آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

اصول انتخاب مواد و خوردگی کد 1317118

عنــوان درس :اصول انتخاب مواد و خوردگي ,خوردگي در صنايع نفت

ترم دوم سال 95-94

عنــوان درس :اصول انتخاب مواد و خوردگي ,خوردگي در صنايع نفت

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي نفت – طراحي فرآيندهاي صنايع نفت ۱۳۱۷۱۱۸ – , مهندسي نفت – صنايع نفت ,مهندسي نفت – صنايع گاز۱۳۱۷۱۲۶

_________

١- کداميک از عبارات زير صحيح است ؟

۱. در واکنش اکسيداسيون ظرفيت کاهش مي يابد.

۲در واکنش اکسيداسيون الکترون توليد مي شود.

۳ هر واکنش را که بتوان به دو يا چند واکنش جزئي اکسيداسيون و احياء تقسيم نمود، واکنش الکتروشيميايي مي نامند.

۴. موارد ب و ج

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢- کدام تعريف در مورد پولاريزاسيون اکتيواسيون صحيح است ؟

۱. واکنش شيميايي که بوسيله ترتيب مراحل مختلف واکنش در فصل مشترک فلز- الکتروليت کنترل مي گردد.

۲واکنش الکتروشيميايي که بوسيله نفوذ در الکتروليت کنترل مي شود.

۳واکنش الکتروشيميايي که بوسيله اکسيژن موجود در الکتروليت کنترل مي گردد.

۴. واکنش شيميايي که بوسيله احياء يون فلزي در الکتروليت کنترل مي گردد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣- کدام عبارت صحيح است ؟

۱. در واکنش هاي خوردگي که بوسيله پولاريزاسيون اکتيواسيون کنترل مي گردد، سرعت يا تلاطم بر سرعت خوردگي بي اثر است .

۲با افزايش درجه حرارت سرعت خوردگي کاهش مي يابد.

۳اسيد سولفوريک در حالت خالص (غلظت ۱۰۰%) در درجه حرارتهاي متوسط بيشترين مقدار خوردگي را دارا است .

۴. تمام موارد فوق صحيح است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٤- کدام عبارت در مورد خوردگي گالوانيکي صحيح مي باشد؟

۱. در خوردگي گالوانيکي , معمولاً پولاريزاسيون غلظتي کنترل کننده است .

۲خوردگي گالوانيکي با دور شدن از محل اتصال دو فلز شديدتر مي شود.

۳چنانچه دو فلز کاملاً خشک باشند, خوردگي گالوانيکي اتفاق نخواهد افتاد.

۴. نسبت سطحي نامناسب براي خوردگي گالوانيکي , شامل کاتد کوچک و آند بزرگ مي باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥-بهترين مقاومت در برابر خوردگي شياري براي يک فلز فعال – غيرفعال در چه شرايطي بدست مي آيد؟

۱. منطقه انتقال فعال به غيرفعال باريک  

۲. دانسيته جريان بحراني کوچک

۳. منطقه غيرفعال وسيع 

۴. تمام موارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦- کدام عبارت در مورد خوردگي فيلامنتي صحيح است ؟

۱. خوردگي فيلامنتي يک نوع خاص از خوردگي حفره اي است .

۲رنگ آبي متمايل به سبز در سر فعال فيلامنت نشان دهنده يون هاي فرو مي باشد.

۳مهمترين فاکتور محيطي در خوردگي فيلامنتي دما مي باشد.

۴. خوردگي فيلامنتي باعث تضعيف و از بين رفتن قطعه مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٧-کدام عبارت در مورد خوردگي حفره دار شدن (Pitting) صحيح است ؟

۱. تقليل وزن حاصل از اين نوع خوردگي زياد است .

۲حفره ها معمولاً در جهت نيروي جاذبه رشد مي کنند.

۳دوره شروع (Initiation) حفره دار شدن معمولاً کوتاه است .

۴. اين نوع خوردگي يک واکنش غيراتوکاتاليتيک است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨-کدام عبارت در مورد خوردگي شيار چاقو صحيح است ؟

۱. خوردگي شيار چاقو, در اثر خوردگي بين دانه اي جوشکاري مي باشد.

۲خوردگي شيار چاقو در فولادهاي زنگ نزن پايدار شده اتفاق مي افتد.

۳براي جلوگيري از اين نوع خوردگي , مي بايست بعد از جوشکاري , فلز را تا حدود ۱۹۵۰ درجه فارنهايت دما داد.

۴. تمام موارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٩-کدام عبارت در مورد خوردگي فرسايش صحيح است ؟

۱. خوردگي فرسايش , غالباً باعث از بين رفتن تلورانس و لق شدن اجزايي که در تماس با يکديگر هستند, مي شود.

۲ ارتعاش و حرکت نسبي بين دو سطح , مکررًا بايستي انجام شود.

۳براي جلوگيري از لغزش بين دو سطح در تماس با يکديگر, باروري آنها را بايد افزايش داد.

