آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

اصول بهداشت و کمک های اولیه كد 1211303

نام درس : اصول بهداشت و کمکهاي اوليه

ترم اول سال90-91

 

نام درس : اصول بهداشت و کمکهاي اوليه

رشته تحصیلی-کد درس : پيش دبستاني ١٢١١٠٧٠- پيش دبستاني تجميع ١٢١١٣٥٣- آموزش و پرورش ابتدايي ناپيوسته ١٢١١٣٠٣

ــــــ

١. خارجي ترين طبقه پوست کدام است ؟

 الف . جلد             ب. اپيدرم            ج. پاپيلر              د. ريتکولر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢. کداميک از لايه هاي جلد بين لايه پاپيلر و بافت زيرپوستي قرار دارد؟

 الف . بشره            ب. اپيدرم            ج. رتيکولر           د. جلد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣. کداميک از گزينه هاي زير از ضمايم است ؟

 الف . غدههاي چربي ب. مو                        ج. ناخن              د. همه موارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤. کداميک از اختلالات و بيماريهاي پوستي ناشي از فزوني رويش ياخته هاي عروق خوني است ؟

 الف . تبخال          ب. خال عرقي       ج. سالک             د. کهير

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥. اختلال پوستي کهير اغلب کداميک از لايه هاي پوستي را در برمي گيرد؟

 الف . جلد             ب. رتيکولر           ج. اپيدرم             د. پاپيلر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦. کداميک از انواع مواد معدني براي سلامت مو مؤثر هستند؟

 الف . سديم           ب. آهن              ج. کلسيم            د. پتاسيم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧. کداميک از گزينه هاي زير مهمترين عمل مخچه است ؟

 الف . حمل تکانه هاي عصبي              ب. حفظ تعادل بدن در فضا

 ج. تقويت تکانه ها                          د. کنترل کننده فعاليت هاي احشايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨. بزرگترين مشکل طب کودکان در کشورهاي در حال توسعه کدام است ؟

 الف . سرماخوردگي  ب. وبا                ج. حصبه             د. اسهال

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩. سمي که ميکروب ديفتري توليد مي کند چه نام دارد؟

 الف . سالمونلاتيف  ب. اگزوتوکسين   ج. ويبريون              د. تيفوئيد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٠. کدام نوع هپاتيت در کودکان بيشتر به چشم مي خورد؟

 الف . B               ب. A                ج. سرمي             د. قلبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١. يکي از شايع ترين انگل هايي که کودکان را مبتلا مي سازد چيست ؟

  الف . کرمک                  ب. کدو              ج. ژيارديا            د. آسکاريس

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢. ناسازگاري بدن در مقابل ماده خارجي و نشان دادن عکس العمل نسبت به آن ماده چه نام دارد؟

 الف . کهير            ب. آلرژي            ج. خارش            د. آبله

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣. در ٩ ماهگي کدام واکسن به کودک تزريق مي گردد؟

 الف . سرخک- فلج  ب. سه گانه – هپاتيت ج. سرخک- هپاتيت B   د. سه گانه – فلج

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤. بهترين سن براي تلقيح واکسن ب، ث، ژ چه زماني است ؟

 الف . بدو تولد        ب. ١/٥ اماهگي      ج. ٩ ماهگي         د. ٢ سالگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥. گازي بي رنگ ، بي بو و بي مزه که منبع اصلي آن در شهرها وسايط نقليه موتورياند کدام گاز است ؟

 الف . اکسيدگوگرد   ب. منوکسيدکربن  ج. اکسيد ازت        د. ازن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦. مهمترين اکسيدهاي ازت آلوده کننده هوا کدامند؟

 الف . دي اکسيد ازت ب. اکسيد نيتريک   ج. الف و ب                  د. منوکسيد کربن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧. آب در انتقال بيماريهايي مانند حصبه ، وبا، انواع اسهالهاي عفوني باسيلي و آميبي چگونه عمل مي کند؟

 الف . مستقيم                               ب. غيرمستقيم

 ج. مستقيم و غيرمستقيم                  د. مساعد کننده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨. مهمترين دليل تصفيه آب چيست ؟

  الف . حذف عوامل بيماريزا                         ب. حذف ناخالصي هاي معلق و کلوئيدي

 ج. الف و ب                                 د. بالا بردن کيفيت آب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩. کداميک از موارد زير در گندزدايي آب قابليت مصرف بيشتري دارد؟

 الف . برم              ب. يد                ج. ازن                د. کلر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٠. از کداميک از روشهاي زير براي تصفيه آبهاي معمولي استفاده مي شود؟

 الف . گندزدايي                             ب. جوشانيدن آب

  ج. ريختن آب در ظرف مسي                      د. قرار دادن آب در معرض نور خورشيد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١. مهمترين بويي که در فاضلاب کهنه به مشام مي رسد بوي چه مادهاي است ؟

 الف . هيدروژن سولفوره                    ب. D.O

 ج. پرمنگنات پتاسيم                       د. کرومات پتاسيم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢. کليه موادي که بر اثر تبخير حجم معيني از فاضلاب در ١٠٥ درجه سانتي گراد باقي مي ماند را چه مي گويند؟

 الف . فاضلابهاي خانگي                    ب. فاضلابهاي صنعتي

 ج. مواد جامد فاضلاب                      د. موجودات زنده فاضلاب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣.در کداميک از روشهاي تعيين درجه آلودگي فاضلاب مقدار اکسيژني را که بايد به فاضلاب داده شود تعيين مي کنند؟

 الف . C.O.D       ب. B.O.D         ج. D.O             د. S.S

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤. در کداميک از روشهاي تعيين آلودگي فاضلاب پرمنگنات يا کرومات پتاسيم استفاده مي گردد؟

 الف . B.O.D       ب. T.O.C         ج. C.O.D          د. D.O

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥. بيوگاز از ترکيب کدام گازها بدست مي آيد؟  

 الف . متان- اکسيژن ب. کربنيک- اکسيژن ج. متان- کربنيک   د. ازت- اکسيژن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦. کداميک از مهمترين عوامل فساد مواد غذايي است ؟

   الف . ميکروارگانيسم ب. انگل ها                 ج. گرما و سرما      د. همه موارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧. غني ترين منبع پروتئين براي تغذيه انسان چيست ؟

 الف . گوشت          ب. تخم مرغ         ج. سبزيجات         د. ميوه ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٨. مجموعه بافت هاي ماهيچه اي، چربي ، پيوندي و استخواني که از لاشه دامهاي گوشتي بدست مي آيد چه نام دارد؟

 الف . قلب             ب. گوشت           ج. احشاء             د. حيوان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩. بيماريهايي مانند بروسلوز، سالمونا و تب کيو از چه طريق به انسان سرايت مي کنند؟

 الف . شير دام مبتلا  ب. گوشت دام مبتلا ج. ماهي سموم گوشت   د. کمبود ويتامين

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠. گوشت ماهي منبعي غني از کداميک از ويتامين ها است ؟

 الف . A-D          ب. D-B١٢         ج. B١٢−B٦        د. A-C

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

 

امام باقر (ع) : خداوند عزوجل از ميان بندگان مؤمنش آن بنده اي را دوست دارد كه بسيار دعا كند ، پس بر شما باد دعا در هنگام سحر تا طلوع آفتاب ، زيرا آن ، ساعتي است كه درهاي آسمان در آن هنگام باز گردد و روزيها در آن تقسيم گردد و حاجتهاي بزرگ بر آروده شود .

