آزمون های مدرسه و آموزشی و سوالات دانشگاه پیام نور

ادیان هند ۱ کد 1220160

نام درس:ادیان هند1 بدون پاسخ

نیمسال اول 87-88

با ارسال جواب سوالات کمک مهمی در تکمیل مطالب دانشگاه پیام نور و همیاری دانشجویان انجام دهید.

نام درس:ادیان هند1

رشته/ کد درس:الهیات(ادیان و عرفان)1220160

ــــ 

۱. براساس ريگ ودا  کداميک با صفات خود، دشمن آريائيها شمرده مي شده است ؟ 

الف . ايندرا  ب . وريترا   ج . سوريا  د. رودره  

۲. با توجه به محتواي کتاب « ريگ ودا» کدام گزينه درست است ؟ 

الف . سرودها و ادعية بسياري به نام ميترا مذکور است . 

ب . «اوشس » «ربِ سپيده دم » از خدايان وصف شده است . 

ج . تودة مردم به گياه سوما _که روح الهي در شيرة آن وجود داشته _ دسترسي داشته اند.  

د. اين ودا، تبيان مظاهر عواطف و شرح احساساتي خاص است . 

۳. بيشتر سرودهاي مجموعة ……………… مقتبس و مستعار از ريگ ودا است . 

الف . يجور _ودا   ب . سامه _ ودا   ج . پوراناها  د. اتروه _ ودا  

۴. کدام ودا از سحر و جادوي ازمنة بسيار ديرين ، حکايت مي کند ؟ 

الف . ريگ ودا   ب . سامه _ ودا   ج . اتروه _ ودا   د. يجور _ ودا  

۵. کدام گزينه دربارة « پايان عصر ودايي » درست است ؟ 

الف . قدرت شاهزادگان رو به فزوني نهاد   

ب . کم کم برهمنان داراي افکار مترقي فلسفي شدند  

ج . کشيشان از نظر فلسفي به اصالت ماهيت گرايش داشته اند  

د. همة موارد  

۶. کدام گزينه دربارة «اوپانيشادها» درست نيست ؟ 

الف . اوپانيشاد به معناي « حضور در مجلس معلم » است . 

ب . ديگر اصناف هندو خصوصاً کشتريه ها در تدوين بعضي اجزاي اين کتاب سهيم بودند . 

ج . تعبير « آتمن » غالباً اشاره به روح باطني وجوهر نفساني انسان است که غير محسوس مي باشد . 

د. اغلب مقالات اوپانيشادها راجع به « ويشنو » خداي بزرگ هندوست . 

۷. « شودره ها » چه کساني بودند؟ 

الف . صنف خدمتگزاران در بين آريائيان .  ب . طبقة سافل و ناپاک ِغير آريائي . 

ج . طبقه اي محکوم به پستي و ناپاکي ابدي در جامعه .  د. گزينه هاي ب و ج . 

۸. کدام گزينه دربارة تناسخ و کيفيت توالد ثانوي درست نيست  ؟ 

الف . اولين بار در اوپانيشادها به آنها اشاره شده است . 

ب . به ترتيب  « سمساره » و « منتره » ناميده مي شوند . 

ج . احتمالاً اين دو فکر اختراع انديشة آريايي نبود بلکه آنها را از دراويديها اقتباس کرده اند . 

د. گزينه هاي ب و ج . 

۹. کدام گزينه دربارة دو مذهب نوين « جينيزم و بوديزم » درست است ؟ 

الف . علت استقبال مردم هند در ابتدا از اين دو مذهب وجود شخصيت هاي وابسته به طبقة کشتريه در رأس اين دو مذهب

بود . 

ب . هردو به کلي مخالف عقيده به تناسخ و کيفيت توالد ثانوي بودند .  

ج . گر چه تولد اين دو مذهب در هندوستان اتفاق افتاد اما هردو از هندوستان رانده شدند . 

د. هردو ادعاي برتري و تفوق اجتماعي و روحاني برهمنان بر ديگر طبقات و اصناف را نپذيرفتند . 

۱۰. معناي « کواله » ، « مهاويره » و «جينه » به ترتيب  کدام است ؟ 

الف . کسي که به درجة کمال رسيده _ پهلوان _ فتح کامل . 

ب . کسي که بر دشمن نفس پيروز شده _ پهلوان بزرگ _ فاتح . 

ج . درجة کمال و بلوغ _ پهلوان بزرگ _ پيروز . 

د. درجة کمال و بلوغ _ پهلوان _ فتح کامل . 

۱۱. کدام گزينه از عقايد آيين « جين » نيست ؟ 

الف . لطيف ترين صورت ماده « مادة کرمه » است . 

ب . دشوارترين وظيفة روح آن است که کاري بکند تا مادة کرمه را به خود نزديک کند . 

ج . نبايد از موجودات علوي و مجردات انتظار ياري و برکت داشت . 

د. روحانيون تأثيري در زندگاني روحاني ديگر افراد ندارند . 

۱۲. تنها وسيلة سريع وصول به سرمنزل کمال در آيين جين همانا ……………. است و بس . 

الف . تپس   ب . تصلب کرمه در روح .  ج . رياضات شاقه .  د. موارد الف و ج . 

۱۳. کدام گزينه در بارة آئين جين درست است ؟ 

الف . سفسطه و مغالطه از طبيعت دماغ و خاصيت مفکرة بشري است . 

ب . پنج عهد بزرگ بايد همه بر قاعدة مکشه استوار باشد . 

ج . هيچ کدام از فرقه هاي جين بت نمي پرستند . 

د. فرقة « شوتامبره » بيشتر در نواحي جنوب هند ساکن هستند . 

۱۴. بنابر ديدگاه مقبول آيين جين کدام عهد از همه مهمتر است ؟ 

الف . هيچگاه عالماً عامداً جانداري را بيجان نکند . 

ب . از اشياء و لوازم روزانة زندگاني به حد اقل اکتفا کند . 

ج . هيچگاه دروغ نگويد . 

د. از هر عملي که موجب فتنه و ابتلاي نفس است خويشتن را نگاه دارد . 

۱۵. دليل تسامح و تساهل برهمنيزم ………………… است . 

الف . پذيرش اصل اهيمسا از اصول محکم جينيزم . 

ب . ترک هواجس و اميال نفساني براي وصول به درجة نيروانه ( از مبادي قطعي بوديزم ) 

ج . موافقت با هر اصل و مبدأ شريف ديني از هر ناحيه . 

د. همة موارد . 

۱۶. ضرب المثل « ماهي بزرگ ماهي کوچک را مي خورد» متناسب با کدام مقصد از مقاصد چهارگانة هندوئيزم است ؟ 

الف . کامه  ب . درمه  ج . ارته   د. مکشه 

۱۷. کدام گزينه دربارة « مجموعه قوانين منو» درست نيست ؟ 

الف . کتاب معتبر در مقصد درمه است . 

ب . مهمترين مجموعة طريقة اعمال محسوب مي شود. 

ج . در حدود ۲۰۰م تدوين گشت . 

د. در آن آمده است : « تمام امور بسته به مرتبة انديشه و تفکر است .» 

۱۸. کدام گزينه دربارة « بگود گيتا» درست است ؟ 

الف . نام ديگر آن « نغمات ارجونا» است . 

ب . منظومه اي است در ضمن کتاب کبير حماسي هندوان « مهابهاراتا». 

ج . در اين کتاب ارجونا تجلي ويشنو است . 

د. بر اساس تعاليم آن « هر عملي بايد براي استرضاي نفس انجام گيرد. 

۱۹. کدام گزينه دربارة « مکتب سانکيه » درست نِيست ؟ 

الف . مذاهب جينيزيم و بوديزم بر اين مکتب بسيار تأثير گذاشته اند. 

ب . مؤسس آن فيلسوفي به نام کپيله است . 

ج . در عالم دو حقيقتِ « پرکريتي » و « پورشه » وجود دارد که هر دو ازلي و قديم اند. 

د. پرکريتي از ۲۳ عنصر تشکيل يافته که هر يک سه حالت دارند. 

۲۰. کدام گزينه درست است ؟ 

الف . مرحلة نهايي در قواعد هشت گانة يوگه « ديانه » ناميده مي شود. 

ب . «بادراينه » تدوين کنندة مقالات « ويدانته – سوتره » است . 

ج . مکتب ثنويت محض توسط «رامانوجا» در قرن سيزدهم ميلادي به ظهور رسيد. 

د. «گنيشه » خدايي با پيکر انسان و سر فيل از مصاحبان ويشنو است . 

۲۱. کدام گزينه دربارة « شکتيزم » درست است ؟ 

الف . نوع دست راست آن بيشتر جنبة بدوي و گمراه کننده اي دارد. 

ب . اين مذهب در نواحي شمال غربي هند به صورت مذهب مستقلي در آمده است . 

ج . « دورگا» و « کالي » نمايندة جنبة سودمند اين آيين مي باشند. 

د. رسوم و عبادات نوع دست چپ آن بر مبادي سحري بسيار محرمانه برقرار است . 

۲۲. زني به نام « سيتا» که تجلي کامل صفات انوثيت است از شخصيت هاي کدام رزمنامة هندي است ؟ 

الف . رامايانا  ب . گيتا   ج . پوراناها  د. مهابهاراتا 

۲۳. کدام گزينه دربارة تجليات ويشنو درست نيست ؟ 

الف . هر تجلي را « اوتار» مي نامند. 

ب . تجلي يا هبوط نهم او شارع و باني بودايي در جهان است . 

ج . « راما » تجلي ديگر او، در حماسه هاي هندي مظهر کامل مردانگي است . 

د. تاکنون ويشنو ده تجلي و ظهور داشته است . 

۲۴. مقدس ترين رودهاي هندوان عبارتند از: 

الف . گنگ ، سرسوتي، سوگور  ب . گنگ ، جمنا، سرسوتي، سوگور 

ج . سرسوتي، گنگ  د. گنگ ، سوگور، جمنا 

۲۵. فرقه اي که معتقد شدند: "خداي واحد متعال گاهي به نام «راما» گاهي « سيتا » روز ديگر «محمد» جلوه گر است " ……………..

نام دارد. 