۴. تمام موارد

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠- کداميک جزء مکانيزم هاي مکانيکي خوردگي SCC مي باشند؟

۱. پيرتنشي و جدايش ميکروني

۲. حفره هاي تونلي و پارگي

۳. تشکيل فيلم در ديواره ترک ها   

۴. تشکيل هيدريد

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١١-کدام عبارت در مورد فولادها صحيح است ؟

۱. عنصر آلياژي اصلي فولادهاي زنگ نزن , کروم است .

۲سختي و استحکام فولادها, عموماً تابع مقدار کروم و نيکل است .

۳فولادهاي زنگ نزن فريتي را مي توان مانند فولادهاي ساده کربني به وسيله عمليات حرارتي , سخت نمود.

۴. فولادهاي فريتي , مقاومت کمتري در مقابل خوردگي توأم با تنش دارند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢- کدام عبارت صحيح است ؟

۱. مس و برنج در مقابل خوردگي سايشي , مقاوم هستند.

۲تيتانيم در اسيد سولفوريک و کلريدريک نسبتاً خالص , مقاوم نيست .

۳براي گالوانيزه کردن فولاد از کروم استفاده مي شود.

۴. از کادميوم به منظور پوشش ظروف مواد غذايي استفاده مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣-کداميک جزء فلزات ديرگداز است ؟

۱. پالاديم   ۲. تيتانيم

۳. کلومبيم  ۴. پلاتين

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤-کداميک از موارد زير جزء ترموپلاستيک ها نمي باشد؟

۱. تفلون  ۲. نيلون  

۳. پلي اتيلن ۴. سليکون

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٥- اسيدشويي جزء کداميک از مراحل پوشش هاي آلي مي باشد؟

۱. انتخاب صحيح لايه يا لايه هاي رويي  

۲. انتخاب آستر

۳. آماده کردن سطح   

۴. تبديل شيميايي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

سوالات تشريحي

١- مکانيزم خوردگي حفره اي را با رسم شکل توضيح دهيد. ۱,۴۰ نمره

٢- مکانيزم زدايش روي را تشريح نمائيد.  ۱,۴۰ نمره

٣- دو تئوري مختلف در خصوص خوردگي فرسايشي را بيان نمائيد.   ۱,۴۰ نمره

٤- مکانيزم ممانعت کننده هاي فاز بخار را توضيح دهيد.   ۱,۴۰ نمره

٥- با رسم شکل حفاظت کاتدي يک تانک زيرزميني را با استفاده از اعمال جريان خارجي توضيح دهيد.  ۱,۴۰ نمره

امام حسن (ع) : از آن حضرت سؤال شد : فقر چيست ؟ فرمود : حرص به هر چيز .

عنــوان درس :اصول انتخاب مواد و خوردگي ,خوردگي در صنايع نفت

ترم دوم سال 95 - 96

عنــوان درس :اصول انتخاب مواد و خوردگي ,خوردگي در صنايع نفت

رشته تحصيلي/کد درس :مهندسي نفت – طراحي فرآيندهاي صنايع نفت ,مهندسي نفت ۱۳۱۷۱۱۸ – ,مهندسي نفت – صنايع نفت ,مهندسي نفت ۱۳۱۷۱۲۶

ــــــ

١-کدام يک از عبارات زير صحيح نيست ؟

۱. در مرحله خوردگي فلزات ، سرعت اکسيداسيون مساوي سرعت احياء است .

۲ آزاد شدن هيدروژن يک واکنش کاتدي متداول است .

۳ اکسيداسيون همواره به طور يکنواخت روي سطح فلز واقع مي شود.

۴. هنگامي که سطح يک فلز را با رنگ ميپوشانيم سرعت واکنش هاي کاتدي و آندي کاهش مي يابد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢-کدام عبارت صحيح  است ؟

۱. اتصال گالوانيکي سرعت خوردگي فلز را افزايش مي دهد.

۲ درجه حرارت باعث افزايش سرعت اکثر واکنش هاي شيميايي مي شود.

۳ اکسيداسيون يک حالت خاص از پولاريزاسيون است .

۴. اضافه کردن سرعت يا تلاطم محيط خورنده موجب کاهش سرعت خوردگي مي شود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٣-کدام عبارت صحيح است ؟

۱. خوردگي فيلامنتي باعث تضعيف قطعه شده اما به ظاهر آن صدمه نمي زند.

۲ خوردگي فيلامنتي نوعي خاص از خوردگي شياري است .

۳  فيلامنتهاي  قهوه اي متمايل به قرمز نشان دهنده خوردگي فيلامنتي هستند.

۴. فيلامنت يک سر فعال و يک دنباله آبي متمايل به سبز دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٤-کدام مورد صحيح است ؟

۱. کروم و نيکل مقاومت در برابر حفره دار شدن را کاهش مي دهند.

۲ آلياژ فولادهاي زنگ نزن در برابر خوردگي حفره دار شدن مقاومتر است .

۳  نيتروژن مقاومت حفره دار شدن را افزايش مي دهد.

۴. افزايش سرعت حرکت محيط خورنده سرعت حفره دار شدن را افزايش مي دهد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٥-براي کنترل کردن خوردگي بين دانه اي ، کدام روش کاربرد ندارد؟

۱. عمليات حرارتي در دماي بالا و سرد کردن در آب سرد   ۲. اضافه کردن پايدار کننده

۳. تقليل کربن فولاد به کمتر از ٠.٠٠٣ درصد  ۴. کربوره کردن سطح

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٦-کدام يک از خواص خوردگي سايشي نيست ؟

۱. ظاهر شياردار    ۲. موجي شکل شدن

۳. سوراخ هاي عمودي و بلند   ۴. سوراخ هاي کروي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧-کدام يک از مکانيزم هاي حل شدن SCC نيست ؟

۱. جذب عوامل فعال سطحي به سطح  ۲. تشديد حل شدن در اثر تنش

۳. تشکيل فيلم در ديواره ترکها  ۴. غني شدن نسبت به عنصر نجيب

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٨-کدام عبارت صحيح نيست ؟

۱. آلياژهاي غيرفعال در محيط هاي ساکن بهتر عمل مي کنند.

۲ آب دريا به صورت جوشان خورندگي کمتري دارد.

۳  سرعتهاي بالا موجب خوردگي سايشي مي شود.

۴. کاهش غلظت عامل خورنده معمولاً مفيد است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩-کدام عبارت صحيح نيست ؟

۱. ممانعت کننده هاي جذبي بزرگترين گروه ممانعت کنند ه ها هستند.

۲ سموم تصعيد هيدروژن مانع از آزاد شدن هيدروژن مي گردند.

۳ مواد حذف کننده عوامل مضر در محلول هاي احياء اکسيژن به خوبي عمل مي کنند.

۴. ممانعت کننده هاي فاز بخار شبيه ممانعت کننده هاي جذبي مي باشند.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٠-کدام عبارت صحيح است ؟

۱. حفاظت کاتدي يک روش اندازه گيري سرعت لحظهاي خوردگي است .

۲ مخارج حفاظت کاتدي بسيار گران است .

۳ قدرت پرتاپ حفاظت آندي کم است .

۴.  حفاظت آندي براي محيطهاي خيلي خورنده و حفاظت کاتدي براي محيطهاي متوسط مي باشد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١١- کداميک جزء سه مرحله اصلي براي پوششهاي آلي نيست ؟

۱. آماده کردن سطح     ۲. انتخاب صحيح لايه رويي

۳. انتخاب آستر    ۴. پاشيدن ممانعت کننده

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٢-حفره دار شدن در اثر چه واکنشي به وجود مي آيد؟

۱. واکنش کاتدي و به صورت اتوکاتاليتيک   

۲. واکنش آندي و به صورت غير اتوکاتاليتيک

۳. واکنش کاتدي و به صورت غير اتوکاتاليتيک 

۴. واکنش آندي و به صورت اتوکاتاليتيک

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٣-کدام عبارت در مورد فولادها صحيح است ؟

۱. سختي و استحکام فولادها عمدتاً تابع کروم و نيکل است .

۲ عنصر آلياژي اصلي فولادهاي زنگ نزن نيکل است .

۳ فولادهاي زنگ نزن مارتنزيتي را مي توان مثل فولادهاي ساده کربني بوسيله عمليات حرارتي سخت نمود.

۴. فولادهاي فريتي را بوسيله عمليات حرارتي مي توان سخت نمود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٤-کدام عبارت صحيح است ؟

۱. از کادميم به منظور پوشش ظروف مواد غذايي استفاده مي شود.

۲ کادميم از روي فعالتر است .

۳ از آبکاري قلع روي فولادهاي با استحکام بالا در صنايع هواپيماسازي استفاده مي شود.

۴. کادميم جزء فلزات سخت به شمار مي رود.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥-کداميک از عناصر زير جزء فلزات ديرگداز است ؟

۱. تانتال  ۲. پلاتين   

۳. تيتانيم   ۴. پالاديم

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

سوالات تشريحي

١-خوردگي شياري را با رسم شکل توضيح دهيد.   ۱,۴۰ نمره

٢-مکانيزم خوردگي شيار چاقو را توضيح دهيد.   ۱,۴۰ نمره

٣-مکانيزم تاول هيدروژني را با رسم شکل توضيح دهيد.  ۱,۴۰ نمره

٤-مکانيزم حفاظت کاتدي با استفاده از يک مولد برق را توضيح دهيد. (با رسم شکل )   ۱,۴۰ نمره

٥-عملکرد ممانعت کننده هاي فاز بخار را توضيح دهيد.  ۱,۴۰ نمره

ــــــ

حضرت فاطمه (س) : روزي پدرم رسول خدا " كه درود خدا بر او و خاندان او باد " به علي ( عليه السلام ) نگاه كرد و سپس با اشاره به او فرمود : اين مرد و پيروان او در بهشتند .