عنــوان درس :اصول بهداشت و کمک هاي اوليه ,اصول بهداشت وکمکهاي اوليه

ترم دوم سال 91-90

عنــوان درس :اصول بهداشت و کمک هاي اوليه ,اصول بهداشت وکمکهاي اوليه

رشته تحصيلي/کد درس :علوم تربيتي (آوپ پيش دبستاني ودبستاني ) ۱۲۱۱۰۷۰ – ,آموزش و پرورش ابتدائي (ناپيوسته ) ۱۲۱۱۳۰۳ – ,علوم تربيتي (پيش دبستاني ودبستاني )چندبخشي ۱۲۱۱۳۵۳

ـــــــــ

١در مورد ساختمان و مشخصات پوست ، کداميک از گزينه هاي زير صحيح مي باشد؟

۱. سطح پوشش پوست در بزرگسالان حدود ۳ متر مربع مي باشد.

۲ پوست يک چهارم تمام خون جاري در بدن را دريافت مي کند.

۳اپيدرم (جلد)خارجي ترين طبقه پوست مي باشد.

۴. خارجي ترين لايه اپيدرم به لايه شاخي موسوم است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢در ارتباط با لايه هاي مختلف کره چشم ، بخشهاي قرنيه ،لکه زرد و مشيميه ، بترتيب مربوط به کداميک از لايه هاي آن مي باشد؟

۱. خارجي ،داخلي ،مياني ۲. خارجي ،خارجي ،مياني  

۳. مياني ،خارجي ،داخلي ۴. داخلي ،خارجي ،مياني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣در ارتباط با اختلالات و بيماريهاي چشم ، علت اصلي بروز کاتاراکت يا آب مرواريد، کداميک از دلايل زير مي باشد؟

۱. عفوني شدن پياز موي مژه  ۲. کدر شدن عدسي چشم

۳. لرزش و رعشه چشم  ۴. شب کوري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤متعادل ساختن فشار  دو طرف پرده صماخ و همچنين مسئوليت جمع آوري امواج صوتي ، بترتيب از وظايف کداميک ازبخشهاي مختلف گوش مي باشد؟

۱. لاله گوش ،حلزون   ۲. دريچه هاي بيضي و گرده مجاري نيم دايره

۳. شيپور اوستاش ،لاله گوش  ۴. شيپور اوستاش ،مجراي شنوايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥ظرفيت ريه يک فرد طبيعي بطور متوسط چند ليتر بوده و انسان در هر نفس عادي حدودا چند ليتر هوا وارد ششهاي خودمي کند؟

۴.۱، ۱ ۶.۲، ۰,۵ ۴,۵.۳، ۳ ۳.۴، ۴,۵

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦کداميک از موارد زير بيانگر مفهوم "پنوموني " مي باشد؟

۱. هر نوع عفونتي که حبابچه ها را مبتلا سازد.   ۲. ابتلاي ريه به ميکروب سل

۳. گشاد شدن مزمن برونشها  ۴. جمع شدن قسمتي از بافت ششي بر روي هم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧بيماريهاي گاستريت ،پانکراتيت و هپاتيت ، بترتيب بيانگر وجود آماس در کداميک از اندامهاي دستگاه گوارش انسان مي باشد؟

۱. کبد،مري ، روده بزرگ ۲. مري ، لوزالمعده ، کبد

۳. لوزالمعده ، روده باريک، کبد ۴. معده ، لوزالمعده ، کبد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨کداميک از گزينه هاي زير در مورد مشخصات غده پروستات صحيح مي باشد؟

۱. غده اي است مخروطي شکل و به اندازه نخود   

۲. داراي واکنش اسيدي است .

۳. از غده هاي ضميمه دستگاه تناسلي مردان مي باشد.

۴. در بالاي مثانه واقع شده است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩کداميک از گزينه هاي زير ، بيانگر مهمترين هورمونهاي مترشحه از تخمدانها مي باشد؟

۱. تستوسترون ، انسولين ۲. پروژسترون ،تستوسترون

۳. استروژن ، تستوسترون ۴. استروژن ،پروژسترون

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠عوامل بيماريزاي حصبه و آبله مرغان ، بترتيب کدامند؟

۱. باکتري ، ويروس ۲. ويروس ، باکتري

۳. ويروس ، ويروس ۴. باکتري ، باکتري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١کداميک از بيماريهاي زير،نزد خانمهاي باردار بدليل اثرات سوء بيماري که ممکن است بر روي جنين بر جاي گذارد، حايزاهميت است ؟

۱. اوريون ۲. مخملک   

۳. سرخجه ۴. ديفتري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢در مورد مشخصات و ويژگيهاي بيماري سياه سرفه ، کداميک از گزينه هاي زير ، صحيح مي باشد؟

۱. نوعي بيماري غير مسري است .

۲ عمدتاً بيماري دوران نوزادي يا اوايل کودکي است .

۳بر اثر عفونت با ميکوباکتريومها ايجاد مي شود.

۴. واکسيناسيون در پيشگيري از بيماري چندان مؤثر نمي باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣در برنامه هاي ايمن سازي کودکان ،  واکسن سه گانه (ثلاث ) بر عليه کداميک از بيماريهاي زير مورد استفاده قرار مي گيرد؟

۱. ديفتري ، سياه سرفه ، سل ۲. ديفتري ، سياه سرفه ، کزاز

۳. سياه سرفه ، سل ، سرخک  ۴. سل ، ديفتري ، کزاز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤کداميک از عوامل آلاينده هوا ، بصورت گاز بيرنگ ، بي بو و بي مزه اي است که ميزان انتقال اکسيژن به بافتهاي بدن راکاهش مي دهد؟

۱. منو اکسيد کربن ۲. اکسيدهاي گوگرد  

۳. اکسيدهاي ازت ۴. هيدروکربورها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥اثرات سوء کداميک از عوامل آلاينده هوا ، مي تواند به حالت دفاعي بدن آسيب رسانده و با ايجاد دگرگونيهاي توارثي ،نحوه وراثت را تغيير دهد؟

۱. منو اکسيد کربن ۲. انيدريدسولفورو

۳. اکسيدهاي ازت ۴. هيدرو کربورها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦کداميک از گزينه هاي زير ، بترتيب بيانگر عوامل فعال و زيان آور در دودمه اسيدي و اکسيد کننده مي باشد؟

۱. منواکسيد کربن ، انيدريدسولفورو 

۲. انيدريدسولفورو، منواکسيد کربن

۳. PAN،  انيدريدسولفورو

۴. انيدريدسولفورو، PAN

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٧در بين واحدهاي مختلف تصفيه آبهاي آشاميدني ، کدام واحد بصورت عبور آب از روي لايه هاي متخلخل (لايه هاي ماسه )عمل مي نمايد؟

۱. آشغالگير ۲. صافيها

۳. حوضچه هاي ته نشيني ۴. گند زدايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨در مورد سختي آبهاي آشاميدني ، کداميک از گزينه هاي زير صحيح مي باشد؟

۱. سختي دايم را با جوشاندن آب مي توان حذف نمود.

۲آبهاي آشاميدني حداقل بايد حدود ۳۰ ميلي گرم در ليتر سختي داشته باشند.

۳سختي کربناتي شامل سولفات و کلرور کلسيم و منيزيم است .