الف . جنبش لامذهبي  ب . طرفداران راماکريشنا   ج . برهموسماج   د. آريا سماج 

۲۶. کدام گزينه درست است ؟ 

الف . زواج با خرد سالان در قرن پنجم قبل از ميلاد قانوني شد. 

ب . علت قانون زواج با خرد سالان اين بود که بين پسر و دختر از همان دوران علاقة قلبي ايجاد شود. 

ج . علت رواج آن اين بود که از ازدواج بين «کاست » هاي مختلف ممانعت بعمل آيد. 

د. همة موارد. 

۲۷. اصل اساسي مذهب سيک در کدام گزينه آمده است ؟ 

الف . اعتقاد و ايمان به وحدانيت خداي متعال . 

ب . تعاليم آن مستقيماً به قلب راهنما و شارع (نانک )پرتو افکنده است . 

ج . هر عملي که موجب تلفيق آشتي بين پيروان اسلام و هندوئيزم شود پسنديده است . 

د. آفريدگار منزه از خشم و غضب و مبرا از بيم و هراس است و نام او «حق » است . 

۲۸. معبد طلايي سيکها در شهر ………………………توسط …………………..ساخته شد. 

الف . لاهور_ نانک  ب . تالواندي_ امرداس   ج . امريتسار_ ارجان  د. امريتسار_ نانک 

۲۹. کدام گزينه دربارة آيين سيک درست نيست ؟ 

الف . به خداي ناديده ايمان دارند و کتاب گراند صاحب را مقدس مي شمارند. 

ب . گوشتخواري را مباح و مجاز مي دانند. 

ج . قواعد اختلاف طبقاتي( نظام کاست ) را رعايت مي کنند. 

د. از مسکرات و مخدرات پرهيز مي کنند. 

۳۰. کدام گزينه دربارة اقدامات « گويند سينک » (گوروي دهم )  درست نيست ؟ 

الف . متمم کتاب ديني اصلي سيک يعني «گرانت گوروي» را سرود. 

ب . ابداع کنندة طريقة موسوم به « غسل در زير شمشير» بود. 

ج . شعارهاي پنج گانة اين آيين را به صورت تکليف در آورد. 

د. وصيت کرد ضمن پيروي از جانشين او کتاب مقدس را معلم خود گردانند.  

ــــ

امام کاظم (ع) : مهرورزي و دوستي با مردم ، نصف عقل است .

نام درس: اديان هند ۱ بدون پاسخ

نیمسال دوم 87-88

با ارسال جواب سوالات کمک مهمی در تکمیل مطالب دانشگاه پیام نور و همیاری دانشجویان انجام دهید.

نام درس: اديان هند ۱   

رشته/ کد درس:الهيات (اديان و عرفان ) ١٢٢٠١٦٠   

ــــ

۱- بهگودگيتا بخشي از کدام يک از کتب مقدس هندو مي باشد؟ 

  الف . رامايانه   ب . مهابهاراته  ج . ريگ ودا  د. اوپانيشادها 

۲- هنوتئيزم يعني ……… 

  الف . پرستش خداي واحد   ب . پرستش بزرگترين خدا در ميان خدايان 

  ج . پرستش خدايان متعدد   د. باور به وجود دو خداي خير وشر 

۳- کدام يک ازکتب زير مهمترين کتاب ودائي مي باشد. 

  الف . سامه ودا   ب . ريگ ودا  ج . آتروه ودا   د. يجوره ودا 

۴- کدام يک از اصول اعتقادي هندوئيزم برگرفته از دين بوميان هند درعصر پيش از ورود آريائيان مي باشد؟ 

  الف . کرمه   ب . اهيمسا  ج . سمساره  د. الف وج 

۵- کدام يک از خدايان زير با آفتاب ارتباطي ندارد؟ 

  الف . وايو   ب . ويشنو   ج . سوريا   د. ساويتار 

۶- کدام يک از گزينه هاي زير درمورد « آگني » صدق نمي کند؟ 

  الف . او خداي آتش بوده است   

  ب . بدون حضور او هيچ مراسم قرباني نبايد برگزار شود 

  ج . درهنگام ازدواج و زناشويي وي شوهر روحاني عروس و برادر روحاني داماد شمرده مي شود.  

  د. او بعدها خداي نظم و ترتيب و ضبط و سامان امور شده است . 

۷- کدام يک ازويژگيهاي زير را نمي توان به عصر ودائي نسبت داد؟ 

  الف . پرستش خدايان متعدد   ب . طبيعت پرستي 

  ج . تأکيد فراوان بر اجراي مراسم قرباني  د. باور به کرمه و سمساره 

۸- «کشتريه » نام کدام يک از طبقات جامعه هندو بود؟ 

  الف .  روحانيون  ب . کشاورزان   ج . امرا وشاهزادگان  د. سياهان غيرآريايي 

۹- در اديان هند اهيمسا و ريتا به ترتيب به چه معنا هستند؟ 

  الف . اجتناب از آزار موجودات زنده , باور به تولد مجدد 

  ب . نظم وترتيب حاکم بر پديده هاي عالم , نام خداي آسمان 

  ج . اجتناب از آزار موجودات زنده , نظم وترتيب حاکم بر پديده هاي عالم  

  د. باور به تولد مجدد, افسونها و اوراد 

۱۰- تفکر فلسفي از چه زماني به تدريج در ميان برهمنان رواج يافت ؟ 

  الف . دورة سوتره ها  ب . پايان عصر ودائي  ج .دورة حماسي  د. دورة ودائي 

۱۱- کدام يک ازنکات زير درمورد اوپانيشادها صحيح نمي باشد؟ 

  الف . باور به يگانگي آتمن و برهمن 

  ب . طرح نظرية ايجاد و فناي ادواري عالم 

ج . تأکيد بر انجام آيين هاي قرباني   

د. تقسيم حالات انسان به سه مرتبه شبيه بيداري , شبيه به خواب و شبيه به خواب عميق 

۱۲- اولين بار در کدام دسته از متون ديني هند به کرمه و سمساره اشاره شد؟ 

  الف . اوپانيشادها   ب . آرنيکه ها   ج . برهمنه ها   د. بهگودگيتا 

۱۳- کدام اصل اعتقادي هندو توجيه کنندة  نظام کاستي و مخالف با تلاش براي برقراري عدالت اجتماعي بود؟ 

  الف . اهيمسا  ب . کرمه  ج .اويديا  د. مايا 

۱۴- در کدام گزينه ، لقب بنيانگذار وتاريخ ظهور مذهب جينيزم ذکر شده است ؟ 

  الف . ناتاپوته , قرن ششم ق . م   ب . ويکاننده , قرن هفتم ق . م 

  ج . مهاويره , قرن ششم ق . م   د. مهاويره , قرن هشتم ق . م 

۱۵- کدام يک از عقايد زير از باورهاي بنيانگذار مذهب جينيزم نيست ؟ 

  الف . موکشه بدون تحمل رنج و رياضات شاقه امکان پذير نيست . 

  ب . طهارت و تزکيه  نفس با پيروي از قاعدة اهيمسا امکان پذير است . 

  ج . ارواح کاملاً مستقل و فنا ناپذير و قائم به ذات مي باشند. 

  د.  براي رهايي مي توان به موجودات علوي و مجردات متوسل شد. 

۱۶- بنيانگذار جينيزم بزرگترين سبب افتتان و ابتلا در اين جهان را چه مي دانست ؟ 

  الف . ميل به تملک اموال  ب . محبت زن   ج . نوشيدن مشروبات الکلي  د. غضب و خشم 

۱۷-  تيرتنکره به چه معناست ؟ 

  الف . منجي وراهنما   ب . نام يکي از فرق جنيي 

  ج . نام معبد مهم جيني ها   د. لطيف ترين صورت ماده 

۱۸- کدام يک از اصطلاحات زير به معناي « جستجوي جاه و قدرت مادي و جمع اموال » مي باشد؟ 

  الف . کامه   ب . درمه   ج . ارته  د. ويديا 

۱۹- درکدام گزينه اصطلاحات جينانه , بهکتي به ترتيب به صورت صحيح ترجمه شده است ؟ 

  الف . معرفت , اخلاص  ب . اخلاص , رياضت  ج . عمل , علم  د. عمل , اخلاص 

۲۰- کدام يک از راههاي رهايي در بهگودگيتا بيشتر توصيه شده است ؟ 

  الف . جينانه   ب . کارمه   ج . بهکتي   د. کامه 

۲۱- ويشنو تاکنون چندبار در عالم تجسد يافته است ومحبوبترين تجسدهاي او کدام ها بوده اند؟ 

  الف . ده بار, بودا وکالکي   ب . نه بار, راما و بودا 

  ج . ده بار راما و کريشنا   د. نه بار, راما و کريشنا 

۲۲- نام موسس مکتب سانکيه وعامل اساسي رنج و شقاوت ازديدگاه اين مکتب درکدام گزينه بيان شده است ؟ 

  الف .  کپيلة , عدم تمييز جسم و روح  ب . پتنجلي , عدم رعايت اصول اخلاقي 

  ج . رامانوجه , عدم معرفت به يگانگي آتمن و برهمن   د. پتنجلي , عدم تمييز ماده و معني 

۲۳- سمادي به چه معناست ؟ 

  الف . توجه کامل  ب . تنظيم تنفس  ج . فنا و استغراق مطلق   د. مراقبه و تفکر 

۲۴- کدام يک از مفسران مکتب ودانته به «ضد ثنويت مشروط » معتقد بود؟ 

  الف رامانوجه   ب . مدوه   ج . ويکاننده  د. شنکره 

۲۵- اعمال مختص به برهما, ويشنو وشيوا در کدام يک از گزينه هاي زير به ترتيب صحيح بيان شده است ؟ 

  الف .  حفظ , خلق , نابودي عالم  ب . خلق , حفظ , نابودي عالم 

  ج .  نابودي , خلق , حفظ عالم   د. خلق , نابودي , حفظ عالم 

۲۶- کدام يک از جنبشهاي زير بر مبناي مخالفت شديد با مسيحيت و آراء جديد غربي شکل گرفت  ومروج ملي گرايي هندو بود؟ 

  الف . برهمو سمج   ب . آريا سمج   ج . چارواکه  د. پيروان راما کريشنا 

۲۷- کدام يک از گزينه هاي زير درمورد «گورونانک »نادرست است ؟ 

  الف . باورهاي او ترکيبي از باورهاي هندوئي و اسلامي بود 

  ب . سه خداي بزرگ هندو را حاصل اتحاد «ما يا با خداوند» مي دانست . 

