زيان ، مانده بدهکار حساب خلاصه سود و زيان  نشان دهنده چيست ؟

۱. سود  ۲ . زيان  ۳ . درآمد  ۴ . دارايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨کدام يک از گزينه هاي زير، شکل بسط داده شده معادله اساسي حسابداري است ؟

۱. ترازنامه ۲ . صورت سود و زيان

۳. صورت گردش وجوه نقد  ۴ . صورت تغييرات سرمايه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩موسسه بازرگاني سپيدار در اول تيرماه ۱۳۹۳ مبلغ ۸۵ ميليون ريال کالا خريداري کرد و مبلغ ۵۰ ميليون ريال آن را نقداپرداخت کرد. کدام گزينه زير صحيح است ؟

۱. خريد بدهکار ۵۰ ميليون ريال   ۲ . صندوق بستانکار ۸۵ ميليون ريال

۳. حسابهاي پرداختني بستانکار ۳۵ ميليون ريال ۴ . حسابهاي دريافتني بدهکار ۸۵ ميليون ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠در شرکت هاي بازرگاني در پايان سال مالي ، حساب هزينه حمل کالاي خريداري شده با چه حسابي بسته مي شود؟

۱. خريد  ۲ . فروش ۳ . سرمايه ۴ . خلاصه سود و زيان

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١کدام يک از حساب هاي زير در ترازآزمايشي اختتامي ارائه مي شود؟

۱. درآمد  ۲ . هزينه ۳ . سرمايه ۴ . برداشت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢موجودي هاي مواد و کالا شامل کدام يک از موارد زير مي باشد؟

۱. اضافه برداشت بانکي  ۲ . حساب جاري با اشخاص

۳. ملزومات مصرفي و مواد ۴ . سپرده هاي بلند مدت بانکي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣شرکت دماوند در۹۳,۳,۱ مبلغ ۵ ميليون ريال کالا به صورت نسيه به شرکت شقايق فروخت و يک فقره سفته ۳ ماهه از خريدار دريافت کرد. ثبت اين رويداد در دفتر روزنامه شرکت دماوند چگونه است ؟

۱. اسناد دريافتني بدهکار- خريد بستانکار ۲ . اسناد دريافتني بدهکار- فروش بستانکار

۳. خريد بدهکار- اسناد پرداختني بستانکار  ۴ . فروش بدهکار- صندوق بستانکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤تهيه صورت هاي مالي از روي کدام يک از دفاتر زير امکان پذير است ؟

۱. دفتر کل ۲ . دفتر معين

۳. دفتر روزنامه عمومي  ۴ . دفتر روزنامه اختصاصي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٥اگر جمع اقلام بدهکار حساب ساختمان در دفتر کل مبلغ ۷۰۰ ريال باشد و جمع اقلام بستانکار اين حساب ۱۰۰ ريال باشد، مانده حساب ساختمان چند ريال بدهکار است ؟

۸۰۰ . ۴   ۷۰۰ . ۳   ۶۰۰ . ۲   ۱۰۰.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________
امام کاظم (ع) : مصيبت براي شكيبا يكي است و براي بي تابي كننده دوتاست .

 

عنــوان درس :اصول حسابداري ,اصول حسابداري ١,اصول حسابداري ١(جهانگردي ),اصول حسابداري و هزينه يابي

ترم اول سال 95-96

عنــوان درس :اصول حسابداري ,اصول حسابداري ١,اصول حسابداري ١(جهانگردي ),اصول حسابداري و هزينه يابي ,اصول حسابداري يا هزينه يابي

رشته تحصيلي/کد درس :۱۲۱۴۰۰۲ -۱۲۱۴۰۹۲،۱۳۱۴۰۶۷،۱۲۱۴۰۰۴،۱۲۱۸۴۰۷،۱۲۱۸۷۱۹،۱۲۱۸۰۶۱،۱۳۲۰۰۱۹،۱۲۱۴۰۶۶،۱۲۱۴۰۱۷

استفاده از ماشين حساب ساده مجاز است

ـــــــــــ

١- کدام يک از موارد زير جزو اصول محدود کننده نمي باشد؟

۱. اهميت

۲. محافظه کاري

۳. افشا  

۴. خصوصيات صنعت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢- بر اساس کدام يک از مفروضات زير طبقه بندي داراييها و بدهيها به جاري و بلند مدت صورت مي گيرد؟

۱. تداوم فعاليت

۲. دوره مالي   

۳. تعهدي

۴. واحد پول

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣- ثبات رويه جزو کدام يک از مفاهيم زير مي باشد؟