۴. حداکثر ميزان سختي آبهاي آشاميدني ، ۱۵۰۰ ميلي گرم در ليتر توصيه گرديده است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٩مهمترين بوي فاضلابهاي کهنه ، ناشي از کدام نوع ترکيب شيميايي است و بر اثر فعاليت چه نوعي از باکتريها توليد مي گردد؟

۱. انيدريدسولفورو، غير هوازي ۲.  انيدريدسولفورو، هوازي

۳. هيدروژن سولفوره ، غير هوازي   ۴. هيدروژن سولفوره ،  هوازي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٠متداول ترين روش در تعيين ميزان آلودگي فاضلابهاي شهري کدام روش بوده و در چه مدت زماني انجام مي گيرد؟

۱. C.O.D، پنج روز ۲. T.O.C ، دو ساعت  

۳. B.O.D، بيست روز  ۴. B.O.D، پنج روز

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢١انجام کداميک از آزمايشات زير جهت پيش بيني مقدار لجن حاصل از تصفيه فاضلاب ، از اهميت خاصي برخوردار است ؟

C.O.D .۲ B.O.D .۱

۳. تعيين مقدار مواد معلق ۴. تعيين اکسيژن محلول

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢در ارتباط با روشهاي مختلف تصفيه فاضلاب ، کداميک از گزينه هاي زير بيانگر واحدهاي مربوط به تصفيه اوليه (فيزيکي )مي باشد؟

۱. آشغالگير،صافيهاي چکنده  

۲. آشغالگير، حوضچه هاي شن گيري و ته نشيني

۳. حوضچه هاي شن گيري ، لجن فعال

۴. صافيهاي چکنده ،لجن فعال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣کداميک از موارد زير در ارتباط  با مشخصات و ويژگيهاي صافيهاي چکنده ،صحيح مي باشد؟

۱. اکسيژن عامل مهمي در فعاليت توده هاي بيولوژيکي است .

۲ به بار سطحي ، بار مواد آلي نيز گفته مي شود.

۳هر گاه شدت آلودگي فاضلاب زياد باشد، عمق خرده سنگها را بايد کاهش داد.

۴. ذرات درشت تر را همواره در سطح بستر صافيها قرار مي دهند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤در ارتباط با ترکيبات مختلف زباله ، از بين شيشه ، پوست ميوه جات ، برگ درختان و قوطي کنسرو ، کداميک جزو آشغال طبقه بندي مي گردند؟

۱. قوطي کنسرو ، برگ درختان   ۲. شيشه ،  قوطي کنسرو

۳. شيشه ، پوست ميوه جات  ۴. قوطي کنسرو، پوست ميوه جات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥در بين روشهاي مختلف دفع زباله ، کداميک از روشهاي زير بدليل غير بهداشتي بودن ، توصيه نمي گردد؟

۱. تلنبار کردن در محيط باز، سوزاندن در هواي آزاد

۲. دفن زباله ، تخمير زباله و تهيه کود

۳. تغذيه خوک و ساير حيوانات اهلي ، احياء و بازيابي زباله

۴. احياء  وبازيابي زباله ، دفن زباله

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٦در ارتباط با کنترل بهداشتي گوشت مرغ وطيور ، کداميک از گزينه هاي زير بيانگر غير بهداشتي و کهنه بودن آن است ؟

۱. مشاهده لخته هاي خون در محل سربري  

۲. درخشنده و مرطوب بودن سطح بدن

۳. ليز و چسبنده بودن سطح بدن   

۴. شفاف بودن قسمت شکم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٧در ارتباط با کنترل بهداشتي تخم مرغ ، کداميک از حالات زير ، نشان از کهنه و فاسد بودن آن دارد؟

۱. پاک و تميز بودن پوسته خارجي   

۲. داشتن رنگ زرد و شفاف در مقابل نور

۳. داشتن سفيده غليظ و کشدار

۴. مخلوط شدن زرده و سفيده با يکديگر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨مقدار متوسط آب لازم جهت حفظ نظافت و پاکيزگي در سطح روستاها به ازاي هر نفر، روزانه چند ليتر پيشنهاد گرديده است ؟

۶۰.۱ تا ۸۰ ۸۰.۲ تا ۱۰۰   ۴۰.۳ تا ۶۰ ۱۰۰.۴ تا ۱۲۰

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩کداميک از اقدامات زير بهنگام کمکهاي اوليه در شکستگيها و دررفتگيها، نادرست است ؟

۱. بستن جاي دررفتگي ۲. سعي در جا انداختن در رفتگي

۳. درمانهاي لازم در صورت بروز شوک ۴. رساندن مصدوم به بيمارستان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠در ارتباط با اصول و قواعد پانسمان و بانداژ ، کداميک از گزينه هاي زير،  نادرست است ؟

۱. پانسمان پوشش حفاظتي زخم است .

۲ گاز و پد از انواع وسايل پانسمان بشمار ميرود.

۳نوع پانسمان برحسب نوع زخم ، محل و اندازه آن متفاوت مي باشد.

۴. کاربرد باندهاي چند سر بيش از بقيه باندها مي باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام سجاد (ع) : تا هيچكس در رتبه با او مساوي و در مقام همانند نباشد ، و هيچ فرشته مقرب و پيغمبر مرسل ( صاحب شريعت ) با او برابري نكند

عنــوان درس :اصول بهداشت و کمک هاي اوليه

ترم دوم سال 91-90

عنــوان درس :اصول بهداشت و کمک هاي اوليه ,اصول بهداشت وکمکهاي اوليه

رشته تحصيلي /کد درس  :علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني ۱۲۱۱۰۷۰ – , آموزش و پرورش ابتدايي ۱۲۱۱۳۰۳ – , علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني ودبستاني ۱۲۱۱۳۵۳

ـــــــ

١لايه مياني چشم شامل چه قسمتهايي است ؟

۱. قرنيه ،شبکيه ،مشيميه 

۲ . شبکيه ،عنبيه ، قرنيه

۳. مشيميه ، جسم مژگاني ،عنبيه   

۴ . جسم مژگاني ، شبکيه ، قرنيه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢تنها ناحيه فاقد ياخته هاي گيرنده بينايي در چشم کدام است ؟

۱. قرنيه ۲ . صفحه بينايي   

۳ . جسم مژگاني ۴ . صلبيه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣منظور از تصلب شرائين چيست ؟

۱. سخت شدن جدار سرخرگها

۲ . التهاب لايه هاي قلب  

۳. نرسيدن خون کافي به عضله قلب   

۴ .التهاب سياهرگها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

۴کدام بيماري اگر در سه ماهه اول بارداري ايجاد شود بر روي جنين اثر مي گذارد و باعث ناهنجاريهايي مانند کوري ، کري و

بيماريهاي قلبي و مغزي در جنين مي شود؟

۱. مخملک  ۲ . کزاز  

۳ . ديفتري   ۴ . سرخجه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

۵کدام بيماري ويروسي است که باعث ايجاد اختلال در کار کبد مي شود؟

۱. کزاز   ۲ . آبله مرغان   

۳ . هپاتيت   ۴ . اوريون  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

۶ايستگاه تقويتي کداميک از تکانه هاي حسي در تالاموس قرار نگرفته است ؟

۱. شنوايي   ۲ . چشايي   

۳ . بويايي ۴ . بينايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧عامل وبا کداميک از موارد زير است ؟