  ج . در تعاليم او اصل تسليم و رضا به خوبي مشهود است . 

  د. بر عبادات و طاعات ظاهري تاکيد فراوان داشت . 

۲۸- کداميک از کتب زير کتاب مقدس آيين سيک مي باشد؟ 

  الف . جايچي  ب . گرانت   ج . آگما  د. تنتره 

۲۹- سياسي و جنگجو شدن آيين سيک از زمان کدام يک از گوروهاي آن آغاز  شد؟ 

  الف . گوروي سوم   ب . گوروي چهارم   ج . گوروي ششم   د. گوروي پنجم 

۳۰- مهمترين صفت خداوند از ديدگاه گورو نانک کدام بود؟ 

  الف . قادر  ب . مهربان   ج . عليم   د. قهار
ــــ

امام کاظم (ع) : كسي كه دو روزش مساوي باشد ، مغبون است ، و كسي كه دومين روزش ، بدتر از روز اولش باشد ملعون است ، و كسي كه در خودش افزايش نبيند در نقصان است ، و كسي كه در نقصان است مرگ براي او بهتر از زندگي است .

نام درس: اديان هند (١) بدون پاسخ

نیمسال دوم 88-89

با ارسال جواب سوالات کمک مهمی در تکمیل مطالب دانشگاه پیام نور و همیاری دانشجویان انجام دهید.

نام درس: اديان هند (١) 

رشته/ کد درس:الهيات (اديان و عرفان ) – ١٢٢٠١٦٠   

امام علي (ع ): شرافت به خرد و ادب است نه به دارايي و نژاد.

ــــ

۱.اقوام مهاجم به هند در اصل خود را چه مي ناميدند؟ 

   الف . هندو اروپايي  ب . ژرمني  ج . آريايي  د . دراويدياني 

۲. ريگ و دا به چه معنا است ؟ 

   الف . قطعات حمد و ستايش  ب .  اوراد سحري و جادويي 

   ج .  افسانه ها و حکايات شفاهي   د . داستان هاي قومي و حماسه ها 

۳. در «ريگ ودا » « رب طوفان »چه نام دارد؟ 

   الف . رودره   ب . ميترا   ج . سوريا  د . ايندرا 

۴. هنوتئيزم به چه معناست ؟ 

   الف . پرستش همه خدايان  ب . پرستش بزرگترين خدا 

   ج . پرستش خداي يگانه   د . پرستش همه ي کا ئنات 

۵. در ريگ ودا« يا ما» به عنوان انسان نخستين پس از مرگ چه وظيفه اي مي يابد؟ 

   الف . حکومت بر عالم اموات  ب . قضاوت بين حق و باطل 

   ج . رهبر انسان در عوالم حيات  د . حفاظت از مواد و جسمانيات 

۶. بدون حضور کدام خدا هيچ قرباني و عملي صورت نمي گرفت ؟ 

   الف . برهمنسپتي  ب . ايگنيس  ج . آگني   د . ريتا 

۷.در ريگ ودا حقيقت بي نام و نشان چه لقب يافته است ؟ 

   الف . ذات علوي   ب . شي واحد   ج . جان جهان  د. خلق کيهان 

۸.سه طبقه ي اول از طبقات اجتماعي چه مسئله اي را در تمايز از طبقه چهارم مهم مي دانستند؟ 

   الف . تفوق سياسي   ب . مذهب و آئين   ج . نجابت نژادي  د . رنگ پوست 

۹.برهمنه ها چه متوني هستند؟ 

   الف . مجموعه سرودهاي موزون مشتمل بر ادعيه و شرح آنها 

   ب . آداب و تشريفات قرباني ها در قالب مکالمات و مفاوضات 

   ج . آداب و تشريفات قرباني ها و شرح و تفسير عبادات 

   د . مجموعه مقالات فکري و عقلاني در قالب مکالمات 

۱۰. علي رغم تنوع مشربها چه عقيده اي در اوپانيشادها برجسته است ؟ 

   الف . رب الارباب پرستي   ب . يگانه پرستي  ج . اصالت وحدت  د . نظريه ي ثنويت 

۱۱. در اوپانيشادها «سعادت کامل » انعکاس چيست ؟ 

   الف . انکار نفس و دنيا  ب . نيرومندي و نشاط  ج . روحيه ي نيک بيني  د . وحدت با برهما 

۱۲. مذهب جينيزم در واقع واکنش در برابر افکار چه کساني بود؟ 

۱۳. دو عقيده ي قطعي مهاويرا چه بود؟ 

   الف . ترک آزار جانداران ، انکار و الحاد وجود جان کيهاني 

   ب . نجات روح با رياضت ، طهارت نفس يا پيروي از اهيمسا 

   ج . غلبه بر دشمن نفس و آمال جسماني ، وصول به کواله 

   د . نجات روح با رياضت ، غلبه بر دلبستگي به جهان ماده 

۱۴. از نظر «جينها» چه چيزي عنصر جاويد و ازلي است ؟ 

   الف . حواس  ب . ادراکات  ج . ماده   د . اعمال 

۱۵. کدام گزينه از جمله پيمان هاي پنج گانه ي جيني ها نمي باشد؟ 

   الف . پرهيز از قتل و آزار همه موجودات زنده و ممانعت ديگران از قتل وآزار. 

   ب . پرهيز از قول و فعلي که منجر به غضب ، حرص يا فرح ، دروغ و خوف شود. 

   ج . اجتناب از تملک آنچه به فرد عطا نشده چه درشهر و چه در ده ، چه کم و چه زياد. 

   د . به کار بردن نيروي جسماني و عقلاني براي شناخت حق از باطل و هوا و هوس مضر. 

۱۶. گروه کهنه پرستان «جين » تنها راه نجات زنان را در چه مي داند؟ 

   الف . تولد دوباره در جسد يک مرد  ب . تولدهاي مکرر تا تطهير نفس 

   ج . در آمدن در عداد طبقه راهبان  د . طي مراحل طريق تا وصول به فنا 

۱۷. کدام گزينه در بر دارنده ي مقاصد چهارگانه ي مباح در زندگي هندوان نيست ؟ 

   الف . کامه   ب . ارته   ج . يوگا  د . مکشه 

۱۸. راه حقيقي نجات در گيتا کدام است ؟ 

   الف . علم  ب . عبادت  ج . عمل   د . خلوص 

۱۹. در رساله ي گيتا کريشنا تجسم کدام خداست ؟ 

   الف . شيوا   ب . ويشنو   ج . ارجونا  د . برهما 

۲۰. ارجونا به چه وسيله اي به حقايق اشياء و راز نهفته ي روح کلي پي مي برد؟ 

   الف . بکتي مارگه   ب . جنيانه مارگه  ج . يوگا   د . ذکر«ام » 

۲۱. کدام روش فلسفي در مذاهب جينيزم و بوديزم تاثير فراوان داشته است ؟ 

   الف . يوگا   ب . ويدانته  ج . پوروه – ميمانسا  د. سانکهيه 

۲۲. مرتبه ي نهايي براي جوکي سالک چيست ؟ 

   الف . مکشه   ب . ديانا  ج . سمادي   د.دارنا 

۲۳.مقصود از ويدانته چيست ؟ 

   الف . مبادي فلسفي و داها  ب . قسمت آخر اوپانيشادها 

   ج . مبادي فلسفي برهمنه ها   د. قسمت آخربرهمنه ها 

۲۴. کدام يک از گزينه هاي زير جزو فلسفه هاي ماخوذ از ويدانته نيستند؟ 

   الف . شنکره  ب . مدوه   ج . نيايا  د . رامانوجه 

۲۵. کدام يک از هبوط هاي ويشنو نزد عامه ي مردم هند جايگاه خاصي دارد؟ 

   الف . راماوسيتا   ب . مانو   ج . بودا   د . کالکي موعود 

۲۶. کداميک از گزينه هاي زير از گروه مقدسان هندويي نيستند؟ 

   الف . سادوها   ب . اوتاره ها   ج . جوکي ها  د . سنياسي ها 

۲۷. اصل شعار برهمو سمج ها چيست ؟ 

   الف . پرستش تماثيل ، تقديم قرباني و منع عمل ساتي 

   ب . ابوت خالق و اخوت مخلوق و حمايت از مذهب عام جهاني 

   ج . ستايش تمثال عيسي ومنع عمل ساتي 

   د . پذيرش مناسک متکلف هندوان ورد اصنام  و تماثيل 

۲۸. موسس رسمي مذهب سيک چه کسي است ؟ 

   الف . نانک  ب . راماننده  ج .ارجان  د . کبير 

۲۹. در تعاليم شخصي نانک چه اصلي به خوبي مشهود است ؟ 

   الف . غسل در زير شمشير  ب . تکرار نام خدا  ج . عبادات صوري  د . تسليم و رضا 

۳۰. کتاب سرود و نغمات الهي «گرانت » توسط کدامين گورو تدوين گرديد؟ 

   الف . هارگويند  ب . نانک  ج . ارجان  د. گويند 

ــــ

 

نام درس: اديان هند ١ بدون پاسخ

تابستان 89

با ارسال جواب سوالات کمک مهمی در تکمیل مطالب دانشگاه پیام نور و همیاری دانشجویان انجام دهید.

نام درس: اديان هند ١   

رشته/ کد درس:الهيات – اديان و عرفان (١٢٢٠١٦٠)   

پبام  اعظم (ص ): روزه سپر آتش جهنم است . 

ــــ 

١. قوم آريا در بدو ورود به سرزمين هند با بوميان آن محل روبرو شد که به آنان ………………. مي گفتند. 