۱. مربوط بودن 

۲. قابليت مقايسه   

۳. قابليت اتکا 

۴. قابل فهم بودن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤- ويژگي مربوط بودن اطلاعات مبتني بر کدام يک از مفاهيم زير مي باشد؟

۱. ثبات رويه   

۲. همساني رويه ها   

۳. قابل فهم بودن

۴. قابليت اتکا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥- شرکت شيراز بابت خريد زميني به مبلغ ٧٥،٠٠٠،٠٠٠ ريال ، مبلغ ٤٣،٠٠٠،٠٠٠ ريال به صورت نقد و مابقي را تعهد نمود که تا ٦ ماه ديگر پرداخت نمايد، بابت اين رويداد :

۱. جمع دارايي ها ٧٥،٠٠٠،٠٠٠ ريال افزايش مي يابد   

۲. جمع بدهي ها ٣٢،٠٠٠،٠٠٠ ريال کاهش مي يابد

۳. جمع بدهي ها ٧٥،٠٠٠،٠٠٠ ريال افزايش مي يابد   

۴. جمع دارايي ها ٣٢،٠٠٠،٠٠٠ ريال افزايش مي يابد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦- معادله اساسي حسابداري بيانگر کدام يک از صورت هاي مالي زير مي باشد؟

۱. تراز نامه

۲. صورت سود و  زيان

۳. صورت جريان نقدي  

۴. صورت حساب سرمايه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧- کدام يک از موارد زير جزو تعريف دارايي ها مي باشد؟

۱. پيش دريافت

۲. برداشت   

۳. پيش پرداخت

۴. حساب پرداختني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨- در طي دوره مالي حساب دارايي هاي ثابت ١٠٠ ميليون ريال بستانکار و حساب هاي دريافتني به همين مبلغ بدهکار شده است . اين ثبت مربوط به کدام يک از رويداد هاي زير مي باشد ؟

۱. خريد نقدي دارايي ثابت   

۲. فروش نقدي دارايي ثابت

۳. خريد نسيه دارايي ثابت   

۴. فروش نسيه دارايي ثابت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

شرکت صبا مبلغ ٠٠٠، ٠٠٠، ٢٠ ريال در تاريخ ٩١/١٢/١ بابت ارايه خدمت دريافت نمود که ١٠ % خدمات را در سال ٩١ و ما بقي را در سال ٩٢ ارايه خواهد کرد . به سوالات پاسخ دهيد.

٩- در تاريخ ٩٢/١٢/١ کدام صحيح مي باشد؟

۱. پيش دريافت ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال بدهکار

۲. پيش دريافت ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال بستانکار

۳. بانک ٢،٠٠٠،٠٠٠ ريال بدهکار   

۴. بانک ٢،٠٠٠،٠٠٠ ريال بستانکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠- در ارتباط با ثبت اصلاحي سال ٩٢ کدام مورد صحيح مي باشد؟

۱. درآمد خدمات ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال بستانکار   

۲. درآمد خدمات ١٨،٠٠٠،٠٠٠ ريال بستانکار

۳. پيش دريافت ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال بدهکار

۴. پيش دريافت ٢،٠٠٠،٠٠٠ ريال بدهکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١- کدام يک از رويداد هاي زير نهايتاَ موجب تغيير سرمايه مي شود؟

۱. خريد دارايي ثابت  

۲. فروش دارايي ثابت  

۳. ارايه خدمات 

۴. سر قفلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢- شرکت مرودشت در تاريخ ٩٢/٢/١ مبلغ ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال ملزومات خريداري نمود ، مانده حساب ملزومات در پايان سال ١٢،٥٠٠،٠٠٠ ريال مي باشد. در پايان سال ٩٢ کدام يک از ثبت هاي زير در دفاتر انجام مي شود؟

۱.هزينه ملزومات ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال بدهکار ، بانک ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال بستانکار

۲هزينه ملزومات ١٢،٥٠٠،٠٠٠ ريال بدهکار ، ملزومات ١٢،٥٠٠،٠٠٠ ريال بستانکار

۳هزينه ملزومات ٧،٥٠٠،٠٠٠ ريال بدهکار ، ملزومات ٧،٥٠٠،٠٠٠ ريال بستانکار

۴.هزينه ملزومات ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال بدهکار ، ملزومات ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ريال بستانکار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣- کدام يک از گزينه هاي زير بيانگر وضعيت واحد تجاري مي باشد؟

۱. تراز نامه

۲. صورت سود و  زيان

۳. صورت گردش وجوه نقد   

۴. صورت حساب سرمايه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- کدام يک از حساب هاي زير موقت مي باشد؟