۱. سالمونلا تيفي   

۲ . اگزوتوکسين  

۳ . ويبريو کلرا   

۴ .استافيلو کوک اورئوس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٨واکسن ثلاث مربوط به  کداميک از بيماريهاي زيراست ؟

۱. ديفتري ، سرخجه ، سرخک 

۲ . فلج اطفال ، سل ، سياه سرفه  

۳. ديفتري ، سياه سرفه ، کزاز

۴ . اوريون ، کزلز، سل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩بزرگترين ودرشت ترين غده بدن انسان کدام است ؟

۱. پانکراس  ۲ . تيروئيد   

۳ . کبد ۴ . هيپوفيز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠تنظيم جريان و گردش خون در بدن به وسيله کدام عضو صورت مي گيرد؟

۱. ريه  ۲ . قلب

۳ . کبد ۴ . مغز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١بافتهايي که انقباض و انبساط ارادي يا غير ارادي آنها فعاليتهاي حرکتي بدن را تامين مي کنند چه نام دارند؟

۱. بافت استخواني   ۲ . بافت چربي  

۳. بافت ماهيچه اي  ۴ . بافت پوست

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢عامل کدام بيماري تکثير کندي دارد و در مقابل عوامل نامساعد محيطي مقاومت بيشتري ازخود نشان مي دهد؟

۱. هپاتيت   ۲ . سل

۳ . فلج اطفال   ۴ . سياه سرفه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣کدام واکسن  محدوديت سني دارد؟

۱. کزاز ۲ . ديفتري  

۳ . سياه سرفه   ۴ . هپاتيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١۴گاز انيدريد سولفورو چه اختلالي در بدن ايجاد مي کند؟

۱. اختلال  سنتز  DNA  

۲ . خونريزي

۳. کاهش وزن   

۴ . اختلال ديد

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١۵اثر غير مستقيم اکسيدهاي ازت بر انسان از طريق توليد چه موادي است ؟

۱. دي اکسيدکربن   

۲ . اکسيد کننده فتوشيميايي  

۳جيوه

۴ . نيتروژن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١۶مناسبترين درجه حرارت براي آب آشاميدني کدام است ؟

۱. ٦تا١٠درجه سانتي گراد  

۲ . ٨ تا ١٢درجه سانتي گراد

۳. ١٠ تا١٤ درجه سانتي گراد   

۴ . ١٢ تا ١٦درجه سانتي گراد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧کداميک از بيماريهاي زير بصورت غير مستقيم از آب ايجاد مي شود؟

۱. هپاتيت   ۲ . کزاز  

۳ . مالاريا ۴ . ديفتري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨آخرين مرحله تصفيه آب کدام است ؟

۱. ته نشيني ۲ . صافيها

۳ . آشغالگير  ۴ . گندزدايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩سختي دايم آب توسط کدام روش حذف مي شود؟

۱. گندزدايي ۲ . موادشيميايي  

۳ . جوشاندن ۴ . ته نشيني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠کداميک جزء روشهاي تعيين درجه آلودگي فاضلاب است ؟

۱. تعيين اکسيژن محلول   

۲ . تعيين ميزان نيتروژن

۳. تعيين ميزان کلرموجود  

۴ . تعيين مواد رنگي موجود

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١تصفيه سوم (تصفيه فيزيکي –شيميايي ) شامل کداميک از موارد زير است ؟

۱. تقطير شيميايي  

۲ . روش تعويض يوني  

۳. ترکيب شيميايي  

۴ . اضافه کردن نيتروژن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢مرحله اول از  بين بردن و دفع زباله چيست وشامل چند مرحله است ؟

۱. جمع آوري زباله -٢ مرحله   

۲ . نگهداري موقت -٢ مرحله  

۳. جمع آوري زباله – ٣ مرحله   

۴ .نگهداري موقت -٣مرحله

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣روش قديمي و غير بهداشتي  دفع  زباله  کدام است ؟

۱. دفن زباله  

۲ . تخمير زباله 

۳. تلنباري در محيط باز   

۴ . تغذيه حيوانات اهلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢۴کداميک از مسموميت هاي زير از اهميت بيشتري برخوردار است ؟

۱. مسموميت غذايي شيميايي  

۲ . مسموميت غذايي ناشي از مصرف گياهان آلوده

۳. مسموميت غذايي ميکروبي  

۴ . مسموميت غذايي ناشي از انگلهاي گوشت حيوانات آلوده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢۵کداميک از بيماريهاي زير از راه شير منتقل مي شوند؟

۱. سياه سرفه -کزاز  

۲ . سياه زخم -بروسلوز

۳. کزاز-ديفتري  

۴ . آبله مرغان -تب کيو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢۶حداقل عرض کوچه ها در طرح توسعه روستاها چند متر بايد در نظر گرفته شود؟

۱. ٦ متر  

۲ . ٤ متر

۳ . ٥  متر

۴ . ٣  متر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧ضايعات و جراحات بافتهايي  که در زير پوست و مخاط قرار گرفته مربوط به کداميک از موارد زير است ؟

۱. خراشيدگي  

۲ . بريدگي  

۳ . زخم بسته

۴ . زخم باز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨اگر فرد مسموم بيهوش باشد بايد به چه چيز بيشتر  توجه کرد؟

۱. حرارت

۲ . تنفس

۳ . رنگ چهره

۴ . نبض  

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩کداميک از علايم شوک است ؟

1.رنگ پریدگی عرق سرد

۲ . قطع تنفس –عرق سرد

۳. خونريزي –تنگي نفس 

۴ . تنگي نفس -شکايت از گرما  

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠بهترين روش بند آوردن خونريزي شديد چيست ؟

۱. ابتدا گذاشتن پانسمان و سپس فشار مستقيم با دست

۲  استفاده از مواد ضد ميکروبي  در محل خونريزي

۳ استفاده از جريان آب سرد به مدت ١٠ دقيقه

۴. عدم ايجاد فشار در محل خونريزي و قرار دادن  پانسمان در محل زخم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام رضا (ع) : به خدا خوش گمان باشيد ، زيرا خداي عزوجل مي فرمايد : من نزد گمان بنده مؤمن خويشم ، اگر گمان او خوب است ، رفتار من خوب و اگر بد است ، رفتار من هم بد باشد

عنــوان درس : اصول بهداشت و کمک هاي اوليه ,اصول بهداشت وکمکهاي اوليه

ترم دوم سال 92-91

عنــوان درس : اصول بهداشت و کمک هاي اوليه ,اصول بهداشت وکمکهاي اوليه

رشته تحصيلي/کد درس : علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني ۱۲۱۱۰۷۰ – ,آموزش و پرورش ابتدايي ۱۲۱۱۳۰۳ – ,علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني ودبستاني ۱۲۱۱۳۵۳

ــــــــــــــــــــــ

١کدام يک از قسمتهاي پوست عروق خوني ندارد؟

۱. اپيدرم ۲. جلد   ۳. پاپيلر  ۴. رتيکولر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢عارضه اي که اغلب بر اثر عفونت و التهاب غده هاي چربي ظاهر مي شود چه نام دارد؟

۱. کورک ۲. جرب  ۳. خالهاي عروقي   ۴. آکنه

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٣قدرت بينايي در کدام نقطه از ضمائم چشم بيشتر است ؟

۱. مشيميه   ۲. صفحه بينايي ۳. لکه زرد   ۴. جسم مژگاني

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤بيماري لرزش و رعشه چه نام دارد؟

۱. اگزوفتالمي   ۲. نيستاگموس ۳. پتوزيس   ۴. بلفاريت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٥کدام قسمت گوش ويژه عمل شنوايي است ؟

۱. شيپور استاش ۲. لاله گوش ۳. حلزون ۴. دهليز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦جمع شدن قسمتي از بافت ششي بر روي هم چه نام دارد؟

۱. آتلکتازي  ۲. برونشکتازي  ۳. آمفزيم ريه   ۴. پنوموني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٧واريس چيست ؟

۱. التهاب سياهرگ  ۲. التهاب سرخرگ ۳. اتساع موقت سرخرگ   ۴. اتساع دائمي سياهرگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨قطع ترشح ادرار چه نام دارد؟

۱. نفريت ۲. آنوري ۳. اوليگوري  ۴. سيستيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩مهره ها جزء کدام دسته از استخوانها هستند؟

۱. استخوانهاي دراز ۲. استخوانهاي کوتاه   ۳. استخوانهاي پهن ۴. استخوانهاي نامنظم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠کدام نوع از ماهيچه ها ديواره رگهاي خوني را تشکيل مي دهند؟

۱. ماهيچه مخطط  ۲. ماهيچه صاف  ۳. ماهيچه قلب ۴. ماهيچه ارادي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١هدايت جريان عصبي از داخل به خارج سلول بر عهده کدام ياخته عصبي است ؟

۱. دندريت   ۲. نورون ۳. اکسون ۴. نوروگليا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

 

١٢رشد مغز پس از چند سالگي متوقف مي شود؟

۱. ۱۰سالگي ۲. ۱۵سالگي ۳. ۲۰سالگي ۴. ۵۰ سالگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣بزرگترين مشکل طب کودکان در کشورهاي در حال توسعه چيست ؟

۱. ديفتري   ۲. دل درد   ۳. حصبه ۴. اسهال

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤بيماري عفوني باکتريايي که در کليه فصلها به ويژه در ماههاي گرم سال وجود دارد کدام است ؟

۱. حصبه ۲. آبله مرغان   ۳. وبا  ۴. ديفتري

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥عامل مولد بيماري ديفتري چيست ؟

۱. استرپتوکوک   ۲. باسيل کلستريديوم تتاني

۳. باسيل لفلر ۴. باسيل ويبريوکلرا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٦دوره کموني فلج اطفال معمولاً چند روز است ؟

۱. ۵ روز  ۲. ۱۰روز ۳. ۴روز  ۴. ۸روز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧بهترين سن براي تلقيح ب .ث .ژ کدام است ؟

۱. بدو تولد   ۲. ۳ ماهگي ۳. ۶ ماهگي  ۴. ۹ ماهگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨کدام يک از موارد زير دگرگوني توارثي به بار مي آورد؟

۱. منوکسيد کربن  ۲. اکسيدهاي ازت  ۳. انيدريدسولفورو  ۴. مواد راديواکتيو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٩مخفي ترين و وحشتناک ترين منبع آلودگي محيط چيست ؟

۱. اکسيدهاي ازت  ۲. مواد راديواکتيو  ۳. هيدروکربورها ۴. اکسيدهاي گوگرد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠براي برداشت آب از منابع سطحي مانند رودخانه ها از کدام روش تصفيه آب استفاده مي شود؟

۱. آشغالگير   ۲. گندزدايي

۳. حوضچه هاي ته نشيني  ۴. صافي ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١متداول ترين روش تعيين درجه آلودگي فاضلابهاي شهري کدام است ؟

۱. تعيين مقدار سي .او.دي   ۲. تعيين مقدار بي .او.دي

۳. تعيين مقدار تي .او.سي   ۴. تعيين اکسيژن محلول

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

 

٢٢کدام روش براي خشک کردن باتلاقها و مردابها بسيار مناسب است ؟

۱. تخمير زباله   ۲. احيا و بازيابي زباله  ۳. روش سطحي ۴. روش ترانشه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣بيوگاز چيست ؟

۱. تخمير بي هوازي موادآلي ۲. تخمير بي هوازي موادغيرآلي

۳. تخمير هوازي موادآلي ۴. تخمير هوازي موادغيرآلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤کيست هيداتيک از چه طريقي به انسان سرايت مي کند؟

۱. شير   ۲. گوشت   ۳. ماهي  ۴. مرغ و طيور

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥اولين شرط يک اتاق مناسب چيست ؟

۱. عدم رطوبت   ۲. سفيدکاري ديوارها

۳. وجود نورکافي  ۴. سنگفرش کردن کف اتاق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦در معالجه سوختگي ها اگر سوختگي قابل توجه است چه کاري بايد انجام دهيم ؟

۱. بايد لباسهاي بيمار را از تنش خارج و هرچه زودتر به بيمارستان برسانيم .

۲  بايد بيمار را بپوشانيم ، گرم نگهداريم و هرچه زودتر به بيمارستان برسانيم .

۳  با پيچيدن ملافه خيس هرچه زودتر به بيمارستان برسانيم .

۴. پوششهاي تنگ را شل و لوازم شخصي را بيرون آوريم .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧حالتي که معلول نارسايي جريان خون است چه نام دارد؟

۱. بريدگي   ۲. خفگي در آب   ۳. صرع   ۴. شوک

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٨از کدام باند براي بانداژ چشم مي توان استفاده کرد؟

۱. باند سه گوش ۲. باند کرواتي  ۳. باند چندسر  ۴. باند لوله شده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٩مناسب ترين باند براي پانسمانهايي که مرتباً بايد عوض شوند کدام است ؟

۱. باند چسب دار   ۲. باند توري کشدار   ۳. باند چندسر  ۴. باند کرواتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣٠روش سيلوستر چيست ؟

۱. تنفس مصنوعي به طريقه فشار بر سينه و کشيدن بازو   ۲. تنفس مصنوعي به طريقه فشار بر پشت و کشيدن بازو

۳. تنفس مصنوعي با کيسه تنفس  ۴. تنفس مصنوعي دهان به بيني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

 

امام باقر (ع) : چه بسا شخص حريص بر امري از امور دنيا ، كه بدان دست يافته و باعث نافرجامي و بدبختي او گرديده است ، و چه بسا كسي كه براي امري از امور آخرت كراهت داشته و بدان رسيده ، ولي به وسيله آن سعادتمند گرديده است .

عنــوان درس :اصول بهداشت و کمک هاي اوليه ,اصول بهداشت وکمکهاي اوليه

تابستان 94

عنــوان درس :اصول بهداشت و کمک هاي اوليه ,اصول بهداشت وکمکهاي اوليه

رشته تحصيلي/کد درس :علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني ۱۲۱۱۰۷۰ – , آموزش و پرورش ابتدايي ۱۲۱۱۳۰۳ – , علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني ودبستاني ۱۲۱۱۳۵۳

ــــــــ

١- کدام يک از موارد زير از ضمائم پوست نيست ؟

۱. مو

۲. ناخن   

۳.غده هاي عرق   

۴.غده هاي بزاقي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢- کدام قسمت چشم از نفوذ نور به داخل کره چشم جلوگيري مي کند؟

۱. مشيميه 

۲. جسم مژگاني   

۳. عنبيه   

۴. صلبيه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣- افزايش فشار داخل کره چشم سبب چه بيماري مي شود؟

۱. آب مرواريد

۲. بلفاريت 

۳.گلوکوم   

۴. اگزوفتالمي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤- عمل شيپوراوستاش چيست ؟

۱. متعادل سازي فشار دو طرف پرده صماخ

۲. جمع آوري امواج صوتي

۳. هدايت امواج صوتي به مجراي شنوايي  

۴. انتقال صوت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥- مهم ترين علت از کارافتادگي انسان چيست ؟

۱. معلوليت 

۲. نابينايي 

۳.کري

۴. نقص عضو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٦- جمع شدن قسمتي از بافت ششي بر روي هم چه نام دارد؟

۱. آمفيزم ريه

۲. پنوموني 

۳.آتلکتازي 

۴. برونشيت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧- مهم ترين اعمال فيزيولوژيک دستگاه گوارش در کدام قسمت انجام مي شود؟

۱. معده

۲. روده باريک

۳. روده بزرگ

۴.مري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨- التهاب کليه چه نام دارد؟

۱. نفريت   

۲. اورمي   

۳.آنوري   

۴. پيليت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩- مهره ها جزء کدام دسته از استخوانها هستند؟

۱.استخوانهاي پهن  

۲.استخوانهاي کوتاه  

۳. استخوانهاي نامنظم

۴. استخوانهاي دراز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠- سازمان يافته ترين دستگاه بدن چه نام  دارد؟

۱. دستگاه تنفس   

۲. دستگاه گوارش   

۳. دستگاه عصبي   

۴. دستگاه گردش خون

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١١-مرکز سرفه در کدام قسمت بدن قرار دارد؟

۱. بصل النخاع

۲. تالاموس 

۳. هيپوتالاموس   

۴. مخ

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- دوره کمون بيماري مخملک حدود چند روز است ؟

۳.۱ روز   

۵.۲ روز   

۷.۳ روز   

۱۰.۴ روز

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- اصطلاح اگزوتوکسين مربوط به کدام بيماريها است ؟

۱. مخملک 

۲. ديقتري 

۳.کزاز

۴. سرخک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٤- کدام يک از بيماريهاي زير به شدت مسري است ؟

۱. سياه سرفه

۲. سل

۳. سرخجه 

۴. مخملک

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥- در کدام يک از بيماريهاي زير درمان اختصاصي وجود ندارد؟

۱. سل

۲. سرخک 

۳. سياه سرفه

۴. ديفتري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦- کبودي انتها و چوب طبلي شدن انگشتان از علائم کدام بيماري است ؟

۱. بيماريهاي انگلي

۲. بيماري قلبي مادرزادي

۳. سياه سرفه   

۴. سل

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧- کدام يک از موارد زير حتي در غلظتهاي بسيارکم موجب ايجاد واکنشهايي در مغز مي شود؟

۱. انيدريدسولفورو   

۲. اکسيدهاي ازت  

۳. منوکسيدکربن   

۴.هيدروکربورها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٨-کدام يک از موارد زير از صدمه مزمن آلودگي هوا بر نباتات است ؟

۱. نارسايي در متابوليسم گياهي  

۲.کاهش محصول

۳.مرگ بافتها   

۴.رنگ پريدگي بافتهاي برگ

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩- در کدام بيماري آب نقش غيرمستقيم دارد؟

۱. حصبه

۲. تب زرد

۳. وبا   

۴.اسهالهاي عفوني باسيلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- آب آشاميدني حداقل بايد حدود چند ميلي گرم در ليتر سختي داشته باشد؟

۱۰.۱ ميلي گرم   

۲۰.۲ ميلي گرم   

۳۰.۳ ميلي گرم   

۴۰.۴ ميلي گرم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢١- کدام يک از موارد زير جزء تصفيه ثانويه فاضلاب است ؟

۱. روش تعويض يوني   

۲.حوضچه هاي شن گيري و ته نشيني

۳.صافي هاي چکنده   

۴.استفاده از کربن فعال

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٢- قسمتي از زباله فسادپذير که از تهيه و پختن و مصرف موادغذايي به دست مي آيد چه نام دارد؟

۱. پس مانده 

۲.آشغال   

۳.خاکستر 

۴. خاکروبه هاي خياباني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٣-کدام روش دفع زباله قدرت انعطاف کاملي در مقابل ازديادتوليد ناگهاني زباله دارد؟

۱. تلنبار کردن در محيط باز   

۲.سوزاندن زباله ها در هواي آزاد

۳. تخمير زباله و تهيه کود

۴.روش سطحي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤-کدام يک از موارد زير از فسادپذيرترين مواد غذايي محسوب مي شود؟

۱. شير

۲. تخم مرغ 

۳.کالباس   

۴. گوشت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٥- کدام يک از موارد زير از عمومي ترين مسموميتهاي غذايي است ؟

۱. مسموميتهاي شيميايي

۲. مسموميتهاي سمي

۳. مسموميتهاي انگلي  

۴. مسموميتهاي ميکروبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦- حداقل عرض کوچه ها در طرح توسعه روستاها چند متر بايد در نظر گرفته شود؟

۶.۴  ۵.۳  ۴.۲  ۳.۱

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧- در سوختگي هاي قابل توجه بايد چه اقدامي انجام دهيم ؟

۱. بخش سوخته را در آب سرد فرو ببريم

۲. بيمار را بپوشانيم و گرم نگه داريم

۳. دور بيمار ملافه خيس بپيچيم

۴. بيمار را در معرض مستقيم جريان هوا قرار دهيم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨- جنس باندهاي چندسر از چيست ؟

۱.کاغذ

۲. گاز

۳. فلانل   

۴.چلوار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٩- از چه باندي براي بانداژ قسمتهاي مختلف بدن استفاده مي شود؟

۱.لوله شده 

۲. سه گوش 

۳.چندسر   

۴.توري کشدار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠- در ماساژ خارجي قلب ، چنانچه يک نجات دهنده باشد تعداد ماساژقلبي و تنفس مصنوعي چه مقدار است ؟

۱۵.۱ ماساژ قلبي و ۲ تنفس مصنوعي  

۶۰.۲ ماساژ قلبي و ۱۲تنفس مصنوعي

۲.۳ ماساژ قلبي و۱۵تنفس مصنوعي  

۱۲.۴ماساژ قلبي و ۶۰تنفس مصنوعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام سجاد (ع) : منم در گرو بلا و گرفتار خويش

عنــوان درس :اصول بهداشت و کمک هاي اوليه ,اصول بهداشت وکمکهاي اوليه

ترم اول سال 94-95

عنــوان درس :اصول بهداشت و کمک هاي اوليه ,اصول بهداشت وکمکهاي اوليه

رشته تحصيلي/کد درس :علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني ۱۲۱۱۰۷۰ – , آموزش و پرورش ابتدايي ۱۲۱۱۳۰۳ – , علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني ودبستاني ۱۲۱۱۳۵۳

ــــــــ

١خارجي ترين لايه پوست که از ياخته هاي پوششي سنگفرشي مطبق ساخته شده ، کدام است ؟

۱. اپيدرم    

۲ .جلد

۳ .پاپيلر    

۴ .رتيکولر

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢عارضه پوستي اي که اغلب برا ثر عفونت و التهاب غده هاي چربي پوست ظاهر مي شود، کدام است ؟.

۱. کهير

۲ . آکنه

۳ .گال  

۴ .سالک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣بافت سخت و زرد رنگي که دور مغز دندان را احاطه کرده ، کدام است ؟

۱. ريشه    

۲ .تاج  

۳ .عاج  

۴ .طوق

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٤به فضاي بين عدسي و قرنيه که فشار داخل چشم را تنظيم مي کند، چه مي گويند؟

۱. صلبيه    

۲ .قرنيه    

۳ . زلاليه  

۴ .زجاجيه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥کدر شدن عدسي چشم ، چه بيماريي است ؟  

۱. گلوکوم   

۲ .کاتاراکت   

۳ .بلفاريت  

۴ .نيستاگموس

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦کدام عضو از بدن ، عمل تبادل گازهاي اکسيژن و انيدريد کربنيک بين هوا و خون را برعهده دارد؟

۱. بيني

۲ .حلق    

۳ .شش

۴ .ناي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧بيماريي که به دليل تورم زايده کوچکي است که در محل تلاقي انتهاي روده کوچک با ابتداي روده بزرگ قرار دارد چه نام

دارد؟

۱. گاستريت

۲ .هپاتيت  

۳ . پانکراتيت   

۴ .آپانديسيت 

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨کم خوني و يا نرسيدن خون کافي به قسمتي از عضله قلب موجب چه بيماريي مي شود؟

۱. تصلب شرايين    

۲ .رماتيسم قلبي  

۳ . انفارکتوس   

۴ .آنژين صدري

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٩تغييرات فيزيولوژيک در استخوان کودکان که ناشي از کمبود ويتامين D مي باشد چه نام دارد؟

۱. استئومالاس  

۲ . استئوپوروز  

۳ .آرتروز    

۴ . راشيتيسم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠زوايد منشعب بسيار ظريف و کوتاه که عملشان هدايت جريان عصبي از خارج به داخل جسم سلولي است چه نام دارند؟

۱. نورون    

۲ .دندريت  

۳ .اکسون   

۴ .سيست عصبي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١اختلال مزمن دستگاه عصبي مرکزي که با خصايصي چون کندي و نارسايي حرکات ارادي و لرزش همراه است چه نام دارد؟

۱. مننژيت  

۲ .پارکينسون

۳ . هيدروسفالي  

۴ .سياتيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٢آلوده شدن روده به عوامل بيماريزا که به طور ناگهاني شروع مي شود و امکان دارد چند روزي ادامه داشته باشد و موجب

دفع آب و املاح بدن مي شود چه نام دارد؟

۱. قولنج    

۲ .نفخ

۳ . اسهال   

۴ .استفراغ

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٣بيماري ويروسي اي که علايمي مانند: تب مختصر، بي حالي ، بي اشتهايي ، و ظهور دانه هاي آبکي در سينه ، شکم ، پشت ،

صورت ، دهان و حلق دارد چه نام دارد؟

۱. آبله مرغان   

۲ .مخملک   

۳ . سرخجه

۴ .سرخک

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤واکسن مربوط به بيماريهاي ديفتري ، سياه سرفه ، کزاز کدام مي باشد؟

۱. ب .ث .ژ ۲ .ثلاث 

۳. دوگانه ويژه خردسالان  ۴ .هپاتيت ب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥ميل ترکيبي هموگلوبين خون با کدام گاز دويست مرتبه بيشتر از اکسيژن است ؟

۱. انيدريد سولفوريک    

۲ .منوکسيدکربن  

۳ .اکسيدهاي ازت  

۴ .هيدروکربورها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٦آخرين مرحله از عمليات تصفيه آبهاي آشاميدني کدام است ؟

۱. گرفتن مواد درشت ۲ .تصفيه به وسيله صافيها 

۳. گندزدايي  ۴ .ته نشين کردن مواد خارجي معلق در آب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٧مواد و ترکيبات شيميايي سمي ، خاصيت خورندگي و درجه اسيدي بالا و عدم امکان وجود موجودات زنده در کدام فاضلاب

بيشتر است ؟

۱. فاضلابهاي خانگي  ۲ . فاضلابهاي صنعتي 

۳. فاضلابهاي سطحي ۴ . فاضلابهاي تصفيه شده

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٨متداول ترين روش تعيين درجه آلودگي فاضلابهاي شهري کدام است؟

۱. تعيين مقدار بي .ا .دي  ۲ . تعيين مقدار سي .ا .دي  

۳. تعيين مقدار تي .ا .سي  ۴ .تعيين مقدار اکسيژن محلول

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩چه کاري در پايين بردن سطح آبهاي زيرزميني و پاک نگهداشتن منابع طبيعي آبهاي زيرزميني و نهايتا، حفظ سلامت

انسانها اثر چشمگير دارد؟

۱. بهداشت همگاني   ۲ .جمع آوري فاضلابها از طريق شبکه اگو 

۳. حفظ نظم در محيط زيست ۴ . کاربرد دوباره فاضلاب

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠خنثي و جدا کردن مواد آلوده کننده به کمک فعاليتهاي زيستي يا بيولوژيکي از فاضلاب در کدام مرحله تصفيه فاضلاب

صورت مي گيرد؟

۱. مرحله مقدماتي   

۲ .مرحله تصفيه ثانويه 

۳ .مرحله پيشرفته  

۴ .مرحله تصفيه اوليه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١تمام مواد فساد ناپذير بجز خاکستر و شامل مواد قابل سوخت و غير قابل سوختني جزو کدام نوع زباله مي باشند؟

۱. پس مانده   

۲ . آشغال  

۳ .خاکروبه  

۴ .لاشه حيوانات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٢يک روش موثر و ثابت شده براي دفع مواد زايد به طور دايم کدام است ؟

۱. تلنبار کردن در محيط باز   ۲ .سوزاندن زباله در هواي آزاد 

۳. دفن بهداشتي زباله ۴ .تخمير زباله و تهيه کود

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣يکي از عمومي ترين وشايع ترين مسموميت هاي غذايي کدام است؟

۱. مسموميت هاي ميکروبي    ۲ .مسموميت هاي شيميايي 

۳. حساسيت به غذاها ۴ .انگلهاي گوشت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٤از نظر ارزش غذايي ، گوشت ماهي از چه عناصر معدني و ويتامين هايي غني مي باشد؟

۱. پتاسيم و ويتامين A و D   ۲ .فسفر و ويتامين A و D   

۳. پتاسيم و ويتامين A و C   ۴ .فسفر و ويتامين A و C

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٥مقدار متوسط آب لازم براي حفظ نظافت و پاکيزگي در سطح روستاها، روزانه چند ليتر مي باشد؟

۴۰.۱ تا ۶۰ ليتر    

۲ .۶۰ تا ۸۰ ليتر    

۳ .۸۰ تا ۱۰۰ ليتر  

۴ .۱۰۰ تا ۱۲۰ ليتر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٦بهترين روش بند آوردن خونريزي شديد کدام است ؟

۱. بخيه زدن  ۲ . بالا گرفتن عضو آسيب ديده 

۳. پانسمان کردن    

۴ . پانسمان و فشار بر محل صدمه ديده

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٧در کداميک از سوانح از فرد مصدوم ، بايد خواست که با حرکات آرام ، عضو آسيب ديده را به تمرين وادارد و حرکت دهد؟

۱. سوختگي

۲ .شکستگي   

۳ .سرمازدگي   

4 .برق گرفتگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨کدام باند در فوريت هاي پزشکي براي باندپيچي سر، دست ، پا و قسمتهاي وسيع بدن به کار مي رود؟

۱. باند سه گوش

۲ .باند چند سر

۳ .باند T شکل  

۴ .باند توري کشدار

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩وسيله اي براي پانسمان که از لايه هايي از پنبه و گاز يا پارچه با قدرت جذب ترشحات در اندازه هاي مختلف تهيه مي شود

کدام است ؟

۱. گاز  

۲ .پد   

۳ .ورقه پلي اتيلن   

۴ . باند

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣٠تنفس مصنوعي به طريقه فشار بر سينه و کشيدن بازو چه نام دارد؟

۱. تنفس مصنوعي با کيسه تنفس  ۲ .روش سيلوستر   

۳. روش  هولگرنيسن  ۴ .تنفس مصنوعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

رستگـار نمی شوند مـردمـى که خشنـودى مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق خریدنـد.

عنوان درس : اصول بهداشت و کمک های اولیه

ترم دوم سال 95 - 96

عنوان درس : اصول بهداشت و کمک های اولیه

رشته تحصیلی / کد درس : علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی 1211070 ، آموزش و پرورش ابتدایی 1211303 ، علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دیستانی و دبستانی 1211353

ــــــ

1- پیاز مو در کدام قسمت پوست قرار دارد؟

1. اپیدرم     2. جلد     3. پاپیلر    4. رتیکولر

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

2- عفونت حاد پوست چه نام دارد؟

1. باد سرخ    2. کورک    3. کهیر   4. گال

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

3- مایع زلالیه چه عملی را انجام می دهد؟

1. حفظ کروی چشم     2. تنظیم فشار داخل چشم    3. گذراندن و شکست نور   4. تنظیم نور ورودی

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

4- کدام قسمت گوش در اغلب حیوانات متحرک است؟

1. لابیرنت    2. پرده صماخ    3. شیپور اوستاش    4. لاله گوش

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

5- شیرجه رفتن عمیق در آب باعث وارد آمدن فشار زیاد بر کدام قسمت بدن می شود؟

1. زانو    2. چشم     3. پرده گوش     4. جمجمه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

6- هر نوع عفونتی که حبابچه ها را مبتلا می سازد چه نام دارد؟

1. پنومونی    2. آتلکتازی    3. برونشکتازی    4. آمفیزمریه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

7- کدام یک از موارد زیر از اعمال کبد نیست؟

1. تولید صفرا     2. گوارش چربی ها    3. ترشح آنزیم های گوارشی    4. تولید هپارین

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

8- کاهش حجم ادرار را چه می نامند؟

1. اولیگوری     2. پولی اوری    3. آنوری    4. اورتریت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

9- کدام یک از مفصلها جایگاه جوش خوردن استخوانها به یکدیگرند؟

1. آرنج    2. زانو    3. درزهای بین استخوان های سر    4. تنه های مهره

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

10- گذرگاه راههای عصبی چه نام دارد؟

1. بصل النخاع    2. نخاع    3. مخچه    4. مخ

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

11- بیماری میکروبی که توسط استرپتوکوکها ایجاد می شود چه نام دارد؟

1. سرخجه     2. مخملک    3. دیفتری    4. کزاز

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

12- بیماری دوران نوزادی یا اوایل کودکی چه نام دارد؟

1. اسهال     2. سرخک    3. سیاه سرفه    4. سرماخوردگی

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

13- تزریق واکسن سه گانه در چه کودکانی ممنوع است؟

1. کودکانی که دچار ضایعه مغزی پیشرونده هستند.    2. کودکانی که دچار سرماخوردگی هستند.

3. کودکانی که دچار سوء تغذیه هستند.     4. در کودکانی که دچار اسهال هستند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

14- مخفی ترین و وحشتناک ترین منبع آلودگی محیط چه نام دارد؟

1. انیدرید سولفور    2. اکسیدهای ازت    3. هیدروکربورها    4. مواد رادیو اکتیو

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

15- مناسب ترین درجه حرارت آب چقدر است؟

1. 6 تا 10 درجه سانتی گراد     2. 9 تا 13 درجه سانتی گراد

3. 8 تا 12 درجه سانتی گراد    4. 10 تا 20 درجه سانتی گراد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

16- کدام یک از بیماری های زیر به طور مستقیم توسط آب ایجاد می شود؟

1. حصبه     2. مالاریا     3. تب زرد    4. انواع انسفالیتها

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

17- فاضلابهای خانگی تازه معمولا چه حالتی دارند؟

1. متمایل به اسیدی    2. متمایل به قلیایی    3. دارای مواد آلی    4. دارای ترکیبات شیمیایی سمی

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

18- آن قسمت از زباله فسادپذیر که از تهیه و پختن و مصرف مواد غذایی به دست می آید چه نام دارد؟

1. آشغال    2. پس مانده    3. خاکستر    4. مواد زاید صنعتی

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

19- مرحله اول از بین بردن زباله چه نام دارد؟

1. جمع آوری     2. نگهداری موقت    3. محاسبه وزن زباله    4. دفع

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

20- باقی مانده مواد رادیواکتیو را کجا می توان دفن کرد؟

1. در رودخانه ها    2. در مرداب ها     3. در آب دریا    4. در اعماق اقیانوس ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

21- عمومی ترین مسمومیت غذایی چیست ؟

1. مسمومیت شیمیایی   2. مسمومیت میکروبی     3. مسمومیت انگلی      4. مسمومیت مواد سمی

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

22- کدام یک از بیماری های زیر از طریق شیر دام مبتلا به انسان سرایت می کند؟

1. سل     2. آسم    3. آبله     4. سیاه سرفه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

23- کوچکترین بی توجهی در دفع صحیح زباله سبب رشد و تکثیر چه جانوری می شود؟

1. مگس    2. پشه    3. موش    4. گربه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

24- از بین رفتن تداوم بافتها در بدن چه نام دارد؟

1. بریدگی    2. زخم    3. سوختگی    4. شکستگی   

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

25- اگر سوختگی قابل توجه است برای بیمار باید چه عملی انجام دهیم؟

1. او را بمدت 10 دقیقه در زیر جریان آب سرد قرار دهیم    2. روی قسمت سوخته یخ قرار دهیم

3. تاولهای او را بترکانیم      4. او را بپوشانیم و گرم نگه داریم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

26- کدام یک از موارد زیر معلول نارسایی جریان خون است؟

1. شوک    2. مسمومیتها    3. خفگی    4. صرع

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

27- کدام یک از موارد زیر در مورد کمک های اولیه بیماری صرع صحیح نمی باشد؟

1. حفظ مصدوم از آسیب های ناشی از تشنج    2. خالی کردن دور مصدوم

3. رساندن فوری مصدوم به بیمارستان     4. شل کردن پوششهای تنگ دور گردن

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

28- پانسمان با پلی اتیلن و پد معمولا در چه مواردی کاربرد دارد؟

1. اکثر زخم ها    2. اعمال جراحی    3. بریدگی ها    4. سوختگی ها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

29- مناسب ترین باند برای تعویض مرتب پانسمان چیست؟

1. باند لوله شده    2. باند سه گوش   3. باند چسب دار    4. باند چند سر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

30- در مواردی که استخوان پشت سر آسیب دیده است بیمار چگونه حمل شود؟

1. به یک پهلو در وسیله نقلیه بخوابانید    2. نشسته حمل کنید

3. شکستگی را ثابت کنید     4. منتظر آمبولانس بمانید

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________
امام باقر (ع) : ايمان ، اقرار با عمل است ، و اسلام ، اقرار بدون عمل است .