الف . دراويدينها  ب . کشاترياها  ج . نجيب ها   د. براهمنه ها  

٢.يکي از موجودات روحاني که در ريگ ودا از آن بعنوان انسان نخستين و خداي مردگان ياد شده است چه نام دارد؟ 

  الف . رودرا   ب . اگني  ج .ياما  د. وارونا

٣. در ريگ ودا از چه کسي بعنوان رب طوفان ياد شده است ؟ 

  الف . ايندرا  ب . رودره   ج . زئوس   د. ژوپيتر

٤. ريگ ودا به معناي قطعات ……………… است که به هندي قديم ……………. مي گويند. 

  الف . حمد – ستايش   ب . ساماودا-ياجورودا   ج . نيايش – يا جورودا   د. حمد و ستايش – منتره  

٥. کدام گزينه با محتوي ساماودا مطابقت مي کند؟ 

  الف . بيشتر کلام منشور است و مکمل ريگ ودا است 

  ب . از سرودهاي موزون است که برهمنان در موقع قرباني و نياز نوشيدن شراب سوما آنها را مي سروده اند. 

  ج . مشتمل بر افسونها و اوراد است 

  د. تمامي موارد درست است . 

٦. در ابتداي سيستم کاست در جامعه هند چهار صنف متمايز شکل گرفت که به ترتيب عبارتند از: 

  الف برهمنان _کشاتريا_ ويشيه ها_ شودرها  ب . برهمنان – کشاترياها- صنعتگران – ويشيه ها 

  ج . برهمنان – کشاورزان – شودرها- کشاترياها  د. کشاورزان – صنعتگران – جنگجويان – شودرها 

٧. اپانيشاد به زبان سانسکريت در کدام گزينه معنا شده است ؟ 

  الف . علوم شروتي  ب . تفسير وداها  ج . حضور در مجلس  د. حقيقت وجود   

٨. اين جمله بيانگر معني کداميک از گزينه هاي ذيل است : «روح آدمي در هنگام مرگ ، يک سلسله تولد و تجديد حيات را طي مي کنـد

و پياپي از عالمي به عالم ديگر درمي آيد» 

الف .کارما   ب .سمساره   ج .نيروانا   د.مايا 

٩.اين جمله بيانگر معني کداميک از گزينه هاي ذيل است . «پندار، گفتار و کردار موجب حيات وسرنوشت آينده من است .» 

  الف . تناسخ   ب . سمساره   ج . کارما  د.نيروانا 

١٠. مهاويرا در تعاليم خود به دو اصل عقيده جازم داشت که عبارتند از: 

  الف . رهايي بدون معرفت ممکن نيست و طهارت فقط در پيروي از بودا هست 

  ب . نجات روح بدون تحمل رياضات امکان پذير نيست و طهارت و تهذيب نفس فقط در پيروي از قاعده اهميت است 

  ج . نجات روح در پيروي از قاعده اهيمسا ميسر است و تهذيب نفس بدون تحمل رياضات امکان ندارد 

  د. رهايي و نجات بدون عشق ممکن نيست و تهذيب نفس بدون انجام مناسک امکان پذير نيست . 

١١. جين به معناي فاتح و پيروز لقب کداميک از بزرگان دين است . 

  الف . مهاويرا  ب . گوتاما   ج . سيدراته   د. هيچکدام   

١٢. از نظر مهاويرا تمامي موجودات از دو نوع بيرون نيستند ١- اشيايي بيجان که آن را…………. مي گويند. ٢- اشياي ذي حيات کـه

آن را ……………. گويند. 

  الف . جسم – روان  ب . اجيوه – روان   ج . اجيوه – جيوه  د. روح – جسم 

١٣. از نظر جينيزم تنها وسيله سريع وصول به سر منزل کمال و مکشا همانا رياضات شاقه است که آن را ……… مي گويند. 

  الف . راجاس  ب . تمس  ج . تپس  د. جنانه  

١٤. از نظر پيشوايان هندو مقاصد چهارگانه مباح در زندگي به ترتيب عبارتند از: 

الف . کامه – ارته – مکشا- درمه  ب . کامه – مکشا- ارته – درمه 

ج . کامه – ارته – درمه – مکشا  د. ارته – مکشا- کامه – درمه 

١٥. شريعت ديني و اخلاقي و جستجوي جاه و قدرت مادي را به ترتيب …………….. مي گويند. 

  الف . کامه – ارته  ب . ارته – درمه   ج . درمه – ارته   د. مکشا-کامه 

١٦. هندوان براي رهايي از مصايب حيات طريق سه گانه را وضع کرده اند که عبارتند از: 

  الف . طريقه اعمال – علم – عشق   ب . طريقه تهذيب .عشق و عمل 

  ج . طريقه اعمال – علم و اخلاص  د. عمل – عشق – تهذيب نفس 

١٧. طريقه علم علت مصايب را جهل مي داند که اصطلاحاً آن را ……………….. گويند. 

  الف . ويديا  ب . اجيوه   ج . اويديا   د. بهکتي 

١٨. در طريقه علم سالک مي بايست مراحل چهارگانه را به ترتيب ذيل بگذراند. 

  الف . مرحله طلب و تحصيل – مرحله تجرد.مرحله تامل – مرحله فقر و قدوسيت 

  ب . مرحله طلب و تحصيل – مرحله تجرد.مرحله تامل – مرحله فقر و قدوسيت 

  ج . مرحله تامل ، مرحله طلب و تحصيل – مرحله  تجرد.مرحله فقر و قدوسيت 

  د. مرحله طلب و تحصيل – مرحله تامل – مرحله تجرد.مرحله فقر و قدوسيت 

١٩. بزرگترين کتاب مشهوري که روي طريقه اخلاص يا بهکتي تاکيد مي کند چه نام دارد. 

  الف . مهابهاراتا  ب . اپانيشاد   ج . بهگودگيتا  د. تري پيتاکا   

٢٠. موسس مکاتب سانکهيه و يوگا به ترتيب چه کساني هستند. 

  الف . پاتانجلي – کاپيله   ب . مهاويرا- پاتانجلي 

  ج . پاتانجلي – بادرايانه   د. کاپيله – پاتانجلي 

٢١. طبق مکتب يوگا آخرين مرحله اي را که يک سالک در مقامات هشتگانه مي گذراند اصطلاحاً چه ناميده مي شود؟ 

  الف . ياما   ب . نياما  ج . ديانه  د. سمادي   

٢٢. بنيانگذاران مکاتب ثنويت محض – و ضد ثنويت مشروط در مکتب ودانته به ترتيب چه کساني هستند. 

  الف . شانکارا، مدهوه  ب . شانکارا، رامانوجه   ج . مدهوه ، شانکارا   د. هيچکدام 

٢٣. خداي ……………… خداي زندگي و حافظ کل مي باشد. 

  الف .ايشوارا   ب . ويشنو  ج . برهما   د. شيوا  

٢٤. مراقبه و تفکر در مراحل هشتگانه مکتب يوگا را چه مي گويند؟ 

  الف .دارنا   ب . ديانه  ج . نياما  د. پرانايامه 

٢٥. در مکتب ودانته اولين کتابي که در خصوص عقيده وحدت وجود بر طبق تعاليم اپانيشاد نوشته شد چه نام داشت ؟ 

  الف . يوگاسوتره   ب . ودانته سوتره   ج . بهگودگيتا  د. قوانين منو   

٢٦. تجلي ويشنو به صورت هاي ، لاک پشت و گراز……را اصطلاحاً گويند. 

  الف . مايا   ب . نيروانا  ج . اوتاره   د. توشيتا 

٢٧. هندوها به شخصيت هاي مقدس معنوي خود چه مي گويند؟ 

  الف . گورو  ب . سيناسي   ج . سادوها  د. هيچکدام 

٢٨. کداميک از فرق ذيل معتقد به اتحاد اديان بود؟ 

  الف . برهموسماج   ب . آريه سماج   ج . طرفداران کريشنا  د. هيچکدام 

٢٩. پيروان آئين سيک معتقدند که دين شان …………. 

  الف . ترکيبي از اسلام و هندو است 

  ب . مبادي و اصول خود را از منابع اديان ديگر اقتباس کرده است 

  ج . دين شان از جانب خداوند مستقيماً به قلب باني آن نازل شده است 

  د. امتزاجي از مذاهب مختلف هند است 

٣٠. گرانت نام …………….. مي باشد. 

  الف . نام خداي نانک  ب . نام شاگرد نانک   ج . نام معلم نانک   د. نام کتاب گوروارجان  
ــــ

امام کاظم (ع) : دنيا چون آب درياست ، هر چه تشنه كامش بيشتر نوشد ، بيشتر تشنه شود تا او را بكشد .

نام درس: اديان هند (١)

ترم اول سال90-91

نام درس: اديان هند (١)

رشته تحصیلی-کد درس: الهيات و معارف اسلامي – اديان و عرفان (چندبخشي ) (١٢٢٠١٦٠)

ـــــــــ

١. تمدن مکشوفه در سواحل هند ازچه نوعي است ؟

 الف . تمدن عصرمس                                  ب. تمدن عصرمفرغ

 ج. تمدن عصر برنز                                     د. تمدن عصرنوسنگي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢. کدام دسته خدايان ،درميان ملل ايراني ،حتي ، يوناني و رومي مشترک بوده اند؟

 الف . رب الارباب ،خداي رعد ، خداي سپيده دم  ب. خداي طوفان ، خداي مردگان ،خداي کوهستان 

ج. خداي پدر ، خداي مادر ، خداي آفتاب  د. خداي آتش ، خداي نباتات ، خداي احشام

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٣. تنها ملاکي که در هندوستان سه طبقة نخست اجتماعي ،از طبقة آخر متمايز مي شدند چه بود؟

 الف . رنگ پوست ، کاست                             ب. پاکي بدن ، منتره

 ج. پاکي بدن ، سوما                                   د. رنگ پوست ،وارنا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤. "برهمنه ها" محتوي چه مطالبي هستند؟

 الف . سرودهايي در ستايش روان مردگان وپدران ونياکان مردم.

 ب. مکالمات ومفاوضات داراي معاني لطيف وعميق که براي از برکردن تصنيف شده اند.

 ج. عبادات ونمازها به درگاه خدايان به همراه سنن وآداب عملي .

 د. ذکرآداب و تشريفات قربانيها و شرح وتفسير مناسک وعبادات.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٥. خداوندگار واحد متعال؛"پرجاپتي "در ريگ ودا چه نقشي دارد؟

 الف . واضع قوانين است .                              ب. خلاق عالم است .

 ج.  آمرزنده گناهان است                              د. هشيارکننده عالم است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٦. "قانون کرمه "چيست ؟

 الف . اعتقاد به ترک هستي وفراموشي عالم وجود و ارواح يا ايجاد وفناي ادواري عالم .

 ب. اعتقاد به سير تاريخي عالم وجود به سوي نقطه نهايي و عاقبت و فرجام خود.

 ج. کيفيت وچگونگي تولد ثانوي و علت انتقال روح به جسدي ديگر است .

 د. انتقال ارواح از پيکري به پيکري يا تجديد تولد که بي انتها ادامه دارد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٧. مهمترين پيامد پايبندي واعتقاد به سيستم کاست چيست ؟

 الف . پيدايش سيستم طبقاتي ب. پيدايش طبقه شودراها

 ج. نفي اخلاق اجتماعي                               د. نفي عدالت اجتماعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٨. علت به ظهور رسيدن مذهب جينيزم چه بود؟

 الف . واکنش در برابر مبادي و افکار برهمنان

 ب. کوشش پي درپي در جستجوي حل معماي حيات وانسان 

ج. بروز عقيده انکار دنيا وبدبيني در بين هندوان

 د. ايجادمساوات و برابري درجامعه وتعديل ناموزونيهاي اجتماع

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٩. ازنظر"مهاويره" نجات روح از شرور و آلام چگونه امکان مي پذيرد؟

 الف . عدم آزار موجودات ذي حيات                 ب. انکار دنيا وباطل انگاشتن نفس

 ج. انکار نفس و احتراز از مکروفريب                 د. تحمل رنج رياضتهاي سخت

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠. در آيين " جين " رسيدن به درجه کمال وبلوغ چه نام دارد؟

 الف . کواله   ب. مکشه                                ج. ديانا                    د. نيروانا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١.  درآيين جين به سالک طريقت چه عنواني داده شده است ؟

 الف . تيرتنکره                                          ب. برهمن

 ج. نيرگرانته                                             د. ناتاپوته واردمنه

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٢. کدام يک از گزينه ها  مشتمل بر عهدهاي پنجگانه آيين جين است ؟

 الف . پرهيز از بستر نرم                               ب. پرهيز از علاقه مادي به موجودات

 ج. پرهيز از دريوزگي د. پرهيز از نوشيدن مشروبات ومسکرات

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٣. پيامد اقتصادي-اجتماعي " اهيمسا" در جوامع جيني چيست ؟

 الف . احتراز از عمل دزدي و رشوه و عدم تصرف در ملکي که به آنها عطا نشده است .

 ب. احتراز از حِرَفي که موجب فتنه وابتلاي نفس است واکتفابه حداقل امکانات زندگي .

 ج. احتراز از مشاغلي چون کشاورزي وصيادي وقناعت به مال قليل .

 د. احتراز از مشاغل کاذب وپرداختن به مشاغل داراي مکانت اجتماعي وبازدهي اقتصادي.

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٤. درحال حاضر تجمع جينها در کدام يک از شهرهاي هند است ؟

 الف . بمبئي   ب. بنارس   ج. کلکته                                             د. دهلي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٥. ضرب المثل " ماهي بزرگ، ماهي کوچک را مي خورد" در تطبيق با کدام يک از مقاصد چهارگانه زندگي يک هندو است ؟

 الف . ارته   ب. درمه                                   ج. مکشه                  د. کامه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦. درآيين هندوطريق سه گانه نجات، براي رستگاري از چه اموري نهادينه شده اند؟

 الف . رستگاري از هوا وهوس نفساني   ب. رستگاري از مصائب زندگي

 ج. رستگاري از کرمه                                   د. رستگاري از سمساره

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧. در" طريقه علم " سرمنشأ بدبختي وشقاوت بشر چيست ؟

 الف . عدم تقديم قرباني به پيشگاه خدايان  ب. خطّيات اخلاقي

 ج. سهو عقلاني وخطاي فکري                       د. ترک فرائض تکالف شرعي

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨. رياضات" يوگيان" از لوازم کدام طريقه محسوب مي شود؟

 الف . طريقه اخلاص   ب. طريقه سمادي ج. طريقه اعمال د. طريقه علم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٩. در مکتب "سانکيه "ماهيت روح چگونه است ؟

 الف . اعداد لايتناهي روانهاي منفرد مستقل ابدي هستند.

 ب. ترکيبي ازعاليترين مراتب عقل وانديشه وقواي نفساني است .

 ج. اجزاي تجزيه ناپذير ازلي وابدي که ترکيبي اتصالي وانفصالي دارند

 د. شبح انساني غرق درعالم اوهام وتصورات باطل مايا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٠. هشت قاعده جوکيان در کدام کتاب تنظيم يافته است ؟

 الف . ويدانته سوتره اثر- کناده   ب. راجه يوگه اثر- پتنجلي 

ج. ويدانته سوتره اثر- شنکره  د. راجه يوگه اثر- کپيله

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢١. در ميان خدايان بزرگِ  سه گانه هندو ، شيوا چگونه خدايي است ؟

 الف . خداي مادر و سود بخش طبيعت   ب. خداي زندگي وحافظ کل

 ج. خداي خلقت وآفريدگار کل                       د. خداي مرگ و مهلک کل

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٢. دانشمندان معاصر" شکتي " را چگونه توصيف مي کنند؟

 الف . همه امور معلول قدرت اوست ،منبع شرور و مصائب است ودر عين حال موجب تبرک هم مي باشد.

ب. شکتي نماينده جنبه سياه وزيان آور معتقدات هندويي است ومناسکي محرمانه وضد مذهب هندو دارد.

 ج. شکتي همان مايا مبناي حقيقت نهايي موجودات است ومنبعث از عالم ماده است .

 د. شکتي مظهر حقيقت و قوت ازآن جهت که بر آفاق وانفس حکمفرماست ،توليد مي کند وفاني مي سازد.

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٣. "رام موهن راي" مؤسس فرقه برهموسمج در پيروي از چه امري مسئله تناسخ هندوان را انکار کرد؟

 الف . ايمان به وحدانيت ذات روحاني خداي متعال جاويد.

 ب. ايمان به اتصال روح فردي به روح کلي بنابراصل ابوت خالق واخوت مخلوق 

ج. عدم پذيرش خدايان متعدد وعدم اعتقاد به اصنام  د. مباينت صريح اين اصل با مبادي اديان ديگر

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٤. کدام يک از فرقه هاي هندويي زير طرفدار بازگشت به آيين قديم خود هستند؟

 الف . برهموسمج عمومي                              ب. برهموسمج جديد

 ج. آرياسمج                                             د. طرفداران راماکريشنا

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥. مبدأ تاريخ آيين " سيک "چه قرني است ؟

 الف . دوازدهم  ب. سيزدهم   ج. چهاردهم   د. پانزدهم

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦. کدام يک از مصاحبان" نانک" محسوب مي شود و در تکوين افکار وي تأثير داشته است ؟

 الف . مردانا   ب. کبير                                          ج. ارجان                  د. راماننده

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٧. "گنيشه " فرزند" شيوا "رمز و نماد چيست ؟

 الف . دشمن شياطين و اهريمنان  ب. مکروحيله وقدرت

 ج. انوثيت وحاصلخيزي  د. محافظ چارپايان

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٨. آخرين منجي بشري درآيين جين چه نام دارد؟

 الف . مهاويره  ب. نمي                                ج. بودا                     د. پارشوا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩. کتاب" گرانت "گوروي دهم متضمن چه مفاهيمي است ؟

 الف . سرودهاي جنگي وپهلواني                               ب. دعا ومناجات مخصوص عبادت

 ج. تاريخ سياسي فرقه سيک                          د. ستايش نجات بخش خلقت

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠. از ميان گزينه هاي زير کدام يک از جانشينان" گويندسينگ "محسوب مي شود؟

 الف . هارگويند                                          ب. گرانت صاحب

 ج. دوليپ سينگ                                       د. معبد آمريتسار

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

 

امام باقر (ع) : خداوند دنيا را به دوست و دشمن خود مي دهد ، اما دينش را فقط به دوست خود مي بخشد .

عنــوان درس :اديان هند۱

نیمسال دوم 90-91

حضرت علي (ع ): ارزش هر کس به ميزان دانايي و تخصص اوست

عنــوان درس :اديان هند۱

رشته تحصيلي/کد درس :الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان (چندبخشي )۱۲۲۰۱۶۰

ــــ

١- تعريف دين هندويي از نگاه هندوها چيست ؟

۱.مجموعه ي اعتقادها و سازمان هاي بي شمار و درهم آميخته که از زمان پيدايش وداها به ظهور رسيده و تا کنون ادامه دارد.

۲مجموعه ي اعتقادهايي که پيش از پيدايش وداها در سرزمين هند به ظهور رسيده و تا کنون ادامه دارد.

۳مجموعه ي اعتقادهايي که پيش از پيدايش وداها رشد نموده و در دوره ي تکميل وداها به اوج خود رسيد و تاکنون ادامه دارد.

۴.مجموعه ي اعتقادهايي که از نوشته هاي ودايي شکل گرفته ، تا زمان ورود مسلمانان به هند ادامه يافته و تاکنون ادامه دارد.

پاسخ:الف

٢- بوميان ساکن هندوستان پيش از ورود آريايي ها چه کساني بودند؟

۱.سکاها  ۲.هاراپاها  ۳.دراويدي ها  ۴.بيرهورها

پاسخ:ج

٣- کلمه ي "ودا" در زبان آريايي به چه معناست ؟

۱.خردمند  ۲.علم   ۳.آواز   ۴.ستايش

پاسخ:ب

٤- در "ريگ ودا" خداي طوفان چه نام دارد؟

۱. ويشنو  ۲. اوشس  ۳.ايندرا   ۴.وارونا

پاسخ:ج

٥- نام انسان نخستين در "ريگ ودا" چيست و پس از مرگ دچار چه سرنوشتي شده است ؟

۱.ياما؛ پس از مرگ خداي مردگان شده و بر جهان مردگان حکومت مي کند.

۲وايو؛ تبديل به خداي باد شده و ارواح مردگان را به جهان ديگر هدايت مي کند.

۳ويشنو؛ پس از مرگ در غالب خداي آفتاب بر پرستندگانش ظاهر مي شود.

۴. برهمنسپتي ، پس از مرگ خداي خدايان گشته و بر عالم روحاني احاطه دارد.

پاسخ:الف

٦- در باور هندوها نظم کيهاني يا نيرويي که در همه ي موجودهاي هستي وجود دارد، چه ناميده مي شود؟

۱.آگني   ۲. ميترا   ۳. برهمنسپتي  ۴.ريتا

پاسخ:د

٧- درکدام يک از "وداها" مطالبي مشتمل بر سحر، علوم غريبه و تشريح اعضاي حياتي بدن انسان آمده است ؟

۱.ريگ ودا  ۲.آتروه ودا   ۳.يجور ودا   ۴.سامه ودا

پاسخ:ب

٨- مطابق با سرود آفرينش ريگ ودا (سرود۱۲۹ ، کتاب ۱۰)  اصل و عامل نخستين که حقيقتي بي نام و نشان است چه ناميده

شده است ؟

۱. سکوت و سکون   ۲. شي ء واحد   ۳.هستي  ۴. خلقت گيتي

پاسخ:ب

٩- نظام کاست ها به ترتيب کدامند؟

۱.کشتريه ها، برهمنان ، ويسيه ها ، شودره ها  ۲.برهمنان ، کشتريه ها ، ويسيه ها ، شودره ها

۳.ويسيه ها ، برهمنان ، کشتريه ها ، شودرها  ۴.شودره ها ، کشتريه ها ، برهمنان ، ويسيه ها

پاسخ:الف

١٠- اوپانيشادهاي کهن بيش تر از کدام کتاب هاگرفته شده اند؟

۱.برهمنه ها   ۲.سمرتي ها   ۳. نيبنده ها  ۴.آرنيکه ها

پاسخ:د

١١- در اوپنيشادها از "نفس ناطق " چه تعبيري شده است ؟

۱.روپه   ۲.آتمن  ۳.آهنکاره  ۴.جيوه

پاسخ:ب

١٢- در اوپانيشادها، وحدت کلي و اّتصال محض با برهما را چه مي نامند؟ 

۱.آتمن   ۲.کرمه   ۳.توريا   ۴.سگونه برهمن

پاسخ:ج

١٣- نويسندگان اوپانيشادها حالت هاي انسان را به چندگونه تشبيه کرده و نخستين حالت را چه دانسته اند؟

۱. شبيه به خواب عميق   ۲.شبيه به بيداري

۳.شبيه به خواب در هنگام رؤيا   ۴.شبيه به بيداري نفس

پاسخ:ب

١٤- در اوپانيشادها هر دور از ادوار جهان چه ناميده شده است ؟

۱.پورشه  ۲. پرالايا  ۳.کالپا   ۴.تت توم اسي

پاسخ:ج

١٥- چه قانوني "بيانگر کيفيٌت و چگونگي توالد ثانوي و علّت انتقال روح به کالبدي ديگر" است ؟

۱.سمساره  ۲.آتمن  ۳.تناسخ  ۴.کرمه

پاسخ:د

١٦- مؤسٌس و بنيان گذار جينيزم چه کسي بود؟

۱.ساماگا  ۲.کپيله  ۳.ناتاپوته واردمنه   ۴. پتنجلي

پاسخ:ج

١٧- در آيين جين ، اشياي بي جان چه نام دارند؟

۱.جيوه   ۲. اجيوه  ۳.اتم   ۴.منسه

پاسخ:ب

١٨- در آيين جين ،" اعلاعلّيين " چه نام دارد؟

۱.ايستپرگبهره  ۲. نيروانه  ۳.آرياورجنه   ۴.توشيته

پاسخ:الف

١٩- در آيين جين ، سومين عهد رياضت ها و اعمال روحاني چه ناميده مي شود؟

۱.پرهيز از لذّت هاي مادي و شهوت ،   ۲. پرهيز از آزار و اذيت جان داران ،

۳.پرهيز از گفتار و کردار ناپسند،  ۴.پرهيز از تملّک مال ديگران .

پاسخ:د

٢٠- باور جيني ها درباره ي "تيرتنکره " چيست ؟

۱. همان سلسله ي منجيان بشر روي کره ي زمين اند.

۲همان منجي موعود بوده اند.

۳انسان هايي اند که در عصمت محض عمر مي گذرانند.

۴. راهبان طريقه ي جيني اند که پيروان خويش را راهنمايي مي کنند.

پاسخ:الف

٢١- چهار مقصدي که انسان در طول توّلدهاي پياپي در اين جهان در پي آن هاست ، به ترتيب کدامند؟

۱.ارته ، درمه ، مکشه ،کامه   ۲.کامه ، ارته ، درمه ، مکشه

۳.مکشه ، ارته ، درمه ،کامه  ۴.کامه ، درمه ، ارته ، مکشه

پاسخ:ب

٢٢- مهم ترين مجموعه قوانين شرعي دين هندو چه نام دارد؟

۱.پورانه ها  ۲.سوتره ها   ۳.منو   ۴. پيندا

پاسخ:ج

٢٣- قاعده ي چهارمي که براي جوکي سالک مقرٌرشده است ، چه نام دارد؟

۱.دارنا   ۲.پرانايامه  ۳.سمادي  ۴.ياما

پاسخ:ب

٢٤- مؤّلف کتاب "ويدانته سوتره " چه کسي است ؟

۱.شانکارا  ۲. رامانوجه   ۳.مدهوه  ۴.بادراينه

پاسخ:د

٢٥- ثالوث اعظم هندو به ترتيب کدامند؟

۱.برهما ، شيوا ، کريشنا   ۲.کريشنا ، برهما ، ويشنو

۳.برهما ، شيوا ، ويشنو  ۴.شيوا ، کريشنا ، ويشنو

پاسخ:ج

٢٦- نام خداي هندو با پيکر انساني و سر فيل ، چيست ؟

۱.کالي   ۲.ناندي  ۳.دورگا   ۴.گنيشه

پاسخ:د

٢٧- کدام فرقه رسم عبادت دسته جمعي را در پرستشگاه ها (به تقليد از پروتستان ها) براي اولين بار نزد هندوان معمول

ساخت ؟

۱.آريه سماج   ۲. برهموسماج   ۳.پيروان راماکريشنا  ۴. شکتيزم

پاسخ:ب

٢٨- بنيان گذار آيين سيک چه کسي است ؟

۱.راماننده  ۲.کبير   ۳.نانک   ۴.مردانا

پاسخ:ج

٢٩- جانشين نانک ـ پس از وي ـ که بود؟

۱.مردانا   ۲.کبير   ۳.انگاد   ۴.ارجان

پاسخ:ج

٣٠- نانک راه رهايي از قانون کرمه و رسيدن به نيروانه را چگونه ميسٌر مي دانست ؟

۱. ذکر و ياد حق و استغراق در آن  ۲. جستن خدا در خارج از دل و او را پرستيدن

۳.انجام  مراسم و آيين هاي عبادي   ۴.استغراق در حق و با او يکي شدن

پاسخ:الف
ــــ

عنــوان درس : اديان هند۱ بدون پاسخ

نیمسال اول 91-92

با ارسال جواب سوالات کمک مهمی در تکمیل مطالب دانشگاه پیام نور و همیاری دانشجویان انجام دهید.

حضرت علي (ع ): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است

عنــوان درس : اديان هند۱

رشته تحصيلي/کد درس :الهيات ومعارف اسلامي -اديان وعرفان (چندبخشي )۱۲۲۰۱۶۰

ــــ

١- واژه ""ودا"" درکدام گزينه درست معني شده است ؟

۱. دانش   ۲. کهن   ۳. پدر   ۴. مقدس

٢- کدام يک نماينده "" صدق و ايمان ومکارم اخلاق "" مي باشد؟

۱. دايوس پيتار  ۲. اوشس  ۳. ميترا  ۴.  رودره

٣- ""ويشنو"" پروردگار چيست ؟

۱. آسمان  ۲. دريا  ۳.  حيات نباتي   ۴. آفتاب

٤- بدون کداميک ، هيچ قرباني وعملي نمي بايستي صورت گيرد؟

۱. آگني   ۲.  وايو  ۳.  ساوتيار   ۴. رودره

٥- کدام ""ودا"" را برهمنان هنگام قرباني مي خوانند؟

۱. اتروه -ودا  ۲. ريگ ودا   ۳.  سامه -ودا  ۴.  يجورودا

٦- بر پايه ""ريگ -ودا"" کدام يک""آفريدگار کل "" شمرده مي شود؟

۱. ويشوه کرمن  ۲.  پرجاپتي  ۳. برهما   ۴. ويشنو

٧- کدام گزينه بافلسفه اوپانيشادها همخواني ندارد؟

۱. روان آدمي وروح کيهاني واحدند وجدايي ندارند.   ۲.  گرايش به عقيده چند گانه پرستي وجود دارد.

۳.  کل اشيا وصور عالم در درياي وحدت مستغرق است .  ۴.  برهما موجودي لاشي بلا حرکت وبدون احساس است .

٨- عبارت سانسکريت ""تت توم اسي "" در کدام گزينه درست معني شده است ؟

۱. او توست   ۲. تو اويي   ۳.  تو و او روح هستيد  ۴. من و تو يکي هستيم

٩- اصطلاح ""کالپا"" در کدام گزينه درست معني شده است ؟

۱. مخلوقات آفرينش   ۲.  وهم وپندار

۳.  هر دوري از ادوار جهان  ۴.  هسته وبذر نخستين

١٠- کداميک به معناي تناسخ است ؟

۱. پرالايا   ۲. کرمه   ۳. موکشا   ۴. سمساره

١١- ""اوپانيشادها"" احساس سعادت کامل را در چه چيز ميدانند؟

۱. اتصال و وحدت با برهما  ۲.  رهايي از قانون کرمه

۳. وصول وفنا  ۴. فراغت از خيالات

١٢- بنيان گذار آيين ""جاين "" چه نام داشت ؟

۱. مدوه  ۲. والابه   ۳. ناتاپوته واردمنه   ۴. شنکره

١٣-در آيين ""جينيزم "" روانهاي لايتناهي ، مجرد، ومنفرد که به عالم ارواح تعلق دارند و منبع خيرات و حسنات اند، چه ناميده مي شوند؟

۱. جيوه  ۲. اجيوه   ۳. مکشه   ۴. اويديا

١٤- در آيين "" جينيزم "" تنها وسيله وصول به سرمنزل کمال و مکشه کدام است ؟

۱. معرفت   ۲.  اهيمسا

۳.  رياضتهاي سخت و شاقه (تپس )   ۴.  پيروي از کرمه

١٥- اصطلاح "" درمه "" در کدام گزينه درست معني شده است ؟

۱.  مقصد غايي   ۲.  جستجوي دانش

۳.  شريعت ديني و اخلاقي  ۴.  جستجوي جاه ومقام

١٦- استغراق و محو در ""کلي نهايي "" که تا امروز نزد هندوان داراي اهميت است ، چه نام دارد؟

۱.  سمادي   ۲. ام  ۳. کاست   ۴. ارته

١٧- ""نغمات کريشنا"" نام ديگر کدام کتاب است ؟

۱.  مها بهاراتا   ۲. بهاگاواد- گيتا  ۳. اوپانيشادها   ۴. گرانت

١٨- شش مکتب بنياد گراي فلسفي هندو در کدام موضوع اتفاق نظر دارند؟

۱. ثنويت   ۲. وصول به نيروانا   ۳. مرجعيت برهمنان   ۴.  اعتقاد به وداها

١٩- بنيان گذار مکتب ""سانکيه " در کدام گزينه آمده است ؟

۱. کپيله   ۲. رامانوجه   ۳. بادراينه  ۴. والابه

٢٠- اصطلاح ""پرتياهاره "" در کدام گزينه درست معني شده است ؟

۱. اجتناب از اميال پنجگانه   ۲.  رعايت نظامات

۳.  تنظيم تنفس  ۴.  ترک محسوسات ومدرکات

٢١- روش کدام يک، اثبات وحدت وجود و بطلان عالم ظاهري است ؟

۱. کپيله   ۲.  شنکره   ۳. مدوه  ۴. رامانوجه

٢٢- خدايان بزرگ سه گانه هندو به ترتيب کدامند؟

۱.  شيوا- ويشنو- کريشنا  ۲.  برهما- شيوا- ورونا  ۳. برهما- ويشنو- شيوا   ۴.  برهما- شيوا- رودره

٢٣- کداميک پشتيبان دزدان و راهزنان است ؟

۱. پراباتي  ۲. دورگا   ۳. اوما   ۴. چاندي

٢٤- در آيين شکتي دست چپ ""ماتسيا" به معني چيست ؟

۱. حبوبات برشته  ۲. شراب   ۳. ماهي   ۴. گوشت

٢٥- در حماسه هاي هندي ، کداميک مظهر کامل مردانگي است ؟

۱. شيوا  ۲. کريشنا  ۳. کالکي   ۴. راما

٢٦- کدام جنبش ، پرستش تمثالها و بت ها و قرباني کردن را منع کرد؟

۱. آريه سماج   ۲. برهمو سماج   ۳. پيروان راما کريشنا   ۴. شيوا پرستان

٢٧- گروه ""آريا سماج "" توسط چه کسي شکل گرفت ؟

۱. سوامي دياننده  ۲. راما کريشنا  ۳. چاندرا گوپتا  ۴. داسگوپتا

٢٨- ""گورو"" در کدام گزينه درست معني شده است ؟

۱. شاگرد   ۲. عابد  ۳. معلم  ۴. کافر

٢٩- نام منظومه اي که از""نانک"" باقي مانده در کدام گزينه آمده است ؟

۱. دمه پده   ۲. جاپجي   ۳. لي چي  ۴. تري پيتا کا

٣٠- ""نانک"" خداي آيين خود را با کدام عنوان خواند؟

۱. واحد  ۲. ظهور   ۳. تجلي   ۴. حق
ــــ

عنــوان درس :اديان هند۱ بدون پاسخ

تابستان 92

با ارسال جواب سوالات کمک مهمی در تکمیل مطالب دانشگاه پیام نور و همیاری دانشجویان انجام دهید.

حضرت علي (ع ): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است

عنــوان درس :اديان هند۱

رشته تحصيلي/کد درس :الهيات ومعارف اسلامي گرايش اديان وعرفان ۱۲۲۰۱۶۰

ــــ

١- کدام ودا مشتمل بر افسون ها ،اوراد و ادعيه ي سحرانگيز است ؟

۱. ريگ ودا  ۲. سامه ودا  ۳. يجور ودا  ۴. اتروه ودا

٢- نام خدايي که در ريگ وداي به رابط بين بشر با ديگر خدايان شناخته شده و حلّال مشکلات است ، چيست ؟

۱. آگني  ۲. ايندرا  ۳. ميترا  ۴. وارونا

٣- نام خداي شفاعت که صاحب قوٌه ي مقدٌس در دعاها و اوراد برهمنان است ، چيست ؟

۱. آگني  ۲. برهمنسپتي  ۳. ايندرا  ۴. ويشوه کرمن

٤- در اوپانيشادها؛ وحدت کلّي و اّتصال محض با برهما چه ناميده مي شود؟

۱. توريا   ۲. نيروانا  ۳. پرالايا  ۴. سمساره

٥- «اهيمسا» يعني چه ؟

۱. چرخه ي ازلي وابدي توّلد و مرگ  ۲. انتقال ارواح

۳. خواب مرگ نما  ۴. نيازردن هيچ ذي حيات

٦- کدام اثر زمينه ساز ظهور شش مکتب فلسفي بزرگ هندي شد؟

۱. مهابهاراتا  ۲. اوپانيشادها   ۳. بهگودگيتا  ۴. وداها

٧- در آيين جين ، وسيله ي سريع وصول به سر منزل کمال چيست ؟

۱. رياضت هاي بسيار دشوار و سخت  ۲. تفکر وتأمل در پديده هاي هستي

۳. دعا، ذکر و نيايش به در گاه خدايان   ۴. ياري جويي از برهمن ها وروحاني ها

٨- کدام يک از جنبش هاي ديني زير، پرستش تمثال ها و تقديم هرگونه قرباني را به درگاه آلاهه منع کردند؟

۱. آرياسماج  ۲. برهموسماج  ۳. راماکريشنا   ۴. لامذهبي گري

٩- کدام مکتب فلسفي هند واکنشي در برابر مذهب وحدت (مونيسم ) اوپانيشاد بود؟

۱. سانکيه   ۲. يوگي  ۳. ويدانته   ۴. پوره -ميمانسا

١٠- کدام يک از منابع زير ،پايه و اساس فلسفه ي ويدانته را تشکيل مي دهد؟

۱. وداها  ۲. اوپانيشادها   ۳. ريگ ودا  ۴. براهمنه ها

١١- در طريقه ي علم ، سبب اصلي وعلت ابتدايي همه ي شرور و مصايب انساني چيست ؟

۱. ناداني  ۲. مايا   ۳. هواوهوس  ۴. جاه وجلال

١٢- از مقاصد چهارگانه در زندگي هندوان کدام مقصد، هدف نهايي و مقصد غايي به شمارمي آيد؟

۱. کامه   ۲. مکشه   ۳. ارته   ۴. درمه

١٣- در رساله ي گيتا «نجات و رستگاري » حقيقي در کدام طريقه قراردارد؟

۱. طريقه ي علم  ۲. طريقه ي خلوص  ۳. طريقه ي اعمال  ۴. رياضت

١٤- نخستين بار در کدام کتاب به «ثالوث اعظم » اشاره شده است ؟

۱. پورانه ها  ۲. اوپانيشادها   ۳. مهابهاراتا  ۴. يجورودا

١٥- مفهوم «پوروشه » در ريگ ودا چيست ؟

۱. نظم جهان   ۲. خالق کيهان  ۳. روح انساني   ۴. پادشاه آفريدگان

١٦- موّلف کتاب «گرانت » کيست ؟

۱. نانک  ۲. گورو آرجان  ۳. گورو آمرداس  ۴. گورو گويند

١٧- «اجيوه »؛ در انديشه ي جين ها به چه اطلاق مي شود؟

۱. به موجودهاي جان داري که به عالم ارواح تعلّق دارند.   ۲. به جوهر فرد يا اتم که به صورت هاي مختلف تعّلق دارند.

۳. به طبقات پوششي که به يک ماده ي خارجي تعّلق دارند.   ۴. به اشياي بي جاني که به عالم جماد تعلّق دارند.

١٨- «ارته » يعني چه ؟

۱. جست و جوي کامراني  ۲. جست و جوي اموال و دارايي

۳. جست و جوي فراواني هاي معنوي  ۴. جست و جوي جاه وقدرت مادي

١٩- بنيان گذار مکتب «ضد ثنويٌت مشروط » کيست ؟

۱. رامانوجه  ۲. شنکره   ۳. کپيله  ۴. مدوه

٢٠- در فلسفه يوگه ، مرتبه ي نهايي براي جوکي سالک چه نام دارد؟

۱. اسانه  ۲. دارنا  ۳. ديانا   ۴. سمادي

٢١- بنا به اعتقاد هندوان ، کدام يک ازخدايانشان ، حافظ وحامي رياضت پيشگان است ؟

۱. ويشنو  ۲. شيوا  ۳. برهما  ۴. ميترا

٢٢- آخرين اوتاره ي ويشنو چه نام دارد؟

۱. لکشمي   ۲. ماتيسه   ۳. بودا   ۴. کالکي

٢٣- کدام يک از بنيان گذاران فرقه هاي هندو عقيده داشت که آيين ودا قديمي ترين وپاک ترين اديان جهان است ؟

۱. سوامي دياننده   ۲. راما کريشنا   ۳. رام مهان ري  ۴. تاگور

٢٤- کدام طريقه ، نزد عوام واکثريٌت عامه ي هندوان بسيار معمول است ؟

۱. طريقه ي اعمال  ۲. طريقه ي اخلاص   ۳. طريقه ي علم  ۴. طريقه ي بکتي

٢٥- پرستندگان ويشنو کدام کتاب را بزرگ ترين کتاب آسماني خود مي دانند؟

۱. بگود-گيتا  ۲. مهابهاراتا  ۳. پورانه ها  ۴. اوپانيشادها

٢٦- کدام گزينه جزو وظايف «وارونا» به شمار نمي آيد؟

۱. بين حق و باطل قضاوت مي کند.  ۲. بر عالم اموات حکومت مي کند.

۳. خداي نظم وترتيب است .   ۴. رب گنبد آسمان است .

٢٧- «مايا» در مکتب ودانته به چه معناست ؟

۱. قدرت خدايان   ۲. سرنوشت انسان  ۳. نيروي فريبنده   ۴. ناداني مطلق

٢٨- درباره ي «قانون کرمه » کدام گزينه درست است ؟

۱. انتقال ارواح  ۲. کيفيٌت وچگونگي توالد ثانوي

۳. ايجاد و فناي ادواري عالم   ۴. کيفيٌت وحدت نفس انسان با مبدأ

٢٩- «تت توم اسي » در اوپانيشادها به چه چيز اشاره دارد؟

۱. جدايي مابين آتمن و برهمن   ۲. سايه بودن آتمن و برهمن

۳. يکي بودن آتمن و برهمن   ۴. تضاد بين آتمن و برهمن

٣٠- کدام گزينه درباره ي باورهاي جيني درست است ؟

۱. وداها مقدٌس اند.

۲ براي رسيدن به سعادت تنها به عمل وکردار خود بايد متمسٌک شد.

۳ براي رسيدن به نجات به درگاه خدايان بايد دعاکرد.

۴. ارواح فناپذيرند.
ــــ

عنــوان درس : اديان هند۱

تابستان 94

عنــوان درس : اديان هند۱

رشته تحصيلي/کد درس : اديان و عرفان , الهيات ومعارف اسلامي گرايش اديان وعرفان ۱۲۲۰۱۶۰

ــــــــــــ

١- تعريف هندوان از «هندوئيزم » چيست ؟

۱. مجموعه اي از اعتقادها وسازمان هاي بي شمار و در هم آميخته که از زمان پيدايش وداها به ظهور رسيده و تا کنون ادامه دارد.

۲يک سيستم مذهبي اجتماعي که در ميان هندوها در قرن سوم ق .م . رشد ونمو يافته است .

۳مجموعه اي از باورها و اعتقادها به خدايان بسيار.

۴. مجموعه اي از باورها واعتقادهاي مبتني بر انديشه و باورهاي اوٌليٌه مانند: توتميسم و آنيميسم است .

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢- نام نخستين وقديمي ترين آثار کتبي هندوان چيست ؟

۱. وداها   ۲. اوپانيشاددها  ۳. بهگود -گيتا  ۴. رامايانا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣- نام الاهه ي بخشاينده و جواد، نماينده ي صدق و ايمان ، و مکارم اخلاق ،که در کتاب ريگ -ودا آمده است ، چيست ؟

۱. ايندرا   ۲. رودره  ۳. سوريا   ۴. ميترا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٤- در کدام «ودا» لعنت نامه ها و نفرين ها وادعيه ي سحرانگيز بسيار ديده مي شود؟

۱. اتروه -ودا   ۲. يجور -ودا   ۳. سامه -ودا   ۴. ريگ –ودا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٥- «پوروشه » در ريگ ودا به چه معنا آمده است ؟

۱. روح انساني  ۲. خالق کيهان  ۳. آفريدگار کل  ۴. پادشاه آفريدگان

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٦- در زبان سانسکريت به «وحدت کلّي و اّتصال محض با برهما» چه مي گويند؟

۱. دارنا   ۲. کالپا   ۳. پرالايا   ۴. توريا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٧- کدام فرقه در هند به صورت يک مذهب مستقل در نيامد؟

۱. بوديزم  ۲. جينيزم  ۳. سيکيزم  ۴. شيواييزم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٨- در آموزه هاي جيني ها اشياي ذي حياتي که متعلق به عالم ارواح اند، چه ناميده مي شوند؟

۱. اجيوه   ۲. جيوه  ۳. جواهر فرد   ۴. اتم

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٩- در آموزه هاي جيني ها چه چيزي در خلاصي روحاني انسان از دولاب کرمه تأثير ندارد؟

۱. نفس انسان  ۲. خدايان  ۳. برهمنان  ۴. وداها

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

١٠-  کدام يک از مقصدهاي چهارگانه ي مباح در زندگاني  به معناي جست و جو ي کامراني و طلب لذايذ نفساني است ؟

۱. کامه   ۲. ارته   ۳. درمه  ۴. مکشه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١١- در کدام يک از مقاصد زير طالب ، وظايف شرعي خود را نسبت به خانواده وجامعه بايد انجام دهد؟

۱. درمه   ۲. کامه   ۳. ارته   ۴. مکشه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٢-  در کدام مرحله سالک جزء صنف خود بايد درآيد و عبادت ها و اعمال مقدٌس را انجام دهد؟

۱. طلب وتحصيل   ۲. فقر   ۳. تجرٌد ورهبانيٌت   ۴. تأهٌل وازدواج

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٣- در کدام مرحله سالک براي وحدت با روح کلّي به تأمٌل در آيات اسرارآميز اوپانيشادها مي پردازد؟

۱. رهبانيٌت  ۲. تحصيل  ۳. فقر  ۴. ازدواج

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٤- «بکتي » يعني چه ؟

۱. خضوع و فروتني کامل سالک در برابر خداي خويش براي بخشش گناهانش

۲علاقه ي خالصانه و ايمان صادقانه ي سالک به خدايي خاص براي گرفتن پاداش نيک از وي

۳پايبندي و توکّل کامل سالک به وجود مطلق نامحدود براي رسيدن به مرتبه ي  وحدت وجودي

۴. تقديم قرباني به پيشگاه خدايان يا ارواح نياکان براي شادماني آن ها و آمرزش گناهان سالک

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٥- در همه ي مکتب هاي ششگانه ي هندوان ، اعتقاد به چه اصلي -براي يک مؤمن هندو- ضروري به شمار مي آيد؟

۱. اعتقاد به وداها   ۲. تفکّر و مراقبه   ۳. قرباني باطني   ۴. اعتقاد به بهگود-گيتا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٦-  بنا به اعتقاد پيروان مکتب سانکيه ،  خاستگاه و علّت همه ي شقاوت ها در چيست ؟

۱. خطاهاي اخلاقي   ۲. جهل و اويديا

۳. ماده و جسم   ۴. انجام ندادن فرايض کاست

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

١٧- نام کتاب پتنجلي چه نام دارد؟

۱. ناتيه شاستره  ۲. مانو   ۳. راجه يوگه   ۴. پنجه تنتره

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

١٨- در مکتب يوگي قاعده ي «نياما» به چه معناست ؟

۱. رعايت نظامات  ۲. تنظيم تنفس

۳. ترک محسوسات   ۴. اجتناب از اميال پنجگانه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

١٩- توجٌه کامل ، در مکتب يوگي چه ناميده مي شود؟

۱. ديانه   ۲. دارنا   ۳. سمادي  ۴. نياما

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٠- ويدانته در لغت يعني چه و مقصود از آن چيست ؟

۱. خاتمه – اجزاي قسمت آخر وداها  ۲. علم – معرفت باطني

۳. نيايش – سرودهاي ودايي  ۴. تفکّر- روش منظّم ذهني

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢١- کانت برابر کلمه ي «وهم باطل و فريب »  را چه ناميد؟

۱. صور ظاهري  ۲. ذات   ۳. نومن   ۴. روح فردي

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٢- چه کسي معتقد است که ويشنو در پيکرهاي مختلف ،در روي زمين ، ظاهر مي شود؟

۱. شنکره  ۲. رامانوجه   ۳. مدوه   ۴. کپيله

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٣- نخستين بار در کدام کتاب به ثالوث اعظم اشاره شده است ؟

۱. بهگود-گيتا  ۲. مهابهاراتا   ۳. پورانه ها  ۴. وداها

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٤- کدام خداي ثالوث اعظم شبيه «رودره » ي عصر ودايي است ؟

۱. برهما   ۲. ايندرا  ۳. شيوا   ۴. ويشنو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٥- گنيشه ، حاصل ازدواج شيوا با کدام الاهه است ؟

۱. دورگا   ۲. اوما   ۳. ناندي   ۴. پراباتي

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________

٢٦- تاکنون ، چند تا از اوتاره هاي  ويشنو- بنا به اعتقاد هندوان – ظاهر شده است ؟

۱. ده  ۲. نه  ۳. يازده   ۴. هشت

 
پاسخ صحیح :

گزینه ب

________________

٢٧- هندوان ، خداي بوزينگان را چه مي نامند؟

۱. کريشنا  ۲. راما   ۳. هنومن  ۴. ويشنو

 
پاسخ صحیح :

گزینه ج

________________

٢٨- چه کسي بر آن باور بود که همه ي اديان جهان داراي يک عقيده ي روحاني مرکزي اند؟

۱. رام مهان ري  ۲. سوامي دياننده   ۳. راما کريشنا  ۴. رامانوجه

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٢٩-  جنبه ي غرور ملّي و عاطفه ي وطني در کدام فرقه ي هندويي بسيار قوي است ؟

۱. آريه سماج   ۲. برهموسماج  ۳. لامذهبي   ۴. راماکريشنا

 
پاسخ صحیح :

گزینه الف

________________

٣٠- کدام مسلمان ايراني در تکامل انديشه هاي ديني «نانک» تأثير بسيار داشت ؟

۱. کبير   ۲. ارجان  ۳. امرداس  ۴. مردانا

 
پاسخ صحیح :

گزینه د

________________
امام سجاد (ع) : درود بر تو ماهي كه از هر چيز ( شياطين ، پيشامد بد ، گرفتاري و مانند آن ) سلامت و بي گزند است