۱. ملزومات   

۲. استهلاک انباشته  

۳. بانک  

۴. خريد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥- مانده کدام يک از حساب هاي زير به سال مالي بعد انتقال مي يابد؟

۱. خريد  

۲. هزينه استهلاک   

۳. برداشت

۴. سرمايه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

اطلاعات زير مربوط به شرکت صبا در سال ٩٢ مي باشد:

فروش نقد ٠٠٠، ٨٥٠، ١ ريال ، فروش نسيه ٠٠٠، ٢،٠٠٠ ريال ، برگشت از خريد و تخفيفات ٠٠٠، ٢٠٠ ريال خريد نقد

٠٠٠، ٢،٥٠٠ ، برگشت از فروش و تخفيفات ٠٠٠، ٢٥٠ ، موجودي کالاي اول دوره ٠٠٠، ٢٥٠، سود خالص سال ٩٢

٠٠٠، ٧٠٠ ريال ، هزينه حمل کالاي خريداري شده ٠٠٠، ٣٠٠ و هزينه تبليغات ٠٠٠، ٢٥٠  مي باشد ، به سوالات

پاسخ دهيد.

١٦- موجودي کالاي پايان دوره چقدر مي باشد؟

٢٠٠،٠٠٠.۱ ريال   ٤٠٠،٠٠٠.۲ ريال   ۳. صفر  ٣٥٠،٠٠٠.۴ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٧- بهاي تمام شده کالاي فروش رفته چقدر مي باشد؟

٢،٧٠٠،٠٠٠.۱ ريال  ٢،٨٥٠،٠٠٠.۲ ريال  ٢،٦٥٠،٠٠٠.۳ ريال  ٢،٧٥٠،٠٠٠.۴ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨- سود ناويژه کدام يک مي باشد؟

٧٥٠،٠٠٠.۱ ريال   ٩٥٠،٠٠٠.۲ ريال   ٨٥٠،٠٠٠.۳ ريال   ٦٥٠،٠٠٠.۴ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

اطلاعات زير مربوط به شرکت ارغوان مي باشد .

موجودي کالاي اول دوره ٢،٠٠٠ واحد به بهاي هر واحد ٠٠٠، ١ ريال

خريد اول ٣،٠٠٠ واحد به بهاي هر واحد ٥٠٠، ١ ريال

خريد دوم ٤،٠٠٠ واحد به بهاي هر واحد ٢٠٠، ١ ريال

فروش  ٧،٥٠٠ واحد به بهاي هر واحد ٢٠٠، ١ ريال

خريد سوم ٠٠٠، ١ واحد به بهاي هر واحد ٢،٠٠٠ ريال

به سوالات پاسخ دهيد.

١٩- بهاي تمام شده کالاي اماده براي فروش چقدر مي باشد؟

١٣،٣٠٠،٠٠٠.۱ ريال ١٣،٢٠٠،٠٠٠.۲ ريال ١٣،١٠٠،٠٠٠.۳ ريال ١٣،٠٠٠،٠٠٠.۴ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠- بهاي تمام شده کالاي فروش رفته به روش LIFO چقدر مي باشد؟

٩،٩٧٥،٠٠٠.۱ ريال  ٩،٥٠٠،٠٠٠.۲ ريال  ١٠،٥٥٠،٠٠٠.۳ ريال ١٠،٠٠٠،٠٠٠.۴ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١- بهاي تمام شده موجودي کالاي پايان دوره به روش ميانگين موزون کدام يک مي باشد؟

٢،٧٥٠،٠٠٠.۱ ريال  ٣،٨٠٠،٠٠٠.۲ ريال  ٣،٥٠٠،٠٠٠.۳ ريال  ٣،٣٢٥،٠٠٠.۴ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢- بهاي تمام شده کالاي فروش رفته به روش FIFO کدام يک مي باشد؟

٩،٦٠٠،٠٠٠.۱ ريال  ٩،٩٧٥،٠٠٠.۲ ريال  ٩،٥٠٠،٠٠٠.۳ ريال  ١٠،٥٥٠،٠٠٠.۴ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣- کدام يک از موارد زير جزو اسناد تجاري نمي باشد؟

۱. چک  

۲. برات  

۳. سپرده

۴. حواله پرداخت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٤- شرکت صدرا در قبال فروش ماشين الات ،سفته اي به مبلغ ١٢،٠٠٠،٠٠٠ ريال دريافت نمود . مدت سفته ٤ ماهه و بهره آن ١٥ % مي باشد ، در تاريخ سر رسيد چه مبلغي دريافت خواهد شد ؟

١٢،٠٠٠،٠٠٠.۱ ريال ١٢،٦٠٠،٠٠٠.۲ ريال ١٢،٤٥٠،٠٠٠.۳ ريال ١٢،٥٠٠،٠٠٠.۴ ريال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥- کليه معاملات و عمليات مالي موسسه در کداميک از موارد زير ثبت مي شود؟

۱. دفتر کل

۲. دفتر معين 

۳. دفتر روزنامه 

۴. تراز آزمايشي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

سوالات تشريحي

١- مانده حسابهاي شرکت هما در پايان سال ٩٢ به شرح زير مي باشد:  ۱,۵۰ نمره

٥٥٠,٠٠٠ هزينه حقوق   ٥٠٠,٠٠٠  هزينه حمل کالاي ٣,٠٠٠,٠٠٠   خريد

خريداري شده

٢٥٠,٠٠٠ هزينه حمل کالاي فروش ٢٠٠,٠٠٠  برگشت از فروش  ١,٠٠٠,٠٠٠ تخفيفات نقدي فروش

رفته

٣٠٠,٠٠٠  برگشت از خريد  ١٥,٠٠٠,٠٠٠   فروش

٢٠٠,٠٠٠  تخفيفات نقدي خريد   ٢,٠٠٠,٠٠٠   موجودي کالاي اول

دوره

٥٠٠,٠٠٠ موجودي کالاي پايان

دوره

مطلوبست تهيه صورت سود وزيان براي دوره مالي ٩٢

٢- شرکت سپيدان در مقابل اعطاي وام ١،٠٠٠،٠٠٠ ريالي به شرکت شيراز يک سفته ٤ ماهه با نرخ ١٢% در تاريخ  ۱,۵۰ نمره

٩٢/٠٢/٠١ دريافت نمود.

مطلوبست ثبتهاي حسابداري لازم در تاريخ صدور و سررسيد در دفاتر شرکت سپيدان و شيراز باتوجه به شرايط

زير:

الف – بهره در تاريخ سررسيد محاسبه و ردو بدل شود.

ب – بهره هنگام صدور سفته محاسبه و رد و بدل شود.

٣- تراز آزمايش نشده موسسه پرنيان به شرح زير مي باشد.(در تاريخ ٩٢/١٢/٢٩ )  ۲,۰۰ نمره

بستانکار   بدهکار   شرح

٢/٢٠٠/٠٠٠   وجه نقد

٨٠٠/٠٠٠ حسابهاي دريافتني

١/٠٠٠/٠٠٠   ملزومات

٦٠٠/٠٠٠ پيش پرداخت اجاره

٢/٠٠٠/٠٠٠   زمين

٧/٠٠٠/٠٠٠   ساختمان

٢/١٠٠/٠٠٠ استهلاک انباشته ساختمان

١/٧٠٠/٠٠٠ حسابهاي پرداختني

٢/٠٥٠/٠٠٠ اسناد پرداختني

٥/٥٠٠/٠٠٠ سرمايه

٩٠٠/٠٠٠ برداشت

٨/٦٥٠/٠٠٠ درآمد

٣/٩٠٠/٠٠٠   هزينه حقوق

١/٠٥٠/٠٠٠   هزينه تعميرات

٥٥٠/٠٠٠ هزينه آب و برق

20/000/000  20/000/000

اصلاحات پايان سال :

١)دستمزد معوق در پايان سال مبلغ ٢٥٠،٠٠٠ ريال .

٢) استهلاک سال ٩٢ ساختمان مبلغ ٧٠٠،٠٠٠ ريال .

٣)در پايان سال موجودي ملزومات ٣٥٠،٠٠٠ ريال مي باشد.

٤) از پيش پرداخت مبلغ ٢٠٠،٠٠٠ ريال  آن منقضي شده است .

مطلوبست :

الف – ثبت هاي اصلاحي پايان سال

ب – تهيه حسابهاي دفتر کل و بستن حسابها

٤- باتوجه با اطلاعات سوال ٣  مطلوبست : تهيه صورت هاي مالي ( ترازنامه ، صورت حساب سرمايه ، صورت سود و   ۲,۰۰ نمره

زيان ) براي دوره مالي ٩٢

امام سجاد (ع) : در هر روزگار و زماني كه در آن پيغمبري فرستادي و براي اهل آن دليل و راهنمايي گماشتي از زمان آدم تا محمد – صلي الله عليه و آله – از پيشوايان هدايت و رستگاري و جلوداران اهل تقوي و پرهيزكاري كه بر همه آنها سلام و درود باد ، آنان را از خود به آمرزش و خشنودي ياد فرما ( تخصيص